Voorouderlijst Kerstens Thomas

 

Christyn(s), -ijn(s), -ien, -in(e), Kristink, Krisztin, Christeyns, Krastins, Christen(s), Cristen(s), Ke(r)sting, Kersten(s), -eens, -eyns,   -ein, -enne, Kestens, Carsten(s), Carstensen, Karsten(s), Kastens, Castens, Corsten(s), Korsten(s), Kürsten, Kursten, Kosten(se), Costens, Coste(s), Custyns, Kusten, Christensen, -s(s)on, Kristensen, Kristensson, Chrestensen, Krustinson

Patroniem uit de heiligennaam Christinus, een afgeleide van Christianus of Christus.

 


 

XII - Kerstens Thomas (S3976), ° ca. 1540, x met Maria Van Halen alias Van Boeschot (S3977), ° ca. 1545, deze x 1 met Bernaert Van Beringen en x 3 met Jacobus Vandenbossche, deze x 1 ca. 1570 met Cathlijn Blanckaerts.

 

Akte met dank aan Christine Savat

R1605: Fo 132 ‎(5 sept 1609)‎

Jan Etten ‎(of Otten)‎ x Barbara Van Boeschot Geertsdochter sijn huijsvrouwe met Adriaen Kestens Thomaessone ende Marie Van Boeschot zijne wettige moeder ten overstaen van Jakob Van Bossche haren tegenwoordigen man ende momboir hebben tsamen verkocht aan Jan VDP x echtgen een block lant in Rotselaer aan de straete comende van Wesemael naer Mechelen met twee neuttelaers daerop staende waervan den eenen is staende tegenover Hans Bols.

 

Marie Van Halen alias Van Boeschot we wijlen Bernaert Van Beringen x Thomaes Kerstens ‎(bij testament dd 4 maart 1572)‎ verkopen aan Jan Van Kelfs alias Vandendijcke drije vd land opt Hamelvelt.
Wez4541 ‎(2)‎ jaar 1589: Lenaert Reynkens als h geestmeester
Fo 13: van Thomas Kerstens voers Geert Van Bosschoot ende zijn goeden gelegen tot Rotselaer
,  mits den desolaten tyt facit 3 gl 7 st .
 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Van Beringen Joannes, wonen Beversluis, ° ca. 1572, x (niet Wez, DD, ) met Maria Van Loven, ° ca. 1580,

     Uit dit huwelijk:

     Van Beringhen Catharina, (°) Wezemaal 28.05.1609 (g. Vroolijcx Godefridus en Brugmans Catherina), 

     Van Beringhen Maria, (°) Wezemaal 24.01.1612 (g. Michiels Nicolaus en Lauwens Maria),

     x met Vermeulen Adrianus, (°) Rotselaar 25.10.1609 (g. Vanden Eynde Adrianus en Vanden Eynde Anna),

     Van Beringhen Barbara, (°) Wezemaal 29.07.1614 (g. Diericx Franciscus en Janssens Barbara),

     Van Beringhen Joannes, (°) Wezemaal 15.11.1615 (g. Bosschstraeten Joannes en Janssens Maria),

     Van Beringhen Martinus, (°) Wezemaal 14.04.1619 (g. Briers Martinus en Van Hougaerden Margareta),

     Van Beringhen Anna, (°) Wezemaal 20.07.1622 (g. Andries Nicolaus alias De Ketelaer (gallus) en Michiels Anna (soror Maria Van Loven)),

     Van Beringhen Cornelius, (°) Wezemaal 05.06.1625 (g. Murant Joannes en Van Elsen Catherina),

     Van Beringen Theodorius, (°) Wezemaal 25.03.1629 (g. Minnen Theodorus en Machiels Maria), 

 

1b. Vandenbossche Anna, ° ca. 1570, x met Peter Van Aerschot,

 

Vandenbossche Willem, x Wakkerzeel ...02.1609 (g...) met Catharina Van Langendonck, gezin hier,

 

Vandenbossche Catharina, x Rotselaar 10.02.1613 (g. Van Aerschot Arnoldus, Lubbeeck Joes, Janssens Petrus en Bernoille Leo) met Peter Molemans, gezin hier,

 

2. Kerstens alias Van Haelen Adrianus, XI (S1988). 

 


 

XI - Kerstens alias Van Haelen Adrianus (S1988), ° ca. 1585, Rot+, Wez+, Wak+, x Rotselaar 07.07.1613 (g. Holemans Symon (schrijmaecker) en Van Aerschot Arnoldus) met Holemans Elisabeth (S1989), deze x 2 Rotselaar 17.09.1628 (g. De BrierArnoldus, Van Thienen Michael en Van Aerschot Arnoldus) met De Brier  Cornelis, fs Arnoldus en De Neuter Anna.

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

R1606  folio 1: 17 dec 1625:

Item in presen des meyers ende schepenen van Rotselaer naerbes. gedaen Peeter Lauwers woonen& tot Werchter Anthoon Lauwers sijnen broeder Barbara Lauwers heulder suster weduwe wijlen Peeters de Cock ten overstaen van Laurens Wauters tegenwoordich haeren wettighe man & momboir, Elisabeth Lauwers ... heulderde sustere ten overstaen van Cornelis Luijmoye haeren wettighen man & momboir, den voors. Peeter Lauwers, Anthoon Lauwers & Cornelis Luymoijen heulderen sterck maeckende & waranthiseren gecomende voorde tocht van naerbes goederen competerende Laureijs Wauters als man & momboir van Barbara Lauwers, mede voor d'erffelijckheijt .... & gedevolveert op het minderjaerig kindt van voors. wijlen Peeter de Cock daer moeder aff is de voors. Barbara Lauwers hebben tsaemen opgedraegen … tot behoeff van Adriaen Kerstens & Elijsabeth Hollemans sijn wettighe huijsvrouwe ... een halff dachm. bempts onbegrepen der mate gelijck die plecke gelegen is tot Rotselaer in Bexembroeck.

AVT2: 5 maart 1675:

Bertel Kerstens uit Rotselaer hem sterk makende voor Adriaen Kerstens zijn broeder mede voor de kinderen van Jan Kerstens ende voor de kinderen van Govaert De Pelsmaker x Elisabeth De Brier sijne halfsustere wijlen was, mede comparerende Cornelis Claes Hendriksone transporteren aan Hendrik Claes tot Werchter het voors paert en deel als aan de voors Bertel Kerstens ende voors kinderen ... in huijs en hof schuere stallinge brouwerije met boomgaerd app en dep competerende wegens wijlen Jan Van Lantrop x Maria Holemans des voors Kerstens de representatenten ende Cornelis Claes oome ende moije waren, gelegen aen de kerck alhier …

20 maart 1675.

Henrick Claes heeft bij forme van transactie vandencoop ... over het paert ende deel in vs huis en hof etc wederomme vercocht aende we Guilliam De Wijngaert. 

 

Hierbij een akte van emanipatie van de kinderen van Elisabetha Holemans, die zij in eerste huwelijk verwekte met Adrianus Kerstens. Nadien hertrouwde zij met Cornelius De Brier. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte. Zoals je aan de hand van de foto kan vaststellen, is het geschrift niet zo evidient. Door het vaste stramien van dergelijke akten lukt de transcriptie wonderwel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 140r., akte dd. 18 mei 1637.

Transcriptie.

Item Elisabeth Hollemans, prius vidua Adriani Kerstens, cum consensu,

scitu et interesse Cornelii De Brier, moderni sui mariti, in presen(tia), etc(etera), emanci-

pavit Johannem, Adrianum, Bartholomeum et Mariam Kerstens, suas proles,

quas retinuit a primario suo marito, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts reconduxit, cor(am) eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Kerstens Barbara, (°) Rotselaar 28.04.1614 (g. Holemans Barbara),

 

Kerstens Joannes, (°) Rotselaar 02.03.1617 (g. Van Lantrop Joannes en Holemans Catharina), x Rotselaar 12.02.1639 (g. Mr. Van Crieckinge Joannes en Beltens Gerardus) met Stas Paschasia, geen fii te Rot, Wez, W, x 2 (niet Rot, W, ) met Margriete Vandeneijnde,

Aktes met dank aan Christine Savat.

Wer1849/ 2 fo 29: 27 jan 1655
Jan Kerstens wn Margriete Vandeneijnde voor de tochte, Gielis Peeters ende Adriaen Kerstens als wettige momboirs vande minderjarige kinderen des vs Jans Kerstens achtergelaten bij de voors Margriete Vandenijnde voor de prprtyt hebben verkocht aan Jan Verstraeten x Lucia De Wortelaer 2 dm en 25r bempt gelegen tot Perre opde Lauwe, item die hellicht vn twee dm 25r insgelijckx op de Lauwe voor d
'andere hellicht competr& aen Gielis Peeters.
     

     Uit dit huwelijk:
     Kestens Joannes, (°) Werchter 06.03.1644 (g. Huijsmans Joannes en Kestens Elisabeth),
     Kerstens Cornelius, (°) Werchter 25.02.1646 (g. Bostraten Petrus en Goris Margareta),
     Kestens Henricus, (°) Werchter 09.02.1648 (g. Nicolai Henricus en Holemans Anna),
     Kestens Egidius, (°) Werchter 07.09.1649 (g. Petri Petrus en Verstraten Maria),
     Kerstens Maria,
     Kestens Adrianus, (°) Werchter 28.02.1653 (g. De Wijngarden Guilielmus en Van Kasteren Maria),

 

Kerstens Adrianus, X (S994), (°) Rotselaar 24.11.1619 (g. Henricx Adrianus en Van Cael Gudula),

 

Kerstens Bartholomeus, x Rotselaar 07.07.1658 (g. De Nueter Henricus en De Brier Cornelius) met Verthiers Anna, deze x 1 > 1636 met Joannes De Neutere, (°) Rotselaar 27.05.1607 (g. Joannes Fobelets en Martina Foblets), geen fii te Rot, Wez, W,

Hieronder een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Bartholomeus Kerstens en Anna Vert(h)iers uit Rotselaar.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Cornelius Kerstens en Elisabeth Peeters uit Rotselaar, doch deze is niet direct op de pagina terug te vinden en er is ook geen familieverband vermeld met Bartholomeus Kerstens.  Wellicht was het wel familie van mekaar op de een of andere manier.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7936 fol. 115r°.

 

Inde teghenwoordicheyt des meyers en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Van Limborch om tgene naerbes. staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij procuratie, hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naervolgende.

Op heden desen 19. meert 1677 comparerende voor mij onderges. nots., present die getuygen hier onder te noemen, Cornelis Kerstens ende Elisabeth Peeters, gehuyschen, innegesetene der banderije van Rotselaer, de welcke bekennen te hebben Xcocht., gecedeert ende getransporteert, soo sij sijn doende bij desen aen Bertel Kerstens ende Anna Vertiers, insgelijcx gehuyschen ende ingesetene der voors. baenderije, alhier present ende in coop accepterende, een halff dachmael lants, gelegen binnen de vs. banderije tot Beversluys op den Hoogen Leempoel, regenooten de weduwe N. Huysmans oft d' erffgenaemen Geraert Van Arschot west ende tsheerenstraet noort, item alnoch xxxiij royen lants, gelegen als het bovenges. parceel opden Hoffacker, regen. d' erffgenamen Guilliam Van Arschot oist, d' erffgenamen van wijlen den here licentiaet Panhuysen noort, bij de voorscreve transportanten Xcregen. tegen henne mede erffgenamen volgens die scheydinghe ende deylinge daer van sijnde, gepasseert voor mij onderges. nots. ende seeckere getuygen in date den 22. meert 1677, beyde om ende voor de somme van een hondert ende twintich guldens eens, de welcke die voors. transportanten als nu bekennen te hebben ontfanghen, waranderende voorts die voors. twee parceelen voor vrij ende onbelast, mits welcke somme verclaeren die vs. transportanten aen de voors. twee parceelkens lants geene actie oft pretentie meer te hebben oft te reserveren dan de selve totalijcken aenden voors. Bertel Kerstens ende Anna Vertiers, gehuyschen, te hebben gecedeert ende getransporteert pro ut ante in forma, gelovende, etha., onder obligatie, submissie ende renunciatie in forma, constituerende voorts die voors. transportanten den notaris ende clercq Van Limborch ende een ider thoonder deser om desen contracte te doen ende laeten vernieuwen, tsij voor meyer ende schepenen van Loven, Rotselaer oft elders, ende aldaer te consenteren inde volontaire condemnatie, meden hen transportanten vuytte vs. twee parceelkens lants tontgoeden ende onterfven ende daerinne goeden, gichten en. erffven den vs. Bertel Kerstens ende Anna Vertiers pro ut moris et stily promittens, ob., sub. ac ren. ut ante.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maent ende jaere voors., present Jan Timmermans ende Matthias Bolens, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de compten. de minute deser neffens mij nots. onderteeckent, quod attestor, signatum J. Vanden Zande, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voors. geconstitueerden, diesvolgens ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse de twee plecxkens lants, hier boven indt witte deser met henne regenooten ider gespecificeert, exposito impositus est Bertel Kerstens voors. oft sijns actie hebbende, per mo. jure et satis den voors. opdraegere obligans, submittens ac renuncians in forma et waras ut supra, coram Plaines, De Vos, 5a. january 1684.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Neuter Nicolaus, (°) Rotselaar 15.10.1636 (g. Nicolaus Van der Veken en Margareta Vertiers),

     x Rotselaar 31.01.1668 (g. Walterus Vollens en Mr Bartholomeus Kerstens en ... De Nuetere) met Jacoba Vollens,

     De Neuter Philippus, (°) Rotselaar 14.09.1638 (g. Vleese Philippus en Fobelets Margarita),

     x Rotselaar 13.07.1666 (g. Guilielmus De Pelsmaker en Mr. Petrus Hueens) met Jacoba De Pelsmaker,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 31.05.1641 (g. De Neuter Wilhelmus en Brugmans Maria),

     De Neuter Guilielmus, (°) Rotselaar 22.01.1643 (g. Verthiers Guilielmus en De Neuter Anna),

     x Rotselaar 22.02.1678 (g. Joannes Fobelets en Godifridus De Pelsmacker) met Maria Foblets,

     De Neuter Adrianus, (°) Rotselaar 05.02.1645 (g. De Neuter Adrianus en Verthiers Barbara),

     x Rotselaar 03.02.1674 disp. 4 de gr.  (g. Walterus Van Aerschot en Bartholomeus Kerstens) met Maria Van Aerschot,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 11.02.1648 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en Arthoijs Maria),

     x 1 Rotselaar 27.02.1672 (g. Gerardus Van Meerbeec en Bartholomeus Kerstens) met Joannes Stas, + Rotselaar 26.03.1672,

     x 2 Rotselaar 22.05.1672 (g. Petrus Loots en Joannes Loets) met Loots Petrus,

     De Neuter Catharina, (°) Rotselaar 15.02.1654 (g. De Neuter Martinus en De Pelsmaker Catharina), x Rotselaar 07.05.1701 met Petrus Verbeeck,

 

Ke(r)stens Maria, (°) Rotselaar 12.06.1622 (g. Van Calsteren Joannes en Holemans Maria), + Werchter 06.11.1652, x 1 Werchter 09.07.1647 (g. Van Esch Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Claes Henricus, deze x 1 met ..., x 3 Werchter 07.01.1660 (g. Claes Philippus en dnus Vanden Panhuijsen Henricus) met De Brier Cecilia,

Aktes met dank aan Christine Savat. 

Fo 194: 23 mrt 1662:

Hendrik Claes, mede namens Philip Claes zijnen broeder, voor twee derde paerten beneffens Jaecques Claes en Adriaen Kestens als momboirs van zijn kinderen behouden van wijlen Maria Kerstens zijne ierste huijsvrouwe was voor het resterende derde paert verkopen aan Thomas Segers x Clara Raschaerts als commant van Peeter Raschaerts die hellicht van huis en hof een dm groot op het Scharent, met die hellicht van twee dm lants aldaer gelegen (Hendrik Van Aerschot d’oude) de wederhellicht competerende aen Hendrik Van Aerschot den jongen volgens transport aan hem alhier gedaen den 27 feb ll.

Wer1849/2: Fo 186: 6 maart 1663:

Magriete Wouterdaems we wijlen Jacques De Becker met Jan De Becker haeren sone, Maria Wouterdaemps we wijlen Jacques Verswijver voor de tochte met Merten Verswijver haeren sone voor het tweede derdedeel, ende den vs Jan De Becker met commissie van Jooris Verheijden x Elijsabeth Wouterdaems (Antwerpen) verkopen aan Hendrik Claes x Cecilia De Brier drij dm land tot Cruijs.

AVT3: 14 nov 1679:

De onderschreven dienaer dezer heerlijkheijd van Werchter relateert hem op heden desen 14 nov getransporteert te hebben ten versoecke van Hendrik Claes ingesetene alhier bij de persoon van Dionijs Guens schepene tot Schriek en Grootlooije ende de selven Dionijs te hebben gearresteert over het gelt het gene die van Werchter tot Schrieck voors afdrijvende van het houden van de dragonders of andere soldaten zijn pretenderende, oft dat die wethouderen van Schriek hun sullen reguleren ingevolge de vonnisse tusschen die afdrijvers van Werchter & Schriek geresen ende vermits die van Schriek volgens de selven vonnisse int setten der lasten des verleden jaers 1678 & andere daerinne souden excederen ...

15 nov 1679:

De meijer van Werchter heeft zich getransporteert ten huijse van Hendrik Claes pachter woonende opde hoeffve van Jonker … bij die Langegrachten ende aenden selven Claes affgevraagt te hebben ... ter instantie van Cornelis Van Calsteren en Dionijs Huens beijden schepen van Schriek & Grootlooij zijnde den vrs Dionijs Huens gearresteert zijne persoon van wegens den vrs Hendrik Claes antwoorde dat neen dat sij malcanderen mette rechte soude ... tevreden stellen. Item gevraegt oft de vrs arreste werde gedaen voor zijnen persoon alleen of voor andere mede afdrijvers van welcke heeft geantwoort dat het vs arrest mede was doende voor Jan Imbrechts, Jan Van Essche cum suis ... welcken arreste was gedaen op gisteren 14 nov.

AVT3: 1681: (datum niet ingevuld):

Testament van Cornelis Claes 33 jaar begeert dat aende kinderen van Jan Kestens, item Bertel Kestens noch tegenwoordig int leven zijns testateur

item aan die kinderen wijlen Govaert De (Pelsmaker)

item aan zijne halfbroers ende .. daer zijn vader aff leeft Hendrik Claes de som van 12 gl ...

vermits oock ... dat zijnen vader te voorens over ontrent ses jaren gelegen int vercoopen vant huis en hof Maria Holemans we Jan Van Lantrop heeft genoten in plaetse van de testateur ontrent die 50 gl

voorts wil testateur dat Govaert Kestens ende Dymphna Kestens broer en zuster ende neve en nichte des testateurs sullen genieten alle ende iegelijcken sijne goederen bij hem achtergelaten so leengoederen als chijnsgoederen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Cornelius, ° ca. 1648,

     2. Claes Waulterus, (°) Werchter 07.08.1650 (g. Bogaerts Waulterus en ....emans Anna),

     Claes Barbara, (°) Werchter 01.04.1652 (g. Claes Jacobus en Holemans Barbara),

     3. Claes Petrus, (°) Werchter 01.01.1661 (g. Ricx Petrus en Briers Emerantiana),

     Claes Hendricus, (°) Werchter 04.09.1663 (g. Thijs Joannes n. Vanden Panhuijsen Hendricus en Mommaers Elisabeth),

     Claes Barbara, (°) Werchter 21.09.1666 (g. Van Tongelen Petrus en Van Nijnde Barbara),

 

2. De Brier Elizabeth, (°) (niet Rot, ), x Rotselaar 27.04.1655 (g. De Brier Cornelius pater en De Pelsmaker Bartholomeus) met De Pelsmaecker Godefridus,

     Uit dit huwelijk:

     De Pelsmacker Clara, (°) Rotselaar 30.11.1655 (g. Vrolijx Philippus en De Brier Clara),

     De Pelsmaker Maria, (°) Rotselaar 22.09.1657 (g. De Neuter Henricus en Holemans Maria),

     De Pelsmaecker Joannes, (°) Rotselaar 25.04.1660 (g. Vanden Panhuijsen Joannes en Rondas Margareta),

     De Pelsmaecker Henricus, (°) Rotselaar 06.02.1663 (g. Holemans Anna),

     De Pelsmaker Bartholomeus, (°) Rotselaar 27.08.1665 (g. Henssens Bartholomeus en Peeters Catharina),

     De Pelsmaker Barbara, (°) Rotselaar 11.07.1667 (g. Kerstens Adrianus en De Brier Barbara),

     De Pelsmaker Wilhelmus, (°) Rotselaar 31.05.1671 (g. De Neuter Wilhelmus en Van Aerschot Catharina).

 


 

X - Kerstens (Kerst - Kestens) Adrianus (S994), (°) Rotselaar 24.11.1619 (g. Henricx Adrianus en Van Cael Gudula), x Rotselaar 03.11.1648 (g. De Brier Cornelius en Vrolijcx Godefridus) met Vrolijcx Maria (S995), (°) Betekom 08.01.1615 (g. Van Aerschot Henricus en Vanden Berge Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerstens Adrianus, (°) Rotselaar 06.10.1651 (g. Vrolijcx Adrianus en Holemans Anna),

 

Kerstens Godefridus, (°) Rotselaar 26.10.1653 (g. Vrolijcx Godefridus en De Brier Elisabeth), x Rotselaar 25.05.1681 (g. Kerstens Bartlolomeus en Vertiers Michael) met Castermans Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Kerstens Bartholomeus, (°) Rotselaar 01.01.1683 (g. Kerstens Bartholomeus en Cerneels Margarita n. Wijgaerts Maria),

     Kerstens Antonius, (°) Rotselaar 12.06.1688 (g. Van den Broeck Antonius en Van Casteren Clara n. Petronella De Wil),

     Kerstens Adriana, (°) Rotselaar 16.05.1690 (g. Van Aerschot Adrianus en Meeus Catharina n. Adriana Meeus),

     Kerstens Guilielmus, (°) Rotselaar 22.06.1692 (g.  De Pelsmaker Guilielmus en Van Casteren Clara),

     Kerstens Hendricus, (°) Rotselaar 23.05.1695 (g. De Pelmaecker Hendricus en Broekmans Jacoba),

 

Kerstens Dijmphna, IX (S497), (°) Rotselaar 21.12.1655 (g. Kerstens Bartholomeus en Meeus Dijmphna).

 


 

IX - De Wortelaer Joannes (S496), (°) Werchter 02.01.1652 (g. Joannes Verstraten en Maria Lauwens), x Werchter 17.07.1680 (g. Van Tongelen Petrus en Van Roost Cornelius) met Kestens Dijmphna (S497), (°) Rotselaar 21.12.1655 (g. Kerstens Bartholomeus en Meeus Dijmphna).

 

UIt dit huwelijk:

 

De Wortelaer Petrus, (°) Werchter 20.04.1681 (g. Van Tongeren Petrus en Peeters Catharina),

 

De Wortelaer Joannes, (°) Werchter 23.11.1685 (g. Fobelets Joannes en Castermans Maria),

 

De Wortelaer Elisabeth, (°) Werchter 16.04.1688 (g. Jacobus Van Tongelen nomine Van R... en Elisabeth De Worteler),

 

De Wortelaer Jacobus, VIII (S248), (°) Werchter 04.02.1690 (g. Van Tongelen Jacobus en De Worteleer Elisabeth),

 

De Worteleers Guilielmus, (°) Werchter 20.11.1692 (g. Guilielmus De Worteleers en Anna Vermeylen),

 

De Wortelaer Anna, (°) Werchter 01.11.1694 (g. De Keijser Joannes en Van Roost Anna),

 

De Wortelaer Henricus,

 

De Wortelaer Margareta, (°) Werchter 21.04.1697 (g. De Worteleer Petrus en Lefebure Margareta).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom