Voorouderlijst Hendrickx Andreas

 

Hend(e)riks, -rick(s), -ri(c)kx, -ri(c)x, -ryck(x), -rijckx, -rieckx, -rijcks, -rickz, -rixch, Hendry(c)ks, Hendrik, -ich, Hendrerick,  Hendrickze, Hendrikse(n), Henrick, -rix, Henriksen, Heinderyckx, Heindri(c)kx, -ryck(x), -rijck(x), -rycx, He(i)ndrichs, Heijnd(e)rickx, Heynd(e)ri(k)x, -ryc(k)x, -rik(s), Heyndriks, -rikx, -rieckx, Hinderickx, -rij(c)kx, -ry(c)kx, Hindrick(s), -ric(k)w, -ricq, -riks, -ri(k)x, -rijckx, -ryck(s), -ry(c)kx, Hindri(c)kx, Heendrickxen, Henrickx, Endrick, Hendricé, -ce, Hentrick, Hentrich(x), ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'Haim-rīk'.

 


Onderstaande Hendrix Jan is mogelijk dezelfde als Henrix Jan in x 1 met Van Rijmenant Elisabeth.

 

Hendrix Joannes, (x) Rijmenam 04.06.1611 (g. Joannes Zegers en Peeter De Grove), (x niet R, K, H, O, Mech, ) met Vermeulen - Vermoken Gertrudis.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hendrix Catharina, (°) Rijmenam 12.05.1611 (g...),

 

Hendrix Christophorus, (°) Rijmenam 20.11.1612 (g. Sr Medina de Montoia en Magdaleen Van Gerven),

 

Hendrix Egidius, (°) Rijmenam 20.11.1612 (g. Gilis Verbraken en Magdaleen Van Heem),

 

 Hendrix Andreas, (°) Rijmenam 09.01.1615 (g. Andries Verswijveren en Catlijn Cornelissen).

 


bovenstaande gegevens onder voorbehoud

 

Hendrickx Andreas, (°) Rijmenam 09.01.1615 (g. Andries Verswijveren en Catlijn Cornelissen), x Schriek 09.02.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Ludo Elen) met Schrens (Schrijns - Scherens) Joanna - Anna, (°) (niet H, O, W!?, ), zij x 1 x > 1625 met Guns Adrianus, x 2 (niet W!, Heist, S, ) met Van Calster Joannes.

 

Deze akte met dank aan Paul Peeters geeft duidelijkheid over de gezinnen van onderstaande Catharina en Maria Van Calster.

In de onderstaande akte, die op 02.03.1665 werd verleden voor de schepenen te Leuven (bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7552, folio 222r°), wordt melding gemaakt van de twee kinderen van Jan Van Calsteren en Joanna Schrijns, met name Catharina en Maria. Uit de akte blijkt dat Catharina Van Calsteren gehuwd was met Gillis Van Hove en dat Maria Van Calster huwde met Hendrik Holemans. In de acte wordt ook verwezen naar procuraties, die door Joanna Schrijns werden verleden voor notaris Hendrik Van den Panhuysen te Werchter. Het archief van notaris Hendrik Van den Panhuysen is echter niet bewaard gebleven.

 

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen Peeter Schrijns in sijnen eyghen naem en. Andries Hendricx vuyt cracht van onwederoepelijcke procuratien, hem gegeven bij Joanna Schrijns, sijne huysvre., te voren weduwe wijlen Jan Van Calsteren, Gillis Van Hoffve met Cathlijn Van Calsteren ende Hendrick Holemans met Maria Van Calsteren, respective gehuysschen, kinderen der voorn. Joanna, opden xxviij. janry. en. xx febry. lestleden, respective gepasseert voor H. V. Panhuysen als nots. ende sekere getuyghen, tot Werchter residerende, alhier in forma authentica gesien en. gebleken, de welcke hebben bekent t' hennen contentemente in gereede en. geevalueerde penninghen van opden vijffden der voors. maendt february ontfanghen te hebben van weghen den convente van Sinte Cathlijnenberch opden Grooten Beghijnhove binnen deser stadt de somme van drij hondert guldens eens, geloven. daervoor aen Cornelis Van Moockenborch, present en. ten behoeve van. selven convente accepteren., jaerlijcx opden vijfden february te be­taelen eene rente van achthien guldens en vijfthien stuyvers erffelijck, d' eene hellicht bij den voors. Peeter Schrijns en. d' ander bij de constiten. des voors. Andries Hendricx, daervan d' eerste jaer vallen en. verschijnen sal den vijfden january xvic. sessentsestich ende soo voorts van jaere tot jaere binnen Loven in. vs. convente ofte aen. rentmr. van dien te leveren los en. vrij van ve., x., xx. ce., meerdere oft mindere penninghen ende van allen andere impositien, innegestelt oft inne te stellen, t' elcken valdaeghe als schuldt met recht verwonnen, daervoor Xobligeren. de vs. compten. henne eyghen psoonen. en. goederen, en. den tweeden die oock van sijne constiten. haeve en. erfve, teghenwoordighe en. toecomen., ende specialijck den eersten compt. vijff dachmaelen landts, gheleghen tot Tremeloo onder Werchter, regen. d' erffgen. Anthoon Goris ter ie., d' erfgen. Peeter Vileers ter ije., tsheeren straet ter iije. en. die heyde ter iiije. sijden, belast met ontrent acht stuyvers chijns, ende den tweeden compt. vuyt cracht der voors. procuratien huys ende hoff, geleghen tot Tremeloo onder Werchter, groot drij dachmaelen, regen. Jan Heylighen ter ie., tsheeren straet ter ije. en. iije. en. d' erffgen. Bapt. Van Balen ter iiije. sijden, belast met den chijns van een. capuyn en. een half vierdel even aen. hertoch van Aerschot en. achthien stuyvers tsiaers aen. kerck oft H. Geest van Haecht, item een halff boender bempts, gent. den Hontsbempts, insgelijcx tot Tremeloo gelegen, regen. de Hontstraet ter ie., d' erffgen. jor. Van. Cruyce ter ije., d' erffgen. Otto ter iije. en. het Creyteborch ter iiije. sijden, belast met drij mouttons aen. heere van Bossuyt, consenteren. daerover int maecken en. slaen van beleyde en. mainmise, mede in. decrete der heeren schepen. van Loven, sonder daertoe gedaeght oft geroepen te moeten worden, renuncieren. tot desen effecte van. beneficien tam ordinis divisionis excussionis et auth. presente. cod. de fideiussorib. quam senat. cons. vell. auth. si qua mulier, etha., de constiten. van d' erffecten van dien bij de voors. procuratien oock gecertioreert geweest sijnde, met conditie dat de voors. rente t' allen tijden sal moghen gequeten worden alst de rentgelders gelieven sal t' eender reyse met gelijcke capitaele somme en. volle rente, mits die opseggende drij maenden te voren, coram Sylvius, Goffaer, marty ija. a° 1665.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Guns Henricus, (°) Werchter 25.09.1625 (g. Van Hove Henricus en Verbint Anna),

    

Guns Maria, (°) Werchter 20.01.1628 (g. Carels Petrus en Wauters Maria),

    

2. Van Calster Catharina, (°) Heist 26.07.1636 (g. Joannes Jennis en Catharina Veuren), x Schriek 30.01.1656 (g. Joannes Bosmans en Joannes Verbeeck) met Gillis Van Hove,

Onderstaande akte met dank aan Christina Savat

AVT3: 13 okt 1685:

Aert Holemans en Peeter Holemans uit Werchter, Gielis Van Hove uit Heijst geasst met Peeter De Belder x Beijcken Van Hove dochter Gielis en Hendrik Van Hove ... ten overstaen van Hendrik Holemans als momboir van de minderjarige kinderen Gielis Van Hove hebben twee jaar geleden ontvangen uit handen van Hendrik Van Leemputten de som van 80 gl.

     Uit dit huwelijk:

     Van Calster Barbara, (°) Heist 25.01.1657 (g. Adrianus Batens en Barbara Van Caelster),

     Van Calster Maria, (°) Heist 12.10.1659 (g. Joannes Willems en Maria Schrens),

     Van Calster Joannes, (°) Heist 11.01.1662 (g. Joannes Ceulemans en Maria Van der Vecken),

     Van Calster Henricus, (°) Heist 23.12.1663 (g. Henricus Hoelemans en ... Van Caelster),

     Van Calster Franciscus, (°) Heist 04.08.1666 (g. Franciscus Somers en Joanna Henricx),

     Van Calster Andreas, (°) Heist 24.07.1669 (g. Andreas Wijns en Catharina De Roeck),

    

Van Calster Maria, (°) Heist 20.10.1639 (g. Jan Van der Audera en Maria Theunis), x Werchter 07.07.1657 (g. Vermijlen Joannes en Huijbrechts Henricus) met Hendrik Holemans,

     Uit dit huwelijk:

     Holemans Arnoldus, (°) Werchter 14.05.1658 (g. Barbara Van Casteren n. patris sui Arnoldi Van Casteren en Catharina Van Casteren),

     Holemans Elisabeth, (°) Werchter 21.11.1660 (g. Joannes Vermijlen en Elisabeth Van der Linden),

     Holemans Adrianus, (°) Werchter 30.06.1663 (g. Adrianus Geens en Catharina Adriaens),

     Holemans Petrus, (°) Werchter 05.11.1664 (g. Petrus Schrijns en Catharina Crispien),

 

3. Hendrickx Joanna, (°) Heist 22.04.1643 (g. Peeter Baten en Anna Van Calster),

 

Hendrickx Jacobus, (°) Heist 15.09.1648 (g. Jacobus Wouters en Elisabeth Claes),

 

Hendrickx Anna, (°) Heist 28.03.1651 (g. Joannes Vercalster en Anna Verhoeven),

 

Hendrickx Clara, (°) Werchter 15.08.1653 (g. Janssens Joannes en Poortmans Clara).

 


 

Gobeleyns Guilielmus, (°) Werchter 29.08.1649 (g. Guilielmus Gobeleyns en Margaretha Van den Panhuysen), x Werchter 24.01.1677 (g. Tollenaers Ludovicus en Van Roost Cornelius) met Clara Hendrickx , (°) Werchter 16.08.1653 (g. Janssens Joannes en Poortmans Clara).

 

Uit dit huwelijk:

 

Gobelens Barbara, (°) Werchter 24.10.1677 (g. Joannes Gobelens nomine Van Avont en Barbara Gobelens),

 

Gobelens Joannes, (°) Werchter 25.07.1680 (g. Joannes Gobelens en Maria De Coster),

 

Gobelijns Catharina, (°) Werchter 06.12.1682 (g. Henricus Geens en Catharina Van Linden nomine Gebuers), + Werchter 14.07.1734, x ca. 1714 (niet W, ) met Petrus Van Bael, deze + Werchter 14.07.1734, x 2 Werchter 10.05.1735 met Maria Anna Kerckmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Andreas, (°) Werchter 11.11.1714 (g. Andreas Van Roest en Clara Van Bael), + Werchter 16.04.1780,

     x 1 (niet W, ) met Maria Geets, (°) Haacht 19.04.1722 (g. Antonius Haemels en Maria Jacops), + Werchter 30.07.1765, fa Cornelius en Maria Peeters,

     x 2 Werchter 05.07.1768 met Anna Maria Vermijlen,

     Van Bael Egidius, (°) Werchter 03.11.1716 (g. Egidius Geens en Elisabeth Van Vlasselaer),

     Van Bael Joannes, (°) Werchter 01.12.1718 (g. Joannes Huccelmans en Maria Gobelens),

     Van Bael Catharina, (°) Werchter 11.03.1721 (g. Carolus Wauters en Catharina Van Bael), x Werchter 25.08.1750 met Petrus Scheerens,

     Van Bael Arnoldus, (°) Werchter 24.05.1724 (g. Arnoldus Van der Veken en Joanna Bosmans).

 

Gobelijns Maria, (°) Werchter 03.02.1685 (g. Jacobus Hendrix en Maria Crabbe), + Werchter 20.07.1756, x (niet W, Wak, ) ca. 1710 met Wauters Carolus, geen fii in W,

 

Gobeleyns Anna, (°) Werchter 08.04.1687 (g. Henricus Gobeleyns en Anna Van Vlasselaer),

 

Gobeleyns Barbara, (°) Werchter 23.05.1689 (g. Franciscus Van Vlasselaer nomine ... en Barbara Dierickx),

 

Goblens Maria, (°) Werchter 10.08.1697 (g. Geens Joannes en De Worteleer Maria),

 

Goblens Petrus, (°) Werchter 16.02.1692 (g. Holemans Petrus en Van Haertschot Elisabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom