Voorouderlijst Janssens Joannes

 

Patroniem uit de bijbelse naam Joannes.

 


 

XIV - Janssens .Joannes, ca. 1565,

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Egidius, XIII (S4952),

 

Janssens Maria, x met Theodorus Willems, + Werchter 17.01.1646 viduus, fs Willem,

     Uit dit huwelijk:

     Willems Catharina, x Werchter 12.05.1640 (g. Verbeeck Jacobus en Verloij Joannes)  met Stroobants - Stroomans Henricus,

     () Werchter 10.03.1619 (g. Henricus Stroomans en Anna Vertennen uxor Joannes Bruynincx), fs Franciscus x Goris alias Bruers Elisabeth,

     Willems Barbara, () Werchter 30.11.1627 (g. Janssens Gerardus en Van Hove Barbara),

     x Werchter 24.11.1647 (g. Van Langendonck Joannes en Stroonaerts Henricus) met Van Lang(h)endonck Antonius, fs Willems x Wouters Margriet,

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8275, folio 101r, akte dd. 10.11.1676 (met dank aan Paul Peeters).

Transcriptie.

In teghenwordicheyt der heeren schepenen

van Loven naergenoempt comparerende

Anthoon Van Langendonck, innegesetene

van Wackerseel, den welcken behoorel.

heeft geemancipeert en. vuyt sijnen

broede gedaen Guilliam, Peeter, en. Cornelis

Margri Van Langendonck, sijne kinderen, verweckt

vuytten schoode van Barbara Willems,

sijne wettige huysvre., quo facto J.

Goemans reconduxit in forma, coram

Sylvius, Schutteput, xen. 9bris. 1676.

                                                 Roch. Van Goidtsnoven,

                                                                                     1676.

              Uit dit huwelijk:

              Van Langendonck Margareta, () Wakkerzeel 24.09.1648 fa primogenita (g. Stroomans Hendricus en Wouters Margareta),

              Van Langendonck Guilielmus, () Wakkerzeel 13.02.1650 (g. Van Langhendonck Guilielmus en Vande Elst Catharina),

              Van Langendonck Joannes, () Wakkerzeel 18.10.1651 (g. Van Langendonck Joannes frater en Cluppels Maria),

              Van Langendonck Maria, () Wakkerzeel 30.10.1653 (g. Dirikx Arnoldus en Willems Catharina),

              Van Langendonck Petrus, () Wakkerzeel 10.03.1655 (g. Van Gorp Petrus en De Witte Anna),

              Van Langendonck Anna, () Wakkerzeel 06.05.1657 (g. Camps Guilielmus en Van Hove Anna),

              Van Langendonck Anna, () Rotselaar 08.08.1659 (g. Vanden Bosch Guilielmus en Van Langhendonck Anna),

              Van Langendonck Petronilla, () Rotselaar 15.04.1661 (g. Jox Guilielmus en Stoop Petronilla),

              Van Langendonck Maria, () Rotselaar 25.04.1663 (g. Bries Henricus en Gorts Maria),

              Van Langendonck Cornelius, () Rotselaar 19.09.1665 (g. Vanden Eijnde Cornelius en Van Langendock Anna),

              Van Langendonck Clara, () Wakkerzeel 19.11.1667 (g. .... en Van Langendonck Anna),

              Van Langendonck Anthonius, () Wakkerzeel 22.07.1670 (g. Van Dijck Anthonius en Van Langendonck Elisabeth),

              Van Langendonck Elizabeth, () Wakkerzeel 23.11.1671 (g. Vanden Panhuisen Isaac en Van Langendonck Elizabeth).

 

Janssens Aleijdis, x met Joannes Wouters, textor,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Maria, () Werchter/Betekom 17.05.1622 (g. Viskens Joannes en Van Tshertogenroij Helwigis),

     x Werchter 16.05.1645 (g. Jansens Dielis en Jansens Gerardus) met  Van Hove alias Claes Jacobus, 

     Wouters fa, () Werchter/Betekom 17.05.1622 (g...), tweeling, () en begraven in Betekom, 

     Wouters Joannes, () Werchter 08.04.1625 (g. Brugmans Adrianus en Van Houtfin Maria), 

     Wouters Catharina, () Werchter 01.04.1627 (g. Peeters Henricus en Van Dijcke Catharina), 

 

Janssens Gerardus, x Betekom 28.02.1633 (g. Viskens Joannes en Janssens Christianus/Van Vlasselaer Joannes) met Catharina Viskens,

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Gerardus Janssens en Catharina Viskens.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 23 nov. 1695.

Alsoo Adriaen Viskens heeft ontfangen de somme van twee hondert guldens vuyt handen van Jacq. De Jonghe, schippere tot Mechelen, bepandt op seker plecke landt van een halff bonder, geheeten de Persche, onder Betecum onder de heerlijckheyt van Riviren, regten. Willem ... [n.v.] tot Loven oist, de hairbaen zuydt, sheeren straet west, Adriaen Reyers norden, volgens d' acte, gedateert den 21. xbris. 1678, gepasseert voor den nots. De la Bastita, welck voors. goet nu compiterende bij sucsessie Merten Viskens, ingesetene als voor, op den last vande voors. rente dan alsoo den voors. Viskens nu onmogelijck is te betaelen de verloopen van ontrent sesse jaeren en. dat den voors. Jaques De Jonge de selve verloopen te connen becomen met het capitael, genoodtsaeckt soude worden te procederen opt selve stuck landts, alsoo tot groote costen, soo is gecompareert Guilliam Calewaerts als last en. comissie hebbende vande momboirs vande minderjaerige kinders van Jan Dekens, den welcken verclaert dat den voors. De Jonge de selve rente heeft getransporteert aen Jan Dekens, tot welcken eynde alhier is gesien en. gebleken de beschieden en. goedenisse, soo is alhier gecompareert Merten Viskens voors., met hem gevocht Gregorius Viskens en. Geeraedt Jansens, als man en. momboir van Elisabeth Viskens, hen sterckmakende voor sijne susters en. kinderen van Merten Viskens, de welcke om redenen voors. voor meyer en. schepenen van Riviren onder Betecum wettelijck hebben opgedragen in handen voors. met vertijdenisse, alles op conditie van d' agriatie van d' erffgen. van Jaqus De Jonge en. daer van onterfft en. ontgoyt sijnde, soo hebben wij meyer en. schepenen voors. ter behoorelijcker wijsdomme en. vonnisse inne het voors. goet gegoyt en. geerfft met alle gerequireerde sollemnitijten die kinderen van Jan Dekens en. dat op den behoorelijcken chijns oft andere rechten vanden gronde daerop bevonden, mette verloopen van twee jaeren, lest vervallen chijns, per mo. et warans, alles op conditie dat de gegoyde aenden opdrager sullen moeten betaelen de somme van derthich guldens eens voor sijn vuyt schijden en. betaelen de lasten van twee jaeren, lest verschenen aen het dorp, hier waeren over Jan Peeters, Hendrick Librechts, Adriaen De Meyer en. Jan Van Langendonck, schepenen van Riviren, aldus gepasseert desne 23. 9bris. 1695.

C. Immens, mijer.

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, () Betekom 08.12.1633 (g. Viskens Joannes fs Joannes en Smets Susanna). 

 


 

XIII - Janssens Aegidius (S4952), ex Geertvondel, x met Van Thertogen-rode Helwigis alias Cecilia (S4953), + Werchter 22.01.1664.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een vrij interessante schepenakte met vermelding van de gebroeders Gerardus en Carolus Janssens. Uit de akte blijkt dat zij zonen zijn van Egidius (Gillis) en zeer merkwaardig Cecilia (i.p.v. Helwigis) Tshertogenrode.  Gerardus was op dat ogenblik reeds weduwnaar van Anna Vanden Berghe. Deze laatste overleed te Werchter op 25.10.1673 en werd aldaar 2 dagen later begraven. In de akte wordt ook melding gemaakt van Michael, Jeronimus en Catharina Janssens, allen kinderen van Gerardus en Anna Vanden Berghe. Volgens de overlijdensregisters van Werchter overleed er op 22.01.1664 een "Hilleken Van 's Hertogenroide", die de dag nadien in de kerk van Werchter werd begraven. Vermoedelijk gaat het hier wel om Cecilia of Helwigis Tshertogenrode.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7929 fol. 178v.

Inde teghenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naerghenoempt ghestaen den procureur mr. Joes. Grietens vuyt crachte ende naer vermoeghen vande procuratie hier onder geinsereert, inden naervolgende contracte notariael, te vernieuwen ende wettel. te herkennen, gheconstitueert sijnde, heeft tselve ghedaen als volght.

Comparerende op heden den xxijen. february xvic. sevenenseventigh voor mij openbaer notaris ende inde presentie vande ghetuygen naerghenoempt, Geeraert Jansens weduwer wijlen Anna Vanden Berge, soo voor hem als oock van weghens Michiel Jansens, sijnen sone, den selven hem sterckmaeckende soo voor sijnen broeder Jeroen Jansens als sijne suster Catlijn Jansens, gheconstitueert sijnde bij procuratie, gepasseert voorden notaris Jaecques Van Tongelen, binnen Werchter residerende, ende seeckere ghetuygen, in dathe xix. huius lestleden, alhier ghesien ende ghebleken, ende Caerel Jansens, ghebroeders, die welcke hebben bekendt ende gheleden, soo sij doen mits desen, wel ende deughdelijck ontfangen te hebben vuyt handen van heer ende mr. Jacobus Van Hove, licentiaet inde rechten ende rendtmeester van sijne excellentie den heere hertoghe van Arenbergh d' Arschodt, ettc., ende jouffe. Joanna Magdalena Van Tongelen, ghehuysschen, eene capitale somme van ses hondert guls. in permissien gelde van Brabandt, meestendeel in specie van ducatons, ter saeke van welcke de voorscreve comparanten hebben ghelooft jaerelijcx op dathe deser te betaelen ten behoeve vande voorscreve rendtheffers eene jaerel. ende erffelijcke rente van sevenendertigh guls. thien stuyvers teghens den penninck xvi, waervan oversulcx dierste jaer van betaelinghe vallen ende verscijnen sal open xxij. february vanden toecomenden jaere xvic. achtenseventigh ende alsoo voortaene van jaere tot jaere totte effective quytinghe toe der voorscreve rente, die welcke sal moeghen gheschieden t' allen tijde als het de voorscreve comparanten ghelieven sal teender rijse, munte als boven, ende met volle rente mits de selve opseggende drije maenden voor den valdaeghe, gelovende de voors. rente jaerelijcx personelijck binnen dese stats wissele van Loven ten behoeve als boven ofte henne actie hebbende, te leveren, vrije ende exempt van x., x[x]., xl., c., mindere ofte meerdere penninghen, impositien ofte exactien, inneghestelt ende naermaels innetestellen, oock nyetteghenstaende bij sijne mats. placcaerten, aen dese clausule ende conditie expresselijck wirde gederogeert als schult met recht verwonnen, daer voore verobligerende elck in solidum alle ende ighewelcke henne goederen, haeffelijcke ende erffelijcke, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, van wat nature die souden moegen wesen ende specialijck soo heeft den voorscreven iersten comparant inder qualiteyt als boven voor pandt ende hypoteke ghestelt, te weten ses daghmaelen ende een halff lants, gheleghen tot Geersvondel onder Werchter, gheheeten de Heuvels, reghenoten Adriaen Van Gestel oft Betecum oist, Adriaen Serneels suydt, met Jan Jansens, Hend. De Wijngaerde west ende de weesen van Caerel Van Vlasselaer metten H. Geest van Betecum noorwaerts, belast met eenen cappuyn ende een egemanneken sjaers aen het cloister van Perck ende den voorscreven Caerel Jansens, tweeden comparant, stelt voor hypoteke een schoon ende wel ghelegen pachthoeve ende huysinge, schuere ende stallinge, ghelegen tot Geersvondel voors. onder Werchter, groot twee daghmaelen, reghenoten den voors. Henr. De Wijngaerden mette leybeke in drije sijden ende sheeren straete ter vierdere, item alnogh een halff boinder lants, gheheeten Grootmoeders Lant, ghelegen insgelijcx tot Geersvondel, reghenoten Peeter Boets in drije sijden, met het cloister van Perck, sijnde de voorscreve verobligeerde goederen de kintsgedeelten van de voors. comparanten, soo ende ghelijck deselve hun ghedevolveert sijn vuyt den hooffde van wijlen Gillis Jansens ende Cecilia VanTshertogenrode, ghehuysschen waeren, hunne respective ouders, met consent van over de voorscreve goederen te moegen slaen mainmise ende de selve te laeten decreteren ende herdecreteren bijde heeren schepenen van Loven sonder daertoe gheroepen ofte ghedaeght te derven worden, constituerende tot desen effecte onwederoepelijck ende ider in solidum alle thoonders ende brengers deser ofte copije autentycq om allent ghene voorscreven is voor meyer ende schepenen van Loven ende alomme daer het van noode wesen sal, te vernieuwen ende herkennen, consenterende in condemnatie voluntair ende parate executie, promittentes ratum, ettc., obligando, submittendo ac renuntiando.

Aldus ghedaen ende ghepasseert ten tijde als boven ter presentie van sr. Joannes Sutricx ende mr. Jan Denijs, ende is d' originele minute bij de comparanten onderteeckent, onderstont quod attestor, signatum J.B. Snijers, nots. 1677.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voorscreven gheconstitueerden coram Van Dormael, De Ridder, schepenen, hac xxv february 1677.  Jan De Ridder, 1677.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleecken bij notariaele quittantie, dat gepasseert voor den nots. J.F. Festraets de date 10 may 1735, dat dese tegenstaende rente is gequeten aen jor. Joseph le Francq, heere van Thy als. Grand Salle, etth., uyt den hooffde van den eerw. heere Claudius Humbertus Monart le Francq, die de selve was heffende ende treckende tot laste van Geeraert ende Carel Janssens, ett., quare sic vacat, hac 21 may 1735.

 

Bij deze nog een transcriptie van een akte van emancipatie van de kinderen van Egidius Janssens (en Helwigis of Cecilia Van Shertogenrode). Vader Egidius was dan weer de zoon van wijlen Joannes. Het gezin woonde in Werchter. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7529, folio 321, akte dd. 31.12.1640.

Item Egidius Janssens filius

quondam Joannis, commorans in

Werchter, in p(rese)ntia, etc(etera), emancipavit

Jo(ann)em, Gerardum, Michaelem et

Carolum, proles suas, a pane suo

modo debito et consueto, quo

facto H. Leunis recond(uxi)t, coram

Borchgreeff, Begijnemaecker, ultima

decemb(ris) 1640.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Maria, x 1 Betekom 1629 (alleen klapper) met Coremans Joannes, + Werchter 23.09.1650, x 2 Werchter 27.09.1651 (g. Guilielmus Schrijns en Joannes Schellekens) met Schrijns Wilhelmus, () Werchter 13.01.1622 (g. Luijten Wilhelmus en Verhulst Anna),

Aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters:

Uit de onderstaande schepenakte blijkt dat hij Schrijns Wilhelmus gehuwd was met Maria Janssens, dochter van Egidius (en mogelijk Helwigis Van Thertogenrode). 

Het huwelijk tussen Guilielmus Schrijns en Maria Janssens werd voltrokken te Werchter op 27.09.1651 in aanwezigheid van Guilielmus Schrijns en Joannes Schellekens als getuigen. In Werchter lieten ze alleszins geen kinderen na.  Als Maria Janssens inderdaad een eerste maal huwde met Joannes Coremans, dan is Guilielmus Schrijns haar tweede man. Dit zou best kunnen, gezien het laatste kind van Joannes Coremans en Maria Janssens werd gedoopt in 1647.

De schepenakte is om twee redenen wel heel bijzonder.

-   De aanhef van de akte begint met een tekening. Echt een prachtstukje en heel uitzonderlijk !

-   In de akte staat duidelijk "Guilliam Scrijns sone Romijns".  Is Romijn een verschrijving van Remeys of is dit een

Nederlandstalige vorm van Remigius ?  Een andere akte zou hierover misschien meer duidelijkheid geven.

Je kan de foto van de akte vergroten door erop te klikken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7912 fol. 11r.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naergenomt gestaen Arnoldus Glavimans naer vermoeghen van speciaele procuratie hier volgende.

Compareren. op heden den xviijen. dach aprilis 1658 voor mij notario, pnt. den getuygen naergenomt Guilliam Scrijns sone Romijns ende Maria Janssens, sijne huysvre., woonende tot Werchter, die welcke midts eene somme van hondert vijfftich guls., bij hen ontfangen van Margaretha De Moor, woonende binnen der stadt Loven, hebben t' saemen ende elck int besondere bekent aende selve Margriet, pnt. ende dat accepteren., wel ende deughdelijck schuldich te sijn negen guls. vij st. s' jaers, vallende jaerelijcx date van desen, erffelijcke rente jaerelijcx wel ende loffelijck te betaelen ende ende in stadt wissele van Loven los ende vrije van alle impositien, exactien, etha., inne gesteldt ende alnoch inne te stellen, te leveren ten behoeff der vs. Margareta oft haers actie hebben., erffelijck in toecomende tijde t' elcken jaere ende termijn als schuldt met recht Xwonnen., daer voor t' saemen ende elck int solidum Xbinden. henne persoonen ende goeden, pnt. ende toecomende, met ren. in forma, ende om die selve Margareta ende haer actie hebbende vande selve rente ende iaerelijcxsche betaelinghe van dijen noch bat te verseeckeren, soo hebben die vs. compten. t' saemen ende elck int solidum geconsenteert, gelijck sij consenteren bij desen int maecken van beleyde ende mainmise over alle ende iegewelcke henne goederen, meuble ende immeuble, ende naementlijck het vijffde paert in dese naervolgen. parceelen, ierst in huys ende hoff, schuere, stallinghen met alle sijne  toebehoortten, groot onderhalff dachmael der maete onbegrepen, geleghen onder Werchter vs., regen. de straet naer de Haeghbroecke ter ie., Hendrick De Wijngaert ter ije. en. iije., hun selffs goedt ter iiije., item een. bempt, groot vijff dachlen., aldaer, regen. den abt van Sincte Geertruyen ter ie., hun selffs goedt ter ije. en. iije., Willem Charliers ter iiije., item vijff dachmaelen landts, oyck aldaer, regen. den H. Geest van Betecum ter ie., d' erffgen.  Adriaen Van Gest ter ije. en. d' erffgen. Willem Charliers ter iije., item vijff dachlen. landts onder Bael, regen. de herbaen naer Mechelen ter ie., Hendrick Stroobants ter ije., den abt van Perck ter iije., item drij dachlen. landts aldaer, regen. de herbaen naer Mechelen ter ie., Peeter Van Eycken ter ije.,

Hendrick Stroobants ter iije., item een halff boinder landts, gelegen onder Werchter vs., regen. den abt van Perck ter ie., Jan Boits ter ije. en. iije., Jacob Boits ter iiije., item de hellicht in een stuck landts, groot ontrent een boinder der maete onbegrepen, genomt t' Vekeblock, regen. den abt van Perck ter ie., d' erffgen. Adriaen Peeters ter ije., Geeraert Janssens ende Jan Boits ter iije., op Maria Janssens verstorven door d' afflijvicheyt van Gielis Janssens, haeren vaeder, consenteren. insgelijcx int decreet der scepen. van Loven daer op te geven sonder daegement te derven doen, daer aff renuntieren. op conditie van de selve rent te moegen lossen den penninck xvie. met volle rente t' eender rijse in permissen gelde ende tot effect van desen, soo hebben die vs. compten. onwederroepelijck geconstitueert, gelijck sij doen bij desen, Glavimans ende elck thoonder deser om in hunne respective naemen te gaen voor scepen. der stadt Loven ende alle richter competent en. aldaer dese bekentenisse ende allen des vs. is, te doen ende laeten Xnieuwen. met alle solemniteyten gerequireert, promitten. ratum obligan., etha.

Aldus gedaen binnen Loven pnt. Mertten Joosemans ende Cornelis Merttens, getuygen, tot desen versocht, ende is die minute vande compten. ondertht.

mij pnt. als nots. ende is ondertht. P. Van Meerbeeck, welcken volgen. den vs. comparant heeft t' vs. contract, mitsgaders de bekentenisse der rente daer

inne begrepen, alhier vernieuwt en. gerepeteert, geloven., consenteren., prout latius ante, coram Fusco, Greve, aprilis xix, 1658.

 

Een tweede onderstaande akte levert dan weer het bewijs dat deze Guilielmus een zoon is van Remeys:

S.A.L., Inventaris Cuvelier, regiser nr. 7916 fol. 206r.

Item in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naer genoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq, vuyt crachte ende naer vermogen van sijne procuratie en. onwederoepelijck bevel om den naerbeschreven contracte wettelijcken te mogen doen Xnuewen. ende te herkennen, gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den xxi. meert anno 1664 comparerende voor mij openbaer notaris, bij den Raide van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende in de presentie van. getuygen hier onder genoempt Guilliam Schreyns soene Remeys ende Mayeken Janssen, gehuyschen, woonende te Werchter, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfanghen te hebben vuyt handen van d' erffgenaemen van wijlen jor. Octaviaen Vander Thommen ende vrauwe Adriana Absolons, gehuyschen als sij leeffden, die somme van vierhondert rinsguldens eens in specie van ducatons volgens t' placcaet van sijne mat., ter saeke van welcke somme de voors. comparanten hebben geloeft ende geloven bij desen te geven ende te betaelen jaerelijcx op date van desen aen ende ten behoeve van. voors. erffgenaenaemen (!) eene rente van vijffentwintich guldens siaers den penninck xvi, daer van den eersten termijn van betalinghe vallen ende Xschijnen. sal den xxi. meert anno 1665 ende soo voorts vervolgens van jaere tot jaere totte quytinge toe, welcke sal mogen geschieden als die rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente in munte ende specie als voore, geloven. die selve rente jaerelijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren los en. vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden t' elcken iaere ende termijn voors. als schult met recht verwonnen, daer voore Xbindende. hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende namentlijck huys ende hoff, groot int geheel een dachmael, gelegen tot Werchter, regen. sheeren straete in allen zijden, item noch een boender lants, oock aldaer gelegen tot Geetsvonder, regenoten s' heeren straete ter ie., Geeraerdt Janssens ter ije., t' cloister van Sinte Geertruyden ter iije., t' cloister van perck ende derffgenaemen Jan Smits ter iiij. zijden, consenterende over die voors. goederen int maeken van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daer toe geroepen oft gedaeght te sijn, constituerende voorts onwederoepelijcken een yder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff en. heer competent te vernuewen ende te herkennen, promitten. ratum, eth., ende is te weten dat dese rente is procederende van twee affgequetene renten, d' eene van twelff gls. x st., gequeten bij mijn heer Ronnet tot Naemen, ende dandere van xij g. x st. vuyt eene meerdere rente van xv g. xij st., gequeten bij die wede. Mattijs De Muyser, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentien van Jan Mirocx ende Peeter Tumbeur, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben die comparanten die minute deser neffens mij noto. onderteeckent, qd. attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore, heeft dit contract alhier vernuewt, herkent ende gerepeteert, geloven. ende consenteren. prout latius inden selven, obligan., submitten. ac renunt. ut supra, coram De Greve, De Ridder, xxij meert 1664.  Jan De Ridder.

     Uit dit huwelijk: voordien wellicht fii te Begijnendijk/Aarschot,

     1. Coremans Alexandra, () Werchter 07.02.1640 (g. Janssens Joannes en Jacobs Alexandra),

     Coremans Martinus, () Werchter 16.10.1642 (g. Bries Martinus en Vercasteren Clara),

     Coremans Catarina, () Werchter 22.08.1645 (g. Coremans Catarina),

     Coremans Maria, () Werchter 24.03.1647 (g. Janssens Michael en Van Elsbergen Maria),

     2. kinderloos ?

 

Janssens Michael, x Rotselaar 22.11.1654 (g. Molemans Guilhelmus en Janssens Egidius) met Molemans Elisabeth, geen fii in Rot,

Hieronder volgt (met dank aan Paul Peeters)  een akte en commentaar met vermelding van Michael Janssens en Elisabeth Molemans.  Deze Michael dient quasi zeker vereenzelvigd te worden met de zoon van Egidius en Helwigis alias Cecilia Van Thertogen-rode.  Hiervoor kunnen volgende goede redenen aangehaald worden. 

1.   Zijn echtgenote Elisabeth Molemans/Meulemans treedt op als doophefster van Gerardus Janssens, gedoopt te Betekom op 05.10.1656, als zoon van Joannes Janssens en Anna Vanden Sande.  Zijn vader Joannes is de broer van Michael Janssens.

 2.   Michael Janssens en Elisabeth Molemans huwden te Rotselaar op 22.11.1654 in aanwezigheid van Guilielmus Molemans en Egidius Janssens (zijn vader).

 Vermoedelijk werd Michael Janssens eveneens geboren te Werchter, doch vooraleer de doopregisters aanvingen.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7935 fol. 12r.

 Inde tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Eeremans vuyt crachte ende naer Xmoegen. van sekere procuratie, aen hem tot t' gene naerbes. staet, te doen, gegeven, en. waer van den teneur alhier is volgende, luydende aldus.

Compareren. op heden den vijfthiensten marty 1677 voor mij notario ende getuygen naergenoempt, Michiel Janssens en. Elisabeth Molemans, gehuyschen, innegesetenen der banderije van Rotselaer, de welcke hebben bekent, soo sij doen bij desen, ontfangen te hebben vuyt handen van Catharina Van Hoyvelt, beiaerde dochter, innegesetene deser stadt, de somme van twee hondert guldens in goeden en. gevalueerden gelde, ter cause van welcke somme de voors. compten. hebben bekent en. geloeft jaerel. te betaelen tot behoeff der voors. Catharina Van Hoyevelt, present en. accepterende, eene erffelijcke rente van thien guldens tsiaers ende soo daer voor interest te betaelen tegens vijff ten honderden, welcke sal cours nemen op date deser en. oversulcx voor d' ierste jaer vallen en. Xscheynen. sal opden 15. marty 1678 vanden toecomenden jaere ende soo voorts totte quytinge toe, die welcke sal moegen geschieden alst de vs. compten. goetduncken ende gelieven sal t' eender reyse met gelijcke somme van twee hondert guldens ende in gelde als voor met volle rente, gelovende ondertuschen de selve rente jaerelijcx wel ende loffelijck te betaelen als schult met recht verwonnen, daer voor verobligerende henne persoonen en. goederen, elck in solidum en. int besondere ende naementlijck huys ende hoff met sijne appendentien en. dependentien, gestaen ende gelegen binnen Rotselaer tot Nerim, regenoten jor. Eynatten oost ende zuyden, Jan Verreyt west ende de straet noorden, item een block lants daer bij gelegen, groot ontrent drij vierendeelen, regenoten mijn heere van Lathum oost, s' heeren straet zuyden, de straete loopende naer het Broeck westen ende hij comparant noorden, consenterende in het maeken van mainmise ende beleyt over allen de selve, mede int decreet ende herdecreet sonder daegement, constituerende alle thoonderen deser om t' gene voors. staet, te Xnieuwen. voor schepenen deser stadt en. alomme elders ende aldaer te consenteren in volontaire condemnatie, gelovende tselve van weerden te houden onder obligatie, submissie en. renun. in foa.

Actum binnen Loven ter presentie van Joachim Fredricx ende van Cornelis Verhaegen, innegesetene van Muysen bij Mechelen, als getuygen, hebbende die voors. compten. de minute deser geteeckent, mij present als nots., en. was onderteeckent A. V. Schrieck.

Aldus Xnieuwt. en. herkent bij den voors. geconstitueerden inden naeme van Louys Claessens, getrauwt hebben. die bovenges. Cathleyn Van Hoyvelt, coram Eynatten, De Ridder, xv july 1682.

 

Janssens Joannes, XII (S2476),

 

Janssens Gerardus, () Werchter 06.02.1619 (g. Van Bessekom Gerardus ex Mechelen en Viskens Anna te Geetvondel), x Werchter 09.04.1641 (g. Janssens Egidius en Stroobants Joannes) met Vanden Berghe Anna,

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters

Het echtpaar woonde te Geetsvondel onder Werchter.  Familieverbanden zijn er spijtig genoeg niet vermeld, wel enkele percelen die zij in pand stelden voor een rente die zij verschuldigd waren aan de abdij van Averbode, die zij dienden af te leggen in het (refugie)huis van de abdij te Leuven. Peter Vaes, licentiaat in de rechten, maakte zich sterk voor de abdij. De auteur beging wel een lapsus door de Heilige Geest van Bruggen te vermelden.  Er zijn hier twee mogelijkheden: ofwel moest het de Heilige Geest van Betekom zijn ofwel de heer van Bruggen.  De herbaene van Mechelen naar Aarschot is de huidige Veldonkstraat onder Tremelo.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 177v.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naergenoemt gestaen Nicolaes Vander Vorst om den naervolgenden contracte notariael te vernieuwen, bij de procuratie daer inne geinsereert als thoonder onwederoepelijck geconstitueert sijnde, heeft den selven vernieuwt inder vuegen naervolgende.

Comparerende op heden den vierden novembris xvic. tweentsestich voer mij notario ende die getuygen naergeschreven Geeraerdt Janssens ende Anna Vanden Berghe, gehuysschen, woonende tot Geertsvondel onder Werchter, de welcke hebben bekent te hebben ontfanghen vuytte handen van heer ende mr. Peeter Vaes, licentiaet inde rechten, acht hondert guldens in permissen gelde, waer voer sij elck in solidum hebben geloeft aenden selven te betaelen eene erffelijcke rente van viertich guldens sjaers tegen den penninck twintich, daer aff den iersten valdach sal wesen opden vierden novembris 1663 ende soo voirts van jaere tot jaere totte redemptie toe, de welcke sal moghen gebeuren met gelijcke somme van acht hondert guldens in goeden gevalueerden gelde ende met volle rente, gelovende daerentusschen de voerschreve rente wel ende loffelijcken te betaelen inden huyse van Everbode alhier ten behoefve van het goidtshuys van Everbode, vrey van allen impositien, daer voer verobligerende henne persoonen ende goederen, elck in solidum, consenterende daer over in het maecken van mainmise, decreet ende herdecreet sonder dagement, naementlijcken over ses boenderen landt onder Betecom, soo geheeten de Bleucken als Standars Landen, regenoten de herbaene noerden, loopende van Mechelen naer Aersschot, ter eenre, sheeren straete oostwaerts, den Heylgen Geest van Bruggen ter iijr.,  Peeter Speelman ende Hendrick Vlemincx, ende noch op een boender bempts te Geertsvondel, tclooster van Percq in twee zijden ende Everbode ter iijr. zijden ende het cloister van Betuynen ter iiijr., ende op noch twee boenderen, soo bempts als landt, soo onder Betecom als Werchter, regenoten den H. Geest van Betecom ter eenre, Hendrick Weygaerts ter ijr., Jeroen Janssens ter iijr. ende den voerschreven comparant ter vierdere zijden, ende van dander boender Jan Van Vlasselaer ter eenre, den heer van Bruggen ter ijr. ende den voerschreven H. Geest ter derdere zijden, constituerende een ieder thoonder deser ten eynde om tghene voerschreven is, te vernieuwen voer meyer ende schepen. der stadt Loven ende alomme elders, promittentes irrevocabiliter ratum, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, actum tot Loven ter presentie van Guilliam Baselaer ende van Anthoen De le Langue, getuygen hier toe geroepen, hebbende parthijen ende comparanten de minute deser geteeckent, mij present als notaris, inden Raede van Brabant geadmitteert, quod testor, signatum G. Loesen.

Aldus vernieuwt doer den voerschreven geconstitueerde, coram eisdem eodem.  M. Peeters.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7916 fol. 237v.

Item in tegenwoordichijt der schepenen van Loven naer genoempt gestaen mr. Jaspar De Man, clercq in 2a., vuyt crachte en. naer Xmoghen. van sijne procuratie en. onwederoepelijck bevel om den naerbes. contracte wettelijcken te moghen doen Xnuewen. en. te herkennen, als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur is volgende, luydende aldus.

Op heden den xxi. may anno 1663 comparerende voor mij als openbaer nots., bijden Raide van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie van. getuygen hier ondergenoempt Geraert Janssens ende Anna Vanden Berghe, sijne wettighe husvrauwe, woonende tot Werchtere, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen van opden 12. deser maendt may ontfangen te hebben vuyt handen van heer Michiel De Man, pbre., woonende tot Antwerpen, in den naem en. als momboir van. kinderen van wijlen sr. Jaspar De Man, sijnen broeder, de somme van achthondert rinsguldens eens in permissien gelde volgens t' placcaet van sijne mat., ter saeke van welcke somme de voors. gehuyschen comparanten hebben geloeft ende geloven bij desen te geven ende te betaelen iaerelijcx opden 12. may aende ende ten behoeve des voors. kinderen des voors. Jaspar De Man oft huns actie hebbende eene rente vna vijfftich gls. erffelijck den penninck xvie., daer van den eersten termijn van betalinge vallen ende Xschijnen. sal den xij. may anno 1664 ende soo voorts vervolgens van jaere te jaere totte quytinge toe, welcke sal moghen geschieden als de rentgelders gelieven sal teender reyse ende met volle rente in munte als voore, gelovende de selve rente jaerelijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van allen impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch naermaels inne te stellen, erffelijck in toecomende tijden telcken jaere ende termijn voors. als schult met recht verwonnen, daer voore Xbindende. hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende namentlijcken drije boenderen lants, gelegen in een stuck tot Betecom, genoempt de Bleucke, regenoten de herbaene naer Mechelen ter ie., de Rijstraete ter ije., de voors. bekenderen ter iije. ende ... [niet vermeld] Vlemincx ter iiij. zijden, consenteren. over het vs. stuck lants int maeken van belijde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daechsel te doen aen hunne persoonen, hun gevende van alsnu voor alsdan voor gedaecht, constitueren. voorts onwederoepelijcken een yder thoonder deser om dese bekentenisse voor meyer en. schepenen van Loven te Xnuewen. ende te herkennen, promitten. ratum, eth.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven ter pntie. van sr. Jan Suetericx ende Aerdt Heuvelmans, getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, ende hebben de voors. comparanten de minute deser neffens mij noto. onderteekent, qd. attestor, ende was onderteeckent A. Van Heusden, nots., den voors. De Man vuyt crachte als voore heeft dit contract alhier Xnuewt., herkent ende gereitereert, geloven. ende consenteren. prout latius in. selven, obligan., submitten. ac renuntian. ut sup., coram Eynatten, De Riddere, xxv. may 1663.  Jan De Ridder.  M. Peeters.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleecken van seekere manuele quitan. in date 7 mey 1688 die luyt als volcht.

Ick onderges. kenne ontfangen ende voldaen te sijn van dese rente brieff van Peeter Kerselaers, pachter binnen Betecom, ende de heeren schepen van Loven mogen desen rentbrieff casseren als Peeter Kerselaers sal beloeven, actum binnen Antwerpen den vijen. mey 1688 ende was onderteeckent heer Michiel De Man et sic vacat.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

AVT1: 14 maart 1667:

Geraert Janssens x Anna Vandenberghe verkoopt aan Willem De Wortelaer woonende tot Werchter een erfelijke rente van 6 gl 5st als derfgen Henrick Van Essche alle jaeren sijn geldende staende bepand op drij dm bempts in Uijtbroeck eertyts toebehoort hebbende Jacop Van Hove x Cristina Bogaerts dd 8 nov 1621.

AVT3: 3 feb 1683:

Cornelis Van Aerschot diender in Werchter ter jre ende Jan Willems dienende als knecht bij Geraert Janssens ... welken iersten C heeft verklaard ten verzoeke van de heer rentmeester Van Hove heeft opden jaergedinge 1681 gemeten alle die haver ende erne deselven Van Hove alsdan heeft ontvangen inde naeme van de hertogh etc... opden solder des meijers van Werchter  ende welcke metinge verklaert dat hij heeft onthouden dat Cornelis Anthonis van die lathe uit Keerbergen heeft gelevert ende hij declarant gemeten seven molevaten haver voor denselven onder soo (hage?) de selve metinge was gedaen attesteert daervan beneden in de camer gecomen zijnde des vs meijers aldaer aengeseyt tegen de vs heer Van Hove dat hij gemeten hadde seven molevaten inden naeme vanden vs Anthonis gelevert ende insgelijcks voor Geraert Jansens attesteert den tweeden declarant Jan Willems dat hij in de vs metinge is bij ende present geweest & alles wel te weten

      Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, () Werchter 21.09.1642 (g. Stroobants Joannes en Wouters Maria),

     Janssens Joanna, () Werchter 05.11.1645 (g. Coremans Joannes en Vandenberghe Joanna),

     Janssens Michael, () Werchter 05.01.1647 (g. Jansens Michael en Van den Berch Elisabeth),

     Janssens Maria, () Werchter 17.11.1649 (g. Boets Petrus en Janssens Maria),

     Janssens Catharina, () Werchter 07.04.1652 (g. Lauwens Petrus en Willems Catharina),

     Janssens Jeronimus, () Werchter 13.06.1655 (g. Herthals Jeronimus en Muelemans Elisabeth),

 

Janssens Martinus, () Werchter 13.11.1622 (g. De Wijgaerder Joannes en Moons Maria ex Betekom),

 

Janssens Joanna, x met Schrijns Guillielmus, geen fii in W, deze x 2 Werchter 25.09.1659 bloedv. (g. Schrijns Guilielmus pater, De Wortelere Guilielmus frater en Van Tongelen Arnoldus koster/schepene) met De Worteleer (Worteleers) Lucia (S2197 + S6197), (deze x 1 x Werchter 10.11.1641 (g. Stroobants Joannes en De Wijngaert Joannes) met Verstraten Joannes (S2196 + S6196)), x 3 Werchter 22.01.1667 (g. Verstreken Joannes en Janssens Carolus) met Verstreken Maria, gezin bij De Worteleer,

 

Janssens Carolus, x Werchter 21.10.1657 (alleen klapper) met Schrijns Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, () Werchter 11.06.1658 (g. De Wortelere Joannes en Schrijns Maria),

     Janssens Gerardus, () Werchter 05.07.1659 (g. Janssens Gerardus n. Mirox Petrus en Van Esche Barbara),

     Janssens Wilhelmus, () Werchter 01.11.1662 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Bostraten Anna),

     Janssens Anna, () Werchter 01.11.1662 (g. De Wijngarde Henricus en Vanden Berge Anna),

     Janssens Joannes, () Werchter 29.04.1665 (g. Crabbeels Joannes Dnus en Worteleers Lucia n. Schrijns Anna),

     Janssens Wilhelmus, () Werchter 16.02.1667 (g. Schrijns Wilhelmus en Bries Elisabeth),

     Janssens Maria, () Werchter 16.02.1667 (g. Meelkens Joannes en Van Vlasselaer Maria),

     Janssens Remigius, () Werchter 25.04.1672 (g. Schrijns Remigius en Schrijns Barbara),

     Janssens Catharina, () Werchter 25.04.1672 (g. Coens Joannes en Janssens Catarina),

     Janssens Joannes, () Werchter 09.12.1674 (g. Meerkens Henricus en Schrijns Petronilla). 

 


 

XII - Janssens Joannes (S2476), () (niet Bet, W!, H, S, K, R?, P, Beer, Wez, Bet?, Wak,  ), x (niet Bet, W, K, R, H, P, Beer, S, Rot, Heist, O, Wak, ) met Vanden Sande Anna (S2477), () (niet Bet, W, S, ...), x 2 Betekom 13.06.1669 (g. Vande Loock Adrianus en Morel Adrianus) met Maria Vertruijen.

 

Onderstaande aktes en commentaar met dank aan Paul Peeters.

Jan Marien, in de zeventig jaar oud, weduwnaar van Catharina Verschueren, waarvan volgens de doopregisters tenminste 4 kinderen werden gedoopt te Betekom, was ziek wegens een "quaet been", maar had zijn 5 zinnen nog. Omdat Jan Janssens sone Egidius, en Anna Van de Zande zijn vrouw, wonende te Betekom, ca. twee en half jaar geleden alle zorgen (eten, drinken, reinigen, wassen, klederen) hadden gegeven aan Jan Marien en Catharina Verschueren en verder voor het levensonderhoud van Jan Marien zouden blijven instaan gedurende de rest van zijn leven en zelfs zouden instaan voor zijn schulden en zorgen voor een behoorlijke uitvaart bij zijn overlijden, schonk Jan Marien alle zijn goederen en actien.

Let wel : de initialen in de tekst, die staan voor de handtekeningen van de comparanten, beantwoorden niet aan de tekens in de akte, maar zijn niet na te bootsen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7915 fol. 117v.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende schepen. van Loven naergenoemt gestaen Nicolaes Vander Vorst vuyt crachte ende naer vermogen van onwederoepelijcke procuratie, hem, als thoonder tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven, ende waer van den theneur hier naer is volgende, luydende aldus.

Op den xven. dach van augusto 1654 comparerende voer mij als openbaer notaris, bij den Souverijnen Raede van Brabant geadmitteert, binnen der stadt van Aersschot residerende, ende inde presentie van de getuygen naer te noemen in propren pesoone Jan Marien, oud inde lxx jaeren, sieck naer den lichaeme, sijn memorie, verstandt ende vijff sinnen wel machtich sijnde ende gebruyckende, soo hij verclaerde ende genoechsaem bleke, den welcken met goeden rijpen rade ende voersinningen advise, onverleydt ende onbedwongen van iemanden, metten levende lijfve bij forme van donatie inter vivos onwederoepelijcken overgeeft, cedeert ende transporteert, soo hij doet midts desen aen Jan Janssens Gielis sone en. Anna Vanden Zande, woonende bijde onder Bethecom, lande van Aersschot, allen sijns ierste comparants erffelijcke goederen, renten, soo personeel als reel, meublen en. immeublen, midtsgaders alle personele actien, tot wat plaetse die selve sauden mogen gelegen oft bevonden wordden, egheene vuytgesondert, daer hij eenige actie oft pretensie toe saude moghen hebben, soo van wegens sijne overledene huysvrauwe Catharina Verschueren als anderssints, naementlijcken een dachmael landts, gelegen onder den voerschreven dorpe van Betecom onder den heere van Rivieren, regen. derffgenaemen wijlen Jan Ywans oist, Jan Van Santvoert zuyden, Marcus Anthonis west, derffgenaemen van wijlen Jan De Wolff noerden met Jan De Meyer, item ontrent acht roeyen oft twee ruggen landts, gelegen in Jan Van Santvoerts goet, regen. den selven Jan Van Santvoert zuyden en. west, derffgenamen wijlen Jan Smets Adriaens sone oist, item eene rente van negen guls. seven en halven stuyvers erffelijck vuyt eene meerdere rente van twelff guls. thien stuyvers erffelijck, daer van de resterende drey guls. ij st. erffelijck is treckende Catharina Marien dochtere wijlen Willems, die jaerlijcx sijn geldende Guilliam Vercammen ende Marie Verthiers, gehuysschen, nu derffgenaemen wijlen Adriaen Van Essche, volgens de personele scabinale acte daer van sijnde, gepasseert voerde heeren schepen. der stadt Loven in media opden xvien. october 1645, inhaudende clausule int decreteren ende slaen der mainmise op diverssche gronden van erfve, gelegen onder Keerbergen te Cruys, alles breeder ende naer inhauden der voerschreve scabinale passeringe, waer toe hier wordt gerefereert, item alnoch vijfftich rinsguldens eens capitaels als Gaspar Boogaerts, smidt, woonende tot Cruys, aen hem ierste comparant heeft bekent schuldich te wesen van geleverden gelde, item alnoch hondert guldens eens capitaels, personelijck bekent bij Gommar Verhaecht, woonende tot Herentout, ingevolge d' obligatie daer van sijnde, gepasseert opden xvi. april 1646 voorden notaris ende secretaris Brabants ende seeckere getuygen, tot Herentout voerschreven residerende, ende voirts andere meer renten, hem ierste comparant ende donateur eenichsints competerende, allen dwelck vs. is, den vs. Jan Janssens en. sijne vs. huysvrauwe Anna Vanden Zande, in desen present, danckelijck sijn aenveerdende ende accepterende, ende dit alles om merckelijcke redenen, om dat den voerschreven Jan Janssens ende sijne voerschreve huysvrauwe hem iersten comparant ende donateur in desen met wijlen sijne vs. huysvrauwe Catharina Verschueren, nu styff twee jaeren en halff, hebben onderhauden van ate ende drancke, waschen ende reynigen, alleenelijck voer het vs. clijn innecomen ende geloven sij lieden acceptanten ende tweede comparanten indivisum voer t' ghene vs. is, hem ierste comparant ende donateur voer sin leefdage lanck t' alimenteren ende onderhauden naer hennen staet tamelijck van wullen, lijnen, ate ende drancke ende geloven boven dijen alnoch te betalen allen sijns ierste comparants personele schulden, die seer weynich sijn ende boven dijen tsijnder overlijden te doen een tamelijck vuytvaert naer staet ende boven dijen naer sijns donateurs begraeffenisse aende generale erffgenaemen van wijlen Willems Marien, sijns ierste comparants broeder was, vijffthien rinsguldens eens sonder meer, ende tot meerder vasticheyt van t' ghene voerschreven is, soo is den vs. iersten comparant ende donateur in desen aen de voerschreven tweede comparanten ende acceptanten ghevenende (!) volle macht ende authoriteyt om allen sijns ierste comparants personele actien ende pretensien aende debiteuren te heysschen, tsij metter minnen ofte rechte, ende daer voer litem te contesteren ende hier inne te doen handelen als hen eygen actien ende pretensien, constituerende oyck mede onwederoepelijck allen thoonders deser om des noot waere ende tot meerder verseeckeringe van t' ghene voerschreven staet, henlieden tweede comparanten ende acceptanten, henne naercomelingen oft dese hens actie hebbende voer allen heeren, hoven ende wetten daer sulcx behoiren sal te geschieden, int voerschreven dachmael landt ende twee ruggen landt wettelijck te gichten, goeden en. erfven, oyck de vs. personele renten wettelijck tot hennen behoefve te doen bepanden ende realiseren, tsij op mainmise oft anderssints, op hun goetduncken ende gelifte met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, t' observeren ende voirts generalijck en. specialijck alles meer hier inne te doen, handelen ende besoingneren, wes hij ierste comparant, selver present ende voer oogen wesende, hier inne saude connen oft moghen doen, alwaert oyck soo dat dese saecke breeder en. specialder macht behoefden als vs. staet, promittentes indivisum t' ghene voerschreven staet, in alle haere poincten ende arlen., alles onder obligatie en. renuntiatie indivisum als naer style principalijck vanden rechte dicterende dat generale renuntiatie van gheender weerden en is ten sij dat speciale ierst ende voer al gae (?) ende de vs. Anna Vande Sante (!) van het privilegie senatus cons. vell., etha., haer in desen gecertioreert, alles sonder arch oft list, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ten woonhuyse des vs. Jan Janssens, gestaen onder Betecom vs., alwaer den vs. Jan Marien sieck ende met een quaet been was sittende, ter presentien van Franchois Van Vlaslaer Jans sone ende Cornelis Jacobs, beyde innegeseten onder Betecom vs., mij notario wel bekent, als geloofbaere mannen ende getuygen, hier over geroepen ende gebeden, ende was de minute deser onderteeckent bij de voerschr. respective comparanten ende getuygen boven genoemt, te weten met eene caracter in forme bij naer als dese M, waer bij geschreven stondt, dit is het mercq van Jan Marien, verclaerende nyet te connen schrijven, waer onder stondt noch geschreven, dit is het marcq van Anna Vanden Sande, verclaerende insgelijcx nyet te connen schrijven, tersijden stondt geschreven Jan Janssens, daer onder Franchois Van Vlaslaer, testis, wazer onder geschreven stondt, dit is het merck van Cornelis Jacobs, testis, ende was bij naer als dit J, ende was voirts onderteeckent van mij, dese wettelijck stipulerende als nots., testor, signatum De la Bastita, nots., den voerschreven comparant ende geconstitueerde vuyt crachte ende naer vermogen der voerschr. procuratie, den boven geschreven contracte van donatie inter vivos, alhier vernieuwt, herkendt ende gerepeteert hebbende, heeft dijen volgende inden naem en. van wegen des voerschr. Jan Marien constituants bij manisse, etha., opgedraegen bij forme van donatie als voer die goederen ende renten, hier voren breeder gespecificeert, exposito impositus est den voerschreven Jan Janssens Gielis sone (present ende accepterende) soo voer sijn selven als oyck tot behoeff vande voerschreve sijne huysvrauwe ende dat alles opde conditien en. in conformiteyt vande clausulen inden selven contracte van donatie begrepen, coram Schore, Vanden Bosch, xxiiij april a. 1662.  J. L' Hoste.

 

En deze: 

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8264, folio 257r, akte dd. 10.11.1664.

In tegenwoordicheyt der heeren

meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven

gestaen Jan Janssens sone Gillis, woonende

onder Betecum, den welcken heeft

gecedeert ende getransporteert,

gelijck hij cedeert ende transporteert midts

desen, onderhalff dachmael bosch, soo

ende gelijck tselve gelegen onder

Boinsberch               Boinsberch, wesende # belast op # peerdtskeur

aenden heere vander Bruggen, regenoten

de kinderen van joncker Theodore van

Eynatten ende vrauwe Marianne

Seraerts zuydt ende west, de herbaen

noorden ende Aerdt Nijs oost, ende

dat voor eene somme van hondert

ende thien guldens # als remploy aende de kinderen #

vanden voorschreven joncker Theodore van Eynatten

ende den voorschreven Jan Janssens vuyt het

voorschreven onderhalff dachmael bosch

ontgoeyt ende onterft sijnde, soo is

daerinne gegoeyt ende geerft per

monitionem jure et satis den voorschreven joncker Theo-

dore van Eynatten inden naem ende

tot behoeff van sijne # voorschreve # kinderen et

satis den voorschreven opdraedere et waras

op eenen peerdtskeur sonder meer, obligando,

submittendo ac renuntiando in forma,

coram Dielbeeck, Vander Veken,

xa. novembris 1664.

                                                                                                                 F. Delahault

                                                                                 A. Dielbeeck.

Immens fo 45: 30 juni 1694
S+D tusschen derfgen wijlen Jan Janssens Dilissone x Anna Van Sande
- Anna Vandevelde we Gevaert Janssens
- Carel Miskens x we Jan Janssens
- Hendrick Janssens
- Willem Bols x wijlen Magdalena Janssens
- Hendrik Librecht x Anneken Janssens.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Janssens - Jancens - Jances Magdalena, () Werchter 27.02.1645 (g. Janssens Michael en Vanden Sande Magdalena), x Betekom 05.06.1669 (g. Joannes Joannes en Janssens Carolus) met Bols Guilielmus, deze x 1 Betekom 26.07.1665 (g. Vander Loock Adrianus, Bastiaens Joannes, Van Roij Adrianus en De Brier Marcus) met Van Gauberghen Elisabeth, x 3 (niet W, Bet, ) met Scrijns Barbara, deze x 1 Werchter 11.11.1673 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Adorp Norbertus) met Van Adorp Renerus, + Werchter 03.09.1675, (+) Werchter 04.09,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bols Gerardus, () Betekom 21.12.1666 (g. Janssens Gerardus en Brugmans Joanna),

     Bols Joannes Baptista, () Betekom 05.04.1668 (g. Van Vlasselaer Petrus en Wauters Elisabeth),

     2. Cools Lucia, () Betekom ? 04.03.1671 (g. De Bruijn Adrianus en Pieters Lucia),

     Bols Jeronimus, () Betekom 21.12.1672 (g. Jancens Gerardus n. Jancens Jeronimus en Jansens Anna n. Mijlemans Elisabeth),

     Bools Catharina, () Betekom ...03.1675 (g. Jansees Carolus en Vandervekens Catharina),

     Bools Anna, () Betekom 08.06.1677 (g. Vermeijlen Guilielmus en dlla Anna Verscheuren),

     3a. Van Adorp Adriana, () Werchter 06.10.1674 (g. Van Adorp Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

     3b. Bols Petrus Josephus, () Betekom 28.04.1684 (g. Dnus Saverneel Petrus en Van Langendonck Elisabeth),

     Bols Henricus, () Betekom 02.09.1687 (g. Librecht Henricus n. Verstraeten Henricus en Scrijns Catharina),

 

Janssens Joannes, () Betekom 20.02.1648 (g. Joannes Coremans en Maria De Keijser),

 

Janssens Joanna, () Betekom24.08.1649 (g. Henricus Coremans en Joanna Boots), x Mechelen OLV 18.05.1685 (g. Antone Ludovicus en Walravens Joannes Adrianus) met Hendrick Librechts, () Betekom 27.02.1650, fs Mathijs x Margareta Thijs, deze x 1 Betekom 10.08.1676 (g. Keldermans Adrianus, Vander Loock Adrianus en Librexs Joannes) met Keldermans Catharina, x 3 (niet Bet, W, ) met De Wijngaert Maria, () Werchter 6.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans),

     Uit dit huwelijk:    

     1. Librechts Andreas, () Betekom 01.12.1680 (g. Keldermans Andreas en Vanden Put Catharina), + Betekom 31.01.1733,

     x Mechelen P&P 05.01.1709 (g. Pels Carolus en Bustin Petrus pr.) met Barbara Van Loock, + Betekom 16.04.1741 we, ex Betekom, 

     Librechts Elisabeth, () Betekom 31.01.1683 (g. Verhulst Mathias en Jansens Elisabeth),

     Librechts Maria, () Betekom 16.12.1684 (g. Keldermans Adrianus en Nijs Maria),

     2. Librechts Petrus, () Betekom 04.04.1686 (g. Peeters Joannes n. De Scrijver Petrus en Troije Maria),

     Librechts Joanna, () Betekom 19.03.1687 (g. Baplu Marcus en Van Vlasselaer Joanna Maria),

     Librechts Henricus, () Betekom 11.06.1692 (g. Jansens Henricus en Vandevelde Margareta),

     2. Librechts Henricus, () Betekom 14.12.1697 (g. Janssens Henrick en De Wijngaert Catharina),

     Librechts Catarina, () Betekom 01.05.1700 (g. De Keijser Geerardus en Pels Catarina),

    Librechts Cornelius, () Betekom 12.01.1703 (g. Van Hove Cornelius en Luijten Joanna), + Betekom 17.01.1737,

 

Janssens Carolus, () Betekom 23.11.1653 (g. Carolus Janssens en Catharina Boeyts),

 

Janssens Gerardus, XI (S1238), () Betekom 05.10.1656 (g. Gerardus Janssens en Maria Claes n. Elisabeth Molemans),

 

Janssens Joannes, () Betekom 20.10.1659 (g. Joannes Craenen en Catharina Luijtens),

 

2. Janssens Hendrick, niet Bet.

AVT4: 6 juni 1693:
Jan Janssens Gielissone uit Betekom, Geeraert Janssens ende Jan Janssens beijde zijne getrouwde zonen oock ingesetenen van Betekom mistgaders Jenneken Jansens dochter Jans x Hendrik Librechts ende Willem Bols uit Bael als vader van Catharina Bols geprocreert bij Magdalena Janssens oock des iersten C dochters, hen sterk makende voor Hendrik Janssens des voors ierste C sone verweckt bij Maria Truijen zijn tweede huijsvrouwe hebben gewild dat na de dood van de ierste C alle kinderen gelijck sullen wesen soo van hun vaders als moeders wesen ... in vijf staecken te scheijden willende nochtans dat Geraert Janssens zijnen outsten sone sal hebben 18 gl om redenen dat deselven sal moeten momboir sijn van enige onmondige kinderen
item dat aan Jenneken Janssens x Hendrik Librechts sal gegeven worden het beste bedde ten sterfhuijse
Hendrik Janssens sal gegeven worden een gouden rinck van zijn moeder Marie Troyen met ellen nieuw lijnwaet vier vierdelen coren met twee vierdelen boeckwijt
dat Jan Janssens sijne sone gene rekeninge niemand vande familie sal hebben tegen oft doen van de coop die hij ierst heeft gehouden

 


 

XI - Janssens Gerardus (S1238), () Betekom 05.10.1656 (g. Gerardus Janssens en Maria Claes n. Elisabeth Molemans), x Betekom...07.1681 (g. Joannes Janssens en Hoes Henricus) met Van de Velde Margareta (S1239), () Betekom 15.12.1650 (g. Antonius De Meijer en Margareta Lemmens), deze x 1 Betekom 28.01.1673 (g. Georgius Van de Velde en Adrianus Van der Loock) met Pelgrims Amandus, () Betekom 28.04.1650 (g. Amandus Kerckmans en Helena Vander Rijdt), + Betekom 27.06.1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pelgrims Joannes, () Betekom 28.10.1673 (g. Theodorus Stroijbant en Anna Van de Velde),

 

Pelgrims Elisabeth, () Betekom 16.02.1676 (g. Henricus Pelgrims en Elisabeth Van de Velde),

 

Pelgrims Cornelius, () Betekom 13.02.1678 (g. Cornelius Pelgrims en Boons Margareta),

 

Pelgrims Paulus, () Betekom ...06.1679 (g. Paulus Van de Velde en Elisabeth Van Haecht),

 

2. Janssens Guilielmus, () Betekom 22.07.1682 (g. Guilielmus Bols en Johanna Janssens),

 

Janssens Maria, X (S619), () Betekom 24.01.1685 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Naets),

 

Janssens Franciscus, () Betekom 06.10.1687 (g. Dnus Franciscus Hagenberch en Lucia Jansens n. Anna Mulemans),

 

Janssens Catharina, () Betekom 112.05.1690 (g. Henricus Liberechts en Catharina Hendrickx).

 


 

X - Jacobs Joannes (S618), () Betekom 20.11.1686 (g. Joannes Cousemans en Anna De Becker), x Betekom 08.01.1713 (g. Guilielmus Jacobs en Joannes Janssens) met Maria Janssens (S619), () Betekom 24.01.1685 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Naets), + Betekom 12.01.1718.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobs Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Er zijn wellicht elders fii.

 

Jacobs Joanna Maria, IX (S309), () Betekom 06.10.1717 (g. Joannes Jacobs en Margareta Van de Velde).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom