Voorouderlijst Holemans Henricus

 

Hol(l)eman(s), Hollman(n), Hoolmans, Olemans, Holman(d)

1. Zie Van den Hole.

2. Mogelijk ook Olemans.

 

Hole Van den, (van) Hol, Van (den) Holle, Van (den) Hole(n), Van Hoele, Van den Heule(n)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Hol: hol, uitholling, depressie.

 

Olemans, Oelmans

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ôthal-man.

2. Zie ook Holemans.

 


 

XIII - Holemans alias Graeff Adriaen fs Henricus (S7650), x Heist 01.06.1604 (g. Henricus Tubacx, Egidius Hoelmans en Petrus Nouts) met Tub(b)a(c)x Maria (S7651).

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) twee opeenvolgende akten van dezelfde datum, waarin melding wordt gemaakt van Adrianus Holemans (Hollemans) en zijn vrouw Maria Tubbacx. Adrianus had een bijnaam, met name Graef Carel. Daarenboven vernemen we dat Adrianus de zoon is van wijlen Henricus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 142v., akte dd. 4 februari 1613.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Govaert Boonen, geheeten Verschueren, zone wijlen Jans, woonen(de) S(in)t Jans Schrieck op Grootloo, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) alsulcke rinte van zesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), den pe(n)nin(ck) xvi, vallen(de) jaerl(ijcx) den viie. january als Jan V(er)calsteren zone wijlen Henricx, in zijn(en) leven gewoont hebben(de) te S(in)t Jans Schrieck voors(chreven), bekindt heeft gehadt aen wijlen Anthuenis De Ruytere volgen(de) die brieven daeraff zijn(de) in date viia. january lib(ro) xvc. lxxvi in 2a., ende wel(cke) rinte alsnu moet betaelen Adriaen Hollemans sone wijlen Henricx, inde wandelinghe geheeten Graeff Carel, en(de) Mayken Tubacx, sijn(e) huysvr(ouw)e, als de sel(ve) thunnen laste genomen hebben(de) ind(en) coop van zekere goederen, bij hem gedaen tegen Gielis(en) en(de) Anthuenis(en) V(er)calsteren, kinderen en(de) erffgen(aemen) wijlen Jans Henricx sone, exp(osito) imp(ositus) est Henrick Rogge zone Lambrechts, woonen(de) bynnen des(er) voors(chreve) stadt, et satis, etc(etera), et waras voor een goede, ombelaste en(de) onv(er)thierde rinte, cederende, transporteren(de) en(de) geven(de) voorts over die voors(chreve) opdraegers tot behoeff als vore derffbrieven daervan zijn(de), met allen en(de) iegewel(cke) conditien en(de) voorweerden daerinne begrepen, mitsgaeders allen de v(er)loopen, ter causen van dijen v(er)schenen ende ombetaelt staende, eodem iure, gel(ijck) hij opdraegere de voors(chreve) rente v(er)cregen heeft voor schepen(en) van Loven opden xxix. decembris 1612 lestled(en) in med(ia) tegen Jacques Van Horick, man en(de) momboir van Cathelijn Kettens, wed(uw)e was van Anthuenis De Ruytere, coram eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 143r., akte dd. 4 februari 1613.

Item de voors(chreven) Govaert Boonen, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft gecedeert, getransporteert en(de) overgegeven, cedeert en(de) transporteert midts desen aen(den) voors(chreven) Henrick Rogge zone Lambrechts, p(rese)nt en(de) tsel(ve) accepteren(de), alsulcke rinte van twee rinsg(u)l(dens) en(de) vijff gel(ijcke) stuyers erffel(ijck), den pe(n)nin(ck) xvi, vallende en(de) v(er)schijnen(de) jaerl(ijcx) opden Sueten Naem Jesus dach, als Adriaen Hollemans en(de) Marie Tubacx, zijne huysvr(ouw)e, aen hem indivis(im) personel(ijck) bekint hebben opden lesten decembris 1612 lestleden in med(i)a, met die v(er)loopen van sesse jaeren, waeraff den iersten valdach es geweest opden Sueten Naem Jhesus dach anno 1607, om de voors(chreve) rinte alle jaere van nu voertaen(e) mette voors(chreve) v(er)loopen en(de) achterstellen bijd(en) voors(chreven) Rogge gemaent, opgebuert en(de) ontfangen te wordden tot zijn(en) eygen proffijte, te dijen eynde oock cederen(de) en(de) overgeven(de) die originaele brieven van constitutien der sel(ver) rinte), met allen en(de) igewel(cke) gelueften daerinne begrepen, om die ten sel(ven) rechte te hebben, te houden gel(ijck) hij transporta(n)t die voer date van desen was hebbende et satis die voors(chreven) transporta(n)t obligan(do) et submitten(do) in forma, et waras voor een goede duechdel(ijcke) en(de) ombelaste rinte, coram eisd(em).

 

Hierbij drie opeenvolgende akten van dezelfde datum. In de eerste maakt men melding van Adrianus Holemans zone wijlen Henricus en zijn vrouw Maria Tubacx. Zij blijken te wonen te Grootlo onder Schriek. De andere twee akten zijn gerelateerd aan de eerste akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 146v., akte dd. 4 februari 1613.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Adriaen Hollemans sone wijlen Henricx en(de) Marie Tubacx, zijn(de) huysvr(ouw)e, woonen(de) te S(in)te Jans Scrieck onder Grootloo, p(er) mo(nitionem), hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck landts, groot drije dach(maelen) ombegrepen der maeten, geheeten den Donck, gelegen onder Grootloo voors(chreven), regen(oten) sh(ee)ren straete in twee zijden, Cornelis Van Linden ter iiie. en(de) die kinderen Henricx ... [n.v.] ter vierdere zijden, exp(osito) soo es daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick Rogge sone Lambrechts en(de) Cathelijne De Rijcke, zijn(de) huysvr(ouw)e, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, et waras tvoors(chreven) parcheel op thien stuyvers ts(iae)rs chijns aen(den) hertoch van Brabant sonder voirder, coram Roeloffs, Luenis, actum ixa. feb(rua)rii 1613.

Item die voors(chreve) partijen v(er)cleren den rechtveerdighen prijs van(den) coop van tvoors(chreven) goet te wesen om en(de) voor twee hond(er)t lxxx rinsg(u)l(dens) eens, drije rinsg(u)l(dens) voorde voors(chreve) Marie Tubacx tot een(en) doeck en(de) vier gul(den)s totten gelach en(de) de costen daerop te gerijsen, soo van pontgelt, goedin(ge) gelt, schepen(en) rechten en(de) anderss(in)ts, te betaelen bij partijen halff ende halff, eisd(em).

            In de marge.

Uxor non interfuit sed marit(us) promisit ad mo(nitionem) prestare.

Dit contract is bij p(ar)tijen consent gecass(eer)t mits die goedenisse geschiedt januarii xxi., 1614 in hac camera, actum ut supra, ond(erteecken)t Henrick Rogge.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 147r., akte dd. 4 februari 1613.

Item die voors(chreven) Henrick Rogge op affcorttinghe van(de) voors(chreve) so(mm)e van twee hond(er)t lxxx rinsg(u)l(dens) eens, heeft geloeft en(de) geloeft midts desen voorde voors(chreve) gehuysschen te betaelen aen(den) hee(re) pater van(de) Arme Standonisten bynnen Loven de capitaele pe(n)nin(gen) van vijfthien rinsg(u)l(dens) xii ½ st(uyvers) erffelijck, den pe(n)nin(ck) xvi, met twee jaeren v(er)loops der sel(ver) rinte, obligan(do) et submitten(do) in forma, eisd(em).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 147r., akte dd. 4 februari 1613.

Item die voors(chreve) gehuysschen opdraegeren hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen van(den) voors(chreven) Henrick Rogge in hueringhe genomen te hebben tvoors(chreven) opgedraeghen parceel ende dat een(en) termijn van sesse jaeren, deen dander sonder middel v(er)volgende, ingaen(de) te halff meert naestcomen(de) 1613, ts(iae)rs om en(de) voor achthien rinsg(u)l(dens) eens, los gelts, te Loven te leveren, jaerl(ijcx) ten voors(chreven) termijn gedueren(de), tsel(ve) landt wel te winnen, mesten en(de) labeuren, gelijck goede pachters schuldich zijn te doen, sond(e)r dat die voors(chreven) huerlinck sal hebben eenighen houwe van houtwas dan alleenelijck tgene hij zoude mogen vandoen hebben tot het beheymen van tvoors(chreven) goet, geloven(de) die voors(chreve) gehuysschen de voors(chreve) huere jaerl(ijcx) te v(er)schijnen, wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, ende speciael(ijck) v(er)obligeren(de) tot v(er)seeckerheyt van dijen een huys en(de) hoff, gestaen tot Grootloo voors(chreven), daerinne de voors(chreve) opdraegeren tegenwoordel(ijck) zijn woonen(de), oim bij faulte van voldoenin(ge) van des voors(chreven) es, het gebreck bij den voors(chreven) Henrick en(de) zijn(e) huysvr(ouw)e daeraen te mogen v(er)haelen, voorder nyet, v(er)cleren(de) tsel(ve) alleenelijck belast te zijn met twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) en(de) ses stuyvers heeren chijns, eisd(em).

 

De volgende akte maakt melding van Adrianus Holemans, zoon van wijlen Henricus en man van Maria Tub(b)acx, wonende te Grootlo onder Schriek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7504, folio 171r., akte dd 21 januari 1614.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Adriaen Hollemans alias Graeff soene wijlen Henricx en(de) Marie Tubacx, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Grootloo ond(er) S(in)t Jans S[ch]rieck, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een huys en(de) hoff, gelegen tot Grootloo voors(chreven) bijde cappelle aldaer, groot ontrint een dach(mael), regen(oten) sheeren straete in twee zijden, Henrick Gars ter iiie. ende derffgen(aemen) Cornelis V(er)linden ter iiiie. zijden, item noch ontrint een boen(der), soo landt als heye, genoempt het Surckellant, regen(oten) die straete ter ie., Symon Hollemans ter iie., het Nieuwstraetken toebehoorende Jan Hollemans ter iiie., de Bollenheye ter iiiie. zijden, item daer tegenover drije dach(maelen) lants oft daerontrint, genoempt den Donck, regen(oten) die straete in twee zijden, derffgen(aemen) Cornelis V(er)linden ter iiie., derffgen(aemen) Henrick Goens ter iiiie., item ontrint een boen(der), soo landt als bosch, vrije en(de) ombelast, gelegen aen(de) Hoogherijstraet ter ie., Henrick Breughelmans ter iie. en(de) iiie., Matthijs V(er)calsteren en(de) S(in)te Barbelen cappelle tot Mechelen ter iiiie. zijden, exp(osito) soo is daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick Rogge soene Lambrechts, soo tot behoeff van hem als van Cathelijne De Rijcke, zijne zijne huusvr(ouw)e, et satis die voors(chreve) opdraegeren et waras die drije ierste parcheelen op xli oft xlii st(uyvers) heeren chijns en(de) tvoors(chreven) huys en(de) hoff op twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen(den) H(eyligen) Geest van S(in)t Jans Schrieck voors(chreven) en(de) het voors(chreven) vierde parcheel voor ombelast, van welcke lasten die voors(chreven) v(er)coope(re) geloeft te betaelen de v(er)loopen, tot Kersmisse 1613 lestleden v(er)schenen incluys, tanquam prout iure, obligan(do) et submitten(do), coram Schore, Loomans, januarii xxia., 1614.

            In de marge.

De huysvr(ouw)e Adriaens Hollemans en is nyet p(rese)nt geweest, maer die voors(chreven) Adriaen geloeft haer indyen te hebben, dat sij dese binnen een maent toe(comen)de sal comen approberen, obligan(do) et submittendo, eisd(em).

Item die voors(chreve) partijen v(er)cleren den rechtveerdighen prijs van(den) coop van(de) voors(chreve) goeden te wesen om en(de) voerde so(mm)e van seven hondert lxxv rinsg(u)l(dens) eens, daerinne begepen die capitaele pe(n)nin(gen) van xii ½ rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), den pe(n)nin(ck) xvi, personel(ijck) bijd(en) voors(chreven) Adriaen aen(den) voors(chreven) Henrick in feb(rua)rio lestled(en) bekindt, die daer mede sal doot wordden doot en(de) te nyette gedaen, het pontgelt van dijen te gerijsen, bijde voors(chreve) partijen halff en(de) halff te betaelen, mede oock vijfthien rinsg(u)l(dens) eens totten lijffcoop, behoudel(ijck) dat die cooper die sel(ve) vijfthien rinsg(u)l(dens) moet verschieten, eisd(em).

Item is noch geconditioneert dat die voors(chreve) v(er)coopers tvoors(chreven) huys en(de) hoff noch sullen mogen gebruycken tot halff meert naestcomen(de) sonder daeraff eenighe huere te derffven betaelen, ende aengaen(de) de voors(chreve) landen, nu bijden voors(chreven) Adriaen eensdeels besayt zijn(de) en(de) die nyet besayt en sijn, bij hem alnoch te besayen, es geconditioneert dat die voors(chreve) partijen ten naestcomen(de) oist tsel(ve) graen, daerop te wassen, sullen halff en(de) halff deylen opt selve velt, eisdem.

 

Op heden den xen. dach feb(rua)ry 1614 comp(ar)eren(de) voor schepen(en) naerbes(chreven) die voors(chreve) Marie Tubacx, huysvr(ouw)e des voors(chreven) Adriaens Hollemans, in p(rese)ntia, heeft gelaudeert en(de) gepasseert, gel(ijck) sij laudeert en(de) approbeert midts desen, dit voors(chreven) contract van goedinghe in alder forme en(de) maniere, gel(ijck) tselve hier voor alhier staet geprojecteert en(de) gepasseert, obligando, submitten(do) ac renun(tiando), etc(etera), coram Loomans, Nijverseel, februarii xa., anno 1614.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Elisabeth, XII (S3825), (°) Schriek 11.09.1605 (g. Jan Vrancx en Elisabeth Van den Broeck),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 01/02.1607 (g. Egidius Holemans en Catharina Boxstuyns),

 

Holemans Anna, (°) Schriek ...1608 (g. Hendrik Tubbacx en Anna Morteels),

 

Holemans Magdalena, (°) Schriek 03.11.1610 (g. Peter Van Deuren en Magdalena Tessens), x 1 Schriek 09.08.1667 (g. Arnold Somers, Adriaen De Roeck, Jan Holemans en Peter Mangelschots) met Vercalsteren Paulina - Paschasia, hun complexe gezin (met heel wat partners) zit bij Verbeeck,

 

Holemans Jan, (°) Schriek 09.01.1613 (g. Judocus Holemans en Joanna Boxstaens),

 

Holemans Peter, (°) Schriek 19.01.1615 (g. Peter Vercalsteren en Elisabeth Van Sint Truye),

 

Holemans Adrianus, (°) Heist 14.06.1617 (g. Joannes Van den Broeck en Jacoba Tubacx).

 


 

XII - Op de(n) Loop Adrianus (S3824), x Heist 25.06.1624 (g. Wilhelmus Op de Loop en Egidius Hoelmans) met Elisabeth Holemans - Hoelmans (S3825), (°) Schriek 11.09.1605 (g. Jan Vrancx en Elisabeth Van den Broeck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Op den Loop Adrianus, (°) Heist 06.03.1625 (g. Henricus Tubecx en Emerantiana ...),

 

Op den Loop Adrianus, (°) Heist 10.04.1626 (g. Henricus Boets en Anna Lambrechts), x Heist 24.07.1659 (g. Paulus Caen en Adrianus vader Van den Loop) met Catharina Caen(en),

     Uit dit huwelijk:

     Van den Loop Maria, (°) Heist 02.09.1660 (g. Michael Hus en Maria Machiels),

     Van den Loop Adrianus, (°) Heist 01.01.1662 (g. Adriaen Wouters en Elisabeth Holemans),

     x Schriek 21.06.1685 (g. Jan Van Dessel en Egidius Eggers) met Van Dessel Catharina, fii te Heist,

     zij x 2 Schriek begin 1687 (g. Jan Van Dessel en Egidius Eggers) met Goris Corneel.

     Van den Loop Gasparina, (°) Heist 12.06.1664 (g. Gaspar Van de Loop en Elisabeth Van den Loop),

     Van den Loop Cornelius, (°) Heist 16.05.1666 (g. Cornelius Van Dijck en Joanna Van der Hoeven),

     Van den Loop Paulus, (°) Heist 06.07.1667 (g. Paulus Geeraerts en Catharina Van Geestel),

     Van den Loop Joanna Catharina, (°) Heist 26.11.1671 (g. Jan De Cuijper en Cathlijn Van Calster),

 

Op de Loop Elisabeth, (°) Heist 30.08.1628 (g. Joannes Val en Catharina Geens), x Heist 11.11.1654  (g. Judocus Heus, Gaspar Clemens, Franciscus Geens en Adrianus Geens) met Heus Michael,

     Uit dit huwelijk:

     Heus Michael, (°) Heist 12.04.1654 (g. Adriaen Geens en Catharina Dillien),

     Heus Adriana, (°) Heist 30.08.1656 (g. Adriaen Van den Broeck en Margaretha Geeraerts),

     Heus Gaspar, (°) Heist 01.05.1659 (g. Egidius Tubacx en Catharina Geens),

     Heus Joannes, (°) Heist 01.02.1661 (g. Jan Heus en Maria Van de Loop),

     Heus Maria, (°) Heist 29.03.1663 (g. Jan Hus en Maria Wijns),

     Heus Martinus, (°) Heist 06.04.1665 (g. Martinus Verloey en Joanna Van den Broeck),

     Heus Adrianus, (°) Heist 20.07.1667 (g. Adrianus Heus en Agneta Holemans),

     Heus Anna, (°) Heist 21.11.1669 (g. Joannes Geeraerts en Anna Lambrechts),

     Heus Paulus, (°) Heist 31.07.1672 (g. Paulus Van den Eynde en Cornelia Van den Eynde),

 

Op de Loop Maria, (°) Heist 25.03.1634 (g. Egidius Claes en Maria Veroft),

 

Op de Loop Michael, (°) Heist 09.02.1636 (g. Michael Rus en Maria Bluys),

 

Op de Loop Gasparus, (°) Heist 26.03.1639 (g. Gasper Van den Broeck en Maria Lambrechts),

 

Van/Op den Loop Jan, XI (S1912), (°) Heist 16.06.1641 (g. Joannes Van den Broeck en Anna Holemans),

 

Van/Op den Loop (Jo)Anna, (°) Heist 19.05.1647 (g. Joannes Van den Broeck en Anna Boets), x Heist 25.05.1673 (g. Michael Heus, Adriaen Van den Broeck en Michael Van den Loop) met Marien Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Marien Joannes, (°) Heist 02.03.1673 (g. Joannes Van den Broeck en Catharina Nauts),

     Marien Adrianus, (°) Heist 25.12.1674 (g. Adriaen Van der Auwera en Anna Holemans),

     Marien Catharina, (°) Heist 03.05.1677 (g. Henricus Teurfs en Catharina Van den Broeck),

     Marien Sebastianus, (°) Heist 15.10.1679 (g. Sebastianus De Cuijper en Catharina Lambrechts),

     Marien Joanna Maria Anna, (°) Heist 27.01.1682 (g. Joannes Jennens en Anna Pellegrems), moeder Van der Loeck,

     Marien Anna, (°) Heist 10.08.1683 (g. Joannes Gouvaers en Gasparina Veets),

     Marien Lambertus, (°) Heist 30.11.1685 (g. Lambertus Van den Broeck en Joanna Maria Jennens),

     Marien Carolus, (°) Heist 20.04.1687 (g. Petrus Van den Broeck en Joanna Hoolemans),

     Marien Maria, (°) Heist 07.10.1691 (g. Henricus Nouts en Maria Lambrechts),

 

Op de Loop Catharina, (°) Heist 06.02.1651 (g. Hendericus Buts en Matrina Maria Machiels),

 

Van den Loop Mattheus, x Heist 19.06.1691 (g. Joannes Marien en Lambertus Callen) met Ver(h)elst Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Van de Loop Elisabeth, (°) Heist 25.09.1692 (g. Joannes Marien en Elisabeth Verelst),

     Van den Loop Adrianus, (°) Heist 28.08.1695 (g. Adrianus Vrancx en Anna Van der Loop).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom