Voorouderlijst Hamers Henrick

 

Hamers (de), (de) Haemers, Hammer(s), D'Haemer(s), Dhamer, Dham(m)ers, Daemers, Thamers, (den) Hamer

Beroepsnaam voor de smid.

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2011.

 

XIV - Hamers Henrick (S + N),  ° ca. 1535, x 1 met ..., x 2 Mechelen Rom 07.01.1578 (g...) met Elisabeth Po(e)tiers.

 

Uit dit huwelijk: het x 2 gedeelte van dit gezin met wat voorbehoud,

 

1. Hamers Heijlken, XIII,

 

Hamers Gommarus, XIII (N8120),

 

2. Hamers Anneken - Catharina, x Mechelen Rom 25.11.1608 (g. Pottiers Nicolas en Hamers Henrick) met Gilis Soetmonts,

     Uit dit huwelijk:

     Soetemons Lijsbet, (°) Mechelen Rom 08.11.1609 (g. Soetemons Gielis en Hamers Lijsbeth),

     Zoetemons Anna, (°) Mechelen Rom 18.04.1612 (g. Rombauts Hans en Hamels Anna),

     Soetemons Rumoldus, (°) Mechelen Rom 25.01.1615 (g. De Meuldere Rombaut en Van Lovene Claecken), 

     Suetemons Catherina, (°) Mechelen Rom 16.01.1619 (g. De Pretere Franchois en Vraes Elisabeth), 

 

Hamers Niclaes, x 1 Mechelen Rom 03.05.1607 (g. Pottiers Nicolas en Van Hanswijck Franchois) met Van Hardegheem - Van Herdegeem Anneken, x 2 Mechelen Rom/OLV 16.07.1620 (g. Hamers Hendrick en Hamers Gillis) met Elisabeth Heregouts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Hamers Catharina, (°) Mechelen Rom 02.04.1608 (g. Hamers Hendrick en Van Herdegeem Cathlijn),

     x Mechelen Rom 19.10.1627 (g. Hamers Nicolaes en Hamers Hendrick) met Joannes Duijnen,

     Haemers Maria, (°) Mechelen Rom 01.11.1609 (g. Corters Nicolas en Pottiers Maria), 

     x Mechelen Rom 11.08.1635 (g. Haemers Nicolaes en Pauwels Egidius) met Jacob Pauwels,

     Hamers Lijsbeth, (°) Mechelen Rom 09.08.1611 (g. De Backer Machiel en Van Herdeghem Lijsbeth), 

     2. Hamers Jan, (°) Mechelen Rom 13.07.1621 (g. Heregauts Jan en Lups Catherina), 

 

Hamers Gielis,

 

Hamers Maria, x Mechelen OLV/Rom 07.09.1613 (g. De Grove Marcus en Van Baeseroij Joannes) met De Grooff Peeter,

     Uit dit huwelijk:

     De Grove Marcus, (°) Mechelen OLV 15.06.1614 (g. De Grove Marcus en Hamers Lijsbeth),  

     De Grove Niclaes, (°) Mechelen OLV 24.10.1615 (g. Hamers Niclaes en De Grove Cathlijn),

     De Grove Anna, (°) Mechelen OLV 30.01.1618 (g. Van Baesrode Johannes en Van de Gheijn Anna),

     De Groeff  Elisabeth, (°) Mechelen OLV 21.10.1620 (g. Verstappen Rombout en Hamers Lesken), 

     De Grove Catharina, (°) Mechelen OLV 06.04.1623 (g. Van Achel Wilhelmus en Cauthals Cathlijn),

     De Greeff  Peeter, (°) Mechelen OLV 16.04.1626 (g. Smaers Peeter en Hamers Meijnken),

     De Groeff Catharina, (°) Mechelen OLV 26.12.1629 (g. De Bruijn Rombout en Hamers Cathlijn)

 

Hamers Jacomijnken, x 1 Mechelen Rom 01.10.1614 (g. De Moldere Jan en Hamers Henrick) met De Moldere Rombaut, x 2 Mechelen Rom 06.11.1618 (g. Hamers Niclaes en Hamers Gielis) met Verstappen Rombaut,

     Uit dit huwelijk:

     2. Verstappen Anna, (°) Mechelen Rom 14.10.1619 (g. Hamers Henrick en Zuetens Anna),

 

Hamers Joannes, (°) Mechelen Rom ...05.1591 (g. Van Merchten Jan en Van Tongeren Tanneken).

 


 

XIII - Van Aken Rombout - Romment - Rommius (S5302 + N5870 + S7868), ° ca. 1560, ex Rijmenam, x (niet Mech, ) met Ha(e)mers - Hagels Heilken (S5303 + N5871 + S7869).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Aken Rombout.

    

Uit dit huwelijk:

 

Van Aken Guilielmus, x met Vlemincx Catharina, gezin bij Van Aken,

 

Van Aken Maria, XII (S2651 + N2935 + S3931),

 

Van Aken Petrus, (°) Mechelen P&P 17.10.1589 (g. Lens Wilm en Vereijcken Anna),

    

Van Aken Joanna, (°) Mechelen P&P 15.03.1592 (g. Van Aken Hans en Rams Jenneken), x (niet R, ) met Willem Serneels,

    

Van Aken Merten, (°) Mechelen P&P 18.01.1594 (g. Claes Merten en Cauthals Elisabeth),

 

Van Aken Elisabeth, x met Adriaen Gillis.

 

 

 

XIII - Hamer(ts) Gomarus (N8120), ° ca. 1560, ex Rijmenam bij ° Nicolaes, + Leuven St.-Michiel 28.02.1625 (begraven op 01.03.1625).x met Ebbens - Epens Catharina (N8121), > H.

 

Bijgaand een akte (met dank aan Paul Peters) met vermelding van Gommarus Hamers en Catharina Ebens (Ebbens/Epens) als inwoners van Haacht. In de akte wordt ook het klooster van Robbremont geciteerd. Ik veronderstel dat het hier gaat om de abdij van Robermont te Luik. Volgens de akte namen Gommarus Hamers en Catharina Ebens in 1610 voor een termijn van 9 jaren een aantal goederen in pacht te Winge. Daarenboven beloofden zij op  de gehuurde goederen een huis van vier gebinten te timmeren. Winge ligt nu niet bepaald vlak bij Haacht. Dit is op zijn minst merkwaardig, want zij lieten nadien nog 5 kinderen dopen te Haacht. Zou het pachtcontract nadien geannuleerd geweest zijn ?

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7500, folio 56v., akte dd. 14 februari 1610.

Condt zij allen lieden dat Thomas Zegers als geco(mm)itteerde van jo(uffrouwe) Johanne Van Brecht, geprofesit in het cloester van Robbremont, blijcken(de) bijde selve zijn(e) commissie in daete den xiie. decemb(ris) 1605, ondert(eeckent) bijden not(ari)s G. Boels, heeft in huringhe vuytgegeven aen Gommaert Hamers en(de) Catthelijn Ebens, woenende tot Haecht, die oyck vanden selven bekinnen in huringe genomen te hebben een hoeve, geleghen tot Winghe boven gel(ijck) de selve geleghen, soo in landen, bempden en(de) weyden, groot ombegrepen negenthien boenderen, vuytgenomen een boender, daervuyt v(er)cocht nu onlancx aen Jan Goyens en(de) Henrick ... [n.v.], geleghen in diverssche p(ar)ceelen, daeraff den v(er)huerder hem geloeft te geven naerder specifica(ti)e, ende dat eenen termijn vann neghen jaeren, ingaen(de) te halff meert toe(comen)de, daeraff dierste jaer v(er)schijnen sal de huere van(den) iersten jaere v(er)schijnen sal S(in)te Merttensmisse to(ecomen)de 1610 en(de) soo van jaere te jaere de voirs(creve)n neghen jaeren gedueren(de) ende dat het ierste jaer om en(de) voer twintich rins(guldens) eens ende naevolgen(de) acht jaeren ts(iae)rs voer tweenveertich rinsgul(dens) eens jaerl(ijcx) te Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, impositien en(de) andere lasten, met conditie dat hij de selve huerlinhck vuytte voirs(creve) xlii rins(guldens) sullen cortten ses rins(guldens) tsiaers ende dat voer dmaecken va en(de) timmeren van een huys opt voirs(creven) goet, te maecken bijden selven huerlinck van vier gebinten groot, dwelck die voirs(creven) huerlinck geloeft te doen bynnen drije jaeren toec(omen)de, welck huys, de voirs(creve) huere geexpireert zijn(de), sal wordden geestimeert en(de) tghene alsdan bevonden wordt, meer oft min weerdt te zijn, dan de voergaen(de) acht pont vlams, sullen p(ar)tijen malcanderen daeraff doen recompens en(de) betaelen mitsgaders oyck van(de) schure oft stallin(ge) bijden huerlinck aldaer op vorcken te stellen, behoudel(ijck) dat anders nyet en sal wordden geestimeert dan de haut, overmidts den huerlinck opt voirs(creve) goet thout es vinden(de), item sal den huerlinck gehouden sijn de selve landen, bempden en(de) weyden te cuysschen en(de) reynighen bynnen den voirs(creven) tijt van neghen jaeren saysen, reyen en(de) straeten aen(de) voirs(creve) goeden, liggen(de) op zijnen cost alleen onderhouden, soo dat den proprietaris daerdoere gheene schaede en lijde, item sal den huerlinck hebben het schaerhout en(de) trunckhout, soo verre thausteel gaet, opde selve goeden staen(de), behoudel(ijck) dat hij egheene eycken en sal moghen affhouwen dan tot behoeff van(de) voirs(creve) huysinghen, int afscheyden van(den) voirs(creven) termijn sullen den pachter volghen de hellicht van(de) vruchten, bij hem daerop alsdan gesayt zijn(de) en(de) dander hellicht den voirs(creven) vuytgever, item es noch conditie dat de voirs(creven) pachter tvoirs(creven) goet van zijnder haut aen ymanden anders en sal moghen v(er)hueren en(de) overlaeten duren(de) zijn v(oir)s(creven) termijn volgende de v(oir)s(creve) conditie, behoudel(ijck) dat hij als p(rin)cipael sal staen voerde v(oir)s(creve) huere en(de) conditie, al sond(er) argelist, dwelck die voors(creve) p(ar)tijen geloven malcanderen tonderhouden en(de) te voldoen, obligan(do), submitten(de) ac renuntian(do) in forma, coram Broecke, Loomans, feb(ruarii) xiiii., 1610.

 

In de bijgaande akte maakte men melding van Gommarus Haemers en zijn vrouw Catharina Ebens, toen wonende in Leuven. De akte bevestigt dat Gommarus de zoon is van Henricus. Waarschijnlijk verhuisden Gommarus en Catharina na de geboorte van hun jongste zoon te Haacht naar Leuven in de Dorpstraat (thans de Diestsestraat). Alleszins vindt ik te Leuven (Sint-Michiels) het overlijden terug van ene Gommarus Hamers op 28.02.1625 (begraven op 01.03.1625). Er staat bij het overlijden geen enkele familiale relatie, wel dat het ging om een oude man "senex". Het lijkt me geen toeval dat te zijn dat Gommarus en Catharina onder andere een huis met hof te Leuven in de Dorpstraat overdragen voor een rente van 10 guldens.

Overlijdensakte van Gummarus Hamers te Leuven (Sint-Michiel) op 28 februari 1625.

28a. febr(uarii) obiit in Dorpst(rata Gummarus

Hamers, senex, sepultus in caemit(erio) 1a. martii.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 194v., akte dd. 26 maart 1616.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers ende den schepen(en) van Loeven naerbeschreven gestaen Gommaert Haemers sone wijlen Henricx ende Catharina Ebens, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) binnen dese stadt Loeven, hebben opgedraegen met wettighe verthijdenisse huys ende hoff, staende binnen deser stadt Loeven inde Dorpstraet, regenooten thuys, toebehoiren(de) derffgenaemen Merten Custermans ter ire., den boogaert van mijn heere Vanden) Timpel van achter ter iire., Jan Boogaerts ter iiire. ende die Dorpstraet van voere ter iiiire. sijden, ombelast, item huys, hoff, schuer ende stallinghe, groot tsamen een halff boender, wel beplandt met fruytboomen, , gelegen binnen der heerlicheyt van Haecht aende Houtheyde, regenooten de selve heyde ter ire., den Bonedijck ter iire., Jan Lielebooms ter iiire., Jan Peeters ter iiiire. sijden, belast met drije gulden x st(uyvers) erffel(ijck) aenden Heyligengeest van Haecht, item een halff boender lants bempts, gelegen ter plaetsen voors(chreven) in twee stucken, regenooten Jan Lielebooms ter ire., Jan Peeters ter iire. ende derdere, het goidtshuys van Lieliendael ter iiiire. sijden, bijden opdraegere vercreghen tegen Geeradt Bloems als man en(de) momboir van Cathelijn Smets voor schepenen van Haecht den xvien. juny xvc. xcixtigh. ende dander dachmael teghen Charel Smets den xviien. juny anno xvc. xcix voors(chreven), belast met bijde de partijen, deene met vii orden en(de) dander met een blanck ix (mij)ten mijten chijns, item noch de hellicht vann een halff boender lants, gelegen tot Haecht voors(chreven) aende Twee Stappen, waer van de wederhellicht toecompeteert ... [n.v.], beplandt met troncken ende opgaen(de) boomen, re[ge]nooten de straete ter ire., derffg(enaemen) Mathijs Smets ter iire., den heere van Roost ter iiire. derffgenaemen Mathijs Smets ter iiiire sijden, belast met de hellicht van twee rinsg(uldens) erffel(ijck) aen Jacop Van Haecht, exposit(o) imposit(us) est Luycas Claes en(de) Magdalena Conincx, sijne huysvrouwe, per mo(nitionem) reddiderunt terminis om die selve geoderen bijde bij dopdrageren beseten ende gepossideert te wordden op die commeren ende lasten hier van audts daerop vuytgaende, hier voer gespecificeert, ende voerts meer op eene voertaene rente van thien rinsg(uldens) erffel(ijck) tsiaers, den gulden tot xx st(uyvers) tstuck, den stuyver tot drije plecken Brabants, binnen Loven te leveren, los ende vrije van xe., xxe., xxxe., c., mindere oft meerdere penning(en), inne gestelt oft naermaels inne gestelt te stellen, vallen(de) ende verschijnende alteyt den xxvien. marty, telcken termijne als schult met rechten verwonnen, waeraff den iersten valdach zijn sal den xxvien. marty xvic. seventhien et sub his satis die voors(chreve) opdraegeren obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma et waras opde lasten, hier voer gespecificeert, tanqua(m) prout, geloevende voerts die voors(chreve) opdraegeren onder obligatie en(de) submissie van henne respective persoon en(de) goeden in forma, de voors(chreve) rente van thien rinsg(uldens) jaerlijcx wel en(de) loffel(ijck) te betaelen ende inder stadt wissele van Loven ten huyse des vuytgevers te leveren, telcken termijn als schult met rechten verwonnen als voer, behoudel(ijck) dat die voors(chreve) gehuysschen die voors(chreve) rente van thien rinsg(uldens) sullen moegen quicteren ende aff te leggen alst hun gelieven sal, elcken gulden daeraff met sesthien gelijcke carolusg(uldes) en(de) met volle rente, actu(m) coram Tommen, Nijverseel, den xxvien. marty 1616.

Uit dit huwelijk:

 

Hamers (Van Haeren - Van Haerlem) Henricus, x Haacht 14.09.1601 met Van den Bruel (Brouck) Sofia, fa Franciscus x Anna Rijfelets,

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°106r - dd 05.03.1618:

...Vermelding van renten op Henderick Hamers in Haacht, op Abraham Grietens in Haacht, ...

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Henricus Hamers en zijn vrouw Sophia (Sofia) Vanden Bruel(e). Voor zover ik kan opmaken uit de akte is Sophia de dochter van Franciscus en Anna Rijfelets (die het vruchtgebruik reserveren) en heeft zij nog twee broers, met name Franciscus en Daniel Vanden Bruele.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7502, folio 77r., akte dd. 5 november 1611.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Adolff du Pretz, clerck op dierste schrijf schrijffcamer, vuyt last en(de) naer v(er)mogen van seeckere procura(ti)e speciael, hem gegeven bij Jan Van(den) Berghe, schoenmaecker, en(de) Barbara Van Werchter, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) bynnen der stadt van Mechelen, gepass(eer)t voorden not(ari)s J. Ghijs en(de) seeckere getuygen opden xen. meert 1601, alhier gesien en(de) gebleecken, en(de) Franchois Van(den) Bruele, woonen(de) tot Haecht, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse), te weten de voors(chreven) m(eeste)r Adolph vuyt alst als voor de twee deelen van drijen van seeckeren boscsh, gelegen hij bij het Schot Dries onder Haecht voors(chreven) en(de) de voors(chreven) Franchois Van(den) Bruele heeft opgedraeghen een halff boend(er) bempts, gelegen insgel(ijcx) tot Haecht int Hoochste Schoubroek, regen(oten) de kercke van Wespelaer ter ie., de goeden van Vrouwenperck ter iie., derffgen(aemen) m(eeste)r Jans Van Cauwenhoven ter iiie. en(de) Jan V(er)beeck ter iiiie. zijden, exp(osito) soo es daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Henrick Hamers en(de) Sophia Van(den) Bruele, zijn(e) huysvr(ouw)e, behoudel(ijck) de voors(chreven) Franchois Van(den) Bruele en(de) Anna Rijfelets, zijn(e) huysvr(ouw)e, int voors(chreven) halff boend(er) bempts gereserveert hun tocht en(de) bijleven, soo langhe sij leven sullen, ende dat voor houwel(ijcx) goet bijden voors(chreven) Franchois en(de) zijn(e) huysvr(rouwe) aen(den) voors(chreven) Henrick Hamers en(de) zijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e gegeven, waermede sij hen sullen moeten te vreden houden tottertijt toe henne andere twee zoenen, te weten Franchois en(de) Daneel Van(den) Bruele, gelijcke houwel(ijcx) goet voor vuyt sullen hebben et satis et waras den voor(chreven) bosch op sh(ee)ren chijns en(de) tvoors(chreven) alff boen(der) bempts op i ½ pe(n)nin(ck) Lovens, tanqua(m) prout iure, coram Borcht, Leunckens, novemb(ris) va., 1611.

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Hamers en zijn vader Gommarus (x Catharina Ebbens/Epens), beiden wonende te Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8246, folio 281r., akte dd. 20 mei 1617.

Item in p(rese)ntia der schepenen, etc(etera), Henrick Hamers en(de) Gommaer Hamers, sone en(de) vader, van Haecht, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) ind(ivis)im in forma, hebben bekent en(de) bekennen bij dezen Lucasen Claes tot behoeff van zijne voor ende naerkinderen, yegelijck voorde hellicht negenthien rinsg(uldens) tot xx st(uyvers) den gulden ende drije plecken den st(uyver), loopen(de) munte, vallen(de) jaerl(ijcx) den xx. may, los en(de) vrije van x., xx. en(de) andere impos(itien) van buyten bede, te Loven erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, t' elcken jare als schuldt met rechte v(er)wonnen, geloven(de) ter manisse pandt te stellen, onder het resort van Loven geleghen, weerdt zijn(de) boven allen commere dobbele rente, ende zoo vele te doene dat den voorgen(oempden) Lucas, zijne erffgen(aemen), naercom(elingen) en(de) actie hebben(de), in toecomen(de) tijden genoech zal zijn, consenteren(de) int beleyde, mainmise ende decrete met gewillighe condemnatie ende gereede executie, des geloeft Henrick zijn(e) vadere costeloos en(de) schadeloos t' ontheffen op conditie van(de) voors(chreve) neghenthien guld(ens) te moghen lossen t' eender reysen, elcken penn(inck) met xvi gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle rente, los en(de) vrije van pontpen(ningen) en(de) diergel(ijcke), coram Duffle, Roeloffs, maii xx., 1617.

     Uit dit huwelijk:

     Hamers Maria, (°) Haacht 12.07.1609,

     Hamers Henricus, (°) Haacht 20.09.1611,

     Hamers Adrianus, (°) Haacht 07.12.1616,

     Hamers Joannes, (°) Haacht 27.01.1619,

     Hamers Gommarus, (°) Haacht 23.12.1621,

     Hamers Joanna, (°) Haacht 08.12.1624,

 

Hamers Nicolaes, XII (N4060), (°) Mechelen Rom > 1588 (g. Bellens Jan en Van Surck Elisabeth),

 

Hamer (Hamael - Hamel - Hamers) Jan, (°) Haacht 07.01.1593, x (niet H, ) > 1625 met Meeuws Anna,  x 2 Haacht 21.08.1635 met Gobbers Digna,

Was een tijd onderwijzer te Haacht.

     Uit dit huwelijk:

     1. Hamers Petrus, (°) Haacht 08.12.1629,

     Hamers Catharina, (°) Haacht 29.06.1633,

     2. Hamels Anna, (°) Haacht 21.08.1635. 

 


 

XII - Hamers Nicolaes (N4060), (°) Mechelen Rom > 1588 (g. Bellens Jan en Van Surck Elisabeth), x Haacht 18.10.1615 met Smets Johanna (N4061), (°) H > 1593 ?.

 

Uit dit huwelijk:

 

Hamers Maria, (°) Haacht 06.06.1616,

 

Hamers Jan, (°) Haacht 28.01.1618, x (niet H, ) met Elisabeth Verlooij,

     Uit dit huwelijk:

     Hamels Maria, (°) Haacht 18.02.1642,

     Hamels Petrus, (°) Haacht 30.05.1652,

     Hamels Joanna, (°) Haacht 20.07.1656,

 

Hamers Henricus, (°) Haacht 20.08.1620,

 

Hamers Catharina, (°) Haacht 28.12.1623,

 

Hamers Gomarus, XI (N2030), (°) Haacht 28.01.1627.

 


 

XI - Ha(e)mels (Van Haemel) Gomarus (N 2030), (°) Haacht 28.01.1627, x Haacht 29.06.1653 met Blaes (Claes - Maes) Maria (N2031), (°) (niet H, Wes, Kamp, Berg, Perk, ), + Haacht 20.06.1694, deze x 2 Haacht 01.07.1674 met Van den Winckel Hubertus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hamels Renerius, (°) Haacht 14.06.1654, x Haacht 21.06.1683 met Gobbens Sabina (Barbara),

     Uit dit huwelijk:

     Hamels Antonius, (°) Haacht 20.06.1686,

     Hamels Joannes, (°) Haacht 25.11.1688,

     Hamels Adrianus, (°) Haacht 17.11.1691,

     Hamels Arnoldus, (°) Haacht 13.08.1700,

 

Hamels Henricus, (°) Haacht 08.02.1657, x met Adriana Serneels,

     Uit dit huwelijk:

     Hamels Maria, (°) Haacht 16.10.1673,

     Hamels Bartholomeus, (°) Haacht 19.09.1675,

 

Van Haemel Martina, (°) Haacht 26.01.1660,

 

Hamels Catharina, (°) Haacht 11.02.1664,

 

Hamels Joannes, (°) Haacht 06.09.1665,

 

Hamels Anna, (°) Haacht 01.11.1667,

 

Hamels Catharina, X (N1015), (°) Haacht 10.04.1669.

 


 

X - Bastiaens Arnoldus (N1014), (°) Kampenhout 29.09.1659 (g. Arnoldus De Costere en Maria Bastiaens), + Haacht 23.10.1719, x Haacht 17.02.1692 (g. Reynderus Hamels en Petrus Van Nuffel) met  Ha(e)mels Catharina (N1015), (°) Haacht 10.04.1669, + Haacht 25.05.1740.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bastiaens Anna, IX (N507), (°) Haacht 28.01.1693 (g. Egidius Dox/Cox en Anna Smets), moeder Smets,

 

Bastiaens Henricus, (°) Haacht 10.02.1696 (g. Adrianus Van Nuffel en Anna Goossens), x Haacht 05.05.1726 met Van Haecht Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Bastiaens Elisabeth, (°) Haacht 03.02.1727 (g. Bastiaens Petrus en Van Haecht Elisabeth),

     Bastiaens Barbara, (°) Haacht 26.12.1728 (g. Van Haecht Petrus en Van Haecht Joanna),

     Bastiaens Catharina, (°) Haacht 14.11.1730 (g. Van Hove Petrus en Wijgaerts Catharina),

     Bastiaens Joannes, (°) Haacht 29.08.1732 (g. Bastiaens Joannes en Van Adorp Maria),

     Bastiaens Maria, (°) Haacht 14.02.1734 (g. Van Haecht Andreas en Van Immelen Maria),

     Bastiaens Josephus Petrus, (°) Haacht 09.12.1736 (g. Van Haecht Petrus en De Wijngaert Catharina),

     Bastiaens Franciscus Petrus, (°) Haacht 24.10.1737 (g. Van Haecht Petrus en De Wijngaert Catharina),

     Bastiaens Catharina, (°) Haacht 06.04.1740 (g. De Bruijn Joannes en Van Haecht Catharina),

     Bastiaens Barbara, (°) Haacht 06.12.1743 (g. De Cocq Joannes en Wendrickx Barbara),

 

Bastiaens Petrus, (°) Haacht 06.11.1697 (g. Joannes Van Hove n. Petrus Mertens en Maria Bastiaens), x Werchter 19.05.1730 met De Wijngaert Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Bastiaens Michael, (°) Haacht 28.02.1731 (g. Gritens Michael en Wijgaerts Maria),

     Bastiaens Joannes Baptista, (°) Haacht 10.12.1732 (g. Bastiaens Joannes Baptista en Buls Catharina),

     Bastiaens Joannes Baptista, (°) Haacht 09.03.1734 (g. Bastiaens Joannes en De Wijngaert Anna),

     Bastiaens Petrus, (°) Haacht 01.12.1735 (g. Grietens Petrus en Van Esch Anna Catharina),

     Bastiaens Joannes, (°) Haacht 28.08.1741 (g. Bastiaens Joannes en Van Haecht Catharina),

     Bastiaens Joannes Franciscus, (°) Haacht 21.09.1742 (g. Naets Joannes Franciscus en Van Haecht Catharina),

 

Bastiaens Jan, (°) Haacht  28.07.1700 (g. Joannes Van Schaerlaecken en Maria Bouweleers),

 

Bastiaens Jan, (°) Haacht 07.01.1703 (g. Joannes De Pauw en Maria Vleminckx),

 

Bastiaens Maria Francisca, (°) Haacht 20.01.1704 (g. Franciscus Van Wesenbeke en Maria Vleminckx),

 

Bastiaens Joanna, (°) Haacht 10.06.1707 (g. Petrus Moons en Joanna De Roije),

 

Bastiaens Jan, (°) Haacht 18.11.1710 (g. Joannes Van Hove n. Joannes Huybrechts en Catharina Timmermans), x Haacht 08.12.1737 met Wendrickx Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Bastiaens Petrus, (°) Haacht 27.02.1738 (g. Bastiaens Petrus en Mertens Maria),

     Bastiaens Petrus, (°) Haacht 15.02.1741 (g. Bastiaens Petrus en Mertens Maria),

     Bastiaens Henricus, (°) Haacht 30.03.1743 (g. Bastiaens Henricus en Verbiest Maria),

     Bastiaens Andreas, (°) Haacht 27.02.1745 (g. Van Haecht Andreas en Mertens Catharina),

     Bastiaens Cornelius, (°) Haacht 18.11.1746 (g. Van Reet Cornelius en Imbrechts Joanna),

     Bastiaens Catharina, (°) Haacht 08.10.1750 (g. Van Haecht Henricus en Van Haecht Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom