Voorouderlijst Joostens Cornelius

 

Joos, Ioos(sen), Jo(o)sen(s), Joossen(s), Joessen, Josents, Jossens, Jussen, Jo(o)sse, Joce, Jous(se), Joussen, Yasse, Jassem, Jassens, Gehasse, Josz(t), Joes(tens) Joosten(s), Jost, Joste(n), Joisten, Joust(e), Jousten(ne), Dioos, D'Joos, Just(e), Justen(s), Justin

1. Patroniem uit de voornaam Joos, de Bretonse vorm van Judocus. Soms ook uit Jozef of Josse.

2. Sommige Joosten zijn ontstaan als verschrijving uit Van Oosten (o.a. in Oostmalle).

 


 

XIV - Joostens Cornelius (S + M), ...

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info Wes, Wak, H, K, Til, Buk, Kamp, Wez, R, Rot,

 

Joostens Petronella, x 1 Rijmenam 12.07.1626 (g. Wilhelm Joostens en Sebastiaan Verbesselt) met Tamel (in Rijmenam Taneel de Brusselmans) Alexander, deze x 1 Rijmenam 19.01.1621 (g. Cornelis Cornelissen, Joannes Cornelissen en Thomas Bercx) met

Cornelis Elisabeth, + Rijmenam 15.11.1625,

     1. Taneel Cornelius, () Rijmenam 03.04.1621 (g. Cornelis Cornelissen en Naenken Berckx),

     Taneel Petrus, () Rijmenam 01.12.1622 (g. Sr Petrus de Creton en Anna Van Oijenbrugge),

     x Rijmenam 15.02.1643 (g. Henricus Rijcx, Cornelius Brusselmans, Joannes Van Horebeke en Cornelius Cornelij) met

     Rijx Joanna, deze x 2 Rijmenam 22.06.1646 (g. Cornelius Brusselmans en Quirinus Van den Eijnde) met Vincx Anna, zie verder bij Rijx,

     2. Taneel de Brusselmans Joannes, () Rijmenam 21.10.1627 (g. Jan Cornelisse en Maria Joostens),

     Brusselmans Martinus, () Rijmenam 18.12.1631 (g. Salomon Van Lishout en Anna Rasschaert),

     Brusselmans Anna, () Rijmenam 12.12.1632 (g. Martinus De Backer en Anna Vercauwen),

     Brusselmans Barbara, () Rijmenam 19.02.1634 (g. Guilielmus De Windt en Barbara Claes),

     x 1 Rijmenam 30.06.1657 (g. Michael Palmaerts en Alexander Brusselmans) met Palmaerts Michael, zie verder daar,

     Brusselmans Maria, () Rijmenam 31.08.1637 (g. Martinus Joostens en Susanna Van Pullegem),

 

Joostens Martinus, XIII (S4330),

 

Joostens Maria, x Wespelaar 17.10.1627 (g. Cornelius Couckelberchs, Judocus Daems, Wilhelm Joostens en Petrus De Greff) met Verbesselt Sebastianus,

     Uit dit huwelijk:

     Verbesselt Cornelis, () Wespelaar 31.06.1628 (g. Alexander Van Peete en Catharina Verbesselt),

     x 2 Wespelaar 22.04.1659 (g. Wilhelm Joostens en Egidius Van den Panhuysen) met Maria Mertens, meer info daar,

     Verbesselt Petrus, () Wespelaar 22.12.1630 (g. Petrus Van Putteghem en Petronella Joostens voor tante Petronella Joostens), + Wespelaar ...03.1630,

     Verbesselt Joanna, () Wespelaar 01.11.1632 (g. Petrus De Becker en Joanna Martheau),

     x Wespelaar 24.02.1664 (g. Corneel Verbesselt, Engelbertus Wouters en Jan Vereyt) met Petrus Wouters,

     Verbesselt Wilhelmus, () Wespelaar 06.05.1635 (g. Wilhelm Joostens en Dna Catharina de Gaardin),

     Verbesselt Catharina, () Wespelaar 17.03.1638 (g. Abraham Rassaert en Catharina Van der Beek),

     Verbesselt Maria, () Wespelaar 18.08.1641 (g. Jan De Becker en Maria Rassaert),

     x Wespelaar 11.03.1670 (g. Corneel en Wilhelm Verbesselt en Petrus Wouters) met De Wolf Jan,

     Verbesselt Clara, () Wespelaar 10.06.1644 (g. Arnold Van Geysel en Clara Aerts), + Wespelaar 21.10.1653,

 

Joostens Wilhelmus, XIII (M4288).

 


 

XIII - Joostens Martinus (S4330), + Wespelaar 29.09.1638, x met Anna Bessems (S4331).

 

Uit dit huwelijk: geen verdere info Wes, Wak, H, K, Til, Buk, Kamp, Wez, R, Rot,

 

Joostens Petronella,  x 2 Wespelaar 02.12.1645 (g. Jan Bols, Wilhelm Joostens, Servatius Van Estem en Sebastianus Verbesselt) met Van Leempudt Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Leempudt Christianus, () Wespelaar 26.04.1646 (g. Christianus Joostens en Maria Van Leempudt),

     Van Leempudt Alexander, () Wespelaar 20.01.1649 (g. Alexander Joostens en Maria Verschoer),

     Van Leempudt Adrianus, () Wespelaar 27.11.1650 (g. Adrianus Verschoer ? en Anna Joostens),

     Van Leempudt Joanna, () Wespelaar 30.04.1652 (g. Petrus Van Reymenant en Joanna Verbesselt),

     Van Leempudt Petronella, () Wespelaar 25.02.1655 (g. Cornelius Verbesselt en Petronella Joostens),

 

Joostens Christianus, () Wespelaar 26.03.1624 (g. Christianus Verschoer en Petronella Joostens), + Wespelaar 22.05.1658, x Wespelaar 20.11.1655 (g. Alexander Joostens, Caerlo Vertongen, Petrus De Becker en Sebastiaan Verbesselt) met Van den Dries Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Anna, () Wespelaar 30.06.1656 (g. Engelbert De Becker en Anna Van Reymenant),

     Joostens Maria, () Wespelaar 14.01.1658 (g. Cornelius Verbesselt n. Sebastiaan Verbesselt en Anna Joostens),

 

Joostens Alexander, () Wespelaar 07.04.1627 (g. Alexander Bruselmans en Margareta Joostens), + Wespelaar 22.12.1664,

 

Joostens Remigius, () Wespelaar 01.12.1634 (g. Remigius Smedts en Anna Rassaert), + Wespelaar 20.12.1634,

 

Joostens Elisabeth, XII (S2165), () Wespelaar 25.11.1636 (g. Cornelis Batens en Elisabeth Leerbels).

 

 

 

XIII - Joostens Wilhelmus (M4288), () (niet Til?, ), x Wespelaar 26.11.1628 (g. Sebastianus Verbesselt, Martinus Rassaert en Martinus Joostens) met Anna Rassaert (M4289).

 

Onder een interessante akte (met dank aan Paul Peeters voor akte en commentaar), waarin verschillende personen uit de familie Joostens en hun erfgenamen worden vermeld.  Het gaat om een goedenisakte, waarvan de verkoop van de goederen op 22.06.1713 werd verleden voor notaris Matthijs Janssens te Boortmeerbeek.  De akten van deze notaris worden nog bewaard op het Rijksarchief te Leuven, helaas slechts voor de periode 1714  - 1715.  Gelukkig kennen we de inhoud van de notarisakte uit 1713 nog uit de archieven van het stadsarchief te Leuven.

Alexander Joostens (ged. Wespelaar 21.07.1630) trad in het huwelijk met Catharina Van Steenvoort.  Na het overlijden van Alexander trad zij een tweede maal in het huwelijk met Judocus Van West(e)rinen, zeer zeker een vreemde familienaam.

Petronella Joostens (ged. Wespelaar 15.09.1636) en Adrianus Serneels lieten een dochter Anna (ged. Haacht 10.10.1666) na, die in het huwelijk trad met Joannes De Backer.  Joanna Serneels (ged. Haacht 13.11.1676), een andere dochter, trad in het huwelijk met Petrus Vanden Poel.

Tenslotte wordt er nog melding gemaakt van Jasper Joostens als koper, die gehuwd was met Maria Lauwens.  Het gaat hier ongetwijfeld om Gaspar Joostens (ged. Wespelaar 10.12.1651).  Hij was meier van Wespelaar.

De goederen die verkocht werden (o.a. een huis op de plaats te Wespelaar, dus in het centrum), waren afkomstig van Guilielmus Joostens en Anna Rassaert (Rasschaerts) en hun zoon Cornelius.  Guilielmus Joostens en Anna Rasschaerts waren de ouders van Alexander, Petronella, Joannes, Gaspar en Cornelis.  Deze laatste was toen reeds overleden, maar volgens de akte was hij een luitenant, dus een soldaat.Wellicht was deze familie niet onbemiddeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7601 fol. 240r, akte dd. 24 november 1717.

Inde tegenwoordicheyt der heeren meyer ende schepenen van Loven naer te noemen gestaen den clercq Beetens om de naervolgende acte notariael alhier te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijnde bij die procuratie daerinne geinst., als thoonder vande selve, heeft dat gedaen als volght.

Op heden desen 22. juny 1713 compareerde voor mij openbaer nots., ettha., tot Boortmeerbeeck residerende, ende ter presentie vande getuyghen ondergenoempt, in propren persoonen de eersaeme Joanna Van Hoeff weduwe wijlen Jan Jostens, ten desen geassisteert met Jasper Jostens, haeren respectiven sone, woonende binnen de parochie van Keerberghen, hun sterckmaeckende voor hunne consoorten ter ie., item Catthlijn Van Steenvoert weduwe wijlen Alexander Jostens, ten desen geassisteert met Joos Van Westrinen, haeren tweeden man ende momboir, ter iie., item Jan De Backer als man ende momboir van Anna Serneels, daer moeder aff was Peeternella Jostens, ter iiie., item Joanna Serneels, dochter des voors. Peeternella Jostens, ten desen geassisteert met Peeter Vanden Poel, haeren man ende momboir, ter iiiie. sijden, alle welcke voors. comparanten bekennen ende verclaeren midts desen van opden 18. feb. 1696 wel ende deughdelijck vercocht te hebben aen ende ten behoeve van Jasper Jostens, meyer binnen de parochie van Wespelaer, ende aen Maria Lauwens, sijne huysvrauwe, alle alsulcken paerten ende deelen als hun sijn verstorven ende gedevolveert vuytten hooffde van wijlen Guilliam Jostens ende Anna Rasschaerts, gehuysschen als sij leeffden, mede hunne paerten ende deelen, hun aengestorven ende gedevolveert vuyt den hooffde van wijlen den lieutenant Cornelis Jostens, hunnen respectiven broeder ende oome, bestaende in huys, hoff ende andere sijne toebehoorten, gestaen en. gelegen binnen de voors. parochie van Wespelaer inde plaetse aldaer, regen. het kerckhoff ter ie., den heere van Wespelaer ter iie., d' erffgenaemen Peeter Wauters ter iiie. ende sheeren straete ter iiiie. sijden, belast int geheel met sijnen gerechtighen heeren chijnse ende twee halsteren coren aenden H. Geest aldaer, item hun paerten ende deelen in een stuck lants, genoempt Bellekensbergh, groot ontrent twee dachwanden en halff onbegrepen der maete, gelegen alhier onder de heerel. van Wespelaer, regenoten d' erffgenaemen Vander Linden ter ie., joe. Kerckhoven, begijntien tot Loven, ter iie. ende sheeren straete ter iiie. ende iiiie. sijden, belast met sijnen gerechtigen s' heeren chijnse ende twee halsteren coren aende kercke oft H. Geest aldaer, item hunne paerten ende deelen in drije dachmael lants, gelegen op het Achterste Broeckvelt tot Wespelaer voors., regenoten Niclaes Van Campenhout ter ie., den heere grave van Roode, nu Cornelis Daems ter iie., de cappelrije van Wespelaer ter iiie. ende d' erffgenaemen van Gulliam Vander Hoeven ter iiiie. sijden, belast met sijne gerechte heeren chijnsen, welcke voors. drije parceelen sijn alnoch belast met vier hondert guldens capitael aen derffgenaemen Floris De Winter tot Brussel, welcke voors. capitaelen ende verloopen dijer de acceptanten sijn nemende tot hunnen laste, item alnoch hunne paerten ende deelen in een bempdeken, groot ontrent een dachwant, genoempt het Mayebempdeken, gelegen tot Wespelaer voors., regenoten den heere van Wespelaer ter ie., derffgen. Yperseel ter iie., den H. Geest van Ste. Catthlijnen tot Mechelen ter iiie. sijden, belast aende cappelrije van Wespelaer met een halster coren jaerl., item hunne paerten paerten (!) ende deelen in ontrent onderhalff dachwant, soo weyde als beplant met elsenhaut, genoempt het Schaveyken, gelegen tot Wespelaer voors., regenoten het Paus Collegie binnen Loven ter ie., d' erffgenaemen Yperseel ter iie., en heer van Wespelaer ter iiie. ende den H. Geest van Ste. Catthelijnen tot Mechelen ter iiiie. sijden, belast met twee halsteren coren jaerl. aende cappelerije van Wespelaer ende met een hondert guldens capitaels aen het cloister van Bleyenbergh tot Mechelen, sijnde desen affcoop geschiet omme ende midts de somme van vier hondert guldens sessentwintigh guldens ende thien stuyvers, waer van de voors. comparanten bekennen ende verclaeren van opden 18. feb. 1696 voldaen te sijn, waer over sij alsdoen onder hunne behoorel. signature quittantie van voldoeninghe hebben verleyt, inden verstande nochtans dat boven de voors. coopsomme den voors. Jasper Jostens ende sijne voornoempde huysvre. coopers in desen alnoch thunnen laste ten respecte van hunnen coop sijn nemende twee distincte renten, d' eene van vier hondert ende d' ander van een hondert guldens capitaels met de verloopen dijer, midtsgaerders (!) allen de schulden, pretensien ende contrepretensien, bij wijlen Guilliam Jostens ende Anneken Rasschaerts, hunne respective ouders, achtergelaeten, midts welcken soo hebben partijen comparanten onwederroepelijck geconstitueert alle ende een ieder thoonder deser, alhier int witte te stellen ... [n.v.] om in hunne compten. naeme ende van hunnen t' wegen te gaen ende compareren, soo inden Souvereynen Raede van Brabant, meyer ende schepenen der voors. prochie van Wespelaer en. alomme elders daer des behooren ende van noode wesen sal ende aldaer hun compten. vuyt de voors. goederen te ontgichten, ontgoeden ende onterven, ende daer inne te gichten, goeden ende erffven de voors. Maria Lauwens met haere respective kinderen, verweckt bij Jasper Jostens, haeren tegenwoordighen man, gelijck denselven, alhier present, dese te doene goedenisse is consenterende, vuyt dijen de penninghen, waer mede desen vuytcoop ende voors. goederen sijn betaelt, sijn voorts gecomen vuytte vercochte patrimonieele goederen vande voors. Maria Lauwens, monteren. ter somme van seven hondert hondert achtennegentigh guldens ses stuyvers en halven, consenterende, ettha., renuntieren., ettha., aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van mr. Matthijs Janssens ende Abraham Rassaerts, als getuyghen hier over geroepen ende gebeden, ende de minute deser is bij de comparanten ende getuyghen beneffens mij notaris onderteeckent ende waeren onderteeckent Joos Van Westerienen, Jan De Becker, het marcq van Joanna Van Hoeff, Jasper Jostens, meyer, het hantmerck van Maria Lauwens, M. Janssens, Abraham Rassaet, onderstont, quod attestor, ende was onderteeckent Brants, nots. pub., onderstont, dese is door mij onderges. openbaer notaris, ettha, tot Boortmeerbeeck residerende, gecollationeert tegens de originele minute, onder mij nots. berustende, ende daer mede bevonde van woorde tot woorde te accorderen, quod attestor, ende was onderteeckent M. Janssens, nots. pub., aldus vernieuwt ende herkent de voors. acte notariael bijden voors. geconstitueerden in alle poincten ende clausulen daer inne vermelt, den welcken dijenvolgens ter manisse des heere meyers ende wijsdomme der naerbes. heeren schepenen heeft opgedraegen allen de goederen, inde voors. acte notariael naerder gedesigneert ende gespecificeert, ende daer vuyt ontgoydt ende onterfft sijnde, soo is daer inne gegoydt ende geerfft voor de proprieteyt den clercq Croons, present ende dat accepterende inden naem ende ten behoeve van Maria Lauwens ende voor de tochte aen Jasper Jostens, haeren man, haere erffven ende naercomelinghen, et satis et waras prout latius in dicto procuratorio opden voet vande voors. acte, coram dno. Spoelbergh et sr. Claes, hac xxiiii. 9ber. 1717.

T. Van Besten, 1717.

De onderstaande akte werd spijtig genoeg onverwachts afgebroken in het register. Mogelijk staat het vervolg elders in het register. Het kan ook zijn dat er een deel in het register ontbreekt. De akte moet gedateerd worden tussen 17.03.1715 en 12.05.1715. Niettemin bevat de onvolledige akte toch nog interessante gegevens betreffende de kinderen en kleinkinderen van Guilielmus Joostens en Anna Rassaerts. Zo vernemen we dat Anna Serneels, de dochter van Adrianus en Petronella Joostens huwde met Joannes De Backer en dat haar zuster Joanna huwde met Petrus Vanden Poel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7965, fol. 318r., onvolledige akte tussen 17.03.1716 en 12.05.1716.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen Erasmus Bosch, officiael vande tweede schrijffcamere, vuyt craghte ende naer vermoghen vande onwederroepelijcke procuratie om den naervolgenden contracte notariael wettelijcken te moghen doen vernieuwen ende realiseren, hem als thoonder desers gegeven, heeft tselve gedaen ende geeffectueert in voegen ende manieren naervolgende.

Op heden desen tweeentwintighsten dach der maendt juny 1713 compareerde voor mij openbaer nots., etta., tot Boortmeerbeeck residerende, ende ter presentie vande getuyghen ondergenoempt, in propren persoonen de eersaeme Joanna Van Hoeff weduwe wijlen Jan Jostens, ten desen geassisteert met Jaspar Jostens, haeren respectiven soone, woonende binnen de prochie van Keerberghen, hun sterckmaeckende voor hunne consoorten, ter eenre, item Cathlijn Van Steenvoort weduwe wijlen Alexander Jostens, ten desen geassisteert met Joos Van Westrenen, haeren tweeden man ende momboir, ter tweedere, item Jan De Backer als man ende momboir van Anna Serneels, daer moeder aff was Petronella Jostens, ter derdere, item Joanna Serneels, dochtere des voors. Petronella Jostens, ten desen geassisteert met Peeter Vanden Poel, haeren man en. momboir ter vierdere zijden, alle welcke voors. comparanten bekennen ende verclaeren mits desen van opden achtienden february 1696 wel ende deuchdelijcken vercoght, opgedraegen, gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeffve van Jaspar Jostens, meyer binnen de prochie van Wespelaer, ende aen Maria Lauwers, sijne huysvrouwe, alle alsulcken paerten ende deelen als hun sijn verstorven ende gedevolveert vuytten hooffde van wijlen Guilliam Jostens ende Anna Rassaerts, gehuyschen als sij leeffden [akte afgebroken].

 

De datum ligt van onderstaande akte ligt tussen 09.02.1646 en 16.02.1646. De akte werd verleden op dezelfde datum als de voorgaande, doch bij de voorgaande akte verdwijnt de datum in de vouw van het register en ik moest dus teruggaan naar een vroegere gedateerde akte van 10.02.1646. De volgende akte is gedateerd op 15.02.1646. Om deze reden is de exacte datum van de onderstaande akte bij benadering. Wel is het zo dat deze akte een NIEUW GEGEVEN aan het licht brengt.

Guilielmus Joostens en Anna Rasschaerts, inwoners van Wespelaar, bekennen van Nicolaas De Coninck, rentmeester van de aartsbisschop van Mechelen in het kwartier van Leuven, uit hoofde van een lening een jaarlijkse rente van 16 guldens verschuldigd te zijn. Uit de akte blijkt dat Guilielmus de zoon was van wijlen Cornelius. Uit de  vermelding in de rand van de akte kan ik afleiden dat Guilielmus Joostens en Anna Rasschaerts vermoedelijk nog in leven waren in 1670.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 443r., akte tussen 9 februari 1646 en 16 februari 1646.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Willem Joostens sone wijlen Cornelis ende Anna Rasschaerts, gehuysschen, woonende tot Wespelaer, hebben bekent ende geleden, midts eene somme van pe(n)nin(gen) thunnen contentemente ontfangen vuyt handen sr. Niclaes De Coninck, rentmr. van sijne hoochw(eerdige) den artsbisschop van Mechelen int' quartier van Loven, schuldich te sijn eene voortaene rente van sesthien guldens erffelijck, te twintich stuyvers den guld. ende te drije plecken Brab. den stuyver gereeckent, los ende vrije van xe., xxe., xxxe., ce., mindere oft meerdere pe(n)nin(gen), exactien, subsidien, impositien, alreede innegestelt oft naemaels inne te stellen, te leveren binnen de stadt wissele van Loven, alle jaere den xvien. january, waer van d' ierste jaer sal vallen ende verschijnen den xvien. january vanden toecommenden jaere xvic. ende sevenenviertich ende soo voorts van jaere tot jaere totten daghe van quytinge, die sal mogen geschieden, t' eender reyse, elcken penninck daer van met sesthien gelijcke pe(n)nin(gen) ende et volle rente, gelovende die voors. rentgelders in solidum de voors. erffelijcke rente alle jaeren wel, loffel. ende personelijck te betaelen ende inde stadts wissele van Loven te leveren telcken jaere ende termijne als schult met rechte verwonnen ende verschenender rente, alles onder oblig. en. sub. met renunciatie van alle exceptien en. privilegien desen eenichssints contrarierende, signanter den rechte dicterende, dat generale renun. nyet en valideert ten zij de speciale voorgaet ende de vrouwe persoone sen(atus) con(sulti) vell(eiani) auth(entica) si qua mulier et aliis in forma, daer van onderricht sijnde, ende om den voors. rentheffere van sijne voors. erffelijcke rente ende jaerelijcxe betaelinge der selver bat te verseeckeren, soo consenteren dye voors. rentgelderen int' maecken van beleydt en. mainmise, mede int decreet der selver sonder daer toe gedaeght oft geroepen te worden over alle ende ygewelcke henne respective goeden, beyde have en. erffve, meubele ende immeubele, tegenwoordighe en. toecommende, ende naementl. huys ende hoff, schure, stallingen, met allen andere sijne toebehoorten, gestaen ende gelegen te Wespelaer tegen over het kerckhoff, groot onderhalff dachmael, regenoten het kerckhoff ter ie., s' heeren strate ter iie., d' heere van Wespelaer ter iiie. ende d' erffgen. Mayken Joostens ter iiiie. zijden, item noch een dachmael landts, gelegelen (!) op Voersterbroeck Velt aldaer, regen. d' erffgen. d'heere Maes ter ie. en. iie., Renierens Verbruggen ter iiie. ende Cathlijne Van Bresem met Jacob Coeckelberchs ter iiiie. zijden, item een stuck landts, groot drij dachm. ombegrepen der maten opt' Broeckvelt, regenoten d' erffgen. Van Mol ter ie., 'heere Maes ter iie. en. de pastorije van Wespelaer ter iiie. zijden, item onderhalff dachwant, som bosch ende som eussele, den heere van Wespelaer ter ie., Jan Vlemincx ter iie., t' Paus Collegie binnen Loven ter iiie. ende Peeter Win... [rand] ter iiiie. zijden ende voorts over alle henne andere goederen, egeene vuytgescheyden ofte gereserveert, coram Daniels, Willemarts, eodem.

            In de marge.

Den on[der]ges. bekent ontfangen te hebben vuyt handen in qualiteyt als eene der erffgen.van wijlen joe. Gertruydt Van Steenwinckel weduwe wijlen sr. Niclaes De Coninck, de capitaele penningen van dese tegenstaen. rente van xvi r. tsiaers en. dat vuyt handen van Guilliam Justens en. Anna Raschaerts, gehuysschen, ende mede de v(er)loopen der selver, consenteren. oversulcx inde cassatie der selve rente, daer en. alsoo behooren sal, actum 2. july 1670, en. was ondert. Anna Vanden Steenwinckel beneffens den nots. Limborgh en. alsoo blijckt bj de originele quittancie van dese aenstaen. rente van sestien gul. et sic vacat promittens non amplius alloqui, etta.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Joostens en Anna Rasschaerts uit Wespelaar. De datering is gebaseerd op de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8257, fol. 149r., akte dd. 4 januari 1639.

Item in presentie des meyers en. den schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Guilliam Joostens sone wijlen Cornelis ende Anna Rassachars, gehuysschen, woonende onder Wespelaer, per mo(nitionem) hebben opgedragen met behoorel. verthijdenisse een halff boinder block lants, gelegen onder Wespelaer ter Beke, regen. sheeren strate in twee zijden, mr. Philips Van Diependael ter iiie. ende iiiie. zijden, expositi impositus est jure hereditario mijn heere Michiel Crabbeel asl huysarmmr. van Ste. Jacobs binnen Loven, present en. accepterende ten behoeffve vande voors. huysarmen van Ste. Jacobs voors., et semper satis et waras op vier tweelff stuyvers siaers aen. hoocheerelijckheyt sonder meer, item reddidit terminis tanquam prout ende voorts meer op eene voortaene rente van vier guldens en. thien stuyvers erffelijcke rente, te twintich stuy. den guld. en. te drije plecken Brabants den stuyvers gerekent, inde stadts wissele van Loven te leveren, los en. vrije van xe., xxe., xxxe., mindere oft meerdere impositien, innegestelt oft inne te stellen, alle jaere date deser, waer van d' ierste jaer vallen en. verschijnen sal den vijffden januarius 1640 en. soo voors van jaere te jaere, elcken termijne als schult met recht verwonnen, gelovende dye voors. rente alle jaeren wel, en. loffelijck te betaelen en. personelijck te betaelen, elcken termijne als schult met recht verwonnen mede ter manisse pandt te stellen infra leucam valens duplum onder ob. en. sub. van henne respective persoonen en. goeden met renunciatie in forma, en. naementl. dye vrouwe persoone sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) auth(entica), etc., daer aff onderricht en. gecertioreert zijnde, behoudelijck dat dye voors. gehuysschen de voors. rente sullen moegen lossen en. quyten, elcken gulden met sesthien gel(ijcke) guld. ende met volle rente teender reyse, coram Roeloffs, Begijnemaker, januarii quinta 1639, verclaerende dese pe(n)nin(gen) te procederen eensdeels eender rente van ii g. erffel., gequeten bij mr. Adriaen Vanden Zande en. de reste gesuppleert bij den rentmr. sr. Niclaes De Coninck, coram iisdem eod(em).

            In de marge.

De cassatie van vier g. en. x st., int' witte van desen begrepen, habetus viiia. augusti 1645 in hac camera, quare vacat.

 

Uit dit huwelijk:

    

Joostens Alexander, XII (M2144), () Wespelaar 21.07.1630 (g. Alexander Tamel (Taneel) en Maria Van Reymenant),

 

Joostens Martinus, () Wespelaar 01.09.1633, () door bakel Maria Vennemans (g. Martinus Van Sint Truyen en Lucia Vermulen),

    

Joostens - Justens - Joustens Petronella, () Wespelaar 15.09.1636 (g. Abraham Rassaert en Petronella Joostens), x Wespelaar 03.03.1662 (g. Wilhelm Joostens en Petrus Van den Sande) met Serneels Adrianus, 

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Petrus, () Haacht 04.05.1664,

     Serneels Anna, () Haacht 10.10.1666,

     Serneels Egidius, () Haacht 14.04.1669,

     Serneels Abraham, () Haacht 19.03.1671,

     Serneels Jan, () Haacht 19.03.1671,

     Serneels Maria, () Haacht 23.02.1673,

     Serneels Joanna, () Haacht 13.11.1675,

    

Joostens Cornelius, luitenant, () Wespelaar 08.08.1642 (g. Corneel Couckelberchs en Clara Rassaert),

 

Joostens Jan, () Wespelaar 12.11.1645 (g. Jan Allers en Joanna De Becker), x 1 Werchter 10.02.1672 (g. Joestens Alexander en Rassaert Antonius) met Van Wesenbeke Catharina, x 2 (niet K, W, S, Wak, H, Wes, ) met Joanna Van Hove (S691),

     Uit dit huwelijk:

     2. Joestens Gaspar, () Werchter (onder De Laet) 03.11.1674 (g. Joestens Gaspar en Van Hove Maria), + te Keerbergen,

     Joostens - Costens Barbara, () Werchter 13.12.1676 (g. Van Bael Arnoldus en Van Hove Barbara),

 

Joostens Anna, () Wespelaar 27.10.1648 (g. Petrus Rassaert en Anna Van Rijmenant), + Wespelaar 18.07.1653 kind,

    

Joostens Jaspar, meier van Wespelaar, () Wespelaar 10.12.1651 (g. Jaspar Van Ballaer en Joanna Henselmans), x met Maria Lauwens.

Hieronder een akte met vermelding van Gaspar Joostens en Maria Lauwens, inwoners van Wespelaar.   De rente, waarvan sprake in de akte, werd volgens de randvermelding op 07.03.1732 afgelegd door zijn zoon Petrus Joostens, die toen in Wakkerzeel woonde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7961, fol. 98v, akte dd. 16 december 1710.

Inde teghenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clerck J. Lach, vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere procuratie om den naervolghenden contracte notariael wettelijcken te moghen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft het selven gedaen ende geeffectueert inder manieren naervolgende.

Op heden desen 16en. december 1710 comparerende voor mij notario, present die getuyghen ondergenoempt, Gaspar Joostens ende Maria Lauwens, gehuysschen, innegesetenen van Wespelaer, hebben bekent ontfanghen te hebben vuyt handen vanden eerw. heere Guillielmus Del Vaulcx, licentiaet in de heylighe godtheyt, pastoir van het Audt Begijnhoffff, genoempt Sinte Catharina, jouffen. Joanna Dauw ende jouffe. Catharina d' Awans, hooftmeesterssen vanden selven begijnhove, de somme van twee hondert guldens wisselgelt, te weten den pattacon tot twee guldens acht stuyvers ende d' andere specien naer advenant ende dat van opden 12en. deser, waervoor sij aende voors. heere ende jouffen. ten behoeve vande fondatie van wijlen Marie Costers, begijnken was vanden selven begijnhove, hier present ende accepterende, geloven te betaelen eene jaerlijcxe rente van thien guldens s' jaers ende alsoo teghens den penninck twintich, cours genomen hebbende den voors. twelffsten deser, sulcx dat het iersten jaer vallen ende verschijnen sal den 12. xber. vanden toecomen. jaere 1711 ende soo voorts van jaere tot jaere tot de affquytinge toe, de welcke sal moghen geschieden t' eender reyse ende met volle rente in munt voors., alle jaeren den interest dijer alhier te betaelen binnen Loven opden voors. valdach in den voors. begijnhove, in munte ten tijde vanden valdach cours ende loop hebbende, vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penninghen ende alle andere exaaertctien, precarien, impositien oft wat het soude moghen wesen, geen vuytgenomen ofte gereserveert, alreede innegestelt oft alnoch inne te stellen, met alle welcke die voors. gehuysschen hun verclaeren nyet te wilen behelpen, t' sij buyten oft binnen rechte, aen alle welcke sij sijn derogeren. bij desen, voor allen d' welck sij verclaeren te verobligeren hunne persoonen ende goederen, ende naementlijck oock sesse dachmaelen landts, gelegen te Beeck onder Wespelaer, regenoten den heere van Wespelaer ter eenre, d' erffgen. Hendrick Smets, nu de erffgenaemen De Becker ter tweedere, het Groot Gasthuys van Loven ter derdere ende s' heeren straete ter vierdere sijden, die voors. gehuysschen competerende vuyt crachte van goedenisse, gepasseert voor die geeede erfflaeten vanden heerelijcken laethove des eerw. heere president van het Collegie Baii binnen Loven tot Beeck alias Nederassent in dathe 12en. xber. 1703, onderteeckent Rijdams, waranderende de voors. sesse dachmaelen landts op vijff guldens vijffthien stuyvers s' jaers aenden autaer van Sinte Niclaes tot Erps ende twee stuyvers chijns s' jaers aen het voors. Collegie Baii sonder meer, midts dat is gebleken datte resterende lasten sijn betaelt, soo aen Everaert De Wit, Lowies Verhoeven als man ende momboir van Maria De Wit, Christina De Wit, huysvrouwe van Jan Coopmans, ende Hendrick Gellens met Catharina De Wit volgens acte, gepasseert voorden notaris P. Van Hoff den 6. meert 1693 ende manuale quittantie vanden 15. meert 1709 respective, constituerende ten effecte van t' gene voors. is onweroepelijck alle thoonders deser om allen t' selve te laeten vernieuwen voor de heeren meyer ende schepenen deser stadt ende aldaer te consenteren int slaen van beleyde ende mainmise, mede int decreet ende herdecreet der voors. heeren daer over te geven ende in voluntaire condemnatie sonder voorgaende dagement ende is te weten datte voors. twee hondert guldens capitaels sijn affgeleyt ten behoeve vande voors. fondatie bij Peeter Verreyt, innegesetene van Landorp, actum Loven ten tijde voors. ter presentie van Nicolaus Davidts ende Hendrick Hoes, getuyghen, ende hebben die voors. comparanten die minute deser geschreven sijnde opden behoorelijcke segel beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent H. Davidts, nots., 1710 

            In de marge.

Is geblecken bij quittantie de date 7en. meert 1732, ondert. A. Wint (?), p.h.g., Catharina J. Vande Cruys, hooftmeestersse, Joanna Marie Houlier (?), hooftmeestersse, respective pastoor en. hoffmeesterssen vant' Oudt Beggijnhoff alhier, dat de capitale rente, in desen vermelt, met een iaer verloops bij moderatie is gequeten en. gerembours(eer)t door Peeter Joostens, innegesetenen van Wackerzeel, et sic vacat, hac 14. meert 1732.

 

Hieronder een akte met vermelding van Gaspar Joostens en Maria Lauwens, inwoners van Wespelaar.   De rente, waarvan sprake in de akte, werd volgens de randvermelding op 07.03.1732 afgelegd door zijn zoon Petrus Joostens, die toen in Wakkerzeel woonde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7961, fol. 98v, akte dd. 19 december 1710.

Inde teghenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoemt gestaen den clerck J. Lach, vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere procuratie om den naervolghenden contracte notariael wettelijcken te moghen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft het selven gedaen ende geeffectueert inder manieren naervolgende.

Op heden desen 16en. december 1710 comparerende voor mij notario, present die getuyghen ondergenoempt, Gaspar Joostens ende Maria Lauwens, gehuysschen, innegesetenen van Wespelaer, hebben bekent ontfanghen te hebben vuyt handen vanden eerw. heere Guillielmus Del Vaulcx, licentiaet in de heylighe godtheyt, pastoir van het Audt Begijnhoffff, genoempt Sinte Catharina, jouffen. Joanna Dauw ende jouffe. Catharina d' Awans, hooftmeesterssen vanden selven begijnhove, de somme van twee hondert guldens wisselgelt, te weten den pattacon tot twee guldens acht stuyvers ende d' andere specien naer advenant ende dat van opden 12en. deser, waervoor sij aende voors. heere ende jouffen. ten behoeve vande fondatie van wijlen Marie Costers, begijnken was vanden selven begijnhove, hier present ende accepterende, geloven te betaelen eene jaerlijcxe rente van thien guldens s' jaers ende alsoo teghens den penninck twintich, cours genomen hebbende den voors. twelffsten deser, sulcx dat het iersten jaer vallen ende verschijnen sal den 12. xber. vanden toecomen. jaere 1711 ende soo voorts van jaere tot jaere tot de affquytinge toe, de welcke sal moghen geschieden t' eender reyse ende met volle rente in munt voors., alle jaeren den interest dijer alhier te betaelen binnen Loven opden voors. valdach in den voors. begijnhove, in munte ten tijde vanden valdach cours ende loop hebbende, vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penninghen ende alle andere exactien, precarien, impositien oft wat het soude moghen wesen, geen vuytgenomen ofte gereserveert, alreede innegestelt oft alnoch inne te stellen, met alle welcke die voors. gehuysschen hun verclaeren nyet te wilen behelpen, t' sij buyten oft binnen rechte, aen alle welcke sij sijn derogeren. bij desen, voor allen d' welck sij verclaeren te verobligeren hunne persoonen ende goederen, ende naementlijck oock sesse dachmaelen landts, gelegen te Beeck onder Wespelaer, regenoten den heere van Wespelaer ter eenre, d' erffgen. Hendrick Smets, nu de erffgenaemen De Becker ter tweedere, het Groot Gasthuys van Loven ter derdere ende s' heeren straete ter vierdere sijden, die voors. gehuysschen competerende vuyt crachte van goedenisse, gepasseert voor die geeede erfflaeten vanden heerelijcken laethove des eerw. heere president van het Collegie Baii binnen Loven tot Beeck alias Nederassent in dathe 12en. xber. 1703, onderteeckent Rijdams, waranderende de voors. sesse dachmaelen landts op vijff guldens vijffthien stuyvers s' jaers aenden autaer van Sinte Niclaes tot Erps ende twee stuyvers chijns s' jaers aen het voors. Collegie Baii sonder meer, midts dat is gebleken datte resterende lasten sijn betaelt, soo aen Everaert De Wit, Lowies Verhoeven als man ende momboir van Maria De Wit, Christina De Wit, huysvrouwe van Jan Coopmans, ende Hendrick Gellens met Catharina De Wit volgens acte, gepasseert voorden notaris P. Van Hoff den 6. meert 1693 ende manuale quittantie vanden 15. meert 1709 respective, constituerende ten effecte van t' gene voors. is onweroepelijck alle thoonders deser om allen t' selve te laeten vernieuwen voor de heeren meyer ende schepenen deser stadt ende aldaer te consenteren int slaen van beleyde ende mainmise, mede int decreet ende herdecreet der voors. heeren daer over te geven ende in voluntaire condemnatie sonder voorgaende dagement ende is te weten datte voors. twee hondert guldens capitaels sijn affgeleyt ten behoeve vande voors. fondatie bij Peeter Verreyt, innegesetene van Landorp, actum Loven ten tijde voors. ter presentie van Nicolaus Davidts ende Hendrick Hoes, getuyghen, ende hebben die voors. comparanten die minute deser geschreven sijnde opden behoorelijcke segel beneffens mij notario onderteeckent, quod attestor ende was onderteeckent H. Davidts, nots., 1710.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voors. geconstitueerde vuyt crachte als voor, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, coram jor. van Winghe et Corthoudt, desen 19. december 1710.

            In de marge.

Is geblecken bij quittantie de date 7en. meert 1732, ondert. A. Wint (?), p.h.g., Catharina J. Vande Cruys, hooftmeestersse, Joanna Marie Houlier (?), hooftmeestersse, respective pastoor en. hoffmeesterssen vant' Oudt Beggijnhoff alhier, dat de capitale rente, in desen vermelt, met een iaer verloops bij moderatie is gequeten en. gerembours(eer)t door Peeter Joostens, innegesetenen van Wackerzeel, et sic vacat, hac 14. meert 1732.

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Catharina, () Wespelaar 25.04.1685,

     Joostens Abraham, () Wespelaar 02.02.1687,

     Joostens Maria, () Wespelaar 25.02.1689,

     Joostens Cornelius, () Wespelaar 04.04.1691,

     Joostens Anna, () Wespelaar 18.02.1694,

     Joostens Petrus, () Wespelaar 26.05.1696,

     Joostens Lucia, () Wespelaar 13.12.1698,

     Joostens Clara, () Wespelaar 06.06.1701,

     Joostens Barbara, () Wespelaar 15.01.1704,

     Joostens Elisabeth, () Wespelaar 10.01?.1706,

     Joostens Catharina, () Wespelaar 13.02.1730,

 


 

XII - Mertens Wilhelmus (S2164), () Wakkerzeel 20.02.1642 (g. Mertens Wilhelmus en Van Langendonck Elijsabeth), x 1 Wespelaar 16.02.1661 (g. Nicolaus Martens, Alexander Joosten en Wilhelm Joostens) met Elisabeth Joostens (S2165), () Wespelaar 25.11.1636 (g. Cornelis Batens en Elisabeth Leerbels), + Wespelaar 01.02.1668, x 2 Wakkerzeel 27.02.1669 (g. Van Dyck Petrus en Mertens Theodorus) met Smales Barbara (was reeds we), deze x 1 Wespelaar 17.08.1667 (g. Gregorius De Punder, Ludovicus Van den Put, Jacob Funderi en Corneel Verbesselt) met Funderi Jan, + Wakkerzeel 20.10.1667 dysenterie, zij x 3 Wakkerzeel 07.10.1685 (g. Van Dyck Anthonius en Van Dyck Joannes) met Van der Meeren Petrus (wn).

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Mertens Petrus, XI (S1082), () Wakkerzeel 24.06.1661 primogenitus (g. Joostens Petronilla),

    

Mertens Lucas, () Wakkerzeel 28.10.1663 (g. Mertens Lucas en Van Leempoel Catharina),

    

Mertens Barbara, () Wespelaar 08.03.1666 (g. Theodorus Mertens en Barbara Bessems),

 

2. Mertens Godefridus, () Wakkerzeel 10.10.1669 (g. Fondri Godefridus en Van Leempoel Catharina),

 

Mertens Joanna, () Wakkerzeel 12.01.1673 (g. Mertens Anthonius n. Nicolaus Motcroes en Verhulst Catharina n. Joanna Van Reijmenant Kelfs),

 

3 en 4. wellicht kinderloos.

 

 

 

XII - Joostens Alexander (M2144), () Wespelaar 21.07.1630 (g. Alexander Tamel (Taneel) en Maria Van Reymenant), + Tildonk 13.08.1692, x Wespelaar 20.01.1669 (g. Willem en Cornelius Verbesselt) met Van Steenvoort Catharina (M2145), () Tildonk 13.10.1644 (g. Cornelius Heremans en Catharina Van Espen n. Anna Valveeckens), zij x 2 Tildonk 01.07.1694 met Joos Westrinnen, () Tildonk 01.07.1694 dezelfde dag als huwelijk, (g. Laurentius Mommens en Catharina Caluwaerts), (volwassen man onlangs bekeerd), + Tildonk 28.01.1741.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Petrus, Dionysius en Maria Joostens, allen wonende te Tildonk en kinderen van wijlen Alexander Joostens.  Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van hun oom Cornelius Joostens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 45v., akte dd. 14 augustus 1711.

Inde tegenwoordicheydt des heere lut(enant) meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq mr. Joan Lache vuyt crachte ende naer vermoegen van sekere procuratie om den naervolgen. contracte notarial wettelijcken te moegen doen vernieuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft het selve gedaen en. geeffectueert inder maniere naervolgen., waer van den teneur van woorde tot woorde luydt aldus.

Op heden desen xxvii. february 1711 compareerden voor mij notario, bijden Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van getuygen naergenoempt die eersaeme Peeter, Dionisius ende Maria Joestens, innegesetenen van Tildoncq, kinderen wijlen Alexander Joostens, insgelijcx innegesetene pachter als hij leeffden tot Tildonck, de welcke bekenden t' s'amender (!) handt te vercoopen, cederen ende te transporteren, soo sij vercoopen, cederen ende transporteren bij desen aen den eersaemen Joannes Rijdaems, coster en. innegeseten van Wespelaer, alhier present ende in coop aenveerdende, sekere twee parceelen lants, separaet gelegen, het een onder Wespelaer voors., regenoten Cornelis Doms in twee zijden en. het Miscum Velt in d' andere twee zijden, ende het ander op Cruyneycken Velt onder Tildoncq voornoempt, regen. den voors. cooper ter ie., den heere doctor Silluvane tot Loven ofte sijne representanten ter tweedere, de Watervliet aldaer ter derdere ende d' erffgen. Wauters binnen Mechelen ter iiii. zijden, aenden acceptant genoechsaem bekent, groodt t' samen een boinder salvo justo, die vercoopers competerende bij successie, het gene onder Wespelaer van hennen voorschreven vader, ende het gene onder Tildonck, van hennen vaderlijcken oom Cornelis Joostens, ende dat om ende mits de somme van tweehondert ende vijffentnegentich guldens eens in loopenden gelde, den schellinck tot seven stuyvers ende d' andere specien naer advenant gerekent, dienende dese oversulcx voor absolute quittantie, waranderende het voorschreven goedt, bestaende inde bovenstaende twee parceelen, voor vrije, suyver ende onbelast nochte die selve int geheel ofte ten deele voor desen ofte nu te sijn belast, waervooren sij ende ieder van hun int particulier goedt guarrandt sijn gelovende, waer het soo de selve parceelen nu ofte in het toecomende bevonden wierden belast te sijn onder gelofte van hunne respective persoonen in solidum, goederen, meubel ende immeubel, present ende toecomende, met submissie ende renuntiatie als in behoorelijcke forme, constitueren. ten effecte van dijen ieder thoonder deser ofte copije authenticq om den cooper in die voorschreven twee parceelen lants voor alle heeren, hoven en. gerichten naer recht en. costuyme te gichten, goeden en. erffven, mede die vercoopers daer vuyt tontgichten, ontgoeden en. t' ontheffen pro ut moris et stily, blijvende voor nu voor als dan den cooper meester van dese twee parceelen lants met macht van daer van te mogen disponeren ende sal aenden cooper ende vercoopers ieder voor een juste hellicht volghen de huere van dese twee parceelen lants te verscheynen halff meert van desen loopenden jaere 1711 sonder meer, consenterende ten effecte van dijen in het vernieuwen ende herkennen deser, soo inden Souverijnen Raide van Brabant, voor die heeren meyer en. schepenen van Loven, die weth van Wespelaer, Tildoncq en. alomme elders daer des van noode mochte wesen, mede inde condemna(ti)e voluntair onder obliga(ti)e, submissie en. renuntia(ti)e als vooren, promittentes semper irrevocabiliter ratum et gratum, aldus gedaen en. gestipulert ten daeghe, maende en. jaere als boven ter presentie van mr. Henrick Willems ende Philip Rentm(eeste)rs als getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, sijnde die minute deser, ges(chreven) op behoorlijcken segel, bijde comp(aran)ten, acceptant beneffens mij notario onder(teecken)t, onder stont, quod attestor, en. was onder(teecken)t Germ. Hoffmans, nots., 1711.

Dijenvolgende den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors. procuratie heeft den bovenges. notarialen contracte in alle en. igewelcke sijne poincten, clausulen en. articulen, daer inne vermelt, alhier vernieuwt, herkent en. gereitereert, mitsg(ade)rs bij manisse des voors. h(eer)e lie(utenan)ts meyers, heeft opgedraegen met behoorl. verthijdenisse en. renuntia(ti)e die voorgemelde twee parceelen lants, d' een gelegen onder Wespelaer en. het ander onder Tildoncq, hier vorens in hunne scitua(ti)e en. regen. naerder vermelt en. gespecificeert, en. mits d' ordonnantie van rechte den voors. opdragere daer vuyt behoorl. ontgoyt en. onterft sijnde, soo is te rmanisse als vooren en. wijsdomme der naerbes. h(eer)en schepenen daer inne gegoydt en. geerft ten erffel. rechte den clercq J. Lache, alhier present en. accepteren. inden naeme en. ten behoeffve van. voorsijden Joes. Rijdaems, coster tot Wespelaer, sijne erffven ofte sijns actie hebben., per monitionem jure et satis, den voors. geconstitueerden vuyt crachte als boven, obligando, submittendo ac renuntiando in forma, voor vrije, suyver en. onbelast als voorschreven staet, coram jo(ncke)r Van(der) Delft en. Corthout, schepenen, hac decima quarta augusti 1711.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Joostens Barbara, () Tildonk 12.09.1679 (g. Guilielmus Vander Hoeven en Barbara De Wit),

 

Joostens Petrus, XI (M1072), () Tildonk 09.01.1681 (g. Petrus Van Rijmenant en Gertrudis Vanden Wijngaert),

 

Joostens Dionisius, () Tildonk 15.07.1684 (g. Dionsius Van Rijmenant en Catharina Trappeniers),

 

Joostens Jacobus, () Tildonk 12.12.1686 (g. Jacobus Bulens en Maria Nijs vroedvr. n. Barbara Mieus), + Tildonk 29.08.1688,

 

Joostens Antonius, () Wespelaar 29.02.1670 (g. Antonius Schoovaerts en Petronella Joostens n. Catharina Gordts), x Haacht 03.08.1702 (g. Petrus Serneelen en Joannes Van Hove) met Anna Immerechts, + Tildonk 22.12.1746,

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Petrus, () Tildonk 11.06.1703 (g. Petrus Ioostens en Joannes Van Hove),

     Joostens Maria, () Tildonk 31.01.1705 (g. Guilielmus Feyaerts en Maria Vanden Bosch),

     Joostens Anna, () Tildonk 20.01.1707 (g. Judocus Westrinnen n. Petrus Ioostens en Anna Vander Vliet),

     Joostens Dionsius, () Tildonk 08.05.1709 (g. Dionsius Joostens en Catharina Van Steenvoort),

     Joostens Guilielmus, () Tildonk 17.02.1712 (g. Guilielmus De Wit en Joanna Van Laer),

     Joostens Elisabeth, () Tildonk 26.04.1714 door grootmoeder (g. Arnoldus Vanden Bosch n. Arnoldus Dieux),

     Joostens Gerardus, () Tildonk 20.07.1718 (g. Guilielmus Bisschop n. Gerardus Bisschop en Maria Van Esch),

     Joostens Anna, () Tildonk 22.04.1722 (g. Abraham Ioostens en Anna Vander Vliet),

     Joostens Petrus, () Tildonk 16.11.1724 (g. Petrusz Ioostens en Catharina Van Steenvoort),

     Joostens Joannes Baptista, () Tildonk 28.01.1727 (g. Joannes Hilson en Catharina Feyars),

 

Joostens Anna, () Wespelaar 29.02.1672 (g...),

 

Joostens Maria, () Wespelaar 04.12.1673 (g. Petrus Gijssens en Maria Rassaert),

 

Joostens Elisabeth, () Wespelaar 16.02.1676 (g. Antonius Rassaert en Elisabeth Van Steenvoort).

 


 

XI - Joostens Petrus (M1072), () Tildonk 07.01.1681 (g. Petrus Van Rijmenant en Gertrudis Vande Wijngaert), x Veltem 09.01.1707 (g. Henricus Boon en Dionsius Janssens) met Boon Elisabeth (M1073), () Veltem 01.07.1684, + Tildonk 30.04.1745.

 

Uit dit huwelijk:

 

Joostens Alexander, X (M536), () Tildonk 05.05.1708 (g. Alexander Feyaers en Anna Boon),

 

Joostens Anna, () Tildonk ...10.1710 (g. Laurentius Aengenspeck en Anna Smets),

 

Joostens Petrus, () Tildonk 05.11.1711 (g. Petrus De Wit en Maria Ioostens), x Everberg 14.04.1738 (g. Alexander Joostens en Petrus Joostens vader) met Joanna Maria De Beusscher, () Everberg 21.02.1714, + Tildonk 16.04.1761, fa Guilielmus en Joanna Hensmans,

Hieronder (met dank aan  Paul Peeters) een akte met de vermelding van de kinderen van Petrus Joostens en Joanna Maria De Beusscher.  In deze akte vernemen we waar de kinderen op dat ogenblik woonden.

Bron : S.A.L., Inventars Cuvelier, register nr. 7700, fol. 3v., akte dd. 5 juli 1791.

Goedenisse van twee parceelen van goederen onder Thildonck voor Peeter Van den Houdt cum sua, ibid(em).

In de tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen der hoofstad Loven hier onder te noemen gestaen Godefridus Dusart, officiael der eerste secretarie camere der selve stad om den naervolgenden acte notariael alhier wettelijck te vernieuwen ende herkennen als thoonder van den selven geconstitueert sijnde ingevolghe d' onwederroepelijcke procuratie daer inne geinsereert, heeft dat gedaen als volght ende welckers teneur luyd aldus.

Op heden desen 27e. juny 1700 een en negentigh voor mij notaris, bij den Souv. Rade van B(ra)bant geadmitteert, tot Thildonck residerende, ende in de presentie van de getuygen naer te noemen compareerden Peeter Joostens, innegesetenen van 't voors. Thildonck, item Guilliam Joostens, innegesetenen van Everbergh, item Arnoldus Joostens, innegesetenen van Cortenbergh, item Joanna Maria Joostens, in houwelijck met Franciscus Daniels, alhier mede comparerende, den welcken de voors. sijne huysvrouwe tot het ghene naerbes. verclaert behoorelijck te authoriseren bij desen, innegesetenen van het voors. Thildonck, item Guilliam Timmermans, innegesetenen van 't voors. Everbergh, in houwelijck met Joanna Joostens, gelovende dese door de voors. sijne huysvr(ouw)e te sullen doen lauderen, approberen ende teeckenen tusschen date deser ende acht daegen, welcke voors. comparanten verclaeren, soo sij doen bij desen, door mij onderges. notaris volgens publique conditie te hebben doen ende laeten vercoopen, dats te weten.

Eerst seker huys, hoff ende landt daer aen annex, gestaen ende gelegen onder Thildonck op het Jansveldt, groot in het geheel seven vierendeelen der maete onbegrepen, regten. den Grooten H. Geest van Loven ter ire., d' erfgen. Damenzaga ter iire. ende den volgenden pandt ter iiire., belast met drij strs. drij oorden en sesthien meyten s' jaers in den cheynsboeck van het capittel van St. Peeters binnen Loven, art. 7, mede liggende onder de ereste gichte, staende in de voors. conditien sub n. 1.

Item een daghmael landts der maete onbegrepen, gelegen op het Jansvelt onder Thildonck, regten. den voors. pand ter ire., d' erfgen. Damenzaga ter iire., de wed. Christiaen Van den Hout ter iiire., belast met eenen stuyver drij oorden seventhien meyten s' jaers in den cheynsboeck van 't capittel van St. Peeters binnen Loven, art. 9, mede liggende onder d' eerste gichte, van welcke voors. goederen in massa opgeroepen sijnde, in 't houden van den virden sitdagh op den 8. juny lestleden als hooghsten ende lesten verdieder met het geven van den proficiat cooper is gebleven Peeter Van den Houdt, in houwelijck met Maria Elisabeth Cockaerts, innegesetenen van het voorseydt Thildonck, om ende voor de somme van seven hondert acht en negentigh guldens wisselgelt, daer onder begrepen het stuyver gelt, stomme hoogen ende de twee derde deelen in de gestelde hoogen, de vercoopers competerende sonder voorder, welcke voors. somme van seven hondert acht en negentigh gulens wisselgeldt, de vercoopers van wegens den voornoemden cooper wel ende deughdelijck bekennen ontfangen te hebben ende in mijns notaris presentie getelt, dese daer over dienende voor volle ende absolute quittantie van voldoeninge in forma sonder van andere te moeten doceren.

Mits welcke verclaeren de vercoopers tot de voors. goederen geen recht nochte actie meer te hebben nochte te reserveren, directelijck nochte indirectelijck, surrogerende aldus den genoempden cooper den selven hier present ende andermael accepterende in hunne plaetse, stede ende gerechtigheyt eodem jure, soo ende gelijck d' eerste partije aen de vercoopers is competerende uyt den hoofde van wijlen Peeter Joostens, hunnen vader was, die de selve erfve in coop hadde vercregen teghens Michiel ende Peeter Fraes volgens acte van transport daer over gepasseert voor wijlen den nots. J. Rijdams, tot Wespelaer geresideert hebbende, op den 13. janry. 1743 ende goedenisse in den hoofde der vercoopers daer op gevolght voor meyer ende laethen van den heerelijcken laethove van 't voors. capittel van St. Peeters op den 25. april 1761, onderteeckent P. Bisschop, se(creta)ris, 1761, in 't passeren deser gesien ende aen den cooper overgegeven ende de tweede partije is aen de vercoopers oock competerende uyt den hoofde van wijlen hunne ouders ende alsoo de vercoopers daer van geene documenten ten onderen en sijn hebbende, sal den cooper hem moeten te vreten houden met de pausibele possessie, gelijck de vercoopers ende hunne ouders 't selve hebben beseten van over de dertigh, viertigh ende meerdere jaeren, over alles waerschap ende guarrand gelovende oft' er naermaels iet aengebraeke ende voorts volgens de voorberoepene conditien van vercoopinge, waer toe wordt gerefereert ende de welcke alhier wordt gehouden voor geinsereert ende gerepeteert.

Constituerende ten dien effecte onwederroepelijck mits desen allen thoonder deser ofte dobbel authe. dier om in cas van eenigh gebreck te gaen ende te compareren, soo voor sijne majts. Souv. Rade van Bbant., heeren meyer ende schepenen der hoofstad Loven, wethouderen van Thildonck, meyer ende laeten van den heerelijcken laethove van 't voors. capittel van St. Peeters als alomme elders ende den inhoude deser aldaer te doen ende laeten vernieuwen, sententieren ende verclaeren executoriael sonder voorgaende dagement met costen.

Mitsgaders naer in de ziele van den cooper vernieuwt te hebben den eede, die hij in handen mijns notaris heeft gedaen dat desen coop niet en is gebeurende voor eenighe doode handt conform den 15. art. van sijns majts. placcaerte van den 15. 7ber. 1753, te consenteren in d' ontgoedenisse ende goedenisse met alle voordere formaliteyten ten cas voor handen gerequireert, gelovende, &., verbindende, &., ac renuntiando prout in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Thildonck ten huyse van den meyer ter presentie van Joannes Joostens ende van Jacobus Feyaerts, bijde getuygen hier toe aensocht, d' originele minute deser bekleet met eenen segel van twelf strs. ende is onderteeckent met het handtmerck van Peeter Joostens in forme van een cruys, met het handtmerck van Guilliam Joostens in forme van een cruys, Arnoldus Joostens met het handtmerck van Joanna Maria Joostens in forme van een cruys, Franciscus Daniels, Gillam Timmermans, Peeter Van den Houdt, Joannes Joostens met het handtmerck van Jacobus Feyaerts in forme van een cruys, onderstondt mij present, signatum G. Lanciers, nots., 1791, noch leeger staet.

De ondergeteeckende ende boven genoempde Joanna Joostens, huysvre. van Guilliam Timmermans, visie ende lecture gehadt hebbende van de voorenstaende acte van procuratie tot ontgoedenisse ende goedenisse, verclaert den geheelen inhoude dijer te lauderen ende approberen, even eens aloft sij in 't passeren dijer daer bij ende present waere geweest met consent als bij de selve ende constitutie dier, actum desen 3. july 1791, onderteeckent Joanna Joostens, leeger staet, wij present getuygen onderteeckent Hendrick Cappuyns, G. Lanciers, testis, 1791, onderstaet concordantiam attestor, onderteeckent G. Lanciers, nots., 1791.

Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaenden acte notariael door den voornoemden geconstitueerden in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende artikelen, den welcken diens volgens ter maenisse des heere meyers ende naer voorgaende weysdomme der hier onder tenoemene heeren schepenen, heeft opgedraegen met behoorelijck[e] vertheydenisse eerst het voors. huys, hoff ende land daer aen annex, gestaen ende gelegen onder Thildonck op het Jansvelt, groot in het geheel seven vierendeelen der maete onbegrepen, item het daghmael landts der maete onbegrepen, gelegen op het Jansvelt onder Thildonck, hier vorens in hunne respective regten. ende situatien nader gedesigneert ende gespecificeert ende den voors. geconstitueerden in den naem sijnder constituanten uyt de voors. goederen ontgoeyt ende onterft sijnde, soo sijn daer inne met alle solemnitijten volgens rechte daer toe gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft den voors. Peeter Van den Houdt ende Maria Elisabeth Cockaerts, gehuysschen ende innegesetene van Thildonck voors., den officiael J.B.J Moermans alhier present ende des voor ende ten behoeve van de voors. gehuysschen accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden in den naem ende ziele des coopers ende vercoopers hadde gereitereert den eede in handen des heere meyers dat dese acquisitie directelijck ofte indirectelijck niet en is geschiet ten behoeve van eenige doode hand sive teghens den sin van sijne majts. placcaert van den 15. 7ber. 1753 et satis et waras prout latius in dicto procuratorio.

Coram heer ende meester Guillielmus Devienne ende sieur Livinis Lints, schepenen, hac 5. july 1791.

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Joanna Maria, () Tildonk 19.03.1739 (g. Alexander Joostens en Joanna Heijnsmans), + Tildonk 07.01.1813,

     x Tildonk 23.07.1768 (g. Abraham Daneels en Petrus Joostens) met Franciscus Daniels, () Haacht 25.06.1734,

     + Tildonk 16.01.1807, fs Abraham en Elisabeth Van Haecht, fii in Tildonk,

     Joostens Petrus, () Tildonk 30.10.1742 (g. Petrus Joostens grootv en Clara De Busscher),

     Joostens Guilielmus, () Tildonk 21.11.1745 (g. Guilielmus Feyaerts en Barbara Joestens),

     + Everberg 01.07.1816, x Sterrebeek 25.02.1772 (g....) met Maria Catharina Ruelens, () Everberg 30.12.1748, + Meerbeek 27.04.1730,

     fs Jan en Catharina Gilleyns, fii in Everberg,

     Joostens Arnoldus, () Tildonk 31.07.1748 (g. Arnoldus Joostens en Joanna Joostens n. Anna De Busscher),

     Joostens Joannes Baptista, () Tildonk 24.04.1752 (g. Joannes Fijaerts en Maria Anna Peeters), + Everberg 18.06.1761,

     Joostens Joanna, () Tildonk 01.11.1755 (g. Joannes Elijst en Joanna Vanden Broeck),

     x Nossegem 02.01.1779 (g. Jan Timmermans en Guilielmus Joostens) met Guilielmus Timmermans, ex Vossem,

 

Joostens Guilielmus, () Tildonk door grootmoeder Cath. Van Steenvoort (g. Guilielmus Feyars en Anna Immerechts),

 

Joostens Catharina, () Tildonk 17.04.1716 (g. Egidius Vander Auwenraedt en Catharina Feyaerts), + Winksele 10.02.1788, x 1 Winksele 13.02.1741 (g. Frans Coli en Jan Van Dorne) met Judocus Van Malcot, () Winksele 17.12.1717, + Winksele 14.10.1764, fs Jan en Elisabeth Verhoeven, x 2 Winksele 30.01.1769 (g. Gerardus Kempenaerts en Cornelius Smout) met Jan Baptist Colebunders,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Malcot Joannes, () Winksele 22.09.1741 (g. Jan en Barbara Van Malcot),

     Van Malcot Joannes, () Wiksele 24.11.1744 (g. Jan en Catharina Van Malcot),

     Van Malcot Anna Maria, () Winksele 04.12.1745 (g. Gerardus Kempenaers en Anna Maria Oesters),

     Van Malcot Petrus, () Winksele 19.06.1748 (g. Petrus Caluwaerts en Anna Van Malcot), + Winksele 31.01.1807, x Veltem 25.11.1770

     (g. Jan Baptist Colebunders en Egidius Ramy) met Joanna Maria Jaspers, () Veltem 24.02.1746, + Winksele 02.05.1817,

     fa Rumoldus en Elisabeth Neefs, fii in Winksele,

     Van Malcot Joanna, () Winksele 26.01.1747 (g. Petrus Lamerechts en Joanna Mommaerts),

     Van Malcot Jacobus, () Winksele 22.09.1753 (g. Jacobus De Coninck en Catharina Malcot),

     Van Malcot Barbara, () Winksele 22.09.1753 (g. Petrus Lambrechts en Barbara Malcot),

 

Joostens Joannes, () Tildonk 28.05.1719 (g. Egidius Vander Auwenraedt en Catharina Ackermans),

 

Joostens Arnoldus, () Tildonk 15.08.1722 (g. Arnoldus Hensmans en Anna Vervoordt),

 

Joostens Petronella, () Tildonk 20.10.1725 (g. Abraham Joostens en Petronella Rassaert), + Tildonk 01.08.1795, x 1 (niet Til, ) met Joannes Engelborghs, + Tildonk 01.11.1759, x 2 Tildonk 21.02.1762 (g. Arnoldus Joostens en Petrus Schuermans) met Christianus Van Hout, () Mol 08.11.1720, + Tildonk 09.10.1781, fs Theodorus en Catharina Kerckhofs,

     Uit dit huwelijk:

     1. Engelborghs Arnoldus, () Tildonk 09.09.1750 (g. Arnoldus Joostens en Anna Ingelborghs), + Tildonk 25.09.1831,

     x Tildonk 22.05.1772 (g. Christianus Vanden Hout en Petrus Schuermans) met Anna Maria Boleyn,

     () Winksele 27.06.1746, + Tildonk 24.04.1826, fa Joannes en Catharina Gierts, fii in Tildonk,

     Engelborghs Alexander, () Tildonk 22.07.1752 (g. Alexander Joostens en Anna Catharina Van Gorp),

     x 1 Tildonk 27.06.1785 (g. Arnoldus Engelborghs en Petrus Neys) met Feyaerts Anna Maria, fii in Tildonk,

     Engelborghs Joannes Baptista, kuiper, () Tildonk 30.07.1757 (g. Jan Baptist Ingelborghs en Barbara He....), + Veltem 01.07.1822,

     x 1 Tildonk 14.02.1787 met Isabella Vildien, () Tildonk 30.07.1757, + Buken 14.10.1792,

     x 2 Kampenhout 05.02.1793 (g. Petrus Gielens en Joannes De Coster) met Joanna Vertongen, fii in Buken en Herent,

     Engelborghs Guilielmus, () Tildonk 21.08.1759 (g. Guilielmus Luckx en Elisabeth Cabergh), + Tildonk 23.06.1763,

     2. Van Hout Petrus Henricus, () Tildonk 02.07.1762 (g. Petrus Geysemans en Joanna Maria Joostens),

     x 1 Tildonk 05.09.1790 (g. Jacobus Van Hout en Adrianus Van Caster) met Maria Elisabeth Cockaerts, () Herent 04.04.1763,

     x 2 Tildonk 29 thermidor 11 (g. Jan Frans Schodts en Petrus Josephus De Foux) met Anna Martina Denckens, fii in Til,

     Van Hout Jacobus, () Tildonk 02.07.1764 (g. Jacobus Vander Auwera en Anna De Keuster), x met Petronilla Imbrechts, + Tildonk 05.09.1850, fii in Herent,

     Van Hout Joannes Baptista, () Tildonk 29.09.1768 (g. Jan Baptist Boschmans en Maria Theresia Van Hoof), x met Elisabeth Lenders, fii in Winksele,

     Van Hout Joannes Franciscus, () Tildonk 11.07.1772 (g. Franciscus Daneels en Anna Vande Goor), x (niet Til, ) ca. 1796 met Anna Maria Derdelinckx, fii in Tildonk,

 

Joostens Dionisius, () Tildonk 17.11.1730 (g. Joannes Vanden Bos n. Dionsius Joostens en Maria Aenspeck).

 


 

X - Joostens - Oostens Alexander (M536), () Tildonk 05.05.1708 (g. Alexander Feyaers en Anna Boon), + Steenokkerzeel 13.07.1788, x Kortenberg 30.05.1739 (g. Petrus Joostens en Guilielmus Van Doren koster) met Rijckmans Catharina (M537), () Steenokkerzeel 06.06.1716, + Steenokkerzeel 12.01.1774 na langdurige ziekte, fa Cornelius en Joanna Peeters).

 

Uit dit huwelijk:

 

Oosters Joanna, () Humelgem 24.02.1740 (g. Joannes Rijckmans en Joanna Peeters),

 

Oosters Maria Elisabeth, () Humelgem 13.02.1742 (g. Petrus Oostens en Elisabeth Boon),

 

Oosters Joannes Antonius, () Humelgem 06.06.1743 (g. Antonius Rijckmans en Judoca Verkaren),

 

Oosters Petrus, () Humelgem 11.09.1745 (g. Arnoldus Oosters en Joanna Rijckmans), x (niet Steen, DD, ) met Strengels Elisabeth, ex Peuty,

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Barbara, () Steenokkerzeel 21.01.1769 (g. Josephus Joostens en Barbara Verlinden), + Steen 08.09.1777,

     Joostens Leonardus, () Steenokkerzeel 19.07.1772 (g. Leonardus Wijns en Anna Maria Jostens), + Steen 20.12.1774,

     Joostens Antonius, () Steenokkerzeel 27.02.1774 (g. Antonius Rijckmans en Anna Catharina Van Immelen),

     Joostens Joannes Baptist, () Steenokkerzeel 27.09.1777 (g. Jan Baptist Coen en Anna Catharina Joostens),

     Joostens Alexander, () Steenokkerzeel 03.02.1780 (g. Alexander Joostens en Joanna Strengels ex Vilv), + Steen 20.11.1784,

     Joostens Anna Catharina, () Steenokkerzeel 20.12.1783 (g. Egidius Van Araigne en Anna Catharina Wijns),

     Joostens Dominicus, () Steenokkerzeel 15.01.1787 (g. Guilielmus Vander Stappen en Elisabeth De Koninck),

 

Joostens Josephus, IX (M268), () Steenokkerzeel 08.02.1748 (g. Jef Gotemans en Petronella Oostens),

 

Joostens Anna Maria, () Steenokkerzeel 18.04.1750 (g. Cornelius Rijckmans en Maria Gotemans),

 

Joostens Anna Barbara, () Steenokkerzeel 22.02.1753 (g. Jacobus Rijckmans en Anna Barbara Gotemans), + Steenokkerzeel 27.08.1755,

 

Joostens Joanna Catharina, () Steenokkerzeel 19.02.1756 (g. Cornelius Van Keerbergen en Joanna Rijckmans), + Steenokkerzeel 22.04.1784 vv, x Perk 11.10.1778 met Jacobus Servranckx, () Steenokkerzeel 20.01.1758, fs Daniel en Joanna Teugels,

     Uit dit huwelijk:

     Servranckx Alexander, () Steenokkerzeel 10.01.1779 (g. Alexander Joostens en Joanna Teugels),

     Servranckx Joannes Baptista, () Steenokkerzeel 14.09.1780 (g. Jan Baptist Servranckx en Anna Maria Joostens),

 

Joostens Maria Anna, () Steenokkerzeel 22.04.1759 (g. Petrus Rijckmans en Anna Maria De Nees),

 

Joostens Joannes, + Steenokkerzeel 10.07.1756,

 


 

IX - Joostens - Oesters Josephus (M268), () Steenokkerzeel 08.02.1748 (g. Jef Gotemans en Petronella Oostens), x 1 Steenokkerzeel 17.05.1772 (g. Nicolaus Lauwers stiefvader bruid en Alexander Joostens vader) met Eliaerts - Elias Joanna (M269), () Elewijt 1745, x 2 Kampenhout 22.04.1800 met Anna Maria Van Frachem, () Kampenhout 17.03.1764, fa Petrus en Anna Maria Moeckx (we Petrus De Coster, geen verdere geg. Neder, Kamp,).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Joostens Anna Catharina, () Steenokkerzeel 23.03.1774 (g. Nicolaus Lauwers en Anna Catharina Jostens),

 

Joostens Anna Maria, () Steenokkerzeel 19.01.1776 (g. Henricus Eliaerts en Anna Maria Jostens),

 

Joostens Joanna, () Steenokkerzeel 25.02.1778 (g. Alex Joostens grootvader en Joanna Rijckmans dr van Antoon), + Steenokkerzeel 17.11.1778,

 

Joostens Jacobus, VIII (M134), () Steenokkerzeel 17.11.1779 (g. Jacobus Servrancx en Anna Maria Horicx),

 

Joostens Barbara, () Steenokkerzeel 28.02.1781 (g. Petrus Joostens en Barbara Lauwers ex Elewijt),

 

Joostens Maria Anna, () Steenokkerzeel 29.02.1784 (g. Jan Baptist Coen en Maria Anna Denies),

 

Joostens Petrus, () Steenokkerzeel 11.10.1790 (g. Petrus Joostens en Anna Maria Lauwers ex Elewijt),

 

2. Joostens Anna Maria, () Nederokkerzeel 08.12.1805 (g. Petrus Goovaerts n. Petrus Van Frachem en Anna Maria Moeckx), + Nederokkerzeel 10.12.1805.

 


 

VIII - Oostens Jacobus (M134), () Steenokkerzeel 17.11.1779 (g. Jacobus Servrancx en Anna Maria Horicx), + > 1673, x (niet Steen, DD, Perk, Berg, Heist, R, SKW, Bon, Til, Buk, Kamp, ) met Wijns Catharina (M135), () Steenokkerzeel 08.11.1778 (g. Martinus De Greef en Catharina Van Giddele grootmoeder), + Steenokkerzeel 17.08.1862.

 

Uit dit huwelijk:

 

Oostens Barbara, VII (M67), + Elewijt 04.12.1862,

 

Oostens Joseph, landbouwer, schrijnwerker, 1817, woont Steenokkerzeel.

 


 

VII - Vermeulen Joannes Franciscus (M66), herbergier - raadslid, Elewijt 1799, + Elewijt 19.12.1854, x 1 Elewijt 12.01.1825 met Barbara Steemans, + Elewijt 05.07.1843, x 2 met Barbara Oostens (M67), herbergierster, + Elewijt 04.12.1862.

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Vermeulen Elisabeth Dorothea, Elewijt 21.02.1837, + Elewijt 27.12.1872,

 

Vermeulen Edward, Elewijt 27.06.1847, x Mechelen 21.04.1875 met Philomena Laurens,

 

Vermeulen Dorothea, VI (M33), Elewijt 06.02.1855.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom