Voorouderlijst Hoylaerts Jan

 

Hoeylaerts, -aerds, Ho(o)ylaerts, Hoyelaerts

Familienaam uit de plaatsnaam Hoeilaert (Vlaams-Brabant).

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - Hoylaerts Jan (S), x met ...

 

Onderstaande akte met commentaar in dank aan Paul Peeters:

In eerste instantie gaat het om Anna Ba(d)delijns dochter Aerts, die eerst gehuwd was met Aert Schrijnmaekers (De Schrijnmaeker) en een tweede maal met Peter Van de Putte.

Het tweede gezin is Joannes Leerbijls sone Willem, die gehuwd was met Barbara Schrijnmaekers.

Ten derde wordt er melding gemaakt van Willem Hoylaerts sone Jans, die getrouwd was met Elisabeth Holemans; zij woonden te Betekom.

Deze akte is een mooi puzzelstukje en toont nog maar eens aan dat men hogerop dan het begin van de parochieregisters kan opklimmen.

BRON : S.AL., Inventaris Cuvelier, register nr. 7482, akte dd. 2 april 1590.

Transcriptie folio 291v°

Item in tegewordicheyt des meyers en(de)

schepenen van Loven naerbeschreven gestaen

Anna Badeleyns dochtere wijlen Aerts,

weduwe Aerts wijlen Schrijnmaeckers, tegen-

S(olvi)t xii s(tuyvers)               wordige huysv(rouw)e Peeter Vanden Putte,

woonen(de) tot Wackerzeele, met consente, wille,

wete ende overstaene desselffs

Peeters, in desen gebruyckende die cracht

ende macht, hier gegeven bijden voors(chreven)

wijlen Aert met zijnen testamente, ghe-

passeert voor heer en(de) m(eeste)r Peeter Willems

als not(ari)s en(de) zeeckere getuygen in date xxii

meert a(nn)o xvc. lxxxviii, alhier gesien ende

gebleken, heeft opgedraegen met behoirl(ijcke)

v(er)thijdenisse die drije deelen vuyt vijff van(de)

goeden naerbeschreven, Margriete Van

Langendonck dochter wijlen Willems wed(uw)e

Loycx wijlen Schrijnmaeckers, jegenwordige

huysvrouwe Nicolaus Lenaerts sone wijlen

Jooris, woonen(de) tot Wackerzeele, met consente,

wille, wete en(de) overstaene desselffs

Niclaes, heurs mans, het vierde deel vuyt

vijff deelen van(de) naerbes(chreven) goeden en(de) Jan

Lerbeyls sone wijlen Willems als vaederlijck

momboir van sijne dochtere, bij hem behouden

van Barbara Schrijnmaeckers, hebbende tot

des naerbes(chreven) staet, volcomen macht en(de)

authoriteyt, hem gegeven bij schepenen

van Werchtere in date des xxixen. meert

Transcriptie folio 292r°

lestleden ende bijde selve schepenen ondert(eeckent),

alhier gesien ende gebleken, het vijffste deel

van een stuck bempts, gel(ijck) tselve onbegrepen

der maeten gelegen is tot Betekem onder die

heerlijckheyt van Rivieren opde Laecke tegen

over het Bercheussel ter ie., tsheeren straete

ter iie., d' erffg(enamen) van Symon Brugmans ter iiie.,

het Laeckstraetgen ter iiiie. zijden, gel(ijck) tvoors(chreven)

stuck bempts hen opdraegeren onverdeylt

is toebehoirende ende de v(oor)s(chreve) opdraegeren

respectivel(ijck) vuyt het voors(chreven) deel ontgoidt en(de) onterfft

zijnde, soo is d(aer)inne gegoidt en(de) geerft ten

erffel(ijcken) rechte Willem Hoelaerts sone wijlen Jans,

woonen(de) tot Betekem, en(de) El(i)z(abe)t Holemans, zijne

huysvrouwe, soo tot behoeff van hen als henne

kinderen, die sij t' saemen nu tertijt hebben oft

bijde gratie Goidts noch mochten crijgen, ende in

soo verre in des voors(chreven) es de voors(chreven) Willem oft

zijne huysv(rouw)e erffen oft naercomelin(gen) iet te

luttel oft te nauwe gedaen waere, dat hebben

die voors(chreve) respective opdraegeren geloeft elck

voor zijn deel te voldoen onder v(er)bintenisse van

hennen persoon en(de) goeden, rueren(de) en(de) onruerende,

p(rese)nt en(de) toecomen(de), die submitteren(de) der cohertien

en(de) jurisdictien des meyers en(de) schepenen van

Loven en(de) hebben t' selve stuck bempts gewa

randeert op sheeren recht vanden gronde als

op allen trecht en(de) commer daer te voeren

vuytgaen(de) en(de) voirts van alle voirdere lasten, 

Transcriptie folio 292v°

commeren en(de) calangien t' ontlasten,

coram Impens, Loomans, aprilis iia.

Item es te weten, soo cooper en(de) vercooper

verclaerden, dat den rechtveerdigen coop

van desen is veertich rinsg(uldens) eens, behoudel(ijck) dat

parthijen moeten halff en(de) halff draegen

die pontpennin(gen) en(de) alle andere costen

van rechten, coram eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hoylaerts Willem (S).

 


 

XII - XIII - XIV - XV - XVI - Hoylaerts Willem, ° ca. 1550, x met Holemans Elisabeth, deze x 2 met Remeys De Winter.

 

Akte met dank aan Christine Savat.  

KB1164: Fo 1v: 2 mrt 1596:

Jan Hollemans Peetersone laet van desen hove van Bollo als mondeling last hebbende van Willem Hoolaers nu sieck te bed liggende, wesende den voors Willem gemachtigt dd 5 feb 1596 van Hendrik Van Roost wn Elisabeth Vander Hergracht dochter wijlen Aerts Aander Hergracht daer moeder af is Barbara Goris we Jan De Pelsmaecker voor de tocht, ende Cathelijne Van Roost des voors dochter x Jan De Witte hebben verkocht aan Peeter Claes Janssone x Elisabeth Viskens een half bunder bempt onder de laet van Bollo in den Loosen hoeck.

KB1164: Fo 118: 3 jun 1615:
Willem Hoolaers ende Willem Van Calsteren x Maria Hoolaers Willemsdochter vervangende Jakob Van Calsteren x Cathelijne Hoolaers ende Laureijs Goris x Anneken Hoolaers dochters van voors Willem ook mede vervangende Gielis Hoilaers des comparanten jongsten broeder noch minderjarig, geven macht ende bevel aan Aert Hoolaers ook hun broeder om te verkopen aan Peeter Claes Janssone x Elisabeth Viskens onderhalf dagwant bempt geheeten het Strepken gelegen onder Keerbergen.

 

Uit dit huwelijk: de rest van het gezin bij Holemans.

 

Hoylaerts Arnold - Adriaen, XIII - XIV (S5034 + S5694 + S12730),

 

Hoylaerts Maria, XIII - XIV (S5029 + S12725),

 

Hoylaerts Catharina, XI - XII - XII (S1399 + S1529 + S2179 + S6179 + S6899),

 

Hoolaerts Anna, XI  - XV ( S + N),  x met Laureis Goris,

 

Hoolaerts Gielis.

 


 

XIII - XIV - Hoylaerts Arnold - Adriaen (S5034 + S5694 + S12730), x 1 Schriek 06.07.1604 met Cuypers alias Vercalsteren Elisabeth (S5035 + S5695 + S12731).

    

Uit dit huwelijk:

 

Hoylaerts Adriana, XII (S2847),

     

Hoylaerts Joannes, (°) Heist 27.11.1607 (g. Jacobus Van Calster en Anna Van der Loo), moeder N Elisabeth,

    

Hoylaerts Dionys, (°) Schriek ...1608 (g. Dionys De Winter en Margaretha Uuterhelst), x Schriek 19.06.1629 (g. Jan Van de Put (vader), Arnold Hoolaert (vader) en Marc Rousselle) met Van de Put Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Hoylaerts Jacob, (°) Schriek 11.11.1630 (g. Jacob Venners en Adriana Van den Eynde), + Schriek 10.04.1665, x (niet S,) > 1660 met De Wit Joanna,

     Hoylaerts Egidius, (°) Schriek 30.08.1633 (g. Egidius Van de Put en Joanna Cornelis), + Schriek 10.12.1669,

     Hoylaerts Maria, (°) Schriek 21.10.1635 (g. Jan Claes Peterssone en Maria Hoelaerts),

     Hoylaerts Arnold, (°) Schriek 27.09.1638 (g. Peter Van de Put en Anna Hoolaerts),

     x Berlaar 13.10.1661 (g. Joannes Bogaerts en Gommarus Somers) met Bogaerts Catharina,

     

Hoylaerts Maria, XII - XIII (S2517 + S6365), (°) Schriek 17.04.1611 (g. Martin Van Swyvel en Maria Hoelaers), vader Adriaen, moeder Cuypers Elisabeth,

     

Hoylaerts Willem, (°) Schriek 24.04.1616 (g. Willem Vercalsteren en Magdalena Raps), x 1 Schriek 21.02.1634 (g. Jan Van de Put, Dionys Winters en Arnold Hoolaerts) met Ciers Anna, x Heist 01.12.1635 (g. Joannes Van Tongerlo en Joannes Nouts) met Anna Nouts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Hoolaerts Peter, (°) Schriek 11.11.1635 (g. Peter Ciers en Adriana Hoolaerts), 

     2. Hoolaerts Cornelius, (°) Heist 25.07.1642 (g. Johannes Van Tongel en Cornelia Van den Eynde),

     Hoolaerts Joanna, (°) Heist 07.02.1649 (g. Joannes Roberechts en Anna Vervoort),

     Hoolaerts Adrianus, (°) Heist 17.05.1652 (g. Adriaen Venders en Joanna Kegels),

     Hoolaerts Catharina, (°) Heist 19.07.1654 (g. François Claes en Catharina Nouts),

     Hoolaerts Livinus, (°) Heist 06.08.1645 (g. Jan Geens en Joanna Van den Broeck).

  

 

 

XIII - XIV - Vercalsteren Willem (S5028 + S12724), x (niet S, Heist, K, ) met Hoolaers Maria (S5029 + S12725).  Ze x 2 Schriek 13.02.1621 (g. Arnold Hoylaerts, Frans Strommens, Michiel Gas en Dionys De Winter) met Strommens Egidius, x 3 Schriek 29.10.1633 (g. Egidius Eggers, Godfried Strommens, Corneel Mevys en Arnold Hoelaerts) met Mevys Henri.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Johannes, (°) Heist 29.04.1612 (g. Joannes Jennis en Anna Verhulst), x Schriek 13.09.1623 (g. Arnold Hoolaerts en Lambert Cluijts) met Strommens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Vercalsteren Maria, (°) Schriek 04.08.1624 (g. Arnold ... en Maria Vercalsteren),

 

Vercalsteren Adriana, (°) Heist 05.01.1614 (g. Dionisius De Winter en Joanna Wijns),

 

Vercalsteren Arnold, XII - XIII (S2514 + S6362), (°) Schriek 10.01.1617 (g. Arnold Hoolaers en Elisabet Vercalsteren),

    

2. Strommens Egidius, (°) Schriek 10.08.1627 (g. Egidius Holemans en Barbara Jacobs),

    

Strommens Jan, (°) Schriek 28.10.1630 (g. Jan Claes en Elisabeth Viskens).

 

 

 

XI - XII - XIII - Jacob Janssone Vercalsteren (S1398 + S1528 + S2178 + S6178 + S6898), x 1 Schriek 13.05.1614 (g. Jan Holemans en Peter Claes) met Catharina Hoolaerts (S2179 + S6179 + S6899), x 2 (niet S, Heist, Beer, P, K, W, Rot, ) met Holemans Catharina (S1399 + S1529).

 

Onder de KLIK zit een akte (met dank aan Paul Peeters) die iets meer duidelijkheid schept over onderstaande gezinssituatie.

 

Uit dit huwelijk :
 

1. Jan Vercalsteren, (°) Schriek 13.09.1614 (g. Jan Holemans en  Elisabeth Boets), x Schriek 13.11.1646 (g. Ludo Elen en Peter Claes) met Dymphna Winters, geen fii te S, Heist,
 
Maria Vercalsteren XI (S3449), (°) Schriek 15.03.1617 (g. Michiel De Cuyper en Maria Hoolaerts),

 

Anna Vercalsteren, (°) Schriek 05.09.1619 (g. Jan Serneels en Anna Verbruggen echtg. Paul Pelgrims), x Schriek 22.08.1645 (g. Jan De Winter en Arnold Van Eertrijck) met Jan Van Eertrijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eertrijck Adriaen, (°) Schriek 05.06.1646 (g. Adriaen Vercalsteren en Maria Verloo),

     Van Eertrijck Jan, (°) Schriek 30.08.1650 (g. Jan de Winter en Maria Vercalsteren),

     Van Eertrijck Lambert, (°) Schriek 17.02.1653 (g. Lambert Van Eertrijck en Anna Peeters),

 

Barbara Vercalsteren, XI - XII (S1089 + S3089), (°) Schriek 29.05.1622 (g. Paul Pelgrims en Helena Claes),

 

Elisabeth Vercalsteren, (°) Schriek 10.10.1630 (g. Egidius Van Hove en  Anna Eggers),

 

2. Elisabeth Vercalsteren, X (S699), (°) Schriek 26.11.1634 (g. Judocus Holemans en Catharina Vercalsteren),

 

Sebastiaan Vercalsteren, (°) Schriek 22.01.1642 (g. Sebastiaan Vercalsteren en Anna Holemans)

 

Peter Vercalsteren, X (S764), (°) Schriek 14.05.1645 (g. Peter Vercalsteren en Magdalena Hoemans),

 

Corneel Vercalsteren, (°) Schriek 02.01.1648 (g. Corneel Goossens en Barbara Ciers),

 

Gommer Vercalsteren, (°) Schriek 15.12.1650 (g. Jan De Winter en Gommara Van Dessel), x Schriek 17.01.1686 (g. Jan Goossens en Petrus Holemans) met Maria Goossens, (°) Schriek 21.02.1658 (g. Jan Goris en Maria Vercasteren),

     Uit dit huwelijk:

     Corneel Vercalsteren, (°) Schriek 13.12.1684 ill. (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Van den Bosch),

     Willem Vercalsteren, (°) Schriek 01.01.1687 (g. Willem Bellens en jacoba Holemans), x met (niet Heist, S,) Lijssens Catharina ex Boischot,

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Adriana, (°) Heist 25.07.1715 (g. Petrus Verbist en Adriana Vanden Broeck),

          Van Calster Jan Franciscus, (°) Heist 30.04.1717 (g. Adrianus Vandeneynde en Maria Clara Vanden Broeck),

          Van Calster Elisabeth, (°) Heist 20.07.1719 (g. Adrianus Lijssens en Elisabeth Van Gouthem),

           x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Scherens Jan, meer info daar,

     Elisabeth Vercalsteren, (°) Schriek 03.04.1690 (g. Jan Goossens en Elisabeth Van Loo),

     x Schriek 18.04.1717 (g. Gommer Vercalsteren, Willem Vercalsteren en Adriaen Liekens) met Antoon Liekens,

          Uit dit huwelijk:

          Liekens Adriaen, (°) Schriek 04.01.1718 (g. Adriaen Liekens en Adriana De Bruyn),

          Liekens Anna, (°) Schriek 18.10.1719 (g. Willem Vercalsteren en Adriana Van Outven),

          Liekens Joanna, (°) Schriek 05.08.1721 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

          Liekens Isabella, (°) Schriek 07.05.1723 (g. Gommer Liekens en Lucia Vercalsteren),

          Liekens Egidius, (°) Schriek 13.08.1732 (g. Egidius Claes en Catharina Liekens),

     Maria Vercalsteren, (°) Schriek 23.10.1692 (g. Peter Vercalsteren en Lucia De Winter),

     x Schriek 15.02.1719 (g. Verhagen Egidius en Gommer Vercalsteren) met Egidius Verhagen,

          Uit dit huwelijk:

          Verhaegen Joannes, (°) Heist 06.11.1719 (g. Joannes Verhaegen en Barbara Verbeeck),

          Verhaegen Petronella, (°) Heist 15.02.1723 (g. Petrus Keuls en Petronella Verhaegen),

          Verhaegen Guilielmus, (°) Heist 10.08.1724 (g. Guilielmus Vercalsteren en Magdalena Keuls),

          Verhaegen Adriana, (°) Heist 16.08.1727 (g. Petrus Keuls en Adriana De Bruijn),

          Verhaegen Jacobus, (°) Heist 14.02.1730 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Verhaegen),

          Verhaegen Maria, (°) Heist 25.03.1731 (g. Egidius Keuls en Maria Van der Auwera),

     Lucia Vercalsteren, (°) Schriek 04.11.1696 (g. Corneel Vercalsteren en Lucia De Winter), gevormd in 1712 (Lucia Gommersdochter),

     x Schriek 23.04.1719 met Jan Guldentops (g. Gommer Vercalsteren en Gommer  Guldentops), geen fii te S, P, Beer, Heist,

 

 

 

XII - XV - Goris Laureys, XI - XIV (S + M), ° ca. 1555, x met Hoolaerts Anna, (S + N),

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Joannes, XI -XIV (N1650 + S9713), wonend Laet, (°) Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo), x Schriek 02.03.1642 (g. Egidius Wouters en Ludo Elen) met Vercalsteren Adriana (N1651 + S9714), (°) Schriek 24.08.1622 (g. Adriaen Vercalsteren en Joanna Vincx). 

 


 

XII - Van der Auwera Jan (S2846), (°) Schriek 06.02.1611 (g. Jan Verlinden en Gommara Van Dessel), x Schriek 11.02.1635 (g. Jan Van der Auwera vader, Dionys De Winter en Jan Hoolaerts) met Hoylaerts Adriana (S2847).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van der Auwera Jan.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii in Ber, S, Beer, Heist, L, K, W, Bet, Mech,

    

Van der Auwera Catharina, (°) Schriek 07.06.1635 (g. Hendrik Meeus en Catharina Vercalsteren),

 

Van der Auwera Blasius, (°) (niet Heist, ), x 1 Werchter 22.10.1671 (g. Goossens Adrianus en Hoolaerts Egidius) met Van Hove Maria, x 2 Schriek 06.05.1677 (g. Michiel Kemels en Joannes Baptist Mangelschots) met Maria Lembrechts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van der Auwera Jan, (°) Schriek 05.06.1673 (g. Jan De Rijck en Helena Van der Auwera),

     2. Van der Auwera Maria, (°) Schriek 06.11.1677 (g. Peter Wouters en Maria Huybrechts),

     Van der Auwera Judocus, (°) Schriek 04.07.1680 (g. Jan Holemans en Adriana Van der Auwera),

     Van der Auwera Peter, (°) Schriek 26.02.1682 (g. Peter Verbinnen en Dymphna Verhagen),

     Van der Auwera Arnold, (°) Schriek 25.07.1683 (g. Arnold Somers en Elisabeth Torfs),

     Van der Auwera Catharina, (°) Schriek 13.09.1684 (g. Willem Van de Put en Catharina Van den Bosch),

     Van der Auwera Joanna, (°) Schriek 06.09.1688 (g. Antoon Storms en Maria Van Dijck),

     Van der Auwera Elisabeth, (°) Schriek 20.08.1691 (g. Jan De Rijck en Elisabeth Mertens),

    

Van der Auwera Elisabeth, (°) Schriek 15.01.1642 (g. Jan Goris en Lucia Volckaerts),

    

Van der Auwera Anna, (°) Schriek 05.09.1643 (g. Sebastiaen Vercalsteren en Anna Peeters),

    

Van der Auwera Petronella, (°) Schriek 04.06.1645 (g. Peter Heylwigs en Maria Vercalsteren),

 

Van der Auwera Judoca, XI (S1423),

    

Van der Auwera Catharina, (°) Schriek 20.11.1649 (g. Judocus Weyns en Catharina Vercalsteren),

    

Van der Auwera Adriaen, (°) Schriek 19.05.1651 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Verlinden),

    

Van der Auwera Helena (Elisabeth), (°) Schriek 19.05.1651 (g. Maria Bosmans), x (niet Heist, S, W, ) met Bal Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Bal Jan, (°) Schriek 21.10.1678 ill. (g. Jan Verbinnen en Elisabeth Ceulemans),

     Bal Gommer, (°) Schriek 22.12.1680 (woonden reeds Heist-Goor) (g. Gommer Vermeulen en Van Hove Joanna),

     Bal Adrianus, (°) Heist 04.07.1686 (g. Adrianus Van Rompaey en Maria Leenaers),

     Bal Cornelius, (°) Heist 19.04.1689 (g. Cornelius Van Calster en Catharina Claes),

     Bal Anna Maria, (°) Heist 18.01.1692 (g. Adrianus Van den Broeck en Anna Luijten).

 

 

 

XII - XIII - Guens Jan (S2516 + S6364), (°) Keerbergen 09.12.1615 (g. Petrus Theuweken en Anna Van den Berghe), x Betekom 23.01.1636 (g. Adrianus Geens en Joannes Holaerts) met Hoolaerts Maria (S2517 + S6365), (°) Schriek 17.04.1611 (g. Martin Van Swyvel en Maria Hoelaers).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guens Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Jan, (°) Schriek 10.02.1634 illig. (g. Jan Goris en Anna Van de Put),

 

Guens Dionys, XI - XII (S1258 + S3182), (°) Schriek 13.02.1636 (g. Dionys De Winter en Maria Guens),

 

Guens Jan, (°) Schriek 15.11.1650 (g. Storms Jan en Barbara Holemans).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom