Voorouderlijst Guens Petrus en Jacob

 

Geens

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam ger-hard.

 

Guens, Guns, Geudin

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse gud(god)-voornaam.

 

Beide namen worden dikwijls door mekaar gebruikt.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - XVI - Guens ... (S + N),

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Petrus, XIII - XIV - XV,

 

Guens Jacob, XIV - XV.

 


 

Guens Petrus (S), XIII - XIV - XV , ° ca. 1540, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Adriana, x met ... Carels,

KBG1165 fo 81v: 7 sep 1628:
Jacob Guens melaets ‎(?)‎ geasst van eenen vremden momboir heeft verkocht aan Peter Carels daer moeder af was Adriaenken Guens ende Jan Guens Peetersone elk voor den helft seker derde paert van het derde paert van een bunder land genaempt het Ceppels gelegen op het Lanck Eijnde daer inne de voors comparanten te voren elck een derde paert was competerende, gelijck tselve derde paert hem verstorven van wijlen Peeter Guens sijnen vader.

     Uit dit huwelijk:

     Carels Peter, 

 

Guens Jacob, XII - XIII - XIV (S2684 + S3756 + N3924 +  S5032 + S7920 + S12728),

 

Guens Peter, XIII  (S6236),

 

Guens Jan, XII (S.3396).

 

 

 

XIV - Guens Jacob (S), ° ca. 1540, x met Colijn Vermijlen.

 

De onbejaerde kinderen wijlen Merten Van Hove daer moeder af is Anna Guens over een geschil met den voors Guens ‎(?)‎ ter cause van seker stuk land en viswater een dm groot in de Heystraete eertyden bij den voors Merten Van Hove gekocht aen Steven Guens Jacopsone.

HCT835 fo 94: 10 jun 1599:
Wouter Colijns ende Jooris Poortmans x Jozijne Colijns erfgen wijlen Willem Colijns x Elisabeth Vermijlen ende Jacop Guens x Elisabeth Vermeulen daer moeder af was Collijne Vermijlen ende Jan Roeckens x Elisabeth Vermijlen tsamen erfgen van Elisabeth Vermijlen verkopen een Michiel Lints x Martijn Van Loossen alias Walravens huis en hof in de Smitstraete.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Steven, XIII S6610), ° ca. 1570,

 

Guens Adriana, x met Van Hove Martinus,

KBG1164 fo 103: 28 jan 1615:
Jan Guens woonende tot Keerbergen als gemachtigt van derfgen wijlen Jan Cleijmans wijlen Mertensone, Jan Lelieboom x Cathelijne Cleijmans, minderjarige kinderen Joos Cleijmans, alle erfgenamen van wijlen Jan Cleijnheins x Johanna Snellincx constitueren verkoopt aen Peeter Guens Peetersone uit Schriek x Joanna Vinckx een half bunder land de welke in huringe houdt Hans Van Rillaer daervan de wederhellicht heeft gecompeteert joufr Elisabeth Cleijmans.

KB1165:  Fo 218v: 18 mei 1639:

Anneken Van Hove Mertensdochter daer moeder af was Adriana Guens, x Dionijs De Winter hebben verkocht aan Peeter Guens x Anneken Verbinnen een bunder land opt Lanck eijnde.

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Anna, x Schriek 21.02.1639 (g. Peter Vercalsteren en Adrianus Van Hove) met Dionysius De Winter, geen fii in S.

 


 

XII - XIII - XIV - Guens Jacobus (S2684 + S3756 + N3924 + S5032 + S7920 + S12728), ° ca. 1570, x 1 (niet S, K, ) met Vermeulen Elisabeth, fa Gielis, x 2 Keerbergen 05.02.1613 (g. Jan Claes en Gommarus Van Rillaer) met Eulaerts - Everaerts Elisabeth (S2685 + S3757 + N3925 + S5033 + S7921 + S12729), +, K+, deze x 2 Keerbergen 25.09.1640 (g. Voet Joannes en Hoelarts Guielmus) met Reijmenam Henricus.

 

KBG1164 fo 23v-26v: 18 okt 1610:
Zijn veraccordeert Rombout Craen x Jenneken Van Oppen ende met hen geadsisteert Joris Van Oppem broeder & momboir van de wesen wijlen Gillis Vermeulen saliger memorie ter eenre & Jacob Guens x Elisabeth Vermeulen ter andere sijden
in den iersten dat Rombout voors heeft getoont copije van sekeren testamente bij Gielis Vermeulen voor pastoir van Aerschot gemaeckt ende sal den voors Rombouts derven alle goeden hem achtergelaeten bij den voors Gielis Vermeulen in Keerbergen, Putte & Schriek ter contrarie van desen is gehouden Jakob Guens x Elisabeth Vermeulen te compareren voor schepenen van Aerschot om oijck te renuncieren alsulcke recht en actie als hij soude mogen pretenderen op Joanna Van Oppem als we Gielis Vermeulen.

KBG1164 fo 25: 24 nov 1610:
Joanna Van Oppem we Gielis Vermeulen ende Jooris Van Oppem als momboir van haer kinderen geprocreert met voors wijlen Gielis Vermeulen mitsgaders heer Jan Craenen schepen der stadt van Aerschot hebben verkocht aen Jakob Guens Peetersone ‎(!)‎ x Elisabeth Vermeulen des voors Gielis dochter x Catherijne Smets sijns ierste huijsvrouwe was alle alsulcke erfelijcke goeden als hij Gielis hadde bij sijn versterfenisse gelegen onder dese jurisdictie.

KB1164: Fo 41v: 16 mrt 1611:

Jacob Guens wn Elisabeth Vermeulen Gielisdochter voor de tochte in een vierde paert van een bosch opt Lanck eijnde inde Brantbossche derft tot behoef van Jan Claes ende Peeter Guens Peetersone als nieijwe geede momboirs van voors comparants kinderen om te verkopen aan mr Peeter Blondel.

KB1165: Fo 28v: 20 mrt 1624:

- Mathijs Storms wn Jenneken Claes derft sijne tochte ten profijte van sijn minderjarige kinderen

- Huijbrecht Storms ende Anthonij Claes als momboirs van deselve kinderen

Hebben verkocht aan Elisabeth Everaerts x Jacop Guens een hofstadt met den bempde landen grachten gronden ende toebehoorten groot thien dm gelegen opt Lanck eijnde, het goed vercregen van Gillis Keldermans commant van Willem Hoijlaerts den 11 jan ll.

KB1165: Fo 95: 17 jan 1629:

Erfbrief voor Elisabeth Everaerts x Jacop Guens van

Cathelijne Guens x Jacques Andries

Barbara Guens x Jan Vermeulen

En Gillis Guens, kinderen Jacop Guens x wijlen Elisabeth Vermeulen hebben verkocht aan Elisabeth Everaerts tweede huijsvrouwe van Jacop Guens drij deelen van twee parcelen bempt en een stuk land achtereen gelegen op het Lanckeijnde gemeijnelijk genoempt de Vochelaer.

KB1165: Fo 195: 28 mrt 1637:

Huijbrecht Van Hove doude ende Gommaer Van Dijcke momboirs over Huijbrecht Van Hove Mertensone daer moeder af was Cathelijne Van Dijcke verkopen aan Elisabeth Everaerts x Jacop Guens een rente van acht carolus gl en vijf st op het vierde paert van een hofstede opt Lanck eijnde eertyts toebehoort hebbende Gillis Guens des voors Jacops voorsoon.

KB1166: Fo 99: 5 mei 1649:

Peeter, Jacques, Floris en Hendrik Guens Jacopskinderen daer moeder af was Elisabeth Everaerts (Eulaerts?) en Jan Guens hunnen minderjarigen broeder hebben verkocht aan Peeter De Grove x Anneken Van Adorp en half bunder land of heijde over de Lange voirt op hen verstorven bij hunne voors ouders.

KB1166: Fo 126: 16 nov 1650:

S+D kinderen wijlen Jacop Guens uit iersten enden tweeden bedde

- Gillis Guens ende Jan Claes als momboirs van Cathelijne ende Jan Jaecqueskinderen daer moeder af was wijlen Cathelijne Guens Jacopsdochter van iersten bedde voor een vierde paert

- Jacques, Floris, Hendrik, Peeter ende Jan Guens oijck des voors Jacops kinderen vanden naerbedde daer moeder af was wijlen Elisabeth Everaerts voor drij vierde paerten. 

 

Bijgaand een akte van emancipatie (met dank aan Paul Peeters) van de kinderen van Jacobus Guens en Elisabetha Everaerts uit Schriek. Het bijzondere aan deze akte is dat we vernemen dat Jacobus Guens lepralijder was. Het was dan ook zijn vrouw Elisabetha die het nodige deed voor de emancipatie met een attest dd. 14.05.1626 van het klooster van Terbank bij Leuven, waaruit moet blijken dat haar man lazerijpatiënt was. Dat klooster was gespecialiseerd in het vaststellen van de lepraziekte. Hij was dus reeds meer dan 8 jaar ziek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 290r., akte dd. 10 maart 1635.

Item in teghenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(chreven)

gestaen Elisabet Everadts huysvrouwe Jacop Guens, woenen(de)

te Grootloo onder S(in)t Jans in Scrieke op de heerlijcheyt van Keerberghen, v(er)claeren(de) haeren man

niet bequaem te wesen mits sijne besmetheyt en(de) sickte van

laezerije, gelijck sij heeft doen blijcken metter acte va(nden) geco(m)mitterde

totter proeve en(de) selver sickte geco(m)mittert int goitshuys van

Terbank bij Loven in date xiiii. may 1626 en(de) besegelt

metten segel des selffs goitshuys, in presentie, etc(eter)a, emancip(avit)

Petrum, Jacobum, Floren(tium), Henricum et Johan(nem)

Guens, suos liberos, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto Huyghens recund(uxi)t, coram Borchgrave,

Dilbeck, martii x., a(nn)o 1635.                            

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Guens Catharina, x (niet S, K, Heist, H, P, ) met Jacobus Andries,

     Uit dit huwelijk: geen fii in K, R, W, Ber,

     Andries Catharina,

     Andries Joannes,

 

Guens Barbara, (°) Mechelen Kat 16.03.1606 (g. Guens Petrus en Van Thienen Barbara), x (niet S, K, Heist, ) met Jan Vermeulen,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in K, Heist, Beer, W, R, P, H,

     Vermeulen Maria, (°) Schriek 21.01.1630 (g. Sebastiaen Vercalsteren en Maria Meeus),

     Vermeulen Anna, (°) Schriek ...06.1634 (g. Jan Van Valckenborg en Anna Somers),

 

Guens Elisabeth, (°) Mechelen Kat 04.05.1608 (g. Van Hove Martinus en 's Grooten Elisabeth),

 

Guens Adrianus, x (wellicht W, ) met Schrens (Schrijns - Scherens) Anna (Joanna),

KB1166: Fo 7: 17 apr 1641:

Adriaen Guens Jacopsone daer moeder af was wijlen Elisabeth Vermeulen heeft verkocht aan de naerkinderen van wijlen Jacop Guens sijnen vader voors bij hem verweckt bij Elisabeth Everaerts (Eulaerts) een vierde paert van een hofstede huijs hove lande ende gronde thien dagwant groot gelegen opt Lanck eijnde.

KB1166: Fo 98: 5 mei 1649:

Anna Schrijns we Adriaen Guens voor de tochte ende Gillis Guens met Joos Schrijns als momboirs van haer kinderen voor de propt (Werchter) heeft opgedragen ten behoeve van de kinderen en erfgenamen wijlen Elisabeth Everaerts alsulcke vierde paert als de voors constituante is competerende in sesse parcelen van erven soo landt bosch als weijde als bempt resp genoempt t Vochelaer, het Boonhammeken, tPaerincken en tHeijken tsamen groot drij bunderen en half … als geleden die seven of acht jaeren bij wijlen den voors Adriaen Guens aen wijlen die voors Elisabeth Everaerts is vercocht geweest.

     Uit dit huwelijk:

     Guns Henricus, (°) Werchter 25.09.1625 (g. Van Hove Henricus en Verbint Anna),

     Guns Maria, (°) Werchter 20.01.1628 (g. Carels Petrus en Wauters Maria),

 

Guens Egidius, x Schriek 24.11.1626 (g. Peter Guens, Gommer Melis, Mathias Mercx en Daniel Melis) met Melis Elisabeth,

KB1165: Fo 189: 27 nov 1635:

Gillis Guens Jacopsone ende Barbara Guens sijne sustere x Jan Vermeulen hebben verkocht aan Peeter Vandenbroecke tot behoef van Jan Van Rillaer ende Michiel Luijten als momboirs van de vijf minderjarige kinderen Jacop Guens daer moeder af is Elisabeth Everaerts, den selven coop gecalengiert hebbende de helft van een behuijsde hofstede metten lande gronde ende toebehoorten in het Lanckeijnde groot drij bunderen, welcke voors hofstede etc ... den voors Jacop Guens noch in tocht es besittende.

     UIt dit huwelijk:

     Guens Jacob, (°) Schriek 22.02.1628 (g. Jacob Guens en Adriana Liekens),

     Guens Maria, (°) Schriek 19.06.1630 (g. Corneel Wouters en Maria De Vos),

     Guens Jan, (°) Schriek 16.01.1633 (g. Jan Meulemans en Joanna Melis),

     Guens Jan, (°) Schriek 03.10.1635 (g. Jan Van de Put en Anna Van Hove),

     Guens Anna, (°) Schriek 12.07.1643 (g. Jan Holemans en Anna Van Casteren),

     Guens Gommer, (°) Schriek 22.02.1646 (g. Jacob Guens en Gommara Van Dessel).

 

2. Guens Petrus XI (S1878), (°) Keerbergen 28.10.1613 (g. Rutgerus De Preter),

 

Guens Jan, XII - XIII (S2516 + S6364), (°) Keerbergen 09.12.1615 (g. Petrus Theuweken en Anna Van den Berghe),

 

Guens Jacobus, XI (S1342 + N1962 + S3960), (°) Keerbergen 28.03.1619 (g. Joannes Pocle en Anna Van Nuffel),

 

Guens Florentius, (°) Keerbergen 25.01.1622 (g. Joannes Van Sande en Elisabeth Boets), x 1 Keerbergen 10.08.1645 (g. Egidius Van Loock en Daniel Van de Plas) met Magdalena Beeckmans (Boschmans - Guens), x 2 Keerbergen 28.10.1655 (g. Petrus Guens en Jan Valgaerens) met Goosens-Mercx Catharina,

KB1166: Fo 117v: 22 sep 1650:

Floris Guens Jacopsone heft vercocht aan Jan Cornelis x Bijken Bullens onderhalf dagwant bempt.

KB1166: Fo 118: 22 sep 1650:

Jan Cornelis Gillisone heeft verkocht aan Floris Guens x Magdalena Beeckmans een half dagwant lant geheeten den Vochelaer ge

KB1167: Fo 273v: 16 mrt 1665:

Peeter ende Jan Vereect broeders wijlen Peetersone daer moeder af is Maijcken Van Hove hebben ontvangen van Peeter Guens ende Michiel Diricx als momboirs van de minderjarige kinderen wijlen Jacques Guens x Anna Ven de som van 200 gl eens ende 24 gl over... over d’aflossinge van een erfelijke rente van gelijcke somme capitaels als de constituanten heffende waren tot laste van wijlen Floris Guens ende sijne goederen gelegen binnen Keerbergen opt Lanckeijnde groot vijf dagwant het Voechelaere genoempt.

legen opt Lanck eijnde.

KB1166: Fo 132: 16 nov 1650:

Hendrik Guens Jacopsone daer moeder af was wijlen Elisabeth Everaerts heeft verkocht aan Floris Guens sijnen broeder x Magdalena Beeckmans een half bunder land opt Lanck eijnde geheeten Cleijn Vochelaer.

KB1167: Fo 4: 7 feb 1657:

Floris Guens heeft ontvangen van de momboirs van de weesen wijlen Peeter Verreckt x Maijcken Van Hove op 25 feb 1651 van Jan Verstraeten en Hendrik Van Hove de som van 150 gl eens.

KB1167: Fo 99: 2 jun 1660:

Peeter Guens wijlen Jacquesone als momboir beneffens Everaert Beeckmans over de drij minderjarige kinderen van wijlen Floris Guens x Magdalena Beeckmans verkopen aan Jan Bosmans wijlen Janssone tot behoef van Jacques Jacquesone x Anneken Ven als calengierende.

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Adriana, (°) Keerbergen 22.08.1646 (g. Adrianus Beeckmans en Catharina Meeuws),

     Guens Petrus, (°) Keerbergen 06.02.1649 (g. Petrus Vermijten en Elisabeth Volckaerts),

     Guens Laurentius, (°) Keerbergen 15.08.1651 (g. Laurentius Mijten en Agneta Van Dijck),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 19.11.1653 (g. Petrus Guens en Maria Beeckmans),

     2. Guens Joanna, (°) Keerbergen 11.10.1657 (g. Nicolaus Guens en Joanna Van Rompaye),

 

Guens Henricus, (°) Keerbergen 07.07.1625 (g. Petrus De Belser en Anna Verbempt), x Keerbergen 28.11.1648 (g. Florentius Guens en Jan Voet) met Elisabeth Van den Eynde,

KB1166: Fo 132: 16 nov 1650:

Hendrik Guens Jacopsone daer moeder af was wijlen Elisabeth Everaerts heeft verkocht aan Floris Guens sijnen broeder x Magdalena Beeckmans een half bunder land opt Lanck eijnde geheeten Cleijn Vochelaer.

     Uit dit huwelijk:

     Guens Jan, (°) Schriek 08.08.1649 (g. Jan Van den Eynde en Barbara Vercalsteren),

     Guens Maria, (°) Schriek 15.12.1651 (g. Jan Van den Broeck en Maria Holemans),

     Guens Elisabeth, (°) Schriek 28.02.1655 (g. Hendrik De Neve en Elisabeth Melis),

     Guens Jan, (°) Schriek 24.05.1658 (g. Corneel Somers en Anna Van den Broeck),

     Guens Peter, (°) Schriek 03.07.1661 (g. Adriaen Wouters n. Peter Wouters en Barbara Van den Bosch),

    SW3: 11 feb 1696:

     Peeter Guens Hendriksone heeft ontvangen van Cathelijn Claes nu x Adriaen Claes.

 

Guens Jan, (°) Keerbergen 18.10.1630 (g. Gerardus Vermeijten en Adriana Claes), x 1 Keerbergen 27.11.1649 (g. Philippus De Grove en Willem Van Hole) met Elisabeth De Grove, x 2 Keerbergen 14.05.1662 (g. Petrus Guens en Jan Valgaerens) met Elisabeth Vermijlen (Vermijten),

KB1169: Fo 150: 29 jan 1726:

Lambert Liskens x Elisabeth Timmermans verkopen aan Elisabeth Claes we Gillis Geens als commant van Jan Claes seker behuijsde hofstede met ontrent 4 bunderen land gelegen onder Keerbergen genoempt het Swaenhoff ofte Swaentien tegenwoordig gehuurd door Machiel Liskens.

KB1169: Fo 176v: 6 dec 1728:

Hendrik Cornelis x Maria Peters verkopen aan Elisabeth Claes we Gillis Geens seker obligatie van twee hondert gls wisselgelt aenden iersten C competerende bij S+D van wijlen Bernart Claes sijnen oom, ten laste van Gommaer Ceulemans gepasseert voor notaris Mangelschots op 9 oktber 1683 beset op huis en hof met het land daeraen groot drij dm, item alnoch een stuk land groot onderhalf dagwant.

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Petrus, (°) Keerbergen  24.01.1651 (g. Petrus Van Nuffel en Anna Van Adorp),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 05.01.1653 (g. Joannes Van Rompay en Catharina Guens),

     Guens Wilhelmus, (°) Keerbergen 14.04.1655 (g. Wilhelmus Wouters en Elisabeth Vermijlen),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 05.05.1658 (g. Gerardus Mijten en Elisabeth Ven),

     Guens Jacobus, (°) Keerbergen 05.02.1661 (g. Jacobus Guens en Anna Van den Brande),

     2. Guens Catharina, (°) Keerbergen 05.09.1662 (g. Michael Wijnricx en Maria Verhoeven n. Catharina Gebuers),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 29.09.1664 (g. Joannes Ven en Barbara Van Rillaer),

     Guens Adriana, (°) Keerbergen 11.12.1667 (g. Joannes Bosmans en Adriana Vermuyten),

     Guens Petrus, (°) Keerbergen 04.05.1670 (g. Petrus Guens en Anna Vermuyten n. Adriana Vervloessem),

     Guens Anna, (°) Keerbergen 24.08.1675 (g. Walter Vervloessen en Anna Fierens),

     Guens Maria, (°) Keerbergen 16.02.1673 (g. August Peermans en Maria Verelst),

     Guens Magdalena, (°) Keerbergen 08.07.1678 (g. Michael De Cuyper en Magdalena Op de Beke).

 

 

 

XIII - Guens Petrus (S6236), x 1 Keerbergen 28.05.1607 (g. Petrus Guens en Leonardus Petri) met Joanna Vincx,  x 2 Keerbergen 03.08.1622 (g. Verbinnen Henricus en Jacob Guens) met Verbinnen Anna (S6237), K+, H+, + Keerbergen 10.07.1646.

 

B1165:  Fo 218v: 18 mei 1639:

Anneken Van Hove Mertensdochter daer moeder af was Adriana Guens, x Dionijs De Winter hebben verkocht aan Peeter Guens x Anneken Verbinnen een bunder land opt Lanck eijnde.

SW3: 21 mei 1696:

- Niclaes Opdebeke als momboir van de weese Gillis Guens ende ook van Cathlijn Guens sijn moeder, voor twee staecken

- Jan Opdebeke beneffens Francois Van Reeth als momboir van de minderjarige kinderen Gillis Guens voor den derden staeck

- Cathalijn De Bruijn we Gillis Guens voor den vierden staeck

- Martina Wijnrick we Hendrik Guens voor den vijfden staeck

- Paschasia Guens voor den sesden staeck

- Francois Guens hem sterk makende voor Anna Guens sijn suster kinderen wijlen Peeter Guens voor den sevensten staeck

Alle erfg. wijlen Magdalena Guens verkopen aan Hendrik Vermijlen x Lijsabeth Goris een stuk land genaemt tcappers gelegen te Keerbergen

item sij comparanten verkopen aan Bernaert Claes & Jan Vermijlen een hofstede gelegen tot Nijnde in Werchter.

KB1168: Fo 4v: 22 dec 1660:

Peeter Brusselmans (?) verkoopt aan Henrik ende Peeter Guens sonen van wijlen Peeter Guens x Anna Verlinden (Verbinnen?) met consente van hunne mede erfgen en als tusschen hunne broeders en zusters bij deijlinge gevallen een bunder land bosch geweest sijnde gelegen aen de Hauwstraete (Hanestraete?)

Ingevalle calengieringe bij Jan De Preter gedaen op voors lant …

SW3: 11 feb 1696:

Paschijn Guens lest we mr Francois Verbeeck, Niclaes Jan & Peeter Opdebeke hun sterk makende voor Catharina Guens hunne moedere ter eenre

Francois Verreth als momboir van de kinderen Guilliam Guens daer moeder af was Maeijcken Van Reeth, Jan De Preter momboir van de kinderen deselfde Guilliam Geens daer moeder af was Cathlijn De Preter, Lowies Van Elst beneffens Anthoon Van Elst momboirs van de kinderen wijlen Hendrik Guens daer moeder af is Martina Wijnricx, Francois Guens voor hemselven ende als momboir van Anna Guens sijn sustere & Hendrik Cornelis beneffens Niclaes Op de Beke momboirs vande weese Gillis Guens daer moeder af is Adriana Janssens ter andere sijden

alle erfgenamen van wijlen Magdaleen Guens hunne suster ende moije.

KB1192: Fo 68: 14 mrt 1696:

Cathelijn De Bruijn we Gillis Guens als moeder van haere kinderen etc ... tegen Niclaus Opdebeke gedaegde

segt dat de gedaegde hebben veraccordeert te coop te stellen d’erfgoederen achtergelaten bij wijlen Magdalena Geens gelegen onder den ressorte anden Hove van Befferen ende dat sij in de coop cedullen hen selve presenteren als vercoopere, sonder daer inne te mentioneren oft kennen de kinderen der interdicente, de welcke nochtans beneffens de kinderen oft kintskinderen van deselve Magdalena broeders tot die erfelijke goederen gerecht sijn

Compareerde Anthoon Van Elst als momboir van de minderjarige kinderen wijlen Hendrik Guens vervangende Loijs Van Elst sijne medemomboir,

Hendrik Vermijlen als momboir voor de kinderen wijlen Guille Geens oock vervangende Francois Van Reeth sijnen medemomboir,

Jan De Preter als momboir des voors Guilliam Geens vanden tweeden bedde verweckt bij Cathelijne De Preter hem oock sterck maeckende voor Jan Opdebeke sijnen medemomboir,

item Niclaes Opdebeke soo voor hem selve als in de qualiteyt van momboir beneffens …. Cornelis over het minderjarig kint wijlen Gillis Guens daer moeder af is Naijntken Janssens,

Francois Guens soo voor hem selven als in qualiteyt van momboir over de sijne minderjarige gesusters

Item Peeter Opdebeke voor hem en hem sterk makende voor Paeschijntken Guens sijne moije ende

Finalijck Cathelijne De Bruijn als moeder ende ... over haere kinderen daer vader af was Gillis Guens Adriaenssone

Over de successie van wijlen Magdalena Guens.

SW3: 21 mei 1696:

- Niclaes Opdebeke als momboir van de weese Gillis Guens ende ook van Cathlijn Guens sijn moeder, voor twee  staecken

- Jan Opdebeke beneffens Francois Van Reeth als momboir van de minderjarige kinderen Gilliam Guens voor den derden staeck

- Cathelijn De Bruijn we Gillis Guens voor den vierden staeck

- Martina Wijnrick we Hendrik Guens voor den vijfden staeck

- Paschasia Guens voor den sesden staeck

- Francois Guens hem sterk makende voor Anna Guens sijn suster kinderen wijlen Peeter Guens voor den sevensten staeck

Alle erfgen wijlen Magdalena Guens verkopen aan Hendrik Vermijlen x Lijsabeth Goris een stuk land genaemt tcappers gelegen te Keerbergen

item sij comparanten verkopen aan Bernaert Claes & Jan Vermijlen een hofstede gelegen tot Nijnde in Werchter.

SW3: 23 mei 1696:

Passchijn Guens we Francois Verbeeck, Cathelijn Guens haere suster, Francois Van Reeth momboir van de kinderen wijlen Guilliam Guens daer moeder aff was Maeijcken Van Reeth, Jan De Preter beneffens Jan Opdebeke momboirs vande kinderen wijlen de selven Guilliam Guens daer moeder af was Cathleijn De Preter, Lowijs Van Elst beneffens Anthoon Van Elst momboirs van de kinderen wijlen Hendrik Guens daer moeder af is Martina Wijnricx, Francois Guens mede als momboir van Anna Guens sijn suster, de wesen wijlen Gillis Guens daer moeder af is Adriana Janssens alle erfgen van Magdalena Guens sustere ende moije consenteren dat Bernaert Claes ende Jan Vermijlen worden gegoet ende geerft van een huis en hof tot Nijnde.

KB1164: Fo 103: 28 jan 1615:

Derfgen wijlen Jan Cleijmans wijlen Mertensone, Jan Lelieboom x Cathelijne Cleijmans, minderjarige kinderen Joos Cleijmans, alle erfgenamen van wijlen Jan Cleijnheins x Johanna Snellincx constitueren bij dese Jan Geens woonende tot Keerbergen om van hunnentwege voor de schepenen etc te goeden Peeter Guens Peetersone uit Schriek x Joanna Vinckx voor een half bunder land de welke in huringe houdt Hans Van Rillaer.

KBG1164 fo 110: 15 jul 1615:
Joufr Elisabeth Cleijmans we wijlen Jan Nonnen heeft verkocht aen Peeter Guens Peetersone woonende tot Schriek de helft van een half bunder land alhier gelegen dat in huringe houdt Hans Van Rillaer ende haer joufr Elisabeth verstorven van wijlen Merten Cleijmans x joufr Cathelijne Van Mockenburg haeren vaeder ende moeder.

KB1164: Fo 110: 15 jul 1615:

Peeter Guens Peetersone uit Schriek koopt een half bunder land alhier gelegen dat in huringe houdt Hans Van Rillaer.  

 

Hierbij  (met dank aan Paul Peeters) weer een mooie aanvulling. Petrus Guens, zoon van wijlen Petrus en op dat ogenblik inwoner van Keerbergen, emancipeert zijn kinderen uit het huwelijk met zijn eerste vrouw Joanna Vincx en de kinderen uit het huwelijk met zijn tweede vrouw Anna Verbinnen (Van Binnen).

Mogelijk overleed Anna Verbinnen te Keerbergen op 10.07.1646.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 373r., akte dd. 23 juni 1628.

Transcriptie.

Item Petrus Guens filius quondam Petri, commorans apud

Keerbergen, viduus quondam Joanna Vincx, in p(rese)ntia, et(ceter)a,

emancipavit Petrum et Johannam Vincx, quas retinuit a

praedicto quondam Johanna, a pane suo modo debito et consueto,

item predictis Petrus Guens similiter emancipavit Jo(ann)em,

Adrianum et Catharinam Guens, suas proles, quas retinuit

ex Anna Van Binnen, sua moderna uxore, a pane suo modo

debito et consueto, quo facto H. Van Roost recond(uxi)t, eisdem.

    

Uit dit huwelijk:

    

1.  Guens Laurent, (°) Schriek 16.03.1609 (g. Laurent Vincx en Cornelia Van Thienen),

    

Guens Peter, (°) Schriek 28.09.1610 (g. Jan Guens en Elisabeth Van Binnebeeck),

    

Guens Joanna, (°) Schriek 26.04.1613 (g. Jan Van Orshagen en Catharina Vermeulen),

    

Guens Anna, (°) Schriek 16.09.1615 (g. Jan Van Rompaey en Anna Vincx),

 

2. Guens Joannes, (°) Keerbergen 02.06.1624 (g. Joannes Van Rompay en Elisabeth Claes), x Keerbergen 27.11.1649 (g. Philippus De Grove en Willem Van Hole) met De Grove Elisabeth,

KB1167: Fo 197v: 24 mei 1662:

Peeter Van der Roest & Hendrik Paelmans als momboirs over de kinderen van wijlen Appolonia Van Hove daer vader af is Hendrik Vander Roest hebben verkocht aan Jan Guens wijlen Peetersone x Elisabeth De Grove een vierde paert van seker stuk land groot int geheel drij dagwanden gelegen op de Spickelenberg.

     Uit dit huwelijk:

     Guens Petrus, (°) Keerbergen 24.01.1651 (g. Petrus Van Nuffel en Anna Van Adorp),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 05.01.1653 (g. Joannes Van Rompay en Catharina Guens),

     Guens Wilhelmus, (°) Keerbergen 14.04.1655 (g. Wilhelmus Wouters en Elisabeth Vermijlen),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 05.05.1658 (g. Gerardus Mijten en Elisabeth Ven),

     Guens Jacobus, (°) Keerbergen 05.02.1661 (g. Jacobus Guens en Anna Van den Brande),

 

Guens Catharina, (°) Keerbergen 02.03.1626 (g. Adrianus Verbempt en Catharina Willems), x Keerbergen 04.02.1655 (g. Jan Guens en Martinus De Roy) met Antonius Opdebeeck, deze x 1 Keerbergen 15.02.1647 (g. Petrus Bosmans, Jan Bosmans, Henricus Bols en Guilielmus Hoolaers) met Bols Margaretha,

KB1168: 22 nov 1684:

Cathlijne Guens x Anthoon Opdebeeck

Henrik Guens voor hem en voor de wesen Gillis Guens als andere Guilliam Guens Francois Verbeeck Magdalena Guens ende Gillis Guens hebben verkocht aan Jan De Grove Peetersone een stuk land genoempt de Viltheijde groot ontrent een half bunder.

     Uit dit huwelijk:

     1. Opdebeeck Egidius, (°) Keerbergen 13.10.1647 (g. Egidius Van den Berge en Maria Van der Roost),

     Opdebeeck Maria, (°) Keerbergen 10.08.1649 (g. Joannes Opdebeeck en Maria Anthonis),

     Opdebeeck Joanna, (°) Keerbergen 30.12.1651 (g. Petrus De Grove en Joanna Van Leemput),

     2. Opdebeeck Nicolaus, (°) Keerbergen 31.01.1657 (g. Nicolaus Guens en Joanna De Roy),

     Akte met dank aan Christine Savat 

     KB1169: Fo 5v: 4 mei 1701:

     Niclaes Opdebeeck en Gilis Guens kopen een stuk land genaemt de Verbeirde stede groot vijf dagwanden.

     Opdebeeck Joannes, (°) Keerbergen 19.08.1658 (g. Joannes Guens en Joanna Aertgeerts),

     Opdebeeck Joanna, (°) Keerbergen 04.11.1660 (g. Joannes en Joanna Guens),

     Opdebeeck Maria, (°) Keerbergen 16.05.1662 (g. Adrianus Van Hove en Maria Verbinnen),

     Opdebeeck Antonius, (°) Keerbergen 10.05.1665 (g. Antonius Hallemans en Catharina Van Elst),

     Opdebeeck Petrus Antonius, (°) Keerbergen 22.03.1668 (g. Petrus Nagels en Paschasia Guens),

 

Guens Maria, (°) Keerbergen 13.05.1627 (g. Joannes Van Rillaer en Maria Verbinnen),

 

Guens Guilielmus, x 1 Keerbergen 05.10.1677 (g. Van Reeth Antonius en Guens Jacobus) met Van Reeth Maria, x 2 Keerbergen 07.02.1685 (g. Swiggers Joannes, De Preter Joannes, Goris Henricus en Van Reet Franciscus) met De Preter Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Adriana, (°) Keerbergen 05.10.1677 (g. Guens Jacobus en Van Reeth Adriana),

     Guens Antonius, (°) Keerbergen 27.11.1680 (g. Van Reet Antonius jr en Wijnrickx Martina),

     2. Guens Adrianus, (°) Keerbergen 16.12.1685 (g. Heijlen Adrianus en Cleijnhens Elisabet),

     Guens Catharina, (°) Keerbergen 10.02.1689 (g. De Grove Joannes en Guens Catharina),

     Guens Elisabeth, (°) Keerbergen 15.02.1693 (g. Opdebeke Joannes en Claes Elisabeth),

     Guens Francisca Joanna, (°) Keerbergen 15.02.1693 (g. Van Woensel Joannes en Ceulemans Elisabeth),

 

Guens Adrianus, (°) Keerbergen 29.03.1628 (g. Mertinus De Roy en Adriana Claes), x Keerbergen 01.07.1652

(g. Willem De Belder en Sebastiaen Vermijlen) met Van Dijck Agneta,

      Uit dit huwelijk:

      Guens Egidius, (°) Keerbergen 11.09.1653 (g. Egidius Guens en Elisabeth Broeckhoven),

      KB1190: 20 feb 1675:

      Jan Van Dijck als momboir van Gillis Guens Adriaensoone daer moeder af was Agnete Van Dijck.

      KB1169: Fo 112: 29 mei 1694:

      Anna Claes x Hendrik Cornelis heeft verkocht aan Gillis Guens hun achtste paert in huijs en hof ende landen

      daeraen gelegen groot vijf dagwanden (Bernaert Claes).

      Guens Petronella, (°) Keerbergen 17.05.1655 (g. Nicolaus Guens en Elisabeth Verlinden),

 

Guens Nicolaus, (°) Keerbergen 15.01.1630 (g. Verstraeten Nicolaus en Elisabeth Tuytgaens),

 

Guens Anna, (°) Keerbergen 06.06.1632 (g. Michael Leuten en Maria De Grove),

 

Guens Egidius, XII (S3118), (°) Keerbergen 06.09.1633 (g. Egidius Cornelis en Christina Distels),

 

Guens Maria, (°) Keerbergen 11.10.1635 (g. Jan Verbinnen en Maria Van den Eynde),

 

Guens Jacob, (°) Keerbergen (ook Schriek 25.11) 26.11.1636 (g. Jacob Nagels en Anna Comers/Anna Docx),

KB1167: Fo 261: 4 feb 1665:

Gillis Bosmans, Zeger Van Laeck x Barbara Boschmans, Christoffel Claes x Francynken Bosmans, Maeijcken Bosmans met vs Gillis Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboirs van haer drij minderjarige kinderen van wijlen Philips Daems, hen sterk makende voor Cathelijne Boschmans begijnken opden Grooten Begijnhove in Mechelen, ende Jan De Wint x Elisabeth Bosmans, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bosmans Janssone ende Elisabeth Verheijden hebben verkocht aan Jacques Geens Peetersone eene erve metten wateren gronde ende toebehoorten genoempt de Viltheijde.

 

Guens Petrus, (°) Keerbergen 14.05.1640 (g. Petrus Claes en Elisabeth Claes),

 

Guens Henricus, (°) Keerbergen 14.05.1640 (g. Dionisius De Winter en Magdalena Horckmans), x Keerbergen 07.01.1664 (g. Michael Wijnricx en Jan Valgaerens) met Martina Wijnricx,

KB1168: Fo 128: 2 apr 1677:

Peeter Guens heeft verkocht aan Hendrick Guens x Martyntien Wijnricq een half bunder land eerder bosch geweest gen den Mierenbosch.

     Uit dit huwelijk:    

   Guens Catharina, (°) Keerbergen 01.02.1664 (g. Michael Wijnricx en Paschasia Haens),

     Guens Joanna, (°) Keerbergen 10.09.1667 (g. Michael Wijnricx en Catharina ...),

     Guens Maria, (°) Keerbergen 22.04.1671 (g. Jacobus Guens en Catharina Wijndricx),

     Guens Franciscus, (°) Keerbergen 06.03.1674 (g. Franciscus Verbeeck en Anna Opdebeeck),

     Guens Martina, (°) Keerbergen 01.10.1675 (g. Egidius Guens en Maria Van Reeth),

     Guens Anna, (°) Keerbergen 14.07.1679 (g. Michael Boets en Maria Van Roy),

     Guens Petronella, (°) Keerbergen 12.08.1682 (g. Nicolaus Op de Beke en Joanna Versant),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 13.04.1688 (g. Joannes Op de Beke en Elisabeth Weyndrickx),

 

Guens Paschasia, (°) Keerbergen 17.08.1642 (g. Hubertus Ro... en Gertrudis ...), x Werchter 04.10.1667 (g. Vermijlen Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Verbeeck Franciscus, wonen onder de Laeth,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Petronilla, (°) Werchter 03.01.1668 (g. Goons Petrus en Cornelis Elisabeth),

     Verbeeck Joannes, (°) Schriek 23.12.1668 (g. Cornelis Joannes en Verbeke Anna),

     Verbeeck Adrianus, (°) Werchter 31.08.1670 (g. Bogaerts Adrianus en Caerkens Dymphna),

     Verbeeck Cornelius, (°) Werchter 17.01.1672 (g. Guens Cornelius en Raeps Catharina),

     Verbeeck Henricus, (°) Werchter 24.09.1674 (g. Claes Catharina n. Holemans Henricus en Van de Plas Barbara),

     Verbeeck Bartholomeus, (°) Werchter 24.09.1674 (g. Verbeeck Bartholomeus en Van Esche Joanna),

     Verbeeck Maria, (°) Werchter 09.04.1678 (g. Verbeeck Arnoldus en Vanden Bosch Maria),

     Verbeeck Maria, (°) Werchter 03.03.1679 (g. Opdebeeck Nikolaus en Gueens Maria),

     Verbeeck Catharina, (°) Werchter 23.06.1681 (g. Vanden Plaes Antonius en Willems Catharina),

     Verbeeck Joanna, (°) Werchter 23.06.1681 (g. Vanden Sande Joannes en Gooris Anna),

     Verbeeck Joannes, (°) Werchter 06.09.1684 (g. Mertens Adrianus n. Op de Beeck Joannes en Schrijns Catharina n. Claes Catharina),

     Verbeeck Guilielmus Anthonius, (°) Werchter 20.07.1686 (g. Van Langendonck Guilielmus en Op de Beeck Joanna),

     Verbeeck Petrus, (°) Keerbergen wateroverlast 06.12.1688 (g. Op de Beeke Petrus en Guens Catharina),

 

Guens Magdalena, (°) Keerbergen 26.02.1645 (g. Joannes Guens en Magdalena Van de Plas), x Werchter 29.01.1675 (g. Verbeeck Franciscus en Van Loo Joannes) met Van Loo Wilhelmus,

Wer1866: 30 okt 1685:

IN Jan Van Houtvin arrestant tegen Hendrik Guens uit KB als momber over Cathelijne Van Loije dochter Guilliam daer moeder af was Magdalena Guens gearresteerde over achterstallige schulden.

Gezien de vererving (akte zie boven) is wellicht geen kind in leven gebleven.

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Ludovicus, (°) Werchter 17.11.1675 (g. Van Loo Ludovicus en Van Hautvinck Maria),

     Van Loo Barbara, (°) Werchter 02.12.1676 (g. Van Loo Ludovicus en Van Leenpoel Barbara n. Vercammen Barbara),

     Van Loo Catharina, (°) Werchter 02.12.1676 (g. Coemans Cornelius en Goris Catharina n. Guens Paschasia),

 

Guens Cornelius, (°) Keerbergen 10.07.1646 (g. Michael Boets en Catharina Meeus).

 

 

 

XII - Guens - Goens Jan (S3396), x met Cathelijne Gootens (S3397).

 

- 6 feb 1552: Kathlijne Vandevelde na doode van Artur haer vader
- 19 jan 1564: Berbel De Bruijne wijlen Reymeys dochter heeft ontvangen bij de dood van Willem Vandevelde heur grootvader een boender bempt aent Seeghbroeck,
 Coenradt Coens haer m+m besteman
- op dezelfde dag verkoopt Berbel De Bruijne x Coenradt Coens aan Willem Gooten
- 12 sep 1619: Huijbrecht Van hove x Cecilia Verbraecken we Anthonis Gooten heeft te lene verheven tot behoef van de kinderen van de voors Anthonis na doode van Willem Gooten zijn vader een bonder bempt,
  Jan Goiten sone Anthonis 20 jr sterfman
- 17 sep 1640: Cecilia Verbraecken we Anthonis Gooten heeft na de dood van Jan Goten haer soon verheven,
sterfvrouw Anneken Goten haar dochter,  Peter De Pauw voorganger
- 17 feb 1680: Jan Geens sone Peeters x Anneken Goten na dood van zijn moeder
- 15 jul 1689: Gillis Geens na dood van Jan zijn vader . . .
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Jan, XI (S1698).

 

 

 

XIII -Guens Steven (S6610)  ° ca. 1570, x met ...

 

S+D wijlen Steven Guens soo van de eerste als den tweeden bedde
- Jacop Guens Stevenssone daer moeder af was wijlen ...
- Jacop Guens Stevensone ende Gillis Claes Hendricksone momboirs van het weeskint wijlen Maijcken Guens daer vader af is Jan Claes oock Hendriksone
huis en land in den Loosen hoeck.
KBG1165 fo 50: 26 mei 1626:
Jacop Guens Stevenssone voor deen helft, Gillis Claes ende Jan Ghuens Peetersone als momboirs van het weeskint wijlen Marie Guens daer vader af is Jan Claes Hendrikxsone dese Jan Claes mede present sijnde voor dander helft verkopen aan Peeter Guens Peetersone de helft van een half bunder land opt Lanck Eijnde daeraf dander helcht den cooper is competerende, gelijck de vercooperen tselve goet is verstorven van wijlen Peeter Guens hunnen grootvader ende oudt grootvader.

KB1165 fo 166: 16 feb 1633.
De onbejaerde kinderen wijlen Merten Van Hove daer moeder af is Anna Guens over een geschil met den voors Guens ‎(?)‎ ter cause van seker stuk land en viswater een dm groot in de Heystraete eertyden bij den voors Merten Van Hove gekocht aen Steven Guens Jacopson.

KB1189: Fo 34: 20 mrt 1659:
F
rancois Meergout x Joanna Guens, Catelijne ende Peeter Guens kinderen van Jakob Guens x Maria Van Roije als geinstitueerde erfgen van Cathelijn Claes moeder af was Maria Guens ende in dese qualiteyt aanlegger ter eenre ende Jan Claes gedaegde ter andere zijde .

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens S, W!, K, H, Bet,

 

Guens Maria, x met Jan Claes, fs Hendrik,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Peter,  

 

Guens Jacob, x met Maria Van Roije, deze x 2 Werchter 31.05.1646 (g. Van Hove Adrianus en Van Tongelen Arnoldus) met Luijten Henricus (S1120 + S1490 + S2488), deze x 1 met Boons Catharina (S1121 + S1491 + S2489),

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Luijten Henricus.

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Maria,

     Guens Joanna, x Werchter 21.06.1650 (g. Michaelis Arnoldus en Van Tongelen Arnoldus) met Franciscus Mergaets,

     Guens Cathelijne, x Werchter 04.02.1660 (g. Mr Van Roost Cornelius en Versieunen Joannes) met Storms Guilielmus, gezin daar,

     Guens Peter,  

     2. Luijten Barbara, (°) Werchter 27.11.1640 (g. Goris Guielmus en Van Hove Barbara),

     Luijten Gerardus, (°) Werchter 12.03.1643 (g. Boons Gerardus en Vercasteren Adriana), x (niet Bet, W, Rot, Heist, ) met Wielan(d)ts - Nilants - Wilans - Milans Maria,

          Uit dit huwelijk:

          Luijten Elisabeth, (°) Betekom 10.11.1667 (g. Wilans Joannes n. Luijten Joannes en Kerckmans Elisabeth),

          Luijten Paulus, (°) Betekom 27.07.1670 (g. Steijns Paulus en Schaubroeck Maria),

          Leuijtens filia (Catharina), (°) Betekom 27.03.1673 (g. Claes Joannes en Waijtin Catharina,

          Luijten Barbara, (°) Betekom 04.06.1676 (g. Vleminckx Joannes en Luijten Barbara),

          Lhuijten Joannes, (°) Betekom 01.07.1680 (g. Louijten Joannes en Simens Elisabeth n. De Maijer Joanna),

          Luijten Joannes, (°) Betekom 26.10.1683 (g. Boon Joannes en Nijs Maria),

     Luijten Joanna, (°) Werchter 04.04.1645 (g. Guns Petrus en Vanden Bossche Joanna),

     Luijten Maria, X (S745),

     Luyten Cornelius, X - XI (S560 + S1244),

 

Guens Joanna, XII (S3305).

 


 

XI - Guens Petrus (S1878), (°) Keerbergen 28.10.1613 (g. Rutgerus De Preter), x 1 Schriek 31.05.1632 (g. Egidius Guens, Adriaen Van den Bosch, Gommer Melis en Dionys De Winter) met Melis Joanna, x 2 Schriek 18.11.1642 (g. Jacobus Guens en Ludo Elen) met Catharina Meeus (Meuris) (S1879), (°) (niet P!+, Beer,...).

 

KB1166: Fo 93: 28 nov 1648:

Rente van ses gl ende vijf st tsjaers voor het weeskint van Jan Vande Valgaren

Peeter Guens Jacopsone daer moeder af was wijlen Elisabeth Everaerts heeft ontvangen van Peeter ven momboir van Jan Vande Valgarens Janssone daer moeder af was wijlen Maijcken Van Avondt en stelt als borg sijn kintsgedeelte op hem verstorven bij wijlen Jacop Guens sijnen voors vader ende Elisabeth Everaerts sijne moeder wesende de helft van een huijs mette helft van thuijslant opt Lanck eijnde.

KB1167: Fo 99: 2 jun 1660:

Peeter Guens wijlen Jacquesone als momboir beneffens Everaert Beeckmans over de drij minderjarige kinderen van wijlen Floris Guens x Magdalena Beeckmans verkopen aan Jan Bosmans wijlen Janssone tot behoef van Jacques Jacquesone x Anneken Ven als calengierende.

KB1168: Fo 67: 21 mrt 1671:

Peeter Guens wijlen Jacques sone verkoopt aan Hendrik Van Hove x Maeijcken Geens eenen bogaert met toebehoorten gelegen in de Cassestraet.

KB1190: 1 feb 1679:

Peeter Guens Jaecquesone als vaderlijk momboir & Adriaen De Grove Peetersone als moederlijk momboir van de twee minderjarige kinderen wijlen mr Jan Van Valgaren x Cathelijn De Grove.

KB1168: Fo 132: 8 mrt 1679:

-  Adriaen De Grove

-  Peeter Guens Jacquesone als momboir van de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Van Valgaren x Cathelijne De Grove

-  Magdalena De Grove x Jan Cornelis

-  Jan De Grove

Kinderen en kintskinderen van Peeter De Grove x Anna Van Adorp S+D.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Guens Catharina, (°) Schriek 19.02.1633 (g. Peter Claes en Catharina Janssens),

    

Guens Jan, (°) Schriek 07.08.1635 (g. Jan Cootmans en Margareta Guldentops),

 

2. Guens Catharina, (°) Keerbergen 28.04.1647 (g. Joannes Guens en Catharina De Grove),

 

Guens Florentia, (°) Keerbergen 06.06.1649 (g. Florentius Guens en Magdalena Van den Plas),

 

Guens Catharina, X (S939), (°) Keerbergen 24.04.1651 (g. Henricus Meeus en Catharina Guens).

 

 

 

XII - XIII - Guens Jan (S2516 + S6364), (°) Keerbergen 09.12.1615 (g. Petrus Theuweken en Anna Van den Berghe), x Betekom 23.01.1636 (g. Adrianus Geens en Joannes Holaerts) met Hoolaerts Maria (S2517 + S6365), (°) Schriek 17.04.1611 (g. Martin Van Swyvel en Maria Hoelaers).

 

KB1168: 19 jun 1686:

Gillis Van Horick als cooper van huis, hof en drij dagwant lant in de Cassestraet gecompeteert hebbende de kinderen van wijlen Peeter Guens Jacquesone den 9 mei ll voor ons wettelijk gegoeijt heeft afgelost ende gequeten aan Andries Verhaecht x Maria Valgarens.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Jan, (°) Schriek 10.02.1634 illig. (g. Jan Goris en Anna Van de Put),

 

Guens Dionys, XI - XII (S1258 + S3182), (°) Schriek 13.02.1636 (g. Dionys De Winter en Maria Guens),

 

Guens Jan, (°) Schriek 15.11.1650 (g. Storms Jan en Barbara Holemans).

 

 

 

XI - Guens Jacobus (S1342 + N1962 + S3960), (°) Keerbergen 28.03.1619 (g. Joannes Pocle en Anna Van Nuffel), x Keerbergen 26.06.1643 (g. Petrus Ven, Daniel Van de Plas, Florentius Guens en Adriaen Roes) met Ven Anna (S1343 + N1963 + S3961), (°) Keerbergen 01.04.1621 (g. Martinus Ven en Cecilia Van Hove).

 

KB1167: Fo 273v: 16 mrt 1665:

Peeter ende Jan Vereect broeders wijlen Peetersone daer moeder af is Maijcken Van Hove hebben ontvangen van Peeter Guens ende Michiel Diricx als momboirs van de minderjarige kinderen wijlen Jacques Guens x Anna Ven de som van 200 gl eens ende 24 gl over... over d’aflossinge van een erfelijke rente van gelijcke somme capitaels als de constituanten heffende waren tot laste van wijlen Floris Guens ende sijne goederen gelegen binnen Keerbergen opt Lanckeijnde groot vijf dagwant het Voechelaere genoempt.

KB1168: Fo 33: 13 mrt 1669:

- Peeter Guens als een der momboirs van sesse minderjarige kinderen van wijlen Jacques Guens x Anna Ven

- Michiel Diricx x Lisken Ven

- Gillis Boschmans als momboir van Michiel Ven sone wijlen Michiel dmai Lisken Boschmans

- Cornelis Ven x Beijcken Ven

Kinderen wijlen Peeter Ven x Anneken Avont S+D.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Jacobus, (°) Keerbergen 22.03.1644 (g. Petrus Van Nuffel en Barbara Janssens),

 

Guens Martinus, (°) Keerbergen 28.10.1646 (g. Martinus Van Rutten en Magdalena Van Horick),

 

Guens Jan, (°) Keerbergen 16.12.1647 (g. Joannes Celens en Elisabeth Smits),

 

Guens Catharina, X (N981), (°) Keerbergen 16.10.1650 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Meeus),

 

Guens Michael, (°) Keerbergen 17.08.1653 (g. Michael Ven en Elisabeth Van den Eynde), x met Marien Margareta,

SW2: 15 jul 1702:

Jan Lankens momboir van het minderjarige kint van Michiel Guens daer moeder af was Margriet Marien beneffens Margriet De Kinder x … Van Doren ter eenre verhuren aan Geraert Viskens x Catelijn Guns ter tweeder huis en hof aan malcanderen gelegen groot ontrent vier bunderen mits Antoon Guens een vierdepaert daer inne competeert het welck alhier niet mede verhuert wordt.

     Uit dit huwelijk: geen fii in K, P, R, S, W, Heist, Ber, O, Mech,

     Guens ...,

 

Guens Anna, (°) Keerbergen 10.05.1656 (g. Joannes De Belser en Anna Docx),

 

Guens Maria, X (S671 + S1981), (°) Keerbergen 27.10.1658 (g. Cornelius Ven en Maria Wijnricx),

 

Guens Anthonius, (°) Keerbergen 19.05.1662 (g. Anthonius Opdebeeck en Helena Leys).

 

 

 

XI - Guens Jan (S1698), (°) (niet K, R?, Mech?, Bon!, W!, H, S, Bet, ), ° ca. 1615, x 2 Keerbergen 01.11.1649 (g. Willem Hoolaerts en Petrus Claes) met Maria Denckens (S1699), (°) Heist 21.09.1618 (g. Joannes Denckens en Maria Alen), deze x 1 (niet K, S, H, P, W, R, ) met Joannes Claes.

 

Er was tegenspraak over de eerste zoon Bernardus. In de bewerking van De Wachter heet hij Renerius. In de klappers Bernardus. Onderstaande acte (met dank aan Paul Peeters) geeft daarover zekerheid. Je kan de acte vergroten door erop te klikken.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Bernardus, (°) Keerbergen 24.07.1639 (g. Bernardus Wijns en Elisabeth Vermijlen), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Schrens Judocus en Geens Joannes) met Schrens Joanna, kinderloos,

 

Claes Sebastianus, (°) Keerbergen 19.09.1641 (g. Sebastianus Vercalsteren en Maria Huybrechts),

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 02.03.1644 (g. Petrus Claes en Maria Hoolaers),

 

Claes Michael, (°) Keerbergen 12.09.1646 (g. Michael Luyten en Elisabeth Wijns),

 

Claes Anna, (°) Keerbergen 08.04.1649 (g. Joannes Wijns en Anna Van Rompaye),

 

2. Guens Joannes, (°) Keerbergen 20.09.1651 (g. Petrus Claes en Catharina Docx),

 

Guens Judocus,

 

Guens Guilielmus, (°) Keerbergen 24.10.1656 (g. Joannes Valgaerens nomine Guilielmus De Grove en Barbara Vercalsteren),

 

Guens Antonius, (°) Keerbergen 11.08.1659 (g. Antonius Claes en Maria Van den Eynde),

 

Guens Egidius, (°) Keerbergen 11.08.1659 (g. Dus Joannes Borny nomine Egidius Tubbens en Catharina Meeus),

 

Guens Maria, (°) Keerbergen 24.12.1661 (g. Petrus Nagels en Maria Geens),

 

Guens Catharina, X (S849), (°) Keerbergen 24.12.1661 (g. Joannes Van de Valgaren nomine Adriaen Van Laer en Catharina Guens),

 

Guens Egidius, (°) Keerbergen 22.08.1663 (g. Guilielmus Nagels en Joanna Van Rompay).

 

 

 

 

XII - Van Nuffel Petrus (S3304), (°) Keerbergen 26.06.1610 (g. Petrus Rams en Gertrudis Van Nuffel), x Keerbergen 23.08.1634 (g. Walter Yvens en Martinus De Roye) met Joanna Guens (S3305).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Cornelius, (°) Keerbergen 04.02.1636 (g. Cornelius Feret en Barbara Wouters),

 

Van Nuffel Petrus, (°) Keerbergen 10.11.1640 (g. Petrus Geens en Joanna Van Nuffel),

 

Van Nuffel Anna, (°) Keerbergen 21.11.1642 (g. Walterus Van Nuffel en Anna Verbinnen), x ? met Joannes De Preter,

   Uit deze relatie: meer info bij De Preter,

   Guilielmus De Preter, (uit incest), (°) Keerbergen 19 september 1677 (g. Guilielmus Van den Eynde en Joanna Gynes).

 

Van Nuffel Adrianus, XI (S1648), (°) Keerbergen 15.01.1645 (g. Adrianus Van Hove en Anna Vincx),

 

Van Nuffel Jacobus, (°) Keerbergen 21.04.1647 (g. Arnoldus Coun? en Anna Ven),

 

Van Nuffel Joanna, (°) Keerbergen 29.09.1649 (g. Joannes Guens en Joanna Van Hove).

 

Van Nuffel Egidius, (°) Keerbergen 25.07.1651 (g. Adrianus Guens en Barbara Verswijver n. Elisabeth Goris), x Keerbergen 12.06.1725 (g. Willem Spruyt en Michiel Viskens) met Peeters Jan,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W,

     Peeters Cornelius, (°) Keerbergen 11.02.1726 (g. Nicolaus Verschoren en Maria Viskens).

 


 

X - De Bruyn Cornelius (S938), (°) Putte 10.05.1654 (g. Cornelius Bullens en Jacoba Van Gool), x Putte 15.10.1680 (g. Cornelius Meuws en Adrianus De Bruyn) met Gheens Catharina (S939), (°) Keerbergen 24.04.1651 (g. Henricus Meeus en Catharina Guens).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Bruyn Cornelius.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Bruyn Elisabeth, (°) Putte 09.11.1681 (g. Adrianus Van Calster en Elisabeth De Punder),

 

De Bruyn Adrianus, (°) Putte 14.02.1683 (g. Adrianus De Bruyn en Elisabeth Van der Auwera - grootmoeder), x met Maria Vervloet, geen fii te P, woonde in Lier,

 

De Bruyn Elisabeth, (°) Putte 10.08.1685 (g. Mathias De Bruyn en Elisabeth Ceulemans),

 

De Bruyn Joannes, (°) Putte 22.06.1687 (g. Joannes De Bruyn en Joanna De Bruyn),

 

De Bruyn Catharina, IX (S469),

 

De Bruyn Joannes Baptista, (°) Putte 23.08.1698.

 

 

 

XI - XII - Guens (Geens) Dionysius (S1258 + S3182), (°) Schriek 13.02.1636 (g. Dionys De Winter en Maria Geens), + Schriek 29.03.1695, x Keerbergen 11.07.1665 (g. Petrus Guens en Jan Valgaerens) met Van Rompaye Joanna (S1259 + S3183), (°) Keerbergen 22.02.1635 (g. Joannes Van Goor en Joanna Van Geel). Deze x ? met Michael Wenricx.

 

AVT3: 14 nov 1679:

De onderschreven dienaer dezer heerlijkheijd van Werchter relateert hem op heden desen 14 nov getransporteert te hebben ten versoecke van Hendrik Claes ingesetene alhier bij de persoon van Dionijs Guens schepene tot Schriek en Grootlooije ende de selven Dionijs te hebben gearresteert over het gelt het gene die van Werchter tot Schrieck voors afdrijvende van het houden van de dragonders of andere soldaten zijn pretenderende, oft dat die wethouderen van Schriek hun sullen reguleren ingevolge de vonnisse tusschen die afdrijvers van Werchter & Schriek geresen ende vermits die van Schriek volgens de selven vonnisse int setten der lasten des verleden jaers 1678 & andere daerinne souden excederen ...

15 nov 1679:

De meijer van Werchter heeft zich getransporteert ten huijse van Hendrik Claes pachter woonende opde hoeffve van Jonker … bij die Langegrachten ende aenden selven Claes affgevraagt te hebben .. ter instantie van Cornelis Van Calsteren en Dionijs Huens beijden schepen van Schriek & Grootlooij zijnde den vrs Dionijs Huens gearresteert zijne persoon van wegens den vrs Hendrik Claes antwoorde dat neen dat sij malcanderen mette rechte soude ... tevreden stellen. Item gevraegt oft de vrs arreste werde gedaen voor zijnen persoon alleen of voor andere mede afdrijvers van welcke heeft geantwoort dat het vs arrest mede was doende voor Jan Imbrechts, Jan Van Essche cum suis ... welcken arreste was gedaen op gisteren 14 nov.

Wer1866: 1 jul 1681:

Hendrik Claes als d’actie & transport hebbende van Peeter Verschueren x Anna Guens arrestant tegens Dionijs Guens ingesetene van Schriek als momboir van de kinderen & erfgen van wijlen Jakob Guens in zijnen persoon gearresteerde.

Wer1866: 20 okt 1682:

Vonnis Claes Guens: Hendrik Claes als d’actie & transport hebbende van Peeter Verschueren x Anna Guens arrestant ende Dionijs Guens uit Schriek als mmk wijlen Jakob Guens gearresteerde ende gedaegde begonst op 5 sep 1679: … verclaerende den arrestant in questie qualijck ende ten onrechte opden persoon des gearresteerde te wesen geinterponeert …

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wenricx Joanna, ill. (°) Keerbergen 06.11.1662 (g. Joannes en Joanna Guens),

 

2. Guens Bernardus, (°) Keerbergen 27.01.1665 (g. Bernardus Claes en Elizabeth Cornelis), gewettigd bij huwelijk,

 

Guens Maria, (°) Schriek 05.05.1669 (g. Peter Van Rompaey en Maria Guens),

 

Guens Willem, (°) Schriek 27.12.1671 (g. Willem Van Elsen en Anna Melis), x Schriek 13.01.1697 (g. Bernard Guens en Jacob De Rijck) met De Belser Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Guens Catharina, (°) Schriek 14.02.1701 (g. Romain De Belser en Catharina Guens),

     Guens Jan, (°) Schriek 19.03.1705 (g. Jan Scherens en Anna Smaelders),

     Guens Joanna, (°) Schriek 19.03.1705 (g. Peter De Belser en Joanna Van Loy),

     Guens Adriaen, (°) Schriek 15.02.1710 (g. Adriaen Van Craen en Anna Castermans),

     x Keerbergen 02.07.1737 (g. Adriaen Geens en Jan Rets) met Mommens Arnoldus,

 

Guens Catharina, X - XI (S629 + S1591), (°) Schriek 24.09.1674 (g. Jan Guens en Catharina Guens).

 

 

 

X - Viskens Gerardus (N980), (°) Werchter 18.11.1640 (g. Boons Gerardus en Verstraten Elisabeth), + Keerbergen 02.12.1724, x Werchter 05.07.1672 (g. Viskens Gerardus en Tkint Franciscus) met Catharina Guens - Geens (N981), (°) Keerbergen 16.10.1650 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Meeus).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Gerardus.

         

Uit dit huwelijk:

         

Viskens Joannes Franciscus, IX (N490), (°) Keerbergen 04.09.1673 (g. Joannes Vermijlen en Maria Guens),

        

Viskens Maria, (°) Keerbergen 31.05.1675 (g. Joannes Guens en Maria Viskens), + Rijmenam 28.07.1747, (x) Rijmenam 08.11.1711 (g. Andreas Guens en Michael Guens) met Guens - Geens Jan,  (haar achterneef) zie lager, deze x1 Keerbergen 11.01.1697 (g. Gillis Guens, Bernard Claes en Henricus Cornelis) met Cornelis Anna,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W, - met dank aan Bert Dhooge,

     1. Guens Cornelius, ° a medico Renerio ex Put in neccesitate, (°) Keerbergen 27.09.1697 (g. Cornelis Claes en Anna Vermijlen),

     Guens Anna, (°) Keerbergen 27.09.1697 (g. Petrus Geens en Anna Claes),

     2. Geens Joannes, (°) Rijmenam 14.03.1712 (g. Joannes Van den Eijnde en Barbara Fierens), x Rijmenam 25.02.1748 met Van Hove Catharina, + Rijmenam 15.11.1749,

     Geens Barbara, (°) Rijmenam 19.09.1715 (g. Michael Viskens en Barbara Geens),

     x Rijmenam 03.11.1745 met Doms Petrus Adrianus, (°) Putte 17.07.1718, + Rijmenam 09.11.1801, fs Gommarus en Maria Wouters,

 

Viskens Petrus, (°) Keerbergen 26.09.1677 (g. Petrus Kints en Maria Van Dessel), x Keerbergen 05.02.1704 (g. Gerard Viskens en Laurent Boedts) met Magdalena Boedts, geen fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W,

         

Viskens Henricus, (°) Keerbergen 08.02.1680 (g. Henricus Vermijlen en Joanna Viskens),

         

Viskens Anna, (°) Keerbergen 02.04.1682 (g. Joannes Swiggers n. Joannes Dirckx en Maria Van den Bosch n. Anna Viskens),   

         

Viskens Lambertus, (°) Keerbergen 20.06.1683 (g. Lambertus Vermijlen en Catharina Van Casteren),

         

Viskens Adrianus, (°) Keerbergen 05.05.1686 (g. Adrianus Van Rompa en Anna Scheppers),

         

Viskens Michael, (°) Keerbergen 31.07.1689 (g. Michael Boets en Catharina Troey),

         

Viskens Elisabeth, (°) Keerbergen 03.11.1692 (g. Adrianus Van Rompay en Elisabeth Goris), x Keerbergen 12.06.1725 (g. Willem Spruyt en Michiel Viskens) met Peeters Jan,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, K, P, S, O, Duf, H, Bon, W,

     Peeters Cornelius, (°) Keerbergen 11.02.1726 (g. Nicolaus Verschoren en Maria Viskens).

 

 

 

X - Geens Rumoldus (S670 + S1980), (°) Beerzel 09.05.1651 (g. Lamberts Cornelius en Ceulemans Lucia), (x) Keerbergen 04.10.1684 (g. Egidius De Hondt en Jan Geens) met Guens Maria (S671 + S1981), (°) Keerbergen 27.10.1658 (g. Cornelius Ven en Maria Wijnricx).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Geens Rumoldus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Elisabeth, IX (S335 + S990), (°) Keerbergen 25.11.1685 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Claes),

 

Guens Anna, (°) Keerbergen 19.09.1688 (g. Joannes Geens en Anna Guens).

 

Geen andere fii te K, R, P, Beer, O, Bon, B,

 

 

 

X - Verhaegen Peter (S848), (°) Schriek 24.08.1659 (g. Peter Wouters en Maria Vercalsteren), x Schriek 04.11.1691 (g. Jan Verhaegen en Jan Vercalsteren) met Geens Catharina (S849), (°) Keerbergen 24.12.1661 (g. Joannes Van de Valgaren n. Adriaen Van Laer en Catharina Guens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verhaegen Elisabeth, (°) Schriek 07.04.1692 (g. Peter Rijmenams en Elisabeth Wilms),

 

Verhaegen Jan, (°) Schriek 30.08.1694 (g. Jan Vercalster en Barbara Goris),

 

Verhaegen Catharina, (°) Schriek 18.08.1696 (g. Egidius Verhaegen en Catharina Guens), x Schriek 17.01.1725 (g. Niclaes Verhaegen en Adriaen Verhaegen) met Van den Broeck Andre,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Beer, P,

     Van den Broeck Anna, (°) Schriek 09.01.1726 (g. Peter Goris en Anna Van den Broeck),

 

Verhaegen Maria, x Putte 30.07.1710 met Jan Gebuers,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Beer, P, O,

     Gebuers Elisabeth, (°) Putte 16.12.1711,

     Gebuers Petronella, (°) Putte 02.06.1713,

 

Verhaegen Niclaes, IX (S424), (°) Schriek 08.09.1700 (g. Niclaes Verhaegen en Joanna Geens).

 

 

 

XII - Guens Egidius (S3118), (°) Keerbergen 06.09.1633 (g. Egidius Cornelis en Christina Distels), x Rijmenam 04.07.1660 (g. Joannes Ven en Jan Beeck) met Fierens Elisabeth (S3119), (°) Rijmenam 24.08.1634 (g. Cornelius Leijns en Elisabeth Op de Beke) + Keerbergen 19.09.1678.

 

SW3: 2 dec 1696:

Jan Andries Michiel ende Gillis Guens met Barbara Guens hunne suster hebben verhuurt aan Peeter Wauters seker huis en hof onder Rijmenam.

SW2: 4 okt 1702:

Jan Guens voor den iersten staeck - (met Isaack Van Calsteren Gillis Guens) – Andries Guens voor den tweeden staeck, Michiel Guens voor den derden staek, Gillis Guens voor den vierden staeck ende Barbara Guens x Jan Van Caster voor den vijfden en lesten staeck – alle erfgen wijlen Gillis Guens en Barbara Elisabeth Fierens hebben S+D.

SW1: 6 mrt 1706:

Bertel Boots 40 jr en Jan Vercasteren 36 jr ter requisitie van Jan Bosmans meijer alhier hebben geattesteert dat in den verleden somer van het jaer 1705 dat het halfhout bij den voors Jan Bosmans en de we Gillis Guens gebist int Roosendaelbosch gelegen alhier te Keerbergen achter de Cleijn hoeve van clooster van Grimbergen door de volcken van oorlog verscheyde reijsen is weggehaelt soo te voet als te peert.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Joannes, (°) Keerbergen 01.04.1661 (g. Joannes Michiels en Maria Rams), x 1 Keerbergen 11.01.1697 (g. Gillis Guens, Bernard Claes en Henricus Cornelis) met Cornelis Anna, (x) 2 Rijmenam 08.11.1711 (g. Andreas Guens en Michael Guens) met Viskens Maria, (°) Keerbergen 31.05.1675 (g. Joannes Guens en Maria Viskens), + Rijmenam 28.07.1747,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K,

     1. Guens Cornelius, ° a medico Renerio ex Put in neccesitate, (°) Keerbergen 27.09.1697 (g. Cornelis Claes en Anna Vermijlen),

     Guens Anna, (°) Keerbergen 27.09.1697 (g. Petrus Geens en Anna Claes),

     2. Geens Joannes, (°) Rijmenam 14.03.1712 (g. Joannes Van den Eijnde en Barbara Fierens), x Rijmenam 25.02.1748 met Van Hove Catharina, + Rijmenam 15.11.1749,

     Geens Barbara, (°) Rijmenam 19.09.1715 (g. Michael Viskens en Barbara Geens),

     x Rijmenam 03.11.1745 met Doms Petrus Adrianus, (°) Putte 17.07.1718, + Rijmenam 09.11.1801, fs Gommarus en Maria Wouters,

 

Guens Andreas, (°) Keerbergen 12.07.1663 (g. Andreas Guens en Joanna Guens), x Keerbergen 19.11.1699 (g. Peter Cleynhens en Peter Puttemans) met Daems Francisca, deze x 1 Keerbergen 22.06.1684 (g. Michael Boets en Bartholomeus Verreth) met Boets Petrus, + Keerbergen 21.03.1699,

SW1: 25 feb 1696:

Peeter Cleijnheijns x Clara Verreth hebben ontvangen van Peeter Boots hunnen swager

22 jul 1713:

Andries Guens x we Peeter Boots heeft ontvangen van Peeter Cleijnheijns.

     Uit dit huwelijk:

     1. Boets Maria, (°) Keerbergen 08.05.1685 (g. Joannes Cleynhens en Maria Claes),

     Boets Michael, (°) Keerbergen 20.05.1688 (g. Michael Boets en Barbara Daems),

     Boets Clara, (°) Keerbergen 06.12.1690 (g. Michael Cornelis en Barbara Verret),

     Boets Anna, (°) Keerbergen 08.12.1693 (g. Cornelius Daems en Anna Van Ooten),

     Boets Cornelia, (°) Keerbergen 25.05.1695 (g. Cornelius Daems en Catharina Troy),

     Boets Petrus, (°) Keerbergen 10.08.1697 (g. Petrus Cleynhens en Clara Michiels),

     2. Guens Anna, (°) Keerbergen 28.11.1700 (g. Joannes Van Casteren en Anna Cornelis),

 

Guens Michael, (°) Keerbergen 22.07.1666 (g. Michael Dircx en Anna Fierens), x Keerbergen 24.01.1702 (g. Jan Van Caster, Damiaan Goossens en Kristoffel Guens) met Cornelis Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K,

     Guens Andreas, (°) Keerbergen 16.11.1703 (g. Andreas Guens en Anna Claes),

     Guens Egidius, (°) Keerbergen 10.01.1712 (g. Egidius Guens en Franciscus Daems),

 

Guens Egidius, (°) Keerbergen 21.03.1669 (g. Egidius Guens en Elisabeth Ven), x Keerbergen 19.05.1699 (g. Jan Kichels, Philip Goens en Jan De Groff) met Bosmans Joanna, geen fii te K, R, S, H, W,

 

Guens Joanna, (°) Keerbergen 06.01.1672 (g. Joannes De Grove en Maria Bosmans),

 

Guens Barbara, XI (S1559), (°) Keerbergen 12.01.1673 (g. Joannes Fierens en Barbara Fierens).

 


 

X - XI - Scherens Jan (S628 + S1590), (°) Schriek 25.06.1673 (g. Jan Storms en Martina Deckers), x Schriek 20.09.1701 (g. Willem Guens en Hendrik De Rijck) met Guens Catharina (S629 + S1591), (°) Schriek 24.09.1674 (g. Jan Guens en Catharina Guens). Zij x 1 Schriek 30.11.1695 (g. Hendrik De Rijck, Bernard Guens en Martin Huybrechts) met Jacob De Rijck.

 

Uit dit huwelijk:

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Rijck Willem, (°) Schriek 01.04.1696 (g. Willem Guens en Joanna De Rijck),

 

De Rijck Anna, (°) Schriek 26.03.1698 (g. Bernard Guens en Anna Goris),

 

De Rijck Catharina, (°) Schriek 15.10.1700 (g. Henrik De Rijck en Catharina Hoeylaerts),

 

2. Scherens Maria, (°) Schriek 13.11.1702 (g. Antoon Scherens en Anna De Rijck),

 

Scherens Jan, (°) Schriek 07.06.1704 (g. Elco Storms en Maria De Belser),

 

Scherens Joanna X (S795), (°) Schriek 06.03.1707 (g. Willem Guens en Anna De Rijck),

 

Scherens Jan, (°) Schriek 27.01.1709 (g. Jan Van Rillaer en Anna Scherens), x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Van Calster Elisabeth, + Heist 04.01.1785 2 uur in de namiddag, (+) Heist 06.01.1785,

     Uit dit huwelijk: met dank aan Bert Dhooge,

     Scheers Joannes Franciscus, (°) Heist 03.07.1745 (g. Adrianus Bastaens en Anna Thielemans),

     Scheers Maria Anna, (°) Heist 29.05.1746 (g. Joannes Scherens en Adriana Van Calster),

     Scheers Joannes Franciscus, (°) Heist 15.05.1748 (g. Joannes Franciscus Scheirens en Joanna Geewgerts),

     Scheers Anna Catharina, (°) Heist 22.02.1752 (g. Guilielmus Van Calster en Anna Bruijndonckx),

     + Schriek 25.07.1838, x Heist 09.04.1777 (g. Joannes Scheirs en Franciscus Aertgeerts) met Joannes Baptista Verhaegen,

     (°) Schriek 30.10.1735 (g. Joannes De Rijck en Catharina Vermijlen), + Schriek 27.11.1796, fs Joannes en Clara Verhelst,

     Scheers Anna Maria, (°) Heist 08.02.1755 (g. Adrianus Scheers en Anna Van Beeck),

     Scheers Petrus, (°) Heist 31.05.1757 (g. Petrus Wouters en Maria Melis),

     Scheers Joannes Franciscus, (°) Heist 15.02.1760 (g. Joannes Franciscus Van Calster en Maria Theresia Wouters),

     + Heist 14.09.1813, x Heist 22.06.1789 (g. Adriaen Goossens en Jan Joseph Grootaers) met Anna Elisabeth Cannaerts,

     (°) Heist 14.02.1767 (g. Petrus Verbeeck en Anna Elisabeth Verbeeck), fa Adrianus en Elisabeth De Maeschalck, fii in Heist,

     Cannaerts Anna Elisabeth, (°) Heist 14.02.1767, fii in Heist,

 

Scherens Antoon, (°) Schriek 13.06.1711 (g. Antoon Scherens en Joanna De Rijck),

 

Scherens Peter, (°) Schriek 19.02.1714 (g. Jan Scherens en Catharina Vervloet),

 

Scherens Frans, IX (S314), (°) Schriek 11.01.1720 (g. Jan Volckaerts en Barbara Thys).

 

 

 

XI - Van Ca(l)ster(en) Jan (S1558), (°) Keerbergen 09.10.1674 (g. Joannes Verstraeten en Joanna Op de Beeck), x (niet S, P, K, Beer, R, W, Bon, H, Rot, Bet, Ber, I, O, SKW, ) met Guens Barbara (S1559), (°) Keerbergen 12.01.1673 (g. Joannes Fierens en Barbara Fierens).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Ca(l)ster(en) Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Calster Petrus, (°) Keerbergen 19.11.1699 (g. Petrus Geens en Magdalena Boedts - gewettigd bij het huwelijk),

 

Van Calster Anna, (°) Keerbergen 20.09.1701 (g. Bartholomeus Boets en Anna De Roy), + Rijmenam 16.12.1759, x Keerbergen 15.02.1729 (g. Jan Op de Beeck en Jan Van Caster) met Adriaen Op de Beeck, (°) Rijmenam 28.11.1701, + Rijmenam 23.01.1793, fs Joannes en Elisabeth Op de Beeck,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Joannes Baptista, (°) Rijmenam 23.03.1730 (g. Joannes Van Caster en Elisabeth Op de Beeck),

     Op de Beeck Petrus, (°) Rijmenam 08.08.1731 (g. Petrus Op de Beeck en Elisabeth Van Caster),

     Op de Beeck Joanna, (°) Rijmenam 22.01.1733 (g. Franciscus Op de Beek en Joanna Van Caster),

     Op de Beeck Egidius, (°) Rijmenam 01.10.1734 (g. Egidius Geens en Barbara Geens), + Rijmenam 01.10.1737,

     Op de Beeck Andreas, (°) Rijmenam 18.12.1736 (g. Andreas Geens en Barbara Geens), + R 25.12.1736,

     Op de Beeck Franciscus, (°) Rijmenam 03.09.1738 (g. Joannes Op de Beek en Joanna Op de Beek), + R 11.06.1739,

     Op de Beeck Joanna, (°) Rijmenam 12.06.1740 (g. Joannes De Roij en Anna Van Ooster), + R 11.08.1748,

     Op de Beeck Egidius, (°) Rijmenam 08.08.1743 (g. Egidius Geens en Elisabeth Van Caster), + R 01 nivose XIII,

     Op de Beeck Cornelius, (°) Rijmenam 14.11.1745 (g. Cornelius Van Camp en Adriana De Crijter), + R 23 brumaire XIII,

 

Van Calster Anna, (°) Keerbergen 13.04.1703 (g. Andreas Guens en Anna Vermijlen).

 

Van Calster Francisca, X (S779), (°) Keerbergen 19.12.1704 (g. Michael Guens en Francisca Daems),

 

Van Calster Joanna, (°) Keerbergen 02.03.1707 (g. Nicolaus Verhaeghen en Joanna Bosmans), x Keerbergen 17.04.1742 (g. Van Horick Egidius en De Roij Joannes) met Van Camp Cornelius,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, S, P, H, W, Heist, O, Bon,

     Van Camp Elisabeth, (°) Keerbergen 12.11.1743 (g. Andreas Guens en Elisabeth Van Caster),

 

Van Calster Elisabeth, (°) Keerbergen 16.05.1709 (g. Adrianus De Roy en Elisabeth De Roy).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom