Voorouderlijst Laureys Jan 

 

Laurentius, Laurens, -ens(s)e, -ents, -ensis, -encis, Lourens(e), Lawcence, Laurent, -and, -ent, -end, Leaurent, Laurenti(i), -ty, -sy, Laureins, -eyn(s), -eij(n)s, -eys, Laure(y)nssens, Laureys(s)en(s), -eijs(s)en(s), -ijs(ens), -ijssen(s), -ys(s)en(s), -ys(se),Lauwrijs, -ys, -eys(sen), -eyssens, Louwerens, Lauwereins, -eyns, -eijns, -ens, -ijns, -yns, -es, Lauw(e)rens(s)ens, Lauwereys(sens), -eijs(sens), ijs(en), -ijssen(s), -ys(t), -ysen, -yssen(s), Lauvrys,-ijs, Lavreys(en), -eijsen, -ys(en), -ijs, -ijs(s)en, Lorent, Loran(d), Lorreng, Lorang, Lorent, -end, -ens, Lorentsen, -tz(en), -z(en), Lorenzo(n), -zi, -si, Lorinz, -inc(z), -enc, Lörincz, Loreis, Leurent, -ant, Leuris

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Laurentius.

 


 

XIV - Laureys ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Laurentius Michael, + Winksele 09.11.1669, x met Vande Poel Elisabeth,

Bij deze (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Michael Laureys en zijn vrouw Elisabetha Vanden Poel, inwoners van Winksele.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 143r., akte dd. 8 maart 1630.

Item in tegenwoordicheyt des meyers, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven naerbes(chreven) gestaen Michiel Laureys en(de) El(i)z(abe)t Van(den) Poel, gehuysschen, woonende onder Wincxel, per mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse eerst een halff boender landts, gelegen onder Wincxel boven den Galgenberch, regen(oten) t' goidtshuys van ter Bancke ter ie., Joos Van(den) Poel ter iie. en(de) t' goidtshuys van(de) Augustijnen alhier ter iiie. sijden, item een dachm(ael) landts, gelegen aen(de) Peupeleers Greubbe, regen(oten) t' v(oor)s(chreven) goidtshuys van ter Bancke, Joos Van(den) Poel ter iie., het clooster van(de) Halfstraete ter iiie. en(de) die kercke oft H(eyligen) Geest aldaer ter iiiie. sijden, item een dachm(ael) landts, gelegen opden Neerijsput, regen(oten) het clooster van S(in)te Geertruyden ter ie., Henrick Stroobants ter iie., alsoo allen de selve goeden opde voors(chreve) Elizabeth Van(den) Poel sijn gedevolveert bij de doodt haerder ouderen, expos(ito) per mo(nitionem) reddidit voor vrije en(de) onbelaste eygen goeden, ende voorts meer op eene voortaene rente van vijfthien carolus guldens te xx st(uyvers) t' stuck en(de) tweilff en halven gelijcke stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van xe. xxe. ce. en(de) allen andere, meerdere oft mindere pen(ningen) ende impositien, ingestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, t' elcken termijn als schuldt met rechte v(er)wonnen, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden t' eender oft te twee reysen, elcken gulden daeraff met xvi gelijcke guldens en(de) met volle rente, geloven(de) voorts die v(oor)s(chreve) opdraegeren onbesundert en(de) elck een voor al de voors(chreve) rente jaerlijcx ten tijde voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) altijdt te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrije als boven in futurum quolibet assecutum, ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, signanter predicta Elizabeth sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata, et casu quo predicta pignora, et(ceter)a, hier waren over Jan Willemaerts en(de) Francois Stockmans, schepen(en) en(de) eygen(genoten) van Loven, item s(ieu)r Michiel Pannis, lieutenant meyer, ende m(eeste)r Hendrick Leunis, insgel(ijcx) als eygen(genoten), coram quibus satis et waras ut supra, actum viiia. martii 1630.

Senten(tiatum) p(er) Henricum Van Roost in(den) naem van(den) eerw(eerdigen) heer en(de) m(eeste)r Adriaen Van(den) Zande, licen(tiaet) inder h(eyliger) godtheyt, als pater en(de) rentm(eeste)r van(den) Collegie van Standonck ter manisse des heere meyers van Loven, coram Cranevelt, Gudelinus, decemb(ris) xa., 1643.

     Uit dit huwelijk:

     Laurentius Joanna, (°) Winksele 28.04.1614 (g. Laurentius Vande Poel en Johanna Laureys),

     Laurentius Arnoldus, (°) Winksele 28.02.1616 (g. Arnoldus Vanden Dijck en Barbara Vande Poel), + Winksele 04.10.1638,

     Laurentius Anna, (°) Winksele 01.01.1620 (g. Guilielmus De Witte en Anna Vande Poel jr),

     Laurentius Henricus, (°) Winksele 19.07.1622 (g. Henri Vande Poel en Elisabeth Brugmans),

     Laurentius Lucia, (°) Winksele 20.05.1618 (g. Jan Haes en Lucia Suygaerts vv Henri Vande Poel),

     Laurentius Joannes, (°) Winksele 31.07.1625 (g. Jan Vander Beken en Anna Van Carel),

     Laurentius Oliverius, (°) Winksele 10.05.1628 (g. Oliverius Vande Poel en Elisabeth De Witte), x Winksele 27.04.1662

     (g. Michael Laureys en Paulus Van Meerbeeck) met Catharina Meeus, fii in Winksele, 

 

Laureys Johanna,

 

Laureys Jan, XIII (M6734 + M6894).

 


 

XIII - Laureys - Laurenti Jan (M6734 + M6894), + Winksele 23.06.1662, x Winksele 18.10.1615 (g. Philippus Crabbeels, Corneel De Coninck, Michael Laureys en Jan Vander Meren) met Adriana Vander Hulst - Verhulst (M6735 + M6895).

 

Uit dit huwelijk:

 

Laureys Joannes, (°) Winksele 24.09.1617 (g. Wilhelm Verhulst en Johanna Laureys),

 

Laureys Elisabeth, XII (M3367 + M3447), (°) Winksele 09.08.1619 (g. Henri Vander Voorst soone Mathias en Elisabeth Vande Poel),

 

Laureys Antonius, (°) Winksele 13.01.1621 (g. Antonius Van Doren en Barbara Bolleberch),

 

Laureys Joanna, (°) Winksele 14.03.1622 (g. Quintinus Bolleberch en Johanna Batens),

 

Laureys Petrus, (°) Winksele 20.08.1623 (g. Petrus Clasens en Elisabeth Oliviers),

 

Laureys Anna, (°) Winksele 22.01.1626 (g. Joris Verhulst en Anna Van Halle),

 

Laureys Judocus, (°) Winksele 18.04.1628 (g. Petrus Smedts en Catharina Vanden Dries),

 

Laureys Catharina, (°) Winksele 28.04.1630 (g. Martinus Vander Hulst en Catharina Verhulst),

 

Laureys Barbara, (°) Winksele 26.05.1633 (g. Arnoldus Salens en Barbara Van Doren),

 

Laureys Martina, (°) Winksele 20.03.1638 (g. Christophorus Salens en Joanna Verhulst), x Veltem 04.01.1660 (g. Henri Vander Vorst en Henri Momeyns) met Jan Mommens, 

     Uit dit huwelijk:

     Mommens Catharina, (°) Veltem 17.03.1660 (g. Petrus De Winter en Catharina Boogaerts),

     Mommens Elisabeth, (°) Veltem 13.12.1661 (g. Jan De Winter en Elisabeth Laureys),

     Mommens Maria, (°) Veltem 05.02.1664 (g. Judocus Laureys en Maria Verhulst),

     Mommens Nicolaus, (°) Veltem 19.05.1666 (g. Nicolaus De Winter en Catharina Burremans),

     Mommens Henricus, (°) Veltem 17.04.1669 (g. Henri Mommens en Anna Hollants),

     Mommens Catharina, (°) Veltem 31.10.1671 (g. Henri Smets en Catharina Mommens), x met Jacobus De Jager,

     Mommens Christina, (°) Veltem 05.09.1674 (g. Antonius Verhulst en Christina Baels),

     Mommens Egidius, (°) Veltem 04.09.1677 (g. Egidius Hollants en Elisabeth De Winter), +  Everberg 27.03.1759, x Everberg 21.11.1700 (g. Petrus en Ludovicus Olbrechts)

     met Petronilla Olbrechts, (°) Everberg 22.05.1674, + Everberg 31.01.1755, fa Guilielmus en Cecilia Creytsaerts, fii in Everberg, 

     Mommens Joannes, (°) Veltem 22.01.1681 (g. Jan Gellens en Maria Hollants). 

 


 

XII - Smedts Henricus (M3366 + M3446), Wink+, Herent!+, Til+, Buk+, Wes+, VeltB+, ErpsK, Everb!+, Neder!+, Mech?, DD+, Kamp+, Bert+, H+, x met Elisabeth Laureys (M3367 + M3447), (°) Winksele 09.08.1619 (g. Henri Vander Voorst soone Mathias en Elisabeth Vande Poel), + Winksele 03.11.1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smedts Henricus, (°) Winksele 19.05.1644 (g. Henri Smets en Adriana Vander Hulst), + Winksele 27.02.1679, x Kampenhout 11.05.1665 (g. Henri Smits en Hubertus Bollijns) met Catharina Janssens, + Winksele 11.04.1711,

     Uit dit huwelijk:

     Smedts Hubertus, (°) Winksele 11.05.1664 (g. Hubertus Bolijn en Maria Vanden Hoeck), x Winksele 19.02.1686

     (g. Andreas Raets, Henri Smets en RD Petrus Beelaerts) met Magdalena Raets, (°) Winksele 21.06.1663, fa Andreas en Elisabeth Ruelens, fii in Winksele,

     Smedts Elisabeth, (°) Winksele 02.12.1669 (g. Hendericus Smets en Elisabeth Ruelens),

     Smedts Judocus, (°) Winksele 07.10.1679 (g. Martina Smits n. Judocus Verhoeven), x ca. 1702 met Elisabeth Schoeters, + Winksele 19.01.1744, fii in Winksele,

 

Smedts Catharina, (°) Winksele 28.11.1645 (g. Petrus Lembrechts en Catharina Vrint),

 

Smedts Petrus, (°) Winksele 01.10.1649 (g. Petrus Lavreys en Barbara Smets),

 

Smedts Guilielmus, (°) Winksele 14.07.1652 (g. Guilielmus De Wit jr en Barbara Van Laer),

 

Smedts Martina, XI (M1683 + M1723), (°) Winksele 09.06.1655 (g. Henri Coninck en Martina Laureys),

 

Smedts Hermannus, (°) Winksele 01.12.1658 (g. Hermanus Engels en Maria De Wit),

 

Smedts Arnoldus, (°) Winksele 03.01.1661 (g. Arnold Van Heerbruggen en Maria Geraerts n. Maria Smets).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom