Voorouderlijst Janssens Willem

 

Patroniem uit de bijbelse naam Joannes.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - Janssens Henrick, (S), ° ca. 1530, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Barbara,

 

Janssens Willem.

 


Bovenstaand met wat voorbehoud.

 

XIII - Janssens Willem (S), ° ca. 1560, x met Rogmans alias Desters Cathlijn, + Rotselaar 09.08.1613.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Henricus, x 1 Rotselaar 15.01.1606 (g. Meeus Andreas en Van Bostraten Johannes) met Meeus Catharina, deze x 1 met Van Hoegaerden Joannes, gezin bij Meeus,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Meeus Catharina.

 

Janssens Philippus, ° ca. 1590, x 1 Wezemaal 14.06.1618 (g. Wilhelmus Janss n. Dnus De Cremer en Theodoricus Van Vlasselaer) met Anna Van Inthout, (°) Wezemaal 08.11.1592 (g. Adrianus Portmans en Anna Deckers), deze laatste x 2 Wezemaal 26.09.1627 (g.Joannes Minne, Walterus Minne, Adrianus Andries en Johannes Boogaerts) met Maximilianus (Martinus) Minnen,

"Philippus Janse, ex Sallaken, et Anna van Inthout, de Evervelt; contraxerunt matrimonium in Ecclesia nostra Wesemaliensi hac 14 junij, a° 1618.
Presentibus Wilhelmo Janss, colono Domini De Cremer nobilis Lovaniensis; et Theodorico van Vlasselaer, sponsæ vitrico; tanq: testibus".

"Martinus Minnen et Anna Van Inthout contraxerunt matrimonium in Ecclesia nostra Wesemaliensi hac 26 septemb: Ann:

1627 coram Joanne minne, Waltero Minne, Adriano Andries, Johanne Boogaerts et feta frequentia populi".

     Uit dit huwelijk:

     2. Minnen Adriana, (°) Wezemaal 29.06.1628 (g. Minnen Adrianus en Bertauw Johanna),

     Minnen Cornelius, (°) Wezemaal 23.12.1629 (g. Minnen Cornelius en Wittochs Maria),

     Minnen Joannes, (°) Wezemaal 22.10.1631 (g. De Lane Jan en Verheijen Catharina),

     Minnen Martinus, (°) Wezemaal 30.03.1634 (g. Bols Henricus en Cortuijvels Elisabeth),

     Minnen Catharina, (°) Wezemaal 10.02.1636 (g. Minnen Cornelius jr en Verstreken Catharina),

 

Janssens Anna, (S),

 

Janssens alias Opthof Joannes, ° ca. 1595, x 1 Rotselaar 20.07.1625 (g. Guilielmus Janssens en Henricus Verbraecken sr en jr) met Verbraecken Maria, fa Sr Henricus, x 2 Rotselaar 20.01.1636 (g. Zelis Petrus en Dierix Joannes) met  Margriet Leerbels,  + Rotselaar 10.03.1670 we Joes Janssens, deze x 1 Wakkerzeel 05.11.1623 (g. Joannes Gobbelijns, Petrus Derboghen, Leerbels Guilielmus en Van Langendonck Joannes) met Martinus Goerts (Geerts - Gorts), + Wakkerzeel 08.11.1635 mv obijt ex febri calida patis suspecta,

Een akte van emancipatie betreffende de kinderen uit dit gezin zit onder de KLIK. Met dank aan Paul Peeters.

Hieronder ook nog een akte met vermelding van de erfgenamen van Jan Janssens, Margaretha Leerbels (zijn 1e echtgenote) en Maria Verbraecken (zijn 2e echtgenote). Het onroerend goed, waarvan sprake in de akte, is gelegen op het Iveren Velt onder Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7923 fol. 46v°.

Item inde tegenwoordicheyt der heere meyer ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den notaris Van Limborch, clerck inde middelschrijffcamere, om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen, geconstitueert sijnde bij procuratie, geinsereert in seekere conditie gehouden bij den nots. Van. Schrieck, respective den xx. juny 1670, den 4. july, 18 july ende iersten augusti daer naer over het Xcoop. der goederen van. kinderen erffgenaemen ende representan., respective van wijlen Jan Jansens, Maria Verbraeken ende Margrite Leerbels, naer Xmogen. ende authorisatie van. heeren weesmren. der stadt Loven in date xxix. aprilis 1670, onderteekent Goffart, die heere schepenen alhier in originali respective gethoont ende gebleken, heeft opgedraegen met behoorelijcke Xthijdenisse. ter manisse des voors. heere meyers drije dachmaelen landts, gelegen opt d' Iveren Velt onder ... [niet vermeld], regenooten mijn heere Van Langenhove ter eenre, die Stockstraete ter ije., mijn heer van Graeve ter iije. ende derffgenamen Jan Van Langendonck, exposito impositus est den procureur Van Cotthem, present, inden naeme en. tot behoeve van sr. Guilliam Willemars ende jouffe. Anna Willemars, sijne tegenwoordige huysvre., accepterende, per monitionem jure et satis den vs. opdraegere vigore quo supra obligans, submittens ac renuncians pro ut in forma et waras voor vrij, eygen ende onbelast goet, alles in conformiteyt ende achtervolgende de voors. conditie, coram jonckeren Silvius, Spoelberch, iiija. 8bris. 1670.

 

RM23717: 1637: Andries Janssens bij acoordt ende aen hem vercocht een kerre ij pattekons hier op 17 maij 1636 ontfangen drij pattekons
item Peeter De Witte Jan Van Meerbeeck
item de we Hendrick Janssens
item Wilm Janssens alias Opt Sgraevenhoeve

item Peeter De Witte Jan Van Meerbeeck
item de we Hendrick Janssens
item Wilm Janssens alias Opt Sgraevenhoeve.
Aarschot 139ter: 9 sep 1642
Willem Janssens sone wijlen Jans heeft verheven uit cause vanden gedinge int voordeel gevonden van den naers leene voor de schepenen van Rotselaer welke hij aengedaen hadde tegen wijlen ‎(der moedere)‎ Henrickx Van Aerschot een half bunder lants gelegen tot Rotselaer aen den gever.

Opden 1 feb 1646 hebben Jan Janssens Opt Hoff en Jan Bols in handen van Jan Panhuijsen meijer den eedt van trouw gedaen als schepenen des landts ende baronije van Rotselaer.
R1607 fo 61: 9 jan 1647
Erfmangelinge tusschen Jan Janssens Opt Hoff ende Wouter Van Geel
Jan Janssens Opt Hof, schepene, geeft bij titele van permutatie ten behoeve van Wouter Van Geel x Jacquelijne Reijniers een half dm gelegen opt Hamelenvelt ... ter compensatie van welcke de vs Wouter Van Geel heeft opgdragen ten behoeve van Jan Janssens Opt Hof & Margareta Leerbels een half boender lant aent Hamelenbroeck.

R1607 fo 88: 2 juni 1649
Bartholomeus Verlinden x Anna Bols verkopen aan Jan Janssens sone Wilms x Margareta Leerbels drije vd sheeren hellichtwinninge gelegen int Lindebroeck reg Willem Van Langendonck met selve perceel genoempt den Donck.

R1609 fo 12: 11 feb 1671
S+D over die goederen gecocht bij Jan Janssens
- Magdalena Janssens we wijlen Jan Vandenschrieck geasst met Carel De Brier
- Guilliam De Pelsmaker als vader ende momboir van Henrick De Pelsmaker sijnen minderjarige soone behouden van wijlen Cathlijn Janssens sijn ierste huijsvrouwe was
beijde dochters Jans Janssens Willemsone behouden van wijlen … sijne ierste huisvrouwe
- Jan Janssens
- Jacques Janssens
- Guilliam Janssens
alle drije sonen des voors Jan Janssens behouden van wijlen Margareta Leerbels zijn tweede huijsvrouwe was
- Jan Molemans x Susanna Goorts
- Jan Fobelets x Elisabeth Goorts
1) Magdalena Janssens
- ses vd onder Werchter int Werchterbroeck ‎(reg Jan Janssens Pavie over Anna Goris sijne huijsvrouwe)‎
- moet 25 gl eens geven aan Jan Janssens
2) Guilliam De Pelsmaker ten behoeve van sijne soone Hendrick
- die helcht van een dm bempts onder Rotselaer te Petersvelt waervan dander helicht gevallen is aenden voors sr William Janssens
3) Jan Janssens
- een dm onder Wilsel achter den Draeck
- moet 25 gl aan Magdalena Janssens
4) Jacques Janssens
- drije vd helichtwinninge int Lindebroeck onder Rotselaer ‎(Antoon Van Langendonck, Jan Van Langendonck)‎
- twelff roijen lant int Hamelenbroeck geweest twee dachmaelen doch verloeren met het affdrijven vande Dijle
- moet geven ses gl aan Jan Janssens
5) Guilliam Janssens
- die hellicht van een dm bempts onder Rotselaer te Patersvelt daervan die ander hellicht gevallen aenden voors Guilliam De Pelsmaker voor sijne sone Hendrick
6) Jan Molemans x Susanna Goorts
- ses vd lant onder Herent tot Kelfs
7) Jan Foblets x Elisabeth Goorts
- huijs ende hof alhier onder Rotselaer te Gansepoel, groot onderhalf dm.
Fo 6v: 18 feb 1671
Deijlinghe vande kinderen Jan Janssens & Merten Goerts behouden van wijlen Margareta Leerbels over die goederen matrimoniale, op hun verstorven met die doot van de voors Marg Leerbeels hunne moedere
- Jan Janssens geasst met Carel De Brier als toesiener van sijne kinderen behouden van wijlen Cathelijne Van Schriek sijne ierste huijsvrouwe was
- Jacques Janssens
- Guilliam Janssens
- Jan Molemans x Susanna Goorts
- Jan Foblets x Elisabeth Goorts
alle kinderen van wijlen Margriete Leerbels daer resp vaeder aff was Jan Janssens sone wijlen Wilms ende Merten Goorts.
 

 

In deze akte  (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Janssens en zijn vrouw Margaretha Leerbeyls en hun kinderen Jacobus en Joannes Janssens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7903, folio 191r., akte dd. 15 juni 1643.

Item in tegenwoirdicheyt des heeren meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Andries Janssens sone wijlen Henricx, woonende tot Rotselaer, bij manisse, etc(eter)a, heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse drije vierendeelen landts ombegrepen der maeten, gelegen onder Rotselaer voors(chreven) opt Hamelen Veldeken, regenooten jo(ncke)r Raes Van Grave ter ie., d' erffgena(m)en Barbara Meulemans ter iier., Gooris De Pelsmaeckere ter iiier., Jan Van Aerschot ter iiiier. zijden, jo(ncke)r Raes Van Grave voors(chreven) beneden ter ver. zijden, opden voors(chreven) opdraegere verstorven door die doot en(de) afflijvicheyt van sijn(e) auders en(de) tegen sijnen broeder en(de) zustere, hem aengedeylt voor meyer en(de) schepenen van Rotselaer, waer vuyt hij geloeft den naerbes(chreven) cooper ter manissen te leveren extract autentique tot zijns opdraegers cost, exp(osito) imp(ositus) est Jan Janssens, woonende tot Rotselaer voors(chreven), present en(de) t' selve accepteren(de) inden naem en(de) tot behoeff van Jacop en(de) Jan Janssens, sijne kinderen, verweckt bij sijne tegenwoirdige huysvr(ouw)e Margriete Leerebeyls, behoudel(ijck) dat die voors(chreven) Jan Janssens, acceptant, en(de) sijne voors(chreve) huysvr(ouw)e gereserveert henne tochte en(de) henne vrije dispositie per mo(nitionem) jure et satis die voors(chreven opdraegere, obligan(do), submitten(do) ac renunc(iando) in forma et waras voor vrij, eygen en(de) onbelast goet, bekennen(de) die voors(chreven) tranportant over desen transporte wel vernuecht ende betaelt te sijn tot sijnen contentem(ente), coram Dielbeke, Vanden Broecke, junii xva., a(nn)o 1643.

 

In deze akte wordt melding gemaakt van Joannes Janssens, zijn tweede huisvrouw Margaretha Leerbeyls en hun twee kinderen Joannes en Jacobus Janssens. De datum van de akte is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7901, folio 274v., akte dd. 29 oktober 1640.

Item in tegenwoirdicheyt des smeyers ende schepenen van Loven nagenoempt gestaen Goris van Mirock, woonende tot tot (!) Loven, soe in sijnen eyghen name als vuyt crachte en(de) naer vermoghen van speciale en(de) onwederroepelijcke procuratie, hem om des nabes(chreven) staet, valide te mogen doen, gegeven bij Petronella Viskens, sijne tegenwoirdighe huysvrouwe, gepasseert voor m(eeste)r Peeter a Kempis als openbaer notaris, tot Loven residerende, ende seeckere getuyghen opden xxiiiie. dach deser loopende maendt, die heeren schepenen in origineli ghethoent en(de) volcomentlijcken gebleken, bij maenisse des voors(chreven) meyers heeft opgedraghen met behoorlijcke vertheydenisse thien dachmaelen landts, in een stuck geleghen onder Baele, jurisdictie van Aertschot, genoempt het Nieuwgoet Sielhoeve, soe tselve ombegrepen der mate geleghen is ter plaetse voors(chreven), regennooten sheeren straet ter ire. en(de) iie., Jan Smidts ter iiie. ende Hendrick Strijpen ter vierdere sijden, ende bij ordonnantie vanden rechte den voors(chreven) opdrager, soe in sijnen eyghen name als van weghen sijnder voors(chreve) huysvrouwe constituante vuyt die voorgenoemptde (!) thien dachmaelen ontgoet en(de) onterfft sijnde, soe is daer inne gegoet en(de) geerfft Jan Janssens, woonende tot Rotselaer, soe ten behoeve van Jan ende Jacob Janssens, sijne kinderen, bij hem verweeckt vuyt den lichaem van Magriet Leerbeyls, sijne ygenwoirdige huysvrouwe als ten behoeve vande kinderen, bij hem alnoch te verweecken vuyt den schoet sijnder voors(chreve) huysvrouwe, per monitionem jure et satis, den voors(chreven) comparant verbindende sijnen persoon en(de) goeden en(de) den persoon en(de) goeden sijnder huysvrouwe constituants met renunciatie in forma et waras voor ontbelast, reserverende nochtans den voors(chreven) Jan Janssens, soo voor hem selven als sijne voorseyde huysvrouwe hun[n]e vrije dispositie over die voorgenoemptde thien dachmaelen landts, coram eysdem eodem.

     Uit dit huwelijk:

     1a. Goerts Susanna, (°) Wakkerzeel 28.01.1625 (g. Van Ermigeen Oliverius ? en Goerts Susanna), + Wakkerzeel 26.11.1682 waterzucht,

     x Rotselaar 20.11.1644 (g. Meulemans Petrus en Janssens Joannes) met Meulemans Joannes, fs in Wakkerzeel,

     Goerts Elisabeth, zie akte,

     Gorts Guilielmus, (°) Wakkerzeel 04.07.1629 (g. Lerbels Guilielmus en Goorts Catharina),

     Goorts Joannes, (°) Wakkerzeel 02.04.1632 (g. Van Maelcot Joannes en Geens Anna),

     1b. Janssens Magdalena, (°) (niet Rot, Wez, W, Bet, Wak, ), x 1 Rotselaar 13.05.1656 (g. Mathijs Lambertus en De Pelsmaker Guilhelmus/Van Criekinghe Joannes)

     met Joannes Van den Dries, x 2 Rotselaar 10.12.1673 (g. De Neuter Henricus en Huens Petrus) met Joannes De Meijer,

     x 3 Rotselaar 09.07.1681 (g. Van Crieckinge Andreas en Claes Amandus) met Adrianus Vercalsteren,

     Janssens Catharina, ° ca. 1625, x Rotselaar 16.11.1647 (g. Janssens Joannes pater en De Pelsmaeckere Godefridus/... Petrus) met Guilielmus De Pelsmaecker,

Met dank aan Paul Peeters: Guilielmus De Pelsmaecker en Catharina Janssens hadden een zoon, te weten

Henricus De Pelsmaecker, gedoopt te Rotselaar op 29.05.1648 (get. : Van der Heyden ? en ? ? onleesbaar).

Volgens de website van Wim Vandersloten http://vandersloten.be/wrw/wc01/wc01_489.htm

is Guilielmus De Pelsmaecker gedoopt zijn te Wezemaal op 09.10.1625 als zoon van Bartholomeus De Pelsmaecker alias Ter Heyden en Barbara Brugmans (get. : Brugmans Guilielmus en Boogaerts Anna).  Zijn ouders hadden 10 kinderen (zie voornoemde website).

Na het overlijden van Catharina Janssens huwde Guilielmus een tweede maal te Rotselaar op 27.06.1654 (get. : Janssens Joannes en m(agister) Van Criekingen Joannes [notaris]) met Margaretha Rondas, weduwe van de niet nader genoemde Van Roosbroeck.  Deze laatste had met zijn vrouw eveneens een zoon, met name Guilielmus Van Roosbroeck.

Dit laatste blijkt uit de onderstaande korte, maar krachtdadige akte van emancipatie.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8264 fol. 370v°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Guilliam De Pelsmaecker, den wel. heeft geemancipeert en. vuyt sijnen broode gedaen Guilliam Van Roosbroeck, sone van Margriet Rondas, sijne tegenwoordige huysvre., item Hendrick De Pelsmaecker, sijnen sone, verweckt vuyt den schoot van Cathlijn Janssens, sijne eerste huysvre. was, quo facto Ignatius Coecx reconduxit in forma, coram Dielbeeck, Vander Veken, xxiij. juny 1665.

     Janssens Petrus, (°) Rotselaar 12.07.1628 (g. Petrus Raeymaecker en Catharina Cordeel),

     2. Janssens Joannes, (°) Rotselaar 05.08.1637 (g. Stockmans Joannes en Persoens Christina), x 1 (niet Rot, Bet, Wak, W, ) met Catharina Van der Schrieck,

     x 2 (niet Rot, Bet, Wak, W, ) met Anna Van Uijthem,

     Janssens Jacobus, (°) Rotselaar 01.12.1639 (g. Van Ermeghen Anthonius en Vander Heijden Catharina ?), x Rotselaar 19.11.1661 (g. Dnus Huaert Antonius

     en Van Aerschot Adrianus) met Catharina Van Aerschot,

     Janssens Guilielmus, (°) Rotselaar 30.05.1645 (g. Roesbroeck Guilielmus en Vanden Bosch Catharina), x (niet Rot, ) met Adriana Montens,

 

? Janssens Guielmus, x Rotselaar 03.10.1616 (g. mag. Cartio Gerardus en Waelms Joannes) met Waelms - Wou - Wauen Margaretha,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Catharina, (°) Rotselaar 01.11.1615 ill. (g. Wou Joannes en Meeus Catharina),

     Janssens Maria, (°) Rotselaar 18.05.1617 (g. Brugmans Joannes en De Brier Maria).

 


 

XII - Van Meerbeeck Hendricus (S), x 1 Rotselaar 25.11.1612 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Janssens Henricus en Kerckmans Amandus) met Janssens Anna (S), + Rotselaar 21.05.1634, x 2 Rotselaar 08.10.1634 (g. Meeus Adrianus en Bols Henricus) met Catharina Meeus, deze x 2 Rotselaar 02.05.1668 (g. Van Inthout Bartholomeus/Vrolijx Adrianus en Huens Petrus) met Huijbrecht Van Inthout.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Meerbeeck Hendricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Meerbeeck Joannes, (°) Rotselaar 03.06.1614 (g. Tijs Henricus en Van Meerbeeck Anna),

 

Van Meerbeeck Henricus, (°) Rotselaar 12.02.1617 (g. Janssens Henricus en Van Horick Anna),

 

Van Meerbeeck Catharina,, (°) Rotselaar 17.06.1620 (g. Wiggers Franciscus en Meeus Catharina), x Rotselaar 26.04.1644 (g. Van Meerbeeck Henricus en Vrolijcx Adrianus) met Peeters Guilhelmus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Andreas, (°) Rotselaar 11.02.1645 (g. Henricus Van Meerbeeck en Catharina Fobelets), 

     Peeters Henricus, (°) Rotselaar 04.10.1646 (g. Van Meerbeeck Henricus en De Brier Barbara),

     Peeters Anna, (°) Rotselaar 03.10.1649 (g. Van Looij Henricus en Janssens Anna), x met Petrus Govaerts,

     Peeters Catharina, (°) Rotselaar 25.08.1652 (g. Huijgens Nicolaus en Meeus Catharina),

     Peeters Elizabeth, (°) Rotselaar 19.09.1655 (g. Janssens Guilielmus en Briers Elizabeth),

     Peeters Maria, (°) Rotselaar 03.12.1656 (g. Van Meerbeeck Adrianus en Wauters ? Maria),

     Peeters Guilhelmus, (°) Rotselaar 23.03.1658 (g. Van Raesdonck ? Guilhelmus en Van Meerbeeck Anna),

     Peeters Joannes, (°) Rotselaar 19.01.1661 (g. Joannes Vanden Panhuysen en Elisabeth De Winter c. Catharina Mertens), 

 

Van Meerbeeck Anna, XI (S1471 + S1487)

 

Van Meerbeeck Andreas,

 

2. Van Meerbeeck Maria, (°) Rotselaar 21.10.1635 (g. Bols Henricus en Wiggers Maria),

 

Van Meerbeeck Adrianus, (°) Rotselaar 07.11.1638 (g. Van Meerbeeck Catharina), x Rotselaar 20.01.1665 (g. Van Meerbeeck Andreas en Vrolijx Godefridus) met Vrolijx Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Meerbeeck Cornelius, (°) Rotselaar 21.03.1665 (g. Foblets Cornelius en Cortens Joanna),

     Van Meerbeeck Henricus, (°) Rotselaar 21.02.1667 (g. Van Meerbeeck Anna n. Henricus Engelen en Petri Anna),

     Van Meerbeeck Antonius, (°) Rotselaar 09.01.1672 (g. Vrolinx Antonius en Van Brussel Adriana),

 

Van Meerbeeck Anna, (°) Rotselaar 04.08.1641 (g. Meeus Petrus en Vanden Eynde Anna),

 

Van Meerbeeck Guilhelmus, (°) Rotselaar 07.05.1644 (g. Janssens Guilielmus en Wiggers Anna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom