Voorouderlijst Lauwers alias Donckers Anthonis

 

Lauwaert(s), -aers, -aet, Louward, -a(e)rt, Loward, -art, -a(e)rtz, Louard, -a(r)t, Luwaert, Lovaert, Lavaert(s), Laevaerts

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse laeu: lauw, vadsig, onverschillig, lui.

2. Patroniem uit de heiligennaam Laurentius.

 

1. Patroniem: verkorte vorm van Laurentius.

2. Zie ook (de) Lauwer.

 

1. Beroepsnaam van de leerbereider, de looier. Middelnederlands: lauwer.

2. Zie ook Lauwers.

 


 

XIV - XV - XVI - Lauwers alias Donckers Anthonis (S), ° ca. 1540, x 1 met Anna Yev(n)en (S), x 2 met Cathlijn Van Hove (S + N) (haar gezin bij Van Hove), x 3 met Barbara Van Haecht fa Mr. Hendrik (S13943 + S19851 + S20287), deze x 1 met Van Loossen - Van Loosvelt Augustyn (S13942 + S19850 + S20286).

 

Aktes met dank aan Christine Savat.

Onder de KLIK zitten nog een heleboel aktes waarvan het verband met onderstaand parenteel niet bewezen is. Tijd brengt raad (info).

Wer1846: Fo 55v: 14 jul 1564:

Willem Rogmans wijlen Anthonissone verkoopt aan Anthonis Lauwers x Anna Yeven een dm land opden Brembergh.

Wer1847: Fo 14v: 1 jan 1587:

Laurens Verbosch aan hem geleden bij Anthonisen Lauwaerts alias Donckers als gezworen deken van het schiptrekkersambacht te Werchter.

Wer1876/2: 1703: Fo 170:

- 27 feb 1572: Francen Van Hofstayen sone wijlen Adolphus heeft van mij Hendrik Van Haecht te lene ontvangen na de dood van Elisabeth Verhoeven sijnder grootmoeder bij Engelbert Storms sijnen grootvader vercregen – voor hem en voor Maria ende Theria Van Hofstaden sijn susteren, Berbelen Storms heurder moeder haer tocht houdende

- 1 dec 1591: momboir van de kinderen van Hendrik Van Haecht bij Barbara Van Haecht dochter wijlen mr Hendrik Van Haecht bij haer behouden soo van Augustyn Van Loossen haeren iersten man als van Peter De Doncker alias Lauwers haeren tweeden man, Dorothea Van Hofstad dochtere wijlen Adolphs x Gielis Schuerbergen heeft na de dood van Fransen Van Hofstadt haeren broeder te lene ontvangen – sterfvrouw Barbara Schuerbergh hun dochter 9 jr.

SAL 6335: Werchter: huijsen en hertsteden binnen den dorpe van Werchter afgebrant ruijneux vervallen ende tegenwoordig onbetimmert & onbewoont sijnde sedert den jaere 1575
over de riviere de Dijle: Aert Vlies ‎(?)‎ afgebrant, Jan Boschmans afgebrant, Artur Mercx afgebrant, Maere/ Marie Van Mechelen afgebrant, Peeter Lauwers afgebrant, Henrick De Coene afgebrant, Lenaert Vertennen afgebrant, Jan Van Mechelen afgebrant, Philips Groenveer afgebrant, Nijs Jans afgebrant, Francois Lauwaerts afgebrant, Henrick Van Waes afgebrant, Goort Wouters afgebrant, Art Mercx afgebrant, Art Vertennen afgebrant, Catherijn Viskens afgebrant, Augustyn Verloossen afgebrant, Matheus Lints afgebrant.

Wer1847: Fo 48: 8 jun 1590:

Marie Vosberghs we Jan Stapaerts met Gielis Diericks als momboir van haar kinderen verkoopt een stuk land van onderhalf dm te Winbraken aan Antonis Lauwers  x Cathlijn Van Hove.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Loosvelt Maria, XIII (S9925 + S10143),

 

Van Loossen Anna, XIII (S6971),

 

2. Lauwers alias Donckers Laurentius, x met De Wortelaer Lisken, schipper en eigenaar van 'De Wildeman', een mooi huis gelegen in de Brabantstraat.

Aktes met dank aan Christine Savat. 

Privearchief dd 1594:

Laureijs Lauwers over Hendrick Joest ende Jan De Wortelaer van een eusele ende van een dachm lants gelegen aent Hooghvelt geh tVinneken, tHooghvelt ter eenre, derfgen Pauwels Van Bettenrode ...

H835: Fo 41: 1 jul 1597:

Jan van Rauwe verkoopt aan Laureijs Lauwers x Elisabeth Wortelaers ses dm bempt genoempt den Middendijck aen de Walenstraete.

     Uit dit huwelijk:

     Lauwers Catharina, (°) Haacht 11.01.1589,

     Lauwers Jan, (°) Haacht 16.04.1591, schipper, x Haacht 19.10.1614 met Ingels Anna, fa meester Arnnoldus,

          Uit dit huwelijk:

          ...

          Lauwers Joannes, (°) Werchter 07.10.1618 (g. Van Hoegaerden Joannes ex Leuven en Lauwarts Petronilla),

          Lauwers Anthonius, (°) Werchter 16.02.1620 (g. Dauw Anthonius en Verhulst Catharina),

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een transcriptie van een akte betreffende Anthonius Lauwers, zoon van Joannes en afkomstig van Werchter. Hij wordt binnenpoorter oppidanus intraneus” van Leuven. Ik vermoed dat het hier gaat om de zoon van Jan en Anna Ingels.

Anthoon legde de eed als poorter af prestitit juramentum” en betaalde de helft van het poortersgeld. In die periode bedroeg het totale poortersgeld 60 guldens. Als hij de andere helft van het poortersgeld niet binnen de gestelde termijn zou betalen, zou zijn poorterschap vervallen en zou de betaalde helft geconfisqueerd blijven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7533, fol. 107v., akte dd. 22 juni 1645.

It(em) Anthonius Lauwers filius quonda(m) Joh(ann)is, oriundus

in Werchteris, in presen(tia), etc(etera), effectus est huius oppidi

Lovanii oppidanus intraneus et prestitit jurament(um) in

forma et solvit medietat(em) jurem promittens infra leucam (?)

solvere reliquim obligans, etc(etera), in forma, coram Borchgreeff,

Herthals, junii xxii., 1645.

                In de marge.

S(olvi)t.

En(de) bij faulte v(an) egeene

voldoen(inge) dat die voers(chreven)

Anthoen vervallen sal

van sijne porterije

en(de) de hellicht blijven

geconfisquert, te weten

tghene hij heeft betaelt.

 

In deze akte maakt men melding van Joannes Lauwers en zijn broer Carolus Lauwers. Ik veronderstel dat het gaat om de kinderen van Joannes Lauwers en Anna Ingels.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534 folio 337v. en 340r., akte dd. 27 maart 1647.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven compareren(de) Adriaen Stuckens, boede, etc(etera), tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijcen gemachticht sijnde met onwederroepel(ijcke) procuratie, hem als thoonder gegeven bij Anthoen en(de) Carel Lauwers, gebroeders, voor den not(ari)s m(eeste)r Hendrick Van(den) Cauter en(de) seckere getuyghen opden xxiien. dach marty 1647, alhier gesien en(de) geblecken, heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen m(eeste)r Hendrick Van Thienen als rentm(eeste)r van(den) H(eyligen) Geest van S(in)te Geertruyen alhier, present en(de) accepterende) inden naem en(de) ten behoeve van s(ieu)r Vincentius Corselius en(de) s(ieu)r Niclaes Rombauts als heylige geest meesters der voors(chreve) parochie tot behoeff van(den) selven Heylighen Geest eenentwintich carolus guldens tot twintich stuyvers Brabants tstuck ende seventhien en(de) eenen halffven stuyvers erffelijcke rente, gelovende inder voors(chreve) qualiteyt die selve rente jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxiien. marty anno 1648 en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) alle andere, mindere ofte meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen, in futur(um) quolibet termino tanquam debit(um) assecut(um) et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens duplum et tant(um), obligan(do) et submitten(do), personas et bona dictorum constituantum indivisim in debita renuntiatione in forma , midts conditie dat die voors(chreve) constituanten die voors(chreve) rente sullen moeghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hen gelieven en(de) goet duncken sal teender reyse teghen den penninck sesthien en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt der voors(chreve) rente en(de) jaerlijxe betalinghe der selver int maecken van mainmise over die goeden naerbeschreven en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te worden en(de) namentl(ijck) ierst over de hellicht van vier boenderen en(de) drije dachmaelen beempts, geleghen onder Haecht achter Lombaerden al aen malcanderen, regen(oten) die leybeeck ter ier., die kercke van Wesemael ter iier., mijn heer van Roost ter iiier., Aerdt Smets ter iiiier., Johanna Hollandts mette leybeeck ter ver. en(de) Adriaen Van Mi...t (?) ter vier. sijden, belast met thien stuyvers, soe verre men bevindt daer op vuyt te gaene aen(den) Heyligengeest van Haecht en(de) een molevat rogs sonder meer, item noch die hellicht van een block landts, geleghen onder Haecht aen het Hoyvelt bijde cappelle, groot onderhalff dachmael en(de) xxv royen, regen(oten) Michiel Van Essche ter ier., m(eeste)rAndries De Vroey ter iier., den Heyligengeest van Haecht ter iiier. en(de) de Lanck straet ter iiiier. sijden, belast met een st(uyver) en(de) een schellinck payements chijns aen(den) hertoghe van Aerschot sonder meer, item noch over de hellicht van een block landts, groot een halff boender onbegrepen der maeten, gelegen achter Gielis Van(den) Calster rontsomme in sijne voordelcanten, regen(oten) Gielis Van(den) Calster ter ier., het Hoyvelt ter iier. en(de) Jan Van Langendonck ter iiier. sijden, belast met vier halsteren even aen(den) Heyligengeest van Haecht sonder meer, item de hellicht in een dachmael groesen, geleghen in het Achterste Schaubroeck, regen(oten) derffgen(amen) Franchoys Derboven ter ier., het gasthuys van Loven ter iier. en(de) tclooster van Groenendael ter iiier. sijden, item die hellicht in een plecke bosch bleckbosch, geleghen onder Bethecom, groot een halff boender, regen(oten) Hendrick Gooris, der v(oor)s(chreve) constituanten in deylinghe gevallen voor meyer en(de) schepen(en) van Haecht den xxen. september 1629, onderteeckent A. Van Schutteput, coram Fusco, Gudelinus, marty xxvii., 1647.

Dat die penninghen, waer mede dese rente wordt aengeleyt, sijn gecomen van(de) quytinghe van xviii r(insguldens) xv st(uyvers) erffel(ijck), gequeten bij Jan Van Leemput en(de) van twee gulden erfffel(ijck), gequeten bijden h(ee)r pensionaris Lhost en(de) van derffgen(amen) Hoochstoel, eisdem.

            In de marge.

Op heden desen 23en. 8ber. 1727 is gebleken bij contract, gepasseert voor de notaris A. Everaerts opden 12en. january 1724 dat de rente van eenentwintich guldens seventhien stuyvers sjaers, in dese v(er)melt, is gequeten aen heer en(de) m(eeste)r Judocus Rogman als rentm(eeste)r vanden H(eyligen) Geest der parochiale kercke van S(in)te Geertruyen door jouffr(ouw)e Anna Maria Davidts, et(ceter)a, quare et sic vacat, quod attestor.

G. Van Ranst.

 

Hierij een akte van emancipatie, die op 27.06.1634 werd verleden voor de schepenen van Leuven en waarbij de kinderen van Joannes Lauwaerts (Lauwens) en Anna Ingels worden geemancipeerd (uyt den broode gedaen). Blijkens deze akte van emancipatie gaat het om volgende kinderen :  Cornelius, Anthonius, Petrus, Carolus en Anna. Verder blijkt uit de akte dat Anna Ingels de dochter was van wijlen meester Arnoldus, dat zij weduwe was op het ogenblik van de akte en dat zij toen in Leuven woonde. De griffier beging wel een lapsus, want hij vermeldde de familienaam Ingels bij de kinderen, terwijl dit uiteraard Lauwaerts (Lauwens) moet zijn. De volgorde van de kinderen in de akte is niet noodzakelijk de chronologische volgorde. Gewoonlijk werden eerst de zonen vermeld en dan de dochters. Zo staat ook hier dochter Anna als laatste kind vermeld, doch dit wil niet zeggen dat zij het jongste kind was. Ook merk ik nog op dat er gewoonlijk 2 schepenen worden vermeld bij dergelijke akten, doch in dit geval staat er uitzonderlijk slechts één schepen, nl. (Van Pulle). Hieronder de foto en de transcriptie van de akte.

Volgens de bestaande parochieregisters van Werchter  werden er 6 kinderen van dit gezin gedoopt in Werchter, te weten Joannes (ged. 1618), Anthonius (ged. 1620), de tweeling Joannes en Petrus (ged. 1621), Petrus (ged. 1622) en Carolus (ged. 1624). De akte van emancipatie toont echter aan dat er nog andere kinderen waren, met name Cornelius en Anna. De doopregisters van Werchter vatten slechts aan in 1618, zodat het best kan dat er nog oudere kinderen waren.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 4r., akte dd. 27 juni 1634.

Transcriptie.

Item Anna Ingels filia quondam m(agist)ri Arnoldi, vidua Jo(ann)is

Lauwaerts, commorans Lovanii, in p(rese)ntia, etc(eter)a, emancipavit

Cornelium, Anthonium, Petrum, Carolum et Annam Ingels,

suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto

H. Van Roost reconduxit, coram Pulle, junii xxvii., 1634.

          Lauwers Cornelius,

Hierbij het testament van Cornelius Lauwers, die als broeder intrad in de abdij van Averbode. Hij was de zoon van Joannes en Anna Ingels (Engels), de kleinzoon van Laurentius Lauwers alias Donckers en Elisabetha De Wortelaer en achterkleinzoon van Anthonius Lauwers alias Donckers. Notaris Petrus Willems had zijn kabinet in de abdij van Averbode.

Bron : R.A.L., Notaris Petrus Willems (Averbode/Testelt), register nr. 12158, folio 159, akte dd. 29 augustus 1637. 

Testament(um) f(ratris) Cornelii Lauwers.Inden naeme ons heeren amen, bijden inhouden van desen tegenwoordighen openbaren instrumente sij conde en(de) kennel(ijck) ee(en) yegelijcken dat inden jare 1637 opden 29en. dach der maent july augusti voor mij Peeter Willems, openbaer not(ari)s, bijden Souverainen Rade van Brabant geadmitteert ende geapprobeert, tot Everbode resideren(de), en(de) inde p(rese)ntie der getuyghen hyer naergenoempt, gecomen en(de) gestaen is den eersamen en(de) seer godtvruchtigen heer en(de) meester jongman Cornelis Lauwers, geboren tot Werchter, den welcken int convent des goidshuys van Everbode, oordens va(n) Premonstreyt, ontrent de twee jaren gewoont en(de) geproeft hebben(de) om de religie aldaer te aenveerden, overdencken(de) de groote lieffde, affectatie, moyten en(de) costen deur sijne moeder aen hem bethoont en(de) bewesen, heeft aleer hij sijne professie der selver oorden soude doen, wel bedacht wesende met sijnen vrijen eygen wille gemaeckt, geordonneert en(de) gesloten, maeckt, ordonneert en(de) sluyt bij en(de) mits desen sijn testamente en(de) vuyttersten wille inder manieren naervolgen(de), te weten dat hij maeckt en(de) stelt sijn beminde moeder Anna Engels (bij aldijen dat sij blijft in wewelijcken staet) universeel erffgenaem van alle sijne testateurs goederen, actien, rechten en(de) crediten, op hem verstorven ofte alnoch te devolveren, hoedanich dye mochten wesen, laten(de) haer daer van vrij en(de) volle dispositie om de selve te versetten, belasten oft en(de) v(er)alieneren, soo het profijtelijckste mochte wesen, maer bij aldijen dat sij compt te herhouwen, soo sal sij de selve goederen allen mogen betochten sonder dye selve te belasten, v(er)setten oft v(er)alieneren ten sij in noot en(de) dat alleen tot faveur, hulpe ende bijstant van sijn testateurs eygen broeders en(de) suster, begerende oyck dat bij aldijen in toecomen(de) tijden eenige merckelijcke schade oft veranderinghe qua(m) te geschieden, alsoo dat de moeder des testateurs bij gebreck van gelde de andere des testateurs broeders tot geapprobeerden staet oft hau comende, soo vele nyet en coste gegeven als aen sijns testateurs sustere ten houwelijck is gegeven geweest, soo sal in dijen geval den selven broeder van(de) filiale portie des testateurs soo veel voor vuyt hebben oft sal hem daer aen gecompenseert worden als de andere hebben gehadt, sonder clagen oft tegenseggen van dandere, en(de) bij aldijen datter yemant ware dye sich daer naer beclaechden oft wilde opponeren, soo is hij testateur desen clager midts desen priveren(de) van tgene hem inde filiale portie des testateurs soude mogen competeren, dit heeft den voors(chreven) testateur v(er)claert, gelijck hij v(er)claert mits desen, sijnen vuyttersten wille en(de) testament te sijn, begeren(de) dat tselve, tsij als testament, codicille, gifte oft maeckinge, diemen noempt ter saecken van(der) doot, voor goet, vast en(de) van weerden sal gehouden worden, nyettegenstaen(de) dat hyer inne nyet en waren geobserveert alle solemniteyten, van rechts wegen gerequireert, de selve willen(de) gehouden te worden voor alhyer geobserveert, oyck nyettegenstaen(de) eenighe stadt, steden, municipale statuten oft lantrechten contrarieren, hij generalijcken gederogueert heeft en(de) derogeert expresselijck mits desen, begeren(de) den voors(chreven) testateur van mij notaris voors(chreven) hem van tgene voors(chreven) is, gemaeckt te worden instrumenten, ee(n) ofte meer, inder bester formen, aldus gestipuleert en(de) gepasseert binnen den goidshuyse van Everbode loco residentiae meae ten daghe, maent en(de) jare als boven inde presentie van(den) eersame en(de) discrete Gaspar Schillemans van Balen en(de) Arnoult Van Schaeybroeck van Misselbroeckt, beyde dienaeren des convents van Everbode voors(chreven), als geloofweerdighe getuyghen hyer toe geroepen en(de) gebeden, en(de) mij onderges(chreven) als openbaer not(ari)s tselve wettel(ijck) stipulerende, heeft den testateur mette getuygen beneffens mij not(ari)o dese onderteeckent.           

Fr(ater) Cornelius Lauwers.           

Gaspar Schillemans.           

Aert Van Schaeybroeck.           

Ita est, P. Willems, not(ariu)s pub(licu)s, 1637.

          Lauwers Anna, 

          Lauwers Joannes, ° 1618,

          Lauwers Anthonius, ° 1620, 

          Lauwers Joannes, (°) Werchter 18.08.1621 (g. De Worteleer Joannes en Meutters Maria),

          Lauwers Petrus, (°) Werchter 18.08.1621 (g. Lauwers Petrus en Verhulsschipper, t Catharina uxor Stoop),

          Lauwers Petrus, (°) Werchter 28.09.1622 (g. Lauwers Petrus (nauta: schipper) en De Wortelaer Elijsabeth ex Haacht),

          Lauwers Carolus, (°) Werchter 10.12.1624 (g. Verbeke Carolus en Van Putteghem Emerantiana n. Verscuren Magdalena uxor Petrus dixit Droogen Peter),

     Lauwers Anna, (°) Haacht 16.01.1594,

Lauwers Petronella, (°) Haacht 21.07.1596, + Leuven Geertrui 19.11.1668, x (niet Rot, H, ) met Dauwen Antonius, schipper, + Leuven Geertrui 08.02.1640,  fs Joannes x Anna Verhoeven,

     Akte met dank aan Christine Savat. 

     H852: Fo 53:         

     - 14 feb 1592: (Philips Van Haecht mvl): Willem Van Langendonck als momboir van de drij kinderen en erfg. van

     Peeter Van Langendonck daer moeder af was Kathlijn Van Roije (onder Aerden Van Haecht, Remeijs Verpaelt,

     Willem Bols ende Remeys Van Haecht, schepenen) verkoopt het voors goed (Henrick Ricx alias De Weert,

     Maria Smets we Merten Verhaegen in zijn tyt secretaris tot Rijmenam) aan Peeter Van Langendonck sone

     wijlen Jacops woonende tot Haecht

     - 26 apr 1610: (Henrik De Nuetere en Jan Fobelets, mvl): Lauwereijs Lauwers alias Donckers gestelt van

     sHeerenswege in de tochte ende erfelijkheid van onderhalf dm land uit een blok van drij dm lants gelegen in

     den Couter uit crachte dat dese leengoeden na de doot van Peeter Van Langendonck sijn competerende

     den heere naer inhoudt vanden vonnisse dd 15 dec 1607

     - 14 aug 1641: Petronilla Lauwers we Anthoon Dauwe heeft na de dood van Anthoon te lene verheven onderhalf

        dm lants etc – Jan Dauwe haar zoon is sterfman. 

 

In deze aktes (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Anthonius Dauwen en zijn vrouw Petronella Lauwens uit Rotselaar. Anthonius had nog een broer Joannes de jonge, die in Wijgmaal woonde. Volgens de website van Wim Vandersloten was Anthonius schipper. Dat is natuurlijk niet zo gek, want Petronella Lauwers was een schippersdochter (zie : http://vandersloten.be/wrw/wc01/wc01_087.htm). Volgens Wim overleed Anthonius te Leuven (Sint-Geertrui) op 06.02.1640. De voorouders van Anthonius en Joannes Dauwen de jonge staan ook op zijn website.

Bron : S.AL., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 119r., akte dd. 13 maart 1633.

Transcriptie.

Item Jan Dauwen den jonghen, woonende tot Wijchmael, in p(rese)ntia, etc(eter)a,

heeft bekendt en(de) bekendt mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Anthoon

Dauwen, sijnen broeder, alhier p(rese)nt en(de) t' selve accepteren(de), soo voor hem als

tot behoeff van Petronella Lauwens, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Rotselaer,

vijff en(de) twintich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) t' stuck, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente,

jaerl(ijcx) op date deser te verschijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren,

los en(de) vrije, etc(eter)a, in futurum quolibet assecutum et tantum, ob(ligando), sub(mittendo)

ac ren(untiando) indivisim in forma, et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum, met

conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden met

vier hondert gelijcke guldens eens en(de) met volle rente, ende tot beter

vasticheyt der voors(chreve) rente, soo consenteert die voors(chreven) Jan Dauwen int

maecken van beleyde en(de) mainmise over alle sijne meuble en(de) immeubele

goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe gedaeght oft geroepen te

moeten worden en(de) special(ijck) over de hellicht van sekeren wintmolen met

sijne toebehoorten, staende onder Binckom, item over sijn kindtsgedeelte,

hem v(er)storven bij doodt van sijne ouderen, en(de) alle andere goeden, bij hem alnoch

te v(er)crijghen, coram Daneels, Waegemans, xiii. martii 1633.

 

Ditmaal gaat het over Anthonius Dauwen en zijn vrouw Petronella Lauwers uit Rotselaar. Zij werden gegoed in een half bunder schaarbosch te Wezemaal aan het Hellegat, dat zij voor een som van 140 rijnse guldens hadden gekocht van Vranck Foblets sone wijlen Jans, inwoner van Nieuwrode. De pontpenningen, een belasting die werd geheven op de overdracht van goederen, diende half gedragen worden door de verkoper en half door de kopers. Blijkens de akte is Anthonius Dauwen de zoon van Joannes (en van Anna Verhoeven alias Gilis - zie ook de website van Wim Vandersloten : http://vandersloten.be/wrw/wc01/wc01_087.htm).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7521, fol. 88r., akte dd. 20 november 1631.

Transcriptie.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Vranck Foblets

sone wijlen Jans, woonen(de) tot Nyeuwrode,

bij manisse heeft opgedraegen met

behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff boen(der)

schaerbossch, gelegen onder Wesemael

int Hellegadt, regen(oten) den heere van

Wesemael ter ie., s' heeren straete

ter iie., Wouter De Keyser ter iiie. en(de)

de gemeynte oft den heere aldaer ter

iiiie. zijden, expos(ito) impos(itus) est Anthoen

Dauwen sone Jans, soo voor hem

als voor Petronella Lauwers, sijne huysvr(ouwe),

woonen(de) tot Rotselaer, per mo(nitionem) et satis

oblig(ando), etc(etera), et waras op vijff mol(eva)ten

even aen(den) heere van Wesemael sonder meer,

daeraff de vercooper geloeft te

betaelen den sel(ven) chijns, te Kers(mis)se

naestcomen(de) te verschijnen, ende dit

om ende voor de so(mm)e van een hondert

xl r(insguldens) eens, los ende vrije gelt, behou-

del(ijck) t' pontgelt halff en halff, coram Van

Assche, Willemaers, octob(ris) xxa., 1631.  

 

Hierbij nog een akte met betrekking tot Anthonius Dauwen en Petronella Lauwers. Zij namen op 30.07.1635 van Adrianus De Vadder, man van Catharina Vander Meren, een huis met toebehoren op de Vuylaecke te Leuven in erfpacht voor een jaarlijkse som van 106 guldens en 5 stuivers. Dat is een serieuse som en het zal dan ook wel een riante woning geweest zijn. De Uylaak viel onder de parochie van Sint-Geertrui te Leuven. Waarschijnlijk zijn Anthonius Dauwen en Petronella Lauwers omstreeks die tijd van Rotselaar naar Leuven verhuisd. Dit verklaart ook waarom we de begrafenisakte van Anthonius Dauwen terugvinden te Leuven (Sint-Geertrui) op 08.02.1640. . Uit de begrafenisakte blijkt dat hij schipper was en begraven werd in de kerk voor het Heilig Graf. Hij zal bijgevolg wel een zekere status gehad hebben. Het archief van notaris Libertus Vanden Berghe bestaat echter niet meer.

Ook de begrafenisakte van Petronella Lauwers heb ik gevonden. Deze werd geregistreerd te Leuven (Sint-Geertrui) op 19.11.1668. Zij woonde op dat ogenblik op het Klein Begijnhof bij haar niet nader genoemde dochter, maar ongetwijfeld was dat bij haar jongste dochter Barbara, die begijn was op het Klein Begijnhof. Ook Petronella Lauwers werd in de Sint-Geertruikerk begraven voor het Heilig Graf. Voor haar begrafenis werden de klokken 4 pozen geluid. Samen met de rechten voor de kerkfabriek ten bedrage van 18 stuivers moest er voor de begrafenis in totaal 3 guldens en 18 stuivers betaald worden.

Naast de reeds door jou weergegeven kinderen in dit gezin waren er nog andere kinderen, met name :

-     Rumoldus Dauwen.

-     Petrus Dauwen.

-     Maria Dauwen.

-     Barbara Dauwen, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) op 11.06.1638 (begijn op het Klein Begijnhof te Leuven).

Zie hiervoor de website van Wim Vandersloten : http://vandersloten.be/wrw/wc01/wc01_087.htm.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, folio 113r., akte dd. 30 juli 1635.

Condt sij allen lieden dat comen is voorden meyer van Loven, daer overstaen(de) van herheyden van weghen shertoghen van Brabant ende den schepenen naerbeschreven, Adriaen De Vaddere, soe in sijnen eyghen naem als vuyt crachte van onwederroepel(ijcke) procuratie, hem gegeven bij Cathlijne Van(der) Meren, sijne huysvrauwe, voorden not(ari)s m(eeste)r Liebrecht Van(den) Berghe en(de) seckere getuygen opden lesten xxxen. dach july 1635, alhier gesien en(de) geblecken, heeft vuytgegeven, gelijck hij bekendt mits desen ten erffve vuytgegeven te hebben aen Anthoen Dauwen, die insgelijx bekendt van(den) v(oor)s(chreve) comparant, soe voor hem als voor Petronella Lauwers, sijne huysvrauwe, ten erffve aenveert te hebben, een secker huys met sijne toebehoortten, groot ontrent een dachmael ombegrepen, staen(de) en(de) liggen(de) bynnen deser stadt Loven op dVuylaeck, regen(oten) een cleyn straetken, commen(de) vuytte beempden, ter ier., Anna Neyen ter iier., het Heylich Cruys aultaer inde kercke van(de) Wittevrauwen ter iiier. en(de) jouffr(auw)e Pascasia De Poirtere ter iiiier. en(de) sheeren straete voor ter ver. sijden, om tselve huys metten toebehoorten erffel(ijck) te hebben, te hauden en(de) te besitten voor vrije en(de) ombelast, en(de) voorts op eene voortaene rente van een hondert sesse rinsg(uldens) vijff stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaer op date deser te v(er)scheynen en(de) te betaelen en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutum et sub his satis et waras ut supra, obigan(do), etc(etera), in forma, geloven(de) die v(oors(chreve) erffnemere die voors(chreve) rente van een hondert ses r(insguldens) vijff stuyvers erffel(ijck) jaerlijx wel en(de) loffel(ijck te betaelen, te leveren en(de) te quyten volgende den contracte notariael daeraff gepasseert voorden voorschreven not(ari)s Van(den) Berghe op heden date deser, soe sijlieden vercleerden, coram Dilbeeck, Hulst, julii xxx. 1635.

 

Begrafenisakte van Anthoon Dauwe te Leuven (Sint-Geertrui) op 8 februari 1640.

Transcriptie.

Den 8. february.

Begraven Anthoon Dauwe, schipper,

woonende bij dUylaecke

poorte, leet inde kercke voor

het Heylich Graff.

 

Begrafenisake van Petronella Lauwers te Leuven (Sint-Geertrui) op 19 november 1668.

Transcripie.

19 [novembris 1668] inde kerck voor het H(eylig) Graf begraeven Peeternelle Lau-

wers, wed(uwe) van Anthoon Dauwe, woonachtich in het Clijn Be-

ghijnhof bij haer dochter, heeft ghehadt vier poosen gheluydt, d’

welck met rechten voor fabryck 38 s(tuyvers), beloopt tsamen - 3 - 18 - 0.

Joannes Cansmans, Carolus Cansmans en Adrianus Keyns stonden in het krijt bij Arnoldus Goris. Omdat de schulden niet vereffend werden, liet Arnoldus Goris beslag leggen op hun graan in het schip van Anthonius Dauw in de Uylaeck te Leuven. Franciscus Cansmans sone Joannes stelde zich borg voor de schulden van Joannes Cansmans, Carolus Cansmans en Adrianus Keyns en zij beloofden Franciscus Cansmans schadeloos te stellen. Anthonius Dauw was schipper van beroep en was de man van Petronella Lauwers. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier 7526, folio 64r., akte dd. 18 mei 1638.

Item m(eeste)r Franchoys Cansmans soene Jans,obligan(do), submitten(do) ac ren(uncian)do omnibus et singulis privilegiis, namentl(ijck) deser eerw(eerdighe) universiteyt et aliis in forma, in presen(tia), etc(etera), heeft hem gestelt cautionaris en(de) borghe als principael voor Jan en(de) Carel Cansmans en(de) Adriaen Keyns voor alsulcke graen als Aerdt Gooris in arrest heeft doen nemen voor eenighe sijne pretensien, liggen(de) alhier op dVuylaeck int schip van Anthoen Dauwen, geloven(de) daer voor inne te staen, obligan(do), etc(etera), in forma, van welcke borchtochte heeft hebben die voors(chreve) Jan en(de) Carel Cansmans en(de) die voors(chreven) Adriaen geloeft hen v(oor)s(chreve) borghe altijts costeloos en(de) schaedeloos tontheffen en(de) tindemneren, obligan(do), etc(etera), in forma, cor(am) Van Grave, Meys, eod(em).

 

Hieronder een akte met vermelding van Anthonius Dauwen en zijn vrouw Petronella Lauwers.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 134r., akte dd. 22 april 1634.

Item in presentia villici et scabinorum Lovaniensium naer te noemen gestaen Catlijn De Pelsmaeker met consente, wille, end wete ende overstaen Peeters Vander Beken, haers mans, woonende binnen deser stadt, ende heeft opgedragen met behoorlijcke v(er)thijdenisse een dachmael lants, gelegen onder de baenderheerrijen van Rotselaer opt Rotselaeren Velt, aldaer gelegen, regenoten Anthoen Dauwen ter ie., derffgen(aemen) Peeter Meulemans ter iie., de pastoorije van Rotselaer ter iiie., Sinte Catlijnen autaer binnen Rotselaer ter vierder sijden, haer opdragersse in deylinge gebleven ende gevallen tusschen haere mede consorten voor meyer ende schepenen van Rotselaer voors(chreven) opden ... [n.v.], exposito impositus est Anthoen Dauwen voors(chreven) ende Petronella Lauwers, sijne huysvrouwe, voor heur ende haere naercomelingen, et satis et waras voor vrij ende onbelast goet ende opde conditien, begrepen int contract van vercoop, gepasseert voorden notaris L. Vanden Berge ende sekere getuygen opden 21. aprilis lestleden, coram Van Pulle, De Vroey, 22. aprilis a(nno) 1634.

 

Nog een akte met vermelding van Anthonius Dauwe en Petronella Lauwers, die gegoed en geërfd werden in een half dagmaal land te Rotselaar op het Rotselaeren Velt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 158r., akte dd. 26 juni 1634.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende der heeren schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Catlijn De Pelsmaecker met consent, wete ende wil Peeters Vander Beecken, haers mans ende momboirs, heeft opgedraegen met wettighe verthijdenisse een halff dachmael landts, gelegen opt tot Rotselaer opt Rotselaeren Velt, regen(ot)en Jan Dauwe ter eenre, den wech van Wesemael streeckende naer Rotselaer ter ter (!) iie., derffgenaemen Masqueliers ter iiie. ende derffgen(aemen) Aerts De Pelsmaecker ter vierdere sijden, haere opdraegersse in deylinge gebleven ende gevallen tusschen haere mede consorten voor meyer ende schepenen van Rotselaer voors(chreven) opden ... [n.v.], exposito impositus est Anthoen Dauwe ende Petronella Lauwers, voor heur ende naecomelinge, et satis et waras voor vrij ende onbelast goet, ende conditie int contrackt not van vercoop gepasseert voor schep L. Van(den) Berghe ende seekere getuygen den sessentwintichsten juny 1643 onder obligatie, submissie van persoonen ende gro goeden met renunciatie in forma, ende naementlijck die voor(chreve) Catlijn privilegio s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) auth(entica) si qua mulier daer van gecertioreert sijnde, coram De Vroey, Rievieren, 26. junii a(nno) 1636.

 

Hierbij een akte van Anthonius Dauwen en zijn vrouw Petronella Lauwers vermeld.

Voor de tweede link is het een beetje onder voorbehoud. Er werd in de akte ook melding gemaakt van Anthonius Van Boischot en Catharina Van Boischot met haar man Franciscus Diricx. Het zou hier kunnen gaan om de kinderen van Gerardus Van Boeschot (x Catharina Vanden Bossche xx Joanna Uytterhellicht). Bij de akte was ook een akte van authorisatie van de weeskamer van Leuven gevoegd, waaruit blijkt dat Joannes Steenselmans en voornoemde Anthonius Van Boischot sedert 25.05.1626 de voogden waren van de minderjarige wezen van Franciscus Steenselmans en Elisabetha Van Boischot. Deze laatste was dus een zuster van Anthonius en Catharina Van Boischot. Langs moederszijde was een zekere Baden (Beatrix ?) grootmoeder van de wezen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 174v., akte dd. 23 februari 1629.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Anthoon Van Boischot, Cathlijn Van Boischot met consente, wille, wete en(de) overstaen van Francois Diricx, haeren man, en(de) Jan Steenselmans en(de) den v(oor)s(chreven) Anthoon Van Boischot als geeedde momboirs van(de) onbejaerde kinderen wijlen François Steenselmans, vuyt crachte en(de) naer vermoghen van sekere authorisaite om t' ghene des naerbes(chreven) staet te moghen doen, hem verleent bij de heeren weesm(eeste)ren deser stadt in date iiia. feb(rua)ry 1629, ondert(eeckent) De Vroey, alhier gesien en(de) gebleken, en(de) waer van den teneur hier naer is volgen(de) et subscribatur, bij manisse hebben opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdenissen vijf vierendeelen landts, geleghen tot Rotselaer op den Wijngaert, reg(eno)ten t' clooster van Vlierbeeck ter ie., d' erffgenamen Waterdijck ter iie., die pastorije van Rotselaer ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Willem Aurocx ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Anthoon Dauwen, soo voor hem als voor Petronella Lauwers, sijne huysv(rouw)e, woonende tot Rotselaer, per mo(itionem) et satis et waras voor vrije en(de) onbelast, ten ware daerop bevonden wordt vuyt te gaen een oordt dat de coopers t' s(elv)e sullen moeten draeghen, alles volgens de conditie daeraff sijde en(de) gehouden bij den ad(vocae)t Van(den) Berghe als not(ari)s opden xxen. feb(rua)ry 1629, tanquam prout jure, coram Berckel, Stockmans, feb(rua)rii xxiii., 1629.

Teneur van(de) authorisatie, in desen v(er)melt.

Alsoo van weghen Jan Steenselmans en(de) Anthoon Van Boeschot als geeedde momboirs van(de) onbejaerde kinderen wijlen François Steenselmans en(de) van Elisabeth Van Boeschot den heeren weesm(eeste)ren deser stadt Loven bij req(ues)te was te kennen gegeven hoe dat den voors(chreven) François deser weirelt was overleden geleden drije jaeren, achtergelaten hebbende sijne wed(uw)e met seven onmondighe en(de) onbejaerde kinderen met sobre middelen, als daertoe maer hebbende seker huys en(de) hoff, groot ontrent vijff vieren(deelen), gelegen tot Nieuwroede, reg(eno)ten) d' erffgen(aemen) wijlen Pauwel Van(den) Berghe ter ie., s' heeren straete ter iie. en(de) Severijn Van(der) Bruggen ter iiie. sijden, belast aen(den) s(elve)n Severijn met drije guldens thien stuyvers, v(er)achtert t' sedert den jaere 1622 tot nu toe, item xx st(uyvers) aen Adriaen Van Nyeuwroede, verachtert t' sedert den jaere 1615, ende met sheeren chijns, item alnoch het derdendeel van een halff boender, oock geleghen tot Nyeuwroede, reg(eno)ten d' erffgen(aemen) Pauwel Van(den) Berghe ter ie. en(de) den H(eyligen) Geest aldaer ter andere sijden, belast met s' heeren chijns, te weten een(en) braspen(ninck) vi mijten, item met vijff spinten rogs, v(er)achtert t' sedert den jaere 1611, inder vueghen dat den heere vanden gronde ende d' andere rentiers de voors(chreve) goeden datel(ijck) willen evinceren voor henne t' achterheyt, die de v(oor)s(chreve) wed(uw)e, als alnoch belast met sesse levende cleyne kinderen, niet en conste betaelen, ten ware bij v(er)coop van eenich haer goedt, d' welck niet gevuechel(ijck) en conste geschieden dan bij v(er)coop van het derdendeel van vijff vieren(deelen) landts, geleghen tot Rotselaer opden Wijngaert, opde voors(chreve) weesen v(er)storven pleno jure, mits d' afflijvicheyt van henne moederl(ijcke) grootmoedere Baden, daeromme die voors(chreve) suppl(ian)ten ootmoedel(ijck) dat de heeren weesm(eeste)ren soude gelieven hun t' authoriseren tot het veroop van het derdendeel van(de) v(oor)s(chreve) vijff vieren(deelen) en(de) daervan tot behoeff van(den) cooper goede goedinghe te doen om mette cooppen(ningen) die voors(chreve) achterstellen en(de) andere straetschulden, daermede die voors(chreve) wed(uw)e was belast, wel tot drijentnegentich guldens te betaelen, en(de) dat des te meer mits den v(oor)s(chreven) Anthoen Van Boeschot en(de) Catlijn, sijne sustere, om die voors(chreve) weesen t' assisteren, te vreden waren hun paert inde v(oor)s(chreve) vijff vieren(deelen) mede te v(er)coopen, waerop geordonneert sijnde dat die sup(plian)ten eerst en(de) voor al souden doen blijcken dat sij hadden gedaen den eedt van momboirije over die weesen, in desen vermelt, om des gedaen, voorts geordonneert te worden naer behooren ende dijen volgen(de) geexhibeert hebben(de) extract vuytten reg(ist)re der schepen(en) van Nyeuwroede, waermede bleke dat die voors(chreve) sup(plian)ten opden xxv. may 1626 den behoorl(ijcken) eedt als momboirs hadden gedaen, op alles wel en(de) rijpel(ijck) geleth sijnde, soo hebben die voors(chreve) weesm(eeste)ren de sup(plian)ten geauthoriseert en(de) authoriseren bij desen om t' v(oor)s(chreven) derdendeel van(de) vijff vieren(deelen) landts, geleghen tot Rotselaer, publickelijck en(de) metten vuytganck van(der) berrender keerssen valide te moghen v(er)coopen, den cooper goede goedinghe te doen en(de) die cooppen(ningen) t' ontf(angen) om daermede die voors(chreve) achterstellen en(de) schulden te betaelen, aldus gedaen ter weescaemere der v(oor)s(chreve) stadt Loven opden iiie. feb(rua)ry 1629, ter p(rese)ntie van jo(ncke)r Louys Van Schoer, heer en(de) m(eeste)r Peeter De Greve en(de) Jan Willemaers, weesm(eeste)ren, mij p(rese)nt, en(de) was ondert(eeckent) A. De Vroey.

     Onderliggende akte 4 en 5 vermeld het koppel Antonius Dauw en Petronella Lauwers en hun kinderen. 

          Uit dit huwelijk: geen andere fii Mech, H, W, Rot, Wez, K,

          Dauwen Joannes,

          Dauwen Anna, (°) Rotselaar 04.10.1620 (g. Dauwen Joannes sr en Ingels Anna),,

          Dauwen Catharina, (°) Rotselaar 06.04.1622 (g. Vanden Berge Henricus en Goor Catharina),

          x Leuven Geertrui 12.08.1642 (g. Joannes Dauwe en Jacob Vande Mael) met Andreas Vander Maelen,

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Anthonius Dauw(en sone Jans (x Petronella Lauwers), inwoner van Rotselaar. Later verhuist Anthonius naar Leuven. De randvermelding is des te interessanter, want daar spreekt men van Joannes Vander Maelen enerzijds en Anna Vander Maelen, kinderen van Andreas en Catharina Dauwen (Douwen), anderzijds. Deze Catharina Dauwen is gedoopt te Rotselaar op 06.04.1622 als dochter van Anthonius en Petronella Lauwers.

Catharina Dauwen huwde te Leuven (Sint-Geertrui) op 12.08.1642 met Andreas Vander Maelen (Vande Mael) in aanwezigheid van Joannes Dauwe (oudste broer van de bruid) en Jacobus Vande Mael als getuigen. Andreas Vander Maelen en Catharina Dauwen lieten volgende kinderen na :

-     Joannes Vanden Mael, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 18.05.1643.

      ss. : Arnoldus Neys nomine Joannes Vanden Mael en Maria Dauw nomine Renelle Lauwers.

      (Renelle is wel een vreemde voornaam, mogelijk gaat het hier om Renilda).

-     Anna Vande Mael, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 19.05.1645.

      ss. : Joannes Dauwe en Anna Dauwe.

Dochter Anna Vander Maelen huwde met Rumoldus Van Dorne (Van Doornen/Van Doren). Omtrent dit echtpaar ontbreken voorlopig echter verdere gegevens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 141r., akte dd. 19 mei 1634.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen m(eeste)r Jean Van Crieckegem sone Lauerijs, heeft bekendt wel ende deuchdelijcken schuldich te wesen aen Anthoen Dauwen sone Jans, woonende tot Rotselaer, eene erffelijcke rente van acht g(uldens) ende vijff st(uyvers), vallende jaerlijcx den den 25. juny ende waer van het ieerste jaer sal vallen den 25. juny 16 toecomende sesthien hondert vijffendertich ende soo voorts van jaere tot jaere tot der quytinge toe, die t' allen tijde sal mogen geschieden teender reyse tegen den penninck sesthien ende met volle rente, te betaelen binnen deser stadt wissel, los ende libre van alle impositien, innegestelt oft naermaels in te stellen, soo van x., xx., c., mindere ende meerdere penningen, consenterende tot naerder seekerheyt int maeken van mamise over alle sijne goederen, have ende erffe, mede int decreet der selver sonder daer toe te moeten worden gedaecht signantelijcken op sijn kin[t]sgedeelte, hem competerende ende  hem gedevolveert door dafflijvicheyt van Marie Baeten, sijne moedere, wesende het achste paert in huys ende hoff, gestaen ende gelegen tot Rotselaer aende plaetse, groot ontrent een dachmael, item het achste paert van een ander huys ende hoff, gestaen ende gelegen aldaer inde heere straet, groot ontrent een halff dachmael, item het achste deel van drij dachmaelen landts, gelegen aldaer opt Rotselaeren Velt aenden Laerenbossch, item het achste deel van onderhalff dachmael landts, gelegen aldaer aenden voors(chreven) bossch, item het achtste paert van een halff dachmael landts, gelegen aldaer aende Vrancxbempden, item het achste deel van een vierendeel bemp landts gelegen aldaer aent Peertskerckhoff, alles conform den instrumente notarieel daer van gemaeckt voorden notaris L. Vanden Berghe ende seekere getuygen den vijftiensten juny lestleden met geloefte vande voors(chreve) rente op jaerelijx op sijne voors(chreven) termijne loffelijck te betaelen onder obligatie, submissie van persoon ende goeden voors(chreven) met renunciatie in forma, coram Pulle, Willemaerts, 19. may a(nno) 1634.

            In de marge.

Is gebleecken bij notariale quit(an)tien, gepasseert voor den notaris Van(den) Sande en(de) seeckere getuyghen opden ...en. [rand] decemb(ris) 1676, dat Jan Vander Maelen, Rombout Van Doornen en(de) Anna Vander Maelen, gehuysschen, kinderen ende erffgenaemen van wijlen Andries Vander Maelen en(de) Catharina Douwen, hebben ontfangen de capitale pennnghen ende verloopen de rente van acht guldens ende vijff stuyvers erffel(ijck) inde tegenstaende acte vermelt, ende dat vuyt handen van Lodewijck Heydt, consenterende dienvolgens inde cassatie dier, quare hic vacat, actum 30a. xbris. 1676.

          Dauwen Oliverius, (°) Rotselaar 30.12.1635 (g. Wijbrechts Oliverius en De Cael Gudula),

          Dauwen Rumoldus,

          Dauwen Petrus ,

          Dauwen Maria,

          Dauwen Barbara, begijn op het Klein Begijnhof Lauven, (°) Leuven Geertrui 11.06.1638, 

In de onderstaande maakt men melding van Barbara Dauw, begijn op het Oud Begijnhof te Leuven, en haar broer Rumoldus Dauw. Daarnaast is er nog melding van Maria Dauwen, weduwe van Guilielmus Van Meerbeeck, maar het is helemaal niet zeker dat het hier gaat om een zuster van Barbara en Rumoldus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7579, folio 53v., akte dd. 14 oktober 1693.

In teghenwoordigheyt der h(ee)ren meyer ende schepenen van Loven naer te noemen ghestaen den clerck Essinck om t' gene naerbeschreven staet, alhier te vernieuwen, als thoonder geconstitueert sijnde bij de procuratie, hier onder geinsereert, heeft t' selve ghedaen als volght.

Alsoo inden jaere 1669 opden xxiiien. dagh der maendt july van weghens jouff(rouw)e Barbara Dauwen dochtere Anthons, begijnken opden Ouden Begijnhove alhier binnen dese stadt Loven, voor schepenen der banderije van Rotselaer was opghedraeghen met behoorelijcke v(er)thijdenisse bij titule van coope, ghedaen om en(de) mits de somme van drije hondert guldens in specie van ducatons ten behoeve van s(ieu)r Guilliam Van Meerbeeck, in sijn leven ingesetene poirter deser stadt, aldaer present en(de) accepteren(de), vijff vierendeelen lants der maeten onbegrepen, soo en(de) ghelijck die sijn gheleghen binnen die voors(chreve) banderije op den Wijngaert, regenoten mijn heer Van Daelhem oost, Anthoon Van Mechelen suydt, die pastorije aldaer west en(de) het cloister van Vlierbeke noordwaerts, voor los en(de) vrije goet, sonder eenighe commeren ofte lasten, alle ingevolghe die acten daer van sijnde, gepasseert in date voors(chreven), ondert(eeckent). H. Panhuysen, soo was gebeurt dat de voors(chreve) vijff vierendeelen lants voor eene versweghen rente die waeren heffende die paters Chartroisen vuyt crachte van vonnisse sijn geevinceert gheweest en(de) al volghens den voors(chreven) Van Meerbeeck gestelt buyten postuer van eygendom der voors(chreve) vijff vierendeelen landts, welcken aldus geschiedt sijnde, hadde hij Van Meerbeeck bij weghen van rechte opgeroepen die voors(chreve) jouff(rouw) Barbara Dauwen t' haeren laste, concluderen(de) tot restitutie der voors(chreve) penninghen, andersints tot ontlastinghe der pretensien, waer vooren die paters Chartroisen het voors(chreven) landt waeren evinceren(de), waer van nochte het een nochte het ander geschiet sijnde, nochte gevolght, soo was sij transportante bij vonnisse bij den vonnisse van(den) xxvi. aprilis van(den) jaere 1681 der h(ee)ren schepenen deser stadt inde conclusie bijden voors(chreven) Guilliam Van Meerbeeck t' haeren laste genomen, gecondemneert cum expensis damnis et interesse, maer gelijck tot date deser die voors(chreve) jouff(rouw)e Dauwen hadde naergelaeten van ingevolghe den selven vonnisse te voldoen, soo heeft die wed(uw)e van(den) voors(chreven) Guilliam Van Meerbeeck, Maria Dauwen, den voors(chreven) vonnise naer voorgaende dagement ten laste der voors(chreve) jo(uffrouw)e Dauwen doen vernieuwen en(de) mits d' oppositie vuyt crachte van provisionelen vonnisse geslaeghen beleyde en(de) mainmise op alle en(de) iegewelcke haere goederen, de selve gemaeckt bij testamente van s(ieu)r Rombaut Dauwen, haeren broeder was, en(de) is het selven beleyde en(de) mainmise naer permissie van alle solemniteyten behoorel(ijck) gedecreteert inder voeghen daer nyet voorder was resteren(de) als te procederen tot het vercoop der goederen, haer vuyt den hooffde als voor competeren(de) voor alsulcken paert en(de) deel als inden selven testamente, maer gelijck allen het voors(chreven) nyet en heeft connen geschieden als met groote oncosten en(de) veel meerder noch souden comen te gerijsen ingevalle, allen de selve goederen bij publiecke sitdaeghen wierden geevinceert, soo ist dat de voors(chreve) jouff(rouwe) Barbara Dauwen, begijnken, om de voordere costen te voorcomen, is beraeden gheweest voor te legghen eenighe middelen van accordt, waer door alle procedueren en(de) verschillen souden worden te neer geleydt, doodt en(de) te nyet ghedaen, hebben(de) daer toe verwillicht s(ieu)r Peeter Everaerts, schoonsone des voors(chreve) wed(uw)e Guilliam Van Meerbeeck en(de) van(de) selve geconstitueert tot vervolgh deser saecke en(de) metten selven gesloten en(de) gemaeckt een accordt inder vueghen en(de) manieren als volght.

Op heden den xxie. 8ber. 1693 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s, bijden Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven resideren(de), en(de) inde presentie van(de) getuyghen naerghenoempt jouff(rouw)e Barbara Dauwen, begijnken op den Ouden Begijnhove alhier binnen dese stadt, de welcke in voldoeninghe van allen t' gene voors(chreven) heeft gelofft en(de) bekendt, soo en(de) gelijck sij doet bij desen aen(den) voors(chreven) s(ieu)r Peeter Everaerts, schoonsone, in contante penninghen te tellen tusschen date deser en(de) Bamisse naestcomen(de) van(den) jaere 1694 de somme van twee hondert en(de) sestigh guldens courant gelt, mits dat vuyt de selve somme tusschen den tijt van een maendt sal worden betaelt sestich guldens, soo tot betaelinghe der gerese costen als anderssints, welcke penninghen aen(de) capitaele somme sullen corten, dan is bij desen geconditioneert ingevalle sij comp(aran)te in faulte bleve van tusschen den gestelden tijde te voldoen dat alsdan hij Peeter Everaerts inden naeme van sijne schoonmoedere voors(chreven) als tot dese gemachtight en(de) gequalificeert, gelijck sij wed(uw)e voors(chreven) aen mij notario het selven heeft verclaert en(de) gelofft te houden goet, vast en(de) van weerden allen t' gene hij Everaerts in dese saecke sal comen te doen, dat inquam alsdan hij sal blijven in sijn geheel om tot laste van(de) voors(chreve) jouff(rouw)e Barbara Dauwen, begijnken, op haere goederen te v(er)haelen en(de) te v(er)volghen, soo die capitaele penninghen monteren(de) ter somme van drije hondert guldens in specie van hondert ducatons in regarde van het voors(chreven) v(er)coop, aen haer comp(aran)te getelt, den interest van dijen a tempore more primae instantiae, als oock ten opsichte vande costen daeromme ghedaen, beloopende over de vijfftich guldens en(de) de gene alnoch te doen, de voors(chreve) comp(aran)te hier inne volcomentlijck consenteren(de) en(de) tot vasticheyt van t' gene voors(chreven), soo heeft sij comparante opgedraeghen, gecedeert en(de) getransporteert, soo en(de) gelijck sij doet bij desen, allen t' ghene haer gemaeckt bij testamente van haeren broeder Rombaut Dauwen saligher memorie en(de) naementl(ijck) alle paerten en(de) deelen, haer comp(aran)te vuyt den hooffde als voor competeren(de) inde goederen naerbeschreven, ierst in sekere drije huysen, gestaen alhier binnen dese stadt in(de) Borghstraete, regen(oten) Kestiaen Peeters ter ie., den huyse naest den molen ter iie., die straete van voren ter iiie. seyden, item in seker huys, gestaen inde Duylagh straete, regen(oten) Aert Thielemans den jonghen ter ie., d' erffghen(aemen) doctor Dorlincx ter iie., die straete van vooren ter iiie. sijden, item in seker huys, ghestaen opde Halffstraet, regen(oten) den pastoir van Kerckum ter ie., de straete ter iie., item in seker huys, gestaen inde Dorpstraet, regen(oten) Hendrick Staes ter ie., Jan Claes ter ii., die straete van vooren ter iiie. sijden, item in seker huys en(de) hoff, ghestaen tot Wackezeel opde plaetse, regen(oten) den voetwegh van Loven naer Wackezeel ter ie., de straete comen(de) teghen het kerckhoff ter ii., item in seker blocxken en(de) bempdeken, oock aldaer gheleghen, regen(oten) ... [n.v.], item haer paert ende deel in seker stuck landt, gheleghen tot Haeght, groot vijff dachmaelen op Molendeyck, regen(oten) den selven deyck ter ie., de Walhem straet ter ii., d' erffghen(aemen) Michiel Van Haeght ter iii., t' cloister van Grimberghen ter iiii. sijden, item in eenen besloten bempt tot Rotselaer, groot een halff boender onbegrepen der maete, gheleghen inde Hellicht bij het Holsteren (!) Veldt ter ie., Jan Dauw met Joos De Vos ter ii., Guilliam Janssens ter iii. sijden, item in een bunder bempts, gheleghen tot Haeght int Vorste Schauwbroeck, regen(oten) het Royevelt ter ie., Willem Vanden Langendonck ter ii., Aert Van Haeght ter iii. sijden, item in seker drije vierendeelen landts, gheleghen tot Rotselaer bij het Exken, regen(oten) Cathlijn De Leeuw ter ie., Jan Vander Elst ter iie., Anthon Van Mechelen ter iii., Jan Janssens alias Pavi ter iiiie. sijden, item in sekere tachentigh roeden landts, oock aldaer gheleghen op den Wijngaert, mede in een derden deel van een bunder, regen(oten) de tachentich roeden, v(er)creghen teghens mijn heer Van Graeff, item in seker huys en(de) hoff, ghestaen tot Pellenberghe opde plaetse, regen(oten) ... [n.v.], item seker drije bunderen bosch, oock aldaer geleghen, regen(oten) ... [n.v.], item in drije vierendeelen landts, gheleghen tot Herent, regenoten mevrauw Sestigh ter ie., Peeter Smets ter iie., den Ouden Roeselbergh ter iii. sijden, item in drije dachmaelen landts, oock aldaer gheleghen, regen(oten) het cloister van Bethleem ter ie., Joos Van Hoven ter ii., die straete ter iii. en(de) iiii. sijden, item in seker plecxken, gheleghen buyten de Mechelsche poorte onder Wiltsel, regen(oten) mijn heer Schoor ter ie., ... [n.v.], finalijcken allen t' gene haer comp(aran)te eenichsints competeren(de) ofte naermaels sal comen te competeren, roerende, onroerende, erffelijcke, haeffelijcke als anderssints, waer en(de) tot wat plaetse gheleghen, geene vuytgenomen, waer van sij comp(aran)te gelofft tusschen date deser en(de) een maendt over te geve[n] die behoorelijcke bescheeden, mede brengende precisel(ijck) allen t' ghene haer bij scheydinghe en(de) deylinghe inde goederen haer als voor competeren(de) ten deele gevallen, alle welcke goederen sij comp(aran)te v(er)claert iterativel(ijck) van alsnu voor alsdan op te draeghen, te cederen en(de) te transporteren aen s(ieu)r Peeter Everaerts, alhier present, allen het selve accepteren(de), soo voor hem als voor sijne schoonmoedere hem sterckmaeckende in dese, dat het selven sal worden geaccepteert bij sijne schoonmoedere voors(chreven) met speciael consent van haer comp(aran)te dat hij s(ieur) Peeter Everaerts sal vande selve goederen bij mancquement van voldoeninghe tusschen den gelimiteerden tijde voors(chreven) moghen disponeren als van sijne eygene goederen, mede oock van(de) gene naerder van haer comp(aran)te sullen worden overgegeven bij copije vuyt schijdinghe en(de) deylinghe daer op moghen v(er)haelen sijn gebreck de selve besitten, gebruycken en(de) genieten als sij comp(aran)te selver soude doen ofte ten minsten soo vele goederen tot hij Peeter van alle pretentien sal wesen volcomentl(ijck) gecontenteert, hem stellen(de) inde goederen voors(chreve) erffghen(aemen) in haere plaetse, permitteren(de) sij comp(aran)te dat hij Peeter Everaerts in alle haere paerten en(de) deelen, haer vuytten hooffde als voor in(de) voors(chreve) goederen competeren(de), t' allen tijde worde gegoyt, gegicht en(de) geerfft bij supportavit et reddidit, soo hem sulcx lusten en(de) gelieven sal, dragende sij comp(aran)te over allen t' gene voorschr(even) haer volcomen consent sonder hier toe te moeten gedaeght ofte gepraempt worden met voluntaire condemnatie, promittens ratum et gratum, geloven(de) sij comparanten allen t' gene voors(chreven) wel en(de) loffelijck t' achtervolghen en(de) te volbrenghen onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie pro ut in communi forma, constituerende een ieder thoonder deser om t' gene voors(chreven) te doen en(de) laeten vernieuwen, herkennen en(de) realiseren voor meyer en(de) schepenen van Loven en(de) alle h(ee)ren en(de) hoven daer des van noode soude wesen, aldus ghedaen en(de) ghepasseert ten tijde voors(chreven) ter presentie van s(ieu)r Franciscus De Groot en(de) Judocus Van Rijmenant, als ghetuyghen tot dese geroepen, en(de) heeft die voors(chreve) comp(aran)te en(de) acceptant beneffens die getuyghen die minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onderstont quod attestor, en(de) was onderteeckent C. Vander Smissen, not(ariu)s, 1693.

Aldus vernieuwt, herkent en(de) gerealiseert bijden voornoempden geconstitueerden, den welcken dijenvolghens ter manisse des h(ee)re meyers en(de) wijsdomme der naerbeschr(even) h(ee)re meyers en(de) wijsdomme der naerbeschr(even) h(ee)ren schepenen heeft opghedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse alle en(de) iegewelcke goederen, inden voors(chreven) contracte in sijne regen(oten) breeder geinsereert en(de) gespecificeert, en(de) daer vuyt ontgoyt en(de) onterfft sijnde, soo wordt daerinne gegoyt en(de) geerff[t] Geeraert Le Rentier, alhier present en(de) die selve accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van s(ieu)r Peeter Everaerts ofte van jouff(rouw)e Maria Dauwen wed(uw)e s(ieu)r Guilliam Van Meerbeeck, sijne schoonmoeder, et per monitionem reddidit op de somme van twee hondert en(de) sestigh guldens courant gelt et satis et waras pro ut latius in dicto procuratorio, coram d(ominis) Stembor et Caels, 8bris. xiiii. 1693.

M.T Dirix, 1693.

    

Lauwers Lucia, ° ca. 1555, x met Cornelis Verbeeck,

 

Lauwers Elisabeth, x met Hendrick Van Dijcke, geen gegevens in W, H,

Akte met dank aan Christine Savat. 

Wer1852: 20 jan 1590:
EH Petrus Van Emelen als president van het college Van Dieve verklaart ontvangen te hebben van de juffr Lucia en Ida Van Tongelen begijnkes op het groot begijnhof 112 gulden capitaele penningen eender rente van seven gl sjaers competerende den voors collegie, item alnoch ontvangen de som van 42 gl voor zes jaar verloop waarvoor de eerste comparant transporteert ende cedeert aende voors tweede C het recht ende actie der voors rente van zeven gulden sjaers met thien jaer verloop bekent bij Hendrik Van Dijck x Elisabeth Lauwens wijlen Anthonisdochter (dd 30 jan 1608) etc ...

Wer1847: Fo 166v: 2 dec 1597:

Jan Schrijns na vonnis van 17 jun ll draagt op aan Hendrik Vandendijcke x Elisabeth Lauwers huis en hof tot Winbraken.

Wer1848: Fo 11bisv (9 jan 1604):

Huijbrecht Van Hoegaerden hem sterkmakende over Merten Van Heymbeeck x Berbel Van Hoegaerden den voors Huijbrecht dochter, Jan Van Hoegaerden ende Hans Van Bostraeten x Margriet Van Hoegaerden, ter eenre, ende Hendrik Peeters vervangende hiermede zijn broeder Gielis Peeters ter andere hebben samen opgedragen tot behoef van Hendrik Van Dycken x Elisabeth Lauwers een dm land geheeten tHeygueten.

Wer1848: Fo 11: 10 maart 1604:
Anna Verhesen verkoopt aan Peeter Lauwers alsulcken vierde paert als haer verstorven is bij wijlen Cathlijn Van Hove haerder moeder naerde doot ende aflijvigheijd van Jacob Michiels haeren man in onderhalf dm lants gelegen opden Bremberg (Anthonis Lauwers) item noch een dm broeckbempt daer van het vierde paert gelegen inden Hamme tot behoef van Peeter Lauwers Peeterssone voor de erfelijkheid en Anthonis Lauwers voor de tochte.

R1605: Fo 94 (29 dec 1606):

Hendrik Van Dijcke (x Elisabeth Lauwers)  als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Peter Lauwers x Cathelijne Vranckx alias Grietens met overstaen van Peter Lauwers den jongen gesondt sijnde, Joris Van Aerschot, Adriaen Briers, Geert Van Aerschot ende Adriaen Meeus x Cathelijne Van Aerschot suster des voors Geerts.

Item Merten Briers x Goedele De Cale.

Als erfgenamen van Geraert Verstraten verkopen twee vd als zijlieden waren pretenderende op een half dm gelegen te Bexem eerst de voors Geraert Verstraten toebehoort hebbende aen Goyvaert Vrolijckx de jongen met Cathelijne Brugmans sijn huijsvrouwe...

Item Merten Briers als getrouwt hebbende Goedele De Kaele & hebben inde qualiteijt als erffgenaemen van Geeraerdt Verstraeten gesamenlijck bekent ende gelijdt (°1606).

Wer1848: Fo 73: 18 maart 1608:
Margriete Daneels we Gielis Van Looven geast met Hans Van Looven haeren sone verkoopt aan Hendrick Van Dijck x Elisabeth Lauwers een dm land.

 

Lauwarts Peeter, XIII - XIV - XV (S5118 + S5532 + S5838 + S20272).

 


 

XIII - XV - Lauwarts - Lauwers alias De Doncker Peeter (S5118 + S5838 + S5532 + S20272), schippersfamilie, ° ca. 1570, x met Catharina Vranckx alias Grietens (S5119 + S5533 + S5839 + S20273).

 

Huerlinck van huijs ende hoff groot met Landt ende bempt tsamen acht bunderen hebbende eenen ploech twee peerde ende vijff koijen een vuelen vijff veersen".

Aktes met dank aan Christine Savat. 

Wer1875: Fo 9v:

- 8 apr 1565: Staessen Van Haecht zone mr Henric Van Haecht x Anna De Rijcke wijlen Jansdochter heeft ontvangen drij dm beempt ten berge onder Werchter

- 6 jun 1596: Peeter Lauwers alias De Doncker woonende tot Mechelen, schipper, heeft te leen ontvangen de helft van drij dm beempt

Wer1848: Fo 11: 10 maart 1604:

Anna Verhesen verkoopt aan Peeter Lauwers alsulcken vierde paert als haer verstorven is bij wijlen Cathlijn Van Hove haerder moeder naerde doot ende aflijvigheijd van Jacob Michiels haeren man in onderhalf dm lants gelegen opden Bremberg (Anthonis Lauwers) item noch een dm broeckbempt daer van het vierde paert gelegen inden Hamme tot behoef van Peeter Lauwers Peeterssone voor de erfelijkheid en Anthonis Lauwers voor de tochte.

- 10 dec 1658: Guilliam Lauwaerts na doode van Peeter sijn vader heeft te leen ontvangen

- 3 sep 1660: Peeter Stoop x Anna Ricx kopen de voors bempt.

R1605: Fo 94 (29 dec 1606):

Hendrik Van Dijcke (x Elisabeth Lauwers)  als momboir van de onbejaerde kinderen van wijlen Peter Lauwers x Cathelijne Vranckx alias Grietens met overstaen van Peter Lauwers den jongen gesondt sijnde, Joris Van Aerschot, Adriaen Briers, Geert Van Aerschot ende Adriaen Meeus x Cathelijne Van Aerschot suster des voors Geerts.

Item Merten Briers x Goedele De Cale.

Als erfgenamen van Geraert Verstraten verkopen twee vd als zijlieden waren pretenderende op een half dm gelegen te Bexem eerst de voors Geraert Verstraten toebehoort hebbende aen Goyvaert Vrolijckx de jongen met Cathelijne Brugmans sijn huijsvrouwe...

Item Merten Briers als getrouwt hebbende Goedele De Kaele & hebben inde qualiteijt als erffgenaemen van Geeraerdt Verstraeten gesamenlijck bekent ende gelijdt (°1606).

R1606  folio 1: 17 dec 1625:

Item in presen des meyers ende schepenen van Rotselaer naerbes. gedaen Peeter Lauwers woonen & tot Werchter Anthoon Lauwers sijnen broeder Barbara Lauwers heulder suster weduwe wijlen Peeters de Cock ten overstaen van Laurens Wauters tegenwoordich haeren wettighe man & momboir, Elisabeth Lauwers ... heulderde sustere ten overstaen van Cornelis Luijmoye haeren wettighen man & momboir, den voors. Peeter Lauwers, Anthoon Lauwers & Cornelis Luymoijen heulderen sterck maeckende & waranthiseren gecomende voorde tocht van naerbes goederen competerende Laureijs Wauters als man & momboir van Barbara Lauwers, mede voor d'erffelijckheijt .... & gedevolveert op het minderjaerig kindt van voors. wijlen Peeter de Cock daer moeder aff is de voors. Barbara Lauwers hebben tsaemen opgedraegen … tot behoeff van Adriaen Kerstens & Elijsabeth Hollemans sijn wettighe huijsvrouwe ... een halff dachm. bempts onbegrepen der mate gelijck die plecke gelegen is tot Rotselaer in Bexembroeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lauwers Petrus, XII - XIV (S2766 + S10136),

 

Lauwers Barbara, XII - XIII (S2559 +S2919),

 

Lauwers Anthonius,

 

Lauwers Elisabeth, x 1 > 1620 met Luijmoi Cornelius (S1802), deze x 2 (niet W, ) met Gobelens Maria (S1803), deze x 1 met Petrus Peeters,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Luijmoi Cornelius.

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Hendrick,

     2. Luijmoi Maria, (°) Werchter 05.04.1620 (g. Goris alias Bruers Joannes en Van Tongel Maria),

     Luijmoi Joannes, (°) Werchter 16.06.1624 (g. Michiels Joannes fs Petrus en Holemans Maria fa Petrus),

     3. Luijmoij Maria , (°) Werchter 20.10.1640 (g. Van Meerbeeck Petrus en Mergorts Maria),

     Luijmoij Margareta, XI (S1145), is dit de vorige ?

     Loeijmoeij Cornelius, (°) Werchter 03.02.1644 (g. Vermijlen Cornelius en Lauwens Elisabeth),

     Luijmoijen N, (°) Werchter 18.08.1647 (g. Van Meerbeeck Christophor en Gorris Catharina).

 


 

XII - De Cock Petrus (S2930), x 1 met Odilia Vandeneijnde, x 2 met Lauwers Barbara (S2559 + S2931), (dochter van Petrus Lauwarts), Barbara Lauwers had een tweede huwelijk (niet W, ) met. Wouters Laurentius (S2558). Deze x 2 (niet W, ) met Adriana Peeters (N2509 + S3613 + S4965 + S5065), deze x 1 met XII - XIII - De Raymaeker Joannes alias Hensken neef (N2508 + S3612 + S4964 + S5064).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Cock Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaeker Guilielmus, jongman in 1679,

 

De Raymaeker Maria alias Hensken Neef, (°) Werchter 26.08.1618 (g. Wilhelmus Peeters en Maria Van Dongel),

 

De Raymaeker Joannes, (°) Werchter 04.10.1620 (g. Joannes Van Hoegaerden en Anna Verhagen),

 

De Raymaeker Cornelius, XI - XII (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), (°) Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs),

 

De Raymaeker Antonius, (°) Werchter 26.12.1627 (g. Lauwens Antonius en Maria Wouters),

 

De Cock Hubertus, (°) ca. 1617, fs Petrus x Betekom 06.10.1633 (g. Godefridus Holaets en Joannes De Meijer) met Lauwers Barbara,  + Werchter 13.02.1667, x ca. 1635 met Anna Hoelaerts, + Werchter 22.11.1692, deze x 2 Werchter 27.02.1677 met Van Avont Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Petrus, (°) Betekom 02.08.1634 (g. Petrus Clzes en Maria Van Brempt),

     De Cock Anna, (°) Wakkerzel 20.11.1636 (g. Arnoldus Van Calster en Anna Castermans), 

     De Cock Anna, (°) Werchter 29.12.1640 (g. Joannes Mirockx en Anna Goris,

     x Werchter 17.06.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en De Cock Hubertus) met Joannes Van Hoegaerden,

     De Cock Joannes, (°) Werchter 09.10.1643 (g. Joannes Van Eyken en Maria De Cock),

     De Cock Egidius, (°) Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     De Cock Maria, (°) Werchter 17.02.1650 (g. Henricus Briers en Maria Van Aerschot),

     De Cock Henricus, (°) Werchter 17.12.1651 (g. Joannes Schellekens nomine Trijken en Margaretha Goris),

     De Cock Barbara, (°) Werchter 27.12.1653 (g. Adrianus De Meyer),

 

3. De Cock Maria, XI (S1465), (°) Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers),

 

4. Wouters Catharina, XI (S1279), ° ca. 1634,

 

5. Wouters Elisabeth, (°) Werchter 06.12.1639 (g. Joannes Van Essche en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Wouters Cornelius, (°) Werchter 16.07.1645 (g. Cornelius Raymakers en Margaretha Willems),

 

Wauters Anna, (°) Werchter 04.10.1646 (g. Wauters Martinus en Hoylaerts Anna).

 

 

 

XII - XIV - Lauwers Petrus (S2766 + S10136), schipper, x (niet W, ) met Van Tongel Maria (S2767 + S10137).

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

AVT1: 18 dec 1657:

Peeter Lauwers den ouden heeft verclaert dat sijn soon Peeter Lauwers x Maeijcken Van Eijcken samen hebben gemaeckt die brauwerije oft brauhuijs op hunnen cost alles sonder dat hij ierste C daertoe een stuiver heeft uitgegeven, ... dan alsoo die brauwereije niet meer en conde blijven staen door dijen alle het hout ende materialen van tvoors brauhuijs door auderdom geheel geconsumeert ende versleten was, soo ist dat hij ierste C toegelaeten heeft aenden tweeden C het selve af te breken ende een nien brauhuijs te maken gelijck als geschiet is, en dat op hunnen cost alles gelijck voors is, ende dat met consent vanden voors ierste C soo lange soo lange als hij sal leven maer naer sijn doodt soo sal hij tweeden C tselve brauhuijs in dijen hij bij lotinge of deylinge vuijt die huijsinge oft goet daer het voors brauhuijs op staet ontvallen is, moeten afbreken ende andersints salt selve blijven staen behoudelijck datter enig handt ende houdt aende voors brauwerije is geimpliceert aende voors brauwerije te weten die keperkens afhanck ende eenig ander houters … , welck houdt sal bij eenen timmerman moeten geschat worden waervan de ene helcht toebehoort aen aert van hove ende dander helcht aenden tweeden C .. bij die doot hunnen vader dien iersten C ende het resterende oudt hout is eenig .. aen een hunnen codt hangende aenden stal ende het resterende is bij den iersten C verbrant, soo verclaert den iersten C dat hij den tweeden C sijnen soon bij hem heeft gekocht het braugereetschap te weten ketel, coelback struijcken ende alles datter toebehoorde …

Wer1849/2: Fo 207 (19 feb 1664):

Dijlinge tussen Gielis Vermijlen ter jre, Peeter Lauwers ende Aert Van Hove ter ijre, over twee percelen bempden tot Varent bij hun te chijnse aenveert van zijne exctie den hertogh…

1) Gielis Vermijlen den bempt groot een half bunder en half dachmael

2) Peeter Lauwers ende Aert Van Hove den bempt nu lant …

Fo 204v: 19 feb 1664:

S+D van de goederen Peeter Lauwers d’oude x Marie Van Tongelen

- Peeter Lauwers (x Maria Paeps)

- Aert Van Hove wn Elisabeth Lauwers geasst met Peeter Van Tongelen meijer ende Jan Van Langendonck als wettige momboir van sijne kinderen behouden van wijlen die voors Elisabeth Lauwers

1) Peeter Lauwers

- huis en hof te Perre mette landen annex groot onderhalf dm (erfg. Cornelis Luijmoije),

- twee dm en roijen land int Varent

- 4 dm 23 r land int Varent

- een boender land aan de Lauwstraat (derfgen Kerstens)

- onderhalf dm land op den Bremberg

- tvierde paert van een dm land op den Bremberg voor het coutere vierde paert gebleven aenden vs Van Hove ende voor de twee resterende vierde paerten competerende aan Gielis Vermijlen

- die helcht van een half dm bempts op den Bremberg in een egeth voor dander helcht compet& aenden voors Van Hove

- twee dm 25r bempt int Varent genoempt Scheutels heuvel op de serviteyt van te moeten laten wegen aen het goet of bosch des Peters Van Tongelen meijer end evan met tselve te mogen wegen over tgoet oft bempt des voors Vermijlen ter straeten vuijt

- die helcht van een boender maeijgrasch waervan 2 dm een, ende voor dander gellicht competeren aenden voorschreven Aert Van Tongelen  alnoch ontverdeylt alhier in den Aelmutter

- een boender en 9 royen lants onder Bael opt Nieuwgoet (Gielis Berghmans met derfgen Lowijs Van Geel oost, Adriaen Theunis west, Antoon Van Langendonck ende Gielis Vermijlen west, ende die heijde van derfgen Peeter Paepts noordtwaerts).

Wer1849/2: Fo 207: 19 feb 1664:

Deijlinge tussen Gielis Vermijlen ter jre, Peeter Lauwers ende Aert Van Hove ter ijre, over twee percelen bempden tot Varent bij hun te chijnse aenveert van zijne exctie den hertogh…

1) Gielis Vermijlen den bempt groot een half bunder en half dachmael

2) Peeter Lauwers ende Aert Van Hove den bempt nu lant …

AVT1: 9 jan 1669:

Peeter Lauwens d’oude woonende te Veldonck (?) verhuurt aan Hendrik Claes uit Cruijs vijf dm land genoempt het Vossensland. 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Petrus Lauwers sone wijlen Petrus en zijn vrouw Maria Van Tongelen (Van Tongeren) dochter wijlen Petrus, inwoners van Werchter. Daarnaast wordt ook Petrus Van Tongelen geciteerd, broer van Maria Van Tongelen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 395v., akte dd. 11 april 1636.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schep(enen) van Loen naerbeschreven gestaen Peeter Lauwers soene wijlen Peeters en(de) Marie Van Thongeren dochtere wijlen Peeters, wettig(he) gehuysshen, woen(ende) tot Werchtere, die welcke tsaemen en(de) onbesundert ter manisse des v(oor)s(chreve) meyers met behoorelijcke v(er)thijdenisse en(de) renun(tiatie) een stuck weye bempts, groot een halff boender onbegrepen der juster mate, alsoe tselve geleghen [is] in sijn grachten in drije sijden tot Werchter inde Wijngaertstrate, regen(oeten) de v(oor)s(chreve) Wijngaertstraet ter ie., Guillam Schrijns ter ii., d' erffg(enaemen) Ph(i)l(ip)s Otto ter iii., en(de) derffg(enaemen) Niclaes Cluppels ter iiii. end(de) derffg(enaemen) ... [n.v.] (geheeten Crosersbempt), woen(en(de) tot Mechelen, ter vijffde, bijde transportanten v(er)cregh(en) voor meyer en(de) schep(enen) van Wechter teghen Peeter Van Tongeren, hunnen swaegher, opd(en) ... [n.v.], welcke geschiedt en(de) v(er)crijgge de opdraegheren geloeven over te brengh(en) tusschen dit en(de) xiiii daeg(en) naestcomen(de), expos(ito) impos(itus) jouff(rouw)e Catharina Van Opstal wed(uw)e wijlen Ph(ili)p Otto p(er) mo(nitionem) jure et satis de v(oor)s(chreve) transp(ortan)ten oblig(ando), submit(tendo) ac renun(tiando) in forma en(de) naementl(ijck) de v(oor)s(chreve) Marie Van Tongeren sena(tus) cons(ulti) velleiani, etc(eter)a, et waras dat den v(oor)s(chreven) bempt leght onder een gicht en(de) een ort chijns aen(den) heer van Attenhoeven sonder meer commers en(de) sullen de transp(ortan)ten aff doen allen v(er)loopen en(de) rechten, v(er)schenen tot datum van heden en(de) is te weeten soe partijen v(er)claeren den rechtveerdighen prijs te wesen drije hondert en(de) tsestich guldens, los gelts, coram Grave, Van(der) Heyden, aprilis xi., a(nno) 1636.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Lauwers (Lauwaerts), zoon van Petrus (x Catharina Vrancx alias Grietens) en broer van Anthonius, Barbara en Elisabetha. Eerst genoemde treedt als voogd op namens zijn broer en zusters. Hieruit kan ik afleiden dat zijn broer en zusters nog minderjarig waren.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 245r., akte dd. 20 februari 1617.

Item in p(rese)ntie als boven gestaen Peeter Lauwaerts zone wijlen Peeters, zoo in sijnen eygen(en) naem(e) als toeziender en(de) momboir voer Anthonis, Barbara en(de) Elisabeth Lauwaerts, sijne respective broeder en(de) susters, voerde welcke hij voerde sel(ve) midts desen is sterckmaecken(de), ter eenre, ende Aerdt Van Aerschot als gesurrogeerde momboir bijde weth van Rotselaer, ter andere zijden met manisse hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse ierst een dach(mael) landts, alsoo tselve gelegen is opden Nerenleempoel onder Rotzelaer, regen(oten) jo(ncker) Raes Van Grave ter eenre, Adriaen Briers ter tweedere, tsheeren straete ter iiie. en(de) mijn heere de Leethere ter vierdere zijden, item noch een blocxken landts, groot omtrent een halff boen(der), gelegen tAverijst onder Rotselaer voors(creven), regen(oten) de gemeyne heye ter eenre, Jasp(ar) Van Cautheren ter tweedere, tsheeren straete ter derdere en(de) Jan Vermeulen ter vierdere zijden, exp(osito) imp(ositi) sunt Wouther, Anthonis en(de) Geeraert, kinderen en(de) erffgen(aemen) van Henrick Van Aerschot, sijns vaders, et satis, etc(etera), et waras de voors(creve) twee p(ar)cheelen op sesse stuyvfers eens heeren chijns indyen met bevindt daerop vuyt te gaen(e), tanquam prout iure, coram eisd(em).

Item partijen v(er)cleeren den rechtveerdighen coop te wesen om en(de) voer die somme van drije hondert en(de) xxv carolus gul(den)s eens los gelts en(de) twee rinsgul(den)s lijffcoop, eisd(em).

            In de marge.

De goedinghe vuyt crachte van naederschap van dese goeden gedaen tot behoeff Simon Hollemans es gepasseert voor schepenen van Rotselaer opden xixen. aprilis anno 1617.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Petrus Lauwers (Lauwaerts) zone wijlen Petrus en zijn vrouw Maria Van Tongelen (Van Tongeren) dochtere Petrus, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 158r., akte dd. 29 dember 1617.

Item in tegenwoordicheyt als voer gestaen Peeter Lauwaerts soene wijlen Peeters en(de) Marie Van Tongeren dochter Peeters, gehuysschen, woonen(de) tot Wechtere, hebben bekindt, gelijck sij bekinnen midts desen, indivisim et insolidum schuldich te sijne Peeter Paps al(ia)s Van Eycken en(de) Marie Loomans, sijne huysvr(ouw)e, sesse carolus guldens tsiaers te xx stuyvers Brabants tstuck, erffelijcke) rente, jaerlijcx vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxixe. dach van decemb(ris) en(de) binnen deser stadt wissele van Loven oft tot Werchter voors(creven) te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penningen en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(creven) bekinders die voors(creve) rinte van sesse carolus guldens sullen moeten lossen en(de) redimeren binnen drije toecomende jaeren oft bij faulte van dijen die selve behoorlijck hypothiceren op goede, loffel(ijcke) panden, weerdt zijnde dobbel rinte, teender reysen, den penninck xvi, loopende munte, ac cum, coram Lievens, Maes, decembris xxixe., 1617.

 

Hierbij een akte, waarbij Petrus Lauwaerts (Lauwers), inwoner van Werchter, zijn kinderen Petrus, Joannes, Anthonius, Maria, Anna en Elisabetha emancipeert. Het gaat om de kinderen die hij behouden heeft van zijn vrouw Maria Van Tongeren (Van Tongelen).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 220v., akte dd. 12 mei 1628.

Transcriptie van de emancipatieakte.

Item in tegenwoirdicheyt der heeren

schepenen van Loven naerbeschreven

gestaen Peeter Lawaerts soene wijlen

Peeters, woonen(de) tot Wercchter, ende heeft

behoorelijkcne vuytten broode gedaen

Peeter, Jan, Anthoin, Marie, Anna ende

Elisabeth, sijne knderen, bij hem v(er)weckt

vuytten lichaeme van Marie Van Tongeren,

sijne wettighe huysvrouwe, quo facto

J. Woutelers reconduxit ab aqua et igne

in forma, coram Schore, Van(der) Vorst,

maii xii., 1628.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus Lauwers (Lavaerts) en zijn vrouw Maria Van Tongelen (Van Tongeren), inwoners van Werchter. Soms heb je wel een beetje fantasie nodig om namen te herkennen of terug te vinden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 120r., akte dd. 12 april 1624.

Item in p(rese)ntie der scep(enen), etc(etera), gestaen Peeter Lavarts en(de) Maria Van Tongeren, gehuyschen, woon(ende) te Werchter, ob(ligerende), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) ind(ivisi)m in for(m)a, merckel(ijck) s(enatus)c(onsulti) v(elleiani) en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)aff ondericht sijn(de), hebben bekent en(de) beke(n)nen bij desen Henrick Corbeels en(de) Petronella Van(der) Vorst, gehuyschen, twelff guld(ens) x st(uyvers) tot xx st(uyvers) den guld(en) en(de) drij placken den st(uyver), loop(ende) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) date deser, los en(de) vrij van x., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en, erfel(ijck) in toecomen(de) tijden te Loven te betalen, telcken iaere als schult met rechte verwo(n)nen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen onder tresort van Loven, weerdt sijn(de) dobbele rente boven allen lasten en(de) soe vele te doene dat den voergen(oempden) rentheffere, sijn(e) erfgen(aemen) en(de) actie hebben(de) in toecom(ende) tijden genoch sal sijn, consenteren(de) int beleyde, mai(n)mise en(de) decrete, des sal de rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) mogen gelost wordden teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de) ande(re) costen, cora(m) Vorst, Beringen, aprilis xii., 1624.

 

Deze vorige akte met vermelding van Petrus Lauwaerts (Lauwers) zone Petrus en zijn vrouw Maria Van Tongelen (Van Tongelen). Eens te meer wordt weer aangetoond dat men altijd kritisch moet blijven, want in de huidige akte schreef de stadsklerk verkeerdelijk Lambrechts in plaats van Lauwers (zie inkaderingen).

Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van Petrus Van Tongelen (Van Tongeren), eveneens inwoonder van Werchter, vermoedelijk de broer van Maria, de man van Joanna Smets en meier van Werchter

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 111r., akte dd. 31 maart 1608.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Peeter Lambrechts sone wijlen Peeters en(de) Marie Van Tongeren, gehuysschen, woonen(de) tot Werchte(re), p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die goeden naerbes(chreven), ierst huys en(de) hoff met ses dachm(aelen) landts daerbij geleghen, ombegrepen der maeten, gelegen tot Perre ond(er) Werchter voors(chreven), regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijd(en), Hendrick Van(den) Dijck ter iiie. en(de) den H(eyligen) Geest van Werchtere ter iiiie. zijd(en), item noch ses dachm(aelen) eussels met het Calver Eussel daeraen gelegen, regen(oten) tvoors(chreven) goet ter ie., Govaert Diericx ter ande(re), Jan De Wortelaer ter iiie. en(de) Anna Bosmans ter iiiie. zijd(en), item noch een boend(er) landts, gelegen opd(en) Bremptberch, regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijd(en), Peeter Van Eycken ter iiie. en(de) Christiaen Roeffs ter iiiie. zijd(en), gel(ijck) die voors(chreve) opdraege(ren) tvoors(chreven) goet voor deen hellicht op heden datum des(er) hebben v(er)cregen voor schepen(en) van Loven tegen Gieliss(en) V(er)mijlen en(de) voor dander hellicht hem in deylinge gevallen voor schepen(en) van Werchter opden viiie. dach feb(rua)ry anno 1586, exp(osito) ende Jan Maes, tegenwoordich borgem(eeste)r des(er) voors(chreve) stadt Loven en(de) m(eeste)r Geeraert Boels, respective als geconstitueerde momboirs van(de) kinderen wijlen Jacquemijne Vos, daer grootvader aff was wijlen m(eeste)r Willem Vos, tot behoeff der sel(ve) kinderen, imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t den voors(chreven) opdraege(ren) om tsel(ve) goet bij hun, hunne erffven en(de) naercomelin(gen) te hebben, te houden en(de) te besitten opde co(m)meren en(de) lasten daer te voren vuytgaen(de), te weten opden last van ii st(uyvers) en(de) twee hinnen heerlijcken chijns, waeraff die hellicht van dien alnoch moeten draeghen derffgen(aemen) Govaerts Diericx volgen(de) die voors(chreve) deylinge, tanquam prout iure, waerop die voors(chreve) opdraege(ren) tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer op een(e) voortaene rente van twelff rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) ts(iae)rs erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) opden lesten dach meert en(de) ind(er) stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) alle andere penn(ingen) oft impositien, innegestelt oft alnoch inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et t(antu)m obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, geloven(de) voorts die voors(chreve) gehuysschen indivis(im) en(de) met hen Peeter Van Tong[e]ren, woonen(de) insgel(ijcx) tot Werchtere, de voors(chreve) rente van twelff rinsg(u)l(dens) en(de) x st(uyvers) erffel(ijck), jaerl(ijcx) ten termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te leveren als voor, los en(de) vrije in futuru(m) quolibet assecut(um) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) ut supra, met conditie dat die voors(chreve) opdraege(ren) die voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) quytten alst hun sal gelieven, elcken carol(us) guld(en) daeraff om en(de) met xvie. gel(ijcke) gul(den)s monete avaluate teend(er) reysen en(de) nyet min, ac non pleno censu, et d(omi)no primi, eisd(em).

Nog een akte bij Vermijlen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lauwens Petrus, XIII (S5068),

 

Lauwers Maria,

 

Lauwers Anna,

 

Lauwarts Joannes, (°) Werchter 03.03.1619 (g. Van Lantrop Joannes en Lauwarts Anna ex Haacht),

 

Lauwers Elijsabeth, XI (S1383), (°) Werchter 05.05.1621 (g. Lauwers Anthonius en Lauwers Elijsabeth),

 

Lauwers Anthonius, (°) Werchter 07.09.1623 (g. Dauwen Anthonius (Rotselaar) en Holemans Maria),

 

Lauwers Catharina, (°) Werchter 02.03.1627 (g. Goris alias Bruers Henricus en Goris Catharina fa Henricus).

 


 

XIII - Lauwens Petrus (S5068), brouwer, ° ca. 1611, x (niet W, H, ) met Paeps alias Van Eijcken Maria (S5069), + verdronken in de Demer 26.12.1674, (+) 27.12.

 

Onderstaande gegevens en akte met dank aan Paul Peeters:

In het stadsarchief van Leuven (register nr. 7907, folio 372) bevindt zich een akte 'van emancipatie' van 23 juni 1651. Die heeft betrekking heeft op het gezin van Peter Lauwens en Marie Paeps alias Van Eycke. De akte en transcriptie zitten onder de KLIK bij 1. Een tweede akte vindt je bij 2.

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat: 

AVT1: 18 dec 1657:

Peeter Lauwers den ouden heeft verclaert dat sijn soon Peeter Lauwers x Maeijcken Van Eijcken samen hebben gemaeckt die brauwerije oft brauhuijs op hunnen cost alles sonder dat hij ierste C daertoe een stuiver heeft uitgegeven, ... dan alsoo die brauwereije niet meer en conde blijven staen door dijen alle het hout ende materialen van tvoors brauhuijs door auderdom geheel geconsumeert ende versleten was, soo ist dat hij ierste C toegelaeten heeft aenden tweeden C het selve af te breken ende een nien brauhuijs te maken gelijck als geschiet is, en dat op hunnen cost alles gelijck voors is, ende dat met consent vanden voors ierste C soo lange soo lange als hij sal leven maer naer sijn doodt soo sal hij tweeden C tselve brauhuijs in dijen hij bij lotinge of deylinge vuijt die huijsinge oft goet daer het voors brauhuijs op staet ontvallen is, moeten afbreken ende andersints salt selve blijven staen behoudelijck datter enig handt ende houdt aende voors brauwerije is geimpliceert aende voors brauwerije te weten die keperkens afhanck ende eenig ander houters … , welck houdt sal bij eenen timmerman moeten geschat worden waervan de ene helcht toebehoort aen aert van hove ende dander helcht aenden tweeden C .. bij die doot hunnen vader dien iersten C ende het resterende oudt hout is eenig .. aen een hunnen codt hangende aenden stal ende het resterende is bij den iersten C verbrant, soo verclaert den iersten C dat hij den tweeden C sijnen soon bij hem heeft gekocht het braugereetschap te weten ketel, coelback struijcken ende alles datter toebehoorde…

Fo 78: 6 nov 1658:

Cathlijn Serneels we Jan Paeps alias Van Eijcken ende Peeter Lauwers x Maeijcken Paeps alias Van Eijcken hebben ter assurantie ende versekeringe van een rente van 6 gl vijf st sjaers ten behoeve vande paters Augustynen van Mechelen bepand 5 dm land tot Cruijce.

AVT2: 13 feb 1672:

Maria Paeps alias Van Eijcken we Peeter Lauwens geasst met Antoon Lauwens haeren soon nu woonende in Rotselaer.

Cathlijn Ingelborghs we Peeter Lauwens de jongen geasst met Librecht Ingelborghs en Jan Vleminckx haeren broeder ende swagere

alsoo die voors Cathlijn Ingelborghs belast is gebleven met drij jonge kinderen ende de voors wijlen Peeter Lauwens is comen te sterven sonder testament – dat dieselve kinderen moeten opgevoet wordenende veele sullen costen alvoorens self hunnen cost weerdt sijn

Catlijn Ingelborghs sal besitten ende behouden de tochte an alle die goederen die voort paert van haere kinderen sullen comen te devolveren ende versterven naer die doot van de voors Maria Paeps alias Van Eijcken.

AVT2: 16 maart 1673:

Antoon Lauwens, Jan Lauwens en Gielis De Cock x Maria Lauwens hen sterk makende voor de weeskinderen van wijlen Peeter ende Jo… Lauwers bekennen door hunnen vader Peter Lauwers saliger ende hunne tegenwoordige moeder ontvangen te hebben uit handen van Jan Van Langendonck de somme van 100 gl – die hunne voors vader had gegeven aan voors Van Langendonck.

AVT2: 26 dec 1674:

Wij meijer ten overstaen van Jan Van Langendonck en Guilliam De Wijngaert schepenen, hebben ons begeven naer Maria Van Eijcken we in voortyden van Peeter Lauwers verdroncken gevonden sijnde ende daernaer gebrocht sijnde ten selven dagen in onse Lieve Vrouwe Cappelle hier binnen Werchter door eenige schippers het selve lichaem gevist hebbende

In den iersten gelijcken presumerende dat de vs Maria Van Eijcken was van sinne geweest te gaen naer Rotselaer besoecken haeren sone bij naeme Antoon Lauwers gevraeght ... daerontrent het veire van  het tHooghlant woonende aen Aert Goossens ende zijn huijsvrouwe Maria Peeters op pene van eede oft hij ontrent hetselve water oft voorgenoempt veire niemant en hadde  sien sitten staen ofte gaen ofte daer ontrent te weten dese Marie Van Eijcken oft haer gelijcken hebben beijde geantwoort niemand en hebben gesien nochte iemand te hooren seggen die selve soude gesien hebben

item hebben ons voors getransporteert ten huijse van Francois Valckeneers ende thuijs gevonden hebbende sijne huijsvrouwe Maijcken Luijten hebben haer gevraegt  het voors en heeft daerop geantwoort niemanden ontrent die voors veire te hebben gesien den verdroncken persoon gelijckende

Item vandaer hebben wij beneffens den voors schepenen getransporteert ten huijse en bij de persoon van Aert Crabbé hetgene vs is gevraagt hebbende seght haer niet te hebben gesien nochte van iemanden den selven verdroncken persoon te hebben gesien maaer deponeert dat hij Crabbe over vier vijf dagen te voren sittende in de herberghe genoempt die seker genot (?) haer Maria Van Eijcken was cautende vuijt haer te hebben gehoort geseyt dat sij van sinne was met de kersheijlige dagen te willen gaen besoecken haeren soone Antoon Lauwers woonende tot Rotselaer

item daerenboven ons getransporreet hebbende bij Peeter Wouters Aertsone ende thuis gevonden hebbende sijne huijsvrouwe Barbara … ende de dochter .. nijet te connen verclaren dan seght soo haer Barbara ... drinckt iemant ontrent die schuijte te hebben gesien .. meijnde het te wesen haere dochter ende alsoo ... merckt doorgaende deponnent nijet daeraf te … verclaeren wie dat het was oft wat persoon aldaer was ontrent.

    

Uit dit huwelijk:

    

Lauwens Antoon, XII (S2534),

    

Lauwens Joannes, + Rotselaar 06.08.1675, x Rotselaar 09.04.1668 (g. Ceustermans Joannes en Van der Smissen ? Daniel) met Bries Gertrudis, deze x 1 Rotselaar 23.09.1657 (g. Bries Guilielmus en Vrolijx Philippus) met Van Salm Henricus. Bries Gertrudis x 3 Rotselaar 22.01.1678 (g. Everard William en Van Crieckinge Joannes) met Loeijmoeij Cornelius, deze x 2 Rotselaar 23.11.1689 (g. Van Crieckinge Andreas en Petrus) met Vancroecten - Van Grochten - ... Maria,

Aktes met dank aan Christine Savat.  

AVT3: 25 feb 1681:

Antoon Lauwens uit Rotselaer ende Peeter (Boets) als momboirs van het kint gen Anneken Lauwens Jans Lauwers wijlen haeren vaeder ende Geertruyt Briers haar moeder des vs kint gelden een renta van 6 gl sjaers die wijlen Peeter Lauwers had bij Cornelis Baudewijns op 18 jan 1658 en bij S+D aan Jan Lauwers is gevallen.

R1611: Fo 124: 14 mei 1681:

Cornelis Luimoije x Gertrudis Briers verkopen aan Anthoen Lauwers een stuck heijschouwe genoempt de Risschen groot ontrent drij vd gelegen tegens de goederen van Jan De Wortelaer, derfgen Hendrik Briers.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Salm Elizabeth, (°) Rotselaar 29.06.1658 (g. Reijniers Gielielmus en Bries Elisabeth),

     Van Salm Henricus, (°) Rotselaar 01.03.1660 (g. Van Salm Martinus en Vanden Bosch Francisca),

     Van Salm Joannes, (°) Rotselaar 14.01.1663 (g. Van Salm Joannes en Bollens Jacoba),

     2. Lauwers Anna, (°) Rotselaar 06.02.1669 (g. Raeijmaeckers Joannes Baptist en Goris Anna),

     Lauwers Petrus, (°) Rotselaar 02.12.1670 (g. Lauwers Petrus en Meeus Elisabeth),

     Lauwers proles, (°) Rotselaar 19.02.1675 baptisata est ab obstetrice et mortua est,

     3. ...

     4. Laeijmoeijer Joanna, (°) Rotselaar 07.05.1692 (g. Peeters Joannes en Vander Meulen Elisabeth l. Maria Van Criking),

     Leuijmoijers Cornelius, (°) Rotselaar 27.09.1693 fs naturalis (g. Lauwer Jan en Van Hougaerde Maria),

     Leumeijers Jacobus, (°) Rotselaar 08.02.1696 (g. Van Krieckinge Petrus l. Jacobus Bols en Janssens Maria),

    

Lauwens Peter, + Werchter 22.03.1671, (+) 24.03 in kerk, x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Ingelborgs Catharina, deze x 2 Werchter 28.02.1672 bloedv 3 de en 4 de gr. en hertrouw 03.02.1674 (g. Schrijns Wilhelmus en De Worteleer Wilhelmus) met Schrijns Remigius, (°) Werchter 04.09.1647 (g. Wortelaers Henricus en Wortelaers Lucia),

Akte met dank aan Christine Savat. 

AVT2: 21 feb 1672:

Remigius Schrens toecomstige bruijdegom geasst met Guilliam Schrens sijne vader ende Cathlijn Ingelborghs we Peeter Lauwens den jongen bruijd geasst met Librecht Ingelborghs ende Jan Vlemincx ende Antoon Lauwens maken een voorhuwelijks akkoord om te voorkomen geschillen over die drije voorkinderen behouden van haeren eersten man.

 

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters), waarbij Wijnant Van Limborch wordt gegoed in goederen onder Werchter ten behoeve van Catharina Ingelborgs, weduwe van Peter Lauwens (Lauwaerts), voor het vruchtgebruik (tochte) en haar dochter Anna Lauwens voor de naakte eigendom (proprieteyt). De goederen werden opgedragen door Martinus Briers (zoon van Adriaan), pachter in Rotselaar en door Jan Stroobants (weduwe van Elisabeth Paeps), wonende te Betekom. Anna Lauwens is waarschijnlijk te vereenzelvigen met Anna Maria Lauwens, ged. Wercter 29.05.1667 en dus nog minderjarig.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7924 fol. 140v°.

Item inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen mr. Peeter Van Cotthem, procureur, etha., om het [gene] naerbes. staet, validelijcken te doen ende te Xnieuwen., geconstitueert sijn. bij Merten Briers soone wijlen Adriaens, pachter in Rotselaer, volgens den instrumente daer van sijnde, gepasseert voorden notaris H. Vanden Panhuysen ende seekere getuygen opden xv. july 1666, mitsgaders bij Jan Strobants, ingesetene van Betecom, weduwer wijlen Elisabeth Paeps, volgens sijnen instrumente daer van sijnde, gepasseert voorden notaris C. Van Miegem ende seekere getuygen opden xxviije. january 1672, beyde alhier bij copije authentyck die heeren schepenen gethoont en. gebleken, ter ma., eth., heeft opgedraegen met behoorel. Xthijdenisse. die hellicht van een boinder bemps, onverdeylt tuschen Peeter Lauwers ende den voors. Strobants, soo ende gel. den selven is gelegen binnen Werchter inde Schaetbroeken, regenooten mr. Henrick N.N. oist, die ... [niet vermeld] suyt, die Wijngae[r]straet wijst, den vs. Peeter Lauwens met alnoch een dachmael noorden, op den last van drije halsteren evie ende sesse penningen Lovens op den geheelen bempt vuytgaen. aen sijne excellentie den hertoghe van Arschot sonder meer, item eenen bempt, gelegen tot Werchter, groot ontrent de drije dachmaelen onbegrepen der maete, regenooten Hen. N.N. oist, de Wijngaertstraet aldaer west, N.N. suyden ende de weduwe Peeter Lauwens ter iiije. sijden, waranderende tselve als boven sonder meer ende mits dordonnan. van rechte den vs. opdraegere in qualiteyt voorschreven, daer vuyt ontgoeyt ende onterft sijnde, is soo is daer inne behoorel. gegoeyt en. geerft met alle solemniteyten van rechten daer toe gerequireert mr. Wijnaent Van Limborch, clerck in media, inden naeme ende tot behoeve van Catharina Ingelborchs weduwe wijlen Peeter Lauwaerts opden voet naervolgende, als te weeten dat de vs. weduwe in het halff boinder, hier boven genoempt, oft haeren acceptant in haeren naeme wort gegoeyt thaeren behoeve alleen met vollen rechte ende inde voors. drije dachmaelen voor de tochte alleen ende voor de proprieteyt tot behoeve van Anna Lauwens, haere dochtere, opden doet ende conditie, breder inde acte notariael, daer van sijnde gepasseert voorden nots. Van. Schrieck ende seekere getuygen opden 29. january 1672, gementioneert, die alhier van woorde tot woorde wort gehouden voor geinsereert ende gerepeteert, per mo. jure et satis den vs. opdraegere ob., sub. ac renuncian. in forma, et waras ut supra, coram Vanden Driesche, Caverson, viij febry. 1672.

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Guilielmus, (°) Werchter 19.04.1656 (g. De Woortelers Guilielmus en Serneels Catharina),

     Lauwens Joannes, (°) Werchter 19.04.1662 (g. Janssens Joannes en De Worteleer Lucia),

     Lauwens Petrus, (°) Werchter 04.04.1664 (g. Van Dijck Petrus en Engelborghs Maria),

     Lauwens Anna Maria, (°) Werchter 29.05.1667 (g. Lauwens Adrianus en Ingelborghs Anna),

     Lauwens Joannes, (°) Werchter 10.07.1671 (g. Dauwen Joannes en Van Haecht Elijsabeth),

     2. Schrijns Catharina, (°) Werchter 31.12.1673 (g. Worteleers Joannes en Van Leemput Maria n. Des Mares Catarina),

 

Lauwens Adrianus, (°) Werchter 21.09.1640 (g. Van Tongelen Petrus n. Vanden Berge Adrianus en Machiels Catharina), x Werchter 21.10.1670 (g. Lauwens Petrus en De Wijngaerde Joannes) met De Wijngaert Maria, (°) Werchter 22.01.1646 (g. Guilielmus Wortelaers en Maria Holemans, zij x 2 Werchter 02.04.1674 (g. Van Langendonck Joannes en Van Roijst Cornelius) met Guilielmus Van Langendonck, x 3 Werchter 18.08.1681 (g. Vertiers Michael en Goevaerts Egidius) met Petrus Castermans,

Akte met dank aan Christine Savat.  

AVT4: 13 maart 1692:

Antoon Lauwers ende Jan De Wijngaert als momboirs van Peeter Lauwers daer moeder af was Maria De Wijngaert, den vs Peeter Lauwers present en belovend ete approberen als hij volwassen worden dat Peeter Castermans sijn stiefvader ende Maria De Wijngaert zijn eijgen moeder alsnu stonden te scheijden ende te deijlen van de goederen haer Maria De Wijngaert bij wijlen Guilliam De Wijngaert haeren vader en moedere verstorven ende dat sij waren beduchtende hun enige leengoederen te worden aengedeylt gelijck het instantelijck is geschiet te weten een half bonder land opden hooghen wegh ... vuijtweijsens hunne deijlinge dat den voorn Lauwers als hunnen outsten soon souden volgens tleenrecht desers lant soude willen mede doorgaan als preferentie daer van hebbende soo ist dat dens selven inplaets van preferentie het recht hebben afgegeven gelijck ze nu doen ... zijne half broers en zusters tot scheijdinge & deelijnge van zijn moeders goet met een somme van 25 gl eens.

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Petrus, (°) Werchter 09.08.1671 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Holemans), + Werchter 06.06.1720, x > 1715 met Fobelets Maria,

     2. Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 28.05.1674 (g. Guilielmus De Wijngarde en Maria Van Langendonck),

     Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 25.10.1676 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Van Aerschot),

     Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 11.09.1678 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Tongelen n. Barbara Janssens),

     3. Castermans Clara, (°) Werchter 18.10.1681 (g. Arnoldus De Wijgaert en Clara Vercalsteren),

     Castermans Joanna, (°) Werchter 02.11.1683 (g. Henricus De Wijngaert en Joanna De Keyzer), x Werchter 08.11.1710 met Cornelis Van Tongelen,

     Castermans Anna, (°) Werchter 04.11.1686 (g. Anthonius Van Langhendonck en Anna De Meyer),

     x (niet W, ) > 1717 met Gerardus Huygens, (°) Holsbeek 20.06.1688 (g. Joannes Bear Heckenrode en Dla Otto),

     Castermans Maria, (°) Werchter 22.04.1689 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycken en Maria Van Langhendonck),

     + Holsbeek 02.03.1763, x 1 Werchter 23.02.1715 met Petrus Huygens, (°) Holsbeek 09.09.1685 (g. Joannes Geeraerts

     n. Petrus Geeraerts en Anna De Wolf), + Holsbeek 28.10.1720, fs Petrus Huygens en Catharina Bear,

     x 2 Holsbeek 14.03.1721 (g. Bernard Huygens en Petrus Luyckx) met Petrus Taverniers, (°) Lubbeek 22.11.1696,

   

Lauwens Lucia, (°) Werchter 11.04.1644 (g. Van Hove Arnoldus en De Worteleer Lucia),

    

Lauwens Arnoldus, (°) Werchter 24.07.1646 (g. Van Tongelen Arnoldus en Vermijlen Catharina),

    

Lauwens Catharina, (°) Werchter 25.02.1648 (g. Van Tongelen Arnoldus n. Luijmoeij Cornelius en De Cock Maria),

    

Lauwens Maria, (°) Werchter 20.03.1650 (g. Janssens Gerardus en Wauters Catharina), x Werchter 14.07.1671 (g. Van Tongelen Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met De Cock Egidius, (°) Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Joannes, (°) Werchter 18.09.1672 (g. Hoelaerts Joannes en Van Eijcken Maria),

     De Koq Catharina, (°) Werchter 24.04.1675 (g. Van Tongelen Petrus en Machiels Catharina),

     De Cock Jacobus, (°) Werchter 13.12.1677 (g. Van Tongelen Jacobus en Van Salm Elijsabeth),

     De Cock Maria, (°) Werchter 01.07.1681 (g. Paeps alias Van Eijcken Jan en Van Hove Maria),

     De Cock Antonius, (°) Werchter 25.02.1684 (g. Van Roest Arnoldus n. Lauwens Antonius en Vranker Maria),

     De Cock Elijzabeth, (°) Werchter 14.02.1687 (g. Van Eijck Arnoldus en Van Langhendonck Catharina).

 

 

 

XI - Van Hove Arnoldus (S1382), (°) Werchter 26.06.1622 (g. Arnoldus Van Tongel en Anna Vermijlen filia Henrici), x Werchter 23.07.1641 (g. Lauwens Petrus en Wouters Petrus) met Lauwens Elisabeth (S1383), (°) Werchter 05.05.1621 (g. Lauwers Anthonius en Lauwers Elijsabeth).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove Arnoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Petrus, (°) Werchter 15.06.1642 (g. Petrus Lauwens en Catharina Roeffs),

 

Van Hove Barbara, (°) Werchter 27.02.1645 (g. Joannes Van Langendonck en Barbara Van Hove),

 

Van Hove Henricus, (°) Werchter 08.09.1647 (g. Henricus Lijsens en Catharina Van Biedsum),

 

Van Hove Joannes, (°) Werchter 14.02.1649 (g. Joannes Van Tongelen en Maria Gobelens),

 

Van Hove Maria, (°) Werchter 19.07.1651 (g. Judocus Roefs en Maria Van Hove), x Werchter 31.01.1671 (g. Van Hove Arnoldus en Van Eijcken Joannes) met Van Eycken Henricus, (°) Werchter 25.10.1643 (g. Henricus Lijsens en Lucia De Wortelaer),

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Eycken Henricus.

Uit dit huwelijk:

Van Eycken Joannes, (°) Werchter 25.10.1671 (g. Joannes Van Langendonck en Lucia Worteleers),

Van Eycken Petrus, (°) Werchter 17.05.1674 (g. Petrus Van Eycken en Anna Bols),

Van Eyke Maria, (°) Werchter 29.09.1677 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycke en Maria Van Langendonck),

Van Eycken Guilielmus, (°) Werchter 24.12.1680 (g. Guilielmus Van Eycken en Maria Lavens),

Van Eycke Henricus, (°) Werchter 06.04.1684 (g. Henricus Verstraten en Anna Wauters),

Van Eyck Arnoldus, (°) Werchter 27.02.1687 (g. Arnoldus Van Eyck en Catharina Van Langendonck), x (niet W, B, ) met Catharina De Wijngaert,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijcken Guilielmus, (°) Baal 12.11.1711 (g. Guilielmus Van Eijcken en Elisabeth Boits),

     Van IJken Petrus, (°) Baal 23.04.1713 (g. Petrus Bries en Catharina De Wijgaert),

     Van IJken Maria, (°) Baal 30.09.1715 (g. Carolus Dewijgaert en Maria Van IJken),

     Van Eijken Joannes Baptista, (°) Baal 04.03.1718 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Nadorp),

     Van Eijken Franciscus, (°) Baal 17.09.1720 (g. Adrianus Helsen pastor en Maria De Wijgaert),

 

Van Hove Joanna, X (S691), (°) Werchter 03.10.1655 (g. Cornelius Van Nuffelen en Joanna Smets),

 

Van Hove Anna, (°) Werchter 01.10.1658 (g. Judocus Bruynincx en Anna Van Hove),

 

Van Hove Margaretha, (°) Werchter 22.12.1661 (g. Petrus Wauters en Margaretha Van Langendonck), x Werchter 03.05.1685 (g. Van Eijcke Henricus en Van Geel Cornelius) met Guilielmus Willems,

     Uit dit huwelijk:

     Willems Petrus, (°) Werchter 08.12.1686 (g. Petrus Crabbe en Anna Bols),

     Willems Maria, (°) Werchter 27.09.1688 (g. Cornelius Van Geel en Maria Willems),

     Willems Anthonius, (°) Werchter 31.08.1691 (g. Anthonius Lauwens en Anna Van Tongelen).

 


 

XII - Lauwens Antoon (S2534), (°) Werchter voorregister ?, Mechelen nazien, x 1 Werchter 26.07.1656 (g. Lauwens Petrus sr en Briers Henricus) met Elisabeth Bries (S2535), (°) (niet W, Rot, Wes, ...), + Rotselaar 04.07.1667, (deze x 1 Werchter 21.11.1649 bloedv. 4 de gr. (g. Bruijninx Joannes en Briers Martinus) met Bruijninckx Petrus), x 2 Rotselaar 09.04.1668 (g. Janssens a Pavie Joannes en Bets Petrus) met Vanden Panhuijsen Joanna.

 

Aktes met dank aan Christine Savat.  

AVT3: 18 april 1682:

Antoon Lauwers Peetersone uit Rotselaer ter eendre ende Guilliam De Raeijmaker x Cathlijn Lauwers hebben verklaard als vader ende kinderen moeten vuijt liefde ende attentie met malcanderen hanteren dat also de voors Cathlijn Lauwers des voors Anthoon dochter bij doode van haer moeder Elisabeth Briers waeren gedevolveert met vollen rechte eenige goederen ende renten volgens S+D ... waervan vs Antoon de tochte zoude hebben, dan vermits de vs Cathlijn getrout sijnde nu lestleden mette vs De Raijmaker den vs Antoon hunne vader oock niet verobligeert soude zijn enige houwelijck goet te geven ende soo ist dat den voors De Raeijmaker & sij huijsvrouwe hebben om consideratie gelaten verleent .. dat hunnen vader en iersten C dijen nijet ... aende sal peysibelijck sijn leven lanc behouden ende besitten alle die goeden ende renten diegene hun tweede comparanten waren aengedeijlt in tochte vermits sal den iersten C avant moeten vuijtstellen sijne vs dochter met De Raeijmaker van cleeren bedde lijnwaert met twee coijen alles van goede inclinatie des vs Antoon Lauwers.

AVT4: 1688: datum onleesbaar,

Anthonis (Lauwers) voor hemzelf en als momboir van de kinderen wijlen Maria Bruijnincx ter bijsijn als … Peeter VDP ingezetene van Wezemaal wezende tweede momboir vanden voors kinderen des voors Bruijnincx … x Anna VDP, de voors Peeter Lauwers alnoch in qualiteyt als momboir vant kint van Jans Bruijnincx ende hen sterkmakende voor Adriaen Geens als medemomboir des voornoemt kint Jans Bruijnincx x Anna VDP

Gilliam De Raeijmaker x Cathlijn Lauwers

De Raijmaker hem sterkmakende voor Jasper Oistens sijnen swager x Maeijcken Lauwers

zijn de koop aangegaan ieder voor hun paart en deel gelijk Jan Verstraeten ingesetene alhier heeft tegen hun vercregen achtergelaten bij wijlen hunder transportanten moije Anna Goris gewesen … Jan Janssens Pavie tot Rotselaar ... hun paert van wegens Cathlijn Goris (zeer moeilijk leesbare tekst).

 

Nog  een heleboel andere aktes i.v.m. dit gezin zitten onder de KLIK met dank aan Christine Savat. 

 

Onderstaande aktes waarin dit koppel vermeld wordt met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7933 fol. 224r°.

Inde teghenwoordicheyt der heere meyer ende schepenen van Loven naergenoempt ghestaen den clercq Van Limborch om het ghene naerbes. staet, validelijcken te moegen vernieuwen, herkennen en. realiseren, geconstitueert sijnde bij vier distincte ende diverse procuratien, daer van d' eene gegeven bij Anthoon Verrijt ende Cristina Mommaerts, Joos Joos (!) Janssens ende Digna Van Inthout, Henrick Volijcx ende Elisabeth Mommaerts, respective gehuyschen, Jan Foblets, Henrick Vermijlen, Elisabeth Thijs en. Henrick Vander Elst als momboir van. kinderen van Merten Briers ende Maria Vander Elst, in date ix meert 1680, de twede bij Anthoon Vrolijcx ende Maria Vanden Panhuysen, Anthoon Lauwens ende Jenneken Vanden Panhuysen, Merten Bruynincx ende Anneken Vanden Panhuysen, Celen Geysels ende Elisabeth Vanden Panhuysen, respective gehuyschen, mitsgaders Peeter Vanden Panhuysen, alle representanten van wijlen Gooris Vanden Panhuysen, in date vijffden april 1680, de derde bij ende van wegen Peeter Persoons, geauthoriseerde ende gemachtichde van Maria Vanden Panhuysen, sijne tegenwoordige huysvre., in date 30 october 1680, de vierde ende leste bij ende van wegen Isack Vanden Panhuysen in date 30 october 1680 vs., alle gepasseert voor den notaris J. Grietens ende seeckere getuyghen, te samen die heeren schepenen alhier bij copije authentyck ghethoont ende geblecken, per monitionem heeft heeft (!) opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse ierst allen het recht en. proprieteyt, d' welck den voors. Anthoon Verrijt ende sijne huysvre. cum suis is competerende in ende totte goeden, achtergelaeten bij wijlen den heere licentiaet Vanden Panhuysen, mitsgaders alle andere actien ende pretensien, die hen vuytten testamente desselffs Vanden Panhuysen, gepasseert voor den eerw. heere Florentius A. Rethy, pastoor was van Werchter, ende seekere ghetuygen opden 28. may 1674 sijn competerende sonder iet te reserveren, mitsgaders allen d' actie ende pretensien de representanten ende erffghenaemen van wijlen Gooris Vanden Panhuysen competerende vuytten hooffde vanden selven testamente met alle die goederen en. effecten, hun naergelaeten ende gemaeckt bij den voors. testamente met allen het recht, d' welck sij eenichsints daer vuyt daer vuyt (!) soude moegen hebben, item het sesde paert ende alle het voorder recht ende actie in alle ende igewel. erffgoederen ende gronden van erffven, huysen ende erffrenten, oock landen, boschen ende bempden als aenden voors. Peeter Persoons nomine uxoris eenichsints bleven ende verstorven sijn door de doot van wijlen den vs. heer licentiaet Vanden Panhuysen, geene vuytghenomen noch gereserveert, item d' actien ende pretensien met allen tgene den voors. Isacq Vanden Panhuysen cum suis is gemaeckt bij den voors. testamente vanden voors. licentiaet Panhuysen mitsgaders alle die goederen ende effecten, aen hen gelaeten ende gemaeckt met den selven testamente beneffens allen het recht, actie ende pretentien die sij daer vuyt eenichsints souden moegen hebben oft naermaels soude connen pretenderen, exposito impositus est mr. Joannes Lijfftocht, clercq inde middelcamere, alhier present ende accepterende inden naeme ende tot behoeve van sr. Cornelis Vanden Kerckhove ende jouffe. Catharina Preys, sijne huysvre., henne erffven ende naercomelingen, alles opde conditien, restrictien ende clausulen, begrepen inde vs. vier respective procuratien ende accoorde desaengaende ghemaeckt ende aengegaen, per mo. jure et satis den voors. opdraegere vigore quo supra, obligans, submittens ac renuncians in forma, coram jor. Dilbeeck, Stembor, 10 marty 1681.

Teneur vande authorisatie, ghegheven aen Anthoon Verrijt cum suis ende Henrick Vander Elst.

Die heeren weesmren. der stadt Loven ende van haeren resorte, ghesien hebben. den inhout der transactie, gepasseert voor den notaris Joannes Grietens ende seekere getuygen in date 9a. marty 1680, hebben de selve in alle pointen, clausulen ende articulen gelaudeert en. geapprobeert, dienende dese voor behoorl. acte van approbatie.

Actum ter weescamere der stadt Loven den vijffden meert 1671, coram Rombauts et Hoppenbrauwer, overmomboiren, sig. N. Van Berckel loco Goffart.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Anthonius Lauwens en zijn tweede vrouw Joanna Vanden Panhuysen.  In de akte wordt ook de familienaam Vrolijcx vermeld en wel met drie verschillende schrijfwijzen en dit in één en dezelfde akte !

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8277 fol. 201r°.

In tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven ghestaen Anthoen Vrouwelijcx, woonende onder de banderije van Rotselaer, den welcken vuyt crachte ende naer vermoghen van procuratie, hem gegeven bij Geeraert Van Elsen, inghesetene der banderije van Wesemael ende nu wesende ter Vere in Zeelant, ghepasseert voorden notaris Joannes Rijcx ende seeckere getuyghen, ter Vere voors. in Zeelant residerende, opden vierden july lestleden, bij copije autenticq ghesien ende ghebleken, heeft vercocht, ghecedeert ende ghetransporteert aen Anthoen Lauwens ende Johanna Vanden Panhuysen, zijne wettighe huysvre., een halff dachmael landts, geleghen opde Hetsaerts onder Wesemael voors., regenootten Bertel Kosters ter eenre, de straete ter ije., d' erffgen. Guillam Vanden Panhuysen ter iije., de Hertshaechheyde ter iiije. zijden, item noch een halff dachmael, gelegen onder Rotselaer voors. opden Hoogen Leempoel, regenootten den voors. Bertel Costers ter eenre ende ije., Andries Foulens ter iije., t' ierste parceel om ende voorde somme van sessensestich guldens ende t' tweede voorde somme van sestich guldens boven eenen lijckcoop van vijffthien guldens ende den voors. Anthoen Vroulicx vuyt crachte zijnder voors. procuratie vuytte voors. twee halff dachmaelen landts ontgoeyt ende onteerft zijnde, soo is daerinne gegoeyt ende geerft den voors. Anthoen Lauwens, alhier present ende soo voor hem selven als voor Johanna Vanden Panhuysen, zijne wettighe huysvrouwe accepterende, hunne erffven ende naercomelinghen oft huns actie hebbende, per monitionem jure et satis, den voors. Anthoen Vroilijcx inden naem ende vuyt crachte als voor, obligerende, submitterende en. renuncierende in forma et waras de voors. twee halff dachmaelen voor vrije, suyver ende onbelast, coram Silvius, Van Schutteput, hac xxxia. decemb. a°. 1678.  G. Anth. Van Schutteput.  Roch. Van Goidtsnoven, 1678.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bruijnincx Henricus, (°) Werchter 01.08.1650 (g. Goris Henricus en Goris Anna),

 

Bruijnincx Martinus, (°) Werchter 13.02.1652 (g. Bries Martinus en Vertennen Anna),

 

2. Lauwens Catharina, XI (S1267), (°) (niet W, Rot, H, K, Bet, S, Beer, Wes, Wak, Wez, Duf, Wak,  ),

 

Lauwens Petrus, (°) Rotselaar 13.01.1660 (g. Goris Petrus en Maria Van Eijck alias Paps nomine Margareta Goris),

 

Lauwens (Maria) Magdalena, (°) Rotselaar 15.05.1662 (g. Lauwers Joannes nomine Lauwers Petrus en Peeters Magdalena), x (niet Rot, Wes, H, Kamp, DD, ) met Jaspar Joostens - Joestens - Oistens, meier van Wespelaar,

Aktes bij Joostens.

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Catharina, (°) Wespelaar 25.04.1685,

     Joostens Abraham, (°) Wespelaar 02.02.1687,

     Joostens Maria, (°) Wespelaar 25.02.1689,

     Joostens Cornelius, (°) Wespelaar 04.04.1691,

     Joostens Anna, (°) Wespelaar 18.02.1694,

     Joostens Petrus, (°) Wespelaar 26.05.1696,

     Joostens Lucia, (°) Wespelaar 13.12.1698,

     Joostens Clara, (°) Wespelaar 06.06.1701,

     Joostens Barbara, (°) Wespelaar 15.01.1704,

     Joostens Elisabeth, (°) Wespelaar 10.01?.1706,

     Joostens Catharina, (°) Wespelaar 13.02.1730,

 

3. Lauwers Adrianus, (°) Rotselaar 10.02.1669 (g.  Lauwers Adrianus en Vervoort Anna),

 

Lauwers Arnoldus, (°) Rotselaar 26.10.1670 (g. Van Hove Arnoldus en Bries Catharina),

 

Lauwers Andreas, (°) Rotselaar 05.06.1672 (g. Meeus Andreas en Paeps Maria n. Catharina Engelburghs), verisimiliter baptisata ab
obstetrice,

 

Lauwers Barbara, (°) Rotselaar 27.02.1674 (g. Foblets Joannes en Van Hoef Barbara),

 

Lauwers Anna, (°) Rotselaar 12.03.1677 (g. Van Eijcke Gerardus en Goris Anna),

 

Lauwers Martinus, (°) Rotselaar 20.11.1678 (g. Bruijnincx Martinus per manis custodis en Vanden Panhuijsen Anna),
 

Lauwers Theodorus Arnoldus, (°) Rotselaar 03.06.1680 (g. Van Eijnatten Arnoldus Theodorus nobilis scabinis civitatis Lovaniensis en Berckmans nobilis Domina Guielma),

 

Lauwers Anthonius, (°) Rotselaar 03.03.1682 (g. Verrijt Anthonius en Lauwers Maria),

 

Lauwers Joanna, (°) Rotselaar 31.10.1683 (g. Bruijnincx Martinus n. Joannes Bruijninx en dcella Van Tongelen Joanna),

 

Lauwers Adriana, (°) Rotselaar 01.11.1685 (g. Vander Hagen Joannes en Mees Adriana),

 

Lauwers Antonius, (°) Rotselaar 11.02.1687 (g. Verreijt Antonius en Lauwers Anna),

 

Lauwers Nicolaus, (°) Rotselaar 12.02.1689 (g. De Neuter Nicolaus en Vanden Panhuijsen Maria).

 


 

XI - De Raijmaecker Guilielmus (S1266), (°) Werchter 28.11.1656 (Guilielmus De Wortelere en Maria Van Aerschot), x 1 Werchter 15.03.1682 (g. Scrijns Guilielmus en Van Roost Cornelius) met Lauwens Catharina (S1267), (°) (niet W, Rot, H, K, Bet, S, Beer, Wes, Wak, Wez, Duf, ),  x 2 > 1691 met Bols Christina.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raijmaker Antonius, (°) Werchter 27.02.1683 (g. Lauwens Antonius en Wouters Maria),

 

De Raijmaker Anna, X (S633), (°) Werchter 27.09.1685 (g. Janssens Carolus en Van Bostraten Anna),

 

De Raemaeker Petrus, (°) Werchter 11.04.1688 (g. Lauwens Petrus en Vanden Panhuysen Anna),

 

2. De Raijmaekers Franciscus, (°) Werchter 19.12.1691 (g. Bost Franciscus en De Raijmaekers Maria),

 

De Raijmaecker Elisabeth, (°) Werchter 10.02.1697 (g. Janssens Petrus en Van Salm Elisabeth),

 

De Raijmaekers Cornelius, (°) Werchter 11.12.1698 (g. Bols Cornelius en Verbeijt Joanna),

 

De Raijmaecker Guilielmus, (°) Werchter 23.03.1702 (g. Van de Put Guilielmus en Schrijns Catharina),

 

De Raijmaecker Barbara, (°) Werchter 26.08.1705 (g. Van Uytvinck Arnoldus en De Raijmaecker Barbara).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom