Voorouderlijst Holemans Jan

 

Hoeylaerts, -aerds, Ho(o)ylaerts, Hoyelaerts

Familienaam uit de plaatsnaam Hoeilaert (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XVII - Holemans Jan, ca. 1550, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans alias Michiels Jan, XII.

 


 

XII - XVI - Holemans alias Michiels (Hennen) Jan, ca. 1580, + Werchter Loosenhoek 26.01.1660, x met Jacoba Liekens, + Werchter 13.06.1641.

 

KBG1165 fo 31: 22 mei 1624:
Joos Hollemans onse medeschepen heeft verkocht aan Jan Vandeputte smet inde St Jans in den Schriecke en heeft opgedragen tot behoef van Jan Hollemans Janssone x Jacquelijne Liekens als gecalengiert hebbende de helft van een perceel bempt groot een bunder gelegen alhier aen den Eijck daervan dander hellicht toebehorende is Adriaen Vincx.
KBG1165 fo 33: 5 jun 1624:
Willem Van Nuffelen woonende onder Ninde jurisdictie van Werchter x Anna Nijs hebben verkocht aan Jan Hollemans Janssone x Jacquelijne Liekens drij dm bempt onder het Laethof van Bollo, dezelfden bempt ongeveer 25 jaar geleden in coope vercregen van wijlen Marie Sbruynen ende Lowijs Van Meerbeeck heuren sone.
KBG1165 fo 33v: 5 jun 1624:
Een erfelijke rente voor Willem Van Nuffel x Anna Nijs van Jan Hollemans x Jacquelijne Liekens.
KB1166: Fo 103: 15 jul 1649:
Jan Hollemans Janssone is schuldig en heeft ontvangen van Jan Van Leemputten x Margriet Goris de somme van 400 gl eens.
KB1167: Fo 206: 4 okt 1662:
- Anthoon Hollemans ende Hendrik  De Neve als geede momboirs over de vier minderjarige kinderen van wijlen Joos Hollemans daer moeder af is Jenneken Vandenbosch
- Peeter Hollemans
- Cathelijn Hollemans x Jacques Van Casteren
- Anna Hollemans x Adriaen Van Roij
- Jan Guens Janssone gemachtigt van Magdalena Hollemans x Jan Spoelbergh
Kinderen en kintskinderen wijlen Jan Hollemans Janssone ende Jacqueline Liekens.  S+D .
 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Joannes Holemans (alias Michiels) en zijn vrouw Jacoba (Jacquemije) Liekens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 93v., akte dd. 15 december 1617.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Jan Hollemans, hem sterckmakende voor Jacquemijne Liekens, zijne huysvrouwe, heet opged(raeg)en met wettige v(er)thijden(isse) eenen bemdt, geheeten den Elsen Bosch, geleghen onder de Laet tot Keerberghe, d' opdragere ter ire., Willem Van Nuffel ter iire., een coolhoff onder Schrieck ter iiire., Jheroen Van Hove ter iiiire. zijden, et waras op neghen st(uyvers), item huys en(de) hoff, tot Keerberghe geleghen, groot een halff dachm(ael), regen(oten) de strate ter ire. ende Jan Van Essche ter iire. en(de) iiire., zijden, et waras op eenen cap(puyn) aenden heere ende twee guld(ens) aen eenen borgher van Haecht, item drije boenderen bemdts, geleghen tot Grootloo onder Schriecke, regen(oten) Henrick Van Loo ter ire., broeder Hollemans zuydt, den heere van Laen west, Remy De Cruybeke ter andere, et waras op vijff guld(ens), exp(osito) ende Dierick Willems sone Willems, impos(itus) per mo(nitionem) reddidit terminis ende voorts meer op ses guld(ens) erffel(ijck) tot xx st(uyvers) den guld(en) ende drije plecken den st(uyver), loopende munte, vallende jaerl(ijcx) den xv. decemb(ris), los ende vrije van x., xx., c. ende alle andere impos(itioen), erffel(ijck) in toecomende tijden als schuldt met rechte verwonnen, et satis obligerende, sub(mitterende) en(de) renun(tierende) in forma, et waras als boven, noch geloeft d' opdraghere dese ses guld(ens) jaerl(ijcx) loffel(ijck) en(de) personel(ijck) te betaelen, et casu quo pignora, onder obligatie, sub(missie) en(de) renun(tiatie) in forma, op conditie van dese rente te moghen lossen t' eender reysen, elcken penn(inck) met xvi gelijcke penn(ingen) ende met volle rente, los ende vrije van pontpenn(ingen) ende diergelijcke, coram Schore, Glavimans, decembris xv., anno 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Anna, x met Adriaen Van Roij, geen fii in W, S, K,

 

Holemans Judocus, + Werchter 17.12.1648, x met Joanna Vandenbossche,

     Uit dit huwelijk: andere fii wellicht voorregister,

     ... 

     Hollemans Adriana, () Werchter 02.09.1640 (g. Goris Joannes en Van Linden Elisabeth), 

     Holemans Joannes, () Werchter 13.06.1646 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompaeij Elisabeth),

     Holemans Maria, () Werchter 21.03.1649 (g. Claes Petrus en Petri Maria),  

 

Holemans Peter, x met Paulina Vercalsteren, () Schriek 24.08.1636 (g. Jan Van Valckenborg en Paulina Vercalsteren), fa Job x Volckaerts Lucia, het complexe gezin bij Verbeeck Bartolomeus,

 

Holemans Willem,

 

Holemans Catharina, XI -XV,

 

Holemans Magdalena, () Werchter 10.10.1621 (g. Claes Egidius en Geens Magdalena), x Betekom 07.05.1656 (g. Verbulckt Henricus, Vanden Loock Adrianus en Spoelberghs Christophorus) met Jan Spoelbergh, geen fii Bet, K, W,

KB1167: Fo 210: 14 feb 1663:
Magdaleen Hollemans x Jan Spoelbergh verkopen aan Peeter Hollemans ‎(broeder)‎ x Paulina Van Calster een parceel bempt opt Lanck Eijnde aenden Ouden Dijck.
KB1167: Fo 287: 18 nov 1665:
Peeter Hollemans verkoopt aan Jan Claes Henricksone x Maeijcken Verlinden een bempt mette gronde ende toebehoorten groot een bunder gelegen opt Lanck Eijnde vercregen bij coope tegen Magdalena Holemans x Jan Spoelbergh.
KB1168: Fo 59: 8 okt 1670:
Jan Spoelbergh x Magdalena Hollemans voor mr Artus Van Tongelen tot Mechelen dd 20 feb 1668 hebben vercocht aan Peeter Hollemans ierst de camer int huijs vande voors coopre wesende twee gebinten, van onder opwaerts Item een gebint inde schuere daerbij gestaen, den hoff ende landt daerachter gelegen in den Loosen hoeck onder de Laet groot een half bunder gelijck de voors constituanten het voers goet tusschen haere broeder en susters bij S+D bevallen.

 

Holemans Maria, () Werchter 02.08.1625 (g. Cares Petrus en Geneels Maria).

 


  

XI - XII - XIII - XV - Jacob Janssone Vercalsteren (S1398 + S1528 + S2178 + S2418 + S6178 + S6898 + S19402), x 1 Schriek 13.05.1614 (g. Jan Holemans en Peter Claes) met Catharina Hoolaerts (S2179 + S6179 + S6899), x 2 (niet S, Heist, Beer, P, K, W, Rot, ) met Holemans Catharina (S1399 + S1529 + S2419 + S19403).

 

Onder de KLIK zit een akte (met dank aan Paul Peeters) die iets meer duidelijkheid schept over onderstaande gezinssituatie.

 

Uit dit huwelijk :
 

1. Jan Vercalsteren, () Schriek 13.09.1614 (g. Jan Holemans en  Elisabeth Boets), x Schriek 13.11.1646 (g. Ludo Elen en Peter Claes) met Dymphna Winters, geen fii te S, Heist,
 
Maria Vercalsteren XI (S3449), () Schriek 15.03.1617 (g. Michiel De Cuyper en Maria Hoolaerts),

 

Anna Vercalsteren, () Schriek 05.09.1619 (g. Jan Serneels en Anna Verbruggen echtg. Paul Pelgrims), x Schriek 22.08.1645 (g. Jan De Winter en Arnold Van Eertrijck) met Jan Van Eertrijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eertrijck Adriaen, () Schriek 05.06.1646 (g. Adriaen Vercalsteren en Maria Verloo),

     Van Eertrijck Jan, () Schriek 30.08.1650 (g. Jan de Winter en Maria Vercalsteren),

     Van Eertrijck Lambert, () Schriek 17.02.1653 (g. Lambert Van Eertrijck en Anna Peeters),

 

Barbara Vercalsteren, XI - XII (S1089 + S3089), () Schriek 29.05.1622 (g. Paul Pelgrims en Helena Claes),

 

Elisabeth Vercalsteren, () Schriek 10.10.1630 (g. Egidius Van Hove en  Anna Eggers),

 

2. Elisabeth Vercalsteren, X - XIV (S699 + S1209 + S9701), () Schriek 26.11.1634 (g. Judocus Holemans en Catharina Vercalsteren),

 

Sebastiaan Vercalsteren, () Schriek 22.01.1642 (g. Sebastiaan Vercalsteren en Anna Holemans)

 

Peter Vercalsteren, X (S764), () Schriek 14.05.1645 (g. Peter Vercalsteren en Magdalena Hoemans),

 

Corneel Vercalsteren, () Schriek 02.01.1648 (g. Corneel Goossens en Barbara Ciers),

 

Gommer Vercalsteren, () Schriek 15.12.1650 (g. Jan De Winter en Gommara Van Dessel), x Schriek 17.01.1686 (g. Jan Goossens en Petrus Holemans) met Maria Goossens, () Schriek 21.02.1658 (g. Jan Goris en Maria Vercasteren),

     Uit dit huwelijk:

     Corneel Vercalsteren, () Schriek 13.12.1684 ill. (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Van den Bosch),

     Willem Vercalsteren, () Schriek 01.01.1687 (g. Willem Bellens en jacoba Holemans), x met (niet Heist, S,) Lijssens Catharina ex Boischot,

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Adriana, () Heist 25.07.1715 (g. Petrus Verbist en Adriana Vanden Broeck),

          Van Calster Jan Franciscus, () Heist 30.04.1717 (g. Adrianus Vandeneynde en Maria Clara Vanden Broeck),

          Van Calster Elisabeth, () Heist 20.07.1719 (g. Adrianus Lijssens en Elisabeth Van Gouthem),

           x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Scherens Jan, meer info daar,

     Elisabeth Vercalsteren, () Schriek 03.04.1690 (g. Jan Goossens en Elisabeth Van Loo),

     x Schriek 18.04.1717 (g. Gommer Vercalsteren, Willem Vercalsteren en Adriaen Liekens) met Antoon Liekens,

          Uit dit huwelijk:

          Liekens Adriaen, () Schriek 04.01.1718 (g. Adriaen Liekens en Adriana De Bruyn),

          Liekens Anna, () Schriek 18.10.1719 (g. Willem Vercalsteren en Adriana Van Outven),

          Liekens Joanna, () Schriek 05.08.1721 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

          Liekens Isabella, () Schriek 07.05.1723 (g. Gommer Liekens en Lucia Vercalsteren),

          Liekens Egidius, () Schriek 13.08.1732 (g. Egidius Claes en Catharina Liekens),

     Maria Vercalsteren, () Schriek 23.10.1692 (g. Peter Vercalsteren en Lucia De Winter),

     x Schriek 15.02.1719 (g. Verhagen Egidius en Gommer Vercalsteren) met Egidius Verhagen,

          Uit dit huwelijk:

          Verhaegen Joannes, () Heist 06.11.1719 (g. Joannes Verhaegen en Barbara Verbeeck),

          Verhaegen Petronella, () Heist 15.02.1723 (g. Petrus Keuls en Petronella Verhaegen),

          Verhaegen Guilielmus, () Heist 10.08.1724 (g. Guilielmus Vercalsteren en Magdalena Keuls),

          Verhaegen Adriana, () Heist 16.08.1727 (g. Petrus Keuls en Adriana De Bruijn),

          Verhaegen Jacobus, () Heist 14.02.1730 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Verhaegen),

          Verhaegen Maria, () Heist 25.03.1731 (g. Egidius Keuls en Maria Van der Auwera),

     Lucia Vercalsteren, () Schriek 04.11.1696 (g. Corneel Vercalsteren en Lucia De Winter), gevormd in 1712 (Lucia Gommersdochter),

     x Schriek 23.04.1719 met Jan Guldentops (g. Gommer Vercalsteren en Gommer  Guldentops), geen fii te S, P, Beer, Heist,

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom