Voorouderlijst Imbrechts Christianus

 

Imbrecht(s), Imberecht(s), Imbreckx, Immerechts, Im(m)erix, Imbert, Imer, Immer(s), Himbrech(s), Embrecht(s), Embreghs, Embregts, Emmerecht(s), -egs, -ich(ts), -ig, Embert, Emmert, Embers, Emmer(s), Hembrecht(s), Hemmerechts, Hemmer, Emer(e), Emère, Heemers

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam 'ing-berht' : god van de

Ingweonen-schitterend.

2. zie ook Hembrecht(s).

 

Hembrecht(s), Himbrecht(s), Himberecht, Hemmerechts, Hembert, Himbert

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam 'haim-berht': heem - schitterend.

2. zie ook Imbrechts.

 


 

XIV - XV - Imbrechts Christianus (S + M), ° ca. 1530, x met Christina s'Conincx.

 

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Schepengriffie Kampenhout, register 2308, dd. 05.12.1590
Aert van Beethoven, Geeraert Goossens ende Christiaen Imbrechts schepenen, vervangende in desen Floreijs van Passenrode ...
Jan Imbrechts + X Pirijne Vanden Blocke +
1. Lijsbethe Imbrechts x Petrus Vertommen
verkopen aan Gillis t'Servrancx in naem van zijn zoon Janne t'Servrancx
Rentmeester der kiste vanden Begijnhove binnen der stadt Brussele
onderhalff dachwant bosch, geheeten Kerckebosch onder Campenhout ...

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met de voorafgaandelijke volmacht van o.a. Arnoldus Stappaerts, pastoor van Kampenhout.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Kerstiaen (Christianus) Imbrechts als schepen van Kampenhout.  Het is een stukje geschiedenis over Kampenhout.  De tekst is echter zeer complex en moeilijk te begrijpen, maar de tijd was zo slecht dat er zelfs geen eucharistievieringen meer werden gehouden. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 365r., akte dd. 23 april 1587.

Item Ingelbert Van Espent ende Kerstiaen Imbrechts, beyde als schepen(en) van Campenhout, respective kerck en(de) heyligegeestm(eeste)ren ald(aer) en(de) tot des nabescreven staet te doene, behoorl(ijck) geconstitueert sijnde bij heer Aert Stappaerts, p(res)b(yte)re, prochiaen vanden voers(creven) dorpe, en(de) voirts bij tgemeyn dorp van Campenhout voers(creven) volgen(de) de procuratie en(de) aucthoriteyt, hen gegeven onder thanteecken van(den) voers(creven) heer pastoor, schepen(en) en(de) kerckm(eeste)ren vanden selven dorpe, als representeren(de) tgemeyn dorp van Campenhout, op heden datum des(er) gepasseert en(de) hiernaer geinsereert, oyck met consente, wille, wete en(de) overstaen heer Jans Francisci, p(res)b(yte)re, als representeren(de) de qualiteyt en(de) p(er)soone des heeren van Maerle, Wildre, etc(etera), volgen(de) den consente tot des nabescreven staet gedraghen en(de) insgel(ijcx) op heden datum des(er) gegeven, alhier gezien, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekent ende bekennen midts desen aen hen inden naem ende van weghen van(den) voers(creven) dorpe bij jonch(eer) Jannen van Borchgreve midts eender sommen van drijehondert xxiii rinsguld(ens) eens, die zij bekenden wel en(de) deuchdelijck hen v(er)gonden en(de) getelt te sijne, gelost en(de) affgequeten te sijn(e) metten verloopen van dijen in respective vand(er) quytscheldinghe, inder voers(creve) acte naeder begrepen, alsulcke negenthien rinsg(uldens) en(de) x st(uyve)rs erffelijcke rente, jaerl(ijcx) vallen(de) den lesten aprilis als die voers(creven) van Borchgreve der voers(creve) kercke tot last van zeke(re) goidtsdiensten, gefundeert inder selver kercken van Campenhout, bij m(eeste)r Nicolaes wijlen Alexandri jaerl(ijcx) is geldende volgen(de) de constitu[ti]e daeraff zijnde, gepasseert voer lathen des goidshuys van Corttenberghe en(de) van Bethanien onder Campenhout en(de) voer meye(re) en(de) schepen(en) van Campenhout in date des lesten daeghs aprilis anno lx, hier gesien en(de) gethoont, scheldende alsoo die voers(creve) comparanten inden naem en(de) qualiteyt als boven, den voirs(creven) van Borchgreve daer aff volcomel(ijck) quyte, gelovende ter causen van dijen den selven van Borchgreve, zijn(e) erffven oft naercomelinghen, noch goeden voerde selve rente en(de) achterstellen van dijen verbonden eenichsins te heysschen oft molesteren, maer daeraff ende van allen voirdere actie tot behoeff des voirs(creven) van Borchgrave, p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de), renunchieren(de), bekennen(de) hen d(aer)aen geen recht oft gesach meer te hebben oft te competeren, gelovende den reg(iste)re en(de) brieven van(de) voers(creve) constitutie te casseren, gelijck sij dijen casseren, doen doot en(de) te nyette mits desen met sulcken v(er)stande nochtans dat de v(oer)s(creve) bekenderen zoe inder voers(creve) qualtiteyt als in hunnen eyghen naeme tot meerdere versekerheyt en(de) tot conservatie van eenen eygelijcx gerichticheyt een ande(re) gelijcke rente ten laste als die geconstitueert is wederom sullen aen leggen, zoo en(de) sulcx als behoort en(de) dwelck zij midts desen geloven op dat daermede achtervolght wordde den wille van(de) fundateur en(de) anderssins zoo vele te doene zoe v(er)re bij desen eenichssins te luttel oft te nauwe gedaen waren, dat den voers(creven) van Bo[r]chgrave en(de) andere dat toucherende teeuwigen dagen sal mogen genoech zijn, daervoere verbinden(de) de persoonen vande innegesetenen van(den) voers(creven) dorpe ende goeden ende oyck hennen eygen persoonen, etc(etera), in forma, coram Edelheer, Ympens, aprilis xxiii, 1587.

 

Hier naer volght den teneur der voirs(creve) procuratien, etc(etera).

Wij heer Aert Stappaerts, p(res)b(yte)re, prochiaen van Campenhout, Ingelbert Van Espen en(de) Anthonis de Creere alias Reyniers, kerckm(eeste)ren, Jan Neels ende Christiaen Ymbrechts, heyligegeestm(eeste)rs, Henrick Van(den) Bossche, meyere, ende oock de voers(creven) Ingelbert ende Christiaen als schepen(en) van Campenhout voers(creven), benoodicht wesende tvoers(creven) dorp terstont op te legghen brenghen eene goede so(m)me van penn(ingen) in handen vanden rentm(eeste)re van(de) bede int quartier van Brussele doer bevel van(de) Drije Staeten des voers(creven) lants van Brabant, ende want ommogelijck is deselve so(m)me soo haest te cunnen innen ende oplichten vuyt handen van(de) aerme gemeynte des voers(creven) dorps met desen alderbenauwsten tijt ende om meerder schaede te schouwen die den selven dorpe soude mogen aengedaen wordden bij faulte van prompte tellinghe, soe hebben wij geraeden gevonden taenveerden de presentatie van jonckeren Jannen de Borchgreeff, die bereet is aff te leggen zeke(re) rente van negenthien rinsg(uldens) x st(uyve)rs ts(iae)rs, altijt den lesten dach aprilis vallende, gehipothiceert den penn(ing) xvie., die des(elv)e de Borchgreeff bekent heeft op sijn(e) goeden, onder Campenhout geleghen, en(de) van welcke rente het capitael bedraeght drijehondert drijentwintich rinsguld(ens) midts hem quytschellen(de) alle dese voerleden quade jaeren, binnen de welcke den die(n)st Goidts nyet en is gedaen geweest, wezende te vreden dat de voergen(oempde) Henrick Vanden Bossche, meyer, en(de) de voers(creven) Ingelbert en(de) Kerstiaen, schepen(en), sullen ontfangen de voers(creve) capitaele penn(ingen) van iiic. xxiii rinsguld(ens) metten verloope dijer noch mach ombetaelt sijn van(de) jaeren dat den v(oer)s(creven) dienst Goidts gedaen es geweest en(de) daeraf geven behoorl(ijcke) quitantie met beloefte van(de) voers(creve) rente van negenthien r(ins)g(uldens) x st(uyve)rs te doen casseren op het reg(iste)re, zoo en(de) aldaer dat behooren sal in confirmatie van tgene des voers(creven) es, zoe hebben wij dit onderteeckent met onze naemen tot Campenhout den xxiiien. aprilis xvc. lxxxviitich. en(de) was ondert(eeckent) Arnoldus Stappaerts, curatus, Inghel Van Espen, Hendrick Vanden Bosch inden naem van Anthonis de Creer, aengesien dat hij nyet scrijven en can ende ick Hendrick Vanden Bossche voer mijn selven, Jan Neels ende Kerstiaen Imbrechts als heylegeestm(eeste)rs.

 

Hieronder een akte met vermelding van Christianus Imbrechts en zijn vrouw Christina sConincx uit Kampenhout 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7464, fol. 261v., akte dd. 7 mei 1571.

Item Christine sConincx met consente, wille, wete en(de) overstaen(e) Christiaens, haers mans, woonen(de) tot Campenhout, heeft opgedragen met ressche en(de) met rijse drije vierendeelen eygens goet, gel(ijck) die selve o(m)begrepen vand(er) maten gelegen is onder Campenhout voirs(creven) opt Ruysbeke Velt tusschen de goeden der kercken oft capelreyen van Campenhout in deene, de goeden Cornel(is) De Beckere t(er) iid(er) zijden, ende heeft daerinne gegoet ten eygen(en) rechte Jan Van(den) Borre sone wijlen Joos, woonen(de) te Wespelaer, hyer waeren over Roelofs, Dor(ma)le, scepen(en) te Loven(e) ende eygengenooten, item Peeter Moons, lieuten(ant) smeyers van Loven(e) en(de) J. Cloet, insgel(ijcx) als eygegenooten, cor(am) quibus sat(is) ind(ivisi)m et war(as) voe(r) vrij eygen en(de) o(m)belast goet, quiquid(em) rogan(tes) et faciu(n)t scab(inis) p(re)d(ictis), maii viia., a(nn)o xvc. lxxi.

 

Uit dit huwelijk:

 

Imbrechts Martinus, XIII - XIV (S + M).

 


 

XIII - XIV - Imbrechts Martinus (S4320 + M6720 + M6880M13368), ° ca. 1570, x met Cruypelants Maria (S4321 + M6721 + M6881 + M13369).

 

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Register 2308, Kampenhout dd. 25.02.1633
Merten Imbrechts (zv Christianus en Christina s'Conincx) x Maria Cruypelants erfgn delen.
1. Catharina X Aert Cardinaels Nederokkerzeel
2. Charles (X Cath Joostens)
3. Maria X Nicolaus Winnepenninckx
4. Anna (X Guil Schampaert)
5. Willem (X Digna Verbist)
6. Elisabetha + X Thomas Verbesselt

 

Uit dit huwelijk:

 

Imbrechts Catharina, x Kampenhout 11.08.1613 (g. Machiel Cardinaels en Merten Imbrechts) met Aert Cardinaels, gezin in Nederokkerzeel,

Schepengriffie Nederokkerzeel bunde 5889.

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Arnoldus (Aert) Cardinael(s) en Catharina Imbrechts. Uit de randvermelding blijkt dat Aert Cardinaels reeds moet overleden zijn vóór 8 januari 1659. De Banquierebeeck is waarschijnlijk de Bankbeek (Bancer Beeke in 1583). Het is de naam van de Weesbeek op de grensscheiding met tussen Kampenhout en Nederokkerzeel, die liep door land en bossen, die toebehoorden aan de priorij van Terbank bij Leuven (KEMPENEERS P., LEENDERS K., MENNEN V. en VANNIEUWENHUYZE B., De Vlaamse Waternamen. Verklarend geïllustreerd woordenboek. Deel I : De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Leuven, Parijs en Bristol, 2016).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7904, fol. 292r., akte dd. 12 februari 1646.

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naergenoempt gestaen Aert Cardinael ende Catharina Imbrechts, gehuysschen, wonende tot Neederockeseel, die welcke midts de somme van een hondert guldens eens, bij hen ontfangen vuyt handen van Louys Van Nespen, hebben bekent gelijck sij bekennen midts desen aenden selven, alhier p(rese)nt, deuchdelijck schuldich te sijn negen carolus guldens te xx stuyvers stuyvers tstuck ende seven en halfven gelijcke stuyvers, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), erffelijcke rente, alle jaeren opden xvien. meert te verschijnen ende te betalen, waer van dierste jaer verschijne sal xvien. meert van desen tegenwoerdigen jaere xvic. sessenveertich ende inder stadts wissele van Loven te leveren los ende vrey van allen impositien, alreede innegestelt oyck van xen., xxen., cen., mindere ofte meerdere penningen, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, te leveren tot behoeff vanden voerschreven Lo[u]ys Van Nespen, sijne erffven en(de) naercomelingen oft actie van hem hebbende, erffelijck in toecommenden tijden t' elcken termijn(e) en(de) jaere als schult met rechte verwonnen, daer vore verobligerende ende submitterende henne respective persoonen ende goederen met behoirlijcke renuntiatie in forma ende om den voerschreven rentheffere van(de) voors(chreve) rente van negen guldens vii ½ stuyvers erffelijck ende jaerlijcxe betalinge der selver noch beter te verseeckeren, hebben die voerschreven gehuysschen, verobligeerde, geconsenteert int maecken van beleyde ende mainmise op ende over alle ende iegewelcke henne goederen, beyde haeffve ende erffve, present ende toecommende, ende int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derffven gedaeght oft geroepen te wordden, ende namentlijcken over seckeren hunnen bempt, groot seven dachmaelen, gelegen tot Neerockerseel voers(chreven), regen(oten) sheeren straete aldaer ter eenre, jo(ncke)r Cauwenhoven ter iie., de Bancquierebeeck ter iiie. ende Bernaert Govaerts ter iiiie. en(de) ve. zijden, wesende vrey, eygen ende ombelast goet, soo sij verclaerden, met conditie vande selve rente te mogen lossen t' allen tijden alst die rentgelderen gelieven sal t' eender reyse tegen den penninck xvie. ende met volle rente, coram Daniels, Willemaerts, xiia. februarii a(nn)o 1646.

         In de marge.

Comparende h(ee)r Ludovicus Van Espen, onderpastoir van Campenhoudt, den welcken heeft bekent, gelijck hij bekent mits desen ontfanghen te hebben van wegen derffgenaemen Aerdts Cardinael die capitale penninghe der rente van negen g(u)l(den)s vii ½ st(uyvers) erffelijck, int witte deser v(er)melt, mette v(er)loopen van dijen, consenterende alsoo in(de) cassatie der selver, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper waras erga quoscumque, actum viiia. januarii 1659.

Ludovicus Van Espen.

     Uit dit huwelijk:

     Cardinaels Martinus,  

     Cardinaels Nicolaus,

     Cardinaels Catharina, x met Joannes Smets, 

 

Imbrechts Carolus, XII (M3360 + M3440),

 

Imbrechts Elisabeth, x met Thomas Verbesselt, geen fii in Kampenhout,

 

Imbrechts Maria, (°) Kampenhout 17.12.1598 (g. Joannes Verijen en Maria Smeyers), + Kampenhout 22.07.1636 pest, x Kampenhout 06.11.1621 (g. Martinus Imbrechts en Guilielmus Winnepenninckx) met Nicolaus Winnepenninckx,

     Uit dit huwelijk:

     Winnepenninckx Anna, (°) Kampenhout 15.03.1625 (g. Carolus Imbrechts en Anna Huyghe),

     Winnepenninckx Catharina, (°) Kampenhout 30.04.1627 (g. Guilielmus Winnepenninckx en Catharina Cruypelants), moeder Cruypelants Maria,

     Winnepenninckx Maria, (°) Kampenhout 27.08.1629 (g. Jeronimus Beckers en Maria Scutters),

     Winnepenninckx Joanna, (°) Kampenhout 09.04.1631 (g. Engelbertus Van Espen en Joanna Crabeels),

     Winnepenninckx Susanna, ° ca. 1632, + Kampenhout 18.07.1636 pest,

     Winnepenninckx Barbara, (°) Kampenhout 13.08.1734 (g. Dionsius Cruypelants en Barbara Van Royen), + Kamp 19.07.1636 pest,

     Winnepenninckx Egidius, + Kampenhout 16.08.1636 pest,

 

Imbrechts Anna, (°) Kampenhout 13.03.1602 (g. Willem De Beckere en Anna Calawaerts), x Kampenhout 01.10.1634 (g. Guilielmus Imbrechts en Steven Vander Meren) met Guilielmus Schampaert,

     Uit dit huwelijk:

     Schampaert Catharina, (°) Kampenhout 26.10.1634 (g. Arnoldus Coenaels en Catharina Jostens),

     Schampaert Nicolaus, (°) Kampenhout 11.02.1638 (g. Nicolaus Winnepenninckx en Catharina Scampaert), + Kampenhout 18.12.1668,

     x Kampenhout 19.10.1663 (g. Guilielmus Imbrechts en Arnoldus De Wolf) met De Coster Emerantiana, (°) Kampenhout 28.08.1640,

     + Relst 08.08.1712, fa Petrus x Elisabeth Beckers, zij x 2 Kampenhout 24.03.1669 (g. Petrus De Coster en Stephanus Tobback)

     met Joannes Tobback, gezin bij De Coster,

 

Imbrechts Willem, XII - XIII (S2160 + M6684), (°) Kampenhout 30.06.1606 (g. Willem Vanden Zijpe en Digna Verheyde).

 


 

XII - Imbrechts Carolus (M3360 + M3440), ° ca. 1600, + Kampenhout 07.04.1656, x Kampenhout ...1627 (g. Guilielmus Imbrechts en Ludovicus Van Espen) met Joostens - Jostens Catharina (M3361 + M3441), Kamp+, Wes!+, H+, Berg+, Til+, Buk+, Steen+, Neder+, Bmb+, .

    

Uit dit huwelijk:

    

Imbrechts Thomas, (°) Kampenhout 21.08.1628 (g. Thomas Einandis ? en Adrianus Joossens),

    

Imbrechts Arnoldus, (°) Kampenhout 27.09.1629 (g. Arnoldus Cardinaels en Anna Imbrechts), + Veltem 13.10.1693, x (niet Kamp, ) met Stroobants Elisabeth,

Akte met dank aan Jeanne Servranckx

Schepengriffie Nederokkerzeel register 5889, dd. 26.05.1698
Aert Imbrechths + x Elisabeth Stroobants + in hun leven wonende te Veltem
1. Guilielmus Imbrechts ( x Joanna Vertonghen Herent)
2. Hendrick Imbrecht ( x Susanna Cremers Herent)
3. Cathelijne Imbrechts wedw Peter Huygens ( Veltem)
4. Margareta Imbrechts x wedw. Gillis Gevels
5. Jacquemeijne Imbrechts x Jacques Hennens (Herent)
Erfgenamen verkopen aan Anthonius Dirix pastoor van Veltem
1. een halff boinder lant opt Beijsem velt
2. een halff dachmael opt Speckvelt
3. een dachwant opt Beijsemvelt
4. een halff dachmael onbegrepen de maete gelegen onder Winxele opde de Tijsput
alle perceelen los en liber goet,
mits een jaergeteijde voor Maria Imbrechts de verkopers hun zus,
...

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Maria, 

     Imbrechts Catharina, ° ca. 1648, x met Petrus Huygens, fii in Veltem,

     Imbrechts Margareta, (°) Veltem 30.12.1651 (g. Adrianus Imbrechts en Margareta Bogaerts), x met Gillis Gevels,

     Imbrechts Guillielmus, (°) Veltem 17.12.1657 (g. Guilielmus Stroobants en Maria Goovaerts), x met Joanna Verton(g)hen, fii in Herent,

     Imbrechts Henricus, (°) Veltem 02.07.1664 (g. Henri Boogaerts en Barbara Keyaerts), x met Susanna Cremers, fii in Herent,

     Imbrechts Jacoba, x met Jacobus Hennens, fii in Herent,

    

Imbrechts Joanna, (°) Kampenhout 30.12.1632 (g. Joanna Joostens en Catharina Imbrechts),

    

Imbrechts Joannes, (°) Kampenhout 13.08.1634 (g. Joannes Vande Put en Maria Van Espen), + Kampenhout 14.02.1635,

    

Imbrechts Petrus, (°) Kampenhout 13.08.1634 (g. Petrus Grietens en Maria Cruypelants),

    

Imbrechts Adrianus, XI (M1680 + M1720), (°) Kampenhout 08.02.1636 (g. Adrianus Vertonnen en Anna Beckers).

 

 

 

XII - XIII - Imbrechts Guilielmus (S2160 + M6684), (°) Kampenhout 30.06.1606 (g. Willem Vanden Zijpe en Digna Verheyde), x Kampenhout 30.09.1627 (g. Nicolaus Winnepenninckx en Joannes De Kinder) met Verbiest Digna (S2161 + M6685), (°) Kampenhout 05.11.1605 (g. Steven De Becker en Digna Verbist), + Kampenhout 11.09.1693, deze x 1 Kampenhout 15.09.1623 (g. Joannes Huyghe en Stephanus De Becker) met Judocus De Wolf, + Kampenhout 15.03.1637, fs Aert en Anna Van Beethoven, x 3 (niet Kamp, ) met Sebastianus Pauwels, geen fii.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wolf Henricus, (°) Kampenhout 21.12.1625 (g. Henricus Vanden Bosch en Joanna Swollfs),

 

De Wolf Catharina, (°) Kampenhout 17.12.1628 (g. Arnoldus Swollfs en Catharina Bovenbergh),

 

De Wolf Ambrosius, (°) Kampenhout 11.06.1630 (g. Ambrosius Beeckmans en Christina Huyghe),

 

De Wolf Joanna, (°) Kampenhout 03.08.1635 (g. Joannes De Kinder en Joanna Verreyt),

 

2. Imbrechts Petrus XI - XII (S1080 + M3342), (°) Kampenhout 29.06.1638 (g. Petrus De Coster en Catharina Cardinaels),

 

Imbrechts Henricus, (°) Kampenhout 21.08.1640 (g. Henricus Der Kinderen en Catharina Cardinaels),

 

Imbrechts Guilielmus, (°) Kampenhout 15.01.1642 (g. Guilielmus Vander Kinderen en Gertrudis Van Hamme), x Buken in de kapel 24.11.1671 (g. Arnoldus De Keuster en Christianus Pauwels) met De Coster Anna, (°) Kampenhout 12.04.1650, fa Henri en Joanna Van Welde, deze x 2 Winksele 12.02.1673 (g. Arnoldus De Coster en Jacobus Caluwaerts) met Petrus Caluwaerts, x 3 Buken 19.12.1685 (g...) met Guilielmus Smets.

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Antonius, (°) Buken 16.09.1672 (g. Antonius Smekens (x met Maria Imbrechts Kamp) en Emerantiana De Coster n. Catharina Heremans),

     2. Caluwaerts Joanna, (°) Winksele 22.03.1673 (g. Petrus Caluwaerts en Maria De Coster n. Joanna Weleman),

     3. Smets Catharina, (°) Winksele 19.07.1686 (g. Jan Verhulst en Joanna Van Welde l. Catharina De Keuster),

     Smets Henricus, (°) Winksele 20.01.1689 (g. Henri Smets en Catharina Janssens),

     Smets Maria Joanna, (°) Winksele 26.12.1690 (g. Jacobus ... en Maria Joanna ...),

 

Imbrechts Maria, wonen Ruisbeek, (°) Kampenhout 31.08.1644 (g. Joanna Cruypelants l. Hubertus Wouters en Joanna Beckers), + Kampenhout 28.03.1669, x Kampenhout 14.05.1669 (g. Egidius en Amandus Blockmans, Henri Imbrechts en Guilielmus Coetsecom) met Smekens Antonius, kleermaker, + 28.11.1709,

Not. Brants Boortmeerbeek 23.05.1704: x-contract tussen Antonius Smekens wn wijlen Maria Imbrechts. Geassisteerd door zijn kinderen:

1. Servaes kleermaker,

2. Anna x Fredericus Hemeleers Kwerps,

3. Barbara x Petrus ...elemans,

4. Joannes.

En de afwezige en minderjarige kinderen uit dezelfde bedde.

En Anneken Verbelen jonge dochter wonende te Nederokkerzeel geassisteerd door eenen vreemde momber ...

     Uit dit huwelijk:

     Smekens Anna, (°) Kampenhout 25.04.1670 (g. Joannes Imbrechts en Anna Smekens), x 1 (niet Kamp, ErpsK, ) met Fredericus Hemelaers,

     x 2 Kwerps 03.11.1711 (g. Lucas Vander Linden en Leonardus Rosiers) met Martinus Giaerts, fii van beide gezinnen Erps,

     Smekens Petrus, (°) Kampenhout 04.11.1671 (g. Petrus Meys en Catharina Schoovaerts),

     Smekens Barbara, (°) Kampenhout 09.12.1673 (g. Rumoldus De Becker en Barbara Smekens), x met Petrus ...elemans,

     Smekens Maria, (°) Kampenhout 05.12.1676 (g. Hendericus Gordts en Maria Schuremans),

     Smekens Servatius, (°) Kampenhout 23.02.1679 (g. Servaes Puts en Anna Vander Veken),

     x Kampenhout 29.08.1702 (g. Jacobus Putmans en Adrianus Vander Meiren koster) met Puttemans Anna,

     (°) Kampenhout 02.01.1678, fa Petrus en Catharina Vander Zijpen, fii in Kamp,

     Smekens Joannes, (°) Kampenhout 02.04.1683 (g. Joannes en Digna Verbist),

     Smekens Joannes, (°) Kampenhout 15.05.1687 (g. Engelbertus Schuremans en Joanna Blockmans),

     Smekens Amandus, (°) Kampenhout 09.11.1689 (g. Amandus Meys en Joanna Andries),

     x met Maria Elisabeth Feyens, fii in Erps,

 

Imbrechts Joannes, (°) Kampenhout 04.06.1649 (g. Stephanus Vander Meiren l. Aert Cardinaels en Joanna Lanciers), x Kampenhout 20.02.1680 (g. RD Amandus De Pauw, Jacobus Verstraeten en Petrus Mommens) met Verstraeten Anna, (°) Kampenhout 28.05.1660, fa Jacobus en Maria Coen,

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Sebastianus, (°) Kampenhout 02.12.1680 (g. Sebastianus Pauwels en Maria Imbrechts),

     Imbrechts Joannes, (°) Kampenhout 25.12.1686 (g. Joannes Verstraeten en Margareta Schoovaerts), + Kamp 07.07.1755,

     x Kampenhout 08.09.1716 (g. Petrus Immerechts en Petrus Keirinckx) met Keirinckx Catharina, (°) Kampenhout 15.02.1690,

     fa Joannes en Elisabeth Verdeyen,

     Imbrechts Petrus, (°) Kampenhout 21.02.1690 (g. Petrus en Joanna Verstraeten), + Kampenhout 18.04.1780,

     x Kampenhout 05.05.1720 (g. Gualterius De Wolf en Joannes Immerechts) met De Wolf Margareta, (°) Kampenhout 29.08.1690,

     fa Walter en Clara Van Bolle,

     Imbrechts Maria, wonen op de heide, + Kampenhout 10.03.1760,

     x Kampenhout 03.07.1703 (g. Jacobus Bonast en Henricus Vertonghen) met Bonast Henricus, (°) Perk 29.10.1673, fs Jacobus en Joanna Geeroms.

 


 

XI - Imbrechts Adrianus (M1680 + M1720), (°) Kampenhout 08.02.1636 (g. Adrianus Vertonnen en Anna Beckers), x 1 Kampenhout 17.11.1652 (g. Jan Imbrechts, Jacobus en Oliverius Goovaerts en Egidius De Wolf) met Goyvaerts Maria, ° Nederokkerzeel, x 2 Winksele 14.08.1663 (g. Hubertus Vande Put en Adrianus Van Doren) met Vande Put Anna (M1681 + M1721), (°) Winksele 26.03.1643 (g. Quintinus Bollebergh en Anna Van Doren).

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Imbrechts Guilielmus, (°) Kampenhout 27.07.1653 (g. Guilielmus Imbrechts en Margareta Van Overbeeck),

 

2. Imbrechts Barbara, (°) Winksele 29.07.1664 (g. Hubertus De Jagher en Barbara Van Doren),

 

Imbrechts Joannes, (°) Winksele 01.09.1666 (g. Susan Gordts n. Jan Smets en Maria Slegers),

 

Imbrechts Anna, (°) Winksele 29.03.1672 (g. Jan Vande Put en Anna De Coster),

 

Imbrechts Antonius, (°) Winksele 14.01.1672 (g. Guilielmus Vande Put en Barbara De Laet), x met Catharina Imbrechts,

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Joanna, (°) Kampenhout 24.06.1706 (g. Philippus Van Velthem en Joanna Peeters), 

     x Winksele 02.10.1725 (g. Antonius Van Loock, Jan Rats, Matthias Immerechts en Jan Van Doren) met Petrus Van Loock, fii in Winksele,

     Imbrechts Matthias, (°) Winksele 14.03.1710 (g. Matthias en Barbara Immerechts), + Winksele 10.06.1772,

     x met Christina Vromans, (°) Herent 27.05.1707, + Winksele 26.12.1774, fa Michael en Catharina Gossiau, fii in Winksele,

 

Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 14.01.1675 (g. Guilielmus Vande Put en Barbara De Laet), x 1 met Stroobants Anna, x 2 Veltem 06.03.1707 (g. Matthias Imbrechts en Judocus Verbiest) met Catharina Philips, (°) Winksele 20.08.1680, + Winksele 24.11.1736, fa Arnoldus en Joanna Allison,

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Barbara, (°) Winksele 06.11.1705 (g. Guilielmus Selliers l. Matthias Immerechts en Catharina Keyns l. Barbara Stroobants),

     2. Imbrechts Anna, (°) Winksele 14.10.1708 (g. Leonardus Lambrechts en Anna Vande Put),

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 10.12.1711 (g. Jan Rats en Catharina Keyns),

     Imbrechts Matthias, (°) Winksele 14.02.1715 (g. Matthias Immerechts en Barbara Keyns), + Winksele 11.03.1715,

 

Imbrechts Matthias Gregorius, X (M840 + M860), (°) Winksele 12.11.1680 (g. Matthias De Coster en Maria Del Charly),

 

Imbrechts Joanna, (°) Winksele 06.04.1682 (g. Arnoldus Verhulst en Joanna Geeraerts), x Winksele 10.12.1701 (g. Petrus Lambrechts en Jan Rats) met Lambrechts Leonardus (M962), + Winksele 25.02.1745, hij x 2 Winksele 20.01.1726 (g. Petrus Van CLeynebreugel, Henri Lambrechts en Petrus De Vleeshauwer) met Van Haecht Joanna (M963), fa Rumoldus en Van Tongelen Elisabeth),

     Uit dit huwelijk:

     1. Lambrechts Joannes, (°) Winksele 01.10.1702 (g. Jan Raets en Anna Haesendonck),

     Lambrechts Anna, (°) Winksele 05.09.1706 (g. Jacob Costermans l. Jan Lambrechts en Anna Van Doren),

     Lambrechts Joanna, (°) Winksele 31.10.1708 (g. Jan Immerechts en Joanna Keyns), + Winksele 14.04.1728,

     Lambrechts Petrus, (°) Winksele 08.04.1711 (g. Petrus Lambrechts en Susanna Vande Put), 

     + Winksele 16.07.1777, x Winksele 17.01.1734 (g. Leonardus Lambrechts en Jan Van Doren) 

     met Elisabeth Stroobants, (°) Winksele 10.07.1713, + Winksele 27.09.1784, fa Petrus en Maria Maes, fii in Winksele,

     Lambrechts Catharina, (°) Winksele 09.06.1714 (g. Petrus Lambrechts en Catharina Herinx), + Winksele ...07.1725 plots,

     Lambrechts Barbara, (°) Winksele 20.10.1716 (g. Antonius Lambrechts en Barbara Immerechts)

     Lambrechts Antonius, (°) Winksele 06.01.1719 (g. Antonius Lambrechts en Anna Immerechts),

     Lambrechts Antonius, (°) Winksele 23.03.1720 (g. Antonius Immerechts en Maria Van Hoven), 

     + Winksele 23.07.1782, x met Maria Boon, (°) Veltem, fa Martinus en Anna Smets, fii in Winksele,

     Lambrechts Maria, (°) Winksele 16.01.1723 (g. Jan Vander Veecken n. vader Paul en Maria Poetmans),

     Lambrechts Catharina, (°) Winksele 11.07.1725 (g. Theodorus Mons en Catharina Van Velthem),

     2. Lambrechts fa, ° en + Winksele 16.01.1727,

     Lambrechts Maria, (°) Winksele 15.12.1728 (g. Henri Lambrechts en Maria Vertongen), x met Jacobus Verbiest,

     Lambrechts Joanna, (°) Winksele 31.12.1730 (g. Petrus Van Loock en Joanna Persons), x met Laurentius Vander Zijpen, fii in Meerbeek,

     Lambrechts Elisabeth, (°) Winksele 05.03.1733 (g. Norbertus Smekens en Elisabeth Geraets),

     Lambrechts Catharina, (°) Winksele 30.10.1735 (g. Jan Van Meerbeeck en Catharina Vleminckx), + Winksele 18.01.1734,

     Lambrechts Petronilla, IX (M481),, (°) Winksele 06.11.1738 (g. Frans Van Geysel en Petronilla Verboom), x met Tilemanus Arckens (M480).

 

 

 

XI - XII - Immerechts Petrus (S1080 + M3342), (°) Kampenhout 29.06.1638 (g. Petrus De Coster en Catharina Cardinaels), + ? Buken 07.04.1694, x (niet Kamp, Buk, ) met Verreyt Anna (S1081 + M3343), (°) Kampenhout 17.11.1646 (g. Antonius Van Meerdijn en Anna Van Dalen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Immerechts Anna, (°) Buken 30.08.1670 (g. Gielis Limbosch n. Joannes Bolleyn/Goefijn en Catharina Vervoordt),

 

Immerechts Egidius, (°) Buken 11.03.1674 (g. Egidius Limbosch n. Egidius Geedts en Digna Verbist),

 

Immerechts Elisabeth, (°) Buken 11.03.1674 (g. Petrus Lemmerechts en Elisabeth Verrijt),

 

Immerechts Joanna, XI (M1671), (°) Buken 21.04.1677 (g. Petrus Mommens en Joanna Vande Poel),

 

Immerechts Joannes, (°) Buken 13.09.1679 (g. Joannes Verrijt en Joanna Van Mierbeeck), x (niet Wes, VeltB, ) met De Coster Petronilla, (°) Wespelaar 15.06.1687, fa Michael en Catharina De Jaeger,

     Uit dit huwelijk:

      Imbrechts Petronilla, (°) Veltem 10.12.1716 (g. Petrus Rossiers en Dimphna Dirickx n. Catharina De Jaeger),

     + Veltem 23.05.1717 ouders niet van deze parochie,

     Imbrechts Catharina, (°) Veltem 18.02.1718 (g. Abraham Imbrechts en Catharina De Coster), + Veltem 05.03.1718,

     Imbrechts Abraham, (°) Veltem 27.04.1719 (g. Abraham Imbrechts en Catharina De Coster), + Veltem 24.09.1773 ongeh., 

     Imbrechts Petrus, (°) Veltem 06.08.1721 (g. Petrus Geerts en Dimpna Dirickx),

     Imbrechts Catharina, (°) Veltem 15.09.1723 (g. Guilielmus Van Steenvoort n. Petrus Imbrechts en Catharina De Jaeger), + Veltem 27.10.1723,

     Imbrechts Joanna, (°) Veltem 24.03.1726 (g. Guilielmus Van Steenvoort l. Petrus Imbrechts en Joanna Imbrechts), x met Carolus Croon,  

 

Immerechts Petrus, X (S540), (°) Buken 11.12.1681 (g. Petrus Smets en Maria Limbos),

 

Immerechts Nicolaus, (°) Buken 20.04.1687 (g...),

 

Immerechts Abraham, (°) Buken 23.09.1690 (g...).

 


 

X - Imbrechts Matthias Gregorius (M840 + M860), (°) Winksele 12.11.1680 (g. Matthias De Coster en Maria Del Charly), x 1 Kampenhout 07.02.1702 (g. Cornelius Vander Meren en Petrus De Coster) met Elseviers Anna, ° Nederokkerzeel, + Winksele 02.02.1709, x 2 Winksele 10.03.1709 (g. Guilielmus en Joannes Immerechts) met Verhoeven Anna (M841 + M861), (°) Winksele 09.03.1687 (g. Petrus Smets en Anna De Koster).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Imbrechts fa, °  en + Winksele ...01.1703,

 

Imbrechts Anna, (°) Winksele 10.09.1704 (g. Frans Keyns n. zijn vader Koenraed oom vader en Anna Immerechts),

 

Imbrechts Maria, (°) Winksele 31.01.1706, (°) Winksele 31.01.1706 (g. Guilielmus Immerechts en Maria Elseviers),

 

Imbrechts Anna, (°) Winksele 29.01.1709 (g. Antonius Immerechts en Anna Van Hove), + Winksele 06.03.1770, x Winksele 09.07..1730 (g. Jan Vander Beecken, Amandus Tilens, Guilielmus en Jan Immerechts) met Jan Pens, ex Lier, + Winksele 14.04.1781,

     Uit dit huwelijk:

     Pens Barbara, (°) Winksele 14.05.1731 (g. Jan Immerechts en Barbara Pens), + Veltem 01.04.1795 plots, 

     x Veltem 01.10.1752 (g. Jan Pens en Jan Boon) met Jan Govaerts, + Veltem 02.08.1763 40 j., fii in Veltem,

     Pens Joannes, (°) Winksele 14.02.1733 (g. Jan Immerechts en Margareta Van Hove),

     Pens Guilielmus, (°) Winksele 26.08.1735 (g. Guilielmus Immerechts en Elisabeth Stroobants),

     Pens Antonius, (°) Winksele 04.04.1738 (g. Antonius Immerechts en Barbara Van Meerbeeck),

     Pens Anna, (°) Winksele 26.09.1740 (g. Henri Moenens en Anna Verhoeven), x Winksele 05.11.1768 

     (g. Jan Pens en Petrus Lamberechts) met Petrus Kerinckx, fs in Winksele,

     Pens Petrus, (°) Winksele 11.04.1745 (g. Petrus Lamerechts en Margriet Hennes),

     Pens Maria Anna, (°) Winksele 07.09.1748 (g. Michael Imerechts en Maria Anna Delvaux), 

     + Winksele 02.11.1792, x Winksele 22.07.1770 (g. Jan Pens en Petrus Lamberechts) met Jan Walmach, 

     ex Vechmaal bij Luik, + Winksele 16.03.1805, deze x 2 met Joanna Van Linthout,

 

2. Imbrechts Joannes, (°) Winksele 08.06.1710 (g. Jan Rats en Martina Smets),

 

Imbrechts Franciscus, IX (M420), (°) Winksele 16.07.1713 (g. Frans Van Hove en Maria Anna Smets),

 

Imbrechts Antonius, (°) Winksele 02.03.1716 (g. Jan Van Doeren n. Antonius Immerechts en Catharina Philips), + Winksele 30.01.1791, x 1 Winksele 30.06.1739 (g. Margareta Immerechts en Jan Van Dorne) met Joanna Mommaerts, (°) Everberg 19.02.1715, + Winksele 23.09.1751, fa Egidius en Petronilla Olbrechts, x 2 met Maria Van As, (°) Beisem 17.08.1724, + Winksele 05.07.1790, fa Philippus en Catharina Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     1. Imbrechts Jacobus, (°) Winksele 18.11.1740 (g. Jacobus Mommaerts en Margareta Immerechts), 

     + Winksele 07.04.1775, x Winksele 28.04.1767 (g. Philippus Liburton en Cornelius Smout) met 

     Anna Maria Bosmans, (°) Nederokkerzeel 05.10.1735, fa Jan en Maria Verrydt, fii in Winksele,

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 17.08.1743 (g. Michael Immerechts en Anna Catharina Verheyt), 

     + Winksele 14.05.1808, x 1 Winksele 08.02.1767 (g. Antonius De Prez en Antonius Vanden Schrieck) 

      met Henri Vande Goor, (°) Herent 27.11.1738, + Winksele 09.10.1785, fs Petrus en Anna Geeraerts), x 2 met Petrus Andries, fii in Winksele, 

     Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 16.04.1746 (g. Guilielmus Gilis en Anna Maria Van Hieschot), 

     + Winksele 22.12.1812, x Bierbeek 17.10.1775 met Catharina Gilis, (°) Bierbeek 19.08.1746, 

     fa Guilielmus ex Bonheiden en Catharina De Ridder, fii in Winksele,

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 27.04.1748 (g. Jan Immerechts en Elisabeth Oesters),

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 16.04.1749 (g. Jan Vleshauwers en Elisabeth Lenseclaes),

     2. Imbrechts Joannes Baptista, (°) Winksele 24.01.1753 (g. Jan Baptist Van As en Joanna Laeremans), 

     + Winksele 19.01.1820, x Tildonk 10.09.1782 (g. Antonius Immerechts en Henri Groodtaerts) met 

     Anna Maria Grootaers, (°) Tildonk 25.11.1754, + Winksele 18.10.1825, fa Henri en Catharina Moens, fii in Winksele,

     Imbrechts Petrus, (°) Winksele 02.03.1759 (g. Petrus Elaerts en Joanna Van Hoven),

     Imbrechts Maria Anna, (°) Winksele 15.11.1765 (g. Petrus Immerechts en Maria Anna Jespers), 

     + Winksele 14.11.1810, x Winksele 01.03.1791 (g. Jan Immerechts en Guilielmus Pues) met 

     Franciscus Pues, (°) Herent 26.05.1768, + Delle 19.05.1845, fs Henri en Josina Huens, hij x 2 Winksele 02.07.1814

     met Susanna Vander Geeten, fii in Winksele, 

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 22.08.1769 (g. Petrus Imbrechts en Anna Van Ach), 

     + Winksele 28.01.1822, x met Laurentius Bulens, dagloner, (°) Buken 15.08.1766, + Winksele 10.09.1843,

     fs Antonius en Catharina Van Grunderbeeck, fii in Winksele,

     Imbrechts Franciscus, (°) Winksele 04.07.1763 (g. Frans Immerechts en Catharina Van Has),

     Imbrechts Anna, (°) Winksele 31.10.1756 (g. Frans Immerechts en Anna Lamerechts),     

 

Imbrechts Margareta Paschasia, (°) Winksele 09.04.1719 (g. Leonard Lambrechts en Margareta Van Hoeven), + Winksele 12.07.1801, x Winksele 13.01.1743(g. Jan Immerechts en Jacobus De Keyser) met Guilielmus Gilis, ex Lubbeek, + Winksele 08.05.1774,

     Uit dit huwelijk:

     Gilis Franciscus, (°) Winksele 22.05.1744 (g. Frans en Catharina Immerechts), + Winksele 02.02.1770,

     x Winksele 24.04.1770 (g. Guilielmus Gilis en Guilielmus De Notter) met Ottermans Anna, 

     (°) Winksele 28.08.1743, + Herent 1826, fs Jan en PEtronilla Ackermans, fii in Winksele, 

     Gilis Elisabeth, (°) Winksele 22.10.1746 (g. Jan Erps en Elisabeth Costermans),

     Gilis Joannes, (°) Winksele 12.03.1749 (g. Jan Immerechts en Barbara Janssens),

     Gilis Petrus, (°) Winksele 2309.1751 (g. Petrus Verhulst en Anna Catharina Gregoer), + Winksele 12.06.1805,

     x Winksele 13.05.1781 (g. Frans Gilis en Henri Vander Veken) met Joanna Catharina Vander Veken,

     (°) Winksele 27.07.1753, fa Andreas en Anna Maria Pauwels, deze x 2 met Petrus Andries, fii in Winksele, 

     Gilis Antonius, (°) Winksele 12.05.1754 (g. Antonius De Pré en Elisabeth Maes), + Erps 16.03.1808,

     x Erps 25.05.1783 (g. Guilielmus De Pauw en Joannes Baptist Gillis) met Barbara Arnoeyts, 

     (°) Erps 03.10.1756, fa Philippus en Petronilla Janssens, fii in Kwerps,

     Gilis Anna Maria, (°) Winksele 31.05.1757 (g. Petrus Lamerechts en Anna Pens), + Winksele 19.09.1835,

     x Winksele 28.02.1786 (g. Frans Gilis en Petrus Peeters) met Guilielmus Frombie, (°) Veltem 23.03.1747, 

     fs Frans en Joanna Stroyenhoven, hij x 1 met Anna Catharina Meulemans, fii in Winksele,

     Gilis Joannes Baptista, (°) Winksele 04.02.1760 (g. Jan Baptist en Maria Immerechts), metser, + Winksele 05.05.1838,

     x Winksele 16.11.1803 (g. Henri Luyts jr, Jan Baptist De Coster) met Anna Catharina Luyts, 

     (°) Heverlee 03.11.1773, + Winksele 09.03.1837, fa Henri en Maria Catharina Gilijns, fii in Winksele,

     Gilis Guilielmus, (°) Winksele 30.08.1762 (g. Guilielmus De Notter en Catharina Vanden Balck),

     x Tervuren 04.11.1794 met Maria Anna Van Langendonck, (°) Tervuren 29.06.1768, + Erps 03.08.1814, fa Judocus en Maria Francisca Francot, fii in Erps,

 

Imbrechts Joanna, (°) Winkseke 15.01.1722 (g. Michael De Becker en Joanna Keyns),

 

Imbrechts Michael, (°) Winksele 07.11.1723 (g. Michael Van Vlasselaer en Anna Immerechts), + Winksele 01.08.1804, x met Joanna Laeremans, (°) Herent 16.05.1718, + Winksele 08.01.1795, fa Egidius en Anna Van Espen, 

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Joannes, (°) Winksele 19.09.1747 (g. Jan Bertonville en Catharina Immerechts),

     Imbrechts Anna Maria, (°) Winksele 23.11.1748 (g. Antonius Immerechts en Anna Van Espen),

     Imbrechts Petrus, wonen Blanden, (°) Winksele 19.07.1750 (g. Petrus Immerechts en Anna Mommens),

     x met Maria Josepha Rosé, ex Bevekom, fii in Blanden en Winksele,

     Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 23.07.1752 (g. Guilielmus Gilis en Joanna Van Hove), 

     + Winksele 08.09.1814, x Winksele 26.11.1793 (g. Michael Immerechts en Cornelius Smout) met 

     Joanna Lambrechts, (°) Winksele 10.11.1761, + Winksele 26.11.1793, fa Antonius en Maria Boon, fii in Winksele,

     Imbrechts Maria, (°) Winksele 30.05.1754 (g. Petrus Van Bellingen en Maria Van Inge), + Winksele 07.04.1764,

     Imbrechts Petronilla, (°) Winksele 30.04.1758 (g. Antonius Immerechts en Petronilla Van Minsel),

     Imbrechts Antonius, (°) Winksele 24.07.1756 (g. Antonius Swinnen en Joanna Vande Merck),

     Imbrechts Jacobus, (°) Winksele 17.06.1762 (g. Jacobus Immerechts en Anna Meulemans, 

      + Winksele 09.10.1819, x Winksele 06.05.1785 (g. Michael Immerechts en Cornelius Smout) met 

     Maria Catharina Lambrechts, (°) Winksele 13.01.1757, + Winksele 23.04.1830, fa Antonius en Maria Boon, fii in Winksele,

 

Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 10.11.1726 (g. Guilielmus De Coster en Catharina Philips),

 

Imbrechts Petrus, IX (M430), (°) Winksele 28.04.1731 (g. Petrus Van Isschot en Anna Bulens).

 

 

 

XI - Rosseels - Rossiers - Rosils Jan (M1670), wonen Wijchmaal, (°) Herent 19.08.1669, x (niet Til, Buk, Kamp, Wink, DD, Velt, Herent!,)  met Joanna Imbrechts (M1671), (°) Buken 21.04.1677 (g. Petrus Mommens en Joanna Vande Poel).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Rosseels Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rosseels Joannes, (°) Herent 07.03.1705, +,

 

Rosseels Petrus, (°) Herent 06.05.1707, +,

 

Rosseels Henricus, (°) Herent 22.08.1708, x (niet Kamp, ) met Anna Winnepennickx,

     Uit dit huwelijk:

     Rosseels Joannes, (°) Herent 12.09.1743,

     Rosseels Petrus, (°) Herent 19.03.1745,

     Rosseels Franciscus, (°) Herent 26.11.1750,

     Rosseels Joanna, x met Peeter Moins, ex Nieuwrode,

     Borgbrief voor Joanna op 31.03.1772.

 

Rosseels Petrus, (°) Herent 20.06.1711,

 

Rosseeels Barbara, X (M835), (°) Herent 29.08.1713,

 

Rosseels Catharina, (°) Herent 06.01.1716.

 

 

 

X - Imbrechts Petrus (S540), (°) Buken 11.12.1681(g. Petrus Smets en Maria Limbos), (x) Haacht 07.02.1711 (g. Petrus Mertens en Petrus Imbrechts), x Haacht 17.02.1711 met Mertens Joanna Catharina (S541), (°) Haacht 11.08.1687 (g. Petrus De Bruijn en Catharina Lanbers).

 

Uit dit huwelijk:

 

Imbrechts Adriana, (°) Haacht 04.09.1711 (g. Petrus Mertens en Adriana Imbrechts), x Wakkerzeel 27.07.1740 (g. Heijligen Isaacus en Bauweleers Egidius) met De Jonge Joannes Baptist,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonge Isaac, (°) Haacht 12.01.1741 (g. Isaac De Jonge en Elisabeth Imbrechts),

     De Jonge Elisabeth, (°) Haacht 22.09.1742 (g. Petrus Imbrechts en Elisabeth De Jonge),

     De Jonge Anna Catharina, (°) Haacht 11.06.1744 (g. Joannes Imbrechts en Anna De Jonge),

     De Jonge Joanna, (°) Haacht 14.07.1746 (g. Franciscus Van Tongelen en Joanna Imbrechts).

 

Imbrechts Joannes, IX (S270), (°) Haacht 18.11.1714 (g. Joannes Imbrechts en Maria Mertens),

 

Imbrechts Petrus, (°) Haacht 29.07.1717 (g. Petrus Imbreghts en Anna Mertens),

 

Imbrechts Anna Maria, (°) Haacht  13.09.1726 (g. Petrus Van Hove en Anna Mertens).

 


 

IX - Imbrechts Franciscus (M420), wonen Doren, (°) Winksele 16.07.1713 (g. Frans Van Hove en Maria Anna Smets), + Herent 05.04.1805 92 j., x 1 (niet Til, Buk, Wils, Wink, Kamp, ErpsK, DD, Neder, Steen, VeltB, Bert, Herent!, Wils!, Mech, Rot, Hols, H, Wak, Wes, Berg, Perk, Humel, Meerb, Everb, Kort, Wez, ) met  Verheyt Catharina (M421), (°) (niet Herent?, Til, Buk, Wils, Wink, Kamp?, ErpsK, DD, Neder, Steen, VeltB, Bert, Rot, Hols, H, Wak, Wes, Berk, Perk, Humel, Meerb, Everb, Kort, Wez, ), x 2 met  Van Hove Joanna Catharina, (°) Tildonk 28.01.1717, fa Maximilianus en Barbara Willox.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Imbrechts Joannes Franciscus, VIII (M210), (°) Herent 30.04.1740,

 

Imbrechts Petrus, (°) Herent 28.02.1743,

 

Imbrechts Barbara, (°) Herent 15.04.1744,

 

Imbrechts Guilielmus, (°) Herent 05.10.1747, x met Petronilla Imbrechts, (°) Herent 01.06.1746, fa Guilielmus en Catharina Christens,

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Herent 31.05.1768 (g. Frans Himbrechts en Catharina Christens),

     Imbrechts Anna Maria, (°) Herent 11.07.1771 (g. Guilielmus en Maria Imbrechts),

     Imbrechts Maria, (°) Herent 21.01.1774 (g. Guilielmus Himbrechts en Maria Pues),

     Imbrechts Joanna Catharina, (°) Herent 22.05.1776 (g. Guilielmus Pues en Joanna Catharina Himbrechts),

     Imbrechts Petrus Joannes Sebastianus, (°) Herent 13.01.1781 (g. Petrus Sebastianus Schamelhout en Catharina Imbrechts),

     Imbrechts Henricus, (°) Herent 01.04.1781 (g. Henri Hoomans en Maria Anna Imbrechts),

     Imbrechts Anna Maria, (°) Herent 27.03.1785 (g. Jan Imbrechts en  Anna Maria Servranckx),

     Imbrechts Elisabeth, (°) Herent 20.11.1787 (g. Ferdinandus Vande Put en Elisabeth Perdieus),

     x Herent ca. 1809 met Joannes Baptist Spruyt, (°) Herent 02.12.1780, + Herent 06.08.1817 mv, fs Frans en Elisabeth Frederickx, fii in Herent,

 

2. Imbrechts Maria Magdalena, (°) Herent 31.08.1751, x met Petrus Jan Baptist Schaemelhout, ex Audenaerde Sint-Walburgis, deze x 1 met Verbelen Elisabeth, ex Wilsele,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schamelhout Joannes Franciscus, (°) Herent 04.04.1777 (g. Frans Imbrechts en Joanna Wets Erps), + Herent 01.07.1801,

     Schamelhout Barbara, (°) Herent 04.12.1788 (g. Petrus Vander Borght en Barbara Muls),

     Schamelhout Susanna, (°) Herent 16.02.1781 (g. Jan Cornelis en Susanna Imbrechts), x Bertem 23.01.1810 met Petrus Verbist, 

     Schamelhout Petrus, (°) Herent 27.11.1782 (g. Petrus Muls en Theresia Verhulst),

     Schamelhout Antonius, (°) Herent 13.09.1785 (g. Antonius Billen en Maria Anna Hilbrechts), x Herent 25.11.1813

     (g. Petrus Schamelhout en Petrus Muls) met Barbara Peeters, ex Pellenberg, + Herent 22.11.1819, fa Jan en Theresia Gooris, fii in Herent,

     Schamelhout Anna Barbara, (°) Herent 02.05.1788 (g. Guilielmus Imbrechts en Barbara Smolders), x Wilsele 30.10.1820

     met Jan Baptist Vande Plas, 

     2. Schamelhout Isabella Barbara, (°) Herent 02.02.1795 (g. Petrus Vanden Schrieck en Barbara Vander Meiren), 

     Schamelhout Catharina, (°) Wilsele 02.11.1799 (g. Schamelhout Frans en Catharina Verbelen), 

 

Imbrechts Susanna Catharina, (°) Herent 22.03.1754, + Herent 12.11.1836, x met Henricus Houmans, (°) Herent 18.05.1750, + Herent 29.03.1809, fs Jan en Catharina Neefs,

     Uit dit huwelijk:

     Houmans Joannes, (°) Herent 26.12.1782 (g. Jan Hoomans en Maria Imbrechts), x 1 met Joanna Maria Hennes, x 2 met Anna Maria Janssens,

     Houmans Anna Catharina, (°) Herent 03.08.1785 (g. Frans Imbrechts en Catharina Neefs), x met Jan Baptist Jaspers,

     Houmans Guilielmus, (°) Herent 12.11.1787 (g. Guilielmis Imbrechts en Susanna Arnalsteen),

     Houmans Petrus, (°) Herent 05.12.1790 (g. Petrus Vanden Schrieck en Barbara Van Campenhout), x Winksele 30.07.1819 met Barbara De Winter,

     Houmans Maria Josepha, (°) Herent 24.09.1793 (g. Antonius Van Steenbeeck en Maria Josepha Arnouts), 

 

Imbrechts Maria Anna, (°) Herent 22.06.1760, + Herent 01.06.1800, x met Ferdinandus Vande Put, (°) Herent 25.08.1763, fs Antonius en Anna Peeters, deze x 2 met Van Geysel Maria, (°) Winksele 08.10.1775, fa Judocus en Catharina Lambrechts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vande Put Anna Maria, (°) Herent 20.08.1787 (g. Frans Imbrechts en Anna Peeters), x met Guilielmus Vande Goir,

     Vande Put Guilielmus, (°) Herent 24.07.1789 (g. Guilielmus Imbrechts en Barbara Salckens),

     Vande Put Philippus, (°) Herent11.10.1791 (g. Philippus Govaerts en Susanna Imbrechts),

     Vande Put Henricus, (°) Herent 04.10.1793 (g. Henricus Wauters en Petronilla Imbrechts), + Herent 31.01.1830 ongeh.,

     Vande Put Maria, (°) Herent 26.07.1795 (g. Frans Allaerts en Maria Imbrechts),

     Vande Put Petrus, (°) Herent 11.04.1797 (g. Petrus Arnalsteen en Barbara Imbrechts), 

     2. Vande Put Franciscus Judocus, (°) Herent 17.06.1801 (g. Franciscus Judocus Van Geysel en Maria Anna Peeters),

     Vande Put Joannes Baptist, (°) Herent 27.12.1802 (g. Jan Baptist Peeters en Anna Catharina Van Geysel), + Herent 24.09.1814, 

     Vande Put Josephus, (°) Herent 25.04.1804 (g. Marcus Josephus Struyf en Elisabeth De Vleeshouwer),

     Vande Put Philippus, (°) Herent 22.01.1806 g. Philippus Muls en Maria Lambrechts), + Herent 26.02.1806,

     Vande Put Joanna Catharina, (°) Herent 16.03.1807 (g. Henri Struyf en Joanna Catharina Imbrechts),

     Vande Put Jacobus Philippus, (°) Herent 14.01.1810 (g. Jacobus Vanden Houdt en Maria Anna Van Corbeeck), + Herent 17.02.1818,

     Vande Put Anna Catharina, (°) Herent 14.09.1813 (g. Henri Kestens en Anna Catharina Van Loock),

     Vande Put Anna Elisabeth, (°) Herent 28.07.1817 (g. Jan Baptist Everaerts en Anna Maria Vande Put), + Herent 14.08.1817,

     Vande Put Ferdinandus, (°) Herent 26.06.1819 (g. Ferdinandus Vander Beecken en Anna Catharina Imbrechts), 

 

Imbrechts Franciscus, wonen Doren, (°) Herent 19.02.1762, + Herent 29.07.1809, x met Barbara Van Tilt, (°) Veltem 24.12.1753, + Herent 04.07.1830, fa Henri en Maria Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Maria, (°) Herent 25.01.1784 (g. Frans Imbrechts en Maria Van Hove),

     Imbrechts Joannes Baptist, (°) Herent 03.10.1786 (g. Jan Van Tilt en Susanna Imbrechts),

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Herent 14.11.1788 (g. Frans Arnalsteen en Anna Catharina Van Tilt), x Herent 14.02.1811 (g. Jan Frans Everaerts

     en Jan Thielemans) met Jan Baptist Everaerts, (°) Holsbeek 22.07.1787, fs Jan Frans en Anna Perdieus, fii in Herent,

     Imbrechts Henricus, (°) Herent 29.11.1791 (g. Henri Van Thielt en Anna Catharina Imbrechts),

     Imbrechts Ferdinandus, (°) Herent 29.11.1794 (g. Ferdinandus Vande Put en Anna Maria Van Tilt),

     Imbrechts Maria Anna, (°) Herent 20.08.1799 (g. Jan Frans Haesens en Maria Anna Imbrechts).

 

 

 

IX - Imbrechts Petrus (M430), (°) Winksele 28.04.1731 (g. Petrus Van Isschot en Anna Bulens), + Winksele 12.01.1796, x Winksele 07.01.1755 (g. Frans Immerechts en Petrus Santfoet) met Petronella Van Minsel (M431), (°) Herent 04.02.1724, + Winksele 03.12.1795.

    

Uit dit huwelijk:

    

Imbrechts Anna, VIII (M215), (°) Herent 05.03.1756,

    

Imbrechts Petrus Josephus, (°) Winksele 08.08.1758 (g. Adrianus Van Minsel en Joanna Laeremans), + Herent 16.09.1812, x met Anna Maes, (°) Herent 15.03.1757, + Herent 20.07.1830, fa Gerardus en  Anna Stroobants,

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Petrus, (°) Herent 06.07.1782 (g. Petrus Imbrechts en Susanna Maes), + Winksele 04.01.1784,

     Imbrechts Rumoldus, (°) Herent 01.07.1783 (g. Gerardus Maes en Petronilla Van Minsel),

     Imbrechts Anna Maria, (°) Herent 09.10.1785 (g. Egidius Evers en Anna Maria Hoomans),

     Imbrechts Elisabeth, (°) Herent 09.12.1787 (g. Egidius Evers en Elisabeth Berckmans), x met Henricus Stroobants,

     Imbrechts Henricus, (°) Herent 08.01.1793 (g. Henri en Elisabeth Imbrechts), x Winksele 11.02.1813 met Theresia Gilis, 

    

Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 12.04.1761 (g. Guilielmus Gilis en Catharina Immerechts),

     

Imbrechts Anna Maria, (°) Winksele 12.04.1761 (g. Petrus Van Sandtvoort en Anna Maria Bolleyn),

    

Imbrechts Henricus, (°) Winksele 08.09.1762 (g. Henri Van Doren en Petronilla Kerselaers), + Winksele 11.05.1831, x met Anna Maria Hoomans, (°) Herent Oosterhem 25.09.1768, + Winksele 05.08.1828, fa Jan en Catharina Neefs, 

     Uit dit huwelijk:

     Imbrechts Anna Catharina, (°) Winksele 11.03.1786 (g. Petrus Immerechts en Catharina Hoomans), + Delle 03.07.1848,

     x 1 Winksele 02.05.1810 met Jan De Meyer, ex Herent, x 2 met Frans Verhulst,

     Imbrechts Petronilla, (°) Winkselee 26.01.1789 (g. Petrus Hoomans en Maria Petronilla Van Minsel),

     Imbrechts Guilielmus, (°) Winksele 02.12.1791 (g. Guilielmus Daniels en Elisabeth Immerechts), + St.-Jean Burgos 04.02.1812 militair,  

     Imbrechts Petrus Josephus, (°) Winksele 03.02.1795 (g. Peterus Jef Immerechts en Joanna Cremers),

     Imbrechts Joannes Baptist, ° Winksele 18.10.1797, + Winksele 29.10.1797,

     Imbrechts Anna Maria, ° Winksele 05.10.1798, + Winksele 09.10.1800,

     Imbrechts Elisabeth Theresia, ° Winksele 26.05.1801,

     Imbrechts Henricus, ° Winksele 20.05.1804, + Winksele 02.03.1808,

     Imbrechts Joannes Baptista, ° Winksele 18.07.1807,

 

Imbrechts Elisabeth, (°) Winksele 28.11.1765 (g. Jan Boels en Elisabeth Gilis), + Winksele 25.02.1825, x Winksele 25.02.1825 (g. Petrus Immerechts en Jan Bolleyn) met Jan Baptist Van Bellingen, (°) Winksele 03.08.1762, + Delle 21.10.1844, fa Jan en Maria Bolleyn, 

     Uit dit huwelijk:

     Van Bellingen Anna Catharina, (°) Winksele 06.09.1787 (g. Petrus Immerechts en Catharina Van Bellingen), + Winksele 16.03.1790,

     Van Bellingen Petrus, (°) Winksele 22.12.1788 (g. Petrus Neys en Maria Belain), slachter, + Winksele 12.02.1844, mv Maria Vande Eede,

     Van Bellingen Guilielmus, (°) Winksele 31.10.1790 (g. Guilielmus Van Bellingen en Maria anna Hoomans), x Veltem 1814 met Joanna Catharina Ronsmans,

     Van Bellingen Maria Elisabeth, (°) Winksele 09.03.1793 (g. Henri Immerechts en Elisabeth Van Bellingen), + Winksele 25.03.1793;

     Van Bellingen Anna Catharina, (°) Winksele 01.05.1794 (g. Antonius Van Bellingen en Anna Immerechts), x met Andreas Stroobants,

     Van Bellingen Joanna Maria, (°) Winksele 05.07.1797 (g. Petrus Van Herenbrugge en Joanna De Cock),

     Van Bellingen Josephus, ° Winksele 16.06.1800, + Winksele 26.11.1813,

     Van Bellingen Anna Catharina, ° Winksele 13.03.1803,

     Van Bellingen Joannes Franciscus, ° Winksele 15.04.1806,

     Van Bellingen Petronilla, ° Winksele 08.01.1812.

 

 

 

IX - Imbrechts Jan (S270), (°) Haacht 18.11.1714 (g. Joannes Imbrechts en Maria Mertens), x Keerbergen 08.05.1738 (g. Jan Thijs en Andreas Jansen) met Thys Maria (S271), (°) Keerbergen 07.05.1717 (g. Joannes De Preter en Maria De Preter), + Keerbergen 25.02.1777.

 

Uit dit huwelijk:

 

Imbrechts Anna Maria, (°) Haacht 12.04.1738 (g. Joannes Buelens en Maria Thijs),

 

Imbrechts Joanna, (°) Haacht 01.12.1739 (g. Petrus Imbrechts en Joanna Vervoort),

 

Imbrechts Maria, VIII (S135), (°) Haacht 01.07.1742 (g. Petrus Van den Ende en Maria Ceulemans).

 


 

VIII - Imbrechts Joannes Baptista (M210), wonen Doren, (°) Herent 30.04.1740, + Herent 12.11.1824, x 1 Herent met Maria Pues, ex Herent, x 2 (niet Wils, ) met Lemmens Anna (M211), (°) Wilsele ca. 1761.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Imbrechts Maria, (°) Herent 06.05.1764,

 

Imbrechts Anna Catharina, (°) Herent 07.10.1766 (g. Guilielmus Imbrechts en Catharina Pues),

 

Imbrechts Joanna Catharina, (°) Herent 30.10.1768 (g. Henri Pues en Joanna Catharina Van Hove),

 

Imbrechts Petronilla, (°) Herent 16.05.1772 (g. Guilielmus Pauwels en Petronilla Imbrechts Herent),

 

Imbrechts Barbara, (°) Herent 11.05.1776 (g. Jan Pardon en Barbara Pues), x Herent 17.04.1800 met Isaac De Leus, ex Leuven Sint-Gertrudis, deze x 1 met Maes Barbara, (°) Winksele 26.01.1768, fa Antonius en Joanna Maria Vlemincx,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Leeus Egidius, (°) Herent 04.09.1791 (g. Egidius De Leus en Joanna Maria Vleminckx),

     De Leeus Petrus, (°) Herent 19.06.1793 (g. Petrus Selfslagh en Agnes Janssens),

     De Leeus Anna Catharina, (°) Herent 23.08.1796 (g. Egidius Ter Hoven en Catharina Maes), + Herent 19.08.1805,

     2. De Leeus Joannes Baptist, (°) Herent 14.04.1802 (g. Jan Imbrechts en Magdalena Roose), + Herent 04.07.1802,

     De Leeus Anna Catharina, (°) Herent 05.06.1803 (g. Jan Baptist Vanden Borne en Anna Catharina Hofmans), + Herent 05.06.1803, 

 

2. Imbrechts Anna Maria, (°) Herent 13.03.1788 (g. Guilielmus Imbrechts en Maria Ceulemans),

 

Imbrechts Maria Anna, (°) Herent 14.06.1789 (g. Frans Selfslagh en Maria Anna Imbrechts),

 

Imbrechts Joanna Catharina, VIII (M105), (°) Herent 20.07.1790 (g. Henri Hoomans en Joanna Catharina Lemmens),

 

Imbrechts Maria Catharina, (°) Herent 21.10.1792 (g. Joanna Van Heurck en Maria Rose),

 

Imbrechts Petrus, (°) Herent 13.10.1794 (g. Petrus Verhulst en Barbara Lemmens),

 

Imbrechts Anna Catharina, (°) Herent 22.12.1796 (g. Judocus Lemmens en Anna Maria Eulaerts), + Herent 04.01.1797,

Imbrechts Petrus Joannes, (°) Herent 22.03.1798 (g. Petrus Lemmens en Anna Maria Gons),

 

Imbrechts Anna Catharina, (°) Herent 21.04.1801 (g. Judocus Lemmens en Anna Catharina Hoemans),

   

Imbrechts Maria Anna, (°) Herent 11.09.1803 (g. Guilielmus Pues en Petronella Imbrechts), + Herent 23.08.1807.

 

 

 

VIII - Neys Petrus (M214), (°) Herent 29.01.1757, + Winksele 18.12.1840, x 1 Winksele 28.11.1780 (g. Petrus Neys oom en Petrus Immerechts vader) met Anna Immerechts (M215), (°) Herent 05.03.1756, + Winksele 01.04.1780, fa Petrus en Petronilla Van Minsel, x 2 Winksele 23.05.1816 met Anna Catharina Rosiers, ex Veltem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Neys Anna Catharina, (°) Winksele 02.03.1781 (g. Petrus Immerechts en Catharina Cakelberghs), + Wilsele 07.08.1828, x Wilsele 24.04.1805 met Arnoldus Gellens, ° Wilsele ca. 1780, fs Martinus en Joanna Maria Wuyts,

     Uit dit huwelijk:

     Gellens Clara, ° Winksele 17.04.1808,

     Gellens Maria Elisabeth, ° Winksele 14.10.1810, + Winksele 29.02.1812,

     Gellens Anna Catharina, ° Winksele 23.01.1814, 

 

Neys Henricus, (°) Winksele 03.12.1782 (g. Henri Immerechts en Anna Maes),

 

Neys Jacobus, (°) Winksele 23.10.1784 (g. Jacobus en Elisabeth Immerechts),

 

Neys Joannes Baptista, (°) Winksele 15.03.1787 (g. Jan Baptist Van Bellingen en Petronilla Van Minsel), + Winksele 26.07.1787,

 

Neys Maria Elisabeth, (°) Winksele 09.02.1789 (g. Guilielmus Baeps en Maria Elisabeth Baleyn), x 1 Winksele 22.11.1810 (g. Petrus Neys vader en Frans Van Santvoort vader) met Petrus Van Santvoort, (°) Herent 06.10.1785, + Herent 09.09.1815, fs Frans en Anna Catharina Roeckx, x 2 Herent 21.05.1817 met Petrus De Wolf, ex Leuven St.-Geertrui,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Santvoort Anna Catharina, (°) Herent 17.08.1812 (g. Petrus Neys en Anna Catharina Roeckx),

     Van Santvoort Joannes Baptista, (°) Herent 24.01.1815 (g. Jan Baptist ... en Anna Maria Van Santvoort),

     2. De Wolf Anna Maria, (°) Herent 20.09.1817 (g. Philippus De Keyser en Anna Maria Everaerts),

     De Wolf Barbara, (°) Herent 23.02.1820 (g. Arnoldus Gellens en Barbara De Wolf), 

 

Neys Petronilla, VIII (M107), (°) Winksele 22.10.1791(g. Petrus Christens en Petronilla Van Minsel),

 

Neys Maria Anna, ° Winksele 08.04.1798, ingeschreven in BS op 03.04.1799.

 

 

 

VIII - Verbinnen Jan (S134), (°) Schriek 11.11.1736 (g. Jan Verschueren en Elisabeth Van Vlasselaer), x Haacht  07.02.1764 met Imbrechts Maria (S135), (°) Haacht 01.07.1742 (g. Petrus Van den Ende en Maria Ceulemans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbinnen Maria, (°) Haacht 11.09.1764 (g. Adrianus Verbinnen en Maria Ceulemans),

 

Verbinnen Anna Catharina, VII (S67), (°) Haacht 20.09.1765 (g. Franciscus Jacobus Moens en Anna Catharina De Jonghe),

 

Verbinnen Joannes Baptist, (°) Haacht 18.08.1767 (g. Joannes Imbrechts en Maria Van den Bruel),

 

Verbinnen Joanna Catharina, (°) Haacht 04.07.1769 (g. Joannes Franciscus Verbinnen en Catharina Mertens),

 

Verbinnen Maria Catharina, (°) Haacht 20.08.1771 (g. Adrianus Imbrechts en Catharina Caes),

 

Verbinnen Petrus Frans, (°) Haacht 06.07.1773 (g. Petrus Franciscus Mertens en Elisabeth De Jonghe),

 

Verbinnen Elisabeth, (°) Werchter 23.08.1777 , dagwerkster, + Werchter 05.04.1835, x (niet W, ) met Cornelius Josephus Bastiaens, (°) Haacht 13.03.1772, fs Petrus en Anna Catharina Grietens,

     Uit dit huwelijk:

     Bastiaens Joanna Catharina, ° Haacht 13.01.1799, + Haacht 14.02.1820,

     Bastiaens Anna Elisabeth, ° Haacht 24.09.1800,

     Bastiaens Paschal, ° Haacht 01.11.1801, + Vilvoorde 13.05.1826,

     Bastiaens Anna Catharina, ° Haacht 01.01.1804, + Haacht 11.08.1806,

     Bastiaens Joannes, ° Haacht 07.06.1806, + Haacht 01.11.1853, x met Martha Engels, ° ca. 1809, ex Rijmenam,

     Bastiaens Maria Theresia, ° Haacht 30.12.1808, + Haacht 21.02.1811,

     Bastiaens Anna Catharina, ° Haacht 14.06.1811, + Haacht 16.01.1843,

     Bastiaens Maria Regina, ° Haacht 05.10.1813, + Haacht 12.10.1832,

     Bastiaens Anna Elisabeth, ° Haacht 06.02.1817,

     Bastiaens Catharina Regina, ° Haacht 07.11.1822, + Haacht 08.03.1824,

 

Verbinnen Anna Maria, (°) Haacht ?.08.1779 (g. Guilielmus Gaysemans en Anna Maria Mertens).

 

Verbinnen Maria Theresia, (°) Werchter 15.02.1780 (g. Theijs Franciscus en Verbinnen Anna Catharina soror),

 

Verbinnen Anna Francisca, (°) Werchter 05.08.1782 (g. Van Hoof Joannes Baptist en Gansemans Maria Theresia).

 


 

VII - Piot Joannes (M104), (°) Tildonk 27.11.1793 (g. Joannes Piot en Barbara Heers), x Winksele 24.11.1818 (g. Jacobus Piot Tildonk en Joannes Baptista Piot Herent) met Joanna Catharina Imbrechts (M105), dagwerkster, (°) Herent 20.07.1790 (g. Henri Hoomans en Joanna Catharina Lemmens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Joannes Baptist, VI (M52), (°) Herent 05.11.1817 (g. Joannes Baptist Imbrechts en Petronella Imbrechts), gewet. bij huwelijk ouders,

 

Piot Catharina, ° Herent 04.10.1819, (°) Herent 04.10.1819 (g. Cornelis Piot en Anna Catharina Lemmens Wilsele),

 

Piot Petrus, ° Herent 26.08.1821, (°) Herent 26.08.1821 (g. Petrus Imbrechts en Anna Maria Vanderveken),

 

Piot Petrus Joannes, ° en (°) Herent 12.08.1822 (g. Petrus Joannes Imbrechts en Anna Maria Meeus).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom