Voorouderlijst Janssens alias Kempeneers Petrus

 

Patroniem uit de bijbelse naam Joannes.

 


 

XV - Janssens ?, x met Verrijt Barbara ?

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens alias Kempenaers Petrus, XII (N3744),

 

Janssens Antonius, x (niet Heist, ) met Elisabeth Verelst,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, (°) Heist 10.02.1608 (g. Joannes Veels en Barbara Verrijt),

     Janssens Petrus, (°) Heist 15.12.1609 (g. Egidius Veels en Maria Van Poele),

     Janssens Magdalena, (°) Heist 01.01.1612 (g. Theodorus Van Herck en Magdalena Rigouts),

     Janssens Franciscus, (°) Heist 17.07.1613 (g. Franciscus Van Roey en Elisabeth Verhagen),

     Janssens Anna, (°) Heist 27.09.1615 (g. Wilhelmus Verelst en Anna Schellincx),

     Janssens Florentia, (°) Heist 20.07.1617 (g. Florentius Verbruggen en Lucia Heyns),

     Janssens Catharina, (°) Heist 11.07.1619 (g. Cornelius Van de Velde en Catharina Peeters),

     Janssens Cornelius, (°) Heist 22.04.1621 (g. Cornelius Bruers en Catharina Van Orssel).

 


bovenstaand gezinsfragment met wat voorbehoud

 

XII - Janssens alias Kempeneers Petrus (N3744), x (niet Heist, ) met ... Gertrudis (N3745).

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Johannes, XI (N1872), (°) Heist 14.09.1603 (g. Joannes Robrechts en Barbara Verrijt),

 

Janssens Cornelia, (°) Heist 15.08.1605 (g. Cornelius Van de Velde en Lutisia Clemens),

 

Janssens Anna, (°) Heist 05.04.1609 (g. Rumoldus Heyns en Anna Veroft),

 

Janssens Joanna, (°) Heist 29.05.1611 (g. Gerardus Luyten en Maria Van der Veken), x Heist 10.01.1638 (g. Petrus Janssens en Cornelius Kegels) met Peeters - Pieters Lambertus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Petrus, (°) Heist 26.06.1640 (g. Joannes Verbruggen n. Jacobus Wouters en Petrina Gommaers),

     Peeters Anna, (°) Heist 08.02.1643 (g. Adrianus Mertens en Magdalena Verkammen),

     Peeters Andreas, (°) Heist 23.07.1645 (g. Joannes Vercalster en Barbara Peeters),

     Peeters Elisabeth, (°) Heist 30.09.1647 (g. Adrianus Wouters en Elisabeth De Roeck),

     Peeters Gertrudis, (°) Heist 01.08.1650 (g. Jan Van Tongel en Maria Van den Wouwer),

     Peeters Magdalena, (°) Heist 25.10.1654 (g. Petrus Jansens en Magdalena Vervrangen),

 

Janssens Andreas, (°) Heist 29.11.1613 (g. Andreas Wittocx en Dimna Kerselaers), x Itegem 05.02.1641 (g. Petrus Janssens en Laurentius Peeters) met Peeters Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Guilielmus, (°) Itegem 05.11.1641 (g. Guilielmus Peeters en Joanna Janssens),

     Janssens Joannes, (°) Itegem 13.09.1643 (g. Joannes Van Rymenam en Joanna Biese),

     Janssens Petrus, (°) Itegem 05.08.1646 (g. Petrus Janssens en Catharina Van Bockel),

     Janssens Gertrudis, (°) Itegem 04.03.1648 (g. Egidius Peeters en Gertrude Van Bockel),

     Janssens Gualterus, (°) Itegem 29.07.1650 (g. Joannes Peeters en Elisabeth Peeters),

     Janssens Gommarus, (°) Itegem 26.01.1653 (g. Michael Van Dueren en Catharina Peeters),

 

Janssens Petrus, (°) Heist 05.03.1616 (g. Joannes Verswijver en Elisabeth Verelst), x Heist 12.02.1643 (g. Joannes Janssens en Gaspar Boots) met Swarts - Swerts Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Egidius, (°) Heist 10.02.1644 (g. Dilis Goesens en Barbara Peeters),

     Janssens Joannes, (°) Heist 10.07.1646 (g. Adrianus Peeters en Barbara Peeters),

     Janssens Andreas, (°) Heist 09.05.1649 (g. Andreas Gommers en Maria Verduyckt),

     Janssens Petrus, (°) Heist 18.10.1651 (g. Adrianus Peeters en Maria Van de Plas),

     Janssens Anna Maria, (°) Heist 28.02.1655 (g. Sauvereyn De Roeck en Anna De Roeck),

     Janssens Adriana, (°) Heist 15.11.1657 (g. Andreas Diricx en Anna Peeters),

     Janssens Barbara, (°) Heist 16.02.1660 (g. Gommarus Gommers en Barbara Van den Plas),

     Janssens Christianus, (°) Heist 13.03.1662 (g. Christianus Truijts en Elisabeth Verhaegen),

     Akte met dank aan Christine Savat. 

     SW3: 1 jan 1697:

     Christiaen Janssens uit Keerbergen machtigt Adriaen Claes Janssone om te verkopen zeker stuk land genaemt

     den Varenbempt op hem verstorven van Peeter Janssens x Magdalena Sweerts zijn ouders als sij leefden.

 

Janssens Geertrude, (°) Heist 24.04.1619 (g. Erasmus Robrechts en Magdalena Veroft).

 


 

XI - Janssens Joannes (N1872), (°) Heist 14.09.1603 (g. Joannes Robrechts en Barbara Verrijt), x Heist 15.06.1638 (g. ... sub pastore Betecom) met Van de Velde Catharina (N1873), (°) Betekom 09.05.1619 (g. Joannes Holaerts en Catharina Holemans).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters)  aktes uit het Rijksarchief te Leuven met vermelding van Catharina Van de Velde (x Joannes Janssens) met haar zoon Michael Janssens.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), akte dd. 12 nov. 1691

Inde tegenworidcheyt des meyers en. schepenen der heerlijckheyt van Revieren binnen Betecum ten eynde van desen genoempt comparerende op heden desen xij. 9ber. 1691 Cattarina Vande Velde ende Michiel Janssens, haeren soen, ende Cattelijn Peeters, welcke hebben samenderhandt opgedraegen in s' heeren handen vanden gronde een ieder een achste paert in seecker huys, genoempt de Swerte Lelie, regten. de straete ter derdere, de wede. Vanden Loock ter virdere, daervan vertegen hebbende door manisse des meyers en. schepenen, soo wordt hierinne gegicht en. gegoyt ten erffelijcken rechte Adriaen Boon en. Madaleen Nijs, sijne huysvre., op schot, loth en. geburelijcke recht en. s 'heeren chijns en. rechte vanden gronde op conditie dat Cattelijn Peeters hoer gelt sal vuytstaen tot halff meert 1692 en. Cattelijn Vande Velde sal haer paert alsnu moeten gereedt trecken ende ofter eenige achterstellen van chijnsen waeren, sullen de vercoopers moeten affdraegen tot den daegh van goedenisse, item sullen de vercoopers moeten trecken vande huere voor desen loepende jaere ieder twee guldens, maeckende t' samen vier guldens, den oprechten coop wordt verclaert voor de twee coopen twee hondert guldens boven de oncosten, soo van goedenisse als andersints, item oft hier iet te nauw waer geschidt en. ofter naermaels eenige commeren op het voors. goet quamen, beloven partijen malcanderen te wesen goet en. vast garandt onder verbintenisse van hunne persoen en. goederen, present en. toecomende, actum ten daege als voor coram Michiel Vande Velde en. Peeter Van Vlasselaer ter presentie van mij onderges. meyer der voors. heerelijckheydt.

C. Immens.

 

In de onderstaande akte staan personen die op de een of andere manier familie waren van de personen in de vorige akte (Catharina Van de Velde weduwe Janssens Joannes en haar zoon Janssens Michiel). Hoe het familieverband in elkaar steekt, is moeilijk thuis brengen. Petrus Van Herck was de zoon van Cornelius en Helena (Helken) Van de Velde ex Heist. Cornelius blijkt op te treden als doopheffer van Anna Janssens (geb. Heist-op-den-Berg 14.10.1640), zuster van Michiel Janssens. Misschien weet jij er wel raad mee.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, nr. 7195, akte dd. 29.12.1691.

Peeter Van Herck bij vernaederinghe.

Comparerende op heden desen 29. xbris. 1691 voor Peeter Van Hoght en. Peeter Van Vlasselaer Geert Janssens, schepenen der heerlijckheyt van Reviren en. voor mij meyer der voors. heerlijckheyt mits die absentie van onsen dorps clercq, Peeter Van Herck soone Cornelis, daer moeder aff is Helken Van. Velde, welcke verclaert de erffve ofte een ofte twee van het huys, genoempt de Swerte Lelie, bijden voors. Adriane Boon gecocht en. inne gegoyt is van Catlijn Vande Velde en. Catlijn Peeters gecocht, te vernaerderen van blodts wegen met presentatie vande voors. coopsomme in alles te voldoen volgens de coustuymen locael, alhier geinsereert onder limitasie datten voors. cooper Adriaen Boon onder eedt de calomnia sal hebben te verclaeren, den voors. coop deughdelijck geschiedt te sijn sonder faulte die den voors. Peeter Van Herck, naerderlinck, hier toe heeft doen dachvaerden en. verclaert ten effecte dier vernaerderinge te consigneren, gaudt en. silver, wesen. een ducaet met drij sts. silver en. versoeckt hiervan wete en. insinuatie gedaen te worden aenden voors. cooper.

N.B. : In de rand werd "Caerte fig. nis. ut ante" vermeld.

Jan Van Leemputten inden naem van sijne kinderen als bloedt[verwant] vanden voors. vercoopersse versoeckt dat den voors. naerderlinck onder eedt sal hebben te purgeren de selve vernaerderschap geschidt te sijn voor sijn selven en. blijven besitten jaer en. daegh, alhier present Adriaen Boon, heeft dese naerderschap geaccepteert voor wete en. insinuatie.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Petrus, X (N936), (°) Heist 13.03.1639 (g. Petrus Janssens en Maria Van der Veken),

 

Janssens Anna, (°) Heist 14.10.1640 (g. Cornelius Van Herck en Anna Geens),

 

Janssens Maria, (°) Heist 07.09.1642 (g. Paulus Geraerts en Maria Pauwels), x Heist 29.10.1669 (g. David Van Tisnaecken, Petrus Janssens en Joannes De Ceuster) met De Ceuster Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, S, P, Beer, I, Wiek, Huls,

     De Coster Gommarus, (°) Heist 28.12.1672 (g. Petrus Van Woonsel en Joanna Pluys),

     De Coster Cornelius, (°) Heist 06.10.1674 (g. Cornelius Van Woonsel en Anna Helsen),

 

Janssens Michael, (°) Heist 31.05.1646 (g. Michael Van de Velde en Anna Reynders),

 

Janssens Joannes, (°) Heist 02.04.1646 (g. Cornelis Van de Velde en Margaretha Lambrechts), x Heist 18.01.1692 (g. Laurentius Coppens en Joannes De Rijck) met Maria Van Herle - Van Herck bij x,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Laurentius, (°) Heist 10.07.1682 (g. Laurentius Coppens en Anna Van Heirle),

     Janssens Joannes, (°) Heist 16.11.1683 (g. Petrus Van Herle en Magdalena De Backer),

     Janssens Maria, (°) Heist 22.08.1685 (g. Adrianus Van Herle en Maria Bruynseels),

     Janssens Anna Petronella, (°) Heist 12.07.1687 (g. Petrus Gommers en Anna Adriana Robreghts),

     Janssens Joanna, (°) Heist 24.02.1690 (g. Antonius De Backer en Joanna Verduyckt),

     Janssens Adrianus, (°) Heist 14.07.1692 (g. Adrianus Gens en Digna Van Reyn),

     Janssens Petronella, (°) Heist 12.08.1695 (g. Joannes Janssens en Petronella Schroven),

     Janssens Elisabeth, (°) Heist 27.05.1698 (g. Nicolaus Bruynseels en Anna Vrancx),

     Janssens Catharina, (°) Heist 29.10.1699 (g. Petrus Van Heirle en Maria Vermeulen),

     Janssens Petrus, (°) Heist 04.04.1702 (g. Joannes Bruenseels en Elisabeth De Becker),

     Janssens Petronella, (°) Heist 04.04.1702 (g. Dionisius Ceulemans en Maria Peeters),

     Janssens Petrus, (°) Heist 04.09.1707 (g. Adrianus Van Outhven en Elisabeth Van Roij),

 

Janssens Livinus, (°) Heist 07.06.1648 (g. Levinus Van Eynde en Margarita Swerts),

 

Janssens Adrianus, (°) Heist 15.08.1650 (g. Adriaen Lambrechts en Catharina Van der Auderaa),

 

Janssens Catharina, (°) Heist 09.03.1653 (g. Hendericus Van der Aa en Catharina Van de Velde), x Heist 07.01.1699 (g. Diric Van Herck, Andreas Van Herck en Nicolaus Andriessens) met Van Herck Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Herck Andreas, (°) Heist 28.05.1699 (g. Andreas Van Herck en Maria Heylen),

     Van Herck Carolus Matthias, (°) Heist 24.02.1702 (g. Carolus Van den Broeck en Barbara Andrissens),

     Van Herck Melchior Mattheus, (°) Heist 07.01.1705 (g. Mattheus Andreissens en Catharina Verhoeberghe),

     Van Herck Barbara, (°) Heist 09.04.1708 (g. Lambertus Van den Broeck en Barbara Theresia Rampaert),

     Van Herck Gommara, (°) Heist 01.01.1711 (g. Theodorus Van Herck en Gommara Ven),

     Van Herck Petrus, (°) Heist 16.09.1713 (g. Petrus Van Herck en Adriana Verschueren),

     Van Herck Anna Maria, (°) Heist 07.06.1716 (g. Petrus Van Herck en Maria Van Herel),

 

Janssens Michael, (°) Heist 02.12.1655 (g. Joannes Borrens en Helena Van de Velde), x Heist 01.04.1681 (g. Joannes Janssens en Gabriel Geeraers) met Van den Broeck Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, S, P, Beer, I, Wiek, Huls,

     Janssens Elisabeth, (°) Heist 15.05.1681 (g. Adrianus Van den Broeck en Elisabeth Verhaeghen),

     Janssens Anna Catharina, (°) Heist 21.08.1684 (g. Petrus Semeelen en Catharina Van der Auwera),

     Janssens Petrus, (°) Heist 01.11.1687 (g. Petrus Van Calster en Christina Van den Broeck),

     Janssens Barbara, (°) Heist 22.03.1691 (g. Mr Henricus Mastiele en Barbara Gens),

     Janssens Maria Theresia, (°) Heist 27.02.1695 (g. Philippus Vermeeren en Maria Theresia Van den Broeck),

 

Janssens Cornelius, (°) Heist 16.03.1658 (g. Michael Brassiers en Joanna Van de Goor), x Heist 20.10.1676 (g. Adrianus De Swert en Hendricus Lambrechts) met Verschueren Adriana, deze x 2 Heist 12.02.1681 (g. Joannes Verschueren en Adrianus Van den Broeck) met Andrissens Nicolaus, deze x 1 Heist 25.02.1659 (g. Joannes Schuerman en Joannes Van den Broeck) met Van den Broeck Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     1. Andriesens Adriana, (°) Heist 11.12.1659 (g. Cornelius Janssens en Adriana Vermeulen),

     Andriesens Magdalena, (°) Heist 23.03.1662 (g. Adrianus Van den Broeck en Magdalena Lambrechts),

     Andriesens Joanna, (°) Heist 03.10.1664 (g. Jan Van Noten en Adriana Van der Audera),

     Andriesens Bartholomeus, (°) Heist 02.01.1668 (g. Jacob Van den Broeck en Magdalena Docx),

     Andriesens Maria, (°) Heist 02.02.1669 (g. Jan Jansen en Maria Verhagen),

     Andriesens Joannes, (°) Heist 15.10.1671 (g. Joannes Pluijs en Maria Coppens),

     Andriesens Elisabeth, (°) Heist 05.09.1673 (g. Martinus Boierst en Joanna Nauts),

     Andriesens Anna, (°) Heist 12.01.1676 (g. Joannes Verschueren en Anna Lambrechts),

     Andriesens Nicolaus, (°) Heist 07.07.1678 (g. Gerardus Van den Bosch en Magdalena Van den Broeck),

     2. Janssens Catharina, (°) Heist 11.04.1677 (g. Egidius Peeters en Catharina Van den Broeck),

     3. Andriesens Petronella, (°) Heist 09.11.1681 (g. Peeter Janssens en Elisabeth Verbist),

     Andriesens Barbara, (°) Heist 30.11.1683 (g. Joannes Verschueren en Maria Van Hutvel),

     Andriesens Matheus, (°) Heist 10.11.1687 (g. Matheus Van Ostenryck en Martina Van Oostenryck),

 

Janssens Gertrudis, (°) Heist 19.08.1659 (g. Joannes Van Leuffel en Gertrudis Van Bockel),

 

Janssens Adriana, (°) Heist 04.05.1662 (g. Henricus Van der Veken en Adriana Van Roij), x Heist 05.06.1686 (g. Joannes Janssens, Isidorus Frigo, Joannes Heyns en Joannes De Cleyn) met Ooms Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Ooms Joannes, (°) Heist 03.04.1687 (g. Joannes Heyns en Maria Janssens),

     Ooms Anna Catharina, (°) Heist 08.09.1689 (g. Michael Janssens en Anna Roebregts),

     Ooms Franciscus, (°) Heist 04.04.1692 (g. Franciscus Jansens en Francisca De Roeck),

     Ooms Catharina, (°) Heist 24.07.1695 (g. Petrus Ooms en Catharina Segers),

     Ooms Nicolaus, (°) Heist 08.06.1700 (g. David De Vlieg n. Hyronimus Gommaers en Maria Janssens),

     Ooms Adriana, (°) Heist 05.01.1703 (g. Cornelius Goyvaerts en Adriana Heylen).

 


 

X - Janssens Petrus (N936), (°) Heist 13.03.1639 (g. Petrus Janssens en Maria Van der Veken), x 1 Heist 25.01.1671 (g. Gommarus Naegels, Joannes Vaes, Joannes De Ceuster en Petrus Van Wonsel) met Helsens Anna, x 2 Heist 26.06.1683 (g. Joannes Janssens en Andreas Neijs) met Neys Catharina (N937), (°) Heist 09.12.1655 (g. Petrus Janssens en Catharina Lambrechts).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Janssens Joannes, (°) Heist 10.06.1674 (g. Joannes Verhelst en Maria Janssens)

 

2. Janssens Adrianus, IX (N468), (°) Heist 19.04.1684 (g. Adrianus Neys en Gertrudis Lambrechts),

 

Janssens Joanna, (°) Heist 10.02.1686 (g. Joannes Jansens en Catharina Teys), x Heist 08.06.1713 (g. Joannes Van Herck, Laurentius Jansens en Adrianus Jansens) met Van Herck Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Herck Maria, (°) Heist 06.09.1713 (g. Petrus Van Herck en Maria Van Herel),

     Van Herck Dionisius, (°) Heist 29.01.1716 (g. Dionisius Keulemans en Anna Lambrechts),

     Van Herck Joannes, (°) Heist 27.10.1718 (g. Joannes Janssens en Joanna Van Herck),

     Van Herck Petrus, (°) Heist 19.12.1720 (g. Petrus Van Houtven en Elisabeth Janssens), x (niet Heist, ) > 1740 met Janssens Anna Maria,

     Van Herck Elisabeth, (°) Heist 29.08.1723 (g. Adrianus Wittox en Maria Janssens),

     Van Herck Catharina, (°) Heist 29.07.1725 (g. Adrianus Van Houtven en Catharina Janssens),

     Van Herck Adrianus, (°) Heist 09.01.1728 (g. Joannes Van Herck en Anna Van Heirle),

 

Janssens Petrus, (°) Heist 20.05.1687 (g. Petrus Goevaers en Elisabeth Neys),

 

Janssens David, (°) Heist 24.04.1689 (g. David Goossens en Adriana Verschuren), x Heist 26.07.1711 (g. Adrianus Jansens, Andreas Verloij en Petrus Baeten) met Maria Van Kiel,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Adrianus, (°) Heist 28.07.1712 (g. Adrianus Janssens en Joanna Janssens),

     Janssens Maria, (°) Heist 18.02.1714 (g. Franciscus Van Loy en Maria Lambrechts),

 

Janssens Joannes, (°) Heist 15.06.1691 (g. Petrus Van Art en Joanna Neysmans),

 

Janssens Christianus, (°) Heist 15.10.1693 (g. Adrianus Goevaers en Magdalena Verwerft),

 

Janssens Elisabeth, (°) Heist 17.04.1696 (g. Adrianus De Keuster en Elisabeth Verloy).

 


 

IX - Janssens Adrianus (N468), (°) Heist 19.04.1684 (g. Adrianus Neys en Gertrudis Lambrechts), x Heist 11.01.1707 (g. Van Outhven Joannes, Janssens David en Van Outhven Anthonius) met Van Outven (Houtven) Elisabeth (N469), (°) Heist 27.12.1684 (g. Rumoldus Boits en Elisabeth Geens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Joanna, (°) Heist 24.05.1707 (g. Van Outhven Anthonius en Nijs Catharina),

 

Janssens Joannes, (°) Heist 27.02.1709 (g. Van Houtven Joannes en Vekemans Elisabeth),

 

Janssens Adrianus, (°) Heist 14.04.1712 (g. Van Roey Adrianus en Jansens Joanna),

 

Janssens Anna Maria, (°) Heist 25.12.1713 (g. Bosch Joannes en Docx Maria),

 

Janssens Petronilla, (°) Heist 05.08.1715 (g. Janssens David en Peeters Petronilla),

 

Janssens Adrianus, VIII (N234), (°) Heist 20.03.1717 (g. Van Houtven Adrianus en Cleé Magdalena),

 

Janssens Nicolaes, (°) Heist 15.01.1719 (g. Van Herck Nicolaes en Janssens Elisabeth).

 


 

VIII - Janssens Adrianus (N234), (°) Heist 20.03.1715 (g. Van Houtven Adrianus en Cleé Magdalena), x 1 Heist 18.01.1747 (g. Janssens Joannes en Van Deuren Joannes Baptist) met Van Immerseel Joanna (N235), (°) Heist 15.02.1711 (g. Van Emmerseel Guilielmus en Van der Borcht Joanna), x 2 Heist 08.02.1752 (g. Cornelius Egericx, Joannes Janssens en Andreas Van den Broeck) met Trap Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Janssens Joanna Maria, (°) Heist 16.05.1744 (g. Joannes Janssens en Joanna Van Calster),

 

Janssens Anna Catharina, VI (N117), (°) Heist 07.06.1748 (g. Joannes Verloij en Anna Maria Janssens),

 

2. geen fii te Heist.

 


 

VII - Wyns Henricus (N116), (°) Heist 31.07.1740 (g. Van den Broeck Henricus en Van Herck Gommara), + Itegem 1814, x Heist 03.05.1774 (g. Joannes Janssens en Henricus Van den Broeck) met Janssens Catharina (N117), (°) Heist 07.06.1748 (g. Joannes Verloij en Anna Maria Janssens), + Itegem 04.03.1832.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wyns Barbara, (°) Heist 27.05.1775 (g. Joannes Janssens en Barbara De Cuyper),

 

Wyns Anna Elisabeth, (°) Heist 03.12.1776 (g. Adrianus Wyns en Anna Corn. Peeters),

 

Wyns Jan Franciscus, (°) Heist 05.10.1778 (g. sub cond. Joannes Van Looy en Anna Barbara Van Rompaey),

 

Wyns Josephus, (°) Heist 26.08.1780 (in Beekeneinde g. Josephus Peeters en A.M. Wyns),

 

Wyns Jan Baptist, (°) Heist 02.10.1782 (g. Jan Baptist Wyns en Joanna Peeters),

 

Wyns Maria Theresia, (°) Heist 08.12.1784 (g. Jan Spapen en Cath. Theresia Wyns),

 

Wyns Joanna Catharina, (°) Heist 08.08.1786 (g. sub conditione Petrus Claes en Joanna Cath. Wyns),

 

Wyns Petrus Franciscus, VI (N58), (°) Itegem 05.12.1789 (g. Franciscus Rosiers  en Isabella Wyns).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom