Voorouderlijst Guens Petrus

 

Geens

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam ger-hard.

 

Guens, Guns, Geudin

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse gud(god)-voornaam.

 

Beide namen worden dikwijls door mekaar gebruikt.

 


 

XI - XII - Guens Petrus (S1288 + S1928 + S2296), ca. 1600, x 1 Keerbergen  06.07.1633 (g. Petrus Geens en Martinus Van Rillaer) met Van Rillaer Anna (S1289 + S1929 + S2297), x 2 (niet K, ) met Verhoeven (Verbraken) Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Guens Petrus, X - XI (S644 + S964 + S1148), () Keerbergen 26.02.1634 (g. Arnoldus Heremans en Maria Guens).

 


 

X - XI - Guens (Geens) Petrus (S644 + S964 + S1148), wonend Laet, () Keerbergen 26.02.1634 (g. Arnoldus Heremans en Maria Guens), x Werchter 04.08.1666 (g. Holemans Antonius en Castermans Joannes) met Ca(l)stermans Catharina (S645 + S965 + S1149), () Werchter 16.10.1639 (g. Joannes Calstermans en Catharina Verstraten).

 

Aktes met dank aan Christine Savat

AVT2: 9 april 1670:

Peeter Guens x Cathlijn Castermans hebben ontvangen van Jan Van Gele Willemsone jongman

woonachtig ten huijse van Jan Michiels de som van 100 gl eens.

AVT3: 2 okt 1679:

Peeter Guens x Catlijn Castermans, Hendrik Gielis en Peeter Gielis bejaarde jonkmannen, Hendrik Lensclaes x Elisabeth Gielis, Jan Van Gestel als vader en momboir van de kinderen wijlen Maeijcken Gielis,

te weten dat Peeter Guens ierste C die voordochter vanden iersten bedde te weten Catlijn Castermans ende dat zij geerne soude comen tot S+D van de goederen van hun moeder wijlen Maria Verstraten als hunne vader vs Jan Gielis.

 

Hieronder volgt een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Petrus Guens (Guns) en Catharina Ca(l)stermans, inwoners van Werchter. De datering is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7939, akte dd. folio 243v., akte dd. 7 april 1687.

Inde tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naergenoempt, gestaen Jo(ann)es Mattheus Willemaers vuyt crachte ende naer vermoghen van sekere procuratie om die naervolgen(de) acte notariael validelijck te moghen doen vernyeuwen ende herkennen, hem gegeven, heeft t' selve gedaen als volght.

Op heden desen xiien. july 1680 compareren(de) voor mij onderges(chreven) not(ari)s, p(rese)nt die getuyghen hier onder te noemen, Peeter Guns ende Catlijn Castermans, gehuysschen ende innegesetene van Werchter, de welcke wel ende deuchdelijck bekennen te hebben ontfanghen vuyt handen van Jan Lensclaes, timmerman van sijnen stiel, in diversche reysen eene somme van een hondert gul(den)s eens, mits welcke somme die voors(chreve) gehuysschen jaerlijcx ten behoeve vanden voors(chreven) Lensclaes ofte sijns actie hebbende, geloven te betaelen eene erffel(ijcke) rente van sesse gul(den)s ende vijff stuy(ver)s t' siaers, waer van het ierste iaer van betaelinghe daer van sal vallen den xiien. july 1681 ende alsoo vervolghens van jaere tot jaere totte quytinghe toe, de welcke sal moghen geschieden als het die voors(chreve) gehuyssschen acceptanten sullen gelieven t' eender reyse ende met volle renthe in munte volghens sijne ma(jestey)ts placcaerten ende tot naerder asseurantie vande cappitaele ende verloopen van dijen, soo hebben de voors(chreve) gehuysschen verobligeert henne respective persoonen ende goederen, present ende toecomende, met renunciatie in forma ende naementl(ijck) een halff boender lants, geleghen tot Werchter tot Winbraecken, genoempt Julianus Veldeken, regen(oten) die Wijngaert straete ter eenre, die Schuytbroeck straete ter tweedere ende d' erffgenaemen Peeter Lauwens ter derdere sijden, consenterende daer over int slaen van mainmise ende in[t] decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven sonder daegement, constituerende voorts die voors(chreve) gehuysschen den clerck Willemaers, Vanden Broeck ende een ieder thoonder deser om dese acte te doen ende laeten v(er)nyeuwen, t' sij voor meyer ende schepenen van Loven ofte elders ende aldaer te consenteren inde voluntaire condemnatie, aldus gedaen ende gepasseert ten daeghe, maende ende jaere voors(chreven), present Jan Timmermans ende Niclaes Wijns als getuygen ende is die minute deser bij die comparanten beneffens mij not(ari)s onderteeckent, quod attestor, signatum J. V. Zande, not(ari)s.

Aldus vernyeuwt ende herkent door den voors(chreven) geconstitueerde coram eisdem eodem ter instantien vanden eerw(eerdighen) heere pastoir ende kerckmeesters der parochiale kercke van Wackerzeel, als actie ende transport van Pe hebbende van Peeter Lensclaes cum suis als representanten ende erffgenaemen van wijlen Jan Lensclaes volghens d' acte daer van sijnde, gepasseert voor die heeren schepenen deser stadt op hodie date deer in hac camera, coram eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Franciscus, X (S322 + S482 + S574), () Werchter 24.07.1667 (g. Franciscus Verbeeck en Maria Silis),

 

Guens Maria, () Werchter 28.02.1670 (g. Clara Van Calsteren nomine mariti sui Castermans Joannes en Maria Verstraeten),

 

Goens Rumoldus, () Werchter 20.12.1676 (g. Rumoldus Zielis en Elisabeth Zielis),

 

Guens Henricus, () Werchter 15.10.1679 (g. Henricus Gielis en Clara Van Calsteren),

 

Goensens Anna, () Werchter 19.01.1682 (g. Joannes Lijnsclaes en Anna Viskens).

 


 

IX - X - Geens (Giens - Guens) Franciscus (S322 + S482 + S574), () Werchter 24.07.1667 (g. Franciscus Verbeeck en Maria Silis), x (niet W, Wak,) met Van Tongelen Elisabeth (S323 + S483 + S575), () Werchter 11.05.1670 (g. Margaretha Van Tongelen nomine mariti sui en Elisabeth Van Bael).

 

Uit dit huwelijk:

 

Geens Maria, IX (S287), () Werchter 01.10.1697 (g. Van Tongelen Joannes en Meijs Maria),

 

Guens Petrus, () Werchter 17.04.1699 (g. De Wortelaers Petrus en Peeters Anna nomine Silis Elisabeth),

 

Geens Joannes, () Werchter 08.04.1701 (g. De Wortelaer Joannes en Geens Paschasia),

 

Geens Guilielmus, () Werchter 17.07.1703 (g. Van Langendonck Guilielmus en Smets Joanna),

 

Geens Franciscus, () Werchter 06.10.1704 (g. Gooris Franciscus en Peeters Anna), x Werchter 06.10.1731 met Lambert Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Guens Guilielmus, () Werchter 01.03.1735 (g. Lambert Guilielmus en Guens Anna),

     Guens Maria, () Werchter 09.07.1737 (g. Jacobs Petrus en Guens Maria),

     Guens Barbara, () Werchter 30.09.1738 (g. Guens Henricus en Janssens Barbara),

 

Giens Elisabeth, () Werchter 16.01.1707 (g. Van Tongelen Jacobus en Wortelaer Elisabeth),

 

Geens Henricus, () Werchter 24.03.1712 (g. Van Langendonck Henricus en Van Langendock Maria),

 

Geens Anna, VIII (S161 + S241), ca. 1715, mogelijk onderstaande Catharina,

 

Geens Catharina, () Werchter 26.10.1715 (g. Viskens Petrus en De Cock Catharina).

 


 

IX - Lambert Guilielmus (S286), () Werchter 04.10.1702 (g. Guilielmus Verheijen en Catharina Claes), + Werchter 26.11.1739, x Werchter 19.11.1732 met Guens Maria (S287), () Werchter 01.10.1697 (g. Van Tongelen Joannes en Meijs Maria). Maria Guens x 1 Werchter 12.10.1726 (g. Joannes Geens en Petrus Geens) met Joannes (Henricus) Teunis

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Teunis Barbara, () Werchter 15.09.1727 (g. Petrus Teunis en Barbara Wauters), x Werchter 10.04.1752 met Joannes Franciscus Peeters, ex Heist, hij x 2 Werchter 12.10.1784 (g. Joannes Baptist Peeters filius en Petrus Van Meerbeeck frater) met Van Meerbeeck Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Remigius Franciscus, () Werchter 16.02.1753 (g. Anthonis Franciscus en Wouters Anna Maria),

     Peeters Joannes Baptist, () Werchter 06.02.1755 (g. Lijssens Joannes Baptist en Anthonis Anna), + Werchter 26.01.1765,

     Peeters Maria Petronilla, () Wercher 15.11.1757 (g. Guens Guilielmus en Peeters Maria Petronilla),

     Peeters Cornelius, () Werchter 28.04.1760 (g. Cornelius Goossens en Anna Catharina Goris),

     x Werchter 27.06.1792 (g. Joannes Baptist Peeters en Joannes Van Espen) met Van Espen Maria, () Haacht 11.09.1759, fa Anthonius en Van Craesbeke Maria,

     Peeters Henricus, () Werchter 31.10.1761 (g. Henricus Guens en Anna Catharina Guens),

     Peeters Petrus, () Werchter 16.08.1763 (g. De Wortelaer Petrus en Anthonis Anna n. Guens Maria),

     Peeters Anna Catharina, () Werchter 15.05.1766 (g. Claes Philippus en Bosmans Anna Catharina),

     Peeters Joannes Franciscus, () Werchter 25.06.1768 (g. Guens Franciscus en Van Tongelen Clara),

     Peeters Maria Anna, () Werchter 05.02.1771 (g. Dewortelaer Cornelius en Moons Maria Anna),

 

Anthonis Franciscus, () Werchter 21.04.1730 (g. Franciscus Geens en Joanna Anthonis), x Werchter 27.04.1756 met Catharina Boschmans, () Werchter 20.10.1732, fa Joannes en Joanna Hoelemans,

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Anna Maria, () Werchter 06.12.1756 (g. Joannes Baptist Bosmans en Anna Anthonis),

     Anthonis Joannes Franciscus, () Werchter 17.06.1760 (g. Joannes Franciscus Peeters en Maria Petronilla Bosmans),

     x (niet W, ) met Anna Elizabeth Van Heurick, () Baal 28.11.1768, fa Joannes Franciscus en Anna Barbara De Hoef, fii in W,

     Anthonis Guilielmus, () Werchter 12.11.1762 (g. Guilielmus Bosmans en Maria Van Tongelen),

     Anthonis Petrus, () Werchter 11.01.1767 (g. Petrus Bosmans en Barbara Anthonis),

 

Teunis Anna, () Werchter 25.10.1732 (g. Joannes Guens en Anna Guens),

 

2. Lambert Maria, VIII (S143), () Werchter 31.03.1735 (g. Henricus Guens en Maria Lambert).

 

 

 

VIII - Jacobs Petrus (S160 + S240), () Werchter 17.12.1710 (g. Petrus De Kaij en Catharina Michiels), x Werchter 26.05.1735 met G(h)eens Anna Maria (S161 + S241),

() ca. 1715 wellicht () als Catharina, () Werchter 26.10.1715 (g. Viskens Petrus en De Cock Catharina), + Werchter 29.03.1774.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobs Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Maria Catharina, () Werchter 21.08.1737 (g. Henricus Guens en Maria Jacobs),

 

Jacobs Catharina, () Werchter 20.10.1738 (g. Guilielmus Lambert  en Anna Geens ),

 

Jacobs Maria, () Werchter ...01.1742 (g. Adrianus Jacobs en Maria Guens), + Werchter 26.06.1753,

 

Jacobs  Elisabetha, () Werchter 17.09.1744 (g. Henricus Jacobs en Elisabeth Gheens), + Werchter 19.06.1753,

 

Jacobs Guilielmus, () Werchter 22.01.1748 (g. Guilielmus Geeraerts x Geens Catharina en Maria Jacobs), x (niet W, ) > 1775 met Elisabeth Josepha Van Tongelen, () Wakkerzeel 19.03.1746 (g. Joannes Fondrij en Elisabeth Van Driessche), + Werchter 14.06.1831, fa Henricus Van Tongeren en Anna Vervoort,

      Uit dit huwelijk:

     Jacobs Petrus, () Werchter 08.07.1775 (g. Petrus Jacobs en Anna Vervoort),

     Jacobs Joanna Catharina, () Werchter 08.04.1778 (g. Joannes Baptist Jacobs en Joanna Van Tongelen), + W 06.01.1814,

     x Tremelo > 1799 met Joannes Josephus Van Leemputten, landbouwer te Werchter,

     () Werchter 16.03.1763 (g. Joannes Van Roost en Catharina Theresia Reijers), fs Henricus Josephus Van Leemput en Anna Maria Reijers,

     Jacobs Henricus, () Werchter 11.08.1781 (g. Henricus Verbiest ex Wak en Catharina Joachim es Wak), + W 18.08.1781,

 

Jacobs Jan Baptist, VII (S80 + S120), () Werchter 20.09.1750 (g. Joannes Van Dessel en Clara Jacobs).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom