Voorouderlijst Lambrechts Joannes

 

Lambrecht(s), -brechs, -brechtsen, -berechts, -beregts, -breg(h)t, -breg(t)s, -bregchts, -bregtse, - bregh(t)s, -brexhe, -breckx, -breck(s), -brecq, -bretchts, -brecth(s), -bricht(s), -brich(s), -brigt(s), -brigh(t)s, -bericts, -bri(c)ks, -brick(s), -brix, -brik, Lamprecht, Lemb(e)rechts, Lembreg(h)t(s), Lembrik, Lombrechts, Lambert(s), -ber(t)z, -bers, -beir, -ber(g), -bart, -baere, -baert(s), Delambert, Lampers, Lember(t), Lemper(e), Lampert(h), -pa(e)rt, -pertz, Lempart, -pert, Lambaets, -beets, Lamerichs, -igts, Lammerich, Lammert(s), Lamert, Lammerz, Lemmaert, Lammer, Lam(m)ers, Laemers, Lemmer(s), -erz

Patroniem naar de Germaanse voornaam 'landa-berhte' = land-schitterend.

 


 

X - XI - XII - Lambrechts Guillam - Willem - ... (S + N), (°) (niet Mech?, ), x (niet Mech, DD, ) met Anna Eskens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambrechts Paulus, (°) Mechelen OLV 29.01.1623 (g. Eskens Adriaen en Ruts Jenneken),

 

Lambrechts Joannes, IX - X - XI (N304 + S532 + S900 + S1144), (°) Mechelen OLV 29.08.1629 (g. Rombauts Guillam en Tonijn Fijncken),

 

Lambrechts Phlips, (°) Mechelen OLV 29.08.1629 (g. De Roije Phlips en Timmerans Lesken),

 

Lambrecht Guilelmus, (°) Mechelen OLV 12.08.1636 (g. Cuenen Wilhelmus en Lapostoel Anna).

 


Bovenstaand met voorbehoud (niet in dbase).

 

IX - X - XI - Lambrechts - Lambert - ... Joannes (N304 + S532 + S900 + S1144), (°) (niet Heist?, W!, S, Beer, Bet, Ber?, I, P!, Wak, Wes, H, Til?, Mech?), x 1 Mechelen OLV 27.02.1650 (g. Van den Driessch Hubertus en Jouret Petrus) met Van den Driessche Anna (S1145), (°) Mechelen OLV 07.10.1627 (g. Van Rijmenam Peeter en Van de Plasse Anna), + Werchter 01.08.1661, x 2 Werchter 30.08.1662 (g. Vanden Avondt Henricus en Luijmoij Goossen) met Luijmoij(t) Margareta (S901) , x 3 Werchter 08.09.1678 (g. De Wijngaerde Joannes en Bruchmans Gaspar) met Claes Catharina (N305 + S533), (°) Werchter 31.08.1642 (g. Tombeurs Petrus en Vanden Velde Catharina).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte i.v.m. dit gezin.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7916 fol. 329r°.

Item in tegenwoordicheyt der hren. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte van sekere procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijck te moegen doen vernieuwen en. passeren, hem gegeven, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgende, luydende aldus.

Op heden den xxven. aprilis 1664 comparerende voor mij als openbaer nots., bij den Souvren. Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, en. inde presentie vande getuygen naer te noemen Jan Lambrechts ende Margriet Luyemoye, gehuyschen, innegesetenen van Werchter, die welcke hebben bekent wel ende deuchdelijck ontfangen te hebben, gelijck sij bekennen mits desen, vuyt handen van mr. Wijnant Van Limborch ende joe. Anna de Caumon, insgelijcx gehuyschen, de somme van twee hondert ende vijftich guldens eens in goeden ende permissien gelde volgens den placcaerte van sijne Con. Mat., waer voor die voors. comparanten hebben geloeft te gelden ende te betaelen eene erffelijcke rente van vijfthien guldens ende twelff stuyvers en. eenen halven tsiaers tegen den penninck sesthien, allen iaeren vallende ende verscheynende op heden date deser, waer van oversulcx den iersten termijn van betaelinge vallen en. verscheynen sal den xxven. aprilis vanden toecomenden jaere 1665 ende alsoo voortaen van iaere tot jaere totte affquytinge toe der selver rente, die welcke t' allen tijden sal moegen geschieden alst die rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in minute als voor, gelovende die vs. rente allen iaeren ten tijde ende termijne vs. wel ende loffelijck te betaelen ende te leveren binnen deser stadts wissele van Loven ten behoeve als boven, los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, t' elcken iaere ende termijne vs. als schult met recht verwonnen, daer voor verbindende henne persoonen en. goederen, meubelen en. immeubelen, present ende toecomende, met submissie en. renunciatie in forma, ende om die vs. gehuyschen alnoch naerder te Xsekeren. vande voors. rente ende iaerelijcxsche betaelinge der selver, soo hebben die voors. comparanten geconsenteert int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder voorgaende daegement, ende naementlijck over een huys ende hoff, gelegen tot Cruyce onder Werchter, groot ontrent negenthien roeden onbegrepen der maeten, regenoten Adriaen Van Loo oost ende zuydt, d' erffgenaemen Hendrick Anthonis west en. die groote baene aldaer noort, item over het derde paert van drij dachm. lants, gelegen tot Perre onder Werchter vs., regenoten Rombaut De Clercq oost, d' erffgenaemen Jacob Smets ende d' erffgenaemen van Guilliam Peeters zuyden, Peeter Lauwers den ouden west en. die Perre Bergen noort, item over het vierde paert in huys ende hoff, gelegen tot Vosbergen, groot mette landen daer aen annex drij dachmaelen, regenoten St. Job tot Wesemael oost ende zuyden, Willem Van Langendonck west ende s' heeren straete noort, constituerende die vs. comparanten een ieder thoonder deser ten eynde om tgene voors. is te vernieuwen ende herkennen voorde voors. heeren meyer ende schepenen van Loven en. alomme elders voor allen heer ende hoff competent, daer het van noode wesen sal, consenterende in volontaire condemnatie, gelovende te houden voor goet, vast ende van weerden, tgene den vs. geconstitueerden hier inne sal doen onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende en. jaere als boven ter presentien van Adriaen Stuckens ende Anthoen Fonderie als getuygen, hier toe geroepen en. gebeden, ende hebben die voors. comparanten die minute deser beneffens mij notaris onderteeckent C. Eeremans, nots. pubs., den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors. procuratie heeft den bovengeschreven contracte in allen sijne poincten, clausulen en. conditien, daer inne breeder Xmelt., alhier Xnieuwt., herkent en. gereitereert, gelovende en. consenterende pro ut latius inden selven, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram eisdem eodem.  Francois de St. Victor.  M. Peeters.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens H, Wes, Wak, W, Rot, Bet, S, K, Til, Buk, Wez, Hols, Beer, P, B, L, R, Kamp,

 

1a. Van den Driessch (fs Mares Joannes Antonius) Joannes, (°) Mechelen OLV 04.08.1646 ill. (g. Van den Driessch Cornelia), onwettige zoon van Van den Driessche Anna,

 

1b. Lambert Cornelius, Laeth, (°) Mechelen OLV 21.09.1655 (g. De Coeck Cornelius en Blommaers Joanna), + Werchter 01.12.1726, x 1 Werchter 07.07.1691 (g. Brugmans Jasparus en Everaert Angelus) met Haverhals Magdalena, x 2 Werchter 05.06.1694 (g. Gerardo Lamberti en Judoco Van Loo) met Catharina De Witt, x 3 met Luyten Joanna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lambrechts Joanna, (°) Werchter 24.02.1692 (g. Lambrechts Joannes en Willems Elisabeth n. Lambrechts Joanna),

     Lambrechts Maria, + Werchter 11.09.1693 8 m.,

     3. Lambeer Cornelius, (°) Werchter 09.09.1710 (g. Vervoort Cornelius en Luijten Elisabeth), + Werchter 06.12.1734,

     Lambrechts Petrus, (°) Werchter 01.08.1715 (g. Wijeberchs Petrus en Wilms Elisabeth n. Lambreghts Joanna), + Werchter 26.10.1762,

     Lamber Michael , (°) Werchter 02.03.1719 (g. Luijten Michael en Lamber Joanna),

 

Lambrechts Joanna, (°) Mechelen OLV 17.11.1657 (g. Blommaers Adrianus en Van den Drise Joanna/Van den Drise Elisabeth),

 

Lambert Gerardus, X (S572), (°) Mechelen OLV 11.11.1658 (g. Van den Driesch Gerardus en Asselbergh Barbara),

 

Lambrechts Cornelia, (°) Mechelen OLV 21.06.1660 (g. Van den Dries Joannes en Van den Dries Cornelia),

 

2. Lambrechs Anna, (°) Werchter 02.12.1663 (g. Van Tongelen Petrus n. Van Loo Joannes en Gobelens Anna),

 

Lemmerechts - Lambrecx Leonardus, (°) Werchter 03.04.1665 (g. Van Loo Nicolaus en Peeters Adrianus), + Werchter 12.05.1728, x Werchter 09.05.1694 (g. Brugmans Jasper en Peeters Adrianus) met Peeters Cornelia, deze x 1 Werchter 04.07.1685 (g. Van Roost Cornelius en Hoolaerts Adrianus) met Peeters Hubertus,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat 

LTS: nr 18: 18 maart 1721:

- Cornelis Van Geel sone Peeters voor hem en voor zijn broers en zussen

- Hendrick Anthonis

- Nicolas Huijsmans

- Cornelis Anthonis

- den voors Hendrik Anthonis beneffens Lenaert Lambair als momboirs van de kinderen van wijlen Jan Lambeir ende Cornelis Anthonis

om alle geschillen over het derde paert van een half bunder land gelegen onder Bael op te lossen op de C verstorven na de dood van wijlen Margarita Anthonis …

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Maria, (°) Werchter 08.09.1687 (g. Peeters Joannes en Peeters Maria),

     Peeters Adrianus, (°) Werchter 20.01.1691 (g. Peeters Adrianus en Van Leempoel Barbara n. Peeters Paschasia),

     Peeters Catharina, (°) Werchter 04.06.1692 (g. Peeters Anna n. Van Nuffelen Petrus en Claes Catharina),

     2. kinderloos,

 

Lemmerechts Joannes, (°) Werchter 29.06.1666 (g. Bruijnincx Maria n. Machiels Joannes en Vanden Bosch Maria n. Van Bostraeten Anna),

 

Lemmerechts Henricus, (°) Werchter 12.10.1667 (g. Peeters Henricus en Vanden Bosch Maria),

 

Lambert - Lembrechts Joannes, IX (S450), (°) Werchter 18.08.1669 (g. Janssens Joannes),

 

Lambrechts Elisabeth, (°) Werchter 12.04.1671 (g. Van Nuffel Cornelius en Verstraeten Elisabeth),

 

Lemmerechts Michael, (°) Werchter 21.03.1673 (g. Van Roijst Cornelius n. Van Hautvin Michael en Vanden Avondt Margareta),

 

Lemmerechts Maria, (°) Werchter 07.03.1675 (g. Van Esche Joannes en Verschueren Maria),

 

3. Lambrechts - Lambert Anna, (°) Werchter 09.11.1679 (g. Claes Lucas n. Van Roost Cornelius en Claes Anna), x Werchter 04.05.1698 (g. Brughmans Jaspar en Valenbergh Joannes) met Lambrechts Joannes, geen fii in W,

 

Lembrechts Jacoba, (°) Werchter 26.09.1681 (g. Claes Joannes en Claes Margareta),

 

Lambert Henricus, VIII - IX (N152 + S266), (°) Werchter 07.02.1684 (g. Vervoort Henricus en Hoijlaerts Maria).

 


 

X - Lambert (Lambrechts) Gerardus (S572), (°) Mechelen OLV 11.11.1658 (g. Van den Driesch Gerardus en Asselbergh Barbara), + Werchter 27.12.1708, x Werchter 25.07.1691 (g. Joannes Lambrechs en Gasparo Brugmans) met Elisabetha Willems (S573), (°) Werchter 06.11.1663 (g. Petrus Willems en Elisabeth Van Tongelen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambreghts Catharina, (°) Werchter 04.04.1693 (g. Lambrechts Leonardus en Claes Catharina),

 

Lambert Catharina, (°) Werchter 24.08.1694 (g. Cornelius Verhagen en Catharina Willems),

 

Lambert Joannes, (°) Werchter 04.03.1696 (g. Joannes Van Tongelen en Catharina De Witte),

 

Lambrecktx Joanna, (°) Werchter 11.04.1698 (g. Lambrechtx Cornelius en Lambrecktx Joanna),

 

Lambert Petrus, (°) Werchter 27.05.1701 (g. Adriana Egrix loco Petri Van de Plas en Anna Claes), + Werchter 08.06.1701,

 

Lambert Guilielmus, IX (S286), (°) Werchter 04.10.1702 (g. Verhaegen Gabriel en Catharina Claes).

 

 

 

IX - Lambrechs - Lambert - Lembrechts Joannes (S450), (°) Werchter 18.08.1669 (g. Janssens Joannes), + Werchter 24.09.1743 vv, x 1 Werchter 12.04.1695 (g. Brughmans Gaspar en Van Roost Arnoldus) met Catharina Antonis - Teunis, x 2 Werchter 07.11.1708 (g. Egidius De Cock en Arnoldus Van Houtvinck) met Van Aertvinck Joanna (S451), (°) Werchter 08.02.1690 (g. Janssens Libertus en Smets Joanna), + Werchter 24.12.1761.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Lambrechs Joanna, (°) Werchter 20.02.1696 (g. Egrix Arnoldus en Lambrechts Joanna),

    

Lambrechtx Leonardus, (°) Werchter 25.12.1699 (g. Lambrechtx Leonardus en De Witt Catharina),

    

Lambert Maria, (°) Werchter 27.06.1708 (g. Lambert Geraert en Peeters Maria),

 

2. Lambrechs Catharina, (°) Werchter 06.06.1710 (g. Van Hautvinck Arnoldus en Impens Catharina),

 

Lambreghs Theresia, (°) Werchter 06.10.1712 (g. Lambreghts Joannes en Van Uijtvinck Theresia),

 

Lambrechts Maria, VIII, (S225), (°) Werchter 30.10.1714 (g. De Raijmaekers Petrus en De Raijmaekers Maria),

 

Lambreghs Anna, (°) Werchter 19.06.1717 (g. Raijmaekers Guilielmus en Anna Van Uitvinck), + voor 4/1719,

 

Lambrechs Anna, (°) Werchter 05.04.1719 (g. Faijaerts Martinus en Anna Van Hautvinck), + Werchter 23.11.1791, x Werchter 07.04.1750 met Petrus Van Hoegaerden, (°) Werchter 13.01.1720 (g. Petrus Vervloesem en Elisabeth Holemans), + Werchter 18.10.1791, fs Joannes en Catharina Holemans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hoegaerden Mattheus, (°) Werchter 15.01.1751 (g. Henricus Vervloesem n. Mattheus Hove en Catharina Vervloesem),

     Van Hoegaerden Anna Maria, (°) Werchter 02.02.1753 (g. Carolus Feijaerts en Anna Maria Van Geel),

     Van Hoegaerden Joanna, (°) Werchter 12.03.1755 (g. Petrus Mergaets en Joanna Van Hautvin), + Werchter 07.06.1815,

     x Werchter 07.11.1780 (g. Joannes Baptista Van Hoegaerden frater en Arnoldus Bols) met Henricus Van Houtvinck,

     (°) Werchter 26.06.1748 (g. Henricus Van Houtvinck en Anna Maria Staes), fs Petrus Van Outvinck en Catharina Staes,

     Van Hoegaerden Maria Theresia, (°) Werchter 30.09.1757 (g. Guilielmus Van Hoegaerden en Maria De Rademaecker),

     x Werchter 27.04.1786 (g. Joannes Franciscus Moes frater en Cornelius Lauwens) met Moes Henricus, ° Budingen,

     Van Hoegaerden Joannes Baptista, (°) Werchter 16.02.1761 (g. Joannes Van Houtvin en Maria Lambrechs),

 

Lambrechs Christina, (°) Werchter 08.01.1723 (g. Van Houtvinck Joannes en Boets (Bols) Cristina),

 

Lambrechs Joannes Baptista, (°) Werchter 24.06.1724 (g. Theijs Joannes Baptist en Van Hautvinck Barbara), + Werchter 24.09.1743,

 

Lambrechs Adrianus, (°) Werchter 20.05.1729 (g. Van Geel Adrianus en De Raemaeker Barbara).

 

 

 

VIII - IX - Lambert Henricus (N152 + S266), (°) Werchter 07.02.1684 (g. Vervoort Henricus en Hoijlaerts Maria), + Werchter 17.04.1765 wv, x 1 (niet W, Wak, H, K, DD, Mech, B, Wez, Til, Buk, ) met  Van Bael Joanna (N153), (°) Werchter 28.08.1674 (g. Joannes Van Bael nomine patris sui en Maria Van Bael), + Werchter 14.06.1727, (zij x 1 Werchter 26.06.1697 (g. Van Bael Arnoldus en Van Dijck Guilielmus) met Gallot Cornelius (S570), (°) Werchter 31.08.1659 (g. Antheunis Cornelius en Boschmans Elisabeth), + Werchter 06.02.1705). Lambert Henricus, x 2 ca. 1725 (niet S, Beer, Ber, P, W, Rot, Bet, Kamp, K, Wak, H, Beer, Wil!, Wink, DD, Hols, StPR, Nieuwr, Lubb, Heist, B, Til, Buk, Grimb, Hoel, Lang, Wez, Wes, Mech, Til, Buk, Neder, ) met Catharina (Ser)Vranckx (S267), (°) (W?, Heist?, Kamp?, Wak, Wes, Til, Buk, K, H, Bet, Herent?, Wils!, Wink, Heffen?, Neerijse?, DD, Hols, ), + Werchter 01.11.1757 vv. Gallot Cornelius, x 1 Werchter 01.07.1686 (g. Gallot Franciscus en Hoolaerts Egidius) met Vermeulen Maria (S571).

 

Not. Swiggers 48/24.04.1714: Akkoord tussen Joanna Van Bael x Hendrik Lambeer van Ninde en Elisabeth Van Ooten (echtg. Jan de Preter) met consoorten.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gallot Franciscus, (°) Werchter 16.11.1688 (g. Goris Franciscus en Vermeulen Joanna),

 

Galoth Franciscus, (°) Werchter 05.02.1690 (g. Galoth Franciscus en Verweust Petronella),

 

Galot Cornelius, (°) Werchter 13.05.1692 (g. Vanderveken Cornelius en Crab Anna),

 

Galot Maria, IX (S285), (°) Werchter 24.04.1694 (g. Bosmans Anthonius en Noots Maria),

 

2. Gallot Norbertus, (°) Werchter 02.08.1698 (g. Verwoest Petronilla),

 

Gallot Anna, (°) Werchter 17.04.1700 (g. Vanderhoeven Arnoldus, Van Roest Arnoldus nomine Willems en Van Bael Anna),

 

Gallot Clara, (°) Werchter 31.01.1702 (g. Dirix Petrus en Van Bael Clara),

 

Gallot Catharina, (°) Werchter 28.02.1704 (g. Van Roest Arnoldus n. Willems Henricus en Van Bael Catharina),

 

3. Lambert Joannes, (°) Werchter 21.05.1707 (g. Joannes Geeraerts en Elijsabeth De Cock),

 

Lambert Cornelius, VII (N76), (°) Werchter 31.01.1712 (g. Cornelius Bosmans en Maria Peeters),

 

4. Lambeer Catharina, VIII (S133), (°) Werchter 13.12.1728 (g. Joannes Soemers en Catharina Gallot),

 

Lambert Henricus, (°) Werchter 03.09.1733 (g. Crab Henricus en Van Meerbeeck Barbara).

 


 

IX - Lambert Guilielmus (S286), (°) Werchter 04.10.1702 (g. Guilielmus Verheijen en Catharina Claes), + Werchter 26.11.1739, x Werchter 19.11.1732 met Guens Maria (S287), (°) Werchter 01.10.1697 (g. Van Tongelen Joannes en Meijs Maria). Maria Guens, x 1 Werchter 12.10.1726 ( g. Joannes Geens en Petrus Geens) met Joannes (Henricus) Teunis

 

Uit dit huwelijk:

1. Teunis Barbara, (°) Werchter 15.09.1727 (g. Petrus Teunis en Barbara Wauters), x Werchter 10.04.1752 met Joannes Franciscus Peeters, ex Heist, hij x 2 Werchter 12.10.1784 (g. Joannes Baptist Peeters filius en Petrus Van Meerbeeck frater) met Van Meerbeeck Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Remigius Franciscus, (°) Werchter 16.02.1753 (g. Anthonis Franciscus en Wouters Anna Maria),

     Peeters Joannes Baptist, (°) Werchter 06.02.1755 (g. Lijssens Joannes Baptist en Anthonis Anna), + Werchter 26.01.1765,

     Peeters Maria Petronilla, (°) Wercher 15.11.1757 (g. Guens Guilielmus en Peeters Maria Petronilla),

     Peeters Cornelius, (°) Werchter 28.04.1760 (g. Cornelius Goossens en Anna Catharina Goris),

     x Werchter 27.06.1792 (g. Joannes Baptist Peeters en Joannes Van Espen) met Van Espen Maria,

     (°) Haacht 11.09.1759, fa Anthonius en Van Craesbeke Maria,

     Peeters Henricus, (°) Werchter 31.10.1761 (g. Henricus Guens en Anna Catharina Guens),

     Peeters Petrus, (°) Werchter 16.08.1763 (g. De Wortelaer Petrus en Anthonis Anna n. Guens Maria),

     Peeters Anna Catharina, (°) Werchter 15.05.1766 (g. Claes Philippus en Bosmans Anna Catharina),

     Peeters Joannes Franciscus, (°) Werchter 25.06.1768 (g. Guens Franciscus en Van Tongelen Clara),

     Peeters Maria Anna, (°) Werchter 05.02.1771 (g. Dewortelaer Cornelius en Moons Maria Anna),

 

Anthonis Franciscus, (°) Werchter 21.04.1730 (g. Franciscus Geens en Joanna Anthonis), x Werchter 27.04.1756 met Catharina Boschmans, (°) Werchter 20.10.1732, fa Joannes en Joanna Hoelemans,

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Anna Maria, (°) Werchter 06.12.1756 (g. Joannes Baptist Bosmans en Anna Anthonis),

     Anthonis Joannes Franciscus, (°) Werchter 17.06.1760 (g. Joannes Franciscus Peeters en Maria Petronilla Bosmans),

     x (niet W, ) met Anna Elizabeth Van Heurick, (°) Baal 28.11.1768, fa Joannes Franciscus en Anna Barbara De Hoef, fii in W,

     Anthonis Guilielmus, (°) Werchter 12.11.1762 (g. Guilielmus Bosmans en Maria Van Tongelen),

     Anthonis Petrus, (°) Werchter 11.01.1767 (g. Petrus Bosmans en Barbara Anthonis),

 

Teunis Anna, (°) Werchter 25.10.1732 (g. Joannes Guens en Anna Guens),

 

2. Lambert Maria, VIII (S143), (°) Werchter 31.03.1735 (g. Henricus Guens en Maria Lambert).

 

 

 

VIII - Van Hove Matthias (S224), (°) Werchter 29.03.1716 (g. Gens Mattheus en Van Hove Anna), + Werchter 29.12.1792, x Werchter 23.04.1741 (g. De Cock Egidius en Arnoldus Van Hautvinck) met Lambrechts Maria (S225), (°) Werchter 30.10.1714 (g. De Raijmaekers Petrus en De Raijmaekers Maria), + Werchter 01.06.1788.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Maria, (°) Werchter 18.05.1741 (g. Van Houtvinck Joannes en Maria Van Gorp), + Werchter 16.10.1741,

 

Van Hove Anna, (°) Werchter 13.12.1742 (g. Feijaerts Carolus en Anna Lembrechts),

 

Van Hove Anna Catharina, (°) Werchter 18.09.1745 (g. Joannes Van Hove en Anna Catharina Wouters),

 

Van Hove Henricus, VII (S112), (°) Werchter 12.11.1748 (g. Janssens Henricus en Anna Lambrechts),

 

Van Hove Anna Maria, (°) 11.06.1753 (g. Vangeel Cornelius en Verstraeten Anna), + Werchter 12.06.1753,

 

Van Hove Petrus, (°) Werchter 06.05.1754 (g. Petrus Verbeeck en Maria Vangeel), + Werchter 14.06.1840, x Werchter 11.06.1776 met Joanna Maria Goris, ex Betekom,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Anna Maria, (°) werchter 18.04.1777 (g. Mathias Van Hove en Maria Vandervelde), + Werchter 07.12.1814,

     x Werchter 07.02.1810 (g. François Simon Van Tongelen kleermaker ...) met Joannes Franciscus Van Tongelen,

     ijzerhandelaar, (°) Werchter 13.12.1768 (g. Joannes Franciscus Vantongelen en Joanna Vanhuijck), + Werchter 01.07.1816,

     fs Egidius en Maria Elisabeth Boschmans,

     Van Hove Anna Maria Catharina, (°) Werchter 02.01.1779 (g. Joannes Goris en Maria Lambreghts),

     x Werchter 01.09.1800 (g. Arnoldus Van Roost en Petrus Verstraeten) met Petrus Antonius De Preter,

     (°) Werchter 19.04.1779 (g. Petrus Vinckx en Maria De Preter), + Werchter 03.07.1843, fs Jan Baptist en Anna Catharina Vinckx,

     Van Hove Joanna, ° Werchter 22.10.1781 (g. Joannes Van den Broeck en Joanna Janssens), + Werchter 30.03.1783,

     Van Hove Petrus Franciscus, ° Werchter 11.12.1783 (g. Petrus Jacobs en Lucia Reijmenams), + Werchter 10.09.1856,

     Van Hove Maria Theresia, ° Werchter 31.03.1786 (g. Petrus Borghlevens en Anna Maria Goris), + Werchter 21.11.1827,

     x Werchter 02.03.1813 (g. Adrianus Rits pater en Petrus Van Hove pater) met Petrus Antonius Rits,

      ° Werchter 16.11.1789 (g. Petrus Verhoeft en Lucia Van Espen), + Werchter 24.12.1830, fs Adrianus en Elizabeth Verhoft,

     Van Hove Henricus, ° Werchter 10.08.1788 (g. Henricus Van Hove en Joanna Van Houdtvink), + Werchter 17.04.1789,

     Van Hove Maria Elisabeth, ° Werchter 17.07.1790 (g. Henricus Moes en Elisabeth Faeijaerts), + Werchter 01.01.1799,

     Van Hove Barbara Maria, (°) Werchter 02.03.1797 (g. Petrus Van Hove en Anna Maria Van Hove sorror), + W 18.05.1797,

     Van Hove Henricus Josephus, (°) Werchter 17.05.1798 (g. Henricus Josephus Van Vlasselaer en Anna Catharina Van Hove).

 

 

 

VII - Lambert Cornelius (N76), (°) Werchter 31.01.1712 (g. Cornelius Bosmans en Maria Peeters), x Werchter 13.06.1751 met Everaerts Anna (N77), (°) Werchter 27.12.1723 (g. Henricus Van Eijken en Anna Dox).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambert Anna Catharina, (°) Werchter 06.12.1751 (g. Joannes Bosmans en Catharina Lambert),

 

Lambert Joannes Franciscus, (°) Werchter 22.04.1753 (g. Joannes Paeps alias Van Eijcken en Joanna Demeijer),

 

Lambert Anna, (°) Werchter 18.07.1755 (g. Petrus Poortmans en Anna Vanderveken),

 

Lambert Guilielmus, (°) Werchter 08.04.1757 (g. Guilielmus Bruijninckx en Maria Teresia Vander Linden),

 

Lambert Maria Teresia, (°) Werchter 24.06.1760 (g. Joannes Wouters en Maria Van Eijcken),

 

Lambert Petrus, VI (N38), (°) Werchter 26.05.1764 (g. Petrus Claes en Anna Maria Gallot).

 

 

 

VIII - Claes Petrus (S132), (°) Schriek 01.09.1729 (g. Peter Claes en Anna Crab), + Werchter 01.07.1777, x Werchter 22.06.1758 met Catharina Lambeer (S133), (°) Werchter 13.12.1728 (g. Joannes Soemers en Catharina Gallot), + Werchter 24.02.1777.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Cornelius, (°) Werchter 18.03.1759 (g. Lambert Cornelius en Claes Anna), + Werchter 14.12.1762,

 

Claes proles (tweeling), (°) Werchter 18.03.1759 (g...), + Werchter 18.03.1759,

 

Claes Joannes (Baptista) Franciscus, VII (S66), (°) Werchter 01.02.1761 (g. Claes Joannes Baptista en Claes Joanna),

 

Claes Anna Maria, (°) Werchter 02.08.1763 (g. Vanden Broeck Adrianus en Everaerts Anna),

 

Claes Maria Teresia, (°) Werchter 20.06.1766 (g. Bosmans Petrus en Claes Joanna Maria),

 

Claes Maria Elisabeth, (°) Werchter 20.06.1766 (g. Claes Ferdinandus en Faijaerts Joanna Maria), + Werchter 25.06.1773,

 

Claes Joannes Franciscus, (°) Werchter 27.08.1769 (g. Terhorst Joannes Franciscus en Claes Anna Catharina), + Werchter 31.08.1769,

 

Claes Henricus, (°) Werchter 09.03.1771 (g. Crabbé Henricus en Van den Broeck Anna Maria).

 


 

VIII - Goossens Cornelius (S142), (°) Werchter 29.10.1731 (g. Cornelius Van Rillaert en Catharina De Kock), + Tremelo 03.09.1814 wn, x Werchter 26.06.1760 met Lambert Maria (S143), (°) Werchter 31.03.1735 (g. Henricus Guens en Maria Lambert), zij x 1 Werchter 22.01.1756 met Heylighen Isaac, (°) Rotselaar 02.01.1725 (g. Isack Heijligen en Catharina Vanden Panhuijsen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Heijlighen Guilielmus, (°) Werchter 06.02.1757 (g. Guilielmus Heijlighen en Maria Guens), x 1 Keerbergen 21.05.1782 (g...) met Anna Catharina Beullens, ex Keerbergen, x 2 Werchter 19.08.1783 (g. Joannes Baptista Bosmans en Arnoldus Bols) met Anna Bosmans, (°) Werchter 19.10.1754 (g. Joannes Vanesche en Anna Claes), fa Henricus en Catharina Van Essche,

     Uit dit huwelijk:

     2. Heijligen Anna Maria, ° ca. 1785,

     Heijligen Barbara Maria, ° ca. 1787, + Werchter 28.11.1845,

     x Tremelo 07.11.1815 (g. De Preter Joannes en Heijligen Guilielmus)  met Petrus Antonius De Preter,

     ° Werchter 02.01.1788 (g. Petrus Antonius Van Eijcken en Anna Catharina Vermeijlen), fs Jan Baptist en Anna Cath. Vinckx,

     Heijligen Maria Elisabeth, ° ca. 1757,

     Heijligen Petrus Antonius, (°) Werchter 19.03.1794 (g. Petrus Vermeijlen en Joanna Maria Christina Vanderheijden),

     Heijligen Joannes Baptista, ° Werchter 24.06.1797 (g. Joannes Baptista Van Essche en Anna Catharina Bosmans),

     x Tremelo 04.07.1837 (g. Josephus Heijligen en Petrus Demeijer) met Joanna Demeijer, ° Werchter 12.06.1804

     (g. Joannes Baptista De Cock en Elisabeth Van Essche), fa Petrus en Elisabeth Van Essche),

 

2. Goossens Joannes Franciscus, (°) Werchter 11.04.1761 (g. Joannes Franciscus Peeters en Maria Gallot avia prolis),

 

Goossens Anna Maria, VII (S71), (°) Werchter 24.08.1762 (g. Goossens Henricus Cornelius en Lambert Maria),

 

Goossens Guilielmus Josephus, (°) Werchter 04.11.1764 (g. Guilielmus Paeps alias Van Eijcken en Anna Guens),

 

Goossens Elizabetha, (°) Werchter 18.07.1766 (g. Franciscus Anthonis en Elizabetha Goossens), + Werchter 02.11.1772,

 

Goossens Barbara, (°) Werchter 14.11.1767 (g. Joannes Franciscus Van Loo en Barbara Anthonis amita prolis), x (niet W, ) met Verbeeck Jacobus, ex Wilre Leodensis, + Werchter 23.05.1800,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Joanna Catharina, ° Werchter 22.10.1795 (g. Guilielmus Josephus Goossens en Joanna Catharina Van Dessel),

     x Tremelo 20.08.1819 (g. Wauters Egidius en Goossens Petrus) met Cornelius Aertgeerts, ° Bonheiden 23.10.1779, + Werchter 03.02.1840,

     fs Joannes Baptista en Elisabeth Hoeckx,

     Verbeeck Guilielmus, ° Tremelo 26.01.1799 (g. Guilielmus Heiligen en Joanna Catharina De Bie),

    

Goossens Petrus, koopman, (°) Werchter 22.04.1769 (g. Petrus Jacobs en Anna Nijs), + Werchter 21.04.1831, x > 1796 (niet W, ) met Joanna Catharina De Bie, ex Beersel,

     Uit dit huwelijk:

     Goossens Cornelius, ° Werchter 14.07.1796 (g. Cornelius Goossens en Joanna Cornelis),

     Goosens Joannes Baptista, ° Werchter 17.05.1798,

     Goossens Guilielmus, (°) Tremelo 26.03.1800 (g. Guilielmus Josephus Goossens en Joanna Maria De Bie),

     Goossens Norbertus, (°) Tremelo 07.03.1802 (g. Petrus Paeps alias Van Eijken en Joanna Catharina Cleijnhens),

     Goossens Henricus, (°) Tremelo 14.02.1804 (g. Daniel De Bie en Anna Maria Goossens),

     x Rotselaar 11.07.1832 (g. Goossens Guilliam frater) met Anna Elizabeth Wittemans, ° Rotselaar 31.03.1811, fa Hieronimus en Joanna Willems,

     Goossens Angelina, (°) Tremelo 06.06.1806 (g. Guilielmus Heijligen en Anna Catharina Corebunders).

 

 

 

VI - Lambert Petrus (N38), (°) Werchter 26.05.1764 (g. Petrus Claes en Anna Maria Gallot), x Werchter 29.06.1792 (g. Joannes Baptista Faeijaerts pater sponsae en Egidius Faeijaerts) met Faeijaerts Maria Elisabetha Josepha (N39), (°) Werchter 04.07.1766 (g. Petrus Vermijlen en Maria Elisabetha Josepha De Coster).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lambert Joannes Baptista, (°) Werchter 09.06.1792 (g. Joannes Baptista Faeijaerts en Barbara Van Loo),

 

Lambert Aegidius, ° Werchter 27.07.1794 (°) 28.07.1794 (g. Aegidius Feijaerts en Anna Maria Feijaerts),

 

Lambert Cornelius, ° Werchter 02.02.1797 (°) Werchter 03.02.1797 (g. Cornelius Vinckx en Lucia Feijaerts), + W 07.07.1800,

 

Lambert Josephus, ° Werchter 31.05.1799 (g. Guilielmus Josephus Goossens en Maria Theresia Holemans),

 

Lambert Elisabeth, V (N19), ° Tremelo 22.12.1801 (g. Petrus Feijaerts en Elisabeth Van Hove ex Werchter),

 

Lamber Maria Francisca, ° 08.03, (°) Werchter 09.03.1805 (g. Guilielmus Vermeylen en Maria Elizabeth Vercammen),

 

Lamber Joanna Catharina, ° Werchter 05.09.1807 (g. Petrus Goossens en Anna Catharina Van Meerbeeck),

 

Lamber Cornelius, ° Werchter 19.01.1811 (g. Cornelius Feyaerts en Elizabeth Van Loo).

 


 

V - Van Poyer Franciscus (N18), (°) Rijmenam 16.06.1799 (g. Henricus Rans in nomine Jan Frans Van de Vliet en Joanna Janssens), + Keerbergen 28.12.1878, x Tremelo 04.09.1827 (g. Lamber Petrus en Goossens Petrus) met Lambert Elisabeth (N19), ° Tremelo 22.12.1801 (g. Petrus Feijaerts en Elisabeth Van Hove ex Werchter), + Rijmenam 28.12.1878.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Poijer Francisca, (°) Tremelo 22.02.1824 (g. Lamber Josephus en Lamber Francisca),

 

Van Poijer Joanna Catharina, (°) Tremelo 08.04.1828 (g. Van de Vliet Ludovicus en Lambert Joanna Catharina),

 

Van Poijer Gildardus, (°) Tremelo 16.03.1830 (g. Lamber Egidius en Van Loo Theresia),

 

Van Poyer Guilelmus, (postbode),

 

Van Poyer Melania, IV (N9).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom