Voorouderlijst Hoolaerts Willem

 

Hoeylaerts, -aerds, Ho(o)ylaerts, Hoyelaerts

Familienaam uit de plaatsnaam Hoeilaert (Vlaams-Brabant).

 


 

XIII - Hoolaerts Willem, ° ca. 1550, x met ...

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

fo 148.13: Peeter Nijs Janssone is als gichtdrager hier op gestelt den 10 okt 1590 van Bettengoederen gelegen ten Inde.
- Jan Holaerts cs Wilm Holaerts Willemsone & Wilm Holaerts Aertsone met een dm broeckx int Kerckenbroeck te voren heer Hendrik Holaerts.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hoolaerts Jan, ° ca. 1570, x met Elisabeth Nijs, fa Hendrik,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Aarschot 6911: cijnsboeck rivieren 1577:
28. nu Hansken Holaerts oudt 11 jaer actum 24 jul 1590 coram Smets Hoolaerts Meusens
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 15 mrt 1618:
Jan Holaerts sone Willems x Lijsken Nijs heeft opgedragen tot behoef van Hendrik Brugmans Simonsone x Lijsken Rogmans twee dm heye onder Bruggen achter den Gorisberg.
KB1165: Fo 34:10 jul 1624:
Peeter Vermijlen Willemsone voor hemzelf voor de tochte die hij derft
Gillis Vermijlen & Jan Hoijlaerts momboirs van de sesse minderjarige kinderen des voors Peeters daer moeder af was wijlen Paeschijnken Nijs
Hebben verkocht aan Michiel Willems x Anna Vermijlen een parceel soo lant als bosch met eenen Bleckvondel cant springende in Steckelen bosch van het clooster van de Augustynen binnen Mechelen.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 1 jul 1628:
Jan Hoolaerts draegt op met proc van Cathelijn Nijs we Cornelis Verhagen en Peeter Verhagen gehuwd haeren sone, Elisabeth Verhagen sijn sustere begijnken, hare kinderen, draegt op een half boender lants tot Heetvelt tot behoef van Adam Van Gorick x Maria De Molder.
Betekom 5830: rekeningen 1629:
Uitgeven door Jan Van Vlasselaer dorpsmeester
- den 10 april Jan Hoelaerts gegeven tot teergelt soo hij met mr Merck naer Werchter moeten gaen
- item tot Aerschot geweest mr Jan Holaerts om die scheepvracht ende tsandergdaegs daernaer Loven gegaen in de twee reijsen verteert 19
- den 12 april Hendrik Smets ende Jan Holaerts gegeven tot het vonisse van het voors processe tegen Haecht gegeven aen sec typoets
- Jan Holaerts gegeven tot ij koppel kieckens om aenden secretaris te schincken 20 st
- item Jan Hoelaerts vij vacatien tot Loven om het proces van Aert Van Haecht en een vacatie tot Werchter.
Betekom 5830: rekeningen 1632:
- item gegeven aen een brief die Jan Holaerts van Aerschot brocht
- Jan Hoelaerts den iij meert eenen ruijter, totte iiij c volcx broot gedaen ix en half pont.
Aarschot 6912 Baal: 1639-1640:
Derfgen IJcken Nijs met huijs & hof gelegen te Baerle groot seven dm hier inne competeert Jan Holaerts drij dm daer huijs & hof op staet aent Heneusel gelegen.
 

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes Hoelaerts (Hoolaerts) zone Guilielmus. Het gaat hier allicht om Joannes Hoelaerts die gehuwd was met Elisabetha Nijs. Joannes Hoelaerts is heilige geestmeester van Betekom geweest.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 9r., akte dd. 30 augustus 1630.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghen(oempt ghestaen Jan Hoelaers sone wijlen Willems, woonen(de) te Bethekom, heeft bekent ende gheleden, zoo hij bekent en(de) lijdt midts des(en), als dat Jan Van Eycken alias Paeps ende Willem tSerneels, zijnen swaegere, als erffghen(aemen) van wijlen Aerdt Gooris, aen hen volcomel(ijck) ghelost en(de) ghequeten hebben midts zekere somme van pen(ningen), daervan hij comparant hem bekent ten vollen voldaen en(de) betaelt te zijn alsulcke rente van xxxii st(uyvers) erffel(ijck) en(de) ontquytbaer als die hij jaerl(ijcx) hadde en(de) trecken(de) was op den v(oir)s(chreven) Aerden Gooris en(de) hen ten last[e] gheleeght int v(er)crijch van zeke(r) huys en(de) hoff met zijn(e) toebehoorten, gheleghen te Bethekem, bijd(en) v(oir)gen(oempden) Aerden v(er)creghen van wijlen Jan Gooris, sijnen broedere, opden naestlesten aprilis xvc. xlvi in media, schelden(de) alsoo de zelve erfghen(aemen) van(de) v(oir)s(chreve) rente van xxxii st(uyvers) volcomel(ijck) quyte, gheloven(de) hen ter saecken van dijen nyet meer te maenen noch te heysschen in rechte noch daerbuyten, maer den zelven erffghen(aemen) daervan teghen een(en) ieghel(ijcken) die eenich recht oft actie nu oft in toecomen(de) tijd(en) daertoe soud(en) willen p(re)tenderen, costeloos en(de) schadeloos altijts te garrande(re)n en(de) tindemne(re)n, daervoir voir midts des(en) v(er)binden(de) en(de) submitteren(de) zijn(en) p(er)soon en(de) alle zijn(e) goederen, rueren(de) en(de) onrueren(de), teghenwoirdighe en(de) toecomen(de), verclaren(de) voirts meer die voirn(oempde) Jan Hoolaerts als heyligheestm(eeste)r gheweest te zijn(e) van Bethekom van het voirleden jaer, hoe dat hem kennel(ijck) is en(de) zeer wel weete hoe dat aen(den) voirs(chreven) Heylighen Gheest oyck is ghequeten en(de) affgheleeght alsulcke rente van twee rinsg(uldens) erffel(ijck) als den v(oir)ghen(oempden) Aerden Gooris int v(er)crijch van tv(oir)s(chreven) huys en(de) hoff ten v(oir)s(chreven) naestlesten aprilis a(nn)o xvc. xlvi in media oyck ten laste is gheleeght gheweest voir reden(en) van weetentheyt zeeght dat de pen(ningen) van(de) v(oir)s(chreve afquytinghe gheproced(eer)t wed(er)om tot behoeff van(den) zelven Heylighen Gheest zijn aengheleeght aen een ghel(ijcke) rente van twee r(ins)g(uldens) erffel(ijck) die den zelven Heyl(ighen) Gheest alnoch jaerl(ijcx) trecken(de) is.  

 

Hieronder volgt een akte met vermelding van Joannes Hoolaerts en Elisabetha Nijs. Deze laatste was de zuster van Paschasia Nijs, de eerste vrouw van Petrus Vermijlen (zie ? Vermijlen). Deze laatste was dan weer de broer van Egidius Vermijlen. Joannes Hoolaerts en Egidius Vermijlen waren de voogden van de minderjarige kinderen van Petrus Vermijlen en Paschasia Nijs.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 191v., akte dd. 23 april 1625.

Alsoo Peeter Vermijlen als vaederlijcke momboir van sijne kinderen, behouden van Paeschijne Nijs, sijne ierste huysvrouwe, ten overstaen(e) van Gielis V(er)mijlen, sijnen broeder, ende Jan Hoelaerts, sijnen swaeger, als naeste vrienden ende momboirs van(de) selve sijne kinderen, hadden ten registere alhier als onder de weth geconsigneert die penn(ingen), geprocedeert sijnde vuytten vercoope van(de) goederen des voors(chreven) Peeters ende voors(chreve) sijne huysvrouwe gedaen naer voorgaen(de) octroye van(de) weescamere alhier, ter sommen van een duysent seven hondert vijftich rensguldens voorde capitaele penningen eender rente van hondert en(de) negen rensgul(dens) vii ˝ st(uyvers) erffel(ijck), bij jo(ncke)r Arnould De Rijcke gereserveert bij het erffvuytgeven van twee stucken landts, groot vijff boenderen, met een cleyn bosselken en(de) een plecxken landts, bij malcanderen gelegen onder Aerschot opt Nyeuwgoet vuytte hoeve wijlen Raes De Rijcke onder Veldonck naer vuytwijsen vande goedinge daerover gepasseert voor schepen(en) van Aerschot onder den s(ecreta)ris Van(der) Beken opden iersten juny 1617 met de so(m)me van hondert negen guldens vii ˝ st(uyvers) eens voor het loopen(de) jaer, te verschijnen in aprili oft iersten juny, daerenboven alnoch de somme van een hondert xlii guldens eens voorde capitaele pennin(gen) eender rente van twelff guldens eens voor derffel(ijcheyt), bijden voors(chreven) jo(ncke)r Arnould De Rijcke gereserveert int vercoopen van seker huys en(de) hoff met sijne appendicien, geheeten de Hoeve, onder Veldonck, naer breeder vuytwijsen van(de) goedinge, gepasseert den viien. aprilis 1617 voor schepenen van Werchter, met noch twelff guldens eens voor een jaer v(er)loops ende dat ten behoeve van(den) voors(chreven) jo(ncke)r Aerdt De Rijcke, consenterende inde lichtinge van allen de voors(chreve) penningen naer voorgaen(de) behoorel(ijcke) quytinge oft cassatie der voors(chreve) respective renten en(de) versekeringe dat de voors(chreve) wesen d(aer)mede mochten bewaert sijn ende dat den voors(chreven De Rijcke dijenvolgen(de) req(ues)te hadde gepresenteert aen(de) heeren schepenen om te hebben lichtinge der voors(chreve) penningen en(de) dat bij vonnisse daerover gewesen bijde selve schepenen opden viiien. marty lestleden in prima, is geseght dat midts effectueren(de) sijne presentatie, verhaelt inden vien. ar(ticu)le sijnder repl(ycke) en(de) doen te blijcken, d(aer)toe te hebben de macht en(de) gerechticheyt oft wel anderssints behoorl(ijck) versekerende aen(den) den voors(chreven) V(er)mjlen ende sijne kinderen, hem is gepermitteert de voors(chreve) penningen te mogen lichten, soo heeft den v(oor)(schreven) Arnould De Rijcke tot voldoenin(ge) van(den) selven vonnisse tot versekeringe dat de quytinge der voors(chreve) renten, die hij midts de voors(chreve) geconsigneerde penningen is doen(de) bij desen, v(er)obligeert en(de) v(er)bonden  aen(den) v(oor)s(chreven) V(er)mijlen, p(rese)nt en(de) accepteren(de), ierst het paert en(de) deel, hem competeren(de) bij coope, gedaen inden jaere 1608 naerde doot van sijn(e) ierste en(de) tweede huysvr(ouw)en, tegens d' erffgen(aemen) van wijlen m(eeste)r Jans De Rijcke sone Jans inde hoeve tot Veldonck ten deele gevallen met allen haere toebehoorten, wesende het derdendeel van(de) selve hoeve van Veldonck, ten deele gevallen wijlen Raes De Rijcke, gestorven sonder wettige hoir, naer breeder vuytwijsen vanden contracte van vercrijch opden xxiiiien. decembris 1608, gepasseert onder partije handtteeckenen, en(de) de quytan(tie) in conformiteyt van(de) quytan(tie), gepasseert over de voldoeninge van(de) voors(chreve) contracte, bijde vercoopers voor schepenen van Loven opden xiiien. juny 1614 in prima, item heeft alnoch verobligeert ende verbonden allen het recht, hem competerende vuyt crachte van(den) voors(chreven) testamente van frater Franciscus De Rijcke, sijnen sone, minnebroeder, gepasseert voor m(eeste)r Peeter Fabri, not(ari)s tot Antwerpen, opden vien. dach juny 1614, daermede den selven Franciscus De Rijcke hem heeft geinstitueert universeel erffgen(aem), item allen het recht, hem competeren(de) vuytte successie wijlen m(eeste)rs Peeters en(de) Geeraerdt De Rijcke, sijne twee voorsonen, behouden van jouff(rouw)e Anna Van Cristijnen, als gestorven ab intestato sonder hoir en(de) sonder eenige gesusters oft broeders achter te laeten, ende heeft voirts verbonden tot meerder v(er)sekerheyt der voors(chreve) quytinge sijnen persoon en(de) goeden, egeene vuytgesondert, present en(de) toecomende, deselve submitterende ter cohertie ende jurisdictie des meyers ende schepenen van Loven, prout in meliori forma, midts allen den welcken soo heeft die voors(chreven) De Rijcke van alles bekendt vernueght, soo van het capitael als verloopen, betaelt te sijn(e), geloven(de) d(aer)tegen nimmermeer yet te doene noch te laeten geschieden in eeniger manieren, directe noch indirecte, onder deselve obligatie en(de) submissie, coram Pulle, Plaines, aprilis xxiii., anno 1625.

 

Nog een akte bij Van Langendonck Michael.

    

     Uit dit huwelijk:

     Hoolaerts Maria, ° ca. 1595, x met Jacobus Viskens, gezin daar,

     Hoolaerts Anna, ° ca. 1610, x met Hubertus De Cock, gezin daar,

 

Holaers Guilielmus, XII, (N2052 + S2396 + S6820 + N6628).

 


 

XII - Holaers (Holars) Guilielmus (N2052 + S2396 + S6820 + N6628), koster, schoolmeester te Keerbergen, + Keerbergen 09.02.1654 in kerk, x Heist 28.06.1612 (g. Jacobus Vercalsteren en Everardo Van den Roey) met  Vercasteren (Hoylaerts) Catharina (N2053 + S6821 + N6629), fa Jan Vercalsteren alias Cuijpers x Joanna Elisabeth Cuijpers, x 2 (niet K, R, S, H, Mech, Heist, ) met Joanna Geynes - Gijns - Ghijnen (S2397), (°) (niet O, W, P!, K, S, K, Rot, H, SKW, Bet, Rot, Heist?, I!, Mech?,), deze x 2 met Jan Alaerts.

 

Aktes met dank aan Christina Savat

KB1167: Fo 129v: 14 apr 1661:

Elisabeth & Jenneken Hoijlaerts kinderen wijlen mr Guilliam Hoijlaerts d’oude ende Cathelijne Van Calsteren met Jan Mirocx ende Jan Claes als resp m+m, den voors Jan Mirocx met Matheus Vervloet als momboirs van de minderjarige kinderen van wijlen mr Guilliam Hoijlaerts den jongen, daer moeder af is Peeryntken Vervloet verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele drij dagwant land geheeten Hennecoppensvelt.

 KB1165: Fo 48: 14 mei 1626:
Quitinge voor mr Guilliam Hoijlaerts, coster alhier, namens Anna Heijns we Sebastiaen Vandersmissen voor Jo Cornelia De Clerck.
KB1165: Fo 222: 26 nov 1639:
Huijbrecht De Cock wijlen Peetersone daer moeder af was wijlen Odilia Vandeneijnde heeft verkocht aan mr Willem Hoijlaerts x Jenneken Ghijnens twee stukken land, een geheeten het Lanck velt ..
KB1166 fo 189v: 15 jul 1654:
S+D tussen de weduwe mette voor ende naerkinderen wijlen mr Guilliam Hoijlaerts
- Jenneken Ghynens we wijlen Guilliam Hoijlaerts in sijn leven coster alhier geasst van Willem Hoijlaerts Aertsone als momboir van haer vier naerkinderen ter eenre
- Guilliam Hoijlaerts den voors Guilliam voorsone
- Jan Mirocx x Elisabeth Hoijlaerts tsamen de voorkinderen daer moeder af was Cathelijn Van Calsteren.

KB1166 fo 196v: 15 jun 1655:
Jenneken Ghijnens we Guilliam Hoijlaers, Willem Goris ende Gillis Ghijnens momboirs van haer kinderen hebben ontvangen.
KB1189 fo 3v: 6 dec 1656:
Different hangende ts Guilliam Hoijlaerts ter eenre ende Jenneken Gijnens we wijlen mr Guilliam Hoijlaerts ter andre.
KB1189 fo 11v 5 sep 1657: Procedure ongedecideert ts h geest meester van St Rombouts Mechelen en de we Jenneken Ghijnens we Jan Alaert.
KB1167 fo 28v: 15 apr 1658:
Jenneken Gijnens we Jan Alaert te voren van mr Guilliam Hoijlaerts, Gillis Gijnens en Willem Goris als momboirs van de kinderen, hebben verkocht aan Jan Van Horick een stuk land metten gronden ende toebehoorten geheten het Lanckvelt groot een bunder gelegen aent Keerbergenvelt.
KB1167 fo 47: 11 dec 1658:
Jenneken Gijnens we mr Guilliam Holaerts in sijn leven schoolmeester en coster, en Willem Goris als een der momboirs van haer vier minderjarige kinderen, Gillis Gijnens haer broeder, ook momboir, etc hebben verkocht aan Jan Van Horick x Maijcken voet een half bunder land & bempt met alle servituten.

KB1189 fo 37v: 20 jun 1659:
Procedure tussen mr Guilliam Hoijlaerts, Jan Mirocx x Elisabeth Hoijlaerts ende Jan Claes x Jenneken Hoijlaerts, alle kinderen wijlen mr Guilliam Hoijlaerts daer moeder af was Cathelijne Van Calsteren, als aenre, ende midts de doodt van voorgen mr Guilliam Hoijlaert den jongen over hem geresumeert bij den voors Jan Mirocx als momboir van deselfs Guilliam kinderen ter eenre ende Joanna Gijnens lest we Jan Alaerts ende tevoren we van wijlen den voors mr Guilliam Hoijlaers ter andere sijde.
S+B1: 13 feb 1673:
Guilliam Hoijlaerts organist tot Heyst heeft verkocht aen Aert Vercalsteren uit Grootlo eerst het derde paert in een bunder eesterbosch onder Grootlo, item het derde paert in een dagwant lant tot Grootlo aenden voors constituant competerende uit hoofde van Willem Hoijlaerts x Cathlijn Vercalsteren sijn vaeder & moeder
.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hoolaerts Adrianus, (°) Heist 03.02.1613 (g. Laurentius Vincx en Elisabeth Verhulst),

 

Hoylaerts Elisabeth, (°) Schriek 21.10.1614 (g. Willem Vercalster en Elisabeth Cuypers), moeder Hoylaerts, x met Jan Mirocx,

 

Holaers Maria, (°) Keerbergen 08.07.1617 (g. Joannes Holemans en Maria Volckaert),

 

Hoolaerts Barbara, (°) Keerbergen 07.04.1619 (g. Egidius Hoolaerts en Barbara Bosmans) ,

 

Hoelaert(s) Wilhelmus (Guilielmus) XI - XII (N1026 + S3410 + N3314), (°) Keerbergen 25.10.1621 (g. Jacobus Van Horick en Maria Bosmans),

 

Holaerts Egidius, (°) Keerbergen 03.04.1625 (g. Joannes Voet en Barbara Van Rillaer),

 

Hoolaerts Jan, (°) Keerbergen 06.05.1629 (g. Joannes Bosmans en Catharina Daems),

 

Hoolaerts Joanna, (°) Keerbergen 02.02.1631 (g. Michael Bosmans en Elisabeth Van Roye), x (niet Bet, K, W, Mech, ) met Claes Joannes, fs  Petrus, zie akte,

Onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) uit het Rijksarchief te Leuven is Joannes Claes (x Joanna Hoolaerts) niet de zoon is van Adrianus en Maria Saechtlevens, maar wel van een zekere Petrus Claes. 

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 22 december 1699.

Gestaen in de tegenwoordicheyt vande ondergenoempde schepenen van Riviren tot Betecum, Anton Van Brussel en. Petronella Van Vlasselaer, wettige gehuysschen, de welcke voor ons onderges. schepenen hebben gethoont seker copije autenticq van een testamente, gemackt bij wijlen Peeter Mirocx, gewesene iersten man vande voors. Petronella, al waer bleke dat den voors. Mirocx heeft gelaeten en. gemackt aende voors. Petronella alle sijne goederen, gepasseert voor den nots. Grego. Van Cantelbeeck en. sekere getuygen opden 5. may 1669, soo heeft de selve Petronella met consent en. bijsijn van den voors. haeren tegenwordigen man opgedragen als in s' heeren handen van. gronde sekere hellicht van een bonder landt met het bosken daer aen gelegen, daer die straet tussen bijde is, compt inden voors. dorpe, regten. de hairbaen suyden, Immens west, den heere van Riviren over Lenaert Wouters norden, het straken oist, item noch seker hellicht van een dachmael bosch, gelegen als voor, die herbaen suyden, het straken west, Lucia Wortelers norden, mevrouw de vrouw ende Jan Dauwen oist, en. hier van vertegen hebbende van allen hennen rechte, soo is ter behoorelijcker manisse en. wijsdomme der schepenen daer inne gegoyt en. geerfft bij wettigen coop Jan Claes Peetersson en. Joanna Holaers, gehuysschen, op schodt, lot en. geburelijcken rechte en. met alle gerequireerde sollemnitijten, waranderende sij opdrageren de voors. hellicht van het voors. goet op den heerelijcken chijns en. alle rechten vanden gronde daer op vuytgaende, den warachtigen coop wordt verclaert op drijenseventich guldens en. voorts is den acceptant gehouden te betaelen allen den verloopen chijns mette costen daer om gedaen, mits dat aen sijn coopenningen moeten dinen een jaer geheel chijns, die den cooper aen sijne leste paement sal mogen affcorten en. sal den cooper de voors. coopsomme moeten voldaen met drije termijnen, te weten te halff meert ierstcomende 25 guls. en. Ste. Jansmisse oock 25 guls. en. te Alderhijligen de reste, alle ierstcomende en. oft den cooper in foulte bleft vande voors. somme te voldoen, sal den opdragere tot voldoeninge op het selve goet int g[e]heel mogen dagen met schepenen voors., hier waeren over Hendrick Librechts en. Laurijs Claes, schepenen, actum desen 22. desembris 1699.

C. Immens, greffr., 1699.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Simon, (°) Betekom 08.01.1652 (g. Hoolaerts Simon en Hoolaerts Elizabeth),

     Claes Joannes, (°) Betekom 09.02.1655 (g. Meijs Joannes en Claes Maria),

     Claes Laurentius, (°) Betekom 09.12.1663 (g. Vissenakens Laurentius en Van Landewijck Maria),

     Claes Susanna, (°) Betekom 29.09.1666 (g. Vander Loock Adrianus n. Iwaens Joannes en Timmermans Susanna),

     Claes Adrianus, (°) Betekom 20.03.1670 (g. Vander Loock Adrianus n. Michils Adrianus en De Maire Joanna),

 

Hoolaets Job, (°) Keerbergen/Rijmenam 03.06.1634 (g. Joannes Van den Branden en Anna Janssens),

 

2. Egidius Hoolaerts, XI (S1198), (°) Keerbergen 04.01.1639 (g. Egidius Jacobs en Joanna Van Stryp),

 

Simon Holars, (°) Keerbergen 30.07.1640 (g. Joannes Van Nin n. Simon van Royen en Maria Van der Roost),

 

Maria Holars, (°) Keerbergen 16.02.1643 (g. Petrus Ven en Catharina de Grove), x 1 Keerbergen 11.09.1674 (g. Adriaen Van Caster en Anthoon Claes) met Michael Van Calster,

     Uit dit huwelijk:

     Van Calster Maria, (°) Keerbergen 21.04.1675 (g. Joannes Van Hove en Maria Van Dessel),

     Van Calster Anna, (°) Keerbergen 13.09.1676 (g. Joannes Vermijlen en Anna Vermijlen).

 

Anna Maria Ernestina Holars, (°) Keerbergen 03.11.1647 (g. Joannes Snijers en Ieper ... dna).

 


 

XI - XII - Hoelaert(s) Wilhelmus (Guilielmus) (N1026 + S3410 + N3314), koster te Heist, (°) Keerbergen 25.10.1621 (g. Jacobus Van Horick en Maria Bosmans), + Heist 09.02.1659, x (niet K, Beer, S, R, Bon, Ber, P, O, SKW, I, W, H, ) met Vervloet Petronella (N1027 + S3411 + N3315), (°) Putte ?, + Heist 20.11.1668.

 

Akte met dank aan Christine Savat.  

KB1167: Fo 129v: 14 apr 1661:

Elisabeth & Jenneken Hoijlaerts kinderen wijlen mr Guilliam Hoijlaerts d’oude ende Cathelijne Van Calsteren met Jan Mirocx ende Jan Claes als resp m+m, den voors Jan Mirocx met Matheus Vervloet als momboirs van de minderjarige kinderen van wijlen mr Guilliam Hoijlaerts den jongen, daer moeder af is Peeryntken Vervloet verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele drij dagwant land geheeten Hennecoppensvelt.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hoelaerts Maria, (°) Keerbergen/Rijmenam 28.05.1643 (g. Joannes Van Horick en Maria De Becker), x (niet W, S, P, K, ) met Wouters Petrus,  x 2 met Jan Claes,

Maria Hoelaerts is ook gehuwd geweest met Joannes Claes. Met dank aan Paul.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7942, folio 163r., akte 26 april 1690.

Inde tegenwoordigheyt der heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoempt, gestaen Maeycken Hoelaerts, wed(uw)e van wijlen Jan Claes, innegesetene van Werchter, de welcke bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse en(de) renuntiaite een stuck erffve, genoempt het Toulandt, groot ontrent drij dachmael, regenoten ter eenre de straete, ten tweeden de vercooperen erffve en(de) voirts derffgenaemen Joan Janssens ende aldaer den kant halff ende halff tusschen den Grooten Verlooren Cost, soo en(de) gelijck t' selven aen haer is gebleven metten vuytganck van(de) branden(de) keersse op den xviiien. november xvic. sevenentachentigh volgens die conditien daer over gehauden bij den not(ari)s Berckmans en(de) seekere getuyghen in date als boven en(de) heeft die voors(chreve) Maeyken Hoelaerts genomineert, gelijck sij alhier nomineert bij desen Adriaen, Aert ende Cathlijn Wauters, alle haere wettige kinderen, geprocreert met wijlen Peeter Wauters, als coopers van het voors(chreve) goet en(de) mits d' ordonnantie van recht, soo vuyt crachte van seeckere procuraitie als anderssints, daer vuyt ontgoeyt sijnde, dae soo is bij manisse des voors(chreven) heere meyers, soo sijn is daerinne gegoeyt en(de) geerft Adriaen, Aert en(de) Cathlijn Wauters den den not(ari)s m(eeste)r Ingelbert Loncin, not(ari)s, et(ce)t(er)a not(ari)s, et(ce)t(er)a, alhier present ende accepteren(de) inden naem en(de) ten behoeve van den voors(chreven) Adriaen, Aert en(de) Cathlijn Wauters, per mo(nitionem) jure en(de) waranderen(de) het v(oor)s(chreven) stuck erffve, alles achtervolgens die voors(chreve) conditien, alles onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie in forma, coram jo(ncke)r de Fusco, Du Buisson, hac xxvia. aprilis 1690.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Joannes, (°) Werchter 27.06.1665 (g. Joannes Van Hoegaerden en Catharina Hoylaerts),

     Wouters Adrianus, (°) Werchter 24.08.1666 (g. Anthonius Wouters en Anna Hoelaerts),

     Wouters Arnoldus, (°) Werchter 16.10.1669 (g. Arnoldus Machiels en Barbara Van Leempoel),

     Wouters Catharina, (°) Werchter 19.02.1673 (g. Jacobus Verhulst en Catharina Fobelets),  

 

Hoelaerts Elisabeth, (°) Keerbergen 08.12.1644 (g. Henricus Van der Roost en Elisabeth Hoolaerts),

 

Hoylaerts Catharina X - XI (N513 + S1705 + N1657), (°) Heist 07.04.1647 (g. Joannes Van Calster en Catharina Bocx),

 

Hoelaert Joanna, (°) Heist 24.01.1649 (g. Joannes Jennens en Joanna Vineron),

 

Hoelaert Andreas, (°) Heist 05.12.1651 (g. Andreas Van Ouffel en Catharina Nauts),

 

Hoelaert Anna, (°) Heist 21.06.1654 (g. Joannes Verhaghen en Adriana Martens n. Joanna Jacobs), x 1 Schriek 09.02.1673 (g. Jan Storms en Adriaen Van den Broeck) met Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 26.11.1651 (g. Adriaen Tuytgans en Magdalena Holemans), x 2 Schriek 24.05.1685 (g. Peter Vermeylen en Peter Mangelschots) met Jan Gyselincx. Deze x 1 Heist 14.06.1662 (g. Joannes Van den Broeck en Gisbertus Van den Broeck) met Catharina Van den Broeck, dit gezin mogelijk kinderloos, fa Jan Jan Antonissone,

Not.Swiggers 21.12.1702: Akkoord tussen Anna Hoylaerts (we Gillis Van den Broeck), x Jan Gijselincx en haar kinderen Elisabeth Van den Broeck (echtg. Jan Vincx), Catharina Van den Broeck (echtg. Dierik Liekens), Joanna Van den Broeck (echtg. Jan Provinciael) en Peter Van den Broeck (echtg. Catharina Thijs) over de helft van de windmolen en gronden te Schriek.

Not. Swiggers 23/21.12.1703: Akkoord tussen Anna Hoylaerts (we Egidius Van den Broeck) x Jan Gijselincx en haar zoon Peter Van den Broeck over de helft van de windmolen te Schriek met huis, schrans en land.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Elisabeth, (°) Schriek 13.05.1673 (g. Jan Borrens en Elisabeth Van den Broeck), + Schriek 09.03.1710,

     x Schriek 09.01.1697 (g. Peter Gijselincx en Peter Van Hove) met Vincx Jan,

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 10.08.1674 (g. Henri De Roeck en Anna Dupuis),

     Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 17.03.1676 (g. Antoon Scherens en Catharina Hoylaerts), + Schriek 06.03.1719,

     x Schriek 18.02.1703 (g. Jan Gijselincx en Peter Van Hove) met Liekens Theodorus,

     Van den Broeck Maria, (°) Schriek 07.04.1678 (g. Jan Somers en Maria Eggers),

     Van den Broeck Joanna, (°) Schriek 08.02.1680 (g. Arnold Somers en Joanna Wijns),

     x Schriek 22.06.1700 (g. Jan Gijselincx en Domien Provinciael) met Provinciael Joannes Baptist,

     Van den Broeck Peter, meier en molenaar van Schriek, (°) Schriek 18.01.1682 (g. Peter Mangelschots en Maria Strommens),

     + Schriek 11.05.1748, x 1 Schriek 21.12.1703 (g. August Gijselincx en Philip Gijselincx) met Thijs Catharina,

     x 2 Schriek 18.12.1705 (g. Adriaen Claes en Jan Vincx) met Vermeylen Anna,

     2. Gyselincx Magdalena, (°) Schriek 12.03.1686 (g. Egidius Van den Eynde en Magdalena Buls),

     Gyselincx Frans, (°) Schriek 21.12.1688 (g. Antoon Ven en Francisca Maria Van Grootendael),

     Gyselincx Anna, (°) Schriek 03.04.1691 (g. Philip Gyselincx en Joanna Huybens),

     Gyselincx Corneel, (°) Schriek 18.10.1693 (g. Corneel Gyselincx en Maria Van Herck),

 

Hoelaert Henricus, (°) Heist 15.10.1656 (g. Henricus Geens en Maria Heylen).

 

 

 

XI - Hoelaers Egidius (S1198), (°) Keerbergen 04.01.1639 (g. Egidius Jacobs en Joanna Van Stryp), x 1 Keerbergen 14.01.1659 (g. Jan Serneels en Jan Van de Valgaeren) met Maria Van Dijck, x 2 ? met Antonia Melis, x 3 Werchter 10.02.1662 (g. Joannes Van Goor en Abraham Van de Goor) met Van de Goor Maria (S1199), ° ca. 1639

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hoolaerts Maria, (°) Keerbergen 13.03.1659 (g. Bosmans Joannes en Hoolaerts Maria),

 

2. Hoolaerts Antonia, ill. (°) Keerbergen 29.08.1661 (g. Van den Plas Antonius en Verhoeven Maria n. Van Joanna),

 

3. Hoelaerts Magdalena, (°) Werchter 19.01.1662 (g. Joannes Van Rompa en Magdalena Van de Goor),

 

Hoelaerts Jacobus, (°) Werchter 18.08.1663 (g. Jacobus Backers en Anna Van den Eynde),

 

Hoolaerts Maria, (°) Werchter 09.04.1665 (g. Henricus Beckers en Maria Van Caster), + Werchter 17.04.1700, x Werchter 13.05.1687 (g. Van Roost Cornelius en Egidius Hoolaerts) met Daniel Van Espen, + Werchter 19.03.1731,

     Uit dit huwelijk:

     Van Espen Catharina, (°) Werchter 28.01.1688 (g. Egidius Hoolarts en Catharina Van Espen n. Catharina Van Hoegaerden),

     Van Espen Petrus, (°) Werchter 20.11.1689 (g. Petrus Van Espen n. Hoylaerts Egidius en Margaretha Forda n. Maria Van de Goor),

     Van Espen Joannes, (°) Werchter 02.04.1692 (g. Joannes Van Hoegaerden en Maria Van de Goor), + Werchter 16.05.1693,

     Van Espen Maria, (°) Werchter 21.03.1695 (g. Arnoldus Van Gorp en Maria Van de Goor),

     Van Espen Arnoldus, (°) Werchter 09.06.1698 (g. Arnoldus Hoilaerts n. Arnoldus Wouters en Catharina Hoilaerts),

 

Hoolaerts Catharina, (°) Werchter 24.05.1669 (g. Michael Lemmerechts en Joanna Ghijns nomine Catharina Adriaens),

 

Hoelaerts Joanna, (°) Werchter 07.07.1671 (g. Joannes Van Hoegaerden en Joanna Van der Meeren),

 

Hoelaerts Adrianus, (°) Werchter 08.02.1674 (g. Michael Van Casteren en Anna Hoolaerts),

 

Hoolaerts Anna, (°) Werchter 02.12.1678 (g . Cornelius Van Roost nomine Henricus Vermeylen en Anna Van Nin),

 

Hoeylaerts Anna, (°) Werchter 13.05.1681 (g. Cornelius Van Roost en Anna Wauters),

 

Hoeylaerts Catharina, X (S599), (°) Werchter 03.08.1684 (g. Jacobus Van Tongelen en Catharina Hoeylaerts).

 


 

X - XI - Van den Broeck Adriaen (N512 + S1704 + N1656), (°) Schriek 07.02.1649 (g. Mathias Scherens en Magdalena Claes), x Putte 28.07.1669 (g. Adrianus Wauters en Petrus Smets) met Hoylaerts Catharina (N513 + S1705 + N1657), (°) Heist 07.04.1647 (g. Joannes Van Calster en Catharina Bocx). Deze x 2 Schriek 13.08.1684 (g. Jan Van Hove en Egidius Van den Broeck) met Scherens Antoon. Hoylaerts Catharina x 3 Schriek 11.07.1688 (g. Peter Vermylen, Antoon Van den Broeck, Peter Huybrechts en Egidius Huybrechts) met Jan Van Rillaer.

 

Uit dit huwelijk:

 

1.Van den Broeck Jan, X - XI (N256 + S852 + N828), (°) Schriek 31.05.1670 (g. Jan Van den Broeck en Anna Dupuis),

 

Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 01.05.1672 (g. Van den Broeck Egidius en Anna Nagels),

 

3. Van Rillaer Adriaen, (°) Schriek 04.01.1693 (g. Adriaen Eggers en Catharina Van Rillaer),

 

Van Rillaer Maria, (°) Schriek 09.02.1695 (g. Jan Anthonis en Maria Huybrechts),

    

Van Rillaer Barbara, (°) Schriek 24.01.1698 (g. Willem Van Rillaer en Barbara Van den Bosch),

    

Van Rillaer Jan, (°) Schriek 21.06.1701 (g. Jan De Rijck en Josina Provinciael),

    

Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 19.11.1703 (g. Peter Van Rillaer en Catharina Claes), x Schriek 30.07.1735 (g. Martin Van Rillaer en Jan Gilis) met De Rijck Hendrik, geen fii te S, Heist,

    

Van Rillaer Martin, (°) Schriek 10.11.1706 (g. Martin Van Rillaer en Maria Huybrechts), x 1 Schriek 03.02.1730 (g. Fernand Van Hove en Willem Vercalsteren) met Vercalsteren Catharina, x 2 (niet S, Beer, K, ) met Goossens Anna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Rillaer Joanna, (°) Schriek 25.02.1731 (g. Arnold Vercalsteren en Joanna Van den Broeck),

     2. Van Rillaer Peter, (°) Schriek 06.02.1737 (g. Peter Goossens en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Elisabeth, (°) Schriek 12.02.1739 (g. Hendrik Van Langendonck en Catharina Claes).

 

 

 

X - Claes Adrianus (S598 + S604), (°) Keerbergen 03.12.1676 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Cleynhens), + Werchter 08.03.1713, x (niet  K, Bet, W, Rot, S, P, W, ) met Hoeylaerts Catharina (S599 + S605), (°) Werchter 03.08.1684 (g. Jacobus Van Tongelen en Catharina Hoeylaerts), + Werchter 14.02.1770. Zij x 2 met Gummarus Verelst, + Werchter 03.10.1730, x 3 Werchter 16.11.1732 met Adrianus De Ryck, + Werchter 08.10.1754.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Joannes, (°) Werchter 15.11.1704 (g. Joannes Claes en Maria Mangelscot),

 

Claes Maria, (°) Werchter 16.05.1706 (g. Arnoldus Van de Goor en Maria Van de Goor),

 

Claes Anna, IX (S299 + S303), (°) Werchter 17.03.1708 (g. Gommarus Ver Elst en Anna Van de Goor),

 

Claes Margaretha, (°) Werchter 27.08.1709 (g. Adrianus Eggers en Barbara Van Uijtvinck nomine Margaretha Van Rompo),

 

Claes Elisabetha, (°) Werchter 01.10.1711 (g. Arnoldus Van Houtvinck en Elisabeth Claes),

 

2. Verelst Joanna, (°) Werchter 23.09.1714 (g. Jacobus Moens en Joanna Verelst),

 

Verelst Arnoldus, (°) Werchter 24.11.1716 (g. Arnoldus Van de Goor en Petronilla Verelst),

 

Verelst Maria, (°) Werchter 19.04.1719 (g. Guilielmus Storms en Maria Van Gestel), + Werchter 15.09.1759, x (niet W, ) met Fayaerts Cornelius, (°) Werchter 12.12.1717 (g. Cornelius Geraerts en Elisabeth Wouters), + Werchter 16.04.1781, fs Petrus Fayaerts en Anna Crab,

     Uit dit huwelijk:

     Feijaerts Elisabeth, (°) Werchter 28.01.1744 (g. Adrianus De Rijck en Elisabeth Feijaerts), + Werchter 06.01.1782,

     x Werchter 18.05.1766 met Egidius De Voster, (°) Werchter 28.08.1721 (g. Egidius Servranckx en Maria Wijnans), fs Joannes en Joanna Van Hoegaerde,

     Fijaerts Cornelius, (°) Werchter 10.01.1746 (g. Cornelius Verelst en Anna Maria Vermijten), + Werchter 22.03.1772,

     x Werchter 07.01.1768 met Barbara Van Eijcken, (°) Werchter 24.12.1747 (g. Egidius Van Gorp en Barbara Luijten),

     + Werchter (Ninde) 13.12.1822, fa Guilielmus en Elisabeth Van Gorp,

     Feijaerts Catharina, (°) Werchter 04.02.1748 (g. Henricus Verelst en Catharina Lambert),

     Faijaerts Henricus, (°) Werchter 16.02.1752 (g. Henricus Feijaerts en Catharina Boidts),

     Feijaerts Anna Maria, (°) Werchter 28.11.1754 (g. Petrus Brughmans en Anna Maria Bosmans), + Werchter 22.12.1755,

     Feijaerts Guilielmus, (°) Werchter 27.06.1758 (g. Guilielmus Feijaerts en Catharina Geeraerts), + Werchter 14.12.1760,

 

Verelst Cornelius, (°) Werchter 06.11.1722 (g. Cornelius Geraets en Catharina Tielens), + Werchter 05.02.1773, x Werchter ...11.1754 met Geraets Catharina, (°) Werchter 16.04.1728 (g. Remigius Jansens en Catharina Vermijlen), + Werchter 12.02.1773,

     Uit dit huwelijk:

     Verelst Joannes Baptista, (°) Werchter 05.12.1755 (g. Joannes Baptist Feijaerts en Catharina Hoolaerts), + Werchter 09.07.1759,

     Verhelst Elisabeth, (°) Werchter 08.10.1759 (g. Henricus Geeraerts alias Butkens en Elisabeth Van Esche),

     Vanderelst Anna Maria, (°) Werchter 20.02.1764 (g. Joannes Faijaerts en Anna Maria Van Esche),

     Van der Elst Barbara Maria, (°) Werchter 03.08.1769 (g. Petrus Wouters en Barbara Maria Paeps alias Van Eijcken), + Werchter 17.08.1769.

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom