Voorouderlijst Hensmans Petrus

 

Heynsman(s), Hensman(n)s

Patroniem uit Heins, een afgeleide van Hendrik: 'haim-rîk'.

 


 

XII - Hensmans Petrus, x met Maria Van den Bossche.

 

Hieronder volgen (met dank aan Paul Peeters) twee opeenvolgende akten van dezelfde datum. Beide akten laten toe op te klimmen tot een hogere generatie met betrekking tot de familie Hensmans / He(y)msmans !

Het is wel zo dat in de rand van de eerste akte spijtig genoeg een inlassing vermeld staat, die niet op een zinnige manier kon weer weergegeven worden, omdat de tekst hiervan deels in de vouw van het register staat. Het is zelfs niet duidelijk waar de inlassing in de eigenlijke akte moet staan. Ik heb in de onderstaande transcriptie een hekje (#) geplaatst waar de inlassing vermoedelijk zou moeten komen. Het ontbreken van de randvermelding doet gelukkig geen al te grote afbreuk  aan de inhoud van de akte zelf.

In de eerste akte wordt de hoeve van Dormael aangehaald. Deze hoeve bestaat nu nog, waar de heer André Janssens een hoevebrouwerij uitbaat. Op 06.01.2015 was het Hof ten Dormaal nog het slachtoffer van een uitslaande brand. Uit beide akten blijkt dat Elisabeth Hensmans, vrouw van Joannes Van Meerbeeck alias Beenhouwer, de dochter is van Petrus Heymsmans en Maria Vanden Bossche. De hoeve moet een groot belang gehad hebben, want Maria Vanden Bossche en haar schoonzoon Joannes Van Meerbeeck huren de hoeve van Aleydis Peckius, weduwe van Anthonius Vanden Heetvelde (ook wel Heetvelts genoemd) voor niet minder dan 529 guldens en 19 stuivers (530 guldens min één stuiver). Jan Van Meerbeeck alias Beenhouwer was niet alleen pachter van de hoeve, maar ook meier van Tildonk.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 181v., akte dd. 3 april 1634.

Condt zij allen lieden alsdat in teghenwoirdicheyt vande naerghenoempde schepenen van Loven zijn ghecompareert Marie Vanden Bossche weduwe wijlen Peeters Heymsmans ende Jan Van Meerbeeck, haeren behouden zone, als man en(de) momboir van Lijsbethe Heymsmans, zijn huysvrouwe, hen d(aer)voir in des(en) sterckmaken(de), geloven(de) dezelve indyen te hebben dat zij ter maenisse van mevrouwe Aleydt Peckius dese hueringhe voor schepen(en) van Loven sal comen laude(re)n, approbe(re)n en(de) haeren p(er)soon en(de) goeden daervoir verbinden(de), en(de) hebben ind(ivisim) et in solidu(m) in hueringhe ghenomen, zoo zij bij dezen bekennen in hueringhe ghenomen ende aenveert te hebben, van jouffrouwe Aleydt Peckius, weduwe van wijlen mijn(e) heere Anthoenis Van(den) Heetvelde, in zijn(en) leven heere van Thieldonck, ten overstaen Jans Van(den) Putte, haeren dienstknecht, daertoe ghemachticht bij procuratie, ghepass(eer)t voir Pauwels Kyms, licen(tiaet) inden rechten en(de) notaris van(der) universiteyt en(de) oyck openbaer notaris, en(de) zeke(re) getuygen opd(en) vijfd(en) ap(ri)lis 1621, alh(ier) gesien en(de) mijn(e) heeren schepen(en) ghebleken, eene haere pachthoeve, ghenoempt de hoeve van Dormaele, gheleghen ten Daele onder Thieldonck v(oir)s(chreven), daer zijlieden de v(oir)s(chreve) Maeycken teghenwoirdichl(ijck) op zijn is woonen(de), ende dat voir een(en) termijn van neghen nu naestvolghen(de) jaeren, deen dander eenpaerlijck volghen(de), waeraff den iersten termijn verschijnen sal te Sinte Marttensmisse des jaers zesthienhondert en(de) vijffvenderttich, jaerl(ijcx) d(aer)enbinnen om ende voir vijff hondert ende derttich car(olus)gul(dens) min eenen stuyver, tot twintich stuyvers Brabants den guld(en) gherekent, mu(n)te ten tijde vander betaelinghe cours en(de) ghanck hebben(de), der v(oir)ghen(oempde) jouffv(rouw)e jaerl(ijcx) te betaelen oft den ghenen wettighe actie van haer hebben(de), ende te leveren, los en(de) vrij ghelt boven allen sdorps lasten, beden en(de) buyten beden, indyen daer eenighe affghegheven moeten wordden, dat dvuytgeversse nyet en weet, behalven de buyten bede van het Watereussel, die dvuytgeversse tot haren last nempt te betaelen, ende voirts meer op allen de conditien en(de) voirweerd(en), hier naer volghen(de), ierst dat Jan Van Meerbeke alias Beenhouwer, meyer van Thieldonck, met zijn huysv(rouw)e Lijsbeth Hemsmans, de welcke hij, hem in desen sterckgemaeckt, hem als borg(he) principael v(er)binden sal voirde v(oir)s(chreve) jaerl(ijcxe) huere en(de) voirt tvoldoen der s(elve)r #, item dat dese huerlinghen hun moeten te vreden houden mette specificatie van(de) landen, bempden, eeusselen, dese hoeve toeghevueght ende hunlieden ghelevert, ghescreven bijder handt van(de) verhuerdersse sonder de selve te moeten leveren bij eenighe precise mathe, maer moeten de pachters hun te vreden houden metter mate ghelijck de verhuedersse die onder haer pampieren, hueringhen oft coopen bevindt en(de) zoo die gheleghen zijn.

Item die v(oir)s(chreve) pachters en sullen egheen deel hebben aenden vijver, ontre(n)t de hoeve liggen(de), ghelijck inde voirgaende huere staet op de c(on)ditien aldaer v(er)melt, scheldt de verhuerdersse oyck quyt dat zij de selve vijvers noynt ghehadt en heeft, midts tselve met haren danck is gheweest, item egheen quytscheldinghe te pretenderen van soldaterijen oft anders(in)ts van tghene ghepasseert is, item en sullen dese pachters egheen ghesach meer hebben van dat zij willen zeggen dat zij nyet ghehadt en hebben van het stroot dat den mombour van(de) weesen wijlen Andries Fourdijn en(de) Adriaencken Van Gruendelbeke metten graen opt velt v(er)cocht hebben volghen(de) de conditie d(aer)aff ghehouden bij m(eeste)r Peeter a Kempis en(de) dat de pachters sullen moeten laten allen het stroot en(de) mest volghen(de) dese conditie.

Item de pachters sullen jaerl(ijcx) moeten gheven een voeyer hoey de ierste acht jaeren, item de pachters sullen moeten vuytwinteren en(de) houwen eenen osse, item dvuytgeversse sal moghen alle jaere kiesen acht fruytboomen om jaerl(ijcx) te ghenyeten die de pachters sullen moeten thuys bringhen sonder cortten.

Item die pachters sullen ghehouden zijn jaerl(ijcx) te planten en(de) te leveren derttich, zoo willighen als abbeelen, poten op de goeden des(er) hoefven, daert mevrouwe ghelieven sal en(de) die houden wassen(de) en(de) v(er)doernen en(de) opsluenen op pene van tselve te doen tot hunnen coste en(de) jaerl(ijcx) te leveren hondert busselen goeden leverbaeren walmen, al sonder cortten.

Item egheen houdt den portier te laten volghen inde Mechelsche poirte op privatie van(de) hoeve indyent mevrouwe belieft.

Item sullen de pachters jaerl(ijcx) moeten doen alle de keenen en(de) sesse busselen dackroeyen, dienen(de) tot reparatie sonder cortten.

Item ofter bevonden wordden eenighe parthijen int Werchter Broeck oft elders min te zijn dan de specificatie, hun d(aer)van ghelevert, en sullen de pachters egheenen affslach doen, item van ghel(ijcken) de huysinghen moeten onderhouden van(den) onderste ryckel nederwaerts thunnen coste.

Item de pachters sullen ghehouden zijn de goeden deser hoefven te mesten ghelijckel(ijck) en(de) and(er)s(int)s doen naer behooren, te weten den winteraert op zijn vier ghetijdighe voren en(de) den somer aert op zijn drije ghetijdighe voren en(de) soo voirts ten afscheyden ghemest te laeten.

Item dvuytgeversse sal moghen planten alderhande boomen naer haer gheliefte op de goeden des(er) hoefven.

Item thunnen affscheyden sullen de pachters moeten laeten allen het mest en(de) stroo.

Item de huerlinghen sullen ghehouden zijn de v(er)huerdersse met haer gheselschap drije mael tisaer te haelen met waeghen en(de) peerden en(de) wed(er)om thuys te leveren.

Item sullen noch ghehouden zijn de chijnsen, op de hoeve vuytgaen(de), jaerl(ijcx) te betaelen op affcortsele midts nemen(de) quitan(tie), die hun tot betaelinghe strecken sal.

Item bij faulte van jaerl(ijcxe) betalinghe van(de) huere sal die zelve hueringe vuyt zijn indyent mevrouwe belieft en(de) haer van vervallen schult evenwel doen betaelen en(de) van elcx haeren keuse te reserveren.

Item ten eynde vande hueringhe en sal de v(er)huerdersse nyet ghehouden zijn de hueringhe op te seggen.

Item de v(oir)s(chreve) pachters en(de) gehuyss(chen) v(er)binden hun midts des(en) voir tvoldoen van des(er) hueringhe en(de) alle de c(on)ditien, hier inne begrepen, hunne respective persoonen elck een voor al als principael en(de) alle hunne goeden, p(rese)nt en(de) toecomen(de).

Item de materialen, dienen(de) tot reparatie van(de) hoeve oft van eenighe oude oft nieuwe edifcien, aldaer te maecken, sullen de pachters moeten aenhaelen zonder cortten.

Item de straten, grachten, vreden, molenbeken, waterloopen en(de) dyerghel(ijcke) sullen de pachteren moeten doen naer behooren dat dvuytgeversse daer doer nyet beschadicht en wordde, al tot hunne pachte(re) costen en(de) lasten en(de) tot hunne afscheyden soo laeten op pene van tselve op hunnen coste te doen.

Item insgel(ijcx) te moeten kuysschen alle bempden, weyden, boogaerden, eusselen van alle bremen, vuytslach van dornen en(de) rouwagie, soo dat behoordt en(de) ten affscheyden soo te laten op pene v(oir)s(chreven), maer egheen boomen oft eersters oft ander jonck houdt te moghen vuytroeyen dat bequaem zoude moghen zijn om te herplanten, gheplant zijn(de) oft van zelfs ghewassen op pene van elck te v(er)beuren zesse r(ins)g(uldens) eens.

Item allen het trunckhoudt van trunckboomen sal volghen den pachteren, soo verre het haffsteel ghewoon is te ghaen, behalven van(de) Assembempt en(de) evenwel den zelven moeten v(er)maecken op pene van tselve te doen doen op hunnen coste ende den pachter sal jaerl(ijcx) te Loven ten huyse der v(er)huerdersse moeten leveren een hondert eycken mutsaert, te weten van zijn truncken.

Item des(e) pachters en sullen elcken trunckhout maer eens hebben binnen desen t(er)mijn en(de) ten lesten jare nyet moghen truncken.

Item dese pachters en sullen egheen ghesach hebben aen eenighe opgaen(de) boomen noch aen het sleunen der zelver, noch aen eenige trunckboomen, staen(de) aen(de) goeden des(er) hoeven opde straten noch aen eenighe jonghe eersters oft van ander hout, gheplandt zijn(de) oft nyet.

Item dese pachters en sullen nyet moghen p(re)tenderen oft queruleren datse soud(en) moghen zegghen van dat er min landts, bempt, weyd(en) oft eusselen ghehadt soud(en) hebben, maer hun te vreden houden met sulcx als Andries V(er)dijen ghebruyct heeft inde leste pachtinghe.

Item dese pachters sullen ghehouden zijn de reghen(oten) van(de) goederen deser hoeven te v(er)nyeuwen op hunnen cost.

Item de dachueren van(de) wercklieden opteeckenen en(de) overbringen oft betaelen op corttsele.

Item sullen dese pachters ter begeerten van(de) v(er)huerdersse dese pachtinghe oft hueringhe voer schepen(en) van Loven moeten comen passeren op privatie van(de) v(oir)s(chreve) hueringhe indyent mevrouwe belieft, al tot hunnen cost en(de) sto(m)me borghe stellen tot het ond(er)houden en(de) voldoen der selver tot contentem(ente) van(de) v(er)huerdersse tot haeren coste.

Item inghevalle den termijn des(er) pachtinghe ghedueren(de) eenich groot onweder van donder, blixem oft hagelslach gebeurde, daert Godt af v(er)hueden wille ende d(aer)deur eenighe beschadicheyt ghebeurde, sal dijen aengaen(de) de selve beschadicheyt gheestimeert wordden bij lieden hen des v(er)staen(de) en(de) d(aer)naer alsulcke quytschelinghe gedaen te wordden, soo men inder redelijckheyt sal bevind(en) te behooren, voirder oft and(er)s(int)s nyet.

Item dese pachteren zullen ghehouden zijn den vijvere te kuysschen tot op den ouden bedem op pene van tzelve te moghen doen doen thunnen coste, dies sal hij hebben die hellicht van(de) visschen.

Item de pachters en sullen nyet moghen visschen ten zij dat zij te voiren en hebben laten weten aen mevrouwe en(de) ten bijzijn van iemandt tot mevrouwens beliefte, de costen d(aer)van sullen halff en(de) hallf ghedaen wordden, behalven dat den pachter sal ghehouden zijn de visschen van mevrouwe thuys te bringen op hunnen cost alleen en(de) mevrouwe sal moghen tweelff karpers vuytkiesen.

Item indyen mevrouwe snoecken op den vijver sette op spijsselinge, soo sal den pachter ghehouden zijn de helft van(de) visschen te betalen en(de) moeten halen sonder cortten mevrouwen deel en(de) zijn deel daer het soude moghen zijn.

Item de pachters sullen ghehouden zijn te kraweyen eenmael tsiaers telcken een goet voeyer houdts, alle welcke v(oir)s(chreve) hueringe oft pachtinghe midtsgaders alle en(de) ieghewelcke conditien en(de) voirwaerden, dair inne begerepen, die v(oir)s(chreve) p(ar)thijen elck een ind(er) qualiteyt en(de) vuyt crachte als voer, malckanderen hebben gheloeft tonderhoud(en), tachtervolghen en(de) in alles te voldoen onder de v(er)bintenisse van hunne respective persoonen en(de) alle hunne goederen, beyde haeffve en(de) erffve, en(de) onder renunciatie van allen p(ri)vilegien en(de) exceptien, des(en) eenichs(int)s c(on)trarieren(de), in amplissima forma, coram Pulle, Willemarts, aprilis iiia., anno 1634.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 183v., akte dd. 3 april 1634.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naergen(oempt ghestaen die voirs(chreve) Marie Van(den) Bossche cum tutore ende Jan Van Meerbeke v(oir)s(chreven) als man en(de) momboir van El(isabe)t Hemsmans, zijn(e) huysv(rouw)e, hen d(aervoir in des(en) als principael sterckmaecken(de), gheloven(de) de zelve indyen te hebben, dat zij ter manisse der voirgen(oempde) mevrouwe Aleydt vuytgeversse tghene hier naer volghen(de), sal comen wettel(ijck) voor schepen(en) alh(ier) ratificeren ende approberen, hebben elck voir zoo vele zijlied(en) naer recht souden moghen ghericht zijn, soo van tocht als hun p(ar)t van proprieteyt van(de) naerghespecificeerde goederen, p(er) mo(nitionem) hebben opged(raegh)en met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) te weten die zeke(re) affgebrande stede, alwaer teghenwordichl(ijck) een huys is opgheboudt, gheleghen onder die prochie van Erps, reg(enoten) sheeren strate in drije zijden en(de) die kercke van Erps ter vierder zijden, item noch een dach(mael) lanths, gheleghen onder Erps v(oir)s(chreven) aen(den) windtmoeulen aldaer, reghen(oten) die beghijnen van Bruessele in twee zijd(en) en(de) sheeren strate ter derde(re), item noch die hellicht van een block landths, ghelegen aldaer, groot int gheheel vijff dachmaelen, reghen(oten) de Kercke strate ter eenre, die Daelstrate ter iir. en(de) derffghen(aemen) van Amandt De Pauwe ter derder zijd(en), exp(osito) soo is d(aer)ine gheghoet die v(oir)s(chreven) Jan Van(den) Putte sone wijlen ... [n.v.] als dienstknecht ind(en) naem en(de) tot behoef van(de) v(oir)s(chreve) vrouwe Aleydt Peckius, vrouwe van Thieldonck, en(de) dat bij titule van cautie tot v(er)zekerheyt van voldoen(inge) der v(oir)s(creve) jaerl(ijcxe) huere en(de) conditien en(de) voirweerden, d(aer)inne begrepen en(de) besproken, et satis die v(oir)s(chreve) opdrageren ind(ivisim) oblig(ando) et submitt(endo) ac dicta Maria renu(n)t(iando) p(ri)vileg(io) sen(atus) cons(ulti) velleani, haer ierst gheexpliceert, et waras op sheeren chijns van(den) gronde tanqua(m) prout, coram eisd(em) eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hensmans - Heymans Elisabeth, + Tildonk 23.01.1639 vv, x Tildonk 04.07.1627 (g. Henricus Gordts en Arnoldus Van Meerbeeck) met Van Meerbeeck alias Beenhouwer Joannes, meier,  pachter hoeve van Dormael, + Tildonk 13.01.1642, deze x 2 Tildonk 25.01.1640 (g. Egidius Heremans, Antonius Van Laer en Henricus Gorts) met Heremans Adriana,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Van Meerbeeck en zijn vrouw Elisabetha Heymsmans (Hensmans), beiden overleden. Arnoldus Van Meerbeeck en Michael Heymsmans gaven als voogden van hun minderjarige kinderen volmacht aan Guilielmus Impens om een perceel van van anderhalf dagmaal land onder Tildonk over te dragen aan Joannes Lhost, raadslid en pensionaris van de stad Leuven, ten behoeve van jonker Joannes Baptista Vanden Heetvelde. Deze laatste was blijkbaar onnozel, dat hier moet geïnterpreteerd worden als onschuldig of simpel. De kans is groot dat Arnoldus Van Meerbeeck een broer was van Joannes en Michael Heymsmans een broer van Elisabetha.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7531, fol. 113v., akte 3 juni 1643.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven compareren(de) m(eeste)r Guilliam Impens, clerck, etc(etera), tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met speciale procuratie, hem gegeven bij Aerdt Van Meerbeeck ende Machiel Heymsmans, als geede momboirs der kinderen wijlen Jan Van Meerbeeck ende van Elysabeth Heymsmans, gehuyschen als sij leefffden, voorden not(ari)s m(eeste)r Thomas Van Hoesbroeck ende seckere getuygen opden xxen. dach aprilis 1643, alhier gesien en(de) den naerbeschreven schepen(en) geblecken, bij manisse, etc(etera), heeft opgedraeghen met wettighe verthijdenisse een stuck landts, groot onderhalff dachmael, geleghen onder die parochie van Thildonck, regen(oot) Hendrick Goirdts ter ier., Jan Van Malcot ter iier., jor. Loys De Ketelbueter ter iiier. en(de) die beke ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est h(ee)r en(de) m(eeste)r Jo(hann)es Lhost, raedt en(de) pensionaris deser stadt Loven, inden naem en(de) ten behoeve van(den) onnoeselen jo(incke)r Jan Baptista Van(den) Heetvelde per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etara), in forma, et waras op een blanck tsiaers chijns aen het capittel van S(in)te. Peeters deen hellicht en(de) dander hellicht aen joncker Ketelbueter sonder meer, en(de) dit om en(de) voorde somme van een hondert ende vijftich rinsg(uldens) eens boven den voors(chreven) chijns, alles volgen(de) de v(oor)s(chreven) procuratie die welcke alhier wordt gehauden voor gepasseert, coram Dilbeeck, Loomans, junii iiia., 1643.

 

Hierbij nog een akte met vermelding van Joannes Van Meerbeeck alias Beenhouwer (x Elisabetha Hemsmans / Hensmans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 202r., akte dd. 8 juli 1634.

Item in teghenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Huybrecht Lunckens, bode der stadt van Loven, vuyt crachte van speciaele en(de) onwederroepel(ijcke) procura(tie), hem tot des naerbes(chreven) te doen, gegeven bij Art Van Meerbeck al(ia)s Beenhouwer, voorden not(ari)s m(eeste)r Librecht Van(den) Berghe en(de) zeckere getuyghen opden iiii. meert van desen jaere 1634, die naerbes(chreven) schepen(en) alhier gethoont en(de) volcomel(ijck) geblecken, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenisse en(de) met res(sche) en(de) rijse eene erffelijcke rente van neghen carolus erffel(ijck), den p(enninck) xvi, met allen de v(er)loopen der sel(ven), jaerel(ijcx) vallen(de) opd(en) eersten meert, als den v(oor)s(chreven) constituant bij erffvuytgeven hem heeft gereservert op secker halff boender lants onder Thildonck op Missecom volghen(de) de brieven van erffvuytgeven, gepassert voor meyer en(de) schep(enen) van Thildonck in date va. octob(ris) 1629, welcke rente wordt betaelt bij Willem Van(den) Bergh, hebben(de) die selve rente voor onderpant een daghmale lants, daer altijts een huys placht op te staen, geleghen tot Thildonck aen(den) Albeelen Driessche, reg(enoten) Peeter Van(der) Meeren, expos(ito) impos(itus) m(eeste)r Peter a Kempis p(er) mo(nitionem) jure et satis den v(oor)s(chreven) comparant vuyt crachte sijnder v(oor)s(chreve) procura(tie), oblig(ando), submitten(do) ac renunt(iando) prout in forma, warande(rende) de v(oor)s(chreve) rente en(de) v(er)loopen der selver voor goet, deuchd(elijck) en(de) onbelast, coram Pulle, Willemaert, julii viiia., a(nn)o 1634.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Meerbeeck Maria, (°) Tildonk 01.05.1628 (g. Antonius Heynsmans en Helena vv Jan Van Meerbeeck),

     Van Meerbeeck Elisabeth, (°) Tildonk 13.10.1630 (g. Joannes Vanden Bossche en Maria Gordts),

     Van Meerbeeck Antonius, ° Tildonk 04.11.1632, (°) Wespelaar (g. Antonius Van Meerbeke en Anna Gordts),

     Van Meerbeeck Lucia, (°) Tildonk 03.11.1633 (g. Antonius Van Laer en Lucia Aerts),

     Van Meerbeeck Barbara, (°) Tildonk 03.11.1636 (g. Henricus Gorts en Barbara Muens),

     Van Meerbeeck Anna, (°) Tildonk 24.11.1638 (g. Arnoldus Van Meerbeeck en Anna De Wit),

     2. Van Meerbeeck Catharina, (°) Tildonk 01.12.1640 (g. Judocus Heremans en Catharina Persoens),

 

? Hensmans Antonius,

 

Hensmans - Henselmans Josina - Jacoba - Lucia - Anna, x Tildonk 26.11.1635 (g. Henricus Smets en Petrus De Becker) met Joannes De Becker,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Jan, (°) Wespelaar 01.11.1634 (g. Jan Van Mierbeeck en Margareta Van Moll),

     De Becker Joannes, (°) Tildonk 21.09.1636 (g. Joannes Van Molcot en Anna Van Meerbeeck),

     De Becker Catharina, (°) Wespelaar 07.10.1640 (g. Engelbertus De Becker en Catharina Van Velthem),

     De Becker Wilhelmus, (°) Wespelaar 24.08.1643 (g. Wilhelm De Becker en Jacoba Vanden Bosch),

     De Becker Anna, (°) Wespelaar 26.03.1646 (g. Henric De Becker en Anna De Becker),

     De Becker Elisabeth, (°) Wespelaar 13.01.1649 (g. Jan Van Malkot en Barbara Vander Meeren),

     De Becker Antonius, (°) Wespelaar 19.12.1651 (g. Antonius Van Deyck en Barbara Van Vaeck),

 

Hensmans Francisca, + Erps 26.01.1681, x 1 Tildonk 09.07.1634 (g. Joannes Van Meerbeeck, Petrus Vande Put en Joannes Stroobants) met Vande Putte Joannes, + Tildonk 05.09.1635, x 2 Tildonk 02.02.1636 (g. Joannes Van Meerbeeck) met Joannes Verheyden, + Erps 21.03.1685,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vande Putte Joannes, (°) Tildonk 24.04.1635 (g. Joannes Van Langendonck en Barbara Stroobants),

     2. Verheyden Egidius, (°) Erps 09.12.1636 (g. Egidius Keyaerts en Elisabeth Verheyden),

     Verheyden Maria, (°) Erps 24.11.1638 (g. Michael Heynsmans en Maria Van Hoylaer),

     Verheyden Michael, (°) Erps 29.08.1642 (g. Michael en Maria Heynsmans),

     Verheyden Henricus, (°) Erps 28.03.1645 (g. Henricus Michiels en Anna Vanden Schrieck), + Erps 05.03.1710,

     x ca. 1685 (niet ErpsK, ) met Maria Corens, + Erps 05.07.1729, fii in Erps

     Verheyden Catharina, (°) Erps 15.02.1649 (g. Jan Van Kerckhove en Catharina Vanden Bosch),

     x Erps 02.05.1673 (g. Joannes Verheyden en Guilielmus Meys) met Cornelius Artoys, + Erps 29.09.1701, fii in Erps,

 

Hensmans Michael.

 


 

Hensmans Michael, (°) Til+, x Tildonk 20.11.1638 (g. Joannes Vander Meren, Ludovicus Hernandes en Joannes Beckers) met Vander Meeren Barbara, + Tildonk 05.02.1687.

 

De akte houdt de scheiding en deling van de goederen van Michael Hensmans en Barbara Vander Meeren onder hun kinderen en kleinkinderen. De scheiding en deling werd reeds verleden op 09.10.1688 voor notaris Philippus Van Hoff te Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949, folio 145r., akte dd. 13 maart 1697.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, clerck der middele schrijffcamere der stadt Loven, vuyt crachte en(de) naer vermoeghen van seeckere procuratie om t' ghene naerbes(chreven) staet, wettelijcken te moeghen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur van woorde tot woorde luydt aldus.

Proiect om te comen tot schijdinge en(de) dijlinge vande goederen, achtergelaeten bij wijlen Machiel Hensmans ende Barbara Vander Meeren, gehuyschen waeren als sij leeffden, die hier geleyt worden in ses deelen litteris A, B, C, D, E, F, als wesende ses staecken, te weten Jan, Anthoen, Cornelis, Peeter en(de) Guilliam Hensmans ende Hendrick Pops alias Van Eycken als momboir vande kinderen van wijlen Peeter Van Hove ende Anna Hensmans, ende ierst sal die letter A bij keuse hebben drij dachmaelen en(de) een virendeel lants onbegrepen die iuste mate vuyt een meerder stuck van een boinder, gelegen opt Mortervelt, regen(ooten) mevrouw van Terbanck ter eenre en(de) iire., de kercke van Tildonck ter iii. en(de) den wech ter iiii.

Item noch drij dachmaelen opt Tildonckvelt, regen(ooten) die weduwe Jaspar Gorts in twee sijden, de weduwe Guilliam Gorts ter iiie.

Dit gedeelte sal moeten draeghen eene rente van twee hondert gul(den)s capitael, die treckende is die Valckschole alhier, mede oock een viertel coren t' sjaers aen het capittel van S(in)te Peeters.

B.

Dit gedeelte sal hebben drij daghmaelen lants opt Mortervelt, regen(ooten) t' sheerenstraete ter ie., die kercke van Tildonck ter iie. en(de) iiie.

C.

Dit gedeelte sal hebben de hellicht van vijff dachmaelen lants, gelegen tot Tildonck, geheeten den Dooghniet, regen(ooten) Jan Hensmans ter ie. en(de) iie., Becvelt ter iiie., Jan Van Malcot ter iiii.

D.

Dit gedeelte sal hebben de hellicht vande vijff dachmaelen en(de) oock de hellicht vant voors(chreven) dachmael, dit gedeelte sal trecken vande letter F xii g(u)l(dens) x stuy(ver)s.

E.

Dit gedeelte sal hebben het huys op de riviere, daer den schoenmaeker in woont, regen(ooten) die herbaene ter ie. en(de) iie., mijnheer Helleweghen ter iiie., het Wijperstraet ter iiii.

Item een dachmael lants, gelegen op den Bergh, regen(oten) tsheeren straete ter ie. en(de) iie., de pastorije van Wackerseel ter iiie.

Item sal dit gedeelte alnoch genieten die twee jaeren huere, te weten die jaeren v(er)schenen 1686 en(de) 1687, dan is conditie dat dit gedeelte sal moeten draghen eene rente van tweehondert gul(dens) capitael, die trecken(de) is het Paus Collegie alhier, dan sal dit gedeelde alnoch moeten trecken van het ierste gedeelte vijffthien guldens.

F.

Dit gedeelte sal hebben het huys, gelegen op de plaetse, regenooten Jan Van Malcot ter ie., Jan Hensmans ter iie., de weduwe Gorts ter iii., die heeren van het capittel van Mechelen ter iiii.

Dit gedeelte sal moeten draghen eene rente van ... [n.v.] aen de Wittevrouwen binnen dese stadt ende chijnsen daerop vuytgaende.

Op conditie dat ingevalle meer lasten wirden bevonden vuyt te geven als hier voor op ieder gedeelte wordt vuytgesteken, excederende die drij stuy(ver)s t' sjaers, sullen malcanderen guarranderen, andersints niet.

Item ingevalle eenighe goederen, renten ofte andersints wirden bevonden, wesende vuyt dese dijlinghe, sullen gelijckelijck moeten gedeylt worden.

Item wordt geconditioneert dat ingevalle eenige van dese deylders in gebreke bleven sijne renten ende lasten jaerelijcx wel te betaelen, waer doorens die andere deylders souden connen aengesproecken worden bij die rentheffers als besitters van eenige panden, waer op die voors(chreve) renten souden mogen wesen beseth, het paert en(de) deel van(den) voors(chreven) gebreckelijcken hem bij dese deylinge gebleven sal wesen goet en(de) vast guarrant, het selve bij desen verobigerende.

Welcken volgende sijn gecompareert op heden desen ixen. october 1688 Jan Hensmans, in hauwelijck met Elisabeth Van Bol[l]e, Cornelis Hensmans, Anthoen Hensmans, Jan Hensmans en(de) Jacques De Neuter als momboirs vande onbejaerde kinderen van Peeter Hensmans, Hendrick Pops alias Van Eyck en(de) Jan Hensmans als momboirs vande kinderen van Peeter Van Hove en(de) Anna Hensmans, gehuyschen, de welcke ingevolghe van dese voors(chreve) settinghe hebben geprocedeert tot keuse der voors(chreve) goederen ende sijn bij den voors(chreven) Jan Hensmans gecosen die goeden sub l(itte)ra A ende bij den voors(chreven) Cornelis Hensmans die goeden sub l(itte)ra B ende sijn bij den voors(chreven) Anthoen gecosen die goeden sub l(itter)a C ende sijn bij den voors(chreven) Hendrick Pops alias Van Eyck en(de) Jans Hensmans in qualiteyt voors(chreven) gecosen die goeden, gelegen sub l(itter)a D ende bij Jan Hensmans en(de) Jacques De Neuter in qualiteyt voors(chreven) die goeden sub l(itte)ra E en(de) bij Guilliam Hensmans die goeden sub l(itter)a F, v(er)claerende elck hen hier mede te vreden ende content te houden, renuntieren(de) d' een van des anders gedeelte, versueckende hier van van mij not(ari)s hier van acte in behoorelijcke forme, constitueren(de) t' saemen ende elck een int besonder onwederroepelijck een ieder thoonder deser om in hunne respective naemen te gaen voor die heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders ende aldaer dese scheydinghe ende deylinghe in behoorelijcke forme gedirigeert sijnde ende oock des voorschreven is, te vernieuwen ende herkennen met alle solemnitijten gerequireert, verthijdenisse van d' een ende des anders volgens dese kiesinghe, promitt(entes), et(ce)t(era), obli(gando), sub(mittendo) ac renunt(iando) ut in forma, aldus gedaen in dathe als voor ter presentie van Philipus Tanneau ende Jan Taverniers, als getuyghen hier toe geroepen ende gebeden, hebbende die voors(chreve) comp(aran)ten ende getuyghen geteeckent de minute deser met mij not(ari)s, onder stont, quod attestor, ende was onderteeckent P. Van Hoff.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voors(chreven) geconstitueerden obligando, submitten(do) ac ren(untiando) in forma, coram jo(ncke)r Eynatten, Wimmers, hac xiiia. marii 1697.

Sententiatum ter instantien van Guilliam Vander Veeken, in hauwelijck hebbende Lucia Van Hove, mede als momboir van Aert Van Hove ten laste der kinderen van wijlen Peeter Hemsmans om te comen tot guarrant en(de) ontlastinghe eender erffelijcke rente van twelff gul(den)s en(de) thien stuy(ver)s t' sjaers, v(er)loopen der selver, verschenen van diversche jaeren ende te verschijne interesten idque monente et ducente praetore, coram eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hensmans Joannes, (°) Tildonk 30.08.1640 (g. Joannes en Elisabeth Vander Meren), + Tildonk 07.12.1689, x Tildonk 10.07.1665 (g. Ludovicus Van Bolle en Antonius Vander Meren) met Van Bolle Elisabeth, (°) Tildonk 14.08.1644, + Tildonk 27.09.1724, fa Ludovicus en Catharina Firens,

In deze akte (met dank  aan Paul) maakt men melding van Elisabetha Van Bollé, weduwe van Joannes Hensmans (Hemsmans), tesamen met hun kinderen Joannes, Gerardus, Barbara, Catharina en Cornelius Hensmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7948, folio 297v., akte dd. 16 juni 1696.

Inde tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, clerck der middele schrijffcamere der stadt Loven, vuyt crachte en(de) naer v(er)moeghen van seeckere procuraite om den naervolgen(de) contracte notariael wettelijcken te moeghen doen v(er)nieuwen, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur van woorde tot woorde luydt aldus.

Op heden desen xven. juny 1696 comparerende voor mij openbaer not(ari)s, tot Loven residerende, en(de) in de presentie vande getuyghen naergenoemt, Elisabeth Van Bollé, wed(uw)e van wijlen Jan Hemsmans, en(de) Jan Hemsmans, Geeraert en(de) Beycken Hemsmans, de welcke hebben v(er)claert, gelijck sij doen bij desen, soo in henne eyge naemen als hen sterckmaeckende voor Cathlijn en(de) Cornelis Hemsmans en(de) gebruyckende d' ierste comparante die cracht en(de) maght, haer gegeven bij die heeren oppermomboiren deser stadt en(de) van haeren ressoortte in date ... [n.v.] juny 1696, onderteeckent Rombauts, wel en(de) deughdelijcken ontfanghen te hebben vuyt handen van Jan Leunckens en(de) Joanna Dons, gehuysschen, eene somme van een hondert gul(den)s in loopenen gelde, te weten den ducaton tot drije gul(den)s en(de) vijff stuy(ver)s en(den) den pattacon tot twee gul(den)s en(de) twelff stuy(ver)s gerekent, ter saecke van welcke somme die voors(chreve) comparanten t' saemen en(de) ieder in solidum hebben geloeft, gelijck sij doen bij desen, ten behoeffve der voors(chreve) gehuysschen te gelden en(de) te betaelen eene rente van sesse gul(den)s en(de) vijff stuy(ver)s t' sjaers, waer van het ierste jaer van betaelinge vallen en(de) verschijnen sal op den xven. juny vanden toecomenden jaere xvic. sevenentnegentich en(de) soo voorts van jaere tot jaere totte effective quytinge toe, de welcke sal moeghen geschieden t' eender reyse in gelde en(de) specie als boven, geloven(de) voorts die voors(chreve) rente alle jaeren op haeren valdagh te leveren en(de) te betaelen binnen die stadtswissele van Loven, los en(de) vrije, soo van xen., xxen., cen., mindere en(de) meerdere penninghen en(de) exactien, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen, als schult met recht v(er)wonnen, onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie als naer recht ende naementlijcken tot vastigheyt der voors (chreve) capitaelen en(de) jaerlijcxe betaelinge der v(oor)s(chreve) rente hebben v(er)obligeert drije daghmaelen en(de) een halff lants, gelegen tot Tildonck op het Mortervelt, regen(oten) Terbanck ter ie. en(de) iie., de kercke van Tildonck ter iii. en(de) den voetwegh van Loven op Mechelen ter iiii. zeyden, wesende alleenelijck onderhalff dagh(mael) belast met eenen clijnen sheeren chijns onder den boeck van Ketelboetere en(de) subiect aen eenen peertskeur sonder meerder, daer vooren t' saemen en(de) ieder in solidum alteyt goet guarrandt gelovende, consenteren(de) daerover int slaen en(de) maecken van beleyde en(de) mainmise, mede int decreet en(de) herdecreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder eenich daeghement, constitueren(de) voorts N.N. en(de) een ieder thoonder deser om t' ghene voors(chreven) is, te doen en(de) laeten v(er)nieuwen en(de) herkennen voor die heeren meyer en(de) schepenen van Loven en(de) alomme elders en(de) aldaer te consenteren in de voluntaire condemnatie en(de) parate executie sonder daeghement, promitten(tes) ratum, etc(eter)a, actum binnen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van Hendrick Janssens en(de) Guilliam De Jardin, als getuyghen hier toe aensocht en(de) gebeden, hebben(de) die voors(chreve) comparanten die minute deser beneffens mij not(ari)o onderteeckent, onderstont quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Aldus vernieuwt door den voors(chreven) geconstitueerden, obligan(do), submitten(do) ac ren(untiando) in forma, coram Peeters, Vanden Kerckhoven, hac xvia. junii 1696.

            In de marge.

Is gebleken bij notariale quittantie de date xi. july 1730, gepass(eer)t voor den not(ari)s J.A. Dury dat de rente, in desen vermelt, is gerembours(eer)t en(de) gequeten door den eerw(eerdigen) heere Guillielmus Loes, confessor van(de) Halffstraet alhier, betaelende voor Joanna De Wortelaer, novice aldaer, aen s(ieu)r Guillielmus Josephus Cansmans en(de) jo(uffrouw)e Suanna Mommeyers, gehuysschen, quare sic vacat 23. feb(ruarii) 1731.

Ita est A. Geeraerts, 1731.

     Uit dit huwelijk:

     Heynsmans Barbara, (°) Tildonk 07.01.1665 ill. (g. Barbara Hensmans en Ludovicus ...),

     Heynsmans Joannes, (°) Tildonk 11.10.1667 (g. Joannes Vander Meeren en Anna Hensmans),

     Heynsmans Petrus, (°) Tildonk 20.07.1670 (g. Petrus Van Bolle en Lucia Heynsmans), + Tildonk 21.10.1710,

     x Wespelaar 12.08.1687 (g. Joannes Van Cauwenbergh en Egidius Peeters) met Vanden Bosch Joanna (Anna) Maria, fii in Til,

     Heynsmans Gerardus, (°) Tildonk 13.10.1673 (g. Gerardus Gorts en Anna Van Bolle), + Tildonk 14.09.1697,

     Heynsmans Antonius, (°) Tildonk 28.07.1677 (g. Antonius Heynsmans en Anna Van Bolle n. Adriana Vande Put),

     Heynsmans Catharina, (°) Tildonk 18.12.1678 (g. Joannes Caluwaerts en Elisabeth Van Laer n. Catharina Van Bolle),

     + Tildonk 19.11.1764, x Tildonk 20.04.1717 (g. Petrus Van Espen en Arnoldus Vanden Bosch) met

     Petrus Crabbeels - Corbeels, + Tildonk 06.11.1726 plots aan een opstoot, fii in Tildonk,

     Heynsmans Elisabeth, (°) Tildonk 11.04.1683 (g. Antonius Heynsmans en Elisabeth Van Laer),

     Heynsmans Cornelius, (°) Tildonk 01.06.1686 (g. Cornelius Heynsmans en Elisabeth Vander Meeren), + Til 21.07.1775,

     x Tildonk 13.12.1723 (g. Arnoldus Vanden Bosch en Laurentius Machiels) met Lambrechts Petronella,

     (°) Kampenhout 10.03.1697, + Tildonk 18.06.1778, fa Antonius en Joanna Stroobants, fii in Tildonk,

 

Hensmans Petrus, (°) Tildonk 08.06.1642 (g. Petrus Caluwaerts en Joanna Vander Meren), + Kortenberg 26.06.1688, x 1 Tildonk 22.10.1672 (g. Jan De Becker en Guilielmus Gorts) met Catharina Gordts, x 2 (niet Kort) met Margareta Gevels, deze 2 x Kortenberg 07.08.1689 (g. Stephanus Gevels en Martinus Van Ham) met Gielis Van Hamme, (°) Sterrebeek 24.01.1666 (g. Cornelius ex Humelgem en Barbara Gallebaert ex Zaventem), hij x 2 met Van Wesembeeck Clara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Heynsmans Maria, (°) Kortenberg 12.09.1673 (g. Gerardus Gorts en Maria De Witte),

     Heynsmans Petrus, (°) Kortenberg 22.12.1675 (g. Jan Creytsaerts koster n. Petrus De Witte en Francisca Heynsmans),

     + Kortenberg 17.08.1730, x Kortenberg 19.10.1702 (g. Rumoldus De Pauw en Otto Verhaegen) met Clara Wesenbeeck, fii in Kortenberg,

     Heynsmans Guilielmus, (°) Kortenberg 22.09.1687 (g. Guilielmus De Witte en Martina Orts),

     Heynsmans Anna, (°) Kortenberg 30.09.1680 (g. Jan Creytsaerts n. Guilielmus Heynsmans en Maria Van Wesel n. Anna De Witte), + Kortenberg 28.10.1680,

     2. Heynsmans Anna, (°) Kortenberg 08.10.1683 (g. Stephanus Gevels en Anna Loos),

     Heynsmans Joanna, (°) Kortenberg 19.08.1687 (g. Cornelius Heynsmans en Joanna Gevels), x met 1712 met Guilielmus De Busscher,

     Heynsmans Maria, (°) Kortenberg 20.02.1689 (g. Jan Ronsmans en Maria De Muylder), x ca. 1717 met Jan Van Dijck,

     3. Van Hamme Petrus, (°) Kortenberg 11.02.1691 (g. Petrus Van Eycken en Anna Van Ham), x Nossegem 18.01.1716 met Angelica Mommens, fii in Nossegem,

     Van Hamme Martinus, (°) Kortenberg 24.12.1695 (g. Martinus Van Ham en Barbara Gallebaert),

     4. Van Hamme Joannes, (°) Kortenberg 28.09.1700 (g. Jan Elskens en Anna Jacoba De Molin),

     Van Hamme Henricus, (°) Kortenberg 11.08.1702 (g. Henri Van Wesebeeck en Maria Cleris),

 

Hensmans Catharina, (°) Tildonk 19.04.1644 (g. Joannes De Becker en Catharina Vanden Bosch), + Tildonk 14.04.1646,

 

Hensmans Anna, (°) Tildonk 27.03.1646 (g. Joannes Van Maelkot en Anna Janssens),

 

Hensmans Jacobijnken, (°) Tildonk 25.04.1648 (g. Egidius Limbosch n. Gerard Maes en Jacobijnken Vanden Bosch),

 

Hensmans Arnoldus, (°) Tildonk 01.05.1650 (g. Arnoldus Persoens en Catharina Reyniers),

 

Hensmans Martinus, (°) Tildonk 25.08.1652 (g. Martinus Vanden Bosch en Francisca Heynsmans),

 

Hensmans Cornelius, (°) Tildonk 23.11.1654 (g. Cornelius Van Nuffere en Maria Van Meerbeeck),

 

Hensmans Antonius, (°) Tildonk 02.04.1658 (g. Antonius Vander Meeren en Maria Verheyen), x Tildonk 08.10.1679 (g. Gerardus Gorts, Martinus Vanden Bosch, Petrus en Guilielmus De g) met Gorts Maria, (°) Tildonk 29.07.1659, fa Henricus en Maria De Wit,

Akte (met dank aan Paul Peeters) , waaruit blijkt dat Guilliam Hensmans sone Anthonis (en Maria Gorts) poorter van Leuven werd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7601, fol. 139r°, akte dd. 10 september 1717).

In tegenwoordighijt der heere meyers ende schepenen van Loven naer te noemen comparerende Guilliam Hensmans sone Anthonis, geboortigh van Thildonck, is geworden poirter deser stadt ende tselve poirterschap hem geiont gratis ingevolge de resolutie magistrael in date deser, onderteeckent J. Van Besten, mits alleenelijck betaelende aenden oudt overdeken deser stadt De Brauwer ses guldens voor een brant eemer ende drije guldens voor de vondelingen, welcken volgens heeft in handen van. voors. heere meyer den eedt gedaen, coram d. Hertals et van Arenberch, hac xen. 7bris. 1717.T. Van Besten, 1717.

 

In de bijgaande akte van evictie wordt melding gemaakt van Anthonius Hemsmans (Hensmans), zijn vrouw Maria Gorts en zijn schoonmoeder enerzijds en Arnoldus Smets (meier) met zijn vrouw Joanna G(h)ijselincx anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris CuvelierI, register nr. 7949, folio 38r., akte dd. 18 augustus 1696.

Allen de ghene die dese tegenwoordighe letteren sullen sien oft hooren lesen, wij Vanden Driesch, Peeters, Vanden Kerckhoven en(de) Thielemans, schepenen der stadt Loven, doen condt ende te weten, alsoo d' erffgen(aemen) en(de) representanten van wijlen Maria De Wit en(de) Van Anthoen Hemsmans en(de) Maeycken Gorts met schepene brieven deser stadt in date xxxen. meert 1695 in prima verbonden ende verobligeert staen aen Jenneken Gorts, wed(uw)e van wijlen Jaecques De Neuter, in de ontlastinge van seeckere rente van vier hondert guldens capitaels mette costen en(de) gevolgh van dijen en(de) de v(oor)s(chreve) impetrante om daer van beeter verseeckert te sijn en(de) voldaen te worden, ons versocht heeft haer verleent te worden behoorelijcke provisie van mainmise, in desen dienende, addresseren(de) aen den iersten bode, in desen t' aensoecken, de welcke oock aen haer op den viien. aprilis 1695 sijn geaccordeert geweest op en(de) tot alle en(de) iegewelcke henne goederen, beyde haeffve ende erffve, vuyt crachte van welcke brieven den bode Michiel Berghs hem op den viien. dito heeft getransporteert binnen de dorpen van Tildonck en(de) Wincxel en(de) aldaer in sijne als in ons gen(adichs) heere en(de) deser stadts handen ten behoeffve der v(oor)s(chreve) imp(etran)te genomen heeft onder andere een halff daghmael en(de) eenen inslagh, gelegen int hoff ter Cammen tot Tildonck, item drije daghmaelen een halff en(de) xxxii roeden lants, gelegen op het Mortervelt, regen(oten) den voetwegh ter ie., den heere adv(ocae)t Van Roy ter iie. en(de) den heere doctoor Sullivane ter iiie., item sesse daghmaelen lants opt Hulstervelt, regen(oten) sheerenstraet in twee , derffgen(aemen) Heilleweghen ter iiie., item sesse vierendeelen bempts, genoemt den Roden Bempt, regen(oten) mijnheere Tsestich en(de) Affligem, alles volgens desselffs relaes, in dorso van(de) selve brieven gestelt, welcke exploicten alsoo gedaen sijnde, heeft die v(oor)s(chreve) imp(etran)te doen daghen tot seeckeren gelegen daeghe Guilliam De Wit bij contbrieven deser stadt door den bode Cornelis Hemsmans Michael Berghs en(de) Cornelis Hemsmans door den dienaer Lowet door den dienaer ut retulerunt als momboirs der kinderen van wijlen Anthoen Hemsmans en(de) Maeycken Gorts en(de) der erffgen(aemen) ofte representanten van wijlen Maria De Wit ten eynde om die v(oor)s(chreve) brieven van mainmise te comen sien decreteren ende v(er)claeren executoriael, de welcke oock mits hender non comparitie op den xxxen. aprilis 1695 sijn gedecreteert en(de) v(er)claert executoriael, vuyt crachte van welcken decreete de voors(chreve) goederen sijn ter vente gestelt geweest met affixie van biletten op de kerckdooren van Wincxel ende Tildonck en(de) huyse van Aert Smets, herberghe tot Tildonck, innehauden(de) specificatie vande panden, prefixie vande plaetse, dagh en(de) ure, waer ende wanneeer men de selve goederen vercoopen soude door den bode Minnen ut retulit, naer voorgaen(de) permissie van U E(erwaerde) in date xiiii. aprilis 1696, ondert(eeckent) J. Van Berchem, in vueghen dat daerover is gehauden geweest den iersten sitdagh op den xviii. dito in de herberghe voors(chreven), dan alsoo t' voors(chreven) decreet was gesurranneert voor en(de) aleer den tweeden sitdagh saude wesen gehauden geweest, soo heeft die voors(chreve) impetrante wederomme doen daghen den voors(chreven) Guilliam De Wit met condtbrieven deser stadt door den bode Minnen en(de) den v(oor)s(chreven) Cornelis Hemsmans door den dienaer Lowet in henne voors(chreve) qualiteyt, mitsgaeders Gillis Van Hamme en(de) Margriete Huens, soo in henne eyghe naemen als momboir en(de) momboiresse van henne kinderen en(de) een ieder van hun int besonder door den v(oor)s(chreven) bode Minnen bij contbrieven deser stadt ut retulerunt, tot seeckeren gelegen daeghe ten eynde om die v(oor)s(chreve) brieven van mainmise anderwerff te comen sien decreteren ende verclaeren executoriael, d' welck oock op den xxii. juny 1696 is geschiet, vuyt crachte van welcken anderwerffven decreete, soo sijn die voors(chreve) goederen anderwerff ter vente gestelt geweest met affixie van biletten op die v(oor)s(chreve) kerckdooren en(de) herberghe als vooren door den bode Minnen ut retulit, in vueghen dat daer over sijn gehouden twee behoorelijcke sitdaeghen binnen Tildonck vuyt crachte van U E(erweerde) permissie in date xxiiien. juny 1696, onderteeckent J.G. Van Beten, waer van den iersten is geweest op den 27en. juny en(de) den tweeden op den xien. july van desen jaere 1696, als wanneer het voors(chreven) halff daghmael lants als hooghsten en(de) lesten verdierdere metten vuytganck van(de) branden(de) keersse is gebleven aen s(ieu)r Aert Smets, meyer van Tildonck, om en(de) voor de somme van eenentvijfftich guldens en(de) den voors(chreven) inslagh om en(de) voor de somme van twintigh gul(den)s en(de) de sesse daghmaelen om en(de) voor twee hondert en(de) negenentwintigh gul(den)s in goeden permissien wisselgelde, daer inne begrepen die hooghen aen den selven Aert Smets en(de) de drije daghmaelen een halff en(de) tweentdertigh roeden om en(de) voor de somme van een hondert en(de) drijentviertigh guldens en(de) den voors(chreven) bempt om en(de) voor de somme van een hondert en(de) eenen gulden in gelde als vooren, daer inne begrepen insgelijcx de hooghen aen(den) not(ari)s Loncin, alles volgens conditie daer van sijne, gehouden door den gesworen clerck Loncin, alhier in originali gethoont, gesien en(de) gebleken, alle welcke besoignien en(de) exploicten alsoo gedaen sijnde, heeft die voors(chreve) executante wederomme doen daghen den voors(chreven) Guilliam De Wit door den bode Minnen en(de) den voors(chreven) Cornelis Hemsmans door den dienaer Herman Lowet, mitsgaeders de coopers door den v(oor)s(chreven) bode Minnen ut retulerunt voor die heeren meyer en(de) schepenen deser stadt Loven ten eynde om die goedenisse te comen sien doen en(de) wijsen met inthimatie soo verre hij alsdan nyet en compareerden ofte iemanden anders in hennen naeme, datmen hender absentie nyettegenstaen(de) totter interpositie vanden voors(chreven) decreete saude voorts procederen naer behooren, doen alsoo te weten dat bij ons schepenen voors(chreven) alle de voors(chreve) stucken en(de) bescheeden met des daer aen cleefft int lange wel en(de) rijpemijck oversien en(de) geexamineert hebben(de) en(de) geconsidereert datte voors(chreve) ghedaeghde en(de) geexecuteerde ter puyen aff van desen stadthuyse noch eens voor[ts]geroepen sijnde door den bode Minnen ut retulit, nyet en sijn gecompareert oft iemanden anders in hunnen naeme en(de) soo voorts procederen(de) totter interpositie vanden voors(chreven) decreete, hebben wij schepenen voors(chreven) ter manisse des heere meyers en(de) onsen wijsdomme geauthoriseert en(de) authoriseren bij desen allen die v(oor)s(chreve) exploicten, proclamatien en(de) sitdaeghen en(de) allen t' ghene des in desen gedaen en(de) gebesoigneert is, en(de) tegen de voors(chreven) ghedaeghde en(de) geexecuteerde en(de) alle de ghene eenigh recht oft actie pretenderen(de), deffault en(de) contumacie gevende, hen van alsulcken recht, actie en(de) pretensien als sij totte voors(chreve) goederen souden moeghen hebben, heysschen ofte pretenderen, nu ofte naermaels daer van versteecken(de), hebben ierst het voors(chreven) halff daghmael lants, item den inslagh en(de) den voors(chreven) bempt, v(er)claeren(de) den voors(chreven not(aris), alhier present, den voors(chreven) Aert Smets daervan te nomineren als cooper aengewesen en(de) aenwijsen bij desen, aen den selven Aert Smets, item de voors(chreve) sesse daghmaelen, v(er)claeren(de) den voors(chreven) Aert Smets, alhier present, daer van te nomineren als coopersse Catharina Vander Hulst, wed(uw)e van wijlen Jan Thielemans, en(de) de voors(chreve) drije dagh(maelen) een halff en(de) xxxii roeden lants v(er)claeren(de) den v(oor)s(chreven) not(ari)s, alhier present, de selve Catharina Vander Hulst te nomineren als coopersse, deselve goederen aen(de) v(oor)s(chreve) Catharina Vander Hulst aengewesen en(de) aenwijsen, om de selve te houden, te hebbene en(de) te gebruycken als henne andere propre goederen, en(de) is dijenvolgen(de) den voors(chreven) Aert Smets, alhier present en(de) accepteren(de), soo voor hem als Joanna Gijselincx, sijne tegenwoordighe huysvr(ouw)e, in het v(oor)s(chreven) halff daghmael, inslagh en(de) bempt en(de) den v(oor)s(chreven) not(ari)s Loncin, alhier present en(de) accepteren(de) in den naeme en(de) ten behoeffve van(de) v(oor)s(chreve) Catharina Vander Hulst in de v(oor)s(chreve) sesse daghmaelen en(de) drije een halff dagh(maelen) en(de) xxxii roeden lants ter manisse des heere lieutenants meyers (naer dijen den selven van sijn recht van naederschap hadde gerenuntieert) daer inne behoorelijck gegoeyt, gegicht en(de) geerfft met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert et waras achtervolgens de voors(chreve) conditien, actum hac xviiia. augusti 1696.

 

In de onderstaande akte wordt Maria De Wit, de weduwe van Henricus Gorts en inwoonster van Tildonk, genoemd. Zij is de de moeder van Maria Gorts (x Anthonius Hensmans). Uit de akte blijkt dat Joannes Gorts ook een zoon is van Henricus en Maria De Wit. Henricus Gorts verleed zijn testament op 13.03.1666 voor notaris P. Weets (vermoedelijk is dit notaris Petrus Wetz te Haacht, doch dit archief is niet meer bewaard). Ik meen uit de akte te kunnen afleiden dat Guilielmus en Joanna Gorts eveneens haar kinderen waren. In de akte wordt ook melding gemaakt van Cornelius en Guilielmus Hensmans, allicht de broers van Anthonius, alsmede van Egidius Van Hamme. Deze laatste was volgens de akte gehuwd met Margaretha Huens, doch ik ga er van uit dat de griffier zich hier vergiste en dat het Margaretha Gevels moest zijn. De akte voor de schepenen van Leuven bevat een retroakte van 03.12.1666, die werd verleden voor notaris Geogius Duibuisson te Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949 folio 77r., akte dd. 20 oktober 1696.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, clerck der middele schrijffcamere der stadt Loven, vuyt crachte en(de) naer vermoeghen van seeckere procuratie om den naervolgen(den) contracte notariael wettelijcken te t' ghene naerbes(chreven) staet, wettelijcken te moeghen doen vernieuwen en(de) passeren herkennen sententieren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur van woorde tot woorde luydt aldus.

In tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clercq G. Boels vuyt crachte van onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder deser gegeven, om den naervolgen(den) contracte behoorelijck te herkenne en(de) v(er)nieuwen, heeft t' selve gedaen in der manieren naervolgen(de.

Op heden desen derden december 1666 compareren(de) voor mij notario en(de) in de presentie vande getuyghen naergenoempt d' eersame Maeycken De Wit, achtergelaeten weduwe wijlen Hendrick Gorts, innewoonder van Tildonck, geassisteert met Jan Gorts, haeren comp(aran)ts sone, de welcke heeft bekent, soo en(de) gelijck sij bekent bij desen, in goeden geevalueerden gelde ontfanghen te hebben vuyt handen van meester Symon Lambrechts en(de) Margarite Berckmans, gehuysschen, de somme van twee hondert guldens eens, waer voor die voorschreven comparante heeft gelooft ende bekent midts desen ten behoeve vanden voorschreven Lambrechts ende sijne huysvrouwe, alhier present en(de) t' selve accepteren(de), soo voor hun als voor hunne naercomelingen te betaelen eene jaerlijcxe rente teghens den penninck sesthien, wesende jaerlijcx de somme van twelff guldens thien stuyvers tsjaers, de welcke haeren cours en(de) loop sal beginnen te nemen op heden date deser en(de) alsoo voor den iersten jaere van betaelinghe vallen den derden december vanden toecomende jaere sesthien hondert sevenensestich ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinghe toe, binnen dese stadt te leveren, los en(de) vrije van alle lasten en(de) impositie, soo van den ven., xen., xxen., hondersten, mindere en(de) meerdere penningen, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen ende tot naerdere vastigheyt der voorschreven rente, soo heeft die comparante daer voor verobligeert haeren persoon en(de) goederen, signantelijck een halff boender landts aen den Craeyeneyck, regenooten die herbaene aldaer, item noch thien vierendeele landts, gelegen op het Troonevelt, regenooten die Roystraete aldaer onder Tildonck, soo en(de) gelijck de selve aen haer comparante bij testamente van haeren voorschreven man sijn gelegateert met volle macht vande selve te moghen belasten en(de) veralieneren ofte anderssints te doen haer beste gelieven, wesende t' selve testament gepasseert voor den notaris P. Weets op den xiiien. meert 1666, consenteren(de) int slaen van mainmise en(de) decreet der heeren schepenen deser stadt Loven daer over te geven, alles onder obligatie, submissie en(de) reuntiatie in forma, signantelijck aen het privill(egio) senat(us) consulti vell(eiani) auth(entica), constitueren(de) die voors(chreve) comp(aran)te ieder thoonder deser om t' gene voors(chreven) is, te doen en(de) laeten vernieuwen voor heer, hoff en(de) rechter competent oft elders daer het van noode soude mogen wesen en(de) aldaer te consenteren in voluntaire condemnatie sonder hier toe geroepen oft ghedaeght te derven worden, aldus gedaen, gepasseert ten daeghe, maende en(de) jaere voors(chreven) ter presentien van Willem De Wit en(de) Stanislaus Hiel, getuyghen, hier toe gheroepen ende gebeden, en(de) heeft die voors(chreve) comparante neffens haeren voors(chreven) sone die minute deser neffens mij notario onderteeckent, onder stont, quod attestor, en(de) was onderteeckent Georg. du Buisson, not(ari)s.

Welcken volgens soo heeft den voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte en(de) naer vermogen sijnder voors(chreve) procuratie den contracte notariael behoorelijck herkent en(de) vernieuwt met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert, mede eentsamentlijck geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, coram jo(ncke)r Silvius, G. Hoppenbrouwer, desen thiensten december 1670, signatum J. Vander Heyden.

Aldus vernieuwt en(de) herkent sonder eenighe innovatie te doen aen(de) voors(chreve) constitutie brieff, bij den voors(chreven) geconstitueerden, obligan(do), submitten(do) ac ren(untiando) in forma, coram jo(ncke)r Vanden Driesch, Thielemans, hac xxa. octobris 1696.

Sententiatum ter instantien van mijnheere Joannes Alphonus Tonserson, doctoor in de rechten, et(ce)t(er)a, ten laste van Guilliam De Wit en(de) Cornelis Hensmans als momboirs der kintskinderen ofte erffgenaemen van wijlen Maria De Wit, van Jenneken Gorts, soo in haeren eyghen naeme als moeder en(de) momboiresse van haere kinderen, van Guilliam Hemsmans als momboir ofte naesten bloetverwant der voors(chreve) kintskinderen ofte erffgenaemen, en(de) Gillis Van Hamme en(de) Margarite Huens, gehuysschen, soo in henne eyghe naemen als momboir en(de) momboiresse der kinderen van wijlen Peeter Hemsmans, om te comen tot naerdere vastigheyt der capitaelen en(de) betaelinge der v(er)loopen der rente, int witte deser v(er)melt, v(er)schenen van diversche jaeren, en(de) jaerelijcxe betaelinge der selver, den voors(chreven) Guilliam De Wit, Jenneken Gorts, Gilis Van Hamme ende Margarite Huens, hier toe gedaeght bij behoorelijcke contbrieven deser stadt door den bode Vander Buecken en(de) den voors(chreven) Cornelis en(de) Guilliam Hemsmans door den dienaer Lowet ut retulerunt, idque monente praetore, coram eisdem eodem.

 

De volgende akte van dezelfde datum in het register gaat eveneens over Maria De Wit, weduwe van Henricus Gorts, en haar aanverwanten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949, folio 79v., akte dd. 20 oktober 1696.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, clerck der middele schrijffcamere der stadt Loven, vuyt crachte ende naer vermoeghen van seeckere procuratie om t' ghene naerbes(chreven) staet, wettelijcken te moeghen doen v(er)nieuwen en(de) sententieren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), luydende aldus.

In tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clercq G. Boels vuyt crachte van onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder deser gegeven om den naervolgen(den) contracte behoorlijck te herkennen en(de) v(er)nieuwen, heeft t' selve gedaen in der manieren naervolgen(de).

Op heden den xxiien. april xvic. sevenensestich compareren(de) voor mij notario en(de) inde presentien vande getuyghen naergenoempt, d' eersaeme Maeycken De Wit, achtergelaeten wed(uw)e wijlen Hendrick Gorts, innewoondere van Tildonck, die welcke heeft bekent, soo ende gelijck sij bekent bij desen, ontfangen te hebben in goeden gevalueerden gelde vuyt handen van m(eeste)r Symon Lambrechts ende Margarite Berckmans, gehuysschen, die somme van hondert vijfftich guldens, waer voor die voors(chreve) comp(aran)te heeft geloofft, soo en(de) gelijck sij doet mits desen, ten behoeve vande voors(chreve) gehuysschen, alhier present en(de) t' selve accepteren(de), soo voor hun selven als voor hunne erffgenaemen, te betaelen eene erffelijcke rente van neghen guldens seven stuyvers en halven teghens den penninck sesthien, die welcke haeren cours ende loop sal beginnen te nemen op heden date deser, sal alsoo den iersten jaere van betaelinge vallen op den xxiien. april vanden toecomen(den) jaere 1668 ende soo voorts van jaere tot jaere totte quytinge toe, die sal moeghen geschieden in eender reyse met volle rente, binnen deser stadt Loven te leveren, los en(de) vrije van alle lasten, impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, mede van ven., xen., xxen., honderste, mindere en(de) meerdere penninghen, daer voor verbindende haere goederen en(de) persoon, present ende toecomende, onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie in forma, renuntieren(de) specialijck in het privill(egio) senat(us) consulti vell(eiani) auth(entica) si qua mulier, daer van bij mij notario onderricht sijnde, ende om de voors(chreve) renthefferen noch naerder te verseckeren, soo heeft de voors(chreve) comparante tot naerder vasticheyt vande voors(chreve) rente verobligeert die goederen naerbeschreven, ierst een boender lants aen de Craeyndijck, regenoten die herbaene aldaer, item noch thien vierendeelen landts, gelegen opt Troonevelt, regenooten die Roystraete onder Tildonck, soo en(de) gelijck de selve aen haer comparante bij testamente van haeren voors(chreven) man sijn gelegateert met volle macht vande selve te moghen belasten ende veralieneren oft anderssints te doen haer beste gelieven, wesende t' selve testament gepasseert voor den notaris P. Weedts, over de selve goederen op den xiiie. meert 1666, woonende tot Haecht, consenterende int slaen ende maecken van mainmise ende decreet der heeren schepenen van Loven daer over te geven in gewoonelijcker manieren en(de) forme onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma, constitueren(de) die voors(chreve) comp(aran)te ider thoonder deser om het gene voors(chreven) is, te doen en(de) laeten vernieuwen voor schepenen deser voors(chreve) stadt Loven oft elders daer het van noode soude moghen wesen ende aldaer te consenteren in voluntaire condemnatie sonder daer toe gedaeght oft geroepen te derven worden, aldus gedaen en(de) gepasseert ten daeghe, maende en(de) jaere voors(chreven) ter presentien van Guilliam De Wit en(de) m(eeste)r Jacques de Roseus (?) als getuyghen, tot desen geroepen en(de) gebeden, en(de) heeft de voorschreve comp(aran)te neffens mij notario de minute deser geteeckent, onder stont, quod attestor, en(de) was onderteeckent Georg. du Buisson, not(ari)s.

Welcken volgens soo heeft den voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte sijnder procura(ti)e den voors(chreven) contracte behoorelijck herkent en(de) vernieuwt in alle sijne pointen en(de) clausulen, mede eentsaementlijck geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise, obligan(do), submitten(do) ac reuntian(do) in forma, coram jo(ncke)r Silvius, G. Hoppenbrouwer, desen xen. december 1670, signatum D. Vander Heyden.

Aldus vernieuwt en(de) herkent sonder eenighe innovatie te doen aen den voors(chreven) constitutie brieff, bij den voors(chreven) geconstitueerden obligan(do), submitten(do) ac ren(untiando) in forma, coram jo(ncke)r Vanden Driesch, Schillemans, hac xxa. octobris 1696.

Sententiatum ter instantien van mijnheere Joannes Alphonsus Tonsern, doctoor in de rechten, et(ce)t(er)a, ten laste van Guilliam De Wit en(de) Cornelis Hemsmans, als momboirs der kindtskinderen ofte erffgenaemen van wijlen Maria De Wit, van Jenneken Gorts, soo in haeren eyghen naeme als moeder en(de) momboiresse van haere kinderen, van Guilliam Hemsmans als momboir ofte naeste bloetverwant der v(oor)s(chreve) kintskinderen ofte erffgenaemen en(de) van Gillis Van Hamme en(de) Margrite Huens, gehuysschen, soo in henne eyghen naemen als moeder momboir en(de) momboiresse der kinderen van wijlen Peeter Hemsmans, om te comen tot naerdere vastigheyt der capitaelen en(de) betaelinge der v(er)loopen der rente, int witte deser vermelt, v(er)schenen van diversche jaeren, ende jaerelijcxe betaelinge der selver, den voors(chreven) Guilliam De Wit, Jenneken Gorts, Gillis Van Hamme en(de) Margrite Huens hier toe gedaeght bij behoorelijcke contbrieven deser stadt door den bode Vander Buecken en(de) den voors(chreven) Cornelis en(de) Guilliam Hemsmans door den dienaer Lowet ut retulerunt idque monente praetore, coram eisdem eodem. 

 

Andermaal gaat het hier over een akte van evictie met vermelding van Maria De Wit (x Henricus Gorts), haar kinderen en kleinkinderen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949, folio 169v., akte dd. 2 april 1697.

Allen de gene die dese letteren sullen sien oft hooren lesen, wij jo(ncke)rs Vanden Driessche, Peeters, Wimmers ende Vanden Kerckhoven, schepenen der stadt van Loven, doen condt ende te weten met kennisse der waerheyt dat alsoo wijlen Maria De Wit met schepene brieven deser stadt respective in date xe. december 1670 in tertia verbonden ende verobligeert stont aen wijlen Symon Lambrechts en(de) Margaretha Berckmans in twee renten, d' eene van twelff guldens thien stuyvers ende d' andere van negen guldens seven stuyvers eenen halven siaers, den penninck sesthien, ende de voors(chreve) rentheffers om vande voors(chreve) renten ende jaerlijcxe betaelinhe der selve beeter verseeckert en(de) voldaen te worden, ons versocht hebben hen verleent te worden behoolijcke provisie van mainmise, in desen dienende, addresserende aenden iersten bode, in desen t' aensoecken, de welcke oock aen hem ten voors(chreven) daeghe en(de) jaere sijn verleent geweest op ende tot alle ende iegewelcke haere goederen, beyde haeffve ende erffve, vuyt crachte van welcke brieven wijlen den bode Olivier Wijbreghs hem op den elfsten dito heeft getransporteert binnen Tildonck ende aldaer in sijne als in ons gen(adichs) heeren ende deser stadt[s] handen genoemen heeft een halff boinder lants, gelegen op de Crayeneycke adaer, regenoeten de herbaene, volgens desselffs relaes op de voors(chreve) brieven gestelt, welcke exploicten alsoo gedaen sjnde, ende t' voluntair consent gedraeghen int bekennen der voors(chreve) renten, soo sijn die voors(chreve) brieven van mainmise op den xxen. dito gedecreteert ende verclaert executoriael, welcke voors(chreve) renten ende verloopen van dijen sijn getransporteert gheweest bij Jan Claes den auden ende Anna Lambreghts, aenden heere licentiaet Hoppenbrauwer ende jouff(rouw)e Maria Le Febure, gehuysschen, volgens d' acte, gepasseert voor de heeren meyer ende schepenen van Loven op den xxxien. decembris 1678 in tertia, ende midts die voors(chreve) pandt was insuffisant, soe heeft den heere doctor Tonsern die voors(chreven) schepene brieven doen vernieuwen ende sententieren voor die heere meyer ende schepenen deser stadt op den xxen. octobris lestleden in media ende heeft ons versocht hem verleent te worden naerdere brieven van mainmise, in desen dienende, om te comen tot naerdere vasticheyt der voors(chreve) capitaelen ende betaelinghe der verloopen der voors(chreve) renten, beyde verschenen van diversche jaeren, de welcke oock aen hem op den xxiien. octobris 1696 sijn geaccordeert geweest op alle ende iegewelcke goederen der erffgenaemen ofte representanten van wijlen de voors(chreve) Maria De Wit, vuyt craghte van welcke brieven den bode Lambreght Vander Buken hem ten voors(chreven) daeghe heeft getransporteert binnen den dorpe van Tildonck ende aldaer in sijnen als in ons gen(adichs) heeren ende deser stadts handen genoemen heeft ten behoeve des voors(chreven) heere imp(etran)ts volgens desselffs relaes, in dorso vande selve brieven staende, te weten een daghmael lants, gelegen op het Tildonck Velt, regen(oten) de Woerinckstraete ter eenre, den Heyligen Geest van Tildonck ter tweedere, mijnheer Helleweghen ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) Guilliam Gorts ter iiii., item een daghmael op den Deughnyet, regen(oten) den voetwegh van Loven op Mechelen ter ie., den H(eyligen) Geest van Tildonck ter ii., Willem Van Velthem ter iii., item onderhalff daghmael lants opt Hulteren Velt, regen(oten) sheerenstraete ter ie., den Grooten H(eyligen) Geest ter ii., item een daghmael lants opt Ketelvelt, regen(oten) die straete in drije en(de) Guilliam Van Velthem ter iiii., item een boinder en(de) een halff daghmael op Hulterenvelt, regen(oten) de straete ter i. den Grooten H(eyligen) Geest ter ii. en(de) iii. en(de) Motenbergh ter iiiie., item een halff daghmael lants op de Waterloos, regen(oten) den Groenen Wegh ter ie., die kercke van Wesemael ter ii., Hendrick Poets ter iii., item een halff boinder lants op den Krayeneycke, regen(oten) de herbaene aldaer, den heere van Wespelaer aldaer ende het aertgat, welcke exploicten gedaen sijnde, heeft den voors(chreven) heere imp(etran)t doen daeghen met behoorlijcke contbrieven deser stadt Guilliam De wit als momboir der kints kinderen ofte erffgenaemen van wijlen de voors(chreve) Maria De Wit, Jenneken Gorts, soo in haeren eyghen naeme als moeder en(de) momboiresse van haere kinderen Gillis Van Hamme en(de) Margarita Huens, gehuyschen, soo in hunne eygen naemen als moeder ende momboiresse soo van haere kinderen, verweckt met Peeter Hemsmans, door den bode Vander Buken ut retulit en(de) Guilliam Hemsmans als momboir ofte naesten bloedtverwant ende Cornelis Hemsmans als momboir der voors(chreve) kints kinderen door den dienaer Herman Lowet ut quoque retulit t' eenen seeckeren gelegen daeghe voor die heeren schepenen deser stadt ten eynde om die voors(chreve) brieven van mainmise anderwerffve ende die voors(chreve) brieven van naerdere mainmise te coemen sien decreteren ende verclaeren executoriael met inthimatie, etc(eter)a, de welcke oock midts non comparitie oft oppositie anderwerffven ende die naerdere brieven van mainmise op den thiensten 9bris. 1696 sijn gedecreteert en(de) verclaert executoriael, vuyt crachte van welcke decreten allen de voors(chreve) goederen sijn ter vente gestelt geweest op die kerckdoore van Tildonck ende huyse van Aert Smets, herberghe aldaer, inhaudende specificatie vande panden, prefictie van dagh ende ure, waer ende wanneer men de voors(chreve) goederen vercoopen soude door den bode Vander Buken ut retulit, in vuegen dat daer over sijn gehauden twee behoorlijcke sithdaeghen inde herberghe voors(chreven), waer van den iersten is geweest op den xiii. november ende den tweeden op den xxviien. ditto vanden voorleden jaere 1696, alswanneer de voors(chreve) goederen ierst int particulier ende daer naer in massa midts int particulier geen gebodt en wirde gedaen, als hooghsten ende lesten verdierdere metten vuytganck vande brandende keersse sijn ghebleven aen den not(ari)s Loncin om en(de) voor de somme van drijhondert gul(den)s in wisselgeldt, alles volgens conditie daer van sijne, gehauden door den geswoeren clercq Ingelbert Loncin, alhier in originali gesien en(de) gebleken, alle welcke besoignien, exploicten en(de) proclamatien alsoo gedaen sijnde, heeft den voors(chreven) heere executant den voors(chreven) Guilliam De Wit, Jenneken Gorts, Gillis Van Hamme en(de) Margarite Huens bij behoorlijcke contbrieven deser stadt en(de) den voors(chreven) Cornelis en(de) door den bode Vander Buken en(de) den voors(chreven) Gulliam en(de) Cornelis Hemsmans door den dienaer Herman Lowet doen daeghen voor die heeren meyer en(de) schepenen deser stadt ut retulerunt, ten eynde om die goedenisse te comen sien doen en(de) wijsen met inthimatie in soo verre sij alsdan nyet en compareerden oft imanden in hennen naemen, dat men hender absentie nyettegenstaende, totter interpositie vanden voors(chreven) decrete soude voorts procederen naer behooren, doen alsoo te weten dat bij ons schepenen voors(chreven) allen de voors(chreve) stucken en(de) bescheeden met des daer aen cleeft, int lange oversien ende geexamineert hebbende, en(de) geconsidereert datte voors(chreven) ged(aeghd)e en(de) geexecuteerde ter payen aff van desen stadthuyse nochtans voorts geroepen sijnde door den bode Peeter De Koninck loco Vander Buken ut retulit, nyet en sijn gecompareert oft iemandt van hennen t' weghen ende soo voorts procederende totter interpositie vanden voors(chreven) decrete hebben wij schepenen voorschreven ter manisse des heere meyers ende onsen wijsdomme geauthoriseert ende authoriseren bij desen allen die voors(chreve) exploicten, besoignien, proclamatien ende sithdaeghen ende allen het gene dese in desen is ghedaen ende gebesoigneert ende teghen de voors(chreve) gedaeghde en(de) geexecuteerde deffault en(de) contumatie gevende, hen van alsulcken recht ende actie als sij totte voorschreve goederen souden moeghen hebben, heysschen ofte pretenderen, nu ofte naermaels versteeckende, hebben de selve aengewesen ende aenwijsen bij desen aenden voorschreven notaris Loncin om de selve te houden, te hebben en(de) te gebruycken als sijne andere en(de) propre goederen, ende is dijenvolgende den voors(chreven) notaris, alhier present en(de) accepterende voor hem ofte voor de gene bij hem hier naermaels te noemineren ter manisse des heere meyers (naer dijen den selven heere meyer van sijn recht van naerderschap hadde gherenuntieert), daerinne behoorlijck gegicht, gegoyet en(de) geerft met allen solemnitijten van  rechte daertoe gerequireert, alles achtervolgens die voors(chreve) conditie, actum hac secunda aprilis 1697.

     Uit dit huwelijk:

     Hensmans Cornelius, (°) Tildonk 06.07.1680 (g. Cornelius Heynsmans en Maria De Wit),

     Hensmans Guilielmus, (°) Tildonk 05.04.1682 (g. Guilielmus Heynsmans en Ionna Gorts), (°) door Maria Limbosch,

     x Leuven St.-Geertrui 10.12.1719 met Catharina Servranckx, fii in Leuven,

     Hensmans Barbara, (°) Tildonk 23.01.1684 (g. Ioannes Heynsmans en Barbara De Wit),

     Hensmans Joannes, (°) Tildonk 19.07.1686 (g. Joannes De Becker en Maria Vanden Bosch n. Catharina ...),

     Hensmans Gerardus, (°) Tildonk 06.11.1688 (g. Gerardus Gorts en Catharina Van Maelcot),

     Hensmans Laurentius, (°) Tildonk 10.12.1690 (g. Laurentius Mommens en Catharina Van Hove),

 

Hensmans Guilielmus, (°) Tildonk 03.08.1659 (g. Guilielmus De Becker en Catharina Vanden Bosch),

 

Hensmans Joanna, (°) Tildonk 27.08.1662 (g. Joannes Puttemans en Maria Schoivaerts).

 


 

Van Hove Petrus, (°) Werchter 15.06.1642 (g. Petrus Lauwens en Catharina Roeffs), x (niet W, Kamp, Heist, Wak, Buk, Til, H, Wes, ) met Anna Hensmans, (°) Tildonk 27.03.1646 (g. Joannes Van Maelkot en Anna Janssens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Lucia, (°) Werchter 16.05.1672 (g. Petrus Van Tongelen sr en Lucia Hensmans),

 

Van Hove Joannes, (°) Werchter 19.09.1674 (g. Joannes Van Langendonck en Maria Van Hove),

 

Van Hove Arnoldus, (°) Werchter 30.10.1675 (g. Petrus Van Tongelen nomine Van To... en Maria Van Hove n. Joanna Van Hove).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom