Voorouderlijst Joostens Petrus

 

Joos, Ioos(sen), Jo(o)sen(s), Joossen(s), Joessen, Josents, Jossens, Jussen, Jo(o)sse, Joce, Jous(se), Joussen, Yasse, Jassem, Jassens, Gehasse, Josz(t), Joes(tens) Joosten(s), Jost, Joste(n), Joisten, Joust(e), Jousten(ne), Dioos, D'Joos, Just(e), Justen(s), Justin

1. Patroniem uit de voornaam Joos, de Bretonse vorm van Judocus. Soms ook uit Jozef of Josse.

2. Sommige Joosten zijn ontstaan als verschrijving uit Van Oosten (o.a. in Oostmalle).

 


 

XIII - Joostens ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Joostens Elisabeth, x (niet Til, Buk, ) met Vande Putte Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Vande Putte Margareta, () Tildonk 01.11.1627 (g. Guilielmus Vande Putte en Margareta Vervoort),

     Vande Putte Joannes, () Tildonk 22.02.1631 (g. Joannes Schots en Catharina Vander Meeren), x (niet Til, Buk, Kamp, ) met Maria De Wilde, fii in Veltem,

     Vande Putte Anna, () Tildonk 08.01.1635 (g. Joannes Vande Put en Anna Schots),

 

Joostens Petrus.

 


 

Joostens - Ioestens Petrus, () (niet Til!, Buk!, Kamp, Wak, W!, Wes!, H, Rot, Wez, Herent!, ), x Wakkerzeel ...11.1627 (g...) met met De Lackeij - Lacquey Catharina, () (niet Til!, Buk!, Kamp, Wak, W!, Wes!, H, Rot !(de naam komt er wel veel voor), Wez, Herent!, ), + Tildonk 17.06.1689.

 

Uit dit huwelijk:

 

Joostens Jacobus, () Tildonk 18.11.1629 (g. Jacobus De Becker en Joanna Vander Meeren),

 

Joostens Elisabeth, () Tildonk 20.01.1632 (g. Joannes Vande Putte en Elisabeth Vander Meeren),

 

Joostens Guilielmus, () Tildonk 17.02.1633 (g. Guilielmus De Becker en Susanna Gorts),

 

Joostens Elisabeth, () Tildonk 27.05.1635 (g. Cornelius Hermans en Elisabeth Joostens n. Dna Cornelia ...),

 

Joostens Margareta, () Tildonk 02.02.1638 (g. Godefridus De Backer en Catharina Joostens),

 

Joostens Gerardus, () Tildonk 28.05.1640 (g. Gerardus Vermeulen en Maria De Wit), x (niet Wak, ) met Susanna Van de Put,

Akte en commentaar met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte betreffende Gerardus Joostens, zoon van Petrus en dus ook van Catharina De Lackeij/Laquey, ook wel De Lachy en De Lechy (een familienaam die te Rotselaar meermaals voorkomt). De akte leert ons verder dat Gerardus gehuwd was met Susanna Vande Putte. Gerardus Joostens en Susanna Van de Put lieten volgende kinderen na :

- Joannes, gedoopt te Wakkerzeel op 03.03.1665 (ss. : Joannes Paeps en Maria Cremers),

- Petrus, gedoopt te Wakkerzeel op 23.09.1666 (ss. : Petrus Joostens en N.N.),

- Henricus, gedoopt te Wakkerzeel op 26.04.1668 (ss. : Henricus Van den Bosch en Anna Coremans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 23r.

Condt sij eenen iegelijcken dat in tegenwordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen Martinus Caverenne, clerck inde middelcamere, naer vermogen van speciale ende onwederoepelijcke procuratie, hier volgende ende geinsereert.

Comparerende op heden den xxien. dach juny 1664 voor mij openbaer notaris, present den getuygen naergenoempt, Geerart Joostens, in desen vervangende ende hem sterckmaecken. voor Susanna Vanden Putte, sijne tegenwordige huysvrouwe, dat sij des hier volcht, sal lauderen ende approberen, mede comparerende Peeter Joostens, vaeder vanden voors. Geerardt, woonende tot Thildonck, die welcke tsamen ende indivisim bekennen ontfangen te hebben vanden eerw. h. Thomas Vervoort, duytsch ordre, pbr. president vande Collegie der selver ordre, gefondeert binnen d' universiteyt Loven, eene somme van hondert viertich gls. eens, voor welcke somme sij aenden voors. heere president, present ende dat ten behoeve der voors. collegie accepterende, bekennen wel ende deuchdel. schuldich te sijn acht guldens vijffthien stuyvers erffel., vallende jaerelijcx date deser, erffel. rente jaerelijcx wel ende loffel. te betaelen ende in stadt wissel van Loven, los ende vrije van alle impositien etha., innegestelt ende alnoch inne te stellen, te leveren ten behoeve der voors. collegie erffelijck in toecomende tijden telcken jaer ende termijn als schult met recht verwonnen, daer voor tsamen ende indivisim verbindende henne respective persoonen ende goederen met renonciatie in forma, gelovende ter manisse pandt te stellen, dobbel rente weerdich wesende, gelegen onder die jurisdictie ende beschrijff deser stadt Loven, ende om die voors. collegie vande voors. rente ende jaerelijcxe betaelinge van dijen noch naerder te versekeren, soo hebben die voors. compten. tsamen ende elck int besonder geconsenteert, gelijck sij consenteren bij desen, int maecken van beleyde ende mainmise over allen iegewelcke henne goederen, meubele ende immeubele, present ende toecomende, ende namentl. overe t' vierde paert in een wel gelegen hoeve met sijne toebehoorten, groot drij dachmaelen, gestazen ende gelegen tot Wackerseel opde Lipstraete, regenoten die voors. straete ter eenre, derffgenamen Heetvelde ter ije., d' erffgenamen Adriaen Vincx ter iije., item t' vierde paert in een boender landts, geheeten die Vossum, oock daer bij liggende, regenoten derffgenamen Adriaen Vincx ter ie., t' Lipservelt ter ij., den Cleynen Vossem ter iije., item noch een paert inden Cleynen Vossum, regenoten t' Lipservelt ter ie., derffgenamen Adriaen Vincx ter ije., item over een dachmael vuyt een boender, gelegen onder Thildonck, regenoten de herbaene ter eenre, derffgenamen Heetvelt ter ije., Peeter Caluwaerts ter iije., toebehoorende den voors. Peeter, consenterende insgelijcx int decreet der schepenen van Loven daer op te geven sonder daegement te derven doen op conditie vande selve rente te mogen lossen den penni[n]ck sesthien met volle rente t' eender reyse in permissien gelde, ende alsoo den voors. Geerardt dese pen[n]ingen alleen is genietende, soo gelooft hij sijnen voors. vaeder hier aff costeloos ende scadeloos te ontlasten onder obligatie, etha., ende tot effect van desen, soo hebben die compten. tsamen ende indivisim onwederoepelijcke geconstitueert, gelijck sij constitueren bij desen, Martinus Caverenne ende elcken thoonder deser om in henne respective namen te gaen voor die heeren schepenen der stadt Loven ende alle richter competent ende aldaer dese bekentenisse der voors. rente, mitsgaders die voors. ontheffinge te doen ende laeten Xnieuwen ende alles des voors. is met alle solemniteyten gerequireert, promittentes ratum.

Actum binnen Loven inde voors. collegie present Anthoen Vander Meeren ende Joannes Dielis, als getuygen tot desen geroepen ende gebeden, ende is die minute bij de respective compten. onderteeckent ende van mij nots., quod attestor, ende is onderteeckent P. Van Meerbeeck, welcken volgende den voors. comparant heeft t' voors. contract, de bekentenisse der rente daer inne begrepen, in alle ende iegewelcke sijne poincten Xnieuwt., gelovende consenterende pro ut latius ante, repeterende oock die voormelde gelofte van ontheffinge obligando ac renunciando in forma, coram De Bucq, Goffart, 7 july 1664.  Jacques Goffart.

     Uit dit huwelijk:

     Joostens Joannes, () Wakkerzeel 03.03.1665 (g. Paeps Joannes en Cremers Maria),

     Joostens Petrus, () Wakkerzeel 23.09.1666 (g. Joostens Petrus),

     Joostens Henricus, () Wakkerzeel 26.01.1668 (g. Vanden Bosch Henricus en Coremans Anna),

 

Joostens Catharina, () Tildonk 12.01.1642 (g. Joannes Joncxkens en Catharina Colin).

 


 

Smets Joannes, meyer, () Kampenhout 31.07.1628 (g. Joannes Culens en Joanna Van Espen), + Tildonk 08.06.1687, x 1 Meerbeek 06.11.1644 (g. Arnoldus Smets, Joannes Van Espen en Jan Vrebosch vader) met Vrebosch Anna, + lichtfeest 1655 in kinderbed, x 2 Tildonk 09.01.1657 (g. Arnoldus Janssens en Joannes Adons sr) met Joostens Elisabeth, () Tildonk 27.05.1635 (g. Cornelius Hermans, Elisabeth Joostens n. Dna Cornelia...).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Smets Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Smets Joannes, () Tildonk 09.01.1647 (g. Rumoldus Smets en Anna Van Meerbeeck),

 

Smets Barbara, () Tildonk 14.12.1648 (g. Joannes Vrebosch en Maria Van Laecke n. Dna Barbara Goelle, echtg van de Heer van Tildonk),

 

Smets Engelbertus, () Tildonk 14.03.1651 (g. Engelbertus Janssens en Catharina Vander Heyden), + Tildonk 30.06.1697 verongelukt te Tildonk en er begraven, x (niet Til, Buk, ) met Petronella Van Gorp, + Winksele 28.09.1707,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joanna, () Winksele 09.02.1682 (g. Arnold Van Meerbeeck l. Jan Smets en Joanna Van Gorp),

     Smets Joanna, () Winksele 26.09.1684 (g. Jan en Barbara Smets),

     Smets Guilielmus, () Winksele 14.09.1687 (g. Guilielmus Vrebos en Catharina Vander Hulst),

     Smets Arnoldus, () Winksele 14.09.1691 (g. Arnoldus Smets en Catharina Trappeniers),

     Smets Petrus Engelbertus, () Winksele 30.06.1692 (g. Engelbertus Van Gorp en Catharina ...),

     Smets Catharina, () Winksele 24.10.1695 (g. Jan Van Doren en Catharina Smets),

 

Smets Maria, () Tildonk 29.04.1653 (g. Hendric Vrijbos en Maria Smedts,

 

2. Smets Petrus, () Tildonk 04.11.1657 (g. Petrus Gorts en Margareta Joostens),

 

Smets Gertrudis, () Tildonk 21.11.1658 (g. onleesbaar),

 

Smets Catharina, () Tildonk 30.10.1661 (g. Adrianus Immerechts en Catharina Lackey), x 1 Mechelen kapel Capucinessen 26.11.1689 (g. Henricus Van Laer en Arnoldus Smets) met Petrus Van Laer, () Tildonk 21.11.1659, fs Daniel x Anna Willems, x 2 Tildonk 22.03.1701 (g. Arnoldus Smets en Arnoldus Limbosch) met Franciscus Janssens,

Testament van Petrus Van Laer ten gunste van zijn echtgenote Catharina Smets. Opgemaakt door Henricus Menten, pastoor van Tildonk 29.11.1691.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Laer Catharina, () Tildonk 28.11.1690 (g. Egidius Limbosch n. Frans De Keuster en Francisca Ghijselincx n. Catharina Vanden Broeck),

     Van Laer Catharina, () Tildonk 05.12.1691 (g. Arnoldus Smets en Catharina De Grove), x Tildonk 21.02.1730 (g. Joannes Vanden Bosch en Guilielmus De Wit) met Jacobus Bulens, fii te Til,

     Van Laer Gerardus, () Tildonk 02.01.1695 (g. Gerardus Smets en Petronilla Schits),

     Van Laer Anna, () Tildonk 21.03.1697 (g. Henricus Van Laer en Anna Jacobus),

     2. Janssens Guilielmus, () Tildonk 27.02.1702 (g. Guilielmus Smets en Barbara Van Camp),

 

Smets Carolina, () Tildonk 28.10.1663 (g. Joannes Gordts en Anna Van Rijmenam),

 

Smets Joanna, () Tildonk 29.11.1665 (g. Joannes Van Langendonck en Joanna Beckers),

 

Smets Gerardus, () Tildonk 10.03.1668 (g. Gerardus Gordts en Anna Van Gijsel), x Tildonk 15.05.1700 (g. Guilielmus Smets en Nicolaus Lancis) met Van Camp - Van Cam - Vercam Barbara, + Tildonk 15.05.1700,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Maria, () Tildonk 16.08.1700 (g. Arnoldus en Catharina Smets), + Winksele 27.02.1764,

     x Tildonk 17.09.1726 (g. Arnoldus Vanden Bosch en Alexander Feyaerts) met Michael Van der Auwera,

     () Putte 20.05.1703, fs Marcellus en Elisabeth Keldermans, + Winksele 17.06.1781, deze x 2 met Maria Boon, fii Til, Wink,

     Smets Catharina, () Tildonk 02.11.1702 (g. Arnoldus Limbosch n. Alardi Van Camp en Catharina Van Laer),

     Smets Anna, () Tildonk 19.10.1704 (g. Franciscus Janssens en Anna Jacobs),

     Smets Gerardus, () Tildonk ..06.1707 (g. Gerardus Mommens en Joanna Gijselincx),

     Smets Arnoldus, () Tildonk 15.10.1710 (g. Arnoldus Smets en Catharina Caluwaerts),

     Smets Abraham, () Tildonk 15.10.1712 (g. Abraham Rassaert en Catharina Smets),

     Smets Susanna, () Tildonk 06.07.1714 (g. Arnoldus Vanden Bosch n. Jacobus Bremtiens en Susanna Schaerlakens),

     Smets Joannes, () Tildonk 13.02.1717 (g. Joannes Smets en Anna ...), x Tildonk 25.08.1748 (g. Guilielmus en Joannes Vanden Bos) met Berchmans Clara, fii te Til,

     Smets Joanna Catharina, () Tildonk 26.12.1719 (g. Gerardus Smets en Catharina Rassaert),

     Smets Guilielmus, () Tildonk 29.05.1722 (g. Guilielmus Smets en Catharina Van Bolle),

 

Smets Guilielmus, () Tildonk 11.01.1671 (g. Guilielmus De Wit jr en Joanna Van Maelcot),

 

Smets Jacobus, () Tildonk 08.10.1679 (g. Jacobus Bullens en Catharina Trappeniers),

 

Smets Arnoldus, meyer van Tildonk.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom