Voorouderlijst Jacobs Cornelius

Patroniem, afgeleid van de Bijbelse voornaam Jacob (Gr.Jacobos, L. Jacobus/Jacomus).

 


 

XII - XII - XIV - Jacobs (Joannes ? ), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Henricus, + Bonheiden 16.01.1667, x Bonheiden 29.08.1632 (g. Joannes Jacops, Joannes De Becker en Wilhelmus Janssens) met Beckers Maria,

    Uit dit huwelijk:

     Jacobs Maria, (°) Bonheiden 16.11.1632 (g. Philippus Claes en Maria Van Divel),

     Jacobs Joannes, (°) Bonheiden 28.11.1634 (g. Joannes Ceulemans en Maria Asselberchs),

     Jacobs Michael, (°) Bonheiden 26.04.1639 (g. Michael Janssens en Anna De Becker),

     Jacobs Catharina, (°) Bonheiden 22.06.1640 (g. Andreas Rogmans en Catharina Van Cauwelaer),

     Jacobs Elisabeth, (°) Bonheiden21.01.1643 (g. Joannes Peeters en Elisabeth Vermijlen),

     Jacobs Petrus, (°) Bonheiden 16.09.1646 (g. Petrus ... en Catharina Ceulemans),

     Jacobs Cornelius, (°) Bonheiden 07.08.1650 (g. Cornelius Op de Beeck en Elisabeth Huybrechts),

     Jacobs Petronella, (°) Bonheiden 21.02.1654 (g. Gabriel De Hondt en Petrus Triest),

 

Jacobs Cornelius, XI - XII - XIII. 

 


 

XI - XII - XIII - Jacobs Cornelius (S1280 + S1920 + S3028 + S4944), (°) (niet O, Bon!, DD, SKW, Wal?, R, P!, K, ), x Bonheiden 13.11.1632 (g. Henricus Jacops, Joannes Andries, Dnus Adrianus Leijten en Joannes Jacobs)  met Go(o)ris - Goers Maria (S1281 + S1921 + S3029 + S4945), (°) Mechelen OLV 02.02.1612 (g. Van Dist Peeter en Van den Brande Lesken).

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs - Jacques Joannes, X - XI - XIII (S640 + S960 + S1514 + S2472), (°) Mechelen P&P 10.07.1633 (g. De Backer Joes en Jacobs Elisabeth),

 

Jacobs Adriana, (°) Mechelen P&P 28.01.1636 (g. Huijbrechts Joannes en Gooris Anthonia),

 

Jacobs Hendricus, (°) Mechelen P&P 07.11.1637 (g. Gooris Hendricus en Smits Elisabeth),

    

Jacobs Cornelius, (°) Mechelen P&P 07.01.1640 (g. Lens Cornelius en Lambrechs Catharina), 

    

Jacobs Elisabeth, (°) Betekom 17.11.1643 (g. Claes Petrus en Michiels Elisabeth),

    

Jacobs Catharina, (°) Betekom 22.08.1646 (g. Van Gestel Adrianus en Lijftochs Catharina), x Betekom 1673 (g. Adrianus Van der Loock en Michael Antoni) met Guilielmus Anthonis,

Uit de onderstaande verkorte transcriptie (met dank aan Paul) van een schepenakte blijkt dat Catharina Jacobs gehuwd was met Guilielmus Anthonis. Het huwelijk had plaats te Betekom in de eerste helft van 1673 (de exacte datum verdween in de plooi van het register) in aanwezigheid van Adrianus Van der Loock en Michael Antoni als getuigen. Guilielmus Anthonis en Catharina Jacobs lieten minstens volgende kinderen dopen :

- Joanna Antoni, gedoopt Betekom 14.03.1678 (get. : Christianus Cerneels ? en Lucia De Wijngaert);

- Anna Anthonis, gedoopt Betekom 17.04.1684 (get. : Guilielmus Goyvaerts en Anna Lintermans);

- Elisabetha Antonis, gedoopt Betekom 15.08.1685 (get. : Adrianus Serneels ? en Elisabetha Antonis);

- Joannes Antonis, gedoopt te Betekom 06.11.1689 (get. : Joannes Viskens en ... ? Antonis).

Dochter Anna Anthonis huwde vermoedelijk met Cornelis De la Bastita, in de kwitantie van 11.04.1729 verkeerdelijk La Baptista genoemd.

Genealogie kan toch prachtig zijn, mar soms toch o zo ingewikkeld !

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7566 fol. 52v°, akte dd. 16.06.1678.

Compareerde de eerbaere Maria Goris, weduwe van Cornelis Jacobs, inwoonder van Betecom, Jan Jacobs, hunnen sone, en. Guilliam Anthonis, hunnen schoonsone, getrouwt hebbende Catharina Jacobs, en. de selve Catharina Jacobs, alle inwoonderen van Betecum, de welcke bekennen soo sij bekennen bij en. mits desen deuchdel. ontfanghen te hebben vuyt handen van Magdalena Van. Linden, geestelijcke dochter, woonende binnen de stadt van Mechelen, de somme van twee hondert guldens eens, gelovende daervoor jaerlijcx te betaelen gelijck sij voor desen betaelt hebben eene rente teghens den penninck sesthien van tweilff guldens en. thien stuyvers (nots. Rumold J. Wetz tot Aerschot).

Borgstelling voor de lening :

Hun huys en. hoff met het block, groot een halff bunder landt daeraen geleghen, gestaen tot Betecum bij Balen, regen. Adriaen Neels noort, Adriaen De Meyer en. Jan Smets oost, de Bogaerden van Aerschot en. sheeren straet west en. de straet loopende naer Bael zuydt,, verclaeren. tselve niet meer belast te wesen dan met den heerlijcken chijns ende hondert guldens capitaels aen Jan Paelmaerts tot Mechelen sonder voorder, gelovende in alle gevalle genoech te doen en. in cas van noode versekerheyt te presteren.

In de rand van de akte werd volgende tekst vermeld.

Op heden elffsten april 1729 is gebleken bij quitte. Isabella Jooris, J.M. Janssens, testis, dat de rente van twee hondert guldens, in dese Xmelt., is gequeten gelijck oock de verloopen door Cornelis La Baptista ende Anna Anthonis, quare et sic vavat, quod attestor, G. Van Ranst, offl.

     Uit dit huwelijk:

     Antoni Joanna, (°) Betekom 14.03.1678 (g. Christianus Cerneels ? en Lucia De Wijngaert),

     Anthonis Anna, (°) Betekom 17.04.1684 (g. Guilielmus Goyvaerts en Anna Lintermans), x met Cornelis De la Bastita,

     Antonis Elisabeth, (°) Betekom 15.08.1685 (g. Adrianus Serneels en Elisabeth Anthonis),

     Antonis Joannes, (°) Betekom 06.11.1689 (g. Joannes Viskens en Theresia Antonis), 

 

Jacobs Maria, (°) Betekom 26.07.1650 (g. Vervarent Hubertus en Vande Velde Elizabeth). 

 


 

X - XI - XII - Jacobs Joannes (S640 + S960 + S1514 + S2472), (°) Mechelen P&P 10.07.1633 (g. De Backer Joes en Jacobs Elisabeth), x Betekom 01.05.1657 (g. Cornelius Jacobs, De Roover Joannes en Vanden Loock Adrianus) met De Wit(t) Barbara (S641 + S961 + S1515 + S2473), (°) (niet W, Rot, Bet, Wez, Wak?, H, Til?, Buk, K, ).

 

Hieronder een verkorte transcriptie (met dank aan Paul Peeters) van een scheiding en deling van de goederen Joannes Jacobs en Barbara De Wit onder hun kleinkinderen Joannes, Guilielmus en Anna Jacobs. Dit betekent niet a priori dat de kleinkinderen broers en zuster zijn. De cruciale vraag is wie de ouders waren van hun resp. kleinkinderen.

Bron : R.A.L., Notaris Christiaan Immens, register nr. 13.120, akte dd. 28.08.1696. comparerende d' eersamen Jan Jacobs, ter eendere, Guilliam Jacobs ter tweedere en. Anna Jacobs ter derdere, de welcke onderlingen met minschappen en. vrindelijckheden verclaeren geprocedeert te hebben tot schijdinge en. dijlinge van alle alsulcke goederen en. gronden van erffven als op hen liden sijn verstorven en. gedevolveert mits de doot en. afflijvicheyt van wijlen Jan Jacobs en. Barbara De Wit, gehuysschen waeren doen sij leeffden, hun liden grootvaeder en. groetmoeder was, sulck gelijck hier naer volghet op dese conditie.

I.v.m. de scheiding en deling tussen de kleinkinderen van Joannes Jacobs en Barbara De Wit (zie ook R.A.L., Notaris Christiaan Immens, register nr. 13.120, akte dd. 28.08.1696 ) volgt hieronder weer de verkorte transcriptie van akte die duidelijk betrekking heeft op de voorgaande. Nu vernemen we dat Anna Jacobs gehuwd was met Guilielmus Go(o)vaerts en dat Guilielmus Jacobs gehuwd was met Maria Wellens.

Bron : R.A.L., Notaris Christiaan Immens, register nr. 13122, akte dd. 23.02.1705.

Schijdinge en. dijlinge, gemackt en. aengegaen tusschen Guilliam Goevaerts als man en. momboir van Anna Jacobs ter eenre ende d' erffgen. en. kinderen van wijlen Guilliam Jacobs en. Maria Wellens, gehuyschen doen sij leefden, ter [t]weedere en. dat over het goet, verbleven onverdijlt tusschen de voors. dijlgenoten als erffgenamen beneffens Jan Jacobs, die sijn paert bij voorgaende dijlinge heeft genoten van Jan Jacobs en. Barbara De Wit, gehuyschen doen sij leeffden en. is gestelt als volght in twee parten met overstaen als int eynde deser genoempt.

 

Uit dit huwelijk:

    

Jacobs Laurentius, (°) Betekom 09.12.1657 (g. Laurentius Van Nin en Maria De Witte), + Betekom 09.12.1657,

 

Jacobs Andreas, (°) Betekom 02.12.1658 (g. Andreas Verbruggen en Anna Vande Sande),

 

Jacobs Joannes, X - XI (S756 + S1236), (°) Betekom 13.08.1660 (g. De Wit Joannes en Catharina Jacobs),

 

Jacobs Anna, (°) Betekom 26.07.1663 (g. Nicolaus Van Remunde en Anna Van Meerbeeck), x 1 Mechelen P&P 07.01.1705 (g. Jacops Joannes en Bustin Petrus pr) met Gouvaerts Guilielmus, x 2 Betekom 17.07.1708 (g. Janssens Egidius, Claes Laurentius en Pirco Paschasius) met Petrus Janssens, kinderloos, akte i.v.m. erfenis hieronder bij broer Joannes,

Hieronder de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Guilielmus Go(o)vaerts en Anna Jacobs. Ook Henricus Jacobs wordt vernoemd. De tekst vertoont wel enkele hiaten.

Bron : R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13715, akte dd. 12.07.1743.

Compareerden Jan Verhaert sone wijlen Andries Verhaert ende van Catharina Toussaint, den welcken heeft verclaert vercocht, gecedeert ende erffelijck getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Jan Van Calster, innewoonder van Betecom, hier mede comparerende ende in gestaedighen erfcoop accepterende des eersten comparants portie ende erffdeel van alle de goederen, achtergelaeten bij wijlen Guilliam Govaerts, in houwelijck geweest sijnde met wijlen Anna Jacobs, voor het meestendeel gelegen onder Betecom ende nu in hueringhe gehouden wordende bij Francis Helsen, bestaende de selve portie ende erfdeel in het just sesthiende paert van de geheele erffenisse, de welcke provisionelijck gedeylt ende gescheyden is in twee paerten ende deelen, het een daer af toecomende aen Adriaen Wouters Jans sone bij coop ende het ander competerende Hendrick Jacobs met den vercooper ende consoorten consisterende in ontrent drij daghmaelen landt, genoempt het Torfken, regenoten 's heeren straete oost, d' erffgen. Jan Kerckmans noordt, item een half bunder, regenoten sheeren straete west, Manriques oost, Hend. Bruyndonckx zuydt ende de kerck noordt, de selve twee parceelen genomen voor het just vierde paert van de geheele voors. erffenisse, waer van mits desen vercocht wordt insgelijcx het vierde paert, de resterende drij paerten der selve twee plecken toecomende aen des vercoopers twee broeders Andries ende Jan Francis ende sijne suster Catharina Verhaert, insgelijcx bij provisionele subdivisie tegens Hend. Jacobs, geschiedende het voors. transport om ende voor eene somme van seven en tachtentigh guldens ende thien stuyvers courant gelt, den penninck gerekent tot twee guldens sesthien stuyvers ende alle andere specien naer advenant, op mindernisse van welcke coopsomme den vercooper bekent alreede ontfanghen te hebben ses... guldens munte als voor, dese daer over dienende voor quittantie ende nopende de resterende een en seventigh guldens ende thien stuyvers gelooft den cooper de selve te sullen voldoen aen den vercooper oft sijns actie hebbende onder verbintenisse van sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, als schult met den rechte verwonnen, uytterlijck tegens Kersmisse van desen jaere 1743, den vercooper waerandeert mits desen het selve sijn ... op den gerechtighen 's heeren chijns, aen... van peerdtskeuren, recht van pontpenninghen, gewoonelijcke, soo voordeelighe als naerdeelighe servituyten, item op het vierde paert van hondert guldens capitael bij sijns ...pers moeder Catharina Toussaint voors. uyt crachte van authorisatie op interest aengenomen van Anna Lauwens weduwe wijlen Peeter Reyers, welck vierde paert met het proportioneel contingent van den jaerlijxschen interest sal wesen tot laste van den cooper sonder corten aen de coopsomme, mitsgaeders den vercooper om te compareren voor heer ende hof competent ende den cooper met sijne huysvrouwe Joanna De Swert oft de genebij hun te nomineren in de twee voors. plecken voor een vierde paert te doen goeden, vestighen ende erven met alle solemniteyten daer toe van rechts wegen gerequireert (ter presentie van Hendrick De Rijck, inwoonder van Betecom, ende van Joannes Van Espen, timmerman binnen Arschot, als getuyghen).

 

Jacobs Adrianus, IX (SS20 + S480), (°) Betekom 12.07.1666 (g. Adrianus Lijftocx en Anna Verheyen),

 

Jacobs Guilielmus, (°) Betekom 26.02.1669 (g. Guilielmus Van Ende en Joanna Van Inde), x Mechelen Jan 09.05.1696 (g. Lents Petrus en Van Leuven (?) Jacobus) met Wellens - Welles - Welts Maria,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder commentaar en bedenkingen van Paul  Peeters bij dit Jacobs-parenteel. Aldus Paul: in het bijzonder vestig ik de aandacht op de gegevens uit de verkorte (onderstaande) transcriptie van een akte van 17.11.1736 voor notaris E.S. Thiry betreffende Maria Jacobs, vrouw van Jan Wouters sone Jans. Ik ga er hier vanuit (misschien wel ten onrechte), dat sommige kinderen niet gehuwd zijn met diegene die zijn opgegeven als man of vrouw.

                       Bron :  R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13713, akte dd. 17.11.1736.

                       Maria Jacobs, geassisteert met haeren man ende momboir Jan Wouters Janssone, die de selve sijne huysvrouwe mits desen tot het naervolgende is authoriserende, ter eenre, ende Gerardus Serneels, ter andere seyden, alle inwoonders van Betecom, welcke voors. eerste comparanten hebben verclaert vercocht, gecedeert ende erffelijck getransporteert te hebben aen den tweeden comparant, sekere pleck, nu opgebroken heyde, geleghen tot Bael, gehuchte onder Aerschot, ter plaetse genoempt de Swerte Putten, groot vijff en seventigh roeden der juste maete onbegrepen, regenoten de straete oost, Jan Baumans suydt, Peeter De Rijck west ende Peeter Baumans noordt, d' eerste comparante competerende bij successie van haeren vaeder wijlen Guilliam Jacobs ende bij scheydinghe ende deylinghe teghens Peeter Baumans als in houwelijcke gehadt hebbende wijlen Anna Jacobs, suster der voors. eerste comparante, onder andere ten deele gevallen, welcke plecke de selve eerste comparanten sijn guaranderende voor vrij ende onbelast van renten ofte andere commeren, mitsgaeders voor vrij, eygen ofte allodiael goet onder obligatie van henne persoonen ende goederen, present ende toecomende, verclaerende die comparanten hinc inde dit tegenwoordigh transport te geschieden om ende mits de somme van vier en dertigh guldens den schellinck tot seven stuyvers gerekent ende alle andere specien naer advenant.

Uit de ontleding van de akte blijkt dat Maria Jacobs (x Joannes Wouters) de dochter is van Guilielmus en dat zij zuster is van Anna Jacobs (x Petrus Baumans, weduwnaar van Maria Serneels). Joannes Wauters en Maria Jacobs huwden te Betekom op 11.09.1730 (ondertrouw op 27.08.1730) in aanwezigheid van Petrus Jacobs en Cornelius Wauters als getuigen (dezelfde getuigen bij ondertrouw). Zij lieten volgende kinderen dopen :

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

1731.06.22

Wauters

Joannes

Joannes

Jacobs Maria

Koremans Joannes

De Rijck Joanna

1733.01.03

Wauters

Maria Catharina

Joannes

Jacobs Maria

Jacobs Petrus

Bauwmans Catharina

1734.07.25

Wauters

Joannes Baptista

Joannes

Jacobs Maria

De Rijck Joannes

Jancens Elisabetha

1736.08.22

Wauters

Anna Maria

Joannes

Jacobs Maria

Helsen Franciscus

Jacobs Anna

1739.01.08

Wauters

Joanna Maria

Joannes

Jacobs Maria

Wauters Adrianus

Jacobs Joanna Maria

1741.08.02

Wauters

Maria Anna

Joannes

Jacobs Maria

Cornelis Guilielmus

Wauters Maria Anna

1745.08.15

Wauters

Maria Elisabetha

Joannes

Jacobs Maria

De Roover Guilielmus

Jacobs Elisabetha

Als ik de doopheffers overschouw, dan valt het op dat naast naamgenoten Petrus Jacobs, Anna Jacobs, Joanna Maria Jacobs en Elisabetha Jacobs ook Joannes De Rijck en Elisabetha Janssens als doopheffers optreden. Joannes De Rijck is volgens uw gegevens gehuwd met Anna Jacobs (ged. Betekom 10.03.1700), weduwe van Adrianus Vertruyen. Een Elisabetha Janssens was volgens uw gegevens gehuwd met Cornelius Jacobs (ged. Betekom 16.07.1697). De enige Elisabetha Jacobs die m.i. als doopheffer in aanmerking kan komen, is gedoopt te Betekom op 12.01.1723 als dochter van Henricus en Lucia Antonis. Henricus Jacobs en Lucia Antonis hebben ook een dochter Joanna Maria Jacobs, ged. Betekom 31.05.1715. Dit alles zou er kunnen op wijzen dat Petrus, Anna en Henricus Jacobs resp. broers en zuster zijn van Maria Jacobs, maar dan kunnen zij onmogelijk de kinderen zijn van Joannes Jacobs en Clara De Backer (De Becker).

Zeker is dat Anna Jacobs (x Petrus Baumans) de zuster is van Maria Jacobs (x Joannes Wauters). Petrus Bouwmans en Anna Jacobs huwden te Betekom op 20.09.1721 in aanwezigheid van Rumoldus Baesel en Bartholomeus Persoons als getuigen (duidelijk geen Betekommenaars). Zij lieten volgende kinderen na (1e geboren in Betekom en volgende in Baal) :

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

1722.10.21

Bauwmans

Anna

Petrus

Jacobs Anna

Bauwmans Petrus

Jacobs Anna

1725.07.05

Boumans

Andreas Ludovicus

Petrus

Jacobs Anna

Boumans Andreas

Jacobs Anna

1728.02.02

Boumans

Anna Maria

Petrus

Jacobs Anna

Jansens Petrus

Lavereys Anna

1730.11.27

Boumans

Elisabetha

Petrus

Jacobs Anna

Boumans Joannes

Jannes Elisabetha

Hier valt vooral Anna Lavereys als doopheffer op, die ongetwijfeld dient vereenzelvigd te worden met Anna Maria Laureys (Laurijs / Lauwerijs), de echtgenote van Petrus Jacobs (mogelijk de broer/oom van moeder Anna Jacobs).

Aldus mijn redenering , maar omzichtigheid lijkt me toch wel geboden. De vraag stelt zich wie Guilielmus Jacobs (vader van Maria en Anna) is. Als hij gedoopt werd te Betekom op 02.09.1683 als zoon van Joannes en Clara De Becker, dan is de kans groot dat zijn echtgenote Elisabetha Van de Velde zijn tweede vrouw is en dat hij nog kinderen had uit een eerste huwelijk. Bemerk dat hij reeds 40 jaar was toen hij huwde met Elisabetha Van de Velde.

 

Hieronder volgt nog zo'n akte, waarover moet nagedacht worden.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 27.02.1745.

In tegenwoordigheyt van Adriaen Janssens, schepene der heerlijckheden van Bruggen, Riviere, &c., als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert ende voor mede schepenen der selve heerlijckheden hier onder te noemen, gestaen Jan Nijs Peeters sone, den welcken uyt crachte ende naer vermoghen van onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in de conditien van vercoopinghe ende ingevolghe het consent tot het naervolgende gedraegen bij quittantie van voldoeninghe, staende achter de copije der selve conditien, alhier in forma authentica gesien ende gebleken, welckers teneur is volgende ende luydt aldus.

Conditien ende voorwaerden waer op men van weghens Peeter Jacobs, soo voor sich selven mede als momboir van de weesen van Guilliam Jacobs, mitsgaders als momboir van de weesen van Peeter Bauwmans, Jan Wauters in houwelijck met Maria Jacobs, Hendrick Jacobs, Cornelis Jacobs, Jan De Rijck in houwelijk met Anna Jacobs, Joanna Maria Jacobs, Hendrick Van Nuffelen in houwelijck met Catharina Janssens, Jan Janssens, Peeter Janssens, Elisabeth ende Maria Janssens, kinderen van Jan Janssens met consent ende overstaen van henne moeder Joanna De Roover, sal vercoopen de goederen hier naer te specificeren.

In den eersten sal men de selve goederen op ofte afroepen ende vercoopen met carolus guldens in loopende gelt, den pattacon tot twee guldens sesthien stuyvers ende d' andere specien naer advenant gerekent.

Item sullen de selve goederen vercocht worden op de groote ende servituten daer over ende toe van andere ...rende (?) voor los ende vrije, behoudelijck op die commeren ende lasten hier onder nader te specificeren, waer van die vervallen verloopen tot den dagh der vercoopinghe bij de vercoopers sullen worden geeffent, dan de gene naer datum van dese vercoopinghe te vervallen sullen wesen tot laste van de coopers.

Ende ingevalle naermaels eenighe commeren ofte lasten bevonden wirden uyttegaen boven de gene hier naer te specificeren, excederende in de jaerlijckxe betaelinghe de drij stuyvers, daer over sullen de vercoopers de coopers guarranderen met te quyten die quytbaere soo die te quyten staen ende de ontquytbaere tegens den penninck sevenentwintigh.

Item de selve goederen sullen vercocht worden met drij ofte vier behoorelijcke sitdaeghen, d' een d' ander van acht tot acht daeghen vervolgende, ende sullen de vercoopers dese conditie moghen veranderen tot den palmslagh inclues.

Ende den palmslagh sal men geven ten eersten, tweeden, derden ofte vierden sitdaeghe naer geliefte vande vercoopers.

Item alle geboden bij geschrifte te stellen sullen ter optie van de vercoopers moghen gehouden worden voor goedt ofte niet, alhoewel daer over gheenen palmslagh en sal moeten volghen.

Item is conditie dat de gene den palmslagh sullen becomen hebben, sullen winnen ende prouffiteren van den gene die de selve goederen met den uytganck der brandende keerse sal comen te blijven de somme, gelijck daer bij sal sijn geannoteert, ende den palmslagh alsoo hebbende, sal hij voor alle andere daer op vermoghen te stellen soo veel hooghen ofte verdieren als 't hem goedt duncken ende gelieven sal, waer af elcke hooghe doen sal twee guldens munte als voor, d' eene hellicht daer van ten behoeve van de vercoopers ende d' ander hellicht ten behoeve vande coopers ofte bieders ende ingevalle den coop blijft den genen die den palmslagh als vooren sal hebben becomen, die sal het recht van den selven palmslagh ende van sijne gestelde hooghen aen sijn selven vinden.

Item men sal de keersse over de selve goederen instantelijck branden naer het geven van den selven palmslagh ende vierthien daeghen naer het geven van den selven palmslagh ende branden der keirsse sullen de coopers ende vercoopers malcanderen moeten voldoen, te weten de coopers de penninghen van hennen coop met het gene daer van dependeert ende de vercoopers van hun consent in de ontgoedenisse ende goedenisse, daer ende alsoo, met gelofte van waerschap ende guarrand, alswanneer de coopers hunne gecochte goederen instantelijck sullen moghen aenveerden, behoudelijck den hof achter het huys, die sal moghen gedefructueert worden bij Hendrick Van Nuffelen tot Bamis van desen jaere 1700 twee en veertigh.

Item sullen de coopers alsdan oock promptelijck mo[e]ten betaelen van ideren gulden der principale coopsomme eenen stuyver in munte als voor tot verhael van de ontcosten, in dese vercoopinghe geschiet ende alnoch te geschieden, mitsgaders sesse stuyvers aen den heere meyer der stadt Arschot voor het bannen ende branden der keersse ende daerenboven eenen gulden sesthien stuyvers voor het maecken der conditien, boven alnoch den noodighen segel tot de selve ende van ider parceel eenen schellinck voor goidtspenninck aen de kercke van Betecum, half ende half, ende van ider parceel een half ton goedt bier voor lijfcoop, oock half ende half.

Item sullen de coopers gehouden sijn te stellen eene suffisante borghe, de stadt ende jurisdictie van Arschot bedwanghbaer, de welcke hem sal moeten verobligeren als principael, renuntierende ten effecte van dien aen alle privilegien ende exceptien dese eenighsints contrarierende, ende namentlijck aen het beneficie ordinis excussionis et divisionis daer van alvoorens door mij ongeschreven secretaris onderricht sijnde, dan geloven de coopers hunne borghen altijdt costeloos ende schaedeloos te guarranderen ende indemneren, des verclaerende bij desen.

Item oft in het lesen deser conditien geven van den palmslagh, branden der keirsse, &c., eenigh abuys quaeme te gereysen, dat men het selve soo dickwils sal moghen redresseren ende resumeren als sulckx gebeuren sal sonder contradictie van imant, blijvende ondertusschen goedt alle gestelde hooghen ende gebodt.

Item oft imant cochte ende dese conditie niet en wilde nochte en conde voldoen, dat men de selve goederen andermael instantelijck ofte met eenen anderen sitdagh allen sal oproepen ende vercoopen sonder meer sonder eenighe andere rechtsvoorderinghe dan alleenelijck advertentie doende door eenen dienaer ende het gene minder sal vercocht worden als het eerst vercocht was, sal den gebreckelijcken cooper moeten opleggen ende betaelen ende het gene meer sal wesen tot prouffeyt vande vercoopers ofte sal het de vercoopers liber staen eenen te moghen aenveerden die daer op sal hebben gehooght die de selve goederen sal moeten aenveerden voor den prijs bij hem verdiert.

Finalijck en sal sich niemant tegens den inhoude deser conditie moghen behelpen met eenighe exceptien ofte privilegien dese eenighsints contrarierende, maer sullen daer aen moeten renuntieren gelijck sij verstaen worden te doen bij desen, constituerende ten effecte van dijen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authenticque om het selve te herkennen voor den Souverijnen Raede van Brabant, d' heeren meyer ende schepenen van Loven, die van Arschot ende alomme ende aldaer te consenteren in gewillighe condemnatie, parate ende reele executie, mede in de ontgoedenisse ende goedenisse, alles sonder voorgaende daegement onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer rechte.

Specificatie van panden.

N°. 1°. Ierst seker huys ende hof.

N°. 2°. Item seker schuere met den gronde, gestaen ende gelegen onder Betecom op de plaetse, regenoten Cornelis Nuyts oost ende zuydt, de straet west, de wede. sr. Christiaen Immens noort, belast met 'sheeren chijns aen den heere van Bruggen ofte Rivieren ende subject aen keur ingevalle sonder meer.

Den palmslagh sal doen twee guldens.

Op heden den sesden july 1700 twee en veertigh is binnen Betecum ten huyse van Hendrick De Rijck naer voorgaende kerck gebodt, gehouden den eersten sitdagh, ende gevraeght ofter imant eenigh gebodt wilde doen, is gecompareert sr. Michiel Rubbens, den welcken daer vorens heeft geboden tot hondert vijftigh guldens, den selven noch thien guldens meer, den selven noch vijf en twintigh guldens meer, Cornelis Jacobs heeft geboden tot twee hondert guldens, coram d. Guilis, borghemeester, d. Van Aenvanck ende Vloebergh, schepenen.

Op heden den 13. july 1742 is binnen Betecum ten huyse voorschreve naer voorgaende kerck gebodt gehouden den tweeden sitdagh ende gevraeght ofter imant eenigh voorder gebodt wilde doen, is gecompareert Cornelis Nuyts, den welcken daer voor heeft geboden twee hondert vijf guldens courant, d. Guilis, borghemeester, d. Vloebergh ende Van Aenvanck, schepenen.

Op heden den twintighsten july duysent sevenhondert twee en veertigh is binnen Betecum naer voorgaende kerck gebodt gehouden den derden sitdagh ende de conditien een ieder voorgelesen sijnde ende de voors. schuere afgeroepen van vier hondert tot twee hondert vijfentwintigh guldens, is de selve ingemeynt bij mr. Jan Rolie voor de voorschreve somme van twee hondert vijfentwintigh guldens ende heeft daer vorens den palmslagh gecregen, stelt daer op ses hooghen, den selven noch drije hooghen, den selven noch drij hooghen, scheydt daer mede af ende de keirsse ontsteken sijnde, en sijn in het branden der selve geene hooghen gestelt et habet met den uytganck der brandende keirsse, soo voor hem als voor den genen bij hem te nomineren, stelt voor borghe Peeter Jacobs, coram d. Guilis, borghemeester, d. Van Aenvanck en. Vloebergh, schepenen, ende is onderteeckent met dese letteren, inv, waer bij staet, dit is 't merck van Jan Rolie, Peeter Jacobs et a me secretaris, leeger stont quod attestor, onderteeckent C.J. Verloey, sris., ende op het volgende blad stont het volgende, copije der quittantie van Jan Rolie ende daer onder, wij ondergeschreven, respective erfgenaemen van wijlen Joanna Jacobs, in haer leven wede. van Peeter Janssens, bekennen ontfangen te hebben van mr. Jan Rolie de somme van twee hondert twee en vijftigh guldens acht stuyvers drij oorden in voldoeninghe vande coopsomme met palmslagh, hooghen, stuyvergelt ende anderen ongelde van de schuere met den gronde hier vorens vermelt, consenterende oversulcx in de ontgoedenisse ende goedenisse, daer ende alsoo, t' oirconde, &c., desen 7. augusti 1742 ende waeren onderteeckent Peeter Jacobs, Hendrick Van Nuffelen ende bij forme van een cruysken, waer bij stont, dit is tmerck van Joanna De Roover, in margine stont, op 23. augusti 1742 ontfangen voor pontpenninge van de schuere, in desen act vermelt, vijfentwintigh guldens vier stuyvers drij oorden ende was onderteeckent J.J. de Bouwens de Ghijseghem.

Heeft opgedraeghen met wettighe vertijdenisse in des voorn. loco meyers als in 'sheeren handen van den gronde, schuere ende erve, bij de voorgeinsereerde conditien, breeder vermeldt ende geindividueert onder waerschap, &c., als bij de selve ende naer dien den selven opdraegere in den naem van sijne constituanten naer vermoghen als boven, met maenisse van. loco meyer ende wijsdomme der schepenen aenstonts te noemen, daer uyt was ontgoeyt ende onterft, soo is ter selve maenisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemniteyten daerinne gegoeyt ende geerft op schot, lot ende eenen iegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, Gertrudis Toussaint wede. wijlen meester Jan Relie, voor haer ende haere naercomelingen, erfgenaemen oft actie hebbende, actum 27en. febr. 1745, coram den voorn. loco meyer, Hendrick Van Nuffelen ende Hendrick Vander Borght, schepenen.

Dit is 't merck IN van Jan Nijs.

Adriaen Janssens.

Hendrick Van Nuffelen.

Hendrick Vander Borght.

Mij present E.S. Thiry, greffr.,

1745.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Petrus Baumans als voogd van de kinderen van Guilielmus Jacobs en Maria Wellens.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 24, akte dd. 12.01.1724.

Conditien en. voorwaerden waerop Pr. Bauwmans voor sijn selffs, mede als momboir over de weesen van wijlen Guill. Jacobs en. Maria Wellens publicquel. sal vercoopen de hellicht van ontrent een boender de maete onbegrepen, geleghen onder Bael, gent. den Tiesch, waer van de hellicht is compet. aen de voors. weesen en. de wederhellicht aen. voors. Pr. Bauwmans.

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Adam, (°) Mechelen P&P 16.06.1697 (g. Kuijkens Adam en Catharina), 

     Jacobs Joannes, (°) Mechelen P&P 16.06.1697 (g. Wilis Joannes en Bellekens Gummara), 

     Jacobs Anna, (°) Mechelen P&P 16.05.1698 (g. Vande Velde Philippus en Bulles Anna),

     x Betekom 20.09.1721 (g. Rumoldus Baesel en Bartholomeus Persoons) met Petrus Baumans, fii in inzet hierboven,

     deze x 1 Mechelen OLV 19.01.1708 (g. Branson Guilielmus en Bouwmans Petrus) met Maria Serneels - Cerniels,

Hieronder een akte met vermelding van Petrus Baumans en Anna Jacobs.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 41, akte dd. 28.11.1741.

Conditien ende voorwaerden waer op men sal vercoopen van wegens Peeter Bauwmans als momboir der weesen van Peeter Bauwmans ende Anna Jacobs het schaerhout, hier naer te specificeren.

In den eersten sal men het selven schaerhout op ofte affroepen ende vercoopen met Carolus gulden in loopende gelt, den schellinck tot seven stuyvers ende d' andere specien naer advenant gereckent.

Item oft in het op ofte affroepen eenigh abuys quaeme te gereysen, sal men het selven soo dickwils moghen redresseren als sulckx gebeuren sal sonder contradictie van imant blijvende niet te min goedt alle geboeden.

Item sal het selven houdt van den respectiven grondt ofte bosch moeten wesen gecapt voor den eersten dagh may 1741 ende van den grondt geamoveert voor St. Peeters en. Paulus dagh van den selven jaere op pene van verbeurt van het haut van t' gene op den respective bosch sal bevonden woorden.

Item sullen de coopers hunne coopsomme voldoen te Bamis van den jaere 1742 in handen van Peeter Bauwmans sonder voorderen uytstel als schult met recht verwonnen.

Item en sullen de coopers niet voorders moghen cappen als het castel ofte capmes de leste mael heeft gegaen, nochte en sullen de coopers niet moghen clammatten, doen ofte laeten clammatten op pene ende amende van vijff pattacons ten behoeve van den armen van Betecum boven de costen van beleyde daer omme te doen.

Item soo haest het selven houdt sal wesen vercocht, sal het selven staen tot laste ende peryckele van de coopers, alwaert dat het selven naermals gestolen ofte verbrant wierde, dat sij daer over geenen quytslagh en sullen genieten nochte moghen pretenderen op wat pretex het soude moghen wesen ofte niet.

Item sullen de coopers gehouden sijn te stellen goede ende sufficante borghe, die hen sullen moeten verobligeren als principael, renuntierende ten effecte van dijen aen het beneficie ordinis excussionis et divisionis daer van alvorens van mij ondergesr. secretaris over den inhoude dijer onderricht sijnde voor het stellen van welcke borghe sij sullen moeten betaelen seven stuyvers twee oorden.

Item en sullen de hooghers ofte bieders niet minder vermoghen te bieden als het boven de drij guldens is, dan wel vijff stuyvers heffen.

Item sullen de coopers gehouden sijn te betaelen van ideren gulden der principaele coopsomme instantelijck te moeten betaelen eenen stuyver.

Item sullen de coopers boven dijen van ideren coop moeten betaelen voor conditie geldt voor t' schreven plecken van billetten segel deser conditie vierthien stuyvers twee oorden.

Item oft imant cochte ende dese conditie niet en voldeden en wilde, nochte en conde voldoen, dat men het selven schaerhout, bij hem innegecocht, instantelijck andermael sal oproepen ende vercoopen ende het gene minder sal gelden als het eerst vercocht was, sal den gebreckelijcken cooper moeten opleggen ende betaelen ende het gene meer sal wesen tot proffijte van de weesen alleen.

Finalijck constituerende soo coopers als hunne borghen onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authenticque om het selven te herkennen voor den Souverijnen Raede van Brabant, d' heeren meyer ende schepenen van Loven, die van Arschot ende alomme ende aldaer te consenteren in gewillighe condemnatie, parate ende reele executie, alles sonder voorgaende dagement onder obligatie, submissie ende renuntiatie als naer rechte.

Te weten het schaerhout van de hellicht van den den bosch, genoemt den Theen, naest de noortzeyde gelegen onder Betecum, is innegemeynt bij Anthoen De Wit voor achtendertigh guldens, stelt voor borghe Jan Neys.

Aldus opgeroepen ende vercocht binnen Betecum desen 28en. november 1741, coram d. Guillis, borghemeester, d. Van Aenvanck en. Vloebergh, schepenen.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 43, akte dd. 20.10.1744.

Conditien ende voorwaerden achtervolghens de welcke men van weghens Peeter Bauwmans en. Peeter Jacops als momboirs der weesen van Peeter Bauwmans en. Anna Jacops, gehuys. als sij leef., sullen verhueren het huys, hof en. landt, hier naer te specificeren, ten overstaen van heeren borghemr. en. schepenen der stadt en. lande van Arschot als oppermomboiren van alle weesen hunder jurisdictie (Baal).

     Jacobs Maria, (°) Mechelen P&P 18.12.1700 (g. Bullens Michael en Teurfs Maria), 

     x Betekom 11.09.1730 (g. Petrus Jacobs en Cornelius Wauters) met Joannes Wauters, fii in inzet hierboven.

 


 

X - XI - Jacobs Joannes (S756 + S1236), (°) Betekom 13.08.1660 (g. Catharina Marien), x Mechelen P&P 17.08.1681 (g. Jacobs Joannes en Horte Joannes) met Clara De Backer (De Becker) (S757 + S1237), (°) Rijmenam 25.10.1658 (g. Joannes Cleijnhens en Clara Van Bierbeeck), + Betekom 05/08.07.1719 vv.

 

V.T. Betekom 1702:

Jan Jacops, een perdt, met zijn vrouw, 2 koeij, een kalff, metten halven ploegh   5-08

V.T. Betecom 1709:

Jan Jacobs met sijn vrouw

ende Guilliam, Jan, Peeter, Cournelis ende Anna (G ...), kinderen

Maria Van Gestel, mijsen

coren ?

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) twee aktes, waarin Joannes Jacobs en Clara De Backer worden vermeld.  De aktes van C. Immens, griffier van de heerlijkheid Rivieren in Betekom en ook notaris, worden gekenmerkt door tal van schrijffouten.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 19.12.1714.

Gestaen inde teghenwoordighhijdt van Hendrick Mirocx, mijer, Ardt Van Vlasselaer, Jacobus Vanden Bergh ende Peeter Lauwers, schepen. in Betecum [van] die heeren Snellincx ende Dognaty, respective heeren in Betecum, dewelcke vuyt crachte van procuratie, hier in originali gesien ende ghetho[o]nt, geteckent 2. 8bris. 1714, J.H. Snellincx, M.A. Dognaty de Pudigem, vuyt crac[h]te der selver, hebben opgedraghen als in heeren handen van den gronde een parceel heyde, genompt den Langendijck, groot ontrent een bunder, geleghen onder den dorpe van Betecum, regen. Ardt Michilis (!) cum suis oist, Ste. Niclaesbergh nordt, Jan Jacobs ende Andries Peeters west, jor. Eynatten suydt ende naer dew. die selve heeren van allen hunnen rechte verteghen hadden, soo is ter manisse des mijers ende wijsdomme der schepenen in het selve parceel gegicht ende gegoydt Jan Jacobs ende Clara De Backer, wettighe ghehuysschen, op den last van jaerlijcken s' heerlijcken chijns van diertien (!) sts. ende subiect aen pontpenninghen, comende te cesseren den voorighen chijns ende pertscuer, dit voors. goedt is geevinceert ende voorts gecomen van Adriaen Nijs, actum den 19. xbris. 1714.

C. Immens, 1714.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 24.09.1715.

Wij Hendrick Mirocx, meyer, Ardt Van Vlaslaer, Jacobus Van. Bergh, Adriaen Van Vlaslaer, ... [n.v.] Jansens, Guilliam Verhaegen, scepenen van Bruggen ende Rivieren onder Betecum, tuygen en maecken kennelijck dat van wegens die H. Geest mrs. van den H. Geest van Betecum reelijck en in debita forma is ten gronde geprocedeert op de hellicht van ses daghmaelen bosch, gelegen binnen Betecum, den geheelen bosch die hairbaen suydt, de straet west ende nordt, Aerdt Claes oost, gecompeteert hebbende wijlen Jan Van Langendonck, alles tot verhael een molenvat coren jaerlijx aenden voors. Heyligen Geest, breder bij conclusie ter volle gehouden int doen deser evixite (!) oft soo veel het recht vermagh en bij ons gesien den vonnisse als oock die relaesen en acten van evictien, ter rolle gehouden, conden, proclamatien, kerckgeboeden, conditie van vercoop naer voorgaende publycke sitdaegen en affictie van billetten en andere rechtvoorderinge, int selve gedaen met het geene daer aen dependeert, daer uyt ende naer is gevolght, procederende totter interpositie vande decrete hebben wij scepenen bovengenoempt ter manisse des voors. meyers de selve evictien, exploiten, relaesen, daegementen, etta., gedecreteert en mits de non paritie (!) der geexecuteerde en gedaeghde default gevende en voor het profijt van dien de selve uyt de voors. hellicht ontervende, mitsgaeders de selve van hunlieden recht als in oft tot de selve hellicht eenighsints souden connen hebben ofte pretenderen, wij meyer en scepenen voors. Jan Jacobs, ingesetenen van ... [n.v.], cooper aengewesen in den selven pandt, bij hem aengeslaegen en gebruyckt, is dienvolgens den selven Jacobs en Clara De Backer, gehuysschen, ter manisse als voor in wijsdomme van de voors. scepenen inde voors. hellight gegicht en gegoydt met alle gerequireerde solemniteyten op den last van het voors. molevat coren aenden voors. H. Geest, mitsgaeders op den waerachtigen sheeren chijns, peerdtsceuren ende andere servituten van thinden als andersints die daer op mochten woorden bevonden op vuyt te gaen en andere voorwaerde, breeder inde conditie van vercoopinge des aengaende, voor ons gehouden en gesloeten den 10. 7bris. 1715, verclaerende tot het hooren ende sien doen deser goedenisse bij condtbrieven Dillen weduwe wijlen Jan Van Langendonck, gedirigeert door den dienaer Jan Van Horck tegens op hodie, mitsgaeders billet geaffigeert op de kercke dore alhier met clausule van daegsel, last van alle die geene eenigh recht ofte actie nogh wilden hebben ofte pretenderen tot den voors. pandt te coemen overgeven op pene van vervallen te sijn, den waerachtigen coop woordt verclaert mette hoogen 118 guls. coram als voor, actum 24en. 7bris. 1715.

C. Immens, greff.

Hieronder volgt de verkorte transcriptie van een akte om over na te denken. In de akte wordt verwezen naar een testament, doch spijtig genoeg zonder datum of vermelding van de opsteller ervan.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 43, akte dd. 11.09.1744.

Conditien ende voorwaerden achtervolghens de welcke Peeter Jacobs, Hendrick Jacops, Cornelis Jacobs, Jan De Rijck en. Anna Jacops, gehuysschen, Jan Wouters ende Marie Jacops, gehuysschen, Jan Baptist Van Camp en. Joanna Maria Jacobs, gehuysschen, den voors. Peeter Jacops als geeden momboir der weesen wijlen Guilliam Jacops ende Elisabeth Van de Velde, den voors. Peeter Jacobs oock als momboir der weesen en. de erfgen. wijlen Peeter Bauwmans en. Anna Jacobs, alle erfgenaemen van wijlen Peeter Janssens ende Anna Jacops volghens den testamente daer van sijnde, op hunne kinderen hooffde gelijck gemaeckt ... [n.v.] publieckelijck met palmslagh, hooghen ende uytganck der brandende keirsse sullen vercoopen naer voorgaende affixie van billetten, de goederen hier naer te specificeren, ten overstaen van d' heeren borghemeesters en. schepenen der stadt en. lande van Arschot als oppermomboirs van alle weesen hunder jurisdictie en. dat op macht van d' authorisatie door de selve heeren aen hun daer over te verleenen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Maria, (°) Betekom 24.03.1682 (g. Guilielmus Verhoeven n. Joannes Van Hautven en De Becker Maria),

 

Jacobs Guilielmus, (°) Betekom 02.09.1683 (g. Lijftochx Guielmus en Margaretha De Clerck), + Betekom 10.05.1734, x Betekom 07.10.1723 (g. Immens Christianus, Jacobs Cornelius, Claes Andreas en Vande Velde Paulus) met Elisabeth Van de Velde, + Betekom 31.03.1734.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een verkorte transcriptie van akte betreffende inkomsten en uitgaven voor de wezen van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Van de Velde. Als voogden worden Petrus Jacobs (x Anna Maria Laureys) en Henricus Van de Velde (allicht broer of vader van Elisabetha) vermeld. Daarenboven waren Cornelis Jacobs (x Elisabetha Janssens xx Elisabetha Claes) en Joannes De Rijck (x Anna Jacobs) als nonkels van de wezen aanwezig.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 123, akte dd. 26.03.1736.

Reekeninghe, beweys en. reliqua die mits desen is doende Peeter Jacobs als momboir der weesen van wijlen Guilliam Jacobs ende Elisabeth Van. Velde en. dat van sijnen ontfanck ende vuytgeeff, bij hem gehadt.

Aldus gerekent en. geslothen, bij den rendant geaccepteert ter presentie van Henr. Van de Velde als mede momboir, presentes Cor. Jacobs ende Jan De Reyck als oomen der voors. wesen.

En op 26.05.1734 houden de voogden van de wezen van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Van de Velde openbare verkoop van de inboedel. Zie de verkorte transcriptie hieronder.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 34, akte dd. 26.05.1734.

Conditien en. voorwaerden waerop van weghens de momboirs der weesen van wijlen Guill. Jacobs en. Elisabeth Van de Velde publicquel. sal vercocht worden alle soirtten van meubelen,

koyen, peerden, ettha.

Nog enkele kleine aanvullingen, ditmaal de openbare verkoop van graan en andere gewassen en de verhuur van een huis

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 34, akte dd. 16.07.1734.

Conditien en. voorwaerden waerop van weghens de momboirs der weesen van wijlen Guill. Jacobs ende Elisabeth Van de Velde publicquelijck sal vercocht [worden]

eenich graen, staende op stock, de voors. weesen competer.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 34, akte dd. 17.08.1734.

Conditien en. voorwaerden waerop van weghens de momboirs der weesen wijlen Guill. Jacobs ende Elisabeth Van de Velde publicquel. sal vercocht worden eenighe bockweyde ende

haver, staende op stock.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 34, akte dd. 22.11.1734.

Conditien en. voorwaerden waerop van weghens Pr. Jacobs en. Henr. Van de Velde als momboirs der weesen van wijlen Guill. Jacobs publicquel. sal verhuert worden

seeker huysch, hoff, schuere en. huyschlant, innegaende de huyschhuere halff meert 1735 en. dat voor eenen termijn van drij jaeren malkanderen vervolghende.

Zie ook bij Petrus x Lauwreijs Anna Maria.

Nog een verkorte transcriptie van een akte met vermelding van de erfgenamen van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Van de Velde.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 58, akte dd. 08.02.1751.

Conditien ende voorwaerden achtervolghens de welcke de gelijcke erffen van wijlen Guilliam Jacops ende Elisabeth Van de Velde publieckelijck met hooghen, palmslagh ende uytganck der brandende keersse sullen vercoopen seecker huys, hof, schuere ende ontrent een half boiner erve, soo ende gelijck het selve gelegen is tot Heetvelde onder Betekum, regenoten de Mispelere straet oost, Francis Coremans suyt, Pr. Mertens west en. nort, belast met twee oorden chijns aen den hre. van Brugghen, ende voorts subject aen keur, te aenveerden te half meert toecomende, soo nochtans dat den cooper den tegenworidighe gebruyker sal moeten vergoeden over den claver ende slooren op het landt.

Nog eentje m.b.t. tot Guilielmus Jacobs en Elisabeth Van de Velde.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 20.02.1751.

In tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., hier onder te noemen gestaen Jan Van Vlasselaer, den welken uyt crachte ende op vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in de scabinale conditien van publiecke vercoopinge, alhier bij copije authentique gesien ende gebleken, welkers teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welke de gelijcke erfgenaemen van wijlen Guilliam Jacobs ende Elisabeth Van de Velde publiecq met hoogen, palmslagh ende uytganck der brandende keersse sullen vercoopen seker huys, hoff, schuere ende ontrent een half boinder erve, soo ende gelijck het selve gelegen is tot Heetsvelde onder Betecom, regenoten de Mispeleire straete oost, Francis Coremans suyt, Peeter Mertens west en. noordt, belast met twee oorden chijns aen den heere van Bruggen ende voorts subject aen keur, te aenveerden te half meert toecomende, soo nochtans dat den cooper den tegenwoordigen gebruycker sal moeten vergoeden over den claever ende slooren, staende op het lant.

In den eersten sal men het naerbeschreven huys oft landt op ofte afroepen ende vercocht worden aen de meestbiedende in contant gelt volgens haere Majestijts placcaerten, cours ende ganck hebbende.

Item sal het selve vercocht worden op de groote ende servituten daer over toe ende van outs behoorende voor los ende vrij, behoudelijck op de commeren ende lasten, hier onder naerder te specificeren ende sonder iemant eenige juste maete te moeten goet doen ende leveren, waer van die vervallen verloopen van chijnsen ende renten bij de vercoopers sullen geeffent ende aenbetaelt worden tot den eersten toecomenden valdagh ende de gene daer naer te verscheynen, sullen wesen tot laste van den cooper oft coopers.

Item wordt het naerbeschreven huys gewarandeert op twee distincte renten, d' eene van twee hondert guldens wissel gelt aen de erfgen. van Pr. Moreau, verschijnende half meert ende d' andere van hondert guldens courant aen Pr. De Wijngaert, verschijnende elfsten february, welke capitaelen ende verschene interesten den cooper aen sijne coopsomme sal mogen corten.

Item ingevalle naermaels eenige voordere lasten oft commeren bevonden wierden uyt te gaen op het naerbeschreven huys ende lant boven de gene hier naer te specificeren, excederende in de jaerelijcksche betaelinge de vijff stuyvers, sullen de vercoopers de coopers guarranderen mette quyten de quytbaere, soo die te quyten staen ende de ontquytbaere tegens den penninck seven en twintigh.

Item sal het naerbes. huys ende lant vercocht worden met twee, drij ofte vier behoorelijcke sitdagen, den eenen den anderen van acht tot acht dagen vervolgende, ende de vercoopers sullen dese conditien mogen veranderen tot den palmslagh inclues ende den palmslagh sal men geven den tweeden, derden oft vierden sitdagh naer geliefte van de vercoopers.

Item dat alle costen, soo van pontpenningen, goedenisse, rechten, copije deser conditien ende voorts alle andere sullen wesen tot laste van den cooper oft coopers.

Item dat alle geboden in dese vercoopinge bij geschrifte te stellen, sullen ter optie van de vercoopers mogen gehouden worden voor goet oft niet, alhoewel daerover geenen palmslagh en sal gevolght wesen.

Item is conditie dat de gene den palmslagh sullen hebben becomen, sullen winnen ende profiteren van de gene die het naerbes. huys ende lant met den uytganck der brandende keirsse sal comen te blijven de somme gelijck daer bij sal sijn geannoteert ende daer op voor alle de andere vermogen te stellen, soo vele hoogen ofte verdieren als het hem goetduncken ende gelieven sal, waer van elcke hooghe doen sal twee guldens in munte als voor, half en half, d' eene hellicht daer van sal sijn ten behoeve van de coopers ende d' andere hellicht ten behoeve van de vercoopers, ende ingevalle den coop blijft aen den genen die den palmslagh als voren sal hebben becomen, die sal het recht van den selven palmslagh ende sijne gestelde hoogen aen sijn selven vinden.

Item dat men de keirsse over het selven huys ende lant instantelijck sal branden naer het geven van den palmslagh ende vierthien daghen naer het branden der selve keirsse, sullen de coopers ende vercoopers malcanderen moeten voldoen, te weten de coopers opleggen ende betaelen de penningen van hennen coop met het gene daer aen dependeert ende de vercoopers van hun consent inde ontgoedenisse ende goedenisse daer ende alsoo met gelofte van guarand en. waerschap voor de quantitijt der penningen, bij hun te ontfangen.

Item sullen cooper oft coopers instantelijck naer het coopen moeten betaelen van ideren gulden der principale coopsomme eenen stuyver in munte als voor tot verhael der oncosten in dese vercoopinge geschiet ende alnogh te geschieden sesse stuyvers aen den heere meer voor het bonder ende branden der keirsse, voor het maeken deser conditien ses en dertigh stuyvers voor godts penninck aen de kercke alhier, seven stuyvers voor het schrijven ende plecken der billetten ende den noodigen segel deser vier en twintgh stuyvers twee oorden.

Item sullen cooper ofte coopers hunne beloofde coopsomme moeten voldoen in handen van de vercoopers ten tijde als voors. staet, precies sonder voorderen uytstel als schult met recht verwonnen, waer voor sij sullen gehouden sijn instantelijck naer het coopen te stellen goede ende suffisante borghe ten contentemente van de vercoopers, deser stadt ende bancke van Aerschot bedwinghbaer, die hem mits desen stelt als principael ende verobligeert in solidum om bij faute van geene preciese betaelinge der beloofde coopsomme op den gedesigneerden tijdt ende voldoeninge deser conditien, de selve op hem borghe ende sijne goederen te verhaelen bij parate ende reele executie, renontierende de selve borghe ten dijen effecte aen het beneficie ordinis et excussionis van het effect dijer, door mij onderges. secretaris alvorens geinformeert sijnde, voor het stellen van welcke borghe sij sullen gehouden sijn instantelijck te betaelen seven stuyvers twee oorden.

Item ofter in het lesen deser conditien, geven van den palmslagh, branden der keirsse, &a., eenigh abuys quame te geschieden, dat men het selven soo dickwils sullen mogen resumeren als sulcx voorvallen ende geschieden sal sonder tegen seggen van imant, blijvende niet tegenstaende goet alle gestelde hogen ende gebodt.

Item oft imant cocht ende dese conditien in t' geheel oft ten deele niet en conde nochte wilde voldoen, dat men het bij hem gecochte instantelijck oft met eenen naerderen sitdagh alleen opnieuws sullen oproepen ende vercoopen sonder meer ende sonder eenige andere rechtsvoorderinge, dan alleenelijck advertentie doende aen den gebrekelijcken cooper door eenen dienaer ende het gene bij dese hervercoopinge minder sal comen te gelden als het eerste vercocht was, sal men de selve mindernisse met de costen daer over te geschieden, verhaelen tot laste van alsulken gebrekelijcken cooper, blijvende de meerdernisse ingevalle ten profijte van de vercoopers alleen.

Eyndelijck sullen de vercoopers, coopers ende borghen gehouden sijn van hun naer den inhoude deser conditien pontuelijck te reguleren onder obligatie, submissie ende renontiatie als naer rechte, constituerende tot eerdere vastigheyt onwederroepelijck alle thoonders deser ofte copije authentiecq om het selve te herkennen ende te vernieuwen in den Souvereynen Raede van Brabant, voor heer meyer ende schepenen van Loven, Aerschot ende alomme elders daer des van noode wesen sal ende dese aldaer tot laste van den gebreckelijcken te doen ende laeten verclaeren executoriael in forma, met costen ende om te compareren voor heer ende hoff competent van het naerbes. huys ende lant ende de vercoopers daer uyt te ontgichten, ontgoeden ende onterfven, den cooper oft den genen bij hem te nomineren, daerinne te gichten, goeden ende erven met alle formalitijten van recht daer toe gerequireert sonder voorgaende dagement.

Den palmslagh sal doen vier guldens.

Specificatie van panden.

Te weten huys, hof, schuere ende ontrent een half bunder erve, soo ende gelijck het selve gelegen is tot Heetsvelde onder Betecom, regenoten de Mispelere straete oost, Francis Coremans suyt, Pr. Mertens west ende noordt, belast met twee oorden chijns aen den heere van Bruggen ende voorts subject aen keur.

Op den 20. january 1751 naer voorgaende affixie van billetten op de kercke van Betecom ten huyse van Peeter Mertens onder Betecum voors. gehouden den eersten sitdagh ende en is niemant gecompareert.

Op den 27. dito naer voorgaende publicatie ende affixie van billetten ter plaetse ende huyse voors. gehouden den tweeden sitdagh tot vercoopinge van het voors. huys ende lant als wanneer wederom niemant en is gecompareert.

Op den 3. february 1751 naer voorgaende publicatie ende affixie van billetten gehouden den derden sitdagh ende de conditien de ommestaenders voorgelesen sijnde, gevraeght oft iemant eenigh gebodt wilde doen, is gecompareert Hendrick Jacobs die boven de renten heeft geboden twelf guldens ende niemant voorder ofte meerder biedende, is den sitdagh gesloten, coram d. Vloebergh ende Le Corbesier, schepenen.

Op heden den 17. february 1751 ten twee uren naer noen ten huyse inde plaetse voors. naer voorgaende affixie van billetten gehouden den vierden sitdagh ende de voors. conditien de ommestaenders voorgelesen ende het voors. huys, hoff ende erve, etta., opgeroepen ende gevraeght ofter imant eenigh gebodt wilde doen, is niemant gecompareert ende het selve afgeroepen boven de voors. lasten ende renten tot een hondert vijffen dertigh guldens thien stuyvers, is het selven daer voor bij Guilliam Van Tongelen ingemeynt, stellende daer op acht hoogen, den selven stelt nogh twee hoogen, scheydende daer mede af, Jan Wouters telt nogh een hooghe, Guilliam Van Tongelen stelt nogh een hooghe ende de keirsse ontsteken ende gebannen sijnde door den schepenen De Wit als commissie hebbende van den heere meyer en sijn in branden der selve keirsse geene voordere hooghen gestelt ende den voors. Guilliam Van Tongelen is met den uytganck der selver keirsse cooper gebleven, soo voor hem als voor den genen bij hem te denomineren, ende is hier mede gecompareert Jan Wauters, woonende onder Betecom, die sigh voor de voors. coopsomme als voorderen onderhoudt deser conditien is stellende als borghe ende cautionaris principael onder renontiatie als in de conditien, coram d. Staes, borghemr., ende De With, schepenen, ende waeren onderteeckent Adriaen De Veuster ende een cruys, waer bij stont, dit is t' handtmerck van Jan Baptist Jacops, verclaerende niet te connen schrijven, item met een cruys waerbij stont, dit ist hantmerck van Guilliam Van Tongelen, verclarende niet te connen schrijven, item I.W., waer bij stont, dit ist handtmerck van Jan Wauters, et a me secretario onderstont, quod attestor, signatum J.B. Le Corbesier, sris., heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse in handen des loco meyers als in s' heeren handen van den gronde onder waerschap als bij de voorgeinsereerde conditien het voors. huys, hof, schuere ende ontrent een half bunder erve, bij de vorenstaende conditien breeder geindividueert ende in sijne regenoten gespecificeert, ende naer dijen den opdraegere in den naeme van sijne constituanten daer uyt ter manisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen was ontgoeyt ende onterft, soo sijn ter selve manisse ende wijsdomme int voors. huys, schuere, hoff ende erve met alle solemnitijten van rechte gegoedt ende geerft Guilliam Van Tongelen ende Maria Wauters, gehuysschen, den selven Van Tongelen alhier present ende t' selve accepterende op schot, lot ende eenider sijnen goeden rechte behoudende, coram Jan Nijs als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert ende Peeter Van Nuffelen ende Jan De Rijck, schepenen der voors. heerelijckheden, desen 20. febry. 1751.

Jan De Rijck.

Dit is het I.N. hantteeken van Jan Nijs, niet connende schrijven.

Peeter Van Nuffelen.

Mij pnt. J.F. Istas, greffr.

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Catharina, (°) Betekom 19.09.1723 (g. Cornelius Jacobs en Catharina Van de Velde), gewet. 07.10.1723,

     x Werchter 07.01.1745 met Adrianus De Veuster,

Hieronder de verkorte transcriptie van een akte met een serieuse lapsus van de schrijver. Het gaat om een verzoekschrift aan de burgemeesters en schepenen van Aarschot om een huis te mogen verkopen, waarin de erfgenamen van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Van de Velde de helft bezaten. In de akte staat dat Anna (Maria) Jacobus getrouwd was met Adrianus De Veuster. Bovendien schrijft de klerk eerst Anna Maria en later alleen nog maar Maria. Het is echter haar zuster Catharina die gehuwd was met Adrianus De Veuster. Weer een bewijs dat omzichtigheid steeds geboden is.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 58, akte dd. 17.02.1751.

Aen mijne heeren die borgemeesteren en. schepenen der stadt en. lande van Aerschot als oppermomboiren van alle weesen hunder districte.

Verthoont reverentelijck Adriaen De Veuster als momboir van Anna Maria Jacops, dat Guilliam Jacops ende Elisabeth Van de Vel, gewesene ouders van de voors. [Anna] Maria Jacops, eenighlijck hebben achtergelaeten seker huys, gestaen ende gelegen te Geetsvelt onder Betecom met een stuck lant daer aen gelegen, groot t' saemen ontrent een halff boinder, regenoten Peeter Mertens ter eenre en. tweeder, de straete ter derder en. ter vierder, Francis Coremans, in welcke voors. huys ende lant aen de voors. weesen maer en is competerende twee vierde paerten ende gelijck het selve niet deylbaer en is ter oorsaecke van twee distincte renthen, saemen drij hondert gulden beloopende, ende gepraempt wirde door de mede erffgenaemen tot vercoopinghe, soo is het selve op den 17 deser maent february 1751 ten U.E. overstaen publieckelijck vercocht en gelijck sulcx niet wel ende vermogen te geschieden sonder permissie van U.E. oorsaecke van recours tot t' selve.

En nog eentje:

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 25.06.1750.

In tegenwoordigheyt van Peeter Van. Broeck, loco praetoris, ende voor schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., gestaen Peeter Van Nuffelen, den welken mits het formeel ende uyt merkelijk consent, hier toe gedraegen bij Peeter Van Vlasselaer ende Jan De Roover, respective kerck en. H. Geestmeesters binnen Betecom, executanten, staende in pede van de conditien van evictie, alhier gesien en. gebleken, welkers teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Conditie ende voorwaerden achtervolgens de welke men van wegens Peeter Van Vlasselaer ende Jan De Roover, respective kerck ende H. Geestmeesters binnen Betecom, als handtvullinge gedaen hebbende aen den heere van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a. uyt crachte van vonnisse en. adjudicatie, gegeven door de schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., van op den 17. april 1750, op evictie gedaen door de voors. kerck ende geestmeesters ten laste van Jan Nijs, soo in eygen naem ende als vaeder ende momboir van sijne minderjarige kinderen, mitsgaeders ten laste van Adriaen De Vorster in houwelijck met Catharina Jacobs, soo in dijer qualiteyt als de directie hebbende van de goederen der minderjaerige kinderen, achtergelaeten bij wijlen Guilliam Jacobs ende Elisabeth Van de Velde, gehuysschen waeren, publiquelijck aen den meestbiedende van vierthien tot vierthien dagen bij vier behoorelijcke sitdagen sal vercoopen sekere erve, behuyst met den hof daer aen gelegen binnen Betecom, genoemt het Moleken, regenoten de straete, Cornelis Nuyts, Francis De Meyer ende Hendrick Van Leemputten.

In den eersten wordt t' selve goet vercocht met sijne oude ende gewoonelijcke servituten ende sonder eenige precise maete te moeten doen volgen.

Item dat men het selve goet vercoopt op last van de heerelijcke chijnsen aen den heer van den gronden, servituten van peertskeur ingevalle en. alle andere rechten, daer op uytgaende volgens den heerelijcken chijnsboeck van Rivieren in Betecom.

Item wordt het selve goet vercocht tot verhael van den achterstel der chijnsen aen den heere van Bruggen in den heerelijcken chijnsboeck van Rivieren, als mede tot verhael der renten aen den H. Geest ende de kercke alhier, ider van twee guldens thien stuyvers s' jaers en. achterstel der selve, waer voren de grondt procedure finalijck is volbracht, als mede tot verhael der costen daeromme gedaen.

Item de coopers sullen gehouden sijn den prijs van hunne coopsomme te voldoen in goeden geevalueerden wisselgelde, den schellinck te sesse stuyvers, den pattacon tot twee guldens acht stuyvers ende alle andere specien naer advenant gerekent, te consigneren alhier in handen van de greffier oft president schepene binnen twelf dagen naer den vierden sitdagh oft keirsbrandinge.

Item dat ingevalle de coopsomme hooger comt te beloopen dan de pretensie oft gebreck der vercooperen met de costen ten regarde van de gondt procedure, geresen tot de keirsbrandinge inclues, sullen in dien gevalle de overige penningen geconsigneert blijven als voorseyt is ad opus jus habentis.

Item de coopers sullen moeten draegen d' oncosten te gereysen naer de keersbrandinge, geene gereserveert, tot den goedenisse brief ende segel inclues, alles sonder te mogen corten aen de coopsomme.

Item oft gebeurde dat imant het voors. goet cochte ende in faute bleef van te voldoen aen de voors. conditien, sal het selve goet bij sullen gebrekelijcken ingeschat, andermael mogen vercocht worden met eene proclamatie oft kerck gebodt alleen ten laste van den gebrekelijcken cooper, den welcken uyt crachte deser conditien sal gepraemt worden tot voldoeninge van het gene minder sal comen te gelden met costen ende ingevalle van meerdergeldinge sal daer van niet proffiteren.

Item dat men reserveert dese conditien te mogen veranderen, verminderen ende vermeerderen, soo lange die keersse niet en sal gebrandt wesen.

Item dat de coopers int branden der keersse sullen vermogen op te hoogen, doende idere hooge eenen gulden, die alle sullen coopen ten oirboire van de vercooperen q.q., sonder dat de coopers derhalvens int minsten iet sullen vermogen te proffiteren oft pretenderen.

Item dat den gene den palmslagh sal hebben becomen, sal voor alle andere, soo vele hoogen mogen stellen alst hem gelieven sal ende daer van gerenontieert hebbende sal eenider wesen even naere tot den uytganck der brandende keirsse inclues.

Item ofter abues voor viel in het hoogen, bieden oft meynen, sal men sulcx mogen hervatten ten keuse van de schepenen, al wast soo dat de keirsse daer over was uytgegaen.

Item dat alle offers ende gebodt, in desen te doen, sullen worden gehouden voor goet, vast ende van weerde.

Gelovende de hoogers, bieders en. coopers allen het gene voors. is, ponctuelijck te achtervolgen onder obligatie van hunne persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, met constitutie op allen thoonder deser ad reali fundum, als mede tot het volbrengen deser, hem volontairelijck te doen ende laeten condemneren, soo in den Souv. Raede van Brabant, voor schepenen oft lathen van desen hove als alomme elders sonder voorgaende dagement, niet tegenstaende de suranneringe met renontiatie aen alle exceptien ende privilegien deser eenighstints contrarierende.

Op heden desen 30. april 1750 is over het voors. goet naer voorgaende affixie van billetten proclamatie, &a., gehouden den eersten sitdagh ende dese conditien een igelijck publiquelijck voorgelesen sijnde ende gevraeght oft iemant eenigh gebodt daer voor wilde doen, is niemant gecompareert die eenigh gebodt heeft gedaen, coram Jacobus Pelgrims ende Hendrick De Wit, schepenen, beneffens Peeter Van de Broeck, dienaer der voors. heerelijckheden, was onderteekent Jacobus Pelgrims, met het merck van Hendrick De Wit bij forme van een cruys, met het merck van Peeter Van de Broeck bij forme van een cruys, onder stont mij present signatum J.F. Istas, greffr.

Op heden 14en. may 1750 over het voors. goet gehouden den tweeden sitdagh naer voorgaende affixie van billetten, proclamatie, &a., ende de conditien publiqelijck aen eenider voorgelesen sijnde ende gevraeght ofter imant eenigh gebodt wilde doen, is gecompareert Francis Pelgrims, den welken daer vooren heeft geboden achtervolgens conditien twee hondert guldens door Hendrick De Wit, nogh vijff guldens ter presentie van Eustachius Wetz, meyer, ende de schepenen Jacobus Pelgrims, Joannes De Wijngaert, Peeter Bruyndonck ende Peeter Antonis, onderteekent Eustachius Wetz, Jacobus Pelgrims, Joannes De Wijngaert, Peeter Bruyndonck, Peeter Antonis, leeger stont mij pnt. signatum J.F. Istas, greffr.

Op heden 29 may 1750 gehouden den derden sitdagh ende gevraeght ofter imant voorder gebodt wilde doen als ten voorgaenden sitdaghe is gecompareert Jan De Cock, den welcken achtervolgens conditien heeft geboden tot twee hondert vijfthien guldens, door Andries Verha(egen) ? twee hondert twintigh guldens, door Hendrick De Wit twee hondert dertigh guldens, aldaer opgeroepen ende geboden ?, coram Eustach Wetz, meyer, ende de schepenen Jacobus Pelgrims, Peeter Bruyndonck, Jacobus Craenen ende Hendrick De Wit, ende was onderteekent Peeter Van Vlasselaer, Eustachius Wetz, Jacobus Pelgrims, Jacobus Craenen, Peeter Bruyndonck, onder stont mij pnt. signatum, J.F. Istas, greffr.

Op heden twelfsten juny 1750 naer affixie van billetten, proclamatie, &a., gehouden den vierden sitdagh ten huyse van Jacobus Craenen binnen Betecom ende de conditien een igelijck voorgelesen sijnde, gevraeght ofter imant voorder gebodt wilde doen als ten voorgaende sitdagh, is niemant gecompareert die eenigh gebodt heeft gedaen, depost ingestelt op vier hondert guldens ende afgecomen tot twee hondert drij en dertigh guldens, is daer voor ingemeynt door Hendrick De Wit ende stelt vijf hoogen, alles achtervolgens conditien ende de keirsse ontsteken, sijn int branden der selver door differente persoonen nogh gestelt vijfthien hoogen, waer van de leste is gestelt door Hendrick Pauwels op wie de keirsse is uytgegaen et sic habet bij den uytganck der brandende keirsse, coram den meyer Eustachius Wetz, Jan De Wijngaert, Jacobus Pelgrims, Peeter Bruyndonck, Jacobus Craenen, schepenen van de voors. heerelijckheden van Brugge, Rivieren, &a., ende stelt voor borghe Jan Librechts ende was d' originele minute deser becleedt met behoorelijcke segel, onderteekent Peeter Van Vlasselaer, kerckmr., met het merck van Jan De Roover, H. Geestmr., bij forme van een cruys, niet connende schrijven, Hendrick Pauwels, Jan Librechts, Eustachius Wetz, Jacobus Pelgrims, Joannes De Wijngaert, Peeter Bruyndonck, Peeter Antonis, Peeter Van Nuffelen, met het merck van Hendrick De Wit bij forme van een cruys, onder stont mij pnt. signatum J.F. Istas, greffr.

Heeft opgedragen met wettige verthijdenisse in des voors. loco meyers als in s' heeren handen van den gronde het huys ende erve bij de voorgeinsereerde conditien, breedeer vermelt ende geindividueert, soo ende gelijck het selve gestaen ende gelegen is tusschen sijne regenoten, bij de selve conditien geexprimeert, ende naer dijen den selve opdraeger in den naem van sijne constituanten met manisse des loco meyers ende wijsdomme der schepenen hier over staende vuyt het meergemelt huys ende erve was ontgoeyt ende onterft, soo sijn ter manisse ende wijsdomme voors. daer inne gegicht, gegoeyt ende geerft met alle gewoonelijcke solemnitijten Hendrick Pauwels ende Maria Catharina Librechts, gehuysschen, den selven Pauwels present ende accepterende, soo voor hem als hunne naercomelingen op schot, loth ende eenen iegelijck sijnen goeden rechte behoudende, actum desen 25. juny 1750, coram Jan De Wijngaert, Jacobus Pelgrims, Peeter Bruyndonck, Peeter Antonis, schepenen.

Jacobus Pelgrims.

Peeter Antonis.

Joannes De Wijngaert,

Peeter Bruyndonckx.

Dit is het + merck van Peeter Van de Broeck, niet connende schrijven loco praetoris.

Mij pnt. J.F. Istas, greffr.

     Jacobs Joannes Baptista, (°) Betekom 03.04.1726 (g. Jacobs Joannes en Preters Maria),

     Jacobs Anna Elisabeth, (°) Betekom 22.08.1728 (g. De Rijck Joannes en Van Meerbeeck Elisabeth),

     Jacobs Anna Maria, (°) Betekom 12.09.1730 (g. Nijs Joannes en Engelborghs Anna),

     Jacobs Elisabeth, (°) Betekom ...06.1733 (g. Jacobs Petrus en Janssens Elisabeth),

 

Jacobs Joannes, X (S618), (°) Betekom 20.11.1686 (g. Joannes Cousemans en Anna De Becker ),

 

Jacobs Petrus, IX (S378), (°) Betekom 10.08.1689 (g. Petrus Pellegrims en Severs Jacomina),

 

Jacobs Henricus, (°) Betekom 04.11.1691 (g. Hendricus De Roover en Cath. Meijs), + Betekom 19.12.1753, x 1 Baal 09.06.1714 (g. Joannes Jacobs en Guilielmus Coons) met Lucia Anthonis, + Baal 22.09.1734, x 2 (niet Bet, B, S, W, ) met Goris Anna, (°) Betekom 07.03.1688 (g. Guilielmus Govaerts en Elisabeth Anthonis), + Betekom 30.04.1774, fa Petrus Antonis x Anna De Meyer,

Hieronder de verkorte transcriptie (met dank aan Paul Peeters) van een akte met vermelding van Henricus Jacobus en Lucia Anthonis.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 23, akte dd. 26.05.1723.

Op heden den 26 may 1723 compareerden voor borgemren. en. schepenen der stadt en. lande van Aerschot naer te noemen Hendricus Jacobs, in hauwel. hebbende Lucia Anthonis, ter ire., en. Jan Meirkens als geeden uytte weth metten rechte gestelt over Cornelis Anthonis, innocent sijnde, die welcke naer voorgaen. advies van mannen hen des verstaende, bekennen gescheyden en. gedeylt te hebben dese naervolghende goederen, hier naer met henne regten. gespecifficeert, achtergelaeten door henne auders Pr. Anthonis en. Anna De Meyer.

 

Petrus Anthonis en Anna De Meyer lieten volgende kinderen na :

- Adrianus Antonis, ged. Betekom 13.12.1683 (get. : Adrianus De Meyer en Maria Van Santvoort);

- Cornelius Antonis, ged. Betekom 16.12.1684 (get. : Cornelius De Meyer en Elisabetha Antonis);

- Lucia Antonis, ged. Betekom 07.03.1688 (get. : Guilielmus Govaerts en Elisabetha Antonis nomine Lucia Smets);

- Joannes Antonis, ged. Betekom 20.06.1691 (get. : Joannes Segers en Joanna Antonis).

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 30, akte dd. 06.06.1730.

Op heden den sesden juny 1700 dertich compareerde voor borgemren. ende schepenen der stadt en. lande van Aerschot als oppermomboiren jouffre. Maria De Meyer, geestelijcke dochter, woonende in den dorpe van Betecom, als moeyken van den innocenten sone Cornelis Anthonis ter ire., die welcke is lauderen. en. approberen. alsulcke vercoopinghe der goederen, bij Henr. Jacobs als momboir des voors. innocenten tot voordeele en. onderhaudinghe des seffs gedaen ende den voors. Henr. Jacobs beneffens sijne huysvre. Lucia Anthonis, suster van. voors. innocenten, ter andere seyden, alhier oock present, welcke voors. comparantten met malkanderen sijn veraccordeert en. getransigeert in der vueghen en. maniere hier naervolghende.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 30, akte dd. 06.06.1730.

Aen die heeren borgemren. ende schepenen der stadt ende lande van Aerschot als oppermomboirs, ettha.

Verthoonen reverentelijck Henr. Jacobs ende Andries Verhaert als geede momboirs over den innocenten sone Cornelis Anthonis sone Peeter en. Anna De Meyer, hoe dat den voors. innocenten nu is gecomen totte uytterste armoede, niet hebbende ofte wetende waermede te connen subsisteren, dan alsoo datter noch is resteren. ontrent een halff boender en. 50 roeden lants als bosch, die den voors. innocenten is competeren., geleghen onder Bael, soo hebben de voors. momboiren egheenen anderen middel connen vinden tot subsistentie van. selven als het voors. parcheel lants te vercoopen, d' welck nochtans niet en can nochte en mach te geschieden sonder U E. voorgaende permissie, waeromme genootsaeckt sijn te keeren tot U.E.

 

Ter aanvulling van de eerder verzonden e-mail volgt hieronder nog een akte, die betrekking heeft op Anthonis Lucia en op dezelfde datum werd gedateerd. De regenoot Peter Bauwens is een verschrijving van Peter Baumans.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabrant (arr. Leuven), register nr. 12/10. 267.

Gestaen in de teghenwoordicheyt des heere meyers en. schepenen der stadt en. lande van Aerschot hier naer te noemen Andries Verhaert beneffens Henr. Jacobs als geede momboirs van den innocentten sone Cornelis Anthonis sone Peeter en. Anna De Meyer, die welcke uyt crachte van authorisatie, aen den voors. verleent, hebben opgedraeghen met wettighe en. behoorelijcke vertijdenisse bij titule van wettighen vercoope seeker halff boender, geleghen onder Bael, regenoten Pr. Reyers in 2 seyden oost en. noort, Pr. Bauwens weest, seeker vaegh heyken ter andere seyden, chijnssende onder sijne excell. den hre. hertoghe van Aerschot, den heere in de handen van. gronden en. verteghen daer aff, soo is ter manisse en. orlove des hre. van. gronde en. vonnisse van de naerbes. schepenen daerinne gegoeyt en. geerfft ten erffelijcke rechte den voors. Peeter Reyers en. Anna Lauwens, sijne wettighe huysvre., soo voor hen als henne naercomelinghen per mo. et waras, niet teghenstaende den voors. Henr. Jacobs van het selve lant hadde den slach genoemen, die daervan mits desen is renuntieren. en. den rechtveerdighen coope deser is verclaert te wesen ter some. van hondert sestich gull. loopen. gelt, alles achtervolghens conditie daer van sijnde, gepasseert voor borgemren. en. schepenen der stadt en. lande van Aerschot de dathe 16 may 1700 dertich, waertoe brevitatis causa wordt gerefereert sonder meer, van welcke voors. somme den voors. Henr. Jacobs uyt handen van den voors. Pr. Reyers bekent te vollen vernueght en. voldaen te sijn, dienen. dese voor behoorelijcke quittan. sonder argelist, hier waeren over Clerens, Oeywerckx, Verhaeghen, schepenen., hac 6 juny 1730.

 

Nog eens Henricus Jacobus en Lucia Anthonis. Merk op dat in de akte ook melding wordt gemaakt van Petrus Baumans, die een eerste maal gehuwd was met Maria Serneels en een tweede maal met Anna Jacobs. Eventueel familieverband is voorlopig niet duidelijk.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 12/10.

Gestaen in de teghenwoordicheyt des heere meyers en. schepenen der stadt en. lande van Aerschot hier naer te noemen Henr. Jacobs en Lucia Anthonis, wettighe gehuysschen, innegesetenen van Betecum, die welcke te saemen met wettighe en. behoorelijcke verthijdenisse bij titule van wettighen vercoope hebben opgedraeghen seeker huysch, hoff, schuere, stallinghe met het huysch lant daeraen geleghen, groot ontrent een dachl., geleghen onder Bael, regten. de straet oost en. noort, d' erffghen. Liberecht Janssens weest, d' erffghen. Carel Coremans suyt, den heere in de handen van den gronde en. verteghen daeraff, soo is ter manisse en. orlove des hre. van. gronde en. vonnisse van de naerbes. schepenen daerinne gegoeyt en. geerfft ten erffelijcken rechte Anna Jacobs huysvre. Pr. Bauwmans met consent van haeren teghenwoordighen man Pr. Bauwmans, soo voor haer als haere kinderen, nu alreede te saemen verweckt en. noch comende te verwecken ende dat ter exclusie van de voorkinderen van den voors. Pr. Bauwmans, verweckt met Maria Serneels en. dat om redenen den voors. Pr. Bauwmans hem moveren., soo hij was verclaerende, en. innegevalle dese teghenwoordighe huysvre. van den voors. Pr. Bauwmans voor hem quaeme te sterffven datten voors. Pr. Bauwmans evenwel sijn leven lanck gedueren. in sijnen priveen naem daeraen het voors. huysch is behauden. de tochte sonder meer en. den rechtveerdighen coope deser is bij partije hinc inde verclaert te wesen ter some. van vier hondert vjff gull. vijff s. loopen. gelt, den schellinck tot seven s. en. d' andere specien naer advenant te reekenen, van welcke coopsome. de voors. opdraeghers uyt handen van den voors. Pr. Bauwmans en. sijne tegenwoordighe huysvre. alreede bekennen te vollen vernueght en. voldaen te sijn, dienende dese voor absolute quitantie, waranderen. den voors. huyse, hoff enckel. op sheeren chijns en. rechte van. gronde aen den hre. hertoghe van Aerschot jaerel. een oort sonder meer met eenighe andere laesten beswaert te wesen, waerover garrant en. waerschap geloven. met conditie dat den voors. acceptantten den selven huyse en. lant ierst sullen moeghen aenveerden te halff meert 1732, mits tellen. de huere aen den huerelinck achtervolghens sijne conditie, dan sal de huere weesen ter proffijtte van halff meert 1730 van de acceptantten sonder argelist, hier waeren over J. Everaerts en. J. Clerens, schepenen, hac 20 juny 1730.

 

En een akte met vermelding van Henricus Jacobs en zijn inmiddels overleden echtgenote Lucia Anthonis. Uit de akte vernemen we dat Lucia Anthonis op 28.05.1734 haar testament maakte voor notaris Jan Heylen te Heist-op-den-Berg, enkele maanden voor haar overlijden. Er wordt nog verwezen naar een andere akte dd. 01.03.1735 voor dezelfde notaris. De akten van notaris Jan Heylen worden nog bewaard op het Stadsarchief te Mechelen (register nr. 942).

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register 12/3, akte dd. 15.03.1735.

Gestaen in de teghenwoordicheyt des hre. meyers en. schepenen der stadt en. lande van Aerschot hier naer te noemen sr. Cor. Verloey, procur., ettha., den welcken uyt crachte van procuratie, op hem verleden van weghens Henr. Jacobs beneffens uyt crachte van testament, op hem gemaeckt van wijlen sijne huysvre. Lucia Anthonis, gepasseert voor den nots. Jan Heylen en. seekere getuyghen de dathe 28 mey 1734 beneffens de procuratie de dathe iersten meert 1735, heeft opgedraeghen met wettighe en. behoorel. vertijdenisse bij titule van wettighen vercoope seeker derde deel van een boender lants, geleghen onder Bael, regten. sheeren straet oost, d' erffghen. wijlen Pr. Van Adorp suyt, d' erffghen. wijlen Jan Zerneels weest en. Pr. Bauwmans noort, chijnssende onder sijne hoogheyt den hre. hertoghe van Aerschot ende alsoo den voors. constituant qq. metten rechte daeruyt was gedaen, soo is ter manisse ende orlove des hre. van den gronde en. vonnisse van de naerbes. schepenen daerinne gegoeyt en. geerfft ten erffelijcke rechte Joan. Van Nuffelen en. Maria Van den Plas, sijne wettighe huysvre., voor hen als henne naercomelinghen per mo. et waras en. den rechtveerdighen coope deser is verclaert te wesen ter some. van hondert gull. loopende [gelt], van welcke some. van hondert gull. den voors. Henr. Jacobs uyt handen vanden voors. Jan Van Huffelen (!) bekent voldaen te sijn, dienen. dese voor absolute quit. en. dat alles innegevolghe de conditie daer van gepasseert voor den nots. Jan Heylen de dathe iersten meert 1735, waertoe brevitatis causa wordt gerefereert sonder argelist, hier waeren over d. Verhaeghen, Clerens en. Van Cantelbeek, schepenen, hac 15en. meert 1735.


En nog maar eens:

Henricus Jacobs x Lucia Anthonis met hun dochter Joanna Maria Jacobs die intrad in het Klooster van de Arme Klaren te Mechelen. Het gaat om een verkorte transcriptie van een akte van openbare verkoop. Joanna Maria gaf hiervoor volmacht aan haar vader bij akte dd. 27.04.1741 voor notaris P. Mirockx te Mechelen. De akten van deze notaris zijn nog bewaard in het Stadsarchief van Mechelen.

Bron : R.A.L., notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13715, akte dd. 19.08.1743.

Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welcke Hendrick Jacobs, inwoonder van Betecom, publicquelijck ende aen de meestbiedende sal vercoopen de goederen, hier onder te specificeren, gelegen onder Betecom voors., den selven hier toe respective geauthoriseert, soo bij den mutuelen testamente van hem ende sijne eerste huysvrouwe Lucia Antonis saeliger, gepasseert voor wijlen den notaris Joannes Heylen ende sekere getuyghen in date 28en. mey 1734, als bij het gene van sijne dochter Joanna Maria Jacobs, geproffessite religieuse in het clooster der Arme Clairen binnen Mechelen, gepasseert voor den notaris P. Mirocx ende sekere getuyghen binnen Mechelen voors. in date 27en. april 1741.

Ditmaal een akte van Anna Goris, weduwe van Henricus Jacobs (weduwnaar van Lucia Anthonis).

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 75, akte dd. 11.12.1760.

Aen mijne heeren die borgemeesters ende schepenen der stadt ende lande van Arschot als oppermomboirs der weesen van hunnen districte.

Verthoont reverentelijck Anna Goris in houwelijcke geweest sijnde met Hendrick Jacobs, van den welcken hij heeft behouden vier minderjarige kinderen, dat sij door langhduerige sieckte van haeren voors. man ende andere ongevallen geraeckt is in merckelijcke schulden, alle oft meestendeel gecontracteert staende haeren voors. houwelijcke, soo van dorps lasten als andere, tot welkers betaelinge sij suppliante continuelijck wordt beswaert met costen tot het blusschen van welke schulden sij remonstrante geenen anderen middel is wetende dan te lichten eene somme van drij hondert guldens, soo tot betaelinge der voors. schulden als tot quytinge van eene capitaele rente van hondert guldens, de welcke t’ haeren laste is treckende ... [n.v.] binnen Loven, dan alsoo de suppliante tot securitijt der geltschieter geene panden als de gene gedevolveert op haere voors. kinderen en can verobligeren ende sulcke lichtinge ende verbintenisse ten opsichte der weesen niet validelijck en vermagh te geschieden sonder prealable permissie van U.E., oorsaeke van recours tot de selve

 

In de onderstaande transcriptie van de akte wordt ook weer melding gemaakt van Henricus Jacobs. We kunnen met zekerheid zeggen dat het hier gaat om de man van Lucia Anthonis, omdat verwezen wordt naar het eerder genoemde testament van zijn vrouw voor notaris Jan Heylen te Heist-op-den-Berg. Was hij de landbouwersstiel beu, had hij te veel alaam of speelde zijn gezondheid hem parten ? Wie zal het zeggen.

Bron : R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13713, akte dd. 02.03.1736.

Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welcke Hendrick Jacobs, inwoonder van Betecom, publieckelijck aen de meestbiedende sal vercoopen de naerbeschreven meubiliaire effecten ende vliegende erffve, bestaende in peerdt, karre, ploegh, egghe, koeyen, hoey, kuypen, pluymen bedde, &c., &c., daer toe (voor soo veele noodigh) gebruyckende de macht ende authoriteyt, hem gegeven bij den testamente mutuel bij hem ende wijlen sijne huysvrouwe gemaeckt ende gepasseert voor den notaris Joannes Heylen, tot Boisschot onder Heyst residerende, in date 28en. mey 1734.

 

Bij deze een akte met vermelding van Anna Goris, weduwe van Henricus Jacobs.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 91bis, akte dd. 13 mei 1769.

Op heden desen derthienden mey1769 sijn gecomen ende gecompareert voor de onder te noemen schepene der stadt ende lande van Arschot Francis Van den Broeck sone Petri ende Catharina Neufs (!), gehuyschen ende ingesetene van den Beggijnendijck, gehucht resord deser stadt, elck anderen tot het gene naerbes. behoorlijck assisterende ende aucthoriserende, de welcke hebben bekent ende geleden soo sij doen bij dese in contante penningen ont­fangen ende ter rente gelicht te hebben uyt handen van d' heer P.J. Le Corbesieer, notaris ende procureur, ende jouf. Anna Elisabeth Mattheus, gehuyschen ende ingesetene deser stadt, het naerbes. soo voor hun als hunne suster Maria Anna Mattheus accepterende, eene capitaele somme van twee hondert guldens courant gelt, den patacon tot twee guldens ses­thien stuyvers, den schellinck tot seven stuyvers ende de andere specien naer advenant gerekent, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quitt. sonder naer macht van andere ofte voordere te moeten doceren onder renuntiatie aen d' exceptie van geenen getelden gelde, voor welcke voors. capitaele somme ende gebruyck dijer de voors. comparanten geloven aen de voors. rentschieters ofte hunne actie hebbende, te sullen gelden ende betaelen eene erffelijcke rente van acht guldens s' jaers tegens den penn. vijffentwintigh ende dat altijt los ende vrij van alle lasten als x, xxste, cste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, contributien ende generaelijck van alle lasten, niet tegenstaende naermaels het sij van conincx ofte staeten wegen op renten eenige wirden gestelt, waer aen de comparanten rentgelders bij dese wel expresselijck derogeren van nu voor als dan, sulckx dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal den derthienden mey van den toecomenden jaere 1700 seventigh ende soo voorts van jaere tot jaere tot de effective quytinge dijer, de welcke t' allen tijde sal mogen geschieden met gelijcke capitaele somme van twee hondert guldens courant t' eender reyse ende verschen[en] interest a rato van tijde met costen van brieven, creatie copije der selve, goedenisse, pontpenn. ingevalle, tot de cassatie inclues, waer voren de comparanten sijn verbindende ende verobligerende hunne respective persoonen ende goederen, present ende toecomende, meubele ende immeubele, ende stellen speciaelijck te pande eerst twee vijffde deelen in ontrent een boinder lants met huys daer op staende, gelegen tot Heetsvelt onder Betecom, regenoten van de voors. twee vijffde paerten s' heeren straete oost, den heere De Vlieger zuyt, Frans. Coremans met sijn paert west ende Frans. Deynckens cum suis noort, bij de rentlichteren vercregen tegens Carel Coremans, bejaerd jonghman, ingevolge acte daer over gepasseert voor den notaris Istas binnen Betecom de date 27 february 1769, item alnogh seker parceel erfve, bestaende alnogh in twee vjffde deelen int voors. lant, regenoten van dese twee vijffde deelen de rentlichteren ofte de voors. twee vijffde deelen oost, d' heer De Vlieger zuyt, Jan Coremans west ende Cornelis Smets met Frans. Deynckens noort, dese de rentlichteren competerende bij coop tegens Frans. Coremans ende Maria Wijnants, gehuyschen, volgens acte gepasseert voor den nots. J.F. Verloey tot Heyst de date 24 april lestleden, bijde alhier bij copije autenticq gesien, waer van het resterende vijffde deel is competerende aen Frans. Coremans sone Jan ende alsoo de comparanten in de voors. vier vijffde deelen tot hier toe nogh niet en sijn gegoeyt, soo verclaeren sij bij desen de goedenisse dijer binnen de acht daegen naer date deser ter greffie alhier te sullen doen blijcken tot het affecteren deser, warranderende sij comparanten het voors. lant int geheel belast te sijn met eene capitaele rente van een hondert guldens wisselgelt aen Anna Goris wed. wijlen Hendrick Jacobs, welcke rente de rentlichteren geloven binnen s' jaers naer date deser te sullen quyten ende de quytinge dijer aen de rentdoenders te sullen overgeven, tot dien belast te sijn met vijfthien stuyvers eene mijte chijns int geheel aen den heere van Bruggen sonder meer van alle voordere commeren ende lasten volcomen guarrand gelovende ende naermaels tot sekerheyt deser naederen pant te sullen stellen in cas naermaels hier iet aengeb[r]aecke ofte desen niet suffisant bevonden wirde, welcke gelichte penn. sijn dienende tot betaelinge van den eersten genoemden acte van coop (Aarschot).

     Uit dit huwelijk:

     1. Jacobs Jan, (°) Betekom 31.03.1715 (g. Joannes Jacobs en Elisabeth Wittemans),

     Jacobs Joanna Maria, (°) Betekom 31.03.1715 (g. Simon De Meijer en Maria De Meijer), kloosterlinge Arme Klaren, Mechelen,

Hieronder (met dank aan Paul) de verkorte transcriptie van het testament van Maria De Meyer, geestelijke dochter te Betekom. Haar petekind Joanna Maria Jacobs en haar schoonbroer/zus/nicht (?) Henricus Jacobs en Lucia Anthonis worden genoemd als erfgenamen.

Bron : R.A.L., Notaris Joannes Van Cantelbeeck te Aarschot, register nr. 13781, akte dd. 20.09.1717.

Testament van joe. Maria De Meyer, bejaerde geestelijcke dochter, woonachtich tot Betecum (verleden binnen Aerschot ten huyse van de nots., ter presentie van Wouter Imberechts en. Carel Corts, borgers, ingesetenen deser stadt Aerschot, als getuygen).

Erfgen. : - Joanna Maria Peeters en. Maria Teresia Peeters, gesusters, kinderen wijlen Jan Peeters en. Susanna Vervarent.

- Cornelis Antonis, innocenten jonckman, sone van Peeter Antonis en. Anna De Meyer.

- Joanna Maria Jacobs dochtere Hendricx en. van Lucia Antonis, pete van de testatrice.

- Jan en. Hendrick De Rijck, kinderen wijlen Francois De Rijck en. Susanna Vervarent.

- Jan Antonis, broeder van Cornelis Antonis en sone Peeters en. van Anna De Meyer, haer testatrice cosijn.

- Maria De Meyer, dochter van Cornelis De Meyer en. Joanna Crabbe, gehuysschen, geboren tot Rotselaer.

- Lucia Antonis, wettige huysvre. van Hendrick Jacobs, dochtere wijlen Peeter Anthonis en. Anna De Meyer.

Executeur testamentair en. momboir van. de voors. innocenten Cornelis Antonis : Jan Antonis.

Toesienders : d' eerw. hren. pastoors van Bael en. Betecom.

Hier volgen nog twee akten met betrekking tot Joanna Maria Jacobs, allicht dezelfde als diegene die intrad in het Klooster van de Arme Klaren te Mechelen.

Bron: R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13714, akte dd. 11.05.1742.

Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welcke den eerw. heere Judocus Huybrechts, pastor der parochie van Betecom, als executeur testamentair van wijlen Maria De Meyer, in haer leven geestelijcke dochter tot Betecom voors., mede als executeur testamentair van Joanna Maria Jacobs, publiecquelijck ende aen de meestbiedende sal vercoopen eenighe tenne schotelen ende teliooren, mitsgaeders eenigh lijnwaet, bestaende in bedde laeckens, hemden, &c., hier onder naerder te specificeren, bij voorn. Maria De Meyer achtergelaeten ende haeren sterffhuyse gecompeteert hebbende.

Bron: R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13714, akte dd. 25.05.1742.

Conditien ende voorwaerden achtervolgens de welcke den eerw. heere Judocus Huybrechts, pastor der parochie van Betecom, als executeur testamentair van Joanna Maria Jacobs, alsnu religieuse binnen Mechelen, publiecquelijck ende aen de meestbiedende sal vercoopen seker plexken lnat, gelegen onder het selve Betecom, ontrent den Puttenbergh, houdene ontrent acht en tachentigh roeden, regenoten d' erffgenaemen Cornelis Peeters noort ende oost, meester Jan Rellie zuyd ende Jenne Maria Jacobs Jans dochter west.

     Jacobs Joannes Franciscus, (°) Betekom ...10.1717 (g. Joannes Jacobs en Maria De Myer),

     Jacobs Maria Theresia, (°) Betekom 06.04.1720 (g. Joannes De Meyer en Maria De Meyer), + Betekom 01.03.1725,

     Jacobs Elisabeth, (°) Betekom 12.01.1723 (g. Cornelius Jacobs en Elisabeth Wijndrickx), + Betekom 14.11.1726,

     2. Jacobs Anna Catharina, (°) Betekom 31.12.1736 (g. Joannes Goris en Anna Jacobs),

     Jacobs Maria Elisabeth, (°) Betekom ...06.1738 (g. Franciscus Goris en Elisabeth Schepers),

     Jacobs Joannes Franciscus, (°) Betekom 20.05.1740 (g. Joannes De Rijck en Elisabeth Janssens),

     Jacobs Maria Theresia, (°) Betekom 23.06.1742 (g. Cornelius Jacobs en Joanna Maria Jacobs),

     Jacobs Joanna Elisabeth, (°) Betekom 11.06.1744 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth Jacobs),

     Jacobs Anna Barbara, (°) Betekom 07.04.1747 (g. Henricus Lauwens en Anna Elisabeth De Bruyn),

 

Jacobs Catharina, (°) Betekom 07.03.1695 (g. Jan De Kock),

 

Jacobs Cornelius, (°) Betekom 16.07.1697 (g. Cornelius Rooms en Maria Nuyts), + Betekom 29.03.1764, x 1 Werchter 05.03.1729 (g...) met Elisabeth Janssens, + Werchter 13.11.1741, (deze x 1 met Adrianus Lauwens, + Werchter 22.01.1729), x 2 Betekom 01.06.1742 disp. (g. Henricus Jacobs en Philippus Van Savel) met Elisabeth Claes, + Betekom 31.11.1753,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Cornelius Jacobs en Elisabetha Janssens. Cornelius Jacobs huwde quasi zeker een tweede maal met Elisabetha Claes. Elisabetha Janssens was bij haar huwelijk met Cornelius Jacobs reeds weduwe van Adrianus Lauwens (begr. Werchter 22.01.1729). Van haar eerste man Adrianus Lauwens behield Elisabetha Janssens volgende kinderen :

Cornelius Jacobus, gedoopt te Betekom op 16.07.1697 en overleden te Betekom op 29.03.1764, huwde een eerste maal met Elisabetha Janssens te Werchter op 05.03.1729 (getuigen onbekend om reden dat alleen de klappers van de huwelijken voor die periode nog bestaan). Elisabetha overleed te Werchter op 13.11.1741. Cornelius huwde een tweede maal met dispensatie met Elisabetha Claes te Betekom op 01.06.1742 (get. : Henricus Jacobs en Philippus Van de Savel i.p.v. Van Savel).

In de telling van 1755 te Betekom wordt weduwnaar Cornelius als arm vermeld,  zonder vrouw, 1 paard en 3 kinderen van resp. 12, 10 en 8 jaar. De opgegeven leeftijden van de kinderen lijken me weinig of niet betrouwbaar. In de meer betrouwbare telling van 1743 te Betekom (communicantenlijst) wordt geen Cornelius Jacobs vermeld, maar dat is ook logisch, want toen woonde hij nog in Werchter met zijn tweede vrouw.

Bemerk dat in de akte ook melding wordt gemaakt van Petrus Baumans en zijn echtgenote Maria Serneels, gedoopt te Betekom op 20.05.1683 als dochter van Adrianus en Lucia De Wijngaert. Deze Petrus Baumans huwde later met Anna Jacobs.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 30, akte dd. 16.04.1733.

Op heden den 16 april 1733 compareerde voor borgemren. ende schepenen der stadt en. lande van Aerschot als oppermomboirs Ad. Egericx, geeden momboir over de weesen van wijlen Jan Serneels en Catharina De Meyer, Pr. De Raeymaeker in hauwelijck hebbende Cath. Sernels, Pr. Bauwmans in hauwelijck gehadt hebbende Maria Sernels, als vader en. momboir van sijne kinderen, verweckt met sijne voors. huysvre., Arnold Van der Veken in hauwelijck hebbende Johanna Sernels, allen voorkinderen van wijlen Adriaen Serneels en. Lucia De Weyngaert, ter ire., Cor. Jacobs in hauwelijck hebbende Elisabeth Janssens, in hauwelijck gehadt hebbende Ad. Lauwers, geassisteert met Joan. Bauwmans, van weghens d' hren. van het magistraet daertoe geassumeert sijnde, Henr. Lauwers voor sich selffs, Andries Lauwers, eensgel. voor sich selffs, over de vercreghen goederen van wijlen Pr. Lauwers en. Lucia De Weygaert, welcke voors. ierste comparanten mette voors. tweede comparante in het minnelijck over de selve goederen sijn veraccordeert en. getransigeert bij forme van deylinghe in der sterckste forme doendel. sijnde naer voorgaende advies van mannen hen des verstaende, te weten dat het huysch, geleghen onder Betecum, regten. Pr. De Reyck oost, het straetkien noort, Cor. Bastita ter iijre. seyden, sal wesen en. blijven aen de voors. ierste comparanten, van gelijcken is geconditioneert dat aen dese voors. ierste compten. sal wesen en. blijven het lant, geleghen tot Bael, regten. de straet oost, de leyloop suyt en. weest met conditie dat de ierste compten. sijnde drij int getal, sullen moeten betaelen de somme van vijffentachentich gull. elff s. eenen halffven eens, welcke betaelinghe sal moeten geschieden binnen den tijdt van twee maenden naer dathum deser en. dat sonder voorderen uytstel als schult met recht verwonnen, waer teghens de voors. goederen de tweede comparantten sullen proffiteren en. genieten.

Ierst een brock plecke, groot ontrent drij dachlen. een halff, geleghen int Betecums Brock, regten. Pr. Reyers oost met de kerck van Betecum, met conditie dat dese deylinghe ofte tweede compten. sullen moeten draeghen eene capitaele rentte van drij hondert gull. loopen. gelt aen het Gasthuys binnen Aerschot als is staen. op desen pant.

Item compt aen dese deylinghe een derden deel van een boender bosch, geleghen tot Bael, regten. de straet oost, het Enghstraetien suyt, Henr. Verstraeten oost.

Item compt alnoch aen dese deylinghe een heyde, geleghen onder Bael, groot ontrent een halff boender, de voors. ierste compten. suyt, Jan Boschmans weest.

Item alnoch een halff boender bosch als torffsheyde, gelegen op den Beggijnendijck, regten. Ad. De Coock oost, de straet noort.

Item een derdel lants van een boender, geleghen onder Bael, regten. d' ierste compten. suyt en. oost.

Item is conditie dat partijen condividenten ieder henne gedelde parcheelen sullen moeghen aenveerden instantel. en. moeten gedooghen de huere soo langhe de selve sijn verhuert mits proffiteren. de huere der selver en. de selven geexspireert sijnde, sal ieder wesen aen ieder deylgenoth.

Van gelijcken sal bij partijen condividenten moeten geeffent worden de verloopen der rente niet voorder als den verschenen valdach ontrent Kerssemise 1732.

Van gelijcken de verloopen chijnssen totten jaere 1732 van gel. oock de laesten totten jaere 1732 incluys.

Item van gel. innegevalle eenighe vrempde chijnssen uyt quaeme meer als nu sijnde bekent dat sij malkanderen die sullen moeten garranderen en. effenen ten tijde van ses jaeren herrewaerts en. niet langher, waer voorens ieder parttten blijven verbonden als generaele hypotecque, met welcke scheydinghe en. deylinghe partijen condividenten hun hauden wel genueght en. gecontenteert sonder op den eenen ofte anders partten eenighe pretentie meer te hebben ofte te behauden, soo en. gel. als voors. is van nu aff aen ten euwighen daeghe.

Dese goederen sijn gepriseert ontrent de ses a seven hondert gull.

Bij deze nog een vervolg: hieronder de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Cornelius Jacobs, echtgenoot van Elisabeth Janssens, weduwe van Adrianus Lauwens, zoon van Petrus Lauwens en Lucia De Wijngaert, weduwe van Adrianus Serneels.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 34, akte dd. 08.02.1734.

Op heden den 8 feb. 1734 compareerde Cor. Jacobs, geassisteert met Hironimus Willems als momboir van de kinderen wijlen Adriaen Lauwers, verweckt met Elisabeth Janssens, nu in hauwelijck hebben. Cor. Jacobs, Andries Lauwers en. Henr. Lauwers, allen kinderen en. kintskinderen van wijlen Pr. Lauwers en. Lucia De Weyngaert, die welcke met malkanderen bekennen gescheyden en. gedeylt te hebben dese naervolghende goederen.

     Uit dit huwelijk:

     1a. Lauwens Elisabeth, (°) Werchter 09.11.1718 (g. Petrus Lauwens en Elisabeth Janssens),

     Lauwers Andreas, (°) Werchter 17.11.1721 (g. Andreas Lauwers en Cornelia Peeters),

     Lauwens Henricus, (°) Werchter 21.12.1724 (g. Henricus Lauwens en Joanna Janssens),

     Lauwens Anna Maria, (°) Werchter 10.02.1728 (g. Adrianus De Wijgaert en Anna Maria Van den Panhuysen),  

     1b. Jacobs Anna Elisabeth, (°) Werchter 27.02.1730 (g. Petrus Bouwmans en Anna Jacobs),

     Jacobs Petrus Franciscus, (°) Werchter 07.12.1732 (g. Petrus Franciscus Jacobs en Christina Derboven),

     Jacobs Joannes, (°) Werchter 06.08.1735 (g. Joannes De Rijck en Adriana Van Herck),

     Jacobs Joanna Maria, (°) Werchter 19.05.1739 (g. Petrus De Wijngaerde en Joanna Maria Jacobs),

     Jacobs Adriana Theresia, (°) Werchter 26.04.1741 (g. Jacobus Craenen en Adriana Van Adorp),  

     2. Jacobs Philippus, (°) Werchter 16.04.1744 (g. Philippus Van Savel en Anna Lauwerijs),

     Jacobs Joanna Elisabeth, (°) Werchter 24.01.1746 (g. Joannes Baptist Vertruyen en Joanna Elisabeth Jacobs),

     Jacobs Andreas, (°) Werchter 25.08.1749 (g. Andreas Lauwens en Joanna Maria De Rijck),

 

Jacobs Anna, (°) Betekom 10.03.1700 (g. Yoris Van Brugghen en Catharina Viskens n. Jacobs Anna), x 1 Betekom 25.11.1724 (g. Petrus Jacobs en Henricus Jacobs) met Vertruyen Adrianus, x 2 Betekom 19.04.1727 (g. Cornelius Jacobs en Claudius van Cappel) met De Rijck Jan,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Joannes De Rijck en Anna Jacobs.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 42, akte dd. 03.02.1742.

Alsoo Jan De Rijck ende Anna Jacobs, gehuysschen ende inwoonderen van Moorsum onder Betecom, sijn geldende eene rente van drij hondert vijffenseventigh guldens loopende gelt ten behoeve van Isabella Peeters, dochter van Jan Peeters ende Catharina Lens, aut ontrent de achthien jaeren, ende alsoo de voors. wede. Jan Peeters soo door den dieren tijdt banqueroeten ende andere redenen is gecomen in swaere schulden, soo compareerde op heden de voors. Catharina Lens wede. wijlen Jan Peeters, geassisteert met haere voornoemde dochter Isabella Peeters, de welcke te saemen bekennen ontfangen te hebben uyt handen van den voors. Jan De Rijck eene somme van vijffenseventigh guldens loopende gelt den pattacon tot twee guldens sesthien stuyvers ende d' andere specien naer advenant in mindernisse van het voors. capitael van drije hondert vijffenseventigh guldens, waer mede den intrest a rate van de voors. somme sal comen te cesseren ende smaldeelen, waer toe wij borghemeester en. schepenen de meergemelde wede. ende dochter hebben geauthoriseert ende het selve om de voorschreve ende andere redenen, ons bekent, hebben gelaudeert, geapprobeert ende geratificeert.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vertruijen Joannes Baptista, (°) Betekom 08.09.1725 posthumus (g. Jacobs Joannes en Antonis Lucia),

     2. De Rijck Anna Catharina, (°) Betekom 10.02.1728 (g. De Rijck Philippus en Jacobs Anna),

     De Rijck Petrus, (°) Betekom 28.05.1730 (g. Jacobs Petrus en De Rijck Joanna), +,

     De Rijck Joanna Maria, (°) Betekom 21.04.1732 (g. Jacobs Cornelius en De Roover Joanna),

     De Rijck Elisabeth, (°) Betekom 23.11.1734 (g. Librechts Petrus en Janssens Elisabeth),

     De Rijck Anna Theresia, (°) Betekom 29.07.1737 (g. Van de Put Joannes en Lauwerijs Anna Maria),

     De Rijck Joanna Barbara, (°) Betekom 13.08.1739 (g. De Rijck Joannes en Jacobs Joanna Maria),

     De Rijck Petrus, (°) Betekom 23.03.1742 (g. Jacobs Petrus en Peeters Anna), + 1746.

 

 

 

IX - Jacobs Adrianus (S320 + S480), (°) Betekom 12.07.1666 (g. Adrianus Lijftocx en Anna Verheyen), + Werchter 07.11.1747, x Werchter 23.01.1697 (g. Van Roost Arnoldus en Van Vlasselaer Adrianus) met Van Vlasselaer Maria (S321 + S481), (°) Werchter 21.01.1675 (g. De Wijngarde Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Elisabeth, (°) Werchter 22.01.1697 (g. Van Vlasselaer Cornelius en Lijftox Elisabeth),

 

Jacobs Clara, (°) Werchter 29.03.1699 (g. Geens Joannes nomine Geens Henricus en Michiels Clara),

 

Jacobs Joannes, (°) Werchter 13.02.1701 (g. Joannes De Wijngaert en Huberta Van Vlasselaer nomine Anna Van Vlasselaer),

 

Jacobs Barbara, (°) Werchter 29.10.1702 (g. Remigius Schrijns en Barbara Dirix),

 

Jacobs Joannes, (°) Werchter 13.03.1704 (g. Joannes De Wijngaert en Clara Wauters nomine Anna Van Vlasselaer),

 

Jacobs Petrus, (°) Werchter 09.03.1706 (g. Petrus Buldermans en Huberta Van Vlasselaer),

 

Jacobs Anna, (°) Werchter 06.03.1707 (g. Joannes Gobelens en Anna Wortelaer),

 

Jacobs Petrus, VIII (S160 + S240), (°) Werchter 17.12.1710 (g. Petrus De Kaij en Catharina Michiels),

 

Jacobs Catharina, (°) Werchter 28.02.1713 (g. Dionisius Vertennen en Catharina Jacobs), x (niet W, ) met Meerkens Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Meerkens Clara, (°) Werchter 15.02.1742 (g. Henricus Jacobs en Clara Sch...),

     Meerkens Anna Maria, (°) Werchter 05.10.1743 (g. Philippus Van Vlasslaer en Maria Jacobs),

     Meirkens Clara, (°) Werchter 02.02.1745 (g. Philippus Van Vlasselaer en Clara Jacobs),

     Meerkens Petrus, (°) Werchter 31.05.1747 (g. Petrus Jacobs en Maria Raets), + Werchter 28.09.1748,

     Meerkens Anna Maria, (°) Werchter 08.09.1749 (g. Henricus Krabbe en Maria De Pape),

     Meerkens Petrus, (°) Werchter 07.04.1752 (g. Petrus Degroot en Petronilla Meerkens), x > 1779 met Anna Maria Thijs, ex Keerbergen,

     Mierkens Joannes, (°) Werchter 07.11.1755 (g. Joannes Bosmans en Catharina Jacobs), + Werchter 31.10.1756,

 

Jacobs Henricus, (°) Werchter 03.02.1716 (g. Henricus Van Avont en Gummara Van Vlaslaer), + Werchter 08.08.1769, x Werchter 22.01.1747 (g...) met Raets Maria, (°) Werchter 27.02.1726 (g. Carolus Van Aarschot en Maria Wagemans), + Werchter 11.11.1779, fa Joannes en Joanna Crab,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Joanna, (°) Werchter 17.12.1747 (g. Petrus L'enfant en Joanna Verelst), + Werchter 11.03.1752,

     Jacobs Clara, (°) Werchter 11.03.1750 (g. Petrus Cornelius Bosmans en Clara Jacobs), + Werchter 10.04.1750,

     Jacobs Anna Maria, (°) Werchter 19.03.1752 (g. Cornelius Bosmans en Anna Maria Raets),

     Jacobs Petrus, (°) Werchter 15.01.1754 (g. Petrus Vandijck en Catharina Lambert),

     Jacobs Elizabeth, (°) Werchter 24.09.1755 (g. Petrus Jacobs en Elizabeth Van Vlasselaer), + Werchter 10.02.1759,

     Jacobs Anna Catharina, (°) Werchter 03.08.1757 (g. Gummarus Dewinter en Anna Catharina Jacobs),

     Jacobs Elizabeth, (°) Werchter 31.08.1759 (g. Henricus Van Eijcken en Elizabeth Vermijlen),

     Jacobs Joanna, (°) Werchter 28.07.1762 (g. Michael Van Woensel en Anna Raets),

     Jacops Joannes Baptist, (°) Keerbergen 20.02.1764 (g. Verheijen Joannes Baptiste en Smets Maria), 

    x (niet R, K, W, ) met Geens Joanna, ex Rijmenam, fii in Keerbergen, verdere lijn onder de KLIK,

     Jacobs Joannes Franciscus, (°) Werchter 14.08.1767 (g. Joannes Baptist Geeraerts en Clara Jacobs),

     Jacobs Maria Catharina, (°) Werchter 21.08.1737 (g. Henricus Guens en Maria Jacobs), x Werchter 26.02.1762 met Guilielmus Van Eijcken,

     (°) Werchter 10.08.1737 (g. Guilielmus Van Gorp en Elisabeth Bruijninckx), fs Petrus en Anna Van Avont,

     Jacobs Catharina, (°) Werchter 20.10.1738 (g. Guilielmus Lambert en Catharina Guens),

 

Jacobs Joanna, (°) Werchter 22.10.1717 (g. Philippus Van Vlaslaer en Maria Van Vlasselaer),

 

Jacobs Clara, (°) Werchter 29.03.1720 (g. Joannes De Wijngaert en Clara Wauters).

 


 

X - Jacobs Joannes (S618), (°) Betekom 20.11.1686 (g. Joannes Cousemans en Anna De Becker), x Betekom 08.01.1713 (g. Guilielmus Jacobs en Joannes Janssens) met Maria Janssens (S619), (°) Betekom 24.01.1685 (g. Guilielmus Bols en Johanna Janssens), + Betekom 12.01.1718.

 

Met dank aan  Paul Peeters: betreffende het gezin Joannes Jacobs en Maria Janssens gaat de onderstaande verkorte transcriptie. De akte dd. 18.05.1740 betreft een overzicht van inkomsten en uitgaven ten behoeve van hun wees, waarvan ik veronderstel dat het Joanna Maria Jacobs is. Petrus Jacobs die optreedt als voogd van hun wees, is waarschijnlijk de broer van Joannes. In de akte is een kwitantie van 28.11.1734 geïntegreerd die ondertekend werd door Petrus Van Goubergen. De akte zelf werd ondertekend door de voogd Petrus Jacobs, Joannes Pelgrims (relatie niet duidelijk – is dit de andere voogd ?) en Joanna Maria Jacops (vermoedelijk de wees zelf), die in 1740 reeds 23 jaar was en dus bijna meerderjarig.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 5920, akte dd. 18.05.1740.

Rekeninghe, bewijs ende reliqua de welcke mits desen is doende Peeter Jacobs als momboir der weese van wijlen Jan Jacops ende Maria Janssens, in hun leven gehuysschen, ende dat van den ontfanck, vuytgeeff ende administratie, bij hem gehadt over de selve weese goederen ende revenuen, ende is als volght.

Ick ondersch[r]even becenne ontfanghen te hebben de somme van dertien guldens min eenen stuyver uyt de handen van Peeter Jacops als mombaer van Maria Jacops, daer vader van is geweest Ian Jacops en mo[e]der van is geweest Maria Ianses, den 28 movember (!) 1734.

(get.) Peeter Van Gouberghen.

N.B. : De akte werd getekend door Peeter Jacobs, Jan Pelgrims en Joanna Maria Jakops.

Hieronder de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Guilielmus Jacobs als voogd van de kinderen van wijlen Joannes Jacobs en Maria Janssens. Guilielmus Jacobs is allicht de broer van Joannes.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 27, akte dd. 16.11.1727.

Conditien en. voorwaerden waerop van weghens Guill. Jacobs en. Henr. Janssens als geede momboirs der weese van wijlen Jan Jacobs en. Maria Janssens publicquel. sullen vercoopen

beneffens de erffghen. van Jan Jacobs, hennen vader, allen en. ygewelcke meubelen, te saemen competeren.

Hieronder de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Guilielmus Jacobs als voogd van de kinderen van Joannes Jacobs en Maria Janssens.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 85, akte dd. 01.10.1732.

Conditien en. voorwaerden waerop van weghens Guill. Jacobs als momboir der weesen van wijlen Jan Jacobs en. Maria Janssens publicquel. sal verhuert worden het naerbes. lant

voor een tijdt en. termijn van drij jaeren, innegaen. Ste. Andries 1732 en. finier. Ste. Andries 1735.

 

Uit dit huwelijk:

 

Er zijn mogelijk elders fii.

 

Jacobs Joanna Maria, IX (S309), (°) Betekom 06.10.1717 (g. Joannes Jacobs en Margareta Van de Velde).

 

 

 

IX - Jacobs Petrus (S378), (°) Betekom 10.08.1689 (g. Petrus Pellegrims en Severs Jacomina), + Betekom 1745, x (niet Bet, S, Ber, I, K, Kamp, Hers, Langd, ) met Lauwerijs (Laurijs) Anna Maria (S379), (°) Herselt 11.05.1698 (g. Joannes Rose en Anna Van den Heuvel).

 

Communicantenlijst Betecom 1743: de Molestraat ende Moorssum:

Peeter Jacobs en Anne Mi Lauwerijs

Jan Sus       12.06.1725 obijt 22.03.1748

Lisebeth      10.01.1728

Anna            22.01.1731 obijt 30.09.1745

Mi Trien       30.03.1733

Jan Ferdinant  27.09.1735

Thresie       07.12.1738 obijt 1748

V.T. Betekom 1755:

Peeter Jacobs wed, 1 peert kind. 1 à 18 en 20 j. / 1

 

Met dank aan Paul Peeters: de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Petrus Jacobs en Anna (Maria) Laureys.

Bron : R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13715, akte dd. 26.11.1743.

Compareerden Francis Helsen ende Maria Anna Wouters, gehuysschen, voor desen gewoont hebbende onder Betecom ende alsnu woonachtigh t' Oosterwijck, hebben verclaert ende beleden ontfanghen te hebben uyt handen van Peeter Jacobs ende Anna Laureys, insgelijcx gehuysschen ende innegesetenen van Betecom voors., op 12en. january lestleden eene somme van hondert guldens courant gelt, den pattacon gerekent tot twee guldens sesthien stuyvers, den schellinck tot seven stuyvers ende alle andere specien naer advenant in goede ganckbaere munte, gelovende daer voor jaerlijcx te sullen gelden ende loffelijck als schuldt met den rechte verwonnen te betaelen aen voorn. gehuysschen, hunne erfgenaemen oft actie hebbende vier guldens ende thien stuyvers.

De goedenis van deze verkoop werd verleden op 11.01.1752. In deze goedenisakte wordt de verkoopakte van 12.07.1743 nogmaals weergegeven.

Bron : R.A.L., Inventaris van de schepengriffies van Vlaams-Brabant, register nr. 7196, akte dd. 11.01.1752.

In tegenwoordigheyt des meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., hier onder te noemen, gestaen Jan Nijs, dienaer deser parochie, den welken uyt crachte ende op vermogen van de onwederroepelijcke procuratie, geinsereert in de naervolgende acte notariael, alhier in originali gesien en. gebleken, welken teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Compareerden op heden 12 july 1743 voor mij onderges. als openbaer notaris, bij haere Majesteyts Souv. Raede van Brabant geadmitteert, onder Betecom residerende, present die getuygen hier naer te noemen Jan Verhaert sone wijlen Andries Verhaert ende van Catharina Toussaint, den welken heeft verclaert vercocht, gecedeert ende erffelijck getransporteert te hebben, soo hij doet mits desen aen ende ten behoeve van Jan Van Calster, inwoonder van Betecom voors., hier mede comparerende ende in gestaedigen erfcoop accepterende des eersten comparants portie ende erfdeel van alle de goederen, achtergelaeten bij wijlen Guilliam Govaerts, in houwelijck geweest sijnde met wijlen Anna Jacobs, voor het meestendeel gelegen onder Betecom ende nu in hueringe gehouden wordende bij Francis Helsen, bestaende de selve portie ende erfdeel in het just sesthiende paert van de geheele erffenisse, de welcke provisionelijck gedeylt ende gescheyden is in twee paerten ende deelen, het een daer af toecomende aen Adriaen Wauters Jans sone bij coop, met het ander competerende Hendrick Jacobs met den vercooper ende consoorten, consisterende in ontrent drij daghmaelen landt, genoemt het Torfken, regenoten s' heeren straete oost, d' erfgenaemen Jan Kerckmans noordt, item een half bunder, regenoten s' heere straet west, Manriques oost, Hendrick Bruyndonck suydt ende de kercke noordt, de selve twee parceelen genomen voor het just vierde paert van de geheele voors. erffenisse, waervan mits desen vercocht wordt insgelijcx het vierde paert, de resterende drij paerten der selve twee plecken toecomende aen des vercoopers twee broeders Andries ende Jan Francis ende sijne suster Catharina Verhaert, insgelijckx bij provisionele subdivisie tegens Hend. Jacobs, geschiedende het voors. transport om ende voor eene somme van seven en t' achtentigh guldens ende thien stuyvers courant gelt, den pattacon gerekent tot twee guldens sesthien stuyvers ende alle andere specien naer advenant, op mindernisse van welcke coopsomme den vercooper bekent alreede ontfangen te hebben sesthien gudlens, munte als voor, dese daer over dienende voor quittantie ende nopende de resterende eenen seventigh guldens ende thien stuyvers, geloeft den cooper de selve te sullen voldoen aen den vercooper oft sijn actie hebbende onder verbintenisse van sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, als schult met den rechte verwonnen, uytterlijck te Bamisse van desen jaere 1743, den vercooper waerandeert mits desen het selve sijn erfdeel op de gerechtigen s' heeren chijns, aenpaert van peertskeur, recht van pontpenningen, gewoonelijcke soo voordeelige als naerdeelige servituyten, item op het vierde paert van hondert guldens capitael, bij sijns vercoopers moeder Catharina Toussant voors. uyt crachte van authorisatie op interest aengenomen van Anna Lauwens weduwe wijlen Peeter Reyers tot Bael, welck vierde paert met het proportioneel contingent van den jaerelijckschen interest sal staen ten laste van den cooper sonder corten aen de coopsomme, wel verstaende ende met expresse conditie dat de chijnsen mede oock den voors. interest bij den vercooper sullen geeffent worden tot de lest verschenen valdaghen ende de voordere prestaties tot date deser exclusive, gelovende hij vercooper altoos te sullen wesen recht guarrant tegens eenen iegelijcken in cas van eenige andere commeren dan voors. staet, item is alnogh geconditioneert dat den cooper sal trecken ende proffiteren het proportioneel contingent in het jaer pacht, te veschijnen Andriesmisse naestcomende, surrogerende den vercooper ende transportant den cooper ende accpetant aengaende de voors. portie ende erfdeel in sijne plaetse, stede ende gerechtigheyt met andermaelige gelofte van waerschap als voor, tot meerdere vastigheyt van dijen ende van allen het gene voors., constituerende sij comparanten bij ende mits desen onwederroepelijck alle thoonders der selve in originali oft bij copije authentique om te gaen ende compareren voor haeren meyer en. schepenen van Loven ende alomme elders en. hun constituanten aldaer in cas van eenigh gebreck volontairelijck te doen ende laeten condemneren met costen ende sonder voorgande dagement, mitsgaders den vercooper om te compareren voor heer en. hoff competent ende den cooper met sijne huysvrouwe Joanna De Swert oft de gene bij hun te denomineren in de vs. plecken voor een vierde paert te doen goeden, vestighen ende erven met alle solemnitijten daer toe gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaer als boven, ter presentie van Hendrick De Rijck, inwoonder van Betecom, ende van Joannes Van Espen, timmerman binnen Aerschot, als getuygen hier over aensocht ende gebeden sijnde, d' originele minute deser (becleedt met behoorelijken segel), onderteekent met het merck van Jan Verhaert bij forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, met het merck van Jan Van Calster bij forme van een cruys, verclaerende niet te connen schrijven, met het merck van Hendrick De Rijck bij forme van een cruys, J. Van Espen, E.S. Thiry, nots. pubs., 1743, onder stont den onderges. verclaert sijn gerecht vierde paert in de bovengespecificeerde panden vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen den voornoemden Van Calster, alles op den voet van den bovenstaenden act, die mits desen wordt gehouden voor ten vollen gerepeteert, bekennende ontfangen te hebben op rekeninge eene somme van vijftigh guldens courant gelt, resterende aldus maer te betaelen in volle voldoeninge seven en dertigh guldens ende thien stuyvers, bij den cooper Jan Van Calster voors. voorts voldaen te worden uytterlijck half meert van den naestcomenden jaere 1744, consenterende in ontgoedenisse, goedenisse, &a., als bij den vorenstaenden notariaelen act, t' oirconden, &a., desen 7en. augusti 1743, signatum Andreas Verhaert, onder stont mij present als getuygen, signatum E.S. Thiry, 1743, leeger stont ontfangen bij mij ondergeteeckenden de resterende een en seventigh guldens thien stuyvers, waer mede bekent ten vollen voldaen te wesen, consenterende andermael in ontgoedenisse ende goedenisse, t' oirconden, &a., den 11. 9ber. 1743, onderteekent met het merck van Jan Verhaert bij forme van een cruys, niet connende schrijven, present Jan Van Goethem et me signatum E.S. Thiry, testibus, 1743, nogh leeger stont ontfangen van Jan Van Calster de resterende seven en dertigh guldens thien stuyvers in volle voldoeninge als boven, actum 19en. meert 1744, t' oirconde, &a., onderteekent Andreas Verhaert onder stont mij present als getuygen, signatum E.S. Thiry, 1744.

Heeft opgedraegen met wettige en. behoorelijcke verthijdenisse in handen des meyers als in s' heere handen van den gronde onder waerschap als in den voorgeinsereerde acte, de voors. twee vierde paerten in de drij daghmaelen lants, genoemt het Torfken, mitsgaders int half bunder bij de vorenstaende acte breeder geindividueert ende in sijne regenoten gespecificeert, ende naer dijen den constituant uyt den naeme van sijne constituanten ter manisse des meyers ende wijsdomme der schepenen uyt de voors. twee vierde paerten was ontgoeyt ende onterft, soo sijn ter selven manisse ende wijsdomme voors. met alle behoorelijcke solemnitijten in de voorgemelde twee vierde paerten gegicht, gegoet ende geerf Jan Van Calster ende Joanna De Swert, gehuysschen, ende hunne naercomelingen op schot, lot ende eenen igelijcken sijnen goeden rechte behoudende, coram den meyer Philippus Van de Savel, Joannes De Wijngaert ende Jacobus Pelgrims, schepenen der voors. heerelijckheden, actum desen 11. janry. 1752.

Philippus Van de Savel, meyer.

Jacobus Pelgrims.

Joannes De Wijngaert.

Mij pnt. J.F. Istas, greffr.

 

Nog eens Petrus Jacobs en Anna Maria Laureys met een verkorte transcriptie van een notariële akte.

Bron :  R.A.L., Notaris Etienne Stephan Thiry, register nr. 13712, akte dd. 07.12.1733.

Den eersaemen Gillis Janssens, gebortigh van Betecum, alsnu woonachtigh tot Rillaer, heeft verclaert te hebben vercocht, gecedeert ende getransporteert aen ende ten behoeve van Peeter Jacobs ende Anna Maria Laureys, desselffs huysvrouwe, seker parceel lant, groot een halff bunder salvo justo, gelegen tot Heetsvelt onder Betecum, regenoten de kercke van Betecum oost, Peeter Janssens suydt ende west, een aertstraetken noordt, staende in de caerte van den heere van Bruggen sub n°. 87, hem comparant competerende uytten hooffde van sijne ouders wijlen Adriaen Janssens ende Elisabeth Mertens ende onder anderen aengecavelt op 9ber. lestleden voor schepenen der stadt Aerschot sub secretario Van der Beken, om ende voor de somme van sessendertigh guldens courant ende vier vaenen lijffcoop.

Hieronder de transcriptie (wat er toch bewaard is !) van een extra-lange akte met vermelding van Anna Maria Lauwerijs / Laurijs als weduwe van Petrus Jacobs. De akte geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven die haar man had gedaan als voogd van de kinderen van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Van de Velde. Men heeft als het ware een inkijk op het dagelijkse leven van meer dan 250 jaar geleden en men verneemt de toen gangbare prijzen. Hier en daar bevat de akte ook interessante genealogische informatie.

Hierbij enkele aandachtspunten :

- Voor de verkoop van een gouden ring kreeg men van de weduwe Cuyckens 9 gulden, 13 stuyvers en half. Een zekere Adam Kuijkens treedt op als doopheffer van Adam Jacobs, gedoopt te Mechelen (P&P) op 16.06.1697 als zoon van Guilielmus en Maria Wellens. Toeval ?

- We vernemen dat Catharina Jacobs, gedoopt te Betekom op 19.09.1723 (gewettigd op 07.10.1723) als oudste dochter van Guilielmus en Elisabetha Van de Velde, huwde met Adrianus De Veuster. Dit huwelijk had plaats te Werchter op 07.01.1745 (getuigen onbekend wegens het ontbreken van de registers). Zij lieten volgende kinderen na :

- Joannes Baptista De Veuster, gedoopt te Betekom op 11.10.1745 (get. : Joannes Jacobs en Maria Verhoeven).

- Anna Catharina De Veuster, gedoopt te Betekom op 14.02.1748 (get. : Petrus De Veuster en Anna Jacobs).

- Joanna De Veuster, gedoopt te Betekom 28.08.1749 (get. : Joannes De Veuster en Joanna Elisabetha Jacobs).

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), nr. 125, akte dd. 08.02.1747.

Rekeninghe, bewijs ende reliqua die mits desen is doende ende overgevende Anna Lauwreys weduwe wijlen Peeter Jacobs van den ontfanck, uytgeeff ende administratie, bij den voors. Jacobs gehadt ende gedaen als momboir der weesen van wijlen Guilliam Jacops ende Elisabeth Vande Velde, in hun leven gehuysschen ende inwoonderen van Betecum, ende is als volght.

Ierst den ontfanck.

Ierst brenght de rendante voor ontfanck de somme van dertigh guldens vier stuyvers een oort, het gene den voors. Pr. Jacobs bij sloth van rekeninghe de date 26 meert 1736, rest is gebleven.

- 30 - 4 - 1

Item aen Hendrick Jacops naer den coopdagh der meubelen, vercoch[t] een peerdt voor een ofte twee en twintigh guldens als staet in fine der selve rekeninge.

- 22 - 0 - 0

Item alnoch voor een hespe als blijckt bij de selve reken.

- 1 - 4 - 0

Item ontfanghen van Jan Nijs over de huere van het virde paert van het huys inde plaetse tot Betekum.

- 6 - 0 - 0

Item ontfanghen van Peeter Dirickx voor een jaer huyshuere, verschenen halff meert 1737, drij en twintigh guldens.

- 23 - 0 - 0

- 82 - 8 ¼

Item ontfanghen vanden selven Peeter Dirickx voor een jaer huys huere, verschenen halff meert 1738.

- 23 - 0 - 0

Item vanden selven voor een jaer huys huere, verschenen halff meert 1739 twee en twintigh guldens volghens conditie de date ... [n.v.] 1737.

- 22 - 0 - 0

Item van Jan Van Goetum voor eenigh haut vant huyslandt.

- 1 - 13 - 0

Item van den voors. Peeter Dirickx ontfanghen twee en twintigh guldens voor een jaer huys huere, verschenen halff meert 1740 twee en twintigh guldens.

- 22 - 0 - 0

Item van den selven voort jaer, verschenen half meert 1741.

- 22 - 0 - 0

- 90 - 13 - 0

Item ontfanghen van Jan Volders voor een jaer huys huere, verschenen halff meert 1742 drij en twintig guldens.

- 23 - 0 - 0

Item van den selven voor een jaer huere, verschenen halff meert 1743, drij en twintigh guldens.

- 23 - 0 - 0

Item vanden selven voor het jaer huere, verschenen halff meert 1744.

- 23 - 0 - 0

Item ontfanghen voor eenen peirenboom uyt den hoff.

- 7 - 0 - 0

Item int jaer 1744 eenigh bockweyde vercocht aen Jan Thijs, daer voor ontfanghen.

- 8 - 0 - 0

- 84 - 0 - 0

Item voor eenen coop appelen.

- 0 - 4 - 0

Item van Jan Thijs voor twee appelboomen.

- 1 - 1 - 0

Item van Peeter Lembrechts.

- 0 - 4 - 0

Item voor eenen peirenboom van Pr. Jacobs.

- 1 - 0 - 0

Item van Peeter Lembrechts.

- 0 - 4 - 0

Item gedeylt het gelt van Anna Jacops ende alsdan voor het paert ter voors. weesen ontfanghen de somme van een hondert guldens.

- 100 - 0 - 0

Item alnoch gedeylt het geldt voortsgecomen van het vercocht huys ende schuere van de voors. Anna Jacops ende ontfanghen voort paert der voors. weesen dertigh guldens vier stuyvers.

- 30 - 4 - 0

- 132 - 17 - 0

Item ontfanghen vande wede. Cuyckens voor eenen gauden ri[n]ck, bij haer verwisselt daer voor.

- 9 - 13 - 2

- 9 - 13 ½

Den heelen ontfanck beloopt ter somme van drij hondert negen en negentigh guldens elf stuyvers drij oorden.

Dico - 399 - 11 ¾

Item wordt alhier voor ontfanck alnoch gestelt ende ingebracht de somme van seven en viertigh guldens vijf stuyvers twee oorden, sijnde het emport van het ghene de weesen van wijlen Guill. Jacops voor hun paert is goetcomende uyt de vercoopinge van twee parceelen landt ende twee paerceelen bosch, aen hun ende consorten gelaeten bij wijlen Anna Jacops, dus dat den heelen ontfanck alsnu beloopt ter somme van vier hondert ses en viertigh guldens seventhien stuyvers een oort.

Dico - 446 - 17 ¼

Vuytgeeff teghens den voorschreven ontfanck.

Ierst betaelt in differente reysen voor cleederen, blocken, schoenen, etc., volghens notitie ende specificatie, begonst int jaer 1736, acht guldens acht stuyvers drij oorden.

- 8 - 8 - 3

Item alnoch betaelt in differente reysen thien guldens vijfftien stuyvers twee oorden volghens specificatie ende notitie.

- 10 - 15 - 2

Item aen de selve kinderen alnoch gegeven als volght, ierst voor schoenen te lappen, aen Joseph Lindekens.

- 0 - 1 - 2

Item voor eenen stramijn.

- 0 - 1 - 2

Item het landt int saedt gedaen, daer voor.

- 1 - 10 - 0

Item voor een meucken boeckwey.

- 0 - 10 - 0

- 21 - 7 - 1

Item voor graeven ende de sulle te maecken in diversche reysen.

- 0 - 10 - 0

Item voor Catharina gecocht een stoffen leyffken, daer voor.

- 4 - 15 - 0

Item voor een mandt den cost aen Marie Jacops te geven.

- 3 - 0 - 0

Item voor spaenderen, etc., gegeven aen de weesen.

- 0 - 14 - 0

Item voor thien busselen latten tot het huys der weesen.

- 3 - 10 - 0

Item voor een leyffken ende eenen rock voor Marie Jacops.

- 3 - 16 - 1

Item voor een stucklijck en. stoff voor Maria Jacops samen.

- 4 - 2 - 1

- 17 - 7 - 2

- 20 - 7 ½

Item voor Maria Jacops gekocht een paer socken.

- 0 - 6 - 2

Item voor een paer kausens.

- 0 - 10 - 0

Item voor gaeren ende spellen.

- 0 - 2 - 0

Item voor een paer blocken.

- 0 - 2 - 0

Item voor een paer schoenen voor Jan Jacops.

- 1 - 15 - 0

Item voor een broeck voor den selven.

- 0 - 17 - 0

Item voor een paer causens.

- 1 - 1 - 0

Item voor leire broeck voor den selven.

- 1 - 10 - 0

Item voor eenen hoet.

- 1 - 11 ¼

Item voor vijftigh busselen walm, gedaen aen het huys der weesen a vier stuy. drij oorden de bussel, facit.2

- 11 - 18 - 2

Item voor een schotel naeghelen tot het selven huys.

- 0 - 17 - 0

- 20 - 12 - 0

20 - 10 ½

Item den 28. meert 1737 betaelt aen Michiel Vermijlen als momboir der weesen van Pr. Van Adorp thien guldens voor twee jaeren intrest eender renthe, verschenen voor de jaeren 1735 en. 1736.

- 10 - 0 - 0

Per quitt. et visa.

Item den 10. 7ber. 1736 betaelt aen de wede. Peeter Moriaen elf guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1736.

- 11 - 0 - 0

Item betaelt aen Michiel Vermijlen q.q. als voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1737, vijff guldens.

- 5 - 0 - 0

Item 27 xber. 1737 betaelt aen de wede. Pr. Moriaen elf guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1737.

- 11 - 0 - 0

- 37 - 0 - 0

Item betaelt aen Jan De Wijgaert thien guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen 1739.

- 10 - 0 - 0

Per qtam.

Item betaelt aen de wede. Peeter Moriaen elff guldens den 9. 7ber. 1738 voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1738, per quit.

- 11 - 0 - 0

Item aen Jan De Wijgaert betaelt vijff guldens in voldoeninghe van een jaer intrest eender renthe, verschenen 11 febry. 1740.

- 5 - 0 - 0

Item den 9. 9ber. 1739 betaelt aen de wede. Pr. Moriaen elff guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1739.

- 11 - 0 - 0

- 37 - 0 - 0

Item den 23. 7ber. 1740 betaelt aen de wede. Pr. Moriaen elff guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1740.

- 11 - 0 - 0

Per qtam.

Item den 13. 9ber. 1741 aen de selve wede. betaelt elff guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1741.

- 11 - 0 - 0

Item den 3. febry. 1742 betaelt aen Joan. De Wijgaert thien guldens voor twee jaeren intrest eender renthe, verschenen voor de jaeren 1741 en. 1742.

- 10 - 0 - 0

Item den 25. 7ber. 1742 betaelt aen de wede. Pr. Moriaen voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1742 elff guldens.

- 11 - 0 - 0

- 43 - 0 - 0

Item den 27. 7ber. 1743 aen de selve wede. betaelt elff guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1743.

- 11 - 0 - 0

Per qtam.

Item den 11. feb. 1745 betaelt aen Joan. De Wijngaert vijfthien guldens voor drij jaeren intrest eender renthe, verschenen voorde jaeren 1743, 1744 en. 1745.

- 15 - 0 - 0

Item den 12. meert 1745 betaelt aen de wede. Pr. Moriaen elff guldens voor een jaer intrest eender renthe, verschenen halff meert 1744.

- 11 - 0 - 0

Item betaelt aen Peeter Andriaens acht guldens drij oorden voor eenen rock en. maeckloon van cleederen.

- 8 - 0 - 3

- 45 - 0 - 3

Item den 2. meert 1738 betaelt aen Peeter Adriaens elff guldens twelff stuyvers twee oorden in voldoeninghe sijnder specificatie, bij hem verdient als cleermaecker.

- 11 - 12 - 2

Hier over te informeren ofte inde specificatie van de cleeren den maeckloon niet en is begrepen.

Item betaelt aen de vrauwe van Cornelis Aerts twee guldens derthien stuyvers den 31. meert 1739 voor eenigh winckelwaer ten dinste van de weesen.

- 2 - 13 - 0

Per qtam.

Item den 6. april 1738 betaelt aen Hend. Tielemans voor schoolgelt der weesen.

- 0 - 16 - 0

Item den 3. may 1740 betaelt aen Peeter Adriaens voor reparatie gedaen aen de cleeren der weesen.

- 5 - 4 - 2

Item aen den selven voor reparatie gedaen als voor betaelt drij guldens acht stuyvers.

- 3 - 8 - 0

- 23 - 14 - 0

Item den 7. xber. 1740 aen den selven Adriaens betaelt voor reparatie, gedaen als voor, ses guldens seven stuyvers.

- 6 - 7 - 0

Per qtam. et visa.

Item den 21. xber. 1744 aen Jan Librecht betaelt voor arrebeydts loon en. gelevert haut acht guldens elff stuyvers aent huys en. schuer vande weesen.

- 8 - 11 - 0

Item den 26. july 1745 betaelt aen Maria Vande Velde voor mondtcosten der weesen ende naeyleergeldt, etc., een en vijftigh guldens en. mits Anna Jacops in haer leven aen den rendant hadde gestelt seven en veertigh guldens, soo blijft hier maer in rekeninghe vier guldens.

- 4 - 0 - 0

Item den 13. xber. 1745 betaelt aen Hendrick Verbessemen voor xx. penninghen, etc. onder Betecum.

- 1 - 0 - 0

Per qtam.

Item den 10. july 1739 betaelt aende wede. Cuyckens voor een silveren eyser voor Marie Jacops drij guldens derthien stuyvers twee oorden.

- 3 - 13 - 2

Item bij de selve wede. den eersten meert 1738 verwisselt een silveren eyser, een paer gespen ende eenen silveren rinck en. als dan gecocht twee nieuwe eysers ende opgeleght.

- 1 - 2 - 0

Item 12 augusti 1742 betaelt aen Peeter Adriaens voor reparatie als kleermaecker gedaen voor de voors. weesen per specificatie sesthien guldens vijff stuyvers twee oorden.

- 16 - 5 - 2

- 22 - 7 - 0

Item 19 july betaelt aen Adriaen Van Calster voor het sloth, etc., te maecken.

- 1 - 4 - 2

Per qtam.

Item betaelt aen Peeter Van Bever voor arrebeydts loon, etc., voor het huys te decken drij daeghen a 12 stu. en. noch eenen.

- 3 - 0 - 0

Item betaelt aen Jan De Rijck voor den cost te geven aen een der weesen voor de jaeren 1737 en 1738.

- 7 - 0 - 0

Item aenden selven voorden cost te geven als voor den 15 meert 1736, betaelt vijfthien guldens.

- 15 - 0 - 0

Staet inde vorige recke. ergo hier geroyeert.

Item den 21. meert 1736 betaelt aen Cornelis Jacops voor den cost te geven als voor.

- 21 - 0 - 0

Item voor socken en. blocken.

- 0 - 4 - 3

- 11 - 4 ½

Item den 24. april 1746 betaelt aende wede. Pr. Moreau de somme van elff guls. voor een jaer verloops der renthe die de weesen sijn geldende aende voors. wede., verschenen half meert 1745.

- 11 - 0 - 0

Item compt de rendante voor tentiene a rate van vijff vant' hondert.

- 19 - 19 ½

Item alnoch voor tantieme vande seven en viertigh guldens vijf sts. twee oorden, hier vorens alnoch bij den post voor ontf.

- 2 - 7 ¼

Item voor het schrijven deser rekeninghe.

- 3 - 0 - 0

T' schrijven deser betaelt.

Item aen hren. borghmr., schepenen ende secretaris voor het het doen ende overhooren deser rekeninghe.

- 5 - 0 - 0

- 41 - 16 ¼

Den heelen uytgeef beloopt drij hondert een en viertigh guldens negenthien stuyvers twee oorden.

- 341 - 19 ½

Ende den ontfanck hier vorens vier hondert ses en viertigh guls. seventhien stuyvers een oort.

- 446 - 17 ¼

Dus blijckt dat de rendante meer heeft ontfangen als uytgegeven de somme van een hondert vier guldens seventhien sts. drij oorden die aen de voors. weesen goet komen.

Aldus gereeckent ende gesloten, bij de rendante geaccepteert ter presentie ende overstaen van d. Staes ende Laboureur, borghemrs., d. Cleirens, Owerckx ende Van Brussel, schepenen, desen 8. feb. 1747.

(get.) Anna Lauwes

(get.) Adriaen De Veusteers in hauwelijck met Catharina Jacops dochter wijlen Guilliams.

(get.) J.F. Le Corbesier, sris.

Alsoo naer sloth van reckeninghe bevonden is dat de rendante voor ontfanck van het gereedt geldt bevonden bij Anna Jacobs maer en heeft ingebracht de somme van hondert guldens ende dat de selve somme beloopt hondert ende vijf guldens, soo moet den debet met vijf guldens verhooght ofte vermeerdert worden.

- 5 - 0 - 0

Item compt alnoch aen de voors. weesen twee jaeren wasch van het haudt vande kanten van het Lanck Lant bij den den vaeder der weesen in huere geweest sijnde voor twee jaeren en volgens accort.

- 12 - 0 - 0

Welcke twee posten gevolght tot den eersten debet der rendante, soo blijckt dat sij aende voornompde weesen schuldigh blijft de somme van een hondert eenentwintigh guldens seventhien sts. drij oorden.

Waer op de rendante heeft betaelt voor het revideren van dese recke. de somme van twee guldens ende twee stuyvers, die staen tot laste vande weesen.

Dus blijft den debet de somme van een hondert negenthien guldens vijfthien stuyvers drij oorden.

Aldus gerevideert coram d. Staes ende Laboureur, borgemrs., Cleirens, Owerckx ende Van Cantelbeek, schepenen, desen 10 meert 1747.

(get.) Anna Lauwereys.

(get.) Jan Ghebuers.

Dit ist handt + merck van Maria Jacobs.

Alsoo Anna Jacops bij haeren testamente, gepasseert voor den notaris Van Leemputten van date 28 jary. 1736 heeft gelaeten ende gemaeckt aen Anna Jacops kinderen, verweckt met Peeter Baumans, aen de kinderen van Maria Jacops, verweckt als te verwecken, aen de kinderen van Guill. Jacops in hauwelijck met Elisabeth Van de Velde ofte in naer hauwelijck te verwecken, aen de kinderen van Peeter Jacops, aen de kinderen van Cornelis Jacobs in hauwelijck met Elisabeth Janssens ofte in naer hauwelijck te verwecken, ende alsoo den voors. Cornelis Jacops sedert is gecomen tot een tweede hauwelijck met Elisabeth Claes, met welcke Elisabeth Claes den voorseyden Cornelis Jacops alreede heeft verweckt twee kinderen, dewelcke in de naerlatentheyt van de voors. Anna Jacops ingevolge den voors. testamente moesten comen beneffens de andre kinderen, waer over ingevolge accort, aengegaen tusschen de gemeyne auders der kinderen erfgenaemen achtervolgens den voors. testamente in date 3 xber. 1744, dat aende voors. twee kinderen, verweckt bij den voors. Cornelis Jacops ende Elisabeth Claes saude betaelt worden uyt de generalitijdt vande naerlatentheydt vande voors. Anna Jacops eene somme van vijfenseventigh guldens eens, waer inne het paert ende contingent voor de kinderen van wijlen Guill. Jacops hoofde gelijck gereckent in sesse en dertigh deelen saude beloopen eene somme van acht guldens sesse stuyvers twee oorden, soo moeten de selve door de rendante ten desen betaelt worden ende aen haer oft haeren debet gecort worden, dus blijft de rendante de voors. acht guldens sesse stuyvers twee oorden betaelt hebbende, alnoch schuldigh eene somme van een hondert ende derthien guldens elf sts. een oordt.

Depost alsoo de rendante hier vorens voor ontfanck heeft gebracht de somme van twee en twintigh guldens over de vercoopinghe van het peerdt, vercocht naer de conditie aen Hendrick Jacops, den welcken daer tegen op hodie heeft ingebracht over devoiren als andersints als hier volght tot laste deser weesen van Guill. Jacops.

Eerst over eenigh geldt van hoywas de somme van drij guldens thien sts. door Guill. Jacops opgetrocken soo hij seght ten jaere 1733.

- 3 - 10 - 0

Item aen ditto Guill. Jacops ten jaere 1734 geleendt 2 schellingen.

- 0 - 14 - 0

Item voor den selven Guill. Jacops gewerckt met kere ende peerdt twee daegen.

- 2 - 0 - 0

Item aenden selven voor vier pont claver saet a 3 ½ par pont.

- 0 - 14 - 0

Item pretendeert den selven Hendrick Jacops voor het weyden van het peert ende veulen van Guill. Jacops ten tijde van seven wecken de somme van.

- 9 - 0

Item alnoch door den voors. Hendrick Jacops ten teyde van elff maenden gehauden een vande kinderen van Guilliam Jacops a eenen gulden par maendt, facit.

- 11 - 0

Dese pretentie beloopende ter somme van sesentwintig guldens achtthien stuyvers afgetrocken van een hondert derthien guldens elff stuyvers een oordt, die de rendante hier vorens was schuldigh gebleven, soo blijft sij alnoch schuldigh ses en tachentigh guldens derthien sts. een oordt.

(get.) Henderick Jacobs.

Dit slot moet wederom vermindert worden met drij guldens vierthien sts. voor het gene dat de rendante hier vorens te veul voor ontfanck heeft gebracht over aenpaert van het ghene de weesen is competerende uyt de goederen, vercocht van Anna Jacops ende ingecocht bij Hendrick ende Pr. Jacops.

Item alnoch met drij guldens thien sts. over devoiren ende versc[h]otten door de rendante gedaen, soo tot laste van Hendrick Jacops als andersints, om betaelinge van hetghene den geseyden Hendrick Jacops aen de weesen schuldigh was, te connen becomen, soo blijft de rendante maer schuldigh de somme van negen en seventigh guldens negen stuyvers een oordt.

Aldus naergesien ende overreckent desen 19. mey 1747 coram d. Laboureur, borghemr., d. Owerckx ende Van Brussel, schepenen.

Op heden desen 23. juny 1745 heeft de wede. Pr. Jacops geconsignert in handen mijns onderges. de somme van negen en seventigh guls. negen s. een oordt in voldoeninghe van het hier voren staende sloth coram d. Staes ende Laboureur, borghemrs., d. Van Espen, Vloebergh, Owerckx, Van Cantelbeeck ende Van Brussel, schepenen.

Ita est H. Le Corbesier, sris.

Dese pennin. sijn gelicht op den 9en. janry. 1756 door de gelijcke erfgen. ter rolle.

Op cortinghe van dese voorenstaende geconsigneerde somme ontfanghen ter reckeninghe, bij ons onderges. van jouffr. de wede. d' heer Henricus Le Corbesier eene somme van drij pistoelen.

Actum desen 19en. 7ber. 1755 coram d. Vlemincx, borghemr., d. Adnelle, De Weyngaert, schepenen.

(get.) Jan Ghebuers.

Dit ist handt + merck van Anna Maria Jacobs.

Mij present J. Van Cantelbeeck, scris., 1755.

Nota dat elck vierde paert beloopt der voors. geconsigneerde somme alvorent afget[r]ocken de geresene oncosten, sijnde 2 - 15 - 3, eene somme van negenthien guldens drij sts. twee oordt en. drij oordt die daer van overschieten int gemijn.

Afgetrocken voor de geleverde copije door den secretaris Van Cantelbeeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Jan Frans, (°) Betekom 12.06.1725 (g. Joannes Jacobs en Elisabeth Jennes), + Betekom 22.03.1748

 

Jacobs Ferdinand, (°) Betekom 20.10.1727 (g. Adrianus Lauwerijs en Anna Jacobs), + Betekom 16.01.1727,

 

Jacobs Joanna Elisabeth, (°) Betekom 10.01.1728 (g. Joannes Baptist Lauwerijs en Joanna Lauwerijs), + Betekom 30.09.1745,

 

Jacobs (Anna) Elisabeth, VIII (S189), (°) Betekom 22.01.1731 (g. Theodorus Lauwerijs en Anna Jacobs),

 

Jacobs Maria Catharina, (°) Betekom 30.03.1733 (g. Cornelius Jacobs en Joanna Maria Jacobs), x Betekom 10.01.1762 (g. Joannes Ferdinandus Jacobs en Joannes Baptist Jacobs) met Guilielmus Paeps Alias Van Eyken, + Betekom 07.09.1816,

 

Jacobs Jan Ferdinand, (°) Betekom 27.09.1735 (g. Joannes De Rijck en Anna Elisabeth De Keuper), x Betekom 1753 (g. Petrus Franciscus De Wijngaert en Josephus Wendrickx) met De Wijngaert Anna Maria,

Hieronder volgt een akte met betrekking tot Joannes Ferdinandus Jacobs en Anna Maria De Wijngaert uit Betekom.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 87, akte dd. 27 jan. 1766.

Op heden desen seven en twintigh january 1700 sesensestigh sijn gecomen ende gecompareert voor de onder te noemen schepenen der stadt ende lande van Arschot Joannes Ferdinandus Jacobs ende Anna Maria De Wijngaert, gehuyschen ende inwoonders van Betecom, welcke voors. comparanten hebben geleden ende bekent gelijck sij leyden ende bekennen bij dese in contante penningen ontfangen ende ter rente gelicht te hebben uyt handen van Joanna Raevoet weduwe wijlen Sebastiaen De Wit, inwoondersse deser stadt, eene somme van twee hondert guldens courant gelt, den patacon tot twee guldens sesthien stuyvers den schellinck tot seven stuyvers ende de andere specien naer advenant gerekent, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere ofte voordere naermaels te moeten doceren, voor welcke voors. capitaele somme ende gebruyck dijer de voors. comparanten geloven aen de voors. weduwe ofte haers actie hebbende, te gelden ende te betaelen eene jaerlijcksche ende erffelijcke rente van negen guldens s’ jaers a rato van vier guldens en thien stuyvers par cent, dan in cas van precise betaelinghe uyterlijck ses weken naer ideren valdagh sullen sij gestaen met acht guldens s’ jaers tegens den penn. vijffentwintigh ende dat altijdt los ende vrij van alle lasten, het sij xde, xxste, meedere ofte mindere penningen, beden, subsidien, contributien ende generaelijck van alle hoedanigh die souden mogen wesen, niet tegenstaende eenige wirden gestelt, het sij van conincx ofte staeten wegen, tot laste der rentschieters, waer aen sij comparanten van nu voor als dan wel expresselijck derogeren bij dese, sulckx dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal den seven en twintighsten janu. van den toecomenden jaere 1700 seven en sestigh ende soo voorts van jaere tot jaere tot de volle quytinge dier, de welcke altijt sal vermogen te geschieden met gelijcke capitaele somme van twee hondert guldens ende verloopen interest dijer a rate van tijde met costen van brieven, creatie copije, goedenisse ofte Lovens mainmise, pontpenn. ingevalle, erfbrief tot de cassatie inclues, waer voren sij comparanten sijn verbindende ende verobligerende hunne persoonen ende goederen, present ende toecomende, meubele ende immeubele, ende stellen speciaelijck te pande eerst een derde paert in een boinder lant, gelegen onder Betecom op den Puttenbergh, genoemt Binnevelt,, als oock de volgende regten. Francis Dauw ende d’ erfgn. Cornelis Peeters west ende d’ erfgn. Peeter Reyers noort, vrij ende onbelast dan met chijns onder den heere van Bruggen.

Item een derde paert in twee daghm. lant, regten. Ludovicus Persy oost, Jan Cornelis zuyt, s’ heeren straet west ende Standaerts noort, vrij en onbelast dan met s’ heeren chijns.

Item een derde paert in twee daghm. lant en vijffenviertigh roeden, regten. d’ erfgn. Jan Wauters oost en noort, Guill. Van Hooff zuyt, Jan Cornelis en Jan Reyers west, vrij en onbelast dan met s’ heeren chuyns.

Item een derde paert in twee en een half daghm. lant en denne bosch, regten. d’ erfgn. Michiel Wilms zuyt, s’ heeren straete west, de aertstraete noort, vrij en onbelast dan met s’ heeren chijns.

Item een derde paert in een daghm. schaerbosch, regte. Francis Dauw cum suis oost, de Leemstraete west, Hendrick Verstraeten noort, oock vrij ende onbelast dan met s’ heeren chijns, competerende dit derde ende voors. plecken aen den eersten comparant uyt den hoofde van wijlen sijnen vaeder Peeter Jacobs beneffens sijne twee susters, waer aen de tochte is hebbende sijne moeder, stellende voorts te pande sijn geheel kintsgedeelte als het gene van sijne vrouwe de tweede comparante met gelofte van in cas hier naermaels iet aen gebraecke van altijdt genoeghsaem te doen tot sekerheyt van dese rente (Aarschot).

Nog een akte met betrekking tot Joannes Ferdinandus Jacobs en Anna Maria De Wijngaert uit Betekom. Er wordt bevestigd dat Joannes Ferdinand de zoon is van Petrus en Anna Maria Lauwerijs.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 102, akte dd. 11.02.1775.

Op heden desen elfsten february 1700 vijffenseventigh is gecomen ende gecompareert voor de onder te noemen schepenen der stadt ende lande van Arschot Joannes Ferdinandus Jacobs in houwelijck maet Anna Maria De Wijngaert, ingesetenen van Betecom, resord deser stadt, welcken voors. comparant heeft bekent ende geleden soo ende gelijck hij bekent ende leyt bij ende mits dese in contante ende getelde penningen ontfangen ende ter rente gelicht te hebben uyt handen van Joanna Rauvoet wed. wijlen Seb. De Wit, inwoondersse deser stadt, eene somme van vijff hondert guldens courant gelt, den patacon tot twee guldens sesthien stuyvers, den schellinck tot seven stuyvers ende de andere hoogere ende leegere specien naer advenant gerekent, waer over dese is dienende voor volle ende absolute quitt. sonder van andere ofte voordere te moeten doceren, voor welcke voors. gelichte capitaele somme ende gebruyck dijer den voors. comparant gelooft te sullen gelden ende betaelen aen de voors. Joanna Rouvoet ofte haere actie hebbende eene erffelijcke rente van twintigh guldens s' jaers a rato van uyterlijck ses weken naer ideren valdagh van seventhien guldens en thien stuyvers a rato van drij guldens en thien stuyvers par cent ende dat altijt los ende vrij van alle lasten ende impositien als xde, xxste, cste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, contributien ende generaelijck van alle, geene uytgenomen nochte gereserveert, niet tegenstaende naermaels het sij van concincx ofte staeten wegen eenige lasten op renten wirden gestelt, waer aen den comparant rentlichter van nu voor als dan wel expresselijck derogeert mits dese, sulckx dat het eerste jaer interest vallen ende verscheynen sal den elfsten february van den toecomenden jaere 1700 sesenseventigh ende soo voorts van jaere tot jaere tot de volle quytinge dijer, de gene altijt sal vermogen te geschieden als het den comparant rentgelder goetduncken ende gelieven sal met gelijcke capitaele somme van vijfhondert guldens t' eender reyse ende verschenen interest a rato van tijde met costen van brieven, creatie deser, copije der selve, affectatie, het sij bij opdraght ofte goedenisse ofte bij Lovens mainmise, pontpenn. ingevalle tot de cassatie inclues, alle de welcke sijn tot laste van den comparant rentgelder, waer voren hij comparant is verbindende ende verobligerende sijnen persoon ende goederen, present ende toecomende, meubele ende immeubele, ende setel alhier specialijck te pande ende voor hypotheque eerst seker huys, hoff ende landt, gestazen ende gelegen tot Moorsum onder Betecom, groot twee daghm. salvo justo, regten. een aertstraetien oost, s' heeren straete zuyt, d' erfgn. De Vlieger west, den H. Geest van Betecom ende Moockenborgh noort, item eene plecke landt, aldaer gelegen, regten. de voors. erfgn. De Vlieger oost, s' heeren straete zuyt, d' erfgn. Andries Wauters west ende Jan Wauters cum suis noort, groot een daghm. en twelf roeden, item een parceel landt, genoemt de Solheyde, regten. een aertstraetien oost, Hend. De Wit zuyt, Frans. Vervloessem cum suis west, Guill. Coremans ende De Vlieger noort, groot drij daghm. ende vijftigh roeden, item een parceel landts, aldaer gelegen, regten. Jan Wauters cum suis oost, d' erfgn. Scheers zuyt, Guill. De Roover west ende Corn. Wauters erfgn. noort, groot twee daghm. en vijffenviertigh roeden, item een parceel landts, gelegen als voor, regten. Jan Coremans oost en zuyt, s' heeren straete west ende Frans. Van Nuffelen noort, groot twee daghm., item een parceel bosch, aldaer gelegen, genoemt den Langen Spruytbosch, regten. de straete oost, Guill. Reyns cum suis zuyt, Jan Claes cum suis west en een aertstratien noort, groot ontrent de drij daghm., item een parceel landt, genoemt het Lanck Heycken, regten. Maria Cath. Jacobs oost, jouf. Immens zuyt, de straete west ende noort, groot een daghm. en sesentwintigh roeden, alle welcke parceelen den comparant is warranderende voor vrij, suyver ende onbelast behoudelijck op hunne gerechtighe heeren chijnssen ende andere servituten van den gronde, aen hem competerende uyt den hoofde van wijlen sijne ouders Peeter Jacobs ende Anna Elisabeth Laureys ingevolge scheydinge ende deylinge, aengegaen tegens sijne twee susters voor den notaris Istas binnen Betecom in date 27 juny 1769, alhier bij copije authenticq gesien ende geblecken, op allent welck voor ende naerbes. den comparant bij dese waerschap ende guarrand is gelovende, mede van in cas hier naermaels iet aengebraecke, van altijt tot sekerheyt deser rente des aensocht, genoeghsaem te sullen doen ende dat alles onder obligatie ende renuntiatie als naer rechte (Aarschot).

 

Jacobs Anna Theresia, (°) Betekom 07.12.1738 (g. Theodorus Lauwerijs en Anna Jacobs), + Betekom 30.01.1748.

 

 

 

VIII - Jacobs Petrus (S160 + S240), (°) Werchter 17.12.1710 (g. Petrus De Kaij en Catharina Michiels), x Werchter 26.05.1735 met G(h)eens Anna Maria (S161 + S241), (°) wellicht (°) als Catharina, (°) Werchter 26.10.1715 (g. Viskens Petrus en De Cock Catharina), + Werchter 29.03.1774.

 

Hieronder (met dank aan Paul) de verkorte transcriptie van een akte met vermelding van Petrus Jacobs en Anna (Maria) G(h)eens uit Werchter.

Bron: S.A.L., Inventaris Cuvlier, register nr. 8346 fol. 169v°, akte dd. 10.05.1755.

Peeter Jacobs beneffens Anna Geens, sijne huysvrouwe, ende Guilliam Vermeylen ende Elisabeth Geens, alle innegesetene van Werchter, verclaeren deughdelijck vercoght, gecedeert ende getransporteert te hebben aen ende ten behoeve van Maria Geens, lest weduwe van wijlen Guilliam Lambeir, seckere twee paerten in een halff bunder salvo justo lants, soo ende gelijck t' selve geleghen is binnen Werchter teghens de Wijgaertstraet, regenoten de voorschreven acceptante ter ire., Guilliam Reyers ter ijre., de Weygaertstraet ter iijre., belast met hondert guldens courant, die de coopersse sal moeten draeghen, voorders los ende vrije goedt, sijnde dit transport geschiet boven den voors. last omme en. mits eene somme van hondert guldens courant.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Maria Catharina, (°) Werchter 21.08.1737 (g. Henricus Guens en Maria Jacobs),

 

Jacobs Catharina, (°) Werchter 20.10.1738 (g. Guilielmus Lambert en Anna Geens ),

 

Jacobs Maria, (°) Werchter ?.01.1742 (g. Adrianus Jacobs en Maria Guens), + Werchter 26.06.1753,

 

Jacobs Elisabetha, (°) Werchter 17.09.1744 (g. Henricus Jacobs en Elisabeth Gheens), + Werchter 19.06.1753,

 

Jacobs Guilielmus, (°) Werchter 22.01.1748 (g. Guilielmus Geeraerts en Maria Jacobs), x (niet W, ) > 1775 met Elisabeth Josepha Van Tongelen, (°) Wakkerzeel 19.03.1746 (g. Joannes Fondrij en Elisabeth Van Driessche), + Werchter 14.06.1831, fa Henricus Van Tongeren en Anna Vervoort,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een recentere schepenakte met vermelding van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Josepha Van Tongelen.  Het gezin woonde in Tremelo.

De recentere akten zijn meestal wel wat langer. Sommige afgekorte woorden heb ik niet meer voluit geschreven omdat de betekenis geen probleem mag vormen.  Enkel bij moeilijke of minder evidente gevallen heb ik het afgekorte woord wel voluit geschreven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7702, fol. 251r., akte dd. 25 oktober 1792.

Rente bij opd(racht) van 18 - 7 - 2 voor den H. Geest van Wackerzeel § Guillielmus Jacobs cum sua tot Werchter.

In de tegenwoordigheyt der heeren meyer ende schepenen der hoofstad Loven hier onder te noemen, gestaen Godefridus Dusart, officiael der eerste secretarie camere der selve stadt, om den naervolgenden acte notariael alhier wettelijck te vernieuwen ende herkennen, als thoonder van der selven geconstitueert sijnde ingevolge d' onwederroepelijcke procuratie daer inne geinsereert, heeft dat gedaen als volght ende welckers teneur luyd aldus.

Op heden desen xvi. 8ber. 1792 compareerden voor mij notaris, geadmitteert in den Souv. Rade van Brabant, binnen de stad Loven residerende, ter presentie van de getuygen hier onder te noemen, Guillielmus Jacobs ende Elisabetha Josepha Van Tongelen, gehuysschen ende innegesetene van Tremeloo onder Werchter, welcke comparanten bekennen in klinckende ende blinckende in onse presentie getelt ende bij hun opgetrocken [ende] ontfangen te hebben van den eerw. heere Albertus Straetmans, pastor ende superintendent van den H. Geest der parochie van Wackerzeel ende van Henricus Van Dingenen, H. Geest ofte arm meester der selve parochie, ende ten behoeve van den selven H. Geest applicerende, de somme van ses hondert twelf guldens thien strs. courant gelt, welcke somme is voortsgecomen van d' afquytinge eender capitaele somme van vijf hondert vijfentwintig guldens wisselgelt, op hodie aen desen H. Geest gequeten door Joannes Van Tongelen cum suis, gestaen hebbende tot laste van Catharina Josehain, dese daer over dienende voor reapplicaet, den schellinck als nu gerekent aen seven stuyvers ende soo voorts van d' andere specien der munten naer advenant, dese daer over dienende voor volle ende absolute bekentenisse sonder van andere te moeten doceren, voor welcke capitaele somme geloven sij comparanten van te sullen gelden ende betaelen aen den geseyden H. Geest meester ofte  aen den rentmeester dier, den voornoemden eerw. heere pastoor ende H. Geestmeester alhier present ende ten behoeve van den selven accepterende, eene voortaene rente van achthien gls. seven stuyvers twee oorden courant a rato van drij gls. par cento, de selve rente op dien voet inganck nemende date deser ende alvolgens voor den eerste jaere van betaelinge te verschijnen op den 16. 8ber . van den toecomenden jaere 1793, los ende vrij van alle lasten ende exactien, 't zij x., xx., meerdere ofte mindere penn. ende generaelijck van alle andere, geene uytgenomen nochte gereserveert, van wat specie ofte natuere die souden mogen wesen, alreede op renten gestelt ofte naermaels noch op te stellen, niettegenstaende eenige majts. placcaerten, edicten, uytsendingen der heeren Staeten van B(ra)bant ofte van alle andere mogentheden hier aen ter contrarie souden mogen wesen, aen alle welcke sij comparanten rentgelders van als nu teghens alsdaen expresselijck sijn derogerende ende renuntierende bij desen ende soo voorts van jaere te jaere tot d' effective afquytinge toe, die altijd sal vermogen te geschieden als het aen de rentgelders gelieven sal in eene reyse met betaelinge van den interest dier a rate van tijde beneffens de costen hier ende daer van dependerende mits preadvertentie nochtans vierthien dagen te vorens.

Gelovende sij comparanten rentgelders dese rente alle jaeren t' elcken verschijn daege aen den rentmr. der voorse. H. Geest ten sijnen woonhuyse exactelijck te sullen betaelen, obligerende ten dien eynde hunne respective persoonen ende goederen, soo meubelen als immeubelen, present ende toecomende, ende wel naementlijck soo tot assurantie ende verhael van het geseyt capitael als jaerelijckxsche te verschijne interesten dier verclaeren optedraegen voor specialen pand ende hypotheque als te weten.

Eerst seker parceel land, groot een boinder negen en vijftich roeden uyt een meerder stuck van twee boinderen een daghmael en negenthien roeden, gelegen in de Tremeloo Heyde onder Werchter, regten. Henricus Michiels nomine uxoris oost, de baene van Mechelen zuyt, den comparant met de wederhellicht west ende mijnheer Looys noort, vrij ende onbelast, aen de comparanten toegecomen bij coop teghens hennen broeder ende swaeger Joes. Bapta. Jacobs volgens acte van transport daer over gepasseert voor den nots. Joannes Lambrechts, tot Schrieck onder Grootloo residerende, den 4. febry. 1786 ende de goede. daer over in hunnen hoofde geopereert voor heeren meyer ende schepenen der hoofstad Loven den 4. febry. 1792 in 3a. ende geannotteert den 14. meert 1792 ter greffie van Werchter, signatum F.J. Bisschop.

Item ende finaelijck een parceel bempdts, groot twee daghmaelen sesensestigh roeden salvo justo, gelegen tot Tremeloo onder Werchter voorse., regten. Henricus Josephus Van Leemputte ter ire., Hendrick Van Leemputte simons sone ter iire., den notaris Heylighen ter iiire. ende Hendrick Van Leempute sone sone (!) Antoni ter iiiire. ende de leybeke ter 5e. zijden, belast met eenen gulden s' jaers in eene meerdere somme aen den H. Geest van Werchter onder meer, bijde comparanten in coop vercregen tegens Joes. Van Dijck sum suis volgens goedenisse daer over in hunnen hoofde geopereert voor heeren meyer ende schepenen der hoofstad Loven den 4. febry. 17932 in 3a. ende geannotteert ter greffie van Werchter den 14. meert 1792, signatum F.J. Bisschop, guarranderende sij comparanten de voorse . goederen aen hun te competeren in vollen eygendom van vrij ende libere dispositie op den voet voors. als mede voor niet voorders ofte andersints te sijn belast als hier vooren staet uytgedruckt, daer over ten allen tijde waerschap ende guar-rand gelovende bij desen, met voordere gelofte dat sij al-noch sijn doende van ten allen tijde te sullen stellen naerderen reeelen pand op d' eerste vermaeninge daer toe aen hun te doen ten vollen contentemente der rentheffers q(ualitate) q(ua) andersints dese rente te sullen moeten rembourseren met den interest dier a rate van tijde beneffens de costen daer van dependerende.

Consenterende sij comparanten in d' affectatie deser rente op de voors. goederen, 't zij bij goedenisse, mainmise, decreet ofte ende herdecreet der heeren meyer ende schepenen der hoofstad Loven als elders, constituerende ten dien eynde onwederroepelijkc een ieder thoonder deser ofte copije auth(entiqu)e dier als mede om te compareren, soo in den Souv. Rade van Bbant., heeren wethouderen voorse. als alomme elders ten eynde om in gevalle van eenigh gebreck in 't ghene voorse. den inhoud deser aldaer vernieuwende ende herkennende, te consenteren in het decreet van gewillige condemnatie, parate ende reele executie tot respective volbrenginge ende achtervolginge van allen 't ghene voorse. sonder voorgaende dagement de surranneringe niettegenstaende.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Wackerzeel ten tijde voorse. ter presentie van Joannes Van Tongelen ende van Guillielmus Nijsmans, bijde als getuygen hier toe aensocht sijnde, d' originele minute deser bekleet met segel van achthien strs., onderteeckent Guilielmus Jacobs, Elisabeth Van Tongelen, A. Straetmans, pastor in Wackerzeel, H. Van Dingenen, H. Geest m(eester), Joannes Van Tongelen, G. Nijsmans, testis, et a me notario, onder staet quod attestor, onderteeckent J.B. Heylighen, nots.

Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaenden acte notariael door den voornoemden geconstitueerden in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende artikelen, den welcken diens volgens ter maenisse des heere meyers ende naer voorgaenden weysdomme der hier onder te noemen heeren schepenen heeft opgedraegen met behoorelijcke vertheydenisse tot assurantie ende vastigheyt eender capitaele rente van ses hoondert twelf guldens thien stuyvers courant gelt ende de te verschijne interesten van achthien guldens seven stuyvers twee oorden s' jaers eerst het voorse. parceel land, groot een boinder negen en vijftigh roeden uyt een meerder stuck van twee boinderen een daghmael en negenthien roeden, gelegen in de Tremeloo Heyde onder Werchter, item ende finaelijck een parceel bempts, groot twee daghmaelen ses en sestigh roeden salvo justo, gelegen tot Tremeloo onder Werchter, hier vorens in hunne respective regten. ende situatien nader gedesigneert  ende gespecificeert ende den voorse. constitueerden in den naem sijns constituanten uyt de voorse. goederen ontgoeyt ende onterf tsijnde, soo sijn daer inne tot assurantie ende vastigheyt als voor met alle solemnitijten volgens rechte daer toe gerequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft den voors. eerw. heere Albertus Straetmans, pastor van Wackerzeel ende superintendent van den H. Geest der parochie van Wackerzeel ende Henricus Van Dingenen, H. Geest ofte arm meester der selve parochie ende ten behoeve van den selven H. Geest applicerende, den officael J.B.J. Moermans, alhier present ende des voor ende ten behoeve van den voors. H. Geest accepterende, quo facto eadem bona reddidit terminis tamquam op den last der voorse. capitaele rente ende de voorse. jaerelijcksche interesten dier.

Coram jonr. Gerardus Franciscus Xaverius de Herckenrode de Raetshoven ende sr. Guillielmus Homblé, schepenen, hac 25. 8ber. 1792.

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van eind 18e eeuw, waarin melding wordt gemaakt van Guilielmus Jacobs en Elisabetha Josepha Van Tongelen, inwoners van Tremelo. De akte bevestigt dat Elisabetha Josepha Van Tongelen de dochter is van Henricus en Anna Vervoort, inwoners van Wakkerzeel. Daarenboven blijkt uit de akte dat Elisabetha Josepha nog een broer Joannes Baptista had, die gehuwd was met Barbara Verbeeck, eveneens inwoners van Wakkerzeel. Hun ouders overleden zonder testament (ab intestato). De scheiding en deling van de goederen van hun ouders werd verleden voor notaris Joannes Lambrechts te Grootlo.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8421, folio 79r., akte dd. 19 oktober 1792.

In de tegenwoordigheyd der heeren meyer ende schepenen der hoofd stad Loven naerbeschreven gestaen Joannes Deodatus Routiaux, officiael van de derde secretarie camere der selve stad, uyt kragte ende naer vermogen der onwederroepelijkle procuratie, hem als toonder van den naervolgenden contracte notariael om den selven alhier wettelijk te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waervan den teneur hiernaer van woorde tot woorde is volgende ende luyd aldus.

Op heden desen negensten october 1700 twee en negentig compareerde voor mij notaris, geadmitteert in den Souverijnen Raede van Braband, binnen de stad Loven residerende, ter presentie van de getuygen hier onder te noemen, Guillielmus Jacobs ende Elisabetha Josepha Van Tongelen, gehuyschen ende innegesetene van Tremeloo onder Werchter, welke comparanten verklaeren, soo gesaementlijk als ieder in het besonder ende elkanderen tot het gene naerbeschreve behoorelijk authoriserende bij desen, verkogt, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo sij doen bij desen, aen ende ten behoeve van hunnen broeder ende swager Joannes Baptista Van Tongelen, in houwelijk met Barbara Verbeeck, ingesetenen van Wackerzeel, den selven alhier present ende het gene naerbeschreve, soo ten sijnen behoeve als ten behoeve van sijne gemelde huysvrouwe, in koop accepterende seker parceel lands, gelegen onder Thildonk, genaemt de Beusting, groot drij dagmaelen onbegrepen der maete, regenoten de baene van Mechelen op Loven oost, de leybeke zuyd, den heere Raes de Brenart west ende de kerke van Thildonk met den heere van Elewijk ende Hendrik Van Geysel samen noord, vrij goed, aen de geseyde Elisabetha Josepha Van Tongelen, tweede comparante, ten desen toegekomen ende competerende bij successie ab intestato uyt den hoofde ende bij doode van wijlen haere ouders Hendrik Van Tongelen ende Anna Vervoort, in hun leven gehuysschen waeren ende ook innegesetene van Wackerzeel, ingevolge scheydinge ende deylinge daer over aengegaen met haere mede condividenten ende gepasseert voor den notaris Joannes Lambrechts, tot Schrieck onder Grootloo residerende, present getuygen den vierden meert 1791, alhier bij copije authentieq gesien.

Guarranderende sij comparanten transportanten het voorschreven parceel goed voor vrij ende onbelast als hier vooren staet uytgedrukt, ende indien op het voors(chreve) goed tusschen date deser ende Bamisse 1700 drij en negentig eenige chijnsen uytquaemen, deselve sullen alsdan door de transportanten aen den acceptant kooper tot Bamisse voorschreve worden geguarrandeert sonder voorder, alles op den voet ende conform der hier vooren geciteerde deylinge.

Geschiedende dit transport van het voors(chreven) parceel lands om ende mits eene somme van een duysend drijhondert vijftig guldens courant geld, den schelling gerekent aen seven stuyvers ende soo voorts van d' andere specien der munten naer advenant, welke somme de comparanten transportanten van den acceptant kooper alsnu bekennen ontfangen te hebben, dese daer over dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren.

Mits welke verklaeren de comparanten transportanten geen recht, actie ofte pretentie meer te hebben nogte te behouden tot het voors(chreven) parceel lands, directelijk nogte indirectelijk, stellende ende surrogerende alvolgens den acceptant kooper ende des selfs huysvrouwe in hunne plaetsen, stede ende gerechtigheyd eodem iure om daer van te komen in 't gebruyk van stonden aen, alles nogtans op den voet ende maniere als in de voorgeciteerde deylinge staet uytgedrukt, de welke alhier brevitatis causa word gehouden voor geinsereert, consenterende ook in d' ontgoedenisse, goedenisse ende annotatie dier ten behoeve des acceptants kooper cum sua, te opponeren soo voor heeren meyer ende schepenen der hoofd stad Loven, wethouderen van Thildonk als alomme elders, constituerende ten dien eynde onwederroepelijk een ider toonder deser ofte dobbel authentique dier, als mede te compareren, soo in den Souverijnen Raede van Braband, heeren wethouderen van Loven voors(chreven) als elders ten eynde om ingevalle van eenig gebrek in 't gene voors(chreven), den inhoude deser aldaer vernieuwende ende erkennende, te consenteren in 't decreet van gewillige condemnatie, parate ende reële executie, tot respective volbrenginge ende achtervolginge van allen 't gene voors(chreven) sonder voorgaende dagement, de surranneringe niettegenstaende.

Hebbende den verkooper ende den acceptant kooper in handen mijns notaris gepresteert den eede dat desen inkoop niet en is geschied ten behoeve van eenige doode hand conform het placcaert van den 15. 7ber. 1753 nopende d' acquisitie van immeubele goederen bij doode handen met constitutie op een ider toonder deser ofte dobbel authentieq dier om den selven eede in hunnen naeme ende ziele te vernieuwen alomme des behoort ende gerequireert sal worden.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stad Loven ten tijde voors(chreven) ter presentie van s(ieu)r Guilielmus De Man ende van Guilielmus Nijsmans, bijde als getuygen hier toe aensogt, sijnde d' originele minute deser bekleed met zegel van ses en dertig stuyvers, onderteekent Guilielmus Jacobs, Elisabeth Van Tongelen, Joannes B. Van Tongelen, met het handmerk van Guilielmus De Man in forme van een cruys, verklaerende niet te konnen schrijven, G. Nijsmans, testis, et a mé notario, onder staet, quod attestor, signatum J.B. Heylighen, not(ariu)s.

Welken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt kragte ende naer vermogen als voor heeft den voors(chreven) contracte notariael alhier in alle ende igewelke sijne pointen, clausulen ende artiekelen vernieuwt, erkent ende gerealiseeert, eensaementlijk met behoorelijke verteydenisse ende renuntiatie opgedragen in handen des heere meyers als in s' heeren handen seker parceel lands, gelegen onder Thildonk, genaemt de Beusting, groot drij dagmaelen onbegrepen der maete, ten voors(chreven) contracte in regenoten ende situatien breeder geroert ende gedesigneert ende mits d' ordonnantie van rechten ter manisse des heere meyers ende wijsdomme der naer te noemene heeren schepenen de transportanten daer uyt ontgoeyt ende onterft sijnde, soo sijn daerinne met alle solemniteyten van rechten ende locaele costuyme wegen gerequireert ende alhier geobserveert, behoorlijk gegoeyt, gevest ende geerft Joannes Baptista Van Tongelen ende Barbara Verbeek, gehuysschen ende ingesetene van Wackerzeel, present alhier den officiael Joannes Baptista Vanderhaert voor deselve dit accepterende, alles naer dien den voornoemden geconstitueerden alhier inhaudende, den heere meyers hadde vernieuwt ende in die ziele des transportants ende acceptants hadde gereitereert den eede, door hun gepresteert, dat dese acquisitie niet en is geschied ten behoeve van eenige doode hand conform het placcaert van sijne majesteyt de date 15. 7ber. 1753 art. 15 et satis et waras obligando, submittendo ac renuntiando in forma prout latius in praedicto procuratorio.

Coram jonker Joannes-Maria Franciscus De Goes ende sieur Guilielmus Homblé, schepenen, desen negenthienden october 1700 twee en negentig.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8421, folio 82r., akte dd. 20 oktober 1792.

In de tegenwoordigheyd der heeren schepenen der hoofd stad Loven naerbeschreven gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, officiael van de derde secretarie camere der selve stad, uyt kragte ende naer vermogen der onwederroepelijke procuratie, hem als toonder van den naervolgenden contracte notariael om den selven alhier wettelijk te vernieuwen, erkennen ende reitereren, gegeven waer van den teneur hier naer van voorde tot woorde is volgende ende luyd aldus.

Op heden desen negensten october 1700 twee en negentig compareerde voor mij notaris, geadmitteert in den Souverijnen Raede van Braband, binnen de stad Loven residerende, ter presentie van de getuygen hier onder te noemen, Joannes Baptista Van Tongelen ende Barbara Verbeeck, gehuysschen ende innegesetene van Wackerzeel, bijde van competenten ouderdom, soo sij verklaeren, welke comparanten bekennen in klinkende ende blinkende, in onse presentie getelt ende bij hun opgetrocken, ontfangen te hebben van jouff(rouw)e Maria Theresia Paqué, weduwe van d' heer Henricus Josephus Gilbert, ingesetene deser stad Loven, de somme van een duysend drij honderd ende vijftig guldens wisselgeld, den schelling gerekent, aen ses stuyvers ende soo voorts van d' andere specien der munten naer advenant, dese daer over dienende voor volle ende absolute bekentenisse sonder van andere te moeten doceren, ter saeke van welke voors(chreve) capitaele somme geloven sij comparanten van te sullen gelden ende betaelen aen de geseyde jouffrouwe Gilbert, de selve alhier present ende het gene naerbeschreve 't haeren behoeve accepterende, eene voortaene rente van vier en vijftig guldens wisselgeld s' jaers, behoudelijk ende wel verstaende nogtans dat mits preciese betaelinge ofte uyterlijk binnen de ses weken naer den valdag, de rentgelders alsdan sullen gestaen met te betaelen eene rente van vier en vijftig guldens courant geld s' jaers ende aldus a rate van vier guldens courant van wissel par cento, de selve rente op den voet cours ende ingank nemende date deser ende alvolgens voor den eersten jaere van betaelinge te verscheynen op den negensten october van den toekomenden jaere 1700 drij en negentig, los ende vrij van alle lasten ende exactien, 't sij thiende, twintigste, meerdere ofte mindere penningen, contributien ende generaelijk van alle andere, geene uytgenomen nogte gereserveert, van wat specie ofte natuere die souden mogen wesen, present ende toekomende, alreede op renten gestelt ofte naermaels nog op te stellen, niettegenstaende eenige majesteyts placaerten, edicten, uytsendingen den heeren Staeten van Braband ofte van alle andere mogentheden hier aen eenigsints ter contrarie soude mogen wesen, aen alle welke sij comparanten rentgelders van alsnu tegens alsdan wel expresselijk sijn derogerende ende renuntierende van alsnu tegens alsdan bij desen ende soo voorts van jaere te jaere tot d' effective afquytinge toe, die altijd sal vermogen te geschieden als het aen de rentgelders gelieven sal in eene reyse in munte als voor, met betaelinge van den interest dier, à rato van tijde van tijde verschenen, beneffens ook de kosten hier ende daer van dependerende.

Gelovende sij comparanten dese rente alle jaeren t' elken verscheyndage exactelijk te sullen betaelen aen de jouffrouwe rentheffersse ofte haers actie hebbende, obligerende ten dien eynde hunne respective ende solidaire persoonen beneffens alle ende igewelke hunne goederen, soo meubelen als immeubelen, haeven ende erven, actien ende credieten, present ende toekomende, ende wel naementlijk soo tot assurantie ende verhael van het geseyt cappitael als jaerelijksche te verscheynen interesten dier verklaeren op te dragen ende te verobligeren voor speciaelen pand ende hypoteque, als te weten voor eerst seker huys, hof, schuere, stallinge ende huysland daer aen annex met appendentien ende dependentien van dien, gestaen ende gelegen onder Wackerzeel voors(chreven), 't samen groot een half boinder onbegrepen der maete, regenoten de straete west, Peeter Torfs met Jan De Wever 't zamen zuyd, de leybeke west ende jouff(rouw)e Moels tot Loven noord, belast met eenen chijns van eenen stuyver s' jaers aen sijne hoogheyd den hertog van Arenberg ende Aerschot sonder meer, behoudelijk dat het voors(chreven) goed voor een derde paert met het volgende parceel is belast met eene capitaele rente van vijf honderd ses guldens wisselgeld aen de kerke van Wackerzeel, de welke uyt dese penningen sal gequeten worden, sijnde het voors(chreven) huys cum annexis aen den eersten comparant toegekomen ende competerende bij successie ab intestato uyt den hoofde ende bij doode van wijlen sijne ouders Hendrik Van Tongelen ende Anna Vervoort, in hun leven gehuysschen waeren ende ook innegesetene van Wackerzeel, ingevolge de scheydinge ende deylinge daer over aengegaen met sijne mede condividenten ende gepasseert voor den notaris Joannes Lambrechts, tot Schrieck onder Grootloo residerende, present getuygen, den 4. meert 1791, alhier bij copije authentique gesien, alwaer het voors(chreven) huys cum annexis boven de voors(chreve) rente daerop uytgaende, aen hem comparant is getaxeert ter weerde van vierthien honderd guldens courant geld, soo hi verklaert bij desen.

Item verklaeren sij comparanten alnog op te dragen seker parceel lands, gelegen onder Thildonck, genaemt de Beusting, groot drij dagmaelen onbegrepen der maete, regenoten de baene van Mechelen op Loven oost, de leybeke zuyd, den heere raed de Brenart west ende de kerke van Thildonk met den heere van Elewijk ende Hendrik Van Gijsel samen noord, vrij goed, bij de comparanten bij koop verkregen tegens sijne suster ende swager Guilielmus Jacobs ende Elisabetha Josepha Van Tongelen, gehuysschen ende innegesetene van Tremeloo onder Werchter, voor de somme van derthien honderd vijftig guldens courant geld volgens acte van transport daer over op hodie gepasseert voor mij ondergeschreven notaris, present getuygen, tot betaelinge van welkers koopsomme ende ook tot quytinge der voormelde capitaele rente, dese rente geligt word ende van welkers goedenisse ende quytinge sij eerst daegs sullen moeten doen consteren, soo sij geloven bij desen.

Guarranderende sij comparanten rentgelders de voors(chreve) goederen aen hun te competeren in vollen eygendom van vrije ende libere dispositie op den voet voors(chreven), als mede voor niet voorders nogte andersints te sijn belast als hier vooren staet uytgedrukt ende ook te wesen van de weerde, hier vooren aen ieder aengeschreven, over allen 't gene voors(chreven) ten allen tijde waerschap ende guarrand gelovende bij desen, met voordere gelofte die sij comparanten alnog sijn doende bij desen van ten allen tijde des aensogt sijnde, te sullen stellen ende laeten affecteren naerderen reëlen suffisanten pand ten vollen contentemente der jouff(rouw)e rentheffersse ofte haers actie hebbende, op d' eerste vermaeninge daer toe aen hun te doen, andersints dese rente instantelijk te sullen moeten rembourseren met den intrest dier, a rate van tijde verschenen, beneffens de kosten hier ende daer van dependerende.

Consenterende sij comparanten rentgelders in d' affectatie deser rente op de voors(chreve) goederen, 't sij bij mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen der hoofd stad Loven ofte andersints bij opdragt ende realisatie volgens geliefte der jouff(rouw)e rentheffersse te opereren, soo voor heeren wethouderen voors(chreven) als elders, constituerende ten dien eynde onwederroepelijk eenider thoonder deser ofte dobbel authentique dier, als mede om te compareren, soo in den Souverijnen Raede van Braband, heeren meyer ende schepenen van Loven voors(chreven) als alomme elders ten eynde om ingevalle van eenig gebrek in 't gene voors(chreven, den inhoude deser aldaer vernieuwende ende erkennende, te consenteren in 't decreet van gewillige condemnatie, parate ende reele executie tot respective volbrenginge van allen 't gene voors(chreven) sonder voorgaende dagement, de surranneringe niettegenstaende.

Aldus gedaen, gepasseert ende geaccepteeret binnen de stad Loven ten tijde voors(chreven) ter presentie van Guilielmus Jacobs ende van Guilielmus Nijsmans, bijde als getuygen hiertoe aensogt, sijnde d' originele minute deser, bekleed met zegel van ses en dertig stuyvers, onderteekent, Joannes B. Van Tongelen, Barbara Verbeek, de weduw[e] Gilbert Paqué, Guilielmus Jacobs, G. Nijsmans, testis, et à me notario, onder staet, quod attestor, signatum, J.B. Heylighen, not(ariu)s.

De quytinge der rente aen den H(eyligen) Geest van Wackerzeel gedaen volgens acte, gepasseert voor mij notaris den 16. 8ber. 1792.

Welken volgens den voors(chreven) geconstitueerden uyt kragte ende naer vermogen als voor heeft den voors(chreven) contracte notariael alhier in alle ende igewelke sijne pointen, clausulen ende artiekelen vernieuwt, erkent ende gerealiseert, consenterende in 't slaen van mainmise ende voorts als bij den selven acte et satis et waras obligando, submittendo ac renuntiando in forma prout latius in praedicto procuratorio.

Coram jonker Joannes Maria Franciscus De Goes ende sieur Guilielmus Homblé, schepenen, desen twintigsten october 1700 twee en negentig.

      Uit dit huwelijk:

     Jacobs Petrus, (°) Werchter 08.07.1775 (g. Petrus Jacobs en Anna Vervoort),

     Jacobs Joanna Catharina, (°) Werchter 08.04.1778 (g. Joannes Baptist Jacobs en Joanna Van Tongelen), + W 06.01.1814,

     x Tremelo > 1799 met Joannes Josephus Van Leemputten, landbouwer te Werchter,

     (°) Werchter 16.03.1763 (g. Joannes Van Roost en Catharina Theresia Reijers), fs Henricus Josephus Van Leemput en Anna Maria Reijers,

     Jacobs Henricus, (°) Werchter 11.08.1781 (g. Henricus Verbiest ex Wak en Catharina Joachim ex Wak), + W 18.08.1781,

 

Jacobs Jan Baptist, VII (S80 + S120), (°) Werchter 20.09.1750 (g. Joannes Van Dessel en Clara Jacobs).

 


 

IX - Van Camp(t) Jan Baptiste (S308), molenaar in Betekom en Pellenberg, (°) Noorderwijk 26.04.1716 (g. Joannes Van Camp en Maria Geers), x Betekom 22.11.1742 (g. Petrus Jacobs en Cornelius Nuijts) met Jacobs Joanna Maria (S309), (°) Betekom 06.10.1717 (g. Joannes Jacobs en Margareta Van de Velde).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Camp(t) Jan Baptiste.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Camp Jacobus, (°) Pellenberg 26.08.1743 (g. EH Jacobus Gaubloom pastoor te Leuven en Petronella Geets),

 

Van Camp Anna Catharina, (°) Pellenberg 19.02.1745 (g. Joannes De Rijck en Anna Laurijes), + Pellenberg 25.04.1745,

 

Van Camp Petronella Cornelia , ° Boortmeerbeek 1746, + Baal dorp 11.12.1826, x Betekom 29.05.1770 (g. Henricus Tielemans en Joannes Baptist Van Camp) met Baumans Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Baumans Petrus Franciscus, (°) Baal 30.07.1771 (g. Baumans Petrus en Jacobs Joanna Maria),

     Baumans Joannes Baptista, (°) Baal 20.09.1773 (g. Van Camp Joannes Baptista en De Rijck Joanna),

     Baumans Anna Francisca, (°) Baal 08.02.1776 (g. Van Camp Joannes Franciscus en Baumans Anna Francisca),

 

Van Camp Petrus, (°) Boortmeerbeek 20.11.1747, + Betekom 11.09.1812, x 1 Betekom 18.05.1779 (g. Jan Baptist Mertens, Joannes Van Camp en Joannes Baptist Wouters) met De Ryck Elisabeth, x 2 Werchter 30.06.1789 (g. Joannes Baptist Van Camp en Petrus Janssens) met Wouters Maria Elisabeth, x 3 Betekom 22.04.1812 met Verbruggen Maria Theresia, (°) Betekom 21.04.1759 (we Joannes Baptist Van Vlasselaer), fa Andre en Anna Claes,

 

Van Camp Elisabeth, (°) Betekom 11.04.1750 (g. Joannes Baptist Vertruy... en Elisabeth Jacobs), + Betekom 1762 (19),

 

Van Camp Jacobus, (°) Betekom 12.09.1752 (g. Jacobus Pelgrims en Anna Jacobs), + Betekom 25.12.1752,

 

Van Camp Joannes Franciscus, VIII (S154), (°) Betekom 12.12.1753 (g. Petrus Franciscus Jacobs en Elisabeth De Rijck),

 

Van Camp Joannes Baptiste, (°) Betekom 07.08.1756 (g. Joannes Franciscus Pelgrims en Maria Catharina Jacobs), + Betekom 15.03.1759.

 

 

 

 

VIII - Wenderickx Josephus (S188), (°) Baal 24.01.1717 (g. Joannes Van Herck en Anna Lauwens), + Betekom 31.03.1799, x Betekom 24.11.1751 (g. Jan Frans Kerseleer en Petrus Seghers) met Jacobs (Anna) Joanna Elisabeth (S189), (°) Betekom 22.01.1730 (g. Theodorus Lauwerijs en Anna Jacobs). ex Ramsel,

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wenderickx Josephus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wenderickx Jan Frans, (°) Betekom 03.09.1752 (g. Joannes Franciscus Wenricx en Maria Catharina Jacobs),

 

Wenderickx Maria Theresia, (°) Betekom 15.02.1755 (g. Ferdinandus Jacobs en Andriana Theresia Wendrickx),

 

Wenderickx Anna Theresia, (°) Betekom 24.07.1757 (g. Adrianus De Wijngaert en Anna Laureys), x Betekom 07.07.1785 (g. Josephus Wendrickx en Andreas Pelgrims) met Pelgrims Jan Baptist,

     Uit dit huwelijk:

      Pelgrims Joannes, (°) Betekom 18.04.1772 (g. Joannes Ferdinandus Jacobs en Catharina Theresia De Wit),

     Pelgrims Joannes Henricus, (°) Betekom 17.12.1789 (g. Joannes Baptista Wenderickx en Maria Catharina Jacobs),

     Pelgrims Maria Catharina, (°) Betekom 25.04.1792 (g. Guilielmus Wenderickx en Maria Catharina Jacobs), 

     Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Betekom 12.11.1794 (g. Joannes Franciscus Jacobs en Anna Maria De Royver),

 

Wenderickx Jan Baptist, (°) Betekom 24.07.1760 (g. Joannes Ferdinand Jacobs en Elisabeth Wendrickx), x Betekom 17.11.1795 (g. Wendericx Josephus en Van Cleijnenbreugel Georgius hab Tremelo) met Van Cleynenbreugel Catharina Elisabeth, ex Werchter, geen fii Betekom, Werchter, Tremelo,

 

Wenderickx Guilielmus Franciscus Josephus, (°) Betekom 02.02.1763 (g. Guilielmius Franciscus Josephus Paeps alias Van Eyken en Anna Maria Machiels),

 

Wenderickx Jan Andreas, (°) Betekom 27.11.1764 (g. Joannes Tubbeecx en Anna Maria De Wijngardt),

 

Wenderickx Guilielmus, VII (S94), (°) Betekom 16.10.1766 (g. Anna Clara Wenderix en Guilielmus Van Eyken),

 

Wenderickx Anna Elisabeth, (°) Betekom 10.07.1770 (g. Joannes Baptist Van Vlasselaer en Anna Maria De Wijngaerdt),

 

Wijndrickx Joannes Baptista, (°) Betekom 24.01.1772 (g. Joannes Ferdinandus Jacobs en Maria Barbara De Wijngaert).

 

 

 

VII - Jacobs Jan Baptist (S80 + S120), (°) Werchter 20.09.1750 (g. Joannes Van Dessel en Clara Jacobs), + Werchter 18.04.1817, x Werchter 22.08.1785  (g. Henricus Van der Linden en Anthonius Uijterhoeven) met Geeraerts (Buttekens) Anna Catharina (S81 + S121), (°) Werchter 10.05.1761 (g. Josephus Anthonis en Maria  Van Tongelen), + Werchter (Tremelo) 05.02.1837.

 

Ditmaal (met dank aan Paul Peeters) is er uit een ander vaatje getapt, nl. het notariaat van Henricus Verstraeten te Werchter, dat berust op het Rijksarchief te Leuven. Het gaat dus om een notariële akte waarin melding wordt gemaakt van Joannes Baptista Jacobs en Maria Catharina Geeraerts (alias Buttekens), wonende te Tremelo, die een rente aangaan bij Norbertus Verstraeten en Anna Catharina Van Roost.  Voor de lening stelden zij een goederen in pand die Joannes Baptista Jacobs had bij scheiding en deling had verkregen van zijn ouders Petrus Jacobs en Anna Geens.  Deze akte van scheiding en deling werd verleden op 18.11.1781 voor notaris Joannes Lambrechts te Schriek.

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 2 dd. 5 januari 1794.

Op heden 5en. january 1700 vier en negentig compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmiitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoon Joannes Baptista Jacobs, in houwelijk met Maria Catharina Geeraerts, ingeseten van Tremeloo, welken comparant heeft bekent ende beleden, soo hij kent ende lijd mits desen, wel, deugdelijk ende t' sijnen vollen contentemente opgetrokken ende ontfangen te hebben van Norbertus Verstraeten, in houwelijk met Anna Catharina Van Roost, ingeseten van Werchter, de somme van drij hondert guldens courant geld, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, renuntierende tot dien den comparant aen d' exceptie van geenen getelden gelde voor welke voorse. capitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen den voornoemden Norbertus Verstraeten, alhier present, mede comparerende ende accepterende, eene erffelijke rente van twelf guldens curant geld s' jaers ende dus à rato van vier guldens par cent, vrij ende exemt van thiende, twintigste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten, wegens Sijne Majesteyt, heeren staeten van Brabant ofte eenige ander overheyd gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, geene daer van uytgenomen nogte gereserveert, alwaer 't soo dat de placcaerten, ordonnantien ofte uytsendinen het contrarie ede brogten, alle aen alle den comparant rentgelder is derogerende bij desen, ende allen 't selve is nemende t' sijnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden date deser, daer van oversulkx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal den 5en. january van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ene effective quytinge toe, dewelke sal moeten geschieden in eene reyse met gelijke capitaele somme van drij hondert guldens met den interest van dien, à rato van tijde verschenen, alles ten koste van den rentgelder tot de cassatie inclus, den welken voor allen 't gene voorschreve verbind sijnen persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, ende namentlijk voor speciale hypotheque eene partije lands, groot drij dagmaelen ende seventig roeden salvo justo, uyt eene meerdere partije van dese gescheyden, regenoten Joannes Van Bael ter eenre met Joannes Bosmans Naegels ter eenre, Joannes Bosmans ter tweedere, de Calvinnen ter derdere ende Adriaen Van Loey nomine uxoris ter vierdere zijden, los ende vrij goed, soo hij verklaert, welke voorse. partije lands aen den rentgelder is competerende uyt den hoofde van wijlen sijne ouders Peeter Jacobs ende Anna Geens ende aen hem onder de letter B te deele gevallen volgens de scheydinge ende deylinge, met sijne mede condividenten aengegaen ende gepasseert voor den notaris Joannes Lambrechts, tot Schrieck residerende, present getuygen, den achthienden november 1700 een en tachentig, alhier bij copije authe. gesien.

            Guaranderende den rentgelder de voorse. partije lands voor suffisante hypotheque met gelofte in cas van eenig gebrek van altoos ter maenisse ende contentemente van den rentheffer naerderen suffisanten pand te besetten ende doen affecteren onder verband als voren, consenterende t' eenewegen daer over in de behoorelijke affectatie voor heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent te geschieden ofte in 't slaen van mainmise, decreet ende anderwerf decreet der voorse. heeren meyer ende schepenen van Loven, waer toe hij onwederroepelijk constitueert allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authe., mitsgaders om onder de selve constitutie te gaen ende te compareren voor in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant ende alomme elders daer het den rentheffer goed-dunken sal, om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende, den rentgelder in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten dage, maende ende jaere voorse. ter presentie van Joannes Baptista Uytterhoeven ende van Henricus Uytterhoeven, als getuygen hier toe aensogt.

Dit is het hand  +  merck van Joannes Baptista Jacobs, verklaerende niet te konnen schrijven.

          Norbertus Verstraeten.

J.B.  Uytterhoeven.

     H. Uytterhoeven.

H. Verstraeten, nots.

 

In de volgende akte van het register wordt er eveneens melding gemaakt van Joannes Baptista Jacobs en zijn vrouw Catharina Geeraerts. Het betreft een kwitantie van een vroegere lening die de comparanten hadden aangegaan bij Norbertus Verstraten en Anna Catharina Van Roost, waarvan akte op 25.03.1782 werd verleden voor notaris Guilielmus Verstraeten.

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 3  dd. 5 januari 1794.

Op heden den 5. january 1700 vier en negentig compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, etc.,

in persoon Norbertus Verstraeten, in houwelijk met Anna Catharina Van Roost, ingeseten van Werchter, welken comparant bekent mits desen wel ende deugdelijk

ontfangen te hebben van Joannes Baptista Jacobs, in houwelijk met Catharina Geeraerts, ingeseten van Tremeloo, de somme van hondert guldens courant geld,

den schelling tot seven stuyvers ende alle meerdere ofte mindere speciaen naer advenant gerekent, in afquytinge ende extinctie van gelijke capitaele somme

van hondert guldens, croiserende à vier guldens par cent ende vallende t' elken 25. meert ingevolge den acte van rentbekentenisse daer van sijnde, gepasseert

voor den notaris G. Verstraeten, present getuygen, den 25. meert 1700 twee en tachentig, alhier bij copije authe. gesien ende overgelevert, verklaerende

alnog den comparant van den selven ontfangen te hebben de somme van drij guldens vier stuyvers in voldoeninge van den interest der selve rente,

tot date deser verschenen, waer over desen soo over d' een als d' ander is dienden voor volle ende absolute quittantie sonder van andere ofte

voordere te moeten doceren.

Mits welk remboursement verklaert den comparant tot de selve rente geen regt nogte pretentie meer te hebben nogte te behouden, directelijk ofte indirectelijk, met renuntiatie in forma,

consituerende in de cassatie der selve, te geschieden ten prothocolle van den notaris G. Verstraeten met alle formalitijten ten cas voor handen gerequireert,

constituerende ten dien effecte onwederroepelijk alle thooners deser ofte van desselfs dobbel authe. tot het doen der selve cassatie.

Gedaen ende gepasseert binnen Wercher dato ut supra ter presentie van Joannes Baptista Uytterhoeven ende van Henricus Uytterhoeven, als getuygen hier toe aensogt.

N.     Verstraeten.

J.B.  Uytterhoeven.

H    . Uytterhoeven.

H.     Verstraeten, nots.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Elisabeth Josephina, (°) Werchter 21.05.1786 (g. Joannes Baptist Geeraerts en Elisabeth Josepha Van Thongelen),

 

Jacobs Joanna, (°) Werchter 24.11.1787 (g. Guilielmus Jacobs en Joanna Uijterhoeven), x Tremelo 02.05.1810 (g. Jacobs Joannes Baptista en Egrix Joannes Baptista) met Petrus Anthonius Verhaegen, landbouwer, (°) Werchter 11.11.1781 (g. Egidius Goris en Barbara Egrix), fs Joannes Josephus en Elisabeth Egerix,

     Uit dit huwelijk:

     Verhaegen Joannes Baptista, (°) Werchter Tremelo 02.02.1811 (g. Joannes Baptist Jacobs en Elizabeth Egrix),

     Verhaegen Guilielmus, dienstbode te Werchter, (°) Werchter 27.12.1812 (g. Guillielmus Egrix en Elizabeth Jacobs),

     + Werchter 01.01.1880, x Werchter 30.06.1841 (g. Anthonius Verhaegen en Cornelius Van Eycken) x met

     Anna Maria Elisabeth Van Eijcken alias Paeps, dienstmeid, (°) Werchter 01.01.1818 (g. Petrus Anthonius Van Eijcken en

     Maria Elisabetha Rondou, fa Cornelius en Christina Van der Weghen),

     Verhaegen Ludovicus, (°) Werchter Tremelo 14.06.1814 (g. Guillielmus Jacobs en Joanna Maria Goris), + Tremelo 20.08.1814,

     Verhaegen Regina, (°) Werchter 17.12.1816 (g. Josephus Goovaerts en Anna Catharina Jacobs),

     Verhaegen Petrus Franciscus, (°) Werchter Tremelo 10.03.1819 (g. Franciscus Jacobs en Anna Maria Verbinnen), + Tremelo 11.04.1719,

     Verhaegen Maria Theresia, (°) Werchter Tremelo 17.01.1821 (g. Petrus Jacobs en Theresia Beekmans), + Tremelo 23.01.1821,

 

Jacobs Barbara Maria, (°) Werchter 13.07.1789 (g. Petrus Jacobs en Joanna Catharina Van Houtvin nomine Barbara Maria Geeraerts),

 

Jacobs Petrus, (°) Werchter (Tremelo) 08.05.1796 (g. Petrus Franciscus Geeraerts en Joanna Catharina Jacobs),

 

Jacobs Guilielmus, VI (S40 + S60), (°) Werchter (Tremelo) 08.04.1798 (g. Guilllielmus Jacobs en Joanna Maria Geeraerts),

 

Jacobs Anna Catharina, (°) Tremelo 08.04.1801 (g. Joannes Baptist Van Vlasselaer en Anna Catharina Jacobs).

 


 

VI - Jacobs Guilielmus 'Willem', 'Gille' (S40 + S60), (°) Tremelo 08.04.1798 (g. Guilllielmus Jacobs en Joanna Maria Geeraerts), + Keerbergen 27.09.1858, x Keerbergen 08.09.1819 (g. Petrus Jacobs, Petrus Vervloet, Frans Suetens en Petrus De Weerdt) met Beeckmans Theresia (S41 + S61), (°) Rijmenam 25.05.1793 (g. Joannes Van Ooster en Elisabeth Van Ooster), + Keerbergen 25.03.1871.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Angelina, ° Rijmenam 15.12.1819,

 

Jacobs Pierre Jan, ° Rijmenam 07.04.1822,

 

Jacobs Joannes, ° Keerbergen 15.12.1822,

 

Jacobs Henricus, V (S20), ° Rijmenam 08.01.1826,

 

Jacobs Josephus, V (S30), ° Keerbergen 26.06.1830,

 

Jacobs Josephine, ° Keerbergen 1831,

 

Jacobs Victor, ° Keerbergen 17.07.1833,

 

Jacobs Jan Franciscus, ° Keerbergen 29.06.1834.

 


 

V - Jacobs Henricus (S20), ° Rijmenam 08.01.1826, x met Michiels (Maria) Anna-Barbara/Isabella (S21), ° Rijmenam 08.01.1823.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Guilielmus, ° 1854,

 

Jacobs Hendrik Jozef, IV (S10), ° Rijmenam 09.02.1857,

 

Jacobs Josephus Carolus, ° 1859,

 

Jacobs Josephus Frans, ° 1861,

 

Jacobs Anna Ludovica, ° 1863,

 

Jacobs Anna Elisabeth, ° 1865,

 

Jacobs Jan, bakker te Mechelen, wonend Huidevettersstraat 27 Mechelen, ° Rijmenam 11.08.1867, + Mechelen 17.01.1932, x 1 1892 met Joanna Catharina De Belder, x 2 met Maria Elisabeth Virginia Gysenbergh,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs ..., x met Prosper Janssens,

     Jacobs ..., x met Karen Bourguignon, fii Jan en Julien,

     Jacobs ..., x met Jozef Heylen,

 

 

 

V - Jacobs Josephus (S30), ° Keerbergen 26.06.1830, + Keerbergen 12.11.1908, x Keerbergen 19.09.1867 (g. Josephus De Preter, Jan Cornelis Vervloessem, Jan Van Oosterwijck en Franciscus 't Servranckx) met Wortelaers (De Wortelaer) Christina (Justina) (S31), ° Keerbergen 18.01.1831, + Keerbergen 07.03.1918. Ze was voordien gehuwd met Jan Baptist De Vroe (+ Keerbergen 07.06.1866).

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Jacobs Rosalia, IV (S15), ° Keerbergen 29.07.1868,

 

Jacobs Joannes, ° Keerbergen 02.02.1871, x Keerbergen 19.12.1900 met Van Oosterwijck Clementina (° Tremelo 08.05.1867),

 

Jacobs Henricus Carolus, ° Keerbergen 05.04.1876, x Biévène 30.07.1897 met Debast (Debats) Maria Hortaline Clemence.

 


 

IV - Jacobs Hendrik Jozef (Lammes Jef) (S10), ° Rijmenam 09.02.1857, + Keerbergen 31.05.1948, x 1 met Jennes Elisabeth, ° Rijmenam 01.09.1857, + Rijmenam 19.11.1890 en x 2 met Verbeeck Joanna Florentina (S11), ° Betecom 15.03.1860,+ Keerbergen 02.12.1915.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jacobs Maria Ludovica 'Louisa', ° Keerbergen 06.09.1885, x Keerbergen 06.09.1911 (g. Victor Verschoren en Josephus Van Rompaey) met Van Hoof Fons,

 

Jacobs Maria Leocadia, ° Keerbergen 26.12.1888, x met Geysemans Frans,

 

Jacobs Antonia, ° Keerbergen 05.12.1886, x Keerbergen 27.04.1904 met Hellemans Henricus 'Rik' Riekes kanon, ° Keerbergen 25.09.1877, + Keerbergen 15.01.1951,

 

2. Verbeeck Melanie Maria (voorkind), ° Begijnendijk 11.05.1886 (stomdoof en simpel - ongehuwd),

 

Jacobs Jan Lodewijk (Louis), ° Keerbergen 29.09.1891, + St. Michielsbrugge 23.11.1918 (Spaanse griep), (+) Steenbrugge 25.11.1918,

 

Jacobs Irma, ° Keerbergen (Elisabeth Irma) 18.02.1893, + Mechelen 27.11.1966, kloosterlinge Zr. Alfons,

 

Jacobs Paulina Celestina III (S5), ° Keerbergen 10.01.1895,

 

Jacobs Barbara Pauline Berthilia 'Bertha, ° Keerbergen 22.12.1896, + Bonheiden 22.08.1975, x met Vervloet Edmond Jozef en met Verschoren Alfons,

 

Jacobs Franciscus Josephus, ° Keerbergen 15.10.1899, x met Verschueren Louisa.

 

 

 

IV - Jacobs Rosalia (S15), ° Keerbergen 29.07.1868, + Keerbergen 11.10.1941, x Keerbergen 26.03.1900 met Van Hove Jozef (S14), ° Putte 21.08.1868, + Keerbergen 24.11.1935.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Maria Josephine, ° Keerbergen 15.05.1893 (gewettigd bij huwelijk), + 11.02.1998 als eeuwelinge,

 

Van Hove Emiel Jozef, ° Schriek 01.01.1901, x met Van Avondt,

 

Van Hove Christina Stefania, III (S3), ° Schriek 09.02.1902,

 

Van Hove Maria Irma, ° Schriek 11.09.1903, x met Bogaerts Emiel,

 

Van Hove Jan Juliaan, ° Schriek 23.05.1905, x met Poliny,

 

Van Hove Clementina Berthilia, ° Schriek 17.03.1907, x met Buedts Juul,

 

Van Hove ?, x met Van de Sande,

 

Van Hove Alfons, x met Jacobs,

 

Van Hove Maria Magdalena Leonia, ° Schriek 13.02.1919.

 


 

III - Vervloet Petrus Anthoon (S4), ° Tremelo 15.08.1893, + Keerbergen 28.10.1973, x Keerbergen 19.09.1917 (g. Evarist Vervloet en Hendrik Hellemans) met Jacobs Celestina (S5), ° Keerbergen 10.01.1895, + Bonheiden 03.07.1971.

 

Voorkind:

 

Jacobs Henrica Maria Ludovica Paulina, ° Keerbergen 29.05.1912, + Keerbergen 24.03.1916.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Isabella Josephina Elisabeth, ° Keerbergen 13.04.1918, + Bonheiden 04.11.2005, (+) Boortmeerbeek 10.11.2005, x met Frans Rits,  +,

 

Vervloet Petrus Gustaaf, II (S2), ° Keerbergen 30.10.1919 (g. Vervloet Petrus Gustaaf en Jacobs Louisa), + Bonheiden 30.07.1999,

 

Vervloet Frans Jozef, ° Keerbergen 21.05.1922, + Keerbergen 12.07.2000, x met Van Genechten Magdalena, ° Putte 15.08.1925, + Bonheiden 13.11.2014,

 

Vervloet Malvina Antonia, ° Keerbergen 11.11.1923, + OLVWaver 08.12.1916,  x Keerbergen 05.03.1946 met Verschueren Emiel, (°) Bonheiden 15.11.1920, + Bonheiden 20.04.2009,

 

Vervloet Philothea Gabriella, ° Keerbergen 30.03.1927, x met Schoeters Jef, (°) Putte 26.04.1922, + Beerzel 06.06.2016.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom