Voorouderlijst Kerckmans Hendrick

 

Kerkman(s), Kerckmans

1. Uit het Middelnederlandse kercman: geestelijke.

2. Afgeleide van Van der Kerken. Zie Kerken.

 

Verspreide familienaam, afgeleid van de woonplaats in de buurt van de kerk of een beroepsactiviteit die met de kerk te maken had.

 


 

-XII - XIII - XIV - XV - Kerckmans Hendrick (S + N + M), ° ca. 1550, x met ...

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Aarschot 6887: anno 1632-1672:
nu Dierick Janse
nu derfgen Peeter Van Rijn
Cathlijn K
erkmans tevoren de kinderen Henricx Kerckmans met noch onderhalf dm in den selven bosch genaemt den Baensbergh.
Aarschot 6912 Betekom: ‎(1640):‎
Cathlijn Kerckmans te voren derfgen Willem Aurocx van een dm lants genoemt die Daniels hoeve op den Clijnen Meulenbergh ter Hulse.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerckmans Barbara, XII - XIII  (S + N),

Aarschot 6911: cijnsboek Rivieren 1577 41. nu Jan Tuerlinckx actum 1577 Berbel Kerckmans Henricx dochtere vande Rooversgoeden gelegen gelegen opde Heerstraete ter Heyden houdende een bunder 25 royen land regt kinderen Hendrik Kerckmans 

 

Kerckmans alias  Goethert Catharina, XIII - XIV (S4462 + S6275 + M9487),

 

Kerckmans Anna, XI - XII (S1429 + S4971 + S5059),

 


 

XII - XIII - XIV - Goris alias Bruers Joannes , ° ca. 1565, x met Barbara Kerckmans, +.

    

Uit dit huwelijk:

 

Goris Joannes,

 

Goris Anthonius,

 

Goris Anna, x met Jan Koelbunders,  deze x 2 met Maria Janssens,

Aarschot 6913: anno 1646 Betekom nu Jan Verhulst bij houwelijck Jan Coolbunders erfgen te voren Jan Goris alias Bruers van een boender lants gelegen ten Hulse ontfangen van Adriaen Claes in naem van Verhulst op jaer 1663 Cornelis Colebunders betaelt 1669 deselve erfgen te voren Jan Goris alias Broers over Jan Kerckmans vande Bruijnsgoeden gelegen ten Hulse item deselve met het struckblocken gelegen ten Hulse ...

     Uit dit huwelijk:

     2. Coolbunders  Barbara,

     Coolbunders Adriana,

     Coolbunders Henricus, (°)  Betekom 28.10.1633 (g. Henricus Goris en Maria Waerseggers), 

 

Goris alias Bruers Hendrick, XIII,

 

Goris Elisabeth,

 

Goris Catharina,

    

Goris alias Bruers Wilhelmus, XI - XII (N1356 + N2506 + S3610).

 

 

 

XIII - XIV - Aurocx Guilielmus (S4462 + S6274 + M9486), ° ca. 1581, + Rotselaar 1613, x ca. 1600 met Kerckmans (Berckmans) alias Goethert Catharina (S4463 + S6275 + M9487), zij x 2 Rotselaar 20.01.1618 (g. Dnus Van Hoeve Walterus/Cartio Gerardus sacellanus en Gooris Anthonius) met Joannes Vermijlen.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Aurocx Guilielmus.

 

In de akte (met dank aan Paul Peetersą wordt melding gemaakt van Joannes Vermijlen en Catharina Kerckmans. De geconstitueerde was weer Henricus Boyennans en de datum was dezelfde als in de voorgaande akte

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7527, akte dd. 8 februari 1639.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen die voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte der procuratie, hem gegeven bij Lenaert Keysers voorden not(ari)s m(eeste)r Peeter a Kempis en(de) seckere getuyghen opden xxxen. aprilis 1635, en(de) dapprobatie daer naer gevolght, gegeven gedaen bij Cecilia De Brier, huysvrauwe des v(oor)s(chreven) Lenaerts voorden v(oor)s(chreven) notaris en(de) seckere getuyghen opden viiien. may 1635 daer naer, beyde alhier gesien en(de) geblecken, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije virendeelen beempts, gheleghen tot Rotselaer int Hellichterbroeck, regen(oten) derffgen(amen) Michiel Van Thienen ter ier., de Langendoncken ter iier. ende ... [n.v.], expos(ito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts inden naem en(de) tot behoeff van Jan Vermijlen ende Cathlijn Kerckmans, gehuyschen, per mo(nitionem) et satis, obligan(do), etc(etera), in forma, et waras voor ombelast, en(de) dit om en(de) voorde somme van tweehondert drije ende dertich r(insguldens) eens, los en(de) vrije gelt, alles volgen(de) de v(oor)s(chreve) procuratie en(de) de conditien daer inne begrepen, die welcke alhier wordt gehouden voor geinsereert, coram eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Aurogge Catharina, XII - XIII (S2231 + M4743),

 

Aurogge Joanna, XII (S3137),  ° ca. 1605,

 

Aurogge Joannes, ° ca. 1602, x 1 Rotselaar 01.05.1626  (g. Van Mechelen Joannes, Vermijlen Joannes en Van Thienen Michael) met Van Mechelen Emerantia, x 2 Mechelen Rom 20.04.1631 (g. Morren Peeter, Maretz Nicolaus, Clercx Petrus en Verschueren Martinus) met Clercx - Clerckx - Clercqx - Clercqs - Clerx Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: het tweede Mechels huwelijk hoort mogelijk in de andere Aurocx-lijn,

     1. Aurogge Joannes, (°) Rotselaar 01.02.1628 (g. Vermijlen Joannes en Vits Jacoba),

     2. Abrocx Elisabeth, (°) Mechelen St.-Rom 03.01.1631 ill. (g. Herremans Jan en Vleminx Magdalena),

     Abrox Nicolaus, (°) Mechelen St.-Rom 01.03.1632 (g. Godtschac Nicolaus en Rose Maria),

     Abroeckx Joannes, (°) Mechelen St.-Jan 11.07.1634 (g. Coppens Joannes en Holemans Catarina),

     Asbroecx Joanna, (°) Mechelen St.-Jan 12.01.1637 (g. De Lathouwer Joannes, Bosschaerts Catharina en Vlemincx Magdalena),

     Asbroeckx Judoca, (°) Mechelen St.-Jan 11.06.1639 (g. Heijlen Joannes, Van Deuren Michael, Laurens Anna en Lemmens Judoca),

     Abroeckx Magdalena, (°) Mechelen St.-Jan 07.11.1640 (g. Cuelemans Ingelbertus en Vleiminckx Magdalena),

     Abroeckx Anna Maria, (°) Mechelen St.-Jan 05.12.1641 (g. Van den Sijpe Bernardus Alexander en Roubout Anna Maria),

     Abroecx Lucas, (°) Mechelen St.-Jan 17.08.1644 (g. Abs Joannes, Ceulemans Engelbertus en Van den Steen Catharina),

     Abroex Sara, (°) Mechelen St.-Jan 06.04.1647 (g. Smeijers Gerardus en De Rademaecker Sara),

     Abroecx Elijzabeth, (°) Mechelen St.-Jan 03.05.1649 (g. Elincx Guilielmus en Cuijpers Elizabeth),

     Abroex Clara, (°) Mechelen St.-Jan 28.03.1651 (g. Van Coolen Adam en De Leeuw Clara),

 

Aurox Gertrudis, (°) Rotselaar  09.01.1605 (g. Van Haecht Johannes en De Muzere Catharina), + < 09.1613,

 

Aurox Adrianus, (°) Rotselaar 14.12.1606 (g. De Nuetere Thomas en Kerkmans Anna),

 

Aurox Maria, (°) Rotselaar 11.10.1609 (g. Smets Laurentius en Aurox Dymphna), x Rotselaar 16.07.1630 (g. Vermylen Joannes en Van Thienen Michael) met Van Rhyn Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Rhijn Catharina, (°) Rotselaar 11.11.1635 (g. Bols Joannes en Reyniers Catharina),

     Vanden Rhijn Joannes, (°) Rotselaar 29.09.1637 (g. Foblets Guilielmus en Vanden Rhijn Joanna),

 

Aurogge Gertrudis, (°) Rotselaar 17.09.1613 (g. pia memoria Catharina Berckmans, Amandus De Witte en Maria filia posthuma).

 

 

 

XI - XII - Vanden Loock Arnoldus (S1428 + S4970 + S5058), ° ca. 1565, x met Kerckmans Anna (S1429 + S4971 + S5059).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vanden Loock Hubertus, x Betekom ...1618 (g. Smets ... en Colebonders Joannes) met Van Dornen Barbara, fa Petrus x Anna Vermijlen,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Loock Adrianus, (°) Betekom 18.12.1634 (g. De Meijer Adrianus en Ae(r)rts Maria),

 

Vanden Loock Magdalena, XII (S2485 + S2529),

 

Vande Loock Adrianus, X (S714),

   

Van Loock Joannes, (°) Betekom 26.07.1616 (g. Holemans Joannes en Smets Barbara),

    

Van Loock Anna, (°) Betekom 19.09.1619 (g. Vissenaeken Petrus en Vermosen Anna), x Betekom 03.02.1643 (g. Claes Theodorus, Vanden Loock Adrianus, Van Leemputte Petrus en Roucqueloos Franciscus) met Van de Leemputte Joannes, magister, geen fii in Bet, W,

    

Vanden Loock Catharina, (°) Betekom 16.01.1624 (g. Smits Guilielmus n. patris sui en Van Vlasselaer Anna), x (niet W, K, R, H, Bet,  ) met Van Nuffelen - Van Uffelen Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Uffele Anna Susanna, (°) Betekom 20.03.1645 (g. Vander Loock Hubertus en Vander Loock Anna),

     Van Nuffelen Guilielmus, (°) Werchter 11.08.1647 (g. Van Nuffelen Guilielmus en Holemans Catharina),

     Van Nuffelen Petrus, (°) Werchter 26.08.1649 (g. Van Tongelen Joannes en Peeters Jacoba),

     x Werchter 04.03.1685 (g. Van Nuffelen Petrus en Peeters Joannes) met Peeters Anna,

 

Van Loock Elisabeth, (°) Betekom 19.03.1625 (g. Miroocx Petrus en Kerckmans Elisabeth),

    

Vande Loock Henricus, (°) Betekom 13.12.1629 (g. Kerckmans Henricus en Aurocx Gertrudis).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom