Voorouderlijst Holemans Lambrecht

 

Hol(l)eman(s), Hollman(n), Hoolmans, Olemans, Holman(d)

1. Zie Van den Hole.

2. Mogelijk ook Olemans.

 

Hole Van den, (van) Hol, Van (den) Holle, Van (den) Hole(n), Van Hoele, Van den Heule(n)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Hol: hol, uitholling, depressie.

 

Olemans, Oelmans

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ôthal-man.

2. Zie ook Holemans.

 


 

 

XIII - XIV - XV - Holemans Lambrecht (S + N), ° ca. 1530, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Symon (S + N). 

 


 

XII - XIII - XIV - Holemans Symon (S3978 + S5166 + S5198 + S5990 + S7726 + S7758 + N7846 + S9198), schrijnwerker, ° (wellicht Schriek/Grootlo) ca. 1550, x ca. 1590 met Verstraeten Anna (S3979 + S5168 + S5199 + S5991 + S7727 + S7758 + N7847 + S9199).

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Conrardus Coens en zijn vrouw Catharina Michiels, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 151v., akte dd. 22 maart 1624.

Item in p(rese)ntie der scep(enen), etc(etera), gestaen Conrart Coens en(de) Catlijne Michiels, gehuyschen, woonen(de) te Werchtere, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) ind(ivisi)m in for(m)a, merckel(ijck) s(enatoconsult)i v(elleain)i en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)aff ondericht sijn(de), hebben bekent en(de) beke(n)nen bij desen Simon Hollemans sone Lamb(rechts) thien rinsg(uldens) tot xx st(uyvers) den guld(en), loopen(de) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) date deser, los en(de) vrij van x., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) impo(siti)en), erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iae(re) als schult met rechte verwonnen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen onder Werchter oft daerontrent gelegen, weerdt sijn(de) boven allen lasten dobbele rente, en(de) soe vele te doen dat den voergen(oempden) Simon, sijn(e) erfgen(aemen) en(de) actie hebben(de), in toecom(ende) tijden genoch sal sijn, des zal dese rente van x r(insguldens) mogen gelost wordden teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van allen ongelt, egeen(e) vuytgenomen, coram Beringen, Willemaers, meert xxii., anno 1624.

 

Lantbouwer, eyghenaer zyns huys ende hoff, groot omtrent onderhalff dachm., houdt desselve eenen ploech met twee peerden, seven koeyen, labeurt syn eyghen landt seven dachm., in huerighe zeven dachm., dry vierendeelen landts, maybempden syn eyghen twee dachm., maybempden en weybempden in hueringhe tsamen omtrent twee bunderen drye dachm. ende 25 royen.
Hij woonde te Averijst.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

R1604 fo 164v: 1 jan 1576:
Pauwel Vanden Venne met de schepenen van Rotselaer als overmomboirs vande heijligen geest hebben opgedragen aan Symoen Holemans x Jenneken Verstraten alsulcken paert ende kintsgedeelte als wijlen Jacop Verstraten opgedragen hadt ten behoef vanden voors heijligen geest van Rotselaer.

R1605 fo 3: 24 feb 1600:
Jan Cleijmans voor zz en voor Merten Cleijmans sijn vader en voor Elisabeth Cleijmans sijn suster, verkopen een stuck lants groot een half boender ende een vd gelegen opde Hertshaege tusschen de goeden Huijbrecht Van Criekinge, Geert Verstraeten aan Symon Holemans x Anna Verstraeten.
Wer1851: 19 nov 1601:
Quitantie voor Symon Hoelemans
Anthonis Verstraeten heeft bekend etc betaelt te wesen van Symon Hoelemans ende dat van allen de erfgoeden die de voers Hoelemans tegens hem gecocht heeft hem verstorven naer de doot & aflijvigheijt van Willem zijn vadere ende zijne moedere soo wel van de gene gelegen onder Rotselaer als onder dese heerlijkcheijt.

15 dec 1609:
Renunciatie gedaen bij Jasper Van Aerschot ten proffijte van Symon Hollemans x Anna Verstraeten
Jaspar Van Aerschot heeft wettelijcken afstande gedaen van seker half bunder lants gelegen alhier onder Rotselaer welcke eertijden toebehoort heeft wijlen Goort Verstraeten daervan geen erfgenaemen fonden, Cornelis Van Hove, Jan Vande Veken x Barbara Van Hove des voors. Cornelis suster. Item Symon Hollemans x Anna Verstraeten Jacobsdochter aende welcke hij Jaspar gerenuncieert heeft het selve half bunder lants.
R1605 fo 130v: 20 april 1610:
Cathelijne Broeckmans en Adriaen Keeren haeren sone met procuratie van Jan De Backer momboir van sijn broerJan Keeren verkopen samen aan Sijmon Hollemans x Anna Verstraten een half bunder land gelegen alhier beneden de planten onder de voors banderije.

Wer1874 fo 42:
- 17 feb 1615: Frederick Van Hymsdale sone Frederick ende van Antonette Van Hamme verkoopt aan Sijmon Holemans x Anna Verstraeten de hellicht van ses dm gelegen in drij stucken
- 7 feb 1642: Geeraert Verbeunen tweede man van Clara Holemans na de dood van Simon Holemans
- 3 mrt 1674: jonker Philips Frans Baltijn tot behoef van Clara Van Calsteren na de dood van Clara Holemans haare moeder een half bunder land in Werchter gen Schamperblock
- en verkoopt dezelfde dag aan Francois Kint x Maria Verswijver.

R1606 fo 83: 21 mei 1631:
S+D tusschen
- Jan Van Lantrop maijer van Werchter ende Anthonis Van Boischot als momboir vande onbejaerde kinderen & weesen van wijlen Adriaen Kerstens ten overstaen & bij sijn Elisabeth Holemans, we geweest hebbende van voors Adriaen Kerstens weetelijcke moeder der voors weesen, nu in houwelijck wesende met Cornelis De Brier sone wijlen Aerts ter eenre
- Guilliam VDP x Adriana Holemans
- Guilliam Van Aerschot x Cathlijn Holemans
verklaren gedeijlt te hebben d’erffgoederen naerbeschreven tsaemenderhant gecocht ende vercregen tegen mijn heere Raso Van Grave, ende joeffrouwe Marie De Mortier ‎(Loven, 27 okt 1626)‎
1) Jan Van Lantrop & Anthonis Van Boischot
- een besloten bempt gelegen alhier te Vaken groot ontrent een half boender ‎(Jasper Vercouteren, Jan Fobelets den ouden, ende derfgen Jan Fobelets den jongen)‎
- deze deijlinge moet trecken op Willem Van Aerschot 32 guldens eens, welcke den voors Willem gelooft te geven aan Sijmon Holemans op kortinge & verminderinge van seker geleent gelt dat hij geleent heeft aen Adriaen Kerstens x Elijsabeth Holemans ‎(betaalt op 5 jan 1632).‎

R1606 fo 84v: 5 jan 1632:
Ontfangen bij mij ondergeschrevene uit handen van Willem Van Aerschot Willemssone de somme van 32 guldens & dat inde naem van Lijsebeth Holemans mijn dochter op afcortinge van seker geleent gelt dwelck ick haere geleent hebbe, int coopen vande bempde van joncker Van Grave, welcke voors somme de voors Willem Van Aerschot inde deijlinge moeste toegeven als blijcken sal bijde selve deijlinge berustende in handen vande srs van Rotselaer.
Dit is het merck van Sijmon Holemans.

R1607 fo 10: 28 feb 1643:
S+D erfgen Simon Holemans x Anna Verstraeten
- Barbara Holemans we Vranck Van Aerschot met Jakob Van Aerschot
- Clara Holemans we Machiel Van Calsteren xx Geraert Verboomen met Jan Van Calsteren haeren sone
- Anna Holemans we Jakob Verstraete geasst met Jakob Verstraten & Hendrik Crabbe x Elisabeth Verstraeten, zoon & dochter
- sr Jan Van Lantrop x joffr Maria Holemans
- Guilliam Van Aerschot x Catharina Holemans
- Elisabeth Holemans we Adriaen Kerstens xx cornelis De Brier met Jan Kerstens haeren sone
- Adriana Holemans we Willem Vandenpanhuijsen xx Hendrik De Brier met asst Jan Vandenpanhuijsen.
AVT1: 9 maart 1646:
Anna Holemans we Geeraert Boons ende Wouter Boons haeren behouden sone x Catharina Verstraeten dochter van voors Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Barbara, x Rotselaar 20.06.1606 (g. Holemans Sijmon en Vuedincx Ferdinandus) met Vranck Van Aerschot, deze x 1 (niet Rot, ) met Van Ravesteijn Maria,

"Vranck van Aerschot en Barbara Hollemans hebben gekocht 3 dagm. bempt".

 

Hierbij nog een akte (met dank aan Paul) van emancipatie van de kinderen van Barbara Holemans, weduwe van Franciscus (Vranck) Van Aerschot, dochter van Simon en inwoonster van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio nr. 371r., akte dd. 23.06.1634.

Transcriptie.

Item Barbara Holemans filia quondam Simonis, vidua Francisci Van

Aerschot, commorans apud Rotselaer, in p(rese)ntia, etc(eter)a, emancipavit

Jacobum, Cornelium, Carolum, Henricum et Jozinam Van Aerschot, suas

proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto idem reconduxit,

coram eisdem

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Aerschoth Jodoca, (°) Rotselaar 01.04.1605 (g. Dnus Vander Gheest Gregorius en Briers Maria),

     2. Van Arschot Maria, (°) Rotselaar 13.07.1607 (g. Van Aerschot Laurentius en Holemans Maria),

     Van Aerschot Petrus, (°) Rotselaar 08.02.1609 (g. Verstraten Petrus en Holemans Elizabeth),

     Van Arschot Jacobus, (°) Rotselaar 21.12.1610 (g. Verstraeten Jacobus en Van Aerschot Magdalena),

     Van Aerschot Cornelius, (°) Rotselaar 01.09.1613 (g. Van Aerschot Cornelius en Verloo Catharina),

     Van Aerschot Judoca, (°) Rotselaar 17.09.1615 (g. Van Ranssen Guielmus en Van Ranssen Judoca),

     Van Aerschot Carolus, (°) Rotselaar 01.07.1618 (g. Verbeke Adrianus en Holemans Catharina),

     Van Aerschot Henricus,  

 

Holemans Clara, XIII (N3923),

 

Holemans Anna, XII - XIII (S2583 + S2599 + S3862 + S3879 + S4598)

 

Holemans (Joanna) Maria (Maycken), x 2 > 13.11.1617 met Sieur Jan van Lantrop, + Werchter 28.04.1642, geen fii ?, zij  x 1 met Verstraeten Cristoffel.  Deze laatste dan weer x 1 met Cluppels Barara. (deze x 1 met broer Segerius Verstraeten). Meer info daar.

NGB 14378 - 29/9/1644:
"Maria Holemans, wed. van Jan van Lantrop saliger, verhuurt aan Giliam de Wijngaert, schuur, brouwerij met de boomgaard daarnevens, een half bunder grond te Werchter reg. Joos Viskens, de Verbeenstraat in drie zijden, voor 75 gld. De verhuurderesse behouwdt voor haar de kelder en een kamer, de helft van de spinde en zal de brouwerij onderhouden".
NGB 14378 - 7/11/1657:
"Maeyken Holemans, wed. van Jan van Lantrop, verhuurt aan Corneel van Nuffelen huis en hof, schuur en stalling met de brouwerij te Werchter bij de kerk reg. 's Heerenstraat, het Werckstraetjen, die straet bij de Dijle, met Joos Vervoort voor 100 gld. Zij behield de bovenkamer en de helft van het kamerke aan de afganck om haar fruit te leggen, dat zij uit de boomgaard bespreekt, nl. de helft van de raboelinckboom en drie zakken appelen als zij wel zijn gewassen, anders een paar korven naar advenant het fruit wel gelukt is, den roey hof".

Notitie:

Hij was meyer van Werchter (-1642).
Grafsteen in de kerk van Werchter:
"Hier leet begraven den
eersame Jan van Lantrop
in syn leven meyer van
den dorp ende eerlyckheyt
van Werchter sterft den
28 april 1642 en ...
Joanna Maria Holemans
syne huysvrouwe sterft den ..."
 

 

Holemans Catharina, + 04.10.1666, x Rotselaar 08.06.1612 (g. Van Aerschot Guielmus, Holemans Sijmon en Bries Martinus) met Guilliam Van Aerschot,

In de bijgaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Guilielmus Van Aerschot en zijn vrouw Catharina Holemans, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 89r., akte dd. 16 november 1621.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Huybrecht Leunckens, tot des naerbes(creven) staet te doen, onwederroepel(ijck) gemachticht bij procura(ti)e van Jan Van(der) Geeten sone wijlen Jans ende Sebastiaen Pettens als man en(de) momboir van Cath(lij)ne Van(der) Geeten, gepass(eer)t voorden not(ari)s Hollandts ende zeeckere getuyghen opden xvien. novemb(ris) 1621, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) hebben indivis(im) opgedraeghnen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) ierst onderhalff dachm(aelen) landts, gelegen onder Wesemael opden Cleynen Winckel, regen(oten) sh(ee)ren straete ter eenre, Willem Leys ter iie. en(de) derffgen(aemen) Adriaen De Muyser ter iiie. zijd(en), item noch een halff dachmael landts, gelegen onder den Olivier, al ombegrepen der maeten, regen(oten) Henrick Van Aerschot ter ie., Willem Van Aerschot ter iie. en(de) sh(ee)ren straete van Wesemael naer Bexem ter iiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est die voors(creven) Willem Van Aerschot, soo voor hem als voor Cath(lij)ne Hollemans, sijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Rotselaer, per mo(nitioenm) et sat(is) indivis(im) obligan(do), etc(etera), et war(as) van dat die voors(creve) twee parcheelen sijn subiect pertskeur sonder voorder, tanqua(m) prout iure, coram Schore, Beringhen, novemb(ris) xvia., 1621.

Op heden den viiien. july 1622, soo heeft Jan Van(der) Geeten bekendt het restant van desen coop te vollen voldaen te zijn, geloven(de) den cooper ter saecken van dijen nemmermeer aen te spreken onder obliga(ti)e, submissie en(de) renun(tiatie) in forma, actu(m) ut supra.

Item partijen v(er)cleren den rechtveerdighen prijs van(den) coop te sijn twee hondert xxxv rinsg(u)l(dens) los gelts, daeraff die hellicht nu sal gereet betaelt worden en(de) de resteren(de) hellicht bynnen twee maenden ten lancxsten als schult met rechte verwonnen, obligan(do), etc(etera), in forma, eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Adriana, (°) Rotselaar 05.05.1613 (g. Van Aerschot Rochus en Holemans Adriana),

     Van Aerschot Maria, (°) Rotselaar 12.05.1615 (g. Van Lantrop Joannes en Holemans Anna),

     Van Aerschot Elizabeth, (°) Rotselaar 01.11.1616 (g. Van Aerschot Vranck en Holemans Elizabeth),

     Van Aerschot Joannes,  

     Van Aerschot Rumoldus, (°) Rotselaar 09.10.1622 (g. Van Linde Rumoldus en Meus Elizabeth),

     Van Arschot Joanna, (°) Rotselaar 24.08.1627 (g. Foblets Jacobus ? en Van Arschot Joanna),

 

Holemans Elisabeth, XI (S1989),

 

Holemans Adriana, XII (2995).

 


 

XIII - Vercalsteren Michiel (N3922), x 1 met Holemans Clara (N3923), deze x 2 Rotselaar 23.08.1623 (g. Foblets Arnoldus en Vande Panhuyssen Guilielmus) met Verbeumen Gerardus, deze x 1 Rotselaar 29.09.1613 (g. De Winter Godefridus, Cartio mr Gerardus en Fobleths Arnoldus) met Foblets Elisabeth.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vercalsteren Michiel .

 

Uit dit huwelijk:

        

1. Van Calster Anna, x 1 met ?, x 2 met Adriaen De Keuster,

 

Van Calster Jan,

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 20.09.1605 (g. Hendrik Bosmans en Catharina Claes), x Rotselaar 13.07.1638 (g. Antheunis Servatius en Beyen Bartholomeus) met Christiaen Vrients (Wijns bij x), geen fii in Rot, W, Rot, Wez,

    

Van Calster Margareta, (°) Haacht ...1607, x Rotselaar 10.07.1630 (g. Van Aerschot Guilelmus en Vanden Panhuijssen Guilhelmus) met Servaes Antheunis, geen fii in Rot, W, Rot, Wez,

    

Van Calster Christophorus, (°) Haacht 09.02.1610,

    

Van Calster Clara, XII (N1961), (°) Haacht 24.04.1612,

    

Vercalsteren Wilhelmus, (°) Werchter 21.03.1618 (g. Van Panhuijs Wilhelmus en Boschmans Catharina),

 

2. Verbeumen Joannes, (°) Rotselaar 09.10.1614 (g. De Neutre Joannes en Van Arschot Johanna),

    

Verbeumen Henricus, (°) Rotselaar 31.03.1616 (g. Van Aerschot Henricus en Van Berge Margareta),

    

Verbeumen Adriana, (°) Rotselaar 27.07.1618 (g. Vanden Dyck Henricus en Foblets Adriana),

    

Verbeumen Catharina, (°) Rotselaar 23.08.1620 (g. Fobelets Joannes sr en De Muyser Catharina).

 

 

 

XII - XIII - Verstraten Jacobus (S2582 + S2598 + S3862 + S3878 + S4598), x ca. 1615 met Holemans Anna (S2583 + S2599 + S3862 + S3879 + S4598). Deze x 2 met Boons Geeraert (S2278), zie daar verder.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Boons Geeraert

 

Uit dit huwelijk:

 

Verstraten Barbara, x met Jacobus De Roover, ° ca. 1610,

     Uit dit huwelijk:

     Rovers Maria, (°) Betekom 12.01.1633 (g. Verstraten Petrus en Holemans Maria),

     De Roover Joannes, (°) Betekom 04.06.1634 (g. Wauters Joannes en Verstraten Elisabeth).

 

Verstraten Elisabeth, XI (S1299 + S1939),

 

Verstraeten Catharina, (°) Werchter 06.10.1619 (g. Wilhelmus Cluppels en Catharina Holemans), x > 1644 met Walterus Boons,

 

Verstraten Anna, (°) Werchter 04.08.1622 (g. Petrus Van Rijmenam en Anna Claes n. Vervoort Loij),

       

Verstraten Anna, (°) Werchter 17.12.1624 (g. Simon Holemans en Anna Holemans),

 

Verstraten Jacobus, x (niet W, ) met Van Es(s)ch(e) Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verstraten Maria, (°) Werchter 15.01.1640 (g. Gilis Henricus en Van Essche Maria),

     Verstraeten Joannes, (°) Werchter 09.11.1643 (g. Portmans Clara nomine Joannes Aegidius en Goris Anna),

     Verstraten Margareta, (°) Werchter 27.06.1645 (g. Holemans Antonius en Meeus Margaretha),

     Verstraeten Catharina, (°) Werchter 02.02.1648 (g. Cluppels Theodorus en Verstraeten Catharina),

     Verstraten Jacobus, (°) Werchter 28.07.1652 (g. Van Tongelen Petrus en Holemans Anna),

     Verstraeten Elisabeth, (°) Werchter 02.12.1655 (g. Boons Wauterus en Verstraeten Elisabeth),

 

Verstraeten Maria, XI - XII (S1291 + S1931 + S2299),

 

Verstraeten Margareta, (°) Werchter 26.09.1627 (g. Anna Lauwers en Margaretha Timmermans), x 1 Werchter 12.01.1648 (g. Crabbe Henricus en Boons Walterus) met Antheunis Joannes, x 2 Werchter 27.01.1651 (g. Van Tongelen Arnoldus en Sielis Joannes) met Vandael Jan, x 3 Werchter 01.06.1653 (g. Salants Walterus minoriet en Schellekens Joannes magister) met Guens Petrus, x 4  Werchter 01.06.1677 (g. Verhagen Franciscus en Van Roost Cornelius) met Gebuers Daniel, 

      Uit dit huwelijk:

      1. Antheunis Cornelius, (°) Werchter 31.05.1648 (g. Aerts Franciscus nomine Dams Cornelius en Willems Catharina),

       Anteunis Joannes, (°) Werchter 27.06.1650 (g. Egidij Joannes en Aerts Paschasia),  x (niet S, Mech, K, W, ) met Van Dijck Maria, (°) Mechelen, fii in Schriek,

     3. Hoens Maria, (°) Werchter 10.03.1654 (g. Vervoort Guilielmus nomine sui patrus Sebastianus en Verstraten Maria),

     Huens Henricus, (°) Werchter 18.03.1658 (g. Crab Henricus en Vanden Panhuijsen Margareta).

 

 

 

XI - Kerstens alias Van Haelen Adrianus (S1988), Rot+, x Rotselaar 07.07.1613 (g. Holemans Symon (schrijmaecker) en Van Aerschot Arnoldus) met Holemans Elisabeth (S1989), deze x 2 Rotselaar 17.09.1628 (g. De Brier Arnoldus, Van Thienen Michael en Van Aerschot Arnoldus) met De Brier Cornelis.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Kerstens alias Van Haelen Adrianus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Kerstens Barbara, (°) Rotselaar 28.04.1614 (g. Holemans Barbara),

 

Kerstens Joannes, (°) Rotselaar 02.03.1617 (g. Van Lantrop Joannes en Holemans Catharina), x Rotselaar 12.02.1639 (g. Mr. Van Crieckinge Joannes en Beltens Gerardus) met Stas Paschasia, geen fii te Rot, Wez, W, x 2 (niet Rot, W, ) met Margriete Vandeneijnde,

     Uit dit huwelijk:
     Kestens Joannes, (°) Werchter 06.03.1644 (g. Huijsmans Joannes en Kestens Elisabeth),
     Kerstens Cornelius, (°) Werchter 25.02.1646 (g. Bostraten Petrus en Goris Margareta),
     Kestens Henricus, (°) Werchter 09.02.1648 (g. Nicolai Henricus en Holemans Anna),
     Kestens Egidius, (°) Werchter 07.09.1649 (g. Petri Petrus en Verstraten Maria),
     Kerstens Maria,
     Kestens Adrianus, (°) Werchter 28.02.1653 (g. De Wijngarden Guilielmus en Van Kasteren Maria),

 

Kerstens Adrianus, X (S994), (°) Rotselaar 24.11.1619 (g. Henricx Adrianus en Van Cael Gudula),

 

Kerstens Bartholomeus, x Rotselaar 07.07.1658 (g. De Nueter Henricus en De Brier Cornelius) met Verthiers Anna, deze laatste huwde een eerste maal > 1636 met Joannes De Neutere, (°) Rotselaar 27.05.1607 (g. Joannes Fobelets en Martina Foblets), geen fii te Rot, Wez, W,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Neuter Nicolaus, (°) Rotselaar 15.10.1636 (g. Nicolaus Van der Veken en Margareta Vertiers),

     x Rotselaar 31.01.1668 (g. Walterus Vollens en Mr Bartholomeus Kerstens en ... De Nuetere) met Jacoba Vollens,

     De Neuter Philippus, (°) Rotselaar 14.09.1638 (g. Vleese Philippus en Fobelets Margarita),

     x Rotselaar 13.07.1666 (g. Guilielmus De Pelsmaker en Mr. Petrus Hueens) met Jacoba De Pelsmaker,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 31.05.1641 (g. De Neuter Wilhelmus en Brugmans Maria),

     De Neuter Guilielmus, (°) Rotselaar 22.01.1643 (g. Verthiers Guilielmus en De Neuter Anna),

     x Rotselaar 22.02.1678 (g. Joannes Fobelets en Godifridus De Pelsmacker) met Maria Foblets,

     De Neuter Adrianus, (°) Rotselaar 05.02.1645 (g. De Neuter Adrianus en Verthiers Barbara),

     x Rotselaar 03.02.1674 disp. 4 de gr.  (g. Walterus Van Aerschot en Bartholomeus Kerstens) met Maria Van Aerschot,

     De Neuter Maria, (°) Rotselaar 11.02.1648 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en Arthoijs Maria),

     x 1 Rotselaar 27.02.1672 (g. Gerardus Van Meerbeec en Bartholomeus Kerstens) met Joannes Stas, + Rotselaar 26.03.1672,

     x 2 Rotselaar 22.05.1672 (g. Petrus Loots en Joannes Loets) met Loots Petrus,

     De Neuter Catharina, (°) Rotselaar 15.02.1654 (g. De Neuter Martinus en De Pelsmaker Catharina), x Rotselaar 07.05.1701 met Petrus Verbeeck,

 

Ke(r)stens Maria, (°) Rotselaar 12.06.1622 (g. Van Calsteren Joannes en Holemans Maria), + Werchter 06.11.1652, x 1 Werchter 09.07.1647 (g. Van Esch Petrus en Van Tongelen Arnoldus) met Claes Henricus, deze x 1 met ..., x 3 Werchter 07.01.1660 (g. Claes Philippus en dnus Vanden Panhuijsen Henricus) met De Brier Cecilia,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Cornelius, ° ca. 1648,

     2. Claes Waulterus, (°) Werchter 07.08.1650 (g. Bogaerts Waulterus en ...emans Anna),

     Claes Barbara, (°) Werchter 01.04.1652 (g. Claes Jacobus en Holemans Barbara),

     3. Claes Petrus, (°) Werchter 01.01.1661 (g. Ricx Petrus en Briers Emerantiana),

     Claes Hendricus, (°) Werchter 04.09.1663 (g. Thijs Joannes n. Vanden Panhuijsen Hendricus en Mommaers Elisabeth),

     Claes Barbara, (°) Werchter 21.09.1666 (g. Van Tongelen Petrus en Van Nijnde Barbara),

 

2. De Brier Elizabeth, (°) (niet Rot, ), x Rotselaar 27.04.1655 (g. De Brier Cornelius pater en De Pelsmaker Bartholomeus) met De Pelsmaecker Godefridus,

     Uit dit huwelijk:

     De Pelsmacker Clara, (°) Rotselaar 30.11.1655 (g. Vrolijx Philippus en De Brier Clara),

     De Pelsmaker Maria, (°) Rotselaar 22.09.1657 (g. De Neuter Henricus en Holemans Maria),

     De Pelsmaecker Joannes, (°) Rotselaar 25.04.1660 (g. Vanden Panhuijsen Joannes en Rondas Margareta),

     De Pelsmaecker Henricus, (°) Rotselaar 06.02.1663 (g. Holemans Anna),

     De Pelsmaker Bartholomeus, (°) Rotselaar 27.08.1665 (g. Henssens Bartholomeus en Peeters Catharina),

     De Pelsmaker Barbara, (°) Rotselaar 11.07.1667 (g. Kerstens Adrianus en De Brier Barbara),

     De Pelsmaker Wilhelmus, (°) Rotselaar 31.05.1671 (g. De Neuter Wilhelmus en Van Aerschot Catharina).

 

 

 

XII - Vanden Panhuijs Wilhelmus (S2994), ° ca. 1584, x Rotselaar 26.11.1617 (g. Holemans Sijmon, Smoors Christianus, Vanden Panhuysse Joannes en Van Aerschot Franco) met Holemans Adriana (S2995), ° ca. 1595, zij x 2 Rotselaar 20.05.1634 (g. Verbeumen Gerardus en De Bril Cornelius) met Hendrick De Brier, fs Arnoldus en De Neuter Anna.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vanden Panhuijs Emerantia, (°) Rotselaar 22.07.1618 (g. Christianus Vermeulen en Emerantia Vander Hoijen (Verhoeven?)), x Rotselaar 12.05.1646 (g. De Brul Henricus en De Pelsmaeckers Godefridus) met Henricus De Pelsmaker,

     Uit dit huwelijk:

     De Pelsmaker Henricus, (°) Betekom 15.08.1646 (g. Van Brussel Henricus en Peeters Elisabeth),

     De Pelsmaker Gertrudis, (°) Betekom30.06.1650 (g. Verbeumen Gerardus en De Pelsmaker Joanna),

     De Pelsmaker Bartholomeus, (°) Betekom 17.04.1653 (g. De Pelsmaker Bartholomeus en De Brier Clara),

     De Pelsmaker Catharina, (°) Betekom 05.01.1656 (g. Heijdt Ludovicus en Brugmans Catharina),

     De Pelsmaker Elisabeth, (°) Betekom 27.11.1658 (g. Rondas Margareta loco Guilielmus Vanden Panhuijsen en Van Aerschot Elisabeth),

 

Van Panhuysse Godifridus, (°) Rotselaar 17.10.1619 (g. Godifridus Vanden Panhuysse en Catharina Holemans), x Haacht 04.02.1660 met Maria Bols, geen fii te Wez,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Panhuijsen Henricus, (°) Betekom 01.04.1663 (g. Bols Henricus en Bols Adriana),

 

Vanden Panhuyse Elisabeth, (°) Rotselaar 06.04.1621 (g. Henricus Van Inthout en Elisabeth Holemans), x Werchter 29.06.1642 (g. Bartholomeus Rix en Joannes Van Langendonck) met Abraham Rix, deze x 1 met Maria - Maeycken Van Langendonck, fa Joannes en Maria Cluppels, + Werchter 21.11.1639, (+) Werchter 22.11.1639,

     Uit dit huwelijk: aktes en andere gezinsinfo bij Vanden Panhuyse,

     1. Rix Jan, ° ca. 1634,

     Rix Anna, (°) Wakkerzeel 24.09.1636 (g. Bartholomeus Rix en Petronella Stoeps),

     x Werchter 21.10.1664 (g. Abraham Rix en Franciscus Van Vlasselaer) met Van Vlasselaer Petrus, meer info bij Van Vlasselaer,

     Rix Abraham, (°) Werchter 18.11.1639 (g. Joannes Van Langendonck n. Abraham Grieten en Maria Van den Bosch),

     2. Rixs Henricus, (°) Werchter 22.03.1643 (g. Henricus Van den Panhuysen en Maria Cluppels),

     x Werchter 16.05.1671 (g. Immerechts Joannes en Valentijns Joannes) met Joanna Van Esch,

          Uit dit huwelijk:

          Rix Joannes, (°) Werchter 04.11.1672 (g. Rix Joannes en Embrechts Maria), 

     Rixs Petrus, (°)  Werchter 01.08.1644 (g. Georgius Van Panhuysen nomine Henricus De Brier en Elisabetha Verhagen),

     Ricx Clara, (°) Werchter 03.01.1646 (g. Cornelius De Brier en Anna Ricx nomine Clara Serneels),

     Rix Joanna, (°) Werchter 17.12.1647 (g. Godefridus Van den Panhuysen en Anna Rix nomine Joanna De Groot), + Werchter 28.01.1733,

     Rix Maria, (°) Werchter 28.10.1649 (g. Christophorus Van Meerbeeck en Maria Holemans),

     Rix Elisabetha, (°) Werchter 19.03.1651 (g. Petrus Stop en Elisabetha Verstraeten), + Werchter 05.01.1734,

     Rix Guilielmus, (°) Werchter 10.05.1653 (g. Guilielmus De Witte en Catharina Van der Straeten),

     Ricks Clara, (°) Werchter 21.04.1655 (g. Joannes Tijs en Clara Wouters),

     Ricx Catharina, (°) Werchter 01.11.1656 (g. Joannes De Keyser nomine Gerardus Librechts en Fobletz Catharina),

     Ricx Jacoba, (°) Werchter 12.02.1658 (g. Petrus Stoop nomine Walterus Wauters en Anna Ricx nomine Jacoba Wauters), + Werchter 23.04.1685,

     Ricx Carolus, (°) Werchter 17.06.1659 (g. Petrus Stoop nomine Carolus Ricx en Anna Lembrechts), + Werchter 23.04.1685,

     Rix David, (°) Werchter 01.11.1660 (g. David Vrancx en domicella Catharina Brigitta De Troch),

 

Vanden Panhuijs Margaretha, XI (S1497), ° Rotselaar ca. 1624,

 

Vanden Panhuijs Anna, ° Rotselaar ca. 1624,

 

Vanden Panhuijs Maria, ° Rotselaar ca. 1624,

 

2. De Brier Clara, (°) (niet Wez, Bet, ), x Wezemael 23.09.1657 (g. De Cock Christianus en Van Aerschot Joannes) met Van Aerschot Guilliam,

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Theodorus, (°) Wezemaal 17.11.1658 (g. Tempelaers Theodorus en Vanden Panhuijsen Maria),

     Van Aerschot Maria Cornelia, (°) Wezemaal 10.02.1661 (g. De Brier Cornelis en Holemans Maria),

     Van Aerschot Elisabeth, (°) Wezemaal 06.03.1663 (g. Booms Adrianus en Vermeulen Anna n. Vanden Panhuisen Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom