Voorouderlijst Goris alias Bruers Aert

 

Goris, Gooris, Ghoris, Go(o)rissen, Gorisse, Goiris, Gor(i)us, Gores, Gör(r)es, Gorris((s)en), Görris(sen), Gorsen, Guerisse, Guérisse

1. Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Gregorius.

2. Patroniem uit de Griekse voornaam George, Joris.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun site

 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - Goris alias Bruers Aert (S + N), ° ca. 1510, x met Margareta Bruers.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris alias Bruers Jan,

In onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joannes Goris, zoon van Arnoldus.  Mogelijk was zijn moeder Margaretha Bruers, maar een echt bewijs hiervan is er niet in deze akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 2v., akte dd. 25 juni 1574.

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), jouffrouwe Anna Van(der) Haghen dochtere wijlen Adriaens, tot des naebescreven is te moghen doen, hebben(de) volcomen macht, speciael en(de) irrevocabel bevel van Joos(en) De Bocq, hueren man, soe zij vercleerde, cum tutore, heeft opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse drije dachmalen maybempts, hellicht winninge, gelegen onder Rotsselaer opt Bexhem Broeck, regenooten den Demere ter eenre, Cornelis Van Emele ter ande(re), ... [n.v.], waer aff de voirs(creve) hellichtwi(n)ninge is competeren(de) mijn(en) heere den hertoghe van Aersschot, exp(osito) imp(ositus) Henrick Nijs sone wijlen Jans voor hem selven en(de) tot behoeff Jans Goeris sone wijlen Aerdts, per mo(nitionem) jure, et sat(is) obligan(do) et war(as) opt recht des voirs(creven) hertogen van Aersschot tanquam, cor(am) Bucq, Wils, junii xxv.

 

Hieronder volgt een hele resem opeenvolgende akten die betrekking hebben op eigendommen in of omtrent Betekom.  In een van de akten is er sprake van Joannes Goorys (Goris alias Bruers) als zoon van Arnoldus (en wellicht van Margaretha Bruers).   

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 126r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Bartholomeus Van Kerbeke sone wijlen Jans, Margriete van Kerbeke, zijn(e) sustere, cum tutore, Lievijne Van Kerbeke, oyck sustere des voirs(creven) Bartholomeeus, met consente en(de) overstaen(e) Loycx Van Rivieren, huers mans, Eelsken Van Kerbeke met consente en(de) overstaen(e) Adriaens Van Oudreghem, huers mans, en(de) Cathlijne Van Kerbeke met consente en(de) overstaen(e) Peeters Kerridders, huers mans, alle kinderen des voirs(creven) Jans wijlen Van Kerbeeck, die hij behouden heeft van Catlijne Brants, zijn(der) wettiger huysvrouwen als hij leefde, hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse de goeden nabes(creve)n, te weten(e) yerst een halff boende(re) bempts, luttel min oft meer, gelegen ond(er) Bethekem, ter plaetssen geheeten Kerckhoven Broeck, regenooten die goeden Anthonis(en) Absoloens ter ee(n)re ende tGemeyn Broeck aldaer ter andere zijd(en), item noch een stuck erffs, soe bosch als heye, groot omtrent twee dachmalen, gelijck tzelve ombegrepen der maten gelegen is onder den hertoghe van Aersschot, regenoot(en) die goeden der erffgenaem(en) Jacops wijlen Paeps ter eenre, de goeden der erffgenaem(en) Willems Reynbouts ter andere en(de) sheeren straete ter derd(er) zijd(en), exp(osito) imp(ositus) per mo(nitionem) jure et sat(is) indivisim obligan(do) ut sup(ra), et war(as), te weten(e) dyerste p(ar)ceel op twee stuvers ½ bl(an)c iii (mij)ten sheeren chijns ende dandere p(ar)cheel op een(en) cap(puyn) iii £ paym(ents) en(de) xii st(uvers) ende voirts op sheeren recht van(den) gronde, zoe verre bevonden wordt hem daer inne yet meer te competeren(e) tamq(uam) prout, cor(am) Winde, Maelcote, octobris xiiii., a(n)no xvc. lxxiii.

            In de marge.

S(olvi)t.

Doct(um) de juribus d(omi)ni fundi p(er) signum manuale Petri Wouters tamq(uam) receptor(is) d(omi)ni temp(ora)lis de Rivieren in data nove(m)bris ultima 1573.

Doct(um) de sili(ci)ter de jurib(us) d(omi)ni fundi p(er) signum manuale Mercquerini de Bastita receptoris d(omi)ni ducis Arschoten(sis) de data feb(rua)rii septima a(n)no 1573 stil(o) Braban(tie).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 126r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item de voirs(creven) Anthonis, obligan(tes) et submitten(tes), heeft geloeft den voirs(cre­ven) opdrageren de so(m)me van twee hondert en(de) vijfthien rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens ter saken van(den) coope van(de) voirs(creve) opgedraghen goeden, daer aff tvierendeel van(de) baten te betalen(e) gereet ten tijde van(de) goedinghen en(de) dandere drije vierendeelen daer aff alle vier maenden nae datum van(de) goedinghe een vierendeel en(de) zoe voirt bynnen jairs volbetaelt te zijn(e) oft vierthien daghen nae elcken termijn oft paye ombegrepen, tamquam ass(ecutu)m, geloven(de) voirts dinhouden van(de) conditien hier aff gemaect zijn(de), te voldoen(e) als verreycte schult, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

            S(olvi)t.

Item Bartholomeeus Van Kerbeke voirs(creven) Adriaen Van Oudreghem, man ende mo(m)boir van Eelsken Van Kerbeke en(de) Peeter Kerriddere, man en(de) mo(m)boir van Cat(lij)ne Van Kerbeke, alle kinderen wijlen Jans, zoe voer hen zelven als hen sterck maken(de) voer Loycken Van Rivieren, man en(de) mo(m)boir van Lievijne Van Kerbeke hebben bekint hen van dese twee hondert en(de) xv g(uldens) voldaen te zijn(e), conse(n)teren(de) ind(er) cassatie van des(en) et sic vacat, act(um) des(en) xiien. nove(m)bris a(n)no xvc. lxxiiii.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 126v., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), alle de voirs(creve) opdragheren hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse de goeden naebes(creve)n, te weten(e) yerst een stuck bempts, groot omtrent twee en(de) een halff dachmalen, gelijck tzelve der maten ombegrepen gelegen is tot Bethekem int Gemeyn Kerckenhoven Broeck, reg(enoten) de goeden Henricx Aerts ter eenre, Jan Muesens ter andere en(de) tRot ter derder zijd(en), item een stuck lants, groot omtrent een halff boendere, gelijck tzelve der maten ombegrepen gelegen is tot Balen onder Bethekom, regenooten de goeden Aerts Goorys ter ee(n)re, die Borckelstraete ter andere en(de) He(n)rick Nijs ter derder zijd(en), exp(osito) imp(ositus) Jan Goorys alias Bruers sone wijlen Aerts per mo(nitionem) jure et sat(is) ind(ivisi)m obligan(do) ut supra et war(as), te weten(e) dyerste parcheel op xxxii st(uvers) ts(iae)rs aen(de) kercke van Bethekem, ii st(uvers) i ort chijns aen mijn(e) heere van Rivieren ende tvoirs(creve) stuck lants op vijff mol(evaten) rocx erffp(achts) aen(den) Heyligengeest van Bethekem en(de) twee blancken erffchijs aen(den) hee(re) van Rivieren ende voirts alle de voirs(creve) parcheelen opt recht der heeren van(den) gronde, tamquam prout, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

            S(olvi)t.

Doct(um) de juribus d(omi)ni fundi sub signo manuali Petri Wouthers, d(omi)ni Van(den) Rivieren, de data iiiia. januarii 1573, stilo Braban(tie).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 127r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item de voirs(creven) Jan Goorys, obligan(tes), heeft geloeft den voirs(creven) opdrageren de so(m)me van twee hond(er)t en(de) twee rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens, te betalen(e) op vuegen en(de) ieder manieren als voe(re), tamq(uam) ass(ecutu)m, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Vacat de consensu p(ar)tium p(ro)ut in p(ri)ma bonificatione, actum xii. nove(m)br(is) 1574.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 127r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), alle de voirs(creve) opdrageren hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck erffs, zoe bosch als heye, groot o(m)trent twee dachmalen, gelijck tzelve der maten ombegrepen gelegen es onder den heere van Aersschot, regenooten de goeden der capellanen van Sinte Peeters te Loeven(e) ter eenre, Jan Muesens ter andere, derffgenaem(en) Peeters Van Aersschot ter derder en(de) sheeren straete ter vierder zijd(en), exp(osito) imp(ositus) Henrick Nijs sone wijlen Jans, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) ut supra, et war(as) op omtrent xxxvii (mij)ten erff­chijns en(de) op sheeren recht van(den) gronde, tamq(uam) prout, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 127r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item de voirs(creven) Henrick Nijs, obligan(tes) et submitten(tes), heeft geloeft den voirs(creven) opdrageren de so(m)me van tzestich rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens ter saken van(den) coope van(de) voirg(aende) opgedragen goeden in veugen en(de) manieren als boven te betalen(e), tamq(uam) assecutum, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Vacat de consensu p(ar)tium prout sup(ra), act(um) ut supra.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 127r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), allen de voirs(creve) opdrageren hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck bosschs, groot omtrent twee dach(ma)len, gelijck tzelve ombegrepen d(er) maten gelegen es tot Heetvelt onder den heere van(der) Bruggen, reg(enoten) de goeden Jans Muesens ter ee(n)re, de goeden der kercken van Bethekem ter andere, Jan Nijs ter derdere en(de) het aertstraetken ter vierder zijden, exp(osito) imp(ositus) Job De Keysere sone wijlen Jans, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) ut supra et war(as) op sheeren recht van(den) gronde, tamquam prout, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 127v., akte dd. 14 oktober 1574.

Item de voirs(creven) Job De Keysere, obligan(do), etc(etera), heeft geloeft den voirs(creven) opdrageren de so(m)me van vijftich rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens ter saken vanden coop van(de) voirs(creve) opgedraghen goeden, te betalen in veughen en(de) manieren boven verhaelt, tamquam assecutum, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

Item vacat de consensu p(ar)tium p(re)d(ictum), act(um) xii. nove(m)bris 1574.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 127v., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), alle de selve opdrageren hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse de goeden nabescreven, te weten(e) ierst een stuck bosch, groot omtrent een dachmael, gelijck tzelve der maten ombegrepen gelegen es onder den heere van(der) Bruggen, regenoot(en) de goeden Matheus(en) De Hooghe ter ee(n)re, Jan Muesens ter tweeder en(de) ter derdere en(de) het aertstraetken ter vierder zijd(en), item noch een stucxken erffs, zoe bossch als heye, groot omtrent drije dachmalen, gelijck tzelve der maten ombegrepen alnoch onverdeylt tegen der weduwe Lambrechts wijlen Van Ozerne liggen(de) es onder de heerlicheyt van(der) Bruggen, reg(enooten) de goeden Jans Nijs ter ee(n)re, derffgenaem(en) Joos(en) Marien ter andere, daertstraetken aldaer te[r] derdere en(de) Heylken Van(den) Berghe ter vierder zijd(en), exp(osito) imp(ositus) Adriaen Smeets sone wijlen Willems, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do), etc(etera), ut supra, et waras dyerste stuck op een(en) stuver een oirt erffchijns en(de) dandere op sheeren recht van(den) gronde, tamq(uam) prout, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Doct(um) de juribus d(omi)ni fundi p(er) signum manuale Francisci Hinckaert tamq(uam) receptoris d(omi)ni van(der) Bruggen de data xiii. januarii 1573, stilo Braban(tie).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 128r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item de voirs(creven) Adriaen Smeets, obligan(tes) et submitten(tes), etc(etera), heeft geloeft den voirs(creven) p(er)soen(e) opdrageren de so(m)me van drije en(de) viertich rinsgulden(en) te xx st(uvers) den gulden gerekent en(de) thien gelijcke stuvers eens ter saken van(den) coope van(de) voirs(creve) opgedraghen goeden gecomen, te betalen(e) in vuegen en(de) maniere als boven, tamq(uam) ass(ecutu)m, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Vacat de consensu dictor(um) sup(er)portantum ut in p(ri)ma bonificatio(n)e, act(um) xii. novembris 1574.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 128r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), alle de selve opdrageren hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck erffs, zoe lant, heye als bosch, groot omtrent onderhalff dachmael, gelijck tzelve der maten ombegrepen gelegen is tot Heetvelt, reg(enooten) de goeden Willems Daer Boven ter eenre, Adolph Van(den) Dijcke ter andere, derffgenaem(en) Claesens De Pretere ter derder en(de) die erffgenaem(en) meester Daneels Standaerts ter vierder zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est jure hereditario Henrick De Scrij(n)makere inden naem(e) en(de) tot behoeff van Huybrechten Vervarent sone wijlen Huybrechts en(de) Marie Loots, zijn huysvrouwe, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do) et submitten(do) ut supra, et war(as) opt derdendeel van iiii ½ molevaten rocx aen(den) Heyligen Gheest van Bethekem en(de) een(en) halven stuvere heeren chijns tamq(uam) prout, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 128r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item de voirs(creven) He(n)rick De Scrij(n)makere, obligan(tes) et submitten(tes), heeft geloeft den voirs(creven) opdragheren de so(m)me van zesse en(de) twintich rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens, vuyt saken vander bate van(de) voirs(creve) goeden geco(m)men zijn(de), te betalen(e) op vuegen en(de) maniere als voe(re), tamq(uam) assecutum, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

S(olvi)t.

Vacat de consensu dictorum sup(er)portan(tum), act(um) ut supra.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 128r., akte dd. 14 oktober 1573.

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), de voirs(creve) opdragheren hebben opgedraghen met behoirl(ijcke) verthijdenisse een stuck bosch, groot omtrent vier dach(ma)len, gelijck tzelve der maten ombegrepen gelegen es onder Bethecom, ter plaetssen geheeten aenden Goorys Berch, regenoot(en) sheeren straete ter eenre, de goeden Henricx Nijs ter andere, Jan Muesens ter derder en(de) Jan Van Aersschot ter vierdere zijden, exp(osito) imp(ositus) Anthonis Goorys alias Bruers sone wijlen Jans den ouden en(de) Margareta Wouthers, zijn huysvrouwe, per mo(nitionem) jure et sat(is) obligan(do), etc(etera), et war(as) op sheeren recht en(de) chijnssen der heeren van(den) gronde tamq(uam) prout, cor(am) eisd(em).

            In de marge.

Doct(um) de juribus d(omi)ni fundi p(er) signu(m) manuale d(omi)ni Francisci Hinckaert tamq(uam) d(omi)ni temp(or)alis van(der) Bruggen, in data xviii. junii 1574.

Doct(um) jurib(us) d(omi)ni ducis Arschoten(sis) sub signo manuali Mercquerini de Bastita, receptoris eiusdem ducis, de data septima feb(rua)rii 1573, stilo Brab(antie).

Sil(icite)r de jurib(us) d(omi)ni van Rivieren sub signo ma(nua)li Petri Wouters, receptor(is) eiusd(em) de data nove(m)bris ultima a(n)no xvc. lxxiii p(re)d(ict)o.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7858, fol. 128v., akte dd. 14 oktober 1573.

Item de voirs(creven) Anthonis, obligan(tes), heeft geloeft den voirs(creven) opdrageren de somme van vijftich rinsgulden(en) te xx st(uvers) tstuck eens vuyt sake als voere en(de) te betalen op vuegen voirgenoemt, tamquam prout, cor(am) eisdem.

            In de marge.

            S(olvi)t.

Vacat p(er) consensu dictorum sup(er)portant(um), act(um) xii. nove(m)bris a(n)no xvc. lxxiiii°.

 

Nog een Latijnse akte met vermelding van Anthonius Go(o)ris alias Bruers als zoon van Arnoldus.  Helaas kon ik enkele Latijnse uitgangen van afgekorte woorden niet invullen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7856, fol. 271r., akte dd. 23 februari 1571.

Item Henricus Van Horck filius quond(am) Wilhelmi et Maria Van Hove, eius uxor, commoran(tes) apud Werchtere, obligan(tes) et submitten(tes), recognoverunt indivisim Anthonio Gooris al(ia)s Bruers filio quond(am) Arnoldi quinq(ue) florenos caroli te xx stuvers monete avualuate et tres vertelas siliginis hereditarior(um) redd(it...) (?) redd(i...) (?) (!) et trecen(se) singulis annis ad xxiii. febr(uar)ii persolven(dis) et in Werchteris ad domu(m) habitation(e...) (?) dicti Anthonii deliberan(...) (?) infuturum quite et libere necnon a x°., xx°. et c°. denariis ac aliis oneribus quibuscu(m)q(ue) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus sub Werchteris val(ens) duplum et t(antu)m poter(unt) redimere q(ua)n(do) vol(verint) p(re)dictos tres vertelas median(tibus) quadraginta quinq(ue) florenis et p(re)dictos quinq(ue) florenos caroli median(tibus) sedecim denariis cons(imilibu)s ac cum, coram Duffle, Ketelboetere, xxiii. februarii.

 

Goris Aert, XII - XIII - XIV - XV - XVI (S + N),

 

Goris alias Bruers Antoon, XIII - XIV - XV (S + N).

 


 

XII - XIII - XIV - XV - XVI  - Goris Aert (S + N), ° ca. 1530, x met Elisabeth Beckers, +.

 

WRT1846 fo 77v: 30 jun 1565:
Jan Holemans x Susanna Peters zijn schuldig aan Antonis Goris & Matheus Wants als momboirs van Lauwereijse, Arnde ende Margriete goris kinderen wijlen Arnt Goris ende Elisabeth Sbeckers een erfelijke rente van vier karolus gulden sjaers
.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Margriet, ° ca. 1550,

 

Goris Aert, XII - XIII - XIV, ° ca. 1555,

 

Goris Anna, XI - XII (N1227 + S4003),

 

Goris Laureys, XII - XV (S + M), ° ca. 1555, x met Hoolaerts Anna.

 

 

 

XIII - XIV - XV - Goris alias Bruers Antoon, ° ca. 1540, x met Anna Wants, fa Antonis (° ca. 1510), deze x 2 (kinderloos ?) met Jan Kerckmans, fs Bertel.

 

Aarschot 6911: cijnsboeck Rivieren 1577:
2. Antonis Goris Aertsone vanden Raesgoederen te Baerle gelegen ende daer liggen onder derfgen Jacob De Witte nu Philips Van Haecht, derfgen Aert Aerts nu Lijsbeth Lijftochts, derfgen Peeter Meusens, Claes Nijs, derfgen Jan Aerts en meer anderen houdende ontrent 39 dagwant.
H835 fo 13: 8 apr 1595:
Cornelis Verhagen Francoissone x Cathlijn Nijs IJknsdochter daer vader af was Hendrik Nijs ook als momboir van Anna Nijs & Elisabeth Nijs gesusters woonende binnen de stad van Liere, met oock Paeschijnken Nijs blijkens proc, item Anna Wants als gemachtigt bij Peeter De Coene x Anna Gooris, Jan Nijs Aertsone x Cathelijn Gooris, Peeter Van Eijnde x Elisabeth Gooris, Jan Gooris & Anthoon Gooris kinderen van wijlen Anthoon Gooris x Anna Wants, alle erfgen wijlen Anthoon Gooris daer moeder af is die voors Anna blijken bij proc gepasseert voor de schepenen van Betekom op 12 mrt ll ten behoeve vande weesen Jan Ceulemans daer moeder af is Geertruijt Vercalsteren zeker half boender land gelegen int Hulstervelt ‎(we Thomas Van Hove, erfgen Merten Paelmans).‎
Wer1847 fo 102v: 9 jan 1596:
Quitantie voor peeter de schrijnmaker van peeter vertennen & anna wants
Wer1847 fo 99: 11 mei 1596:
Mangelinge tussen Peeter Van Essche en Anna Wants we Anthonis Gooris geasst met Anthonis Goris haeren sone en Peeter Vertennen haeren behoud sone.

H835 fo 40: 24 apr 1597:
Anna Wants we Antoon Goris alias Briers voor de tocht en Jan Goris, Anthoon Goris, Jan Nijs x Cathelijn Goris, Peeter Vertennen x Anna Goris, hem sterkmakende voor Peeter Van Reijme ‎(?)‎ x Elisabeth Goris alle broers en zussen kinderen en erfgen wijlen Anthonis Goris x Anna Wants verkopen vijf dm land opt Kerkhofvelt aan Hendrik Ricx x Anna Van Robbroek.

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 12 mrt 1617:
Derfgen van ouden Antonis Bruers eertyts woonachtig aenden Balenberg te weten, Willem Goris, Merten Mertens, hebben overgegeven proc in handen van notaris Van Beeck residerende tot Aerschot, Peeter Vanderveken ende de kinderen van Goris ende Aert Van Loock met proc als voor voor een dochter woonende te Dort, Henric Goris alias Bruers cs, Jan Goris, Antonis Goris cs, Antonis Vercalsteren, Jan Verkalsteren woonende te Antwerpen, Cathlijn Tils cs alias Smets, Adriaen Jacobs cs hebben samen opgedragen en gederft een pleck bosch groot een dm gelegen aen de Dielstraet onder Bruggen tot behoef van Aert Vander Loock x Anna Kerckmans.

 

Hieronder (met dank aan Paul) een transcriptie van een Latijnse schepenakte met vermelding van Anthonius Goris alias Bruers, zoon van wijlen Arnoldus en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7853, fol. 22v., akte dd. 21 juli 1568.

Transcriptie.

Item Anthonius Gorys al(ia)s Bruers f(ilius) quond(am) Arnoldi,

co(m)mor(ans) sub Werchteris, oblig(ans) et submitten(s), recog(novi)t se

debere Arnoldo De Keysere et Johanni Machiels

tanq(uam) mamburnis Wilhelmi, Magdalene et Marie,

liberor(um) ...or(um) (?) quond(am) Symonis De Keyse(re) no(m)i(n)e

et ad opus eorund(um) liber(orum) tres florenos caroli

te xx st(uferos) mon(ete) curren(tis) hered(itarie) redd(itus), singulis a(n)nis

ad xxi. julii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere

quol(ibe)t ass(ecu)t(um) ad mo(bilia) pignus sub Werchteris valens

duplum et tantum et poter(i)t red(imer)e quando

volverit que(m)libet d(enarium) exin(de) median(tibus) sedecim denariis

cons(imilibus) p(re)d(ictis) ac cum, cor(am) Lynden, Berthijns, xxi.

julii.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Willem, x met Barbara Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Antoon,

 

Goris alias Bruers Joannes, XII - XIII -XIV,

 

Goris Anna, XII - XIII - XIV,

 

Goris Cathlijn, x met Jan Nijs,

     Uit dit huwelijk:

     Nijs Aert,  

 

Gooris alias Briers Anthoon, ° ca. 1580, x 1 met Anna De Hooge, fa Joannes, x 2 met Maria Waut(i)ers, deze x 1 met Willem Van Hove,

     Akte met dank aan Christine Savat

     R1606 Fo 181 – 188 (datum?):

     S+D tusschen derfgen Anthoon Goris x Maria Wauters, item denselven Anthoon x Anna De Hooge, item vande selve Marie Wauters

     x Willem Van Hove

     - Anthoon Goris x Marie Vandenbossche

     - Peter Goris x Cathlijn Briers

     - Magdaleen Goris geasst met Christoffel Van Meerbeeck als momboirs vande weesen Magdaleen Goris behouden van Cornelis Van Aerchot,

     item van Jan Fobelets sone Jans, item van Jan Van Merbeeck sone Jans

     - Jacquemijn Goris x Goris VDP (Vanden Panhuijsen)

     kinderen van Anthoon Goris x Maeijcken Wauters

     - Marie Van Hove dochter Henderick Van Hove sone Willem Van Hove, ende Maria Wauters ende van Anna Goris dochter Anthoon Goris

     x Anna De Hooge iertse huijsvrouwe was vanden voors Anthoon Gooris soo vuijt dijen hoofde als noch noopende sekere pretensien in

     eenige naerbechreven goederen ende gedeijlt tegen den voors Anthoon, Peter Magdaleen ende Jacquemijn Gooris ten overstaen van

     Jan Boots haeren ouden toesiender ter vijffdere

     - Barbara Van Hove x Michiel Van Emelen ter sesdere sijden

     - Marie Van Hove dochter Willems Van Hove x Thomas De Cock ter sevensten sijde

     mits die doot ende aflijvigheijt van wijlen Anthoon Gooris ende Anna De Hooghe, Hendrik Van Hove & Anna Gooris, item vanden selven

     Anthoon Gooris ende d’afflijvigheijt van Maria Wautiers tweede huijsvrouwe van Anthoon Gooris voors, van Willem Van Hove ierste man

     was vanden voors Marie Wauters. 

 

Anthonius Go(o)ris (alias Briers), weduwnaar van Anna De Hooge dochtere Joannes, treedt op als voogd van zijn kleindochter Maria Van Hove, dochter van Henricus en zijn dochter  Anna Go(o)ris. Op te merken valt dat in de akte het jaartal 1507 werd vermeld, doch ik vraag me af of de klerk zich niet vergiste en dat er 1607 moest staan.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 85r., akte dd. 31 januari 1631.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven nabes(creven) gestaen Anthoen Gooris, getrout gehadt hebben(de) Anna De Hoege dochtere wijlens Jans De Hoege, als momboir van Mayken Van Hove dochter wijlen Henr(icx) en(de) wijlen Anna Gooris, dochtere was des v(oer)s(chreven) comparants, heeft bekent en(de) geleden, zoo en(de) gel(ijck) hij bekent mits desen, dat Peeter Aerts en(de) Berbel Smets, gehuysschen, woonen(de) te Betecom, mits de sommen van zevenenvijftich g(uldens) en(de) xii st(uyvers) eens aen hem volcomel(ijck) gelost en(de) affgequeten hebben alsulcken vier Hollants guld(ens) erffel(ijck) als hier voertijts bepandt en(de) gehipothiceert geweest zijn op huys en(de) hoff metten schueren, stallen en(de) boomgaert en(de) ande(re) goeden d(aer)aen liggen(de) te Bethecom, d(en) v(oer)s(creven) gehuysschen alsnu toebehooren(de), welcke rente opde selve goeden staet vuytgesteken oft ... ... (?), zoo bij brieven, gepass(eer)t voer meyer en(de) schepen(en) deser stadt respectivel(ijck) in date x. december 1561 als vi. septembris 1570, beyde in media, mitsgaeders alnoch acht rinsg(uldens) erffel(ijck) bij Jan Luyten bepant mette v(oer)s(chreve brieven opde s(elv)e goeden volgen(de) de quitan(tie) daer af bij hem comp(ar)ant gepass(eer)t voer schepen(en) van Aerschot opd(en) ixen. february 1507, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumq(ue) daervore v(er)binden(de) zijn(en) p(er)soon en(de) goeden, rueren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomen(de), consenteren(de) inde cassa(ti)e van(de) br(ieven) d(aer)aff zijn(de), coram Roeloffs, Lunckens, januarii ultima, 1631. 

 

In deze akte wordt melding gemaakt van Anthonius Go(o)ris en zijn eerste vrouw Anna De Hooge met hun dochter Anna Gooris.

De akte is op de een na laatste akte in het register. De akte staat ook niet chronologisch in het register. Verder dient opgemerkt te worden dat Bremberch of zijn Leuvens werd geschreven (Brimberch). Naar Leuven rijdt men niet met de bus, maar met de 'bis'. Men schrijft trouwens geregeld in de akten 'rinte' (in plaats van rente) en 'bekinnen' (in plaats van bekennen).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 246r., akte dd. 27 juli 1612.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Jan De Hertoghe, Henrick Bols, man en(de) momboir van Margriete Van Vuytricht, Jan dErthois als man ende momboir van Anna Van Utricht, alle respective erffgen(aemen) Christoffel wijlen De Hertoghe, woonen(de) tsamen tot V tot Werchter, p(er) mo(nitionem), hebben opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse drije dachmaelen vuyt een boender landts oft block, geleghen binnen den voors(chreven) dorpe van Werchter, geleghen ter plaetse, geheeten Perre aen Brimberch, regen(oten) het Helleboerstraetken ter eenre, Willem Peeters ter iie., die straete ter iiie., Aerdt Van(den) Velde ter iiiie., daeraff dander dachm(ael) is co(m)peterende Peeter De Hertoghe, minor annis, is co(m)pet zone wijlen ... [n.v.], exp(osito) de voors(chreve) opdraegeren imp(ositus) Anthonis Gooris ten behoeve en(de) oirboir van Anna Gooris, zijne dochtere, bij hem geprocreert vuyt den lichaeme van Anna De Hooghe, zijne ierste huysvr(ouw)e, et satis de voors(chreven) opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) et waras opde drije deelen van xxvii ½ st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) kercke van Werchter en(de) eenen stuyver chijns indien men dien bevindt daerop vuyt te gaene sonder meer, al in alsulcker vueghen als tselffve goet opden ... [n.v.] des(er) voors(chreve) maent op hooghen metten vuytgaen(e) van(de) brandende keersse voor meyer ende schepenen van Werchtere den voors(chreven) Anthonis Gooris gebleven is volgen(de) die conditie daeraff zijnde, bijden s(ecreta)ris van(de) plaetse Henrick Lerze gehouden, alwaer die voors(chreve) Margriete en(de) Anna Van Utricht p(rese)nt zijn geweest en(de) tvoors(chreven) v(er)coop gelaudeert en(de) geapprobeert, coram Van(der) Vorst, Leunis, julii xxviia., 1612. 

 

Bijgaand een akte met vermelding van Anthonius Goris en zijn tweede vrouw Maria Wouters, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 185v., akte dd. 27 januari 1618.

Item in tegenwoordicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Ph(i)l(ip)s Van Caverson, deselve vuyt cracht en(de) naer v(er)mogen van procura(ti)e, hem gegeven, om te doene het gene naerbescreven staet, bij Nicolaes Daerboven zone Franchois, die selve procuratie gepasseert voorden not(ari)s A. du Pretz en(de) zekere getuyghen, daerinne gestelt, van opden xxvien. januarii 1618, alhier gesien en(de) gebleken, en(de) heeft bekendt, gelijck als hij bekendt midts desen, schuldich te sijn aen Anthonis Gooris en(de) Marie Wauthiers, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, eene erffel(ijcke) rente van sesse rinsgul(den)s en(de) v st(uyvers) jaerlijcxsche rente, te vallen en(de) te v(er)schijnen jaerlijck te halff meerte en(de) waeraff den eersten valdach wesen sal te halff meert anno 1619, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., xle., ce. en(de) van alle andere, meerdere oft mindere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, te betaelen termin(is) quolibet assecut(um) obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(creven) Nicolaes Derboven, zijne erffven oft naercomelinghen de selve rente sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijde alst hem gelieven sal, elcken gulden daeraff met xvi gel(ijcke) guldens teender reyse, ac cum, en(de) tot meerder v(er)sekerheyt der voors(creve) gehuysschen heeft den voors(creven) Nicolaes geaccordeert en(de) accordeert mits desen int maecken van(den) beleyde oft mainmise op alle sijne goederen, op hem v(er)storven door dafflijvicheyt van Franchois wijlen Derboven, zijnen vader saliger, soo waer die gelegen sijn, consenteren(de) inden decrete der selver mainmise, coram Lievens, Glavimans, januarii xxviia., 1618.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Anthonius Goris alias Bruers en Maria Wouters, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 85v., akte dd. 9 november 1621.

Item, in presen(tia), etc(etera), gestaen Henrick Van Roost tot des naerbes(creven) staet te doene, vocomentl(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geconstitueert zijnde bij Jan Nijs voorden not(ari)s Ph(i)l(ippu)s Hollandts ende zeke(re) getuyghen opden viiien. novemb(ris) 1621, alhier gesien en(de) v(er)thoont, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachm(ael) broecx, gelegen onder Werchtere inden Aelmortere, regen(oten) de Laeck noerden, Baptista Van Baelen suyden, jo(ncke)r Aerdt De Rijcke west en(de) die kercke van Werchter noort, exp(osito) imp(ositus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts ind(en) naem en(de) tot behoeff van Anthoen Gooris al(ia)s Bruers en(de) van Maria Wouters, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) et satis vigore quo supra et war(as) op sh(ee)ren chijns van(den) gronde, tanqua(m) prout iure, coram Schore, Borchgreeff, novemb(ris) ix., 1621.

 

Hier een akte, waarbij volgende kinderen werden geëmancipeerd :

-     Anna, dochter van Anthonius Gooris alias Bruers en zijn eerste vrouw Anna De Hooge.

-     Anthonius, Petrus, Catharina en Magdalena, kinderen van voornoemde Anthonius en zijn tweede vrouw Maria Wouters.

-     Henricus, Barbara en Maria, kinderen van voornoemde Maria Wouters en haar eerste man Guilielmus Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 140r., akte dd. 17 juni 1616. Deze akte wordt nogmaals vermeld in het register nr. 7889.

Transcriptie.

Item Anthonius Gooris alias Bruers filius quond(am)

Anthonii, co[m]morans in Rotselaer, in p(rese)ntia,

emancipavit Annam Gooris, suam filiam, quam

retinuit ab Anna De Hooge, sua primaria

uxore, item Anthonium Goo, Petrum, Cath(arin)am,

et Magdalenam et Jacobam Gooris, suas proles,

quas habet ab Maria Wouters, sua moderna

uxore, item vidua  Wilhelmi quondam Van Hove,

item predicta Maria cum consensu scitu ac

voluntate p(re)dicti Anthonii, emancipavit

Henricum, Barbaram et Mariam Van Hove,

suas proles, quas retinuit a pred(ict)o quond(am)

Wilhelmo Van Hove, a pane suo modo debito

et consueto, quo facto Schutteput reconduxit,

coram Greve, Nijverseel, junii xvii., a(nn)o

1616.

 

Hierbij twee opeenvolgende akten van dezelfde datum met vermelding van Anthonius Goris alias Bruers en zijn vrouw Maria Wouters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 318r., akte dd. 25 augustus 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naebeschreven gestaen jo(uffrouwe) Catharina Roeloffs, ierst weduwe jo(ncker) Sebastiaens Morel ende daernaer van jo(ncker) Guill(am)en Creton, met een(en) vrempd(en) moimboir, haer metten rechte verleent, voorde tocht, jo(ncker) Carel Morel, jo(ncker) Michiel Creton ende jo(ncker) Maria Alexandrina Creton, etiam cum tutore, alle kinderen des voorschreven jouff(rouwe) Catharina, bij haer behouden vande voorschreven wijlen haere twee respective mans, hen in den indivisim sterckmaeckende ende hierinne vervangen(de) jo(uffrouw)e Marie Maria (!) Anna Morelle, hunlieden sustere, nutertijt buytens lans, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse een stuck bempt, groot ontrent twee boender, luttel min oft meer, soo tselve gelegen is onder Roetselaer, reg(enoo)ten mevrouw Anna Van Os weduwe wijlen mijn heer Hopperus, in sijn(en) leve raedt van haere hoocheden Secreten Raede ter eenre, de begijn[en] van Arschot ter andere, jo(ncker) Joachim de Termonde ter derder, de Winneloop ende op ende nerder ter vierden ende sheeren strate ende tbruggensken ende den dijck loopende op ende neder ter vijffder sijden ende de voorschreven opdraegeren daervuyt inder qualiteyt als bove[n] behoirl(ijck) ontgoet ende onterft sijnde, soo is daerinne behoirl(ijck) gegoet ende geerft ten erffel(ijcken) rechte Antoen Gooris ende Marie Wouters, sijne huysvrouwe, inden naem ende tot behoeff van hunne kinderen, die sij tzamenderhant hebben gheprocreert, per mo(nitionem) iure et satis die voorschreven voorch opdraegeren, te weeten de moeder voorde tocht ende de broederen ende suster in(de) qualiteyt ende hen sterckmaeckende als voore voor de proprieteyt, indivisim obligan(do) et submitten(do) in forma et waras voor vrij, onbelast goet prout, behoudel(ijck) den voos(chreven) Gooris ende sijne huysvrouwe hierinne ghereserveert hunne tocht ende vrije dispositie ende om de voors(chreve) cooperen inden naem als voor vande voorchreven geloefte ende van(de) genoechdoeninghe ende warantschap noch beter te versekeren, soo hebben de voorchreven moeder ende kinderen, in desen transportanten, elck in qualiteyt als boven de licen(tia) dicti vil(lici) et per mon(itionem) opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse sekere ses boenderen bempts, geheeten de Vrancx Bempden, ghelegen onder Roetselaer voors(chreven) in diversche stucken, reg(enoo)ten den Heylighen Geest bosch van Roetselaer ter eenre, tRoetselaere Velt ter tweedere, de Win loopende daer deur ende tMolenveldeken, mevrouw Hoppers voorschreven in drije oft vier sijden, exp(osito) imp(ositi) de voorschreven Anthonis Gooris ende sijne huysvrouwe inden naem ende tot behoeff van hunnen voorschreven kinderen per mo(nitionem) iure et satis die voors(chreve) opdraegeren indivisim obligan(do) et submitten(do) in forma et waras opde lasten daerop vuytgaende ende dat al ten eynde om bijde voorchreven cooperen aende voorschreven goeden verhaelt te wordden, tsij bij vercoop oft anderssins, allen tghene daerinne de voorschreven transportanten ende elcken van hun ter saecken van(de) voorschreven geloefte ende genoechdoeninghe ende warantschap, nu oft in toecomende tijden, in gebreke soude moghen bevonden wordden, voorder oft anderssins nyet, coram Rijcke, Maes, augusti xxv., anno 1614.

Item is te weeten soo de voorschreven partijen hebben verclaert den rechtverdighen coop vande voorschreven twee boenderen bempts te bedraegen ter somme van achthondert vijffentwintich rinsguldens eens los gelts, boven alnoch de somme van xxxvii. rinsgulden x stuyvers, den voorschreven Anthonis Gooris commende ter causen ... [n.v.] ende dat om mette een partije der voorschreven pen(ningen) te lossen de tocht van allen de voorschreven goeden bijde weduwe wijlen Lambert Smoors, voor sekere haere prestensien bij decreet der heeren schepenen van Loven vercocht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 319r., akte dd. 25 augustus 1614.

Item Anthonis Gooris ende Marie Wauters, gehuysschen, tot desen verobligeren(de) ende submitteren(de) hunne persoon(en) ende goeden der cohertien ende jurisdictien des heeren meyers ende schepen(en) van Loven, hebben onbesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael bekent schuldich te sijn s(ieu)r Anthonisen De Pottre achtien carolusguldens te xx stuyvers tstuck ende vijffthien gel(ijcke) stuyvers, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende inder stadtwissele van Loven, los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft alnoch naemaels inne te stellen in te stellen (!), oock van(de) xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, te leveren den voorschreven Anthonissen De Pottre, sijne erffve ende naercomelinghe, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met rechte verwonnen, geloeven(de) ter manisse te stellen, onder het beschrijff ende jurisdictie van Loven geleghen, weerdich sijnde boven alle voorgaende commeren daerop vuytgaende, dobbel rente ende altoes soo vele te doen dat den voorschreven rentheffveren ten eewighen daeghen sal moghen genoech sijn, consenteren(de) de voors(chreve) gehuysschen rentheffveren int maecken van mainmise over alle hunne goeden ende naementl(ijck) opde twee boenderen bempts, bij hun gehuysschen vercregen voor meyer ende schepenen van Loven op heden datum van desen, gelegen onder Roetselaer, hier boven int voorgenoemde contract naerder geruert, mede int decreteren der selver sonder daer toe gedaecht te wordden, met conditien dat de voors(chreve) gehuysschen de selve rente sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal teender reysen tegen den penninck xvie. ende met volle rente, coram eisdem et eodem.

            In de marge.

Dese rente es ghequeten aen(den) voors(chreven) De Pottre volgen(de) sijne quitantie, soo van(de) capitael penningen als oock met het verloop der selver rente, te verschijnen den xxven. augusti 1618, blijckend(de) bij sijn eygen quitantie, bij hem met sijn eyghen handt geschreven ende ondertekent, van(der) daet des xviien. in oist anno 1618, alhier gesien ende volcomel(ijck) gebleken et sic vacat, actum ut sup(ra).

 

Hierbij een akte met vermelding van Anthonius Goris alias Bruers, zijn eerste vrouw Anna De Hooge dochtere Joannes en zijn dochter Anna.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 422v., akte dd. 29 december 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbeschreven Anthoen Gooris alias Bruers, hebbende tot des naerbeschreven staet te moghen doen procuratie speciael ende irrevocabel, hem daertoe verleent ende gegeven bij Jan Nuyts, woonende tot Betecum, ghepasseert onder sijn signature ende handteecken opden vi. decembris 1614, in presentie van Joannes Dionisius, meyer van Brugen, ende Jan Gooris, alhier gesien ende gebleken, per mon(itionem) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse secker plecx broecx, ghelegen int Becxssembroeck onder Rotselaer, groot i ½ dachmaelen ombegrepen der maeten, sijne hellichtwinninghe, reg(enoo)ten Loys Van Meerbeeck ter eenre, ... [n.v.], exp(osito) imp(ositus) est Jaspar Van Schutteput inden naem ende tot behoeff van Anneken Gooris dochtere Anthonis, bij hem behouden van wijlen Anneken De Hooghe dochtere wijlen Jans, per mon(itionem) iure et satis de voorschreven obdraegere vuyt crachte ende naer vermoghen sijnder voorschreven procuratie obligan(do) et submitten(do) den persoon ende goeden des voorschreven constituants in forma et waras op sheeren chijns ende hellichtwinninghe tanquam prout, coram eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Anthonius Goris alias Bruers (x Anna De Hooghe xx Maria Wouters) en zijn dochter Anna, die gehuwd was met Henricus Van Hove.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 475v., akte dd. 20 februari 1615.

Item in thegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Anthoen Gooris alias Bruers vuyt crachte ende naer vermoghen van seeckere procuratie speciael ende irrevocabel, hem tot des naerbeschreven staet te moghen doe, gegeven bij Jan Nijs, woonende te Betecum, soe in sijnen eygen naem voorde tocht als vuyt crachte ende naer vermoghen van seeckere procuratie, hem tot des naebeschreven staet te moghen doen, gegeven bij Peeter ende Jan Nijs, sijne kinderen, in date den xxvii. novembris 1614 onder hunlieden hanteecken ghepasseert, als oock naer vermoghen vanden consente der heeren weesmeesteren deser stadt voorschreven, hem constituant gegeven ende verleent, om sijns kinderen goeden valide te moghen belasten met sesse rinsgul(dens) erffel(ijck), losbaer den penninck xvie., opden neghensten juny 1614, oock lestleden, onderteeckent Prince, volgende den instrumente van procuratie daerop ghemaeckt ende ghepasseert voor Jaspar Van Schuttepunt als notaris ende seeckere ghetuygen opden xviii. deser teghenwoirdiger maent van february, respectivel(ijck) alles alhier gesien ende den heeren schepen(en) volcomel(ijck) ghetoont ende ghebleken, de selve Anthoen Gooris alias Bruers naer vermoghen der voorschreven sijnder commissie ende procuratie, per mon(itionem) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse seecker huys eussel, ghelegen onder den leen van(der) Bruggen, groot vii dachmaelen ombegrepen der maeten, reg(enoo)ten Hendrick De Molder te[r] eenre, Michiel Loots ter andere, Jan Geerts ter derdere ende sheeren strate ter vierdere sijden, ende de voorschreven opdraegere vuyt crachte ende naer vermoghen als voore, daer vuyt behoirl(ijck) ontgoet ende onterft sijnde ende Jaspar Van Schutteput inden naem ende tot behoeff van Anneken Gooris, dochtere des voorschreven Anthonis, daerinne behoirl(ijck) gegoet ende gheerft sijnde bij manisse, etc(etera), heeft van weghen als voore den voorschreven transportant inder qualiteyt als voore tvoorschreven goet wederom overgegeven sub iure inde prius debito terminis, debitis et consuetis persolvendis ende voorts meer op sesse carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden ix. juny te betaelen, daeraff den iersten valdach verscheynen sal den ixen. juny naestcomende, ende inder stadtwissele van Loven los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, alreede inneghestelt oft naermaels alnoch inne te stellen, oock van xe., xxe., ce., mindere ende merdere penninghen, te leveren tot behoeff der voorschreven Anneken Gooris, haeren erffven ende naercomel(ingen) oft actie van haer hebbende, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden als schult met recht verwonnen, iure et satis die voorschreven opdraegere vuyt crachte ende naer vermoghen der voorschreven procuratie obligan(do) et submitten(do) den persoon ende goederen des voorschreven constituants in forma et waras op sheeren chijs daeroppe vuytgaende ende twee rinsgul(dens) erffel(ijck) aenden Heylighen Geest van Betecum, tanquam prout, ende om der voorschreven Anneken Gooris, dochtere der voorsch(rev)en Anthonis, vande voorschreven erffrente van sesse guldens ende vande jaerl(ijcxe) betaelinghe der selver noch beter te verseeckeren, soe hebben den voorschreven Anthonis Gooris alias Bruers vuyt crachte ende naer vermoghen der voorschreven procuratie inden naem ende van weghen des voorschreven constituants gel(ijck) geloeft, gel(ijck) hij geloeft midts desen, de selve rente alle jaere ten tijde ende termijn voorschreven wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrij te leveren als boven telcken termijn als verreyckte schult obligan(do) et submitten(do) den persoon des voorschreven constituants in forma, met conditien dat de voorschreven rentgelderen de voorschreven rente sullen moghen lossen ende affquytten tallen tijden alst hem gelieven sal teender reyse teghen den penninck xvie. ende met volle rente, munte ten tijde vande(r) quytinghe ghepermitteert, coram Lievens, Leunis, februarii xxa., 1615.

            In de marge.

Die schepen(en) quitantie van dese rente van ses guldens verleden bij Hendrick Van Hove, weduwer van Anneken Gene (!), staet iiii. july 1624.

 

Hierbij een akte met vermelding van Anthonius Gooris (alias Briers) en Maria Wouters (Wauters). Zij lijken op dat ogenblik in Betekom te wonen. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Baptista Van Bael (Van Barle).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7495, folio 144v., akte dd. 22 maart 1604.

Item in p(rese)ntia als boven gestaen m(eeste)r Willem De Vroye, hebben(de) om des naerbes(chreven) staet te doen(e), volcomen macht en(de) procura(ti)e irrevocabel, hem gegeven bij Jan Cleynmans weduwer wijlen jo(uffrouw)e Johanna Zullincx voorde tocht, jo(uffrouw)e E(lisa)b(e)th Cleymans wed(uw)e wijlen jo(ncke)r Jans Nonnen voorde proprieteyt, Jan Lillebooms en(de) jo(uffrouw)e Cath(elij)ne Cleymans, gehuysschen, en(de) Joos Cleymans, soo voor hen sel(ven) als mede ind(en) nae naeme van Jan Cleymans, al tsamen kinderen wijlen Jans Cleymans en(de) jo(uffrouw)e Johanna Zullincx, oock als proprietarissen van het stuck bempts naerbes(chreven), gepass(eer)t voorden not(ari)s Harlinghen, resideren(de) tot Mechelen opden xxiiien. juny 1602 en(de) zeke(re) getuyghen, alhier gesien en(de) gebleken, heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die hellicht van een stuck bempts, groot int geheel ontrent onderhalff boend(er), geheeten dWatereussel, gelegen onder Werchter, ter plaetsen geheeten Tremeloo, daeraff die wederhellicht is toebehooren(de) Baptist Van Barle, tusschen die wederhellicht ter ie., sh(ee)ren straete ter iie., de Cleyn Laeck ter iiie. en(de) derffgen(aemen) Willem Driesch ter iiiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositi) sunt Anthonis Gooris en(de) Marie Woutiers, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Bethecum, en(de) dat bij maniere van coope, et sat(is) die voors(chreven) opdragere vigore quo supra obligan(do) et submitten(do) p(er)sonas et bona suorum constituent(ium) cum debita renun(tiando) in forma et war(as) opde hellicht van(den) chijns daerop vuytgaen(de), te weten(e) een oude groot ts(iae)rs terminis debit(is) p(er)solven(dis) tanqua(m) prout iure, coram eisd(em).

Nog een akte bij Van Esch.

Nog een akte bij Viskens.

     Uit dit huwelijk:

     1. Goris Anna, x met Hendrik Van Hove, fs Guilielmus,

Hierbij een akte met vermelding van Maria Van Hove, dochter van wijlen Henricus en Anna Goris. Ik vermoed dat zij nog minderjarig was. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van Anthonius Goris, die vermoedelijk de halfbroer is van Anna Goris en optreedt als voogd voor Maria Van Hove. Maria Van Hove wordt in het bezit gesteld van een half dagmaal land onder Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 335r., akte dd. 15 mei 1634.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen jo(ncke)r Herman Harts, residerende tot Aerschot, vuyt crachte en(de) naer vermoghen van sekere onwederoepelijcke procuratie, hem gegeven bij Johanna Ijen, weduwe wijlen Adriaen Rogmans, woonende te Loven, op heden voor den not(ari)s H. Van Roost en(de) sekere getuyghen gepasseert, alhier verthoont en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse een halff dachm(ael)  landts, geleghen tot Rotselaer, comen(de) aen(den) Gruenenwech, regen(oten) Anthoon Goris ter ie., s' heeren straete ter iie. en(den) voetpat comende van t' Cloostergat naer Vrouwenperck ter iiie. sijden, alles volghens de conditie daeraff gepasseert en(de) gehouden bijden not(ari)s Notelaers, insgelijcx alhier gebleken, expos(ito) impos(itus) est Anthoon Goris in(den) naem en(de) tot behoeff van Marie Van Hove dochter wijlen Hendricx, daer moeder aff was Anna Goris, per mo(nitionem) et satis die voors(chreven) geconstitueerde ob(ligando) et sub(mittendo) personam et bona praedicto constituentis ac ren(untiando) en(de) besundere van het beneficie senatus cons(ulti) vell(eiani) de eo certiorata ac aliis quibuscumque prout in amplissima forma, et waras op s' heeren chijns soo verre men bevindt daerop vuyt te gaene en(de) op twee halsteren rocx oft soo vele min alst den voors(chreven) Anthoon sal comen bevinden te wesen, tanquam prout jure, coram De Vroey, Willemaers, maii xv., anno 1634.

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Vanden Hove (Van Hove) en zijn vrouw Anna Goris alias Bruers. Henricus is de zoon van Guilielmus en de broer van :

-     Barbara Vanden Hove x Michael Van Emelen, inwoonster van Gelrode;

-     Maria Vanden Hove x De Cock Thomas, inwoonster van Gelrode.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 160r., akte dd. 20 maart 1621.

Item in tegenwordich(eyt) des meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Barbara Vanden Hove met consente, wille, wete en(de) overstaen van Machiel Van Emelen, haers mans, en(de) Maria Vanden Hove, sustere der v(oir)s(chreve) Barbara, met consent, wille, wete ende overstaen van Thomas De Cock, oick haers mans en(de) momboirs, kinderen wijlen Willems, beyde woonen(de) onder Geelroy, p(er) mo(nitionem) p(er) m hebben opgedraghen met behoirlijcke v(er)thijdenisse alle alsulcke actie en(de) gerechtich(eyt), he(n) competerende in een dachmael lants onbegrepen der iuyster maten, geleghen onder Werchtere, mijn heer Vander Tommen ter derdere en(de) Librecht Van Essche ter vierdere zijden, expositis soo sijn daerinne gegoyt en(de) geerft ten erffelijcke rechte Hendrick Vanden Hove, broeder der voirschreven opdragherssen, ende Anna Goris alias Bruers, zijne huysvrauwe, p(er) mo(nitionem) iure et satis die v(oir)s(creve) opdragheren indivisim et in[s]olidum obligantes et submittentes haerlieder respective p(er)soonen ende goederen, present en(de) toecomende, ende renunchierende in forma, namentl(ijck) die voirs(chreve) Barbara en(de) Maria privileg(iis) c(onsulti) c(onsulti) velleiani et auth(entica) si qua mulier daeraff ondericht zijnde et waras voir eene goede ende onbelaste actie prout, coram Van(der) Vorst, Greve, eodem

      In de marge.

Machiel Va(n) Emelen non interfuit sed semper p(ro)misit e... (?) prestare.

 

De vorige akte met vermelding van Henricus Vanden Hove en Anna Goris alias Briers wordt onmiddellijk gevolgd door de volgende akte van dezelfde datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 160r., akte dd. 20 maart 1621.

Item Jan Burghers sone wijlen Joris ende Barbara Van(den) Berghe, gehuysschen, woonende onder Wesemale te Beversluys, tot desen ver)binden(de) ende submitterende hunlieder respective persoonen ende goeden, p(rese)nt ende toecomende, der cohertie ende jurisdictien des heeren meyers en(de) schepenen van Loven ende allen anderen met renunciatie in forma, hebben onbesundert, onverschijden ende elck een voir al als princepael bekent wel ende deuchdelijck schuldich te zijn aen Hendrick Vanden Hove sone wijlen Willems ende Anna Goris alias Bruers, gehuysschen, twee present ende dat accepterende, twee carolusguldens te xx stuyvers tstuck ende munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, allen iaere op heden datum van desen te betalen ende inder stadt wissele los en(de) vrij van allen beden ende impositien, innegestelt oft inne te stellen, oick van x., xx., c., mindere ende meerdere penninghen, te leveren tot behoeff der voirs(chreve) gehuysschen, erffelijck in toecomende tijden, telcken termijn als schult met recht verwonnen, ad mo(nitionem) pignus valens duplum et tantum ende tot meerder v(er)sekerh(eyt) soo consenteren die voirs(chreve) gehuysschen bekinderen int maecken van mainmise op ende over alle en(de) iegewelcke henne goeden, beyde have en(de) erve, ende namentlijcken op een dachmael lants onbegrepen der maten, geleghen onder Wesemael, reg(eno)ten jo(ncker) Raes Van Grave ter eenre, die strate ter andere, Paul Elssen ter iiie. ende Machiel Hermans ter iiii. zijden, belast niet meer dan met ses stuyvers, een halff blanck sheeren chijns sonder meer, mede int decreet sonder dat sij bekinderen daertoe sullen geroepen oft gedaeght worden, met conditien dieselve rente te moghen lossen teender rijsen tallen tijden alst hen gelieven sal teghen den pen(ninck) sesthien ende met volle rente, coram eidem eodem.

            In de marge.

Is gebleken die quittantie van de cassatie van dese teghenstaen(de) rente van twee guldens s' jaers, luydende aldus, ontfanghen door handen van Anna Van Ingelen de somme van vierentwintich guldens, waermede mij onderges(chreven) hebbe geconsenteert gehouden voorde capitaelen der voors(chreve) rente ende een jaer verloops, vervallen xxiien. meert vanden jaere 1692, consenterende voorsulckx inde cassatie der selver rente, actum desen xxiiien. may 1692, onderteeckent C. Kerckhoven, 1692, et sic vacat, quod attestor, J. Lache, clerck in 2da.

     2. Goris Magdalena, x 1 Rotselaar 15.02.1626 (g. Anthonius Gooris, Gerardus Van Aerschot en Henricus Van Hove) met Cornelius Van Aerschot,

     x 2 Rotselaar 27.03.1629 (g. Anthonius Gooris en Guilielmus Fobelets) met Joannes Fobelets,

     x 3 Rotselaar 05.08.1631 (g. Anthonius Gooris en Joannes Van Meerbeeck) met Joannes Van Meerbeeck,

     aktes en commentaar i.v.m. dit koppel vind je in het parenteel van Joannes Van Meerbeeck. 

     Goris Maria,  

     Goris Catharina,

     Goris Anthonius, (°) Rotselaar 08.04.1607 (g. Henricus Goris en Dcella Anna Van Os), + Rotselaar ...05.1640,

     Goris Petrus, (°) Rotselaar 29.12.1609 (g. Petrus Vanden Eynde en Anna Dauwen),

     x Rotselaar 20.10.1630 (g. Gooris Anthonius en Bries Wilhelmus) met Briers Catharina (Catlijn), akte en meer info bij Briers en bij Van Houtvin,

     Goris Jacoba - Jacquemyne, (°) Rotselaar 23.09.1612 (g. Joachimus hopperus per matrem suam Anna Van Esch en Barbara Schrijns),

     x Rotselaar 21.11.1632 (g. Vanden Panhuijssen Joannes en Gooris Anthonius) met Vanden Panhuijsen Gregorius,

     (°) Rotselaar 24.01.1613 (g. Vander Veken Gregorius en Aurogge Anna),

Onder de KLIK bij 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 (met dank aan Paul Peeters) zeer interessante schepenaktes over Goris (Gregorius) Van den Panhuysen      en Jacoba Goris. Goris Van den  Panhuysen werd gedoopt  te Rotselaar op 24.01.1613 als zoon van wijlen Jan en      Dymphna Aurocx (Aurogghe/Auroghs).

   Deze laatste hertrouwde op 03.01.1634 te Rotselaar met Christoffel Van Meerbeeck.   Blijkens een schepenakte worden er heel wat goederen in pand gesteld voor de lening die Goris Vanden Panhuysen en      Jacoba Goris aangingen.  Het ging om goederen, waarvan Dymphna Aurocx nog de tochte (vruchtgebruik) had.       Het feit dat het gaat om zoveel goederen mag erop wijzen dat zijn ouders toch wel erg bemiddeld waren.       Zo hadden de ouders van Goris ook een brouwerij aan de kerk te Rotselaar. In de akte zijn ook een veelvoud aan      toponymische namen terug te vinden.   Bij 7 wordt dan weer een heel grote lening vermeld.

     3. Van Hove Hendrick,

     Van Hove Maria - Maeycken,

     Van Hove Barbara,

 

Goris alias Bruers Elisabeth, x 1 met Petrus Van In, x 2 > 1619 met Stroomans Franciscus, fs Walterus,

S+D kinderen en erfgen wijlen Elisabeth Goris alias Bruers daer vaders af waren wijlen Peeter Van Nin & Francois Stroomants
- Anthoon Van In
- Jan Van In
‎(Arnoldus Van In?)‎
- Hendrik Aerts als moederlijk momboir met Aert Van Tongelen als vaderlijk momboir van Jan en Elisabeth Aerts ter derdere
- Wouter Van Lacqwijck wn Margriete Van In geasst met vs Jan Van In
- Wouter Stroomants
- Hendrik Stroomants
.

 

Onderstaande aktes mzt dank aan Paul Peeters.

Franciscus Stroobants (Stroomans) en Elisabetha Go(o)ris blijken uitgeweken te zijn van Werchter naar Antwerpen. Misschien opent het nieuwe horizonten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, fol. 173v., akte dd. 7 december 1635.

Item in tegenwoerdich(eyt) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Franchois Stroobants, woonen(de) binnen Ant(wer)pen, soe voer sij selven als inden naem en(de) hem sterckmaecken(de) voer El(i)z(abe)t Gooris, sijn(e) huysvr(ouw)e, dat sij desen altijt sal approberen, heeft bekent en(de) bekent midts desen schuldich te sijn aen Jaecques Van Werrembor, alhier p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de), tot behoeff vande o(n)bejaerde kinderen wijlen Symoens De Muntere en(de) Cat(lij)ne Van Werrembor, wijlen gehuysschen, twelff carolusg(uldens) te xx st(uyvers) tstuck en(de) thien gel(ijcke) stuyvers loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele te leveren, los en(de) vrije, etc(etera), in toecomen(de) tijden telcken termijn als schult met rechte v(er)wonnen totter tijt van(de) quyttinge toe, de welcke tallen tijde sal mogen gedaen wordden met twee hond(er)t gel(ijcke) g(uldens) eens en(de) met volle rente, gel(ijck) die v(oor)s(chreven) Stroobants bekent op nu van(den) v(oor)s(chreven) Werrembor ontfangen te hebben et tantum obligan(do) et submitten(do) tam se et sua quam p(er)sonam et bona, p(rese)ntia et futura, p(re)dictae suae uxoris ac renun(tiando) prout in forma, et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens, consenteren(de) voerts die v(oor)s(chreven) Stroobant[s] int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle sijn(e) en(de) sijnder huysvr(ouw)e goeden en(de) int decreet van dijen sonder d(aer)toe gedaeght te moeten wordden en(de) special(ijck) op vijff dachm(aelen) landts, geheeten het Bruggelandt, gelegen aen(de) Cleyne Brugge onder Werchter, regen(oten) Anthoen Goris ter ie., en(de) derffgen(aemen) Ph(i)l(ip)s Otto ter 2., sheeren straete ter andere twee 3e. en(de) de Cleyne Laecke ter 4e. zijden, v(er)claeren(de) tselve alleenl(ijck) belast te sijn met een(en) braspen(ninck) chijns en(de) xii g(uldens) erffel(ijck) aen Dierick Willems, coram Lievens, Borchgreeff, 7a. decemb(ris) 1635.

In de akte wordt melding gemaakt van Franciscus Stroomans en zijn vrouw Elisabetha Goris alias Bruers, inwoners van Werchter. Uit de akte blijkt dat Franciscus de zoon is van Walterus

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 154v., akte dd. 6 februari 1629.

Item in tegenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen François Stroomans sone wijlen Wouters en(de) Elizabeth Goris al(ia)s Bruers, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, hebben indivisim bekendt deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Willem Peeters wed(uw)e wijlen Cathlijn Rogmans, woonen(de) te Loven, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de), sesse carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck en(de) xv gel(ijcke) stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xviiien. aprilis te verschijnen en(de) te betaelen, d(aer)aff den eersten termijn verschijnen sal den xviiien. april 1629 toecomende als schuldt met rechte v(er)wonnen, ob(ligando) et indivisim sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, ad mo(nitionem) pignus valens duplum en(de) binnen deser stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede en(de) van alle andere impositien, et(ceter)a, quolibet assecutum, consenterende de v(oor)s(chreve) bekenders int maecken van mainmise over henne goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen worden, en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden t' hennen coste, met conditie dat de voors(chreve) bekenders oft heure naercomelinghen de v(oor)s(chreve) rente van sesse rinsg(uldens) ende xv st(uyvers) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffel(ijck) daeraff met xvi gelijcke gul(dens) loopende munte en(de) met volle rente, coram Grave, Stockmans, feb(rua)ry via., a(nn)o) 1629.

            In de marge.

Item Willem Peeters heeft bekendt, gelijck hij bekendt mits desen, ontf(angen) te hebben vuyt handen van François Stroomans de capitaele pen(ningen) van dese rente van vi r(insguldens) en(de) xv st(uyvers) erffel(ijck) met een jaer en(de) het loopen(de) jaer v(er)loops, consenteren(de) alsoo in(de) cassatie, des t' oircon(den), etc(etera), actum xxia. septembris 1631 et sic vacat, en(de) was ondert(eeckent) Willem Peeters.  

 

What’s in a name ... !

De volgende akte gaat over hetzelfde gezin, doch ditmaal wordt er François Stroobants (i.p.v. Stroomans) en Elisabetha Goris (zonder haar alias-naam) vermeld. In de marge staat dan weer voor hem Stroomans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 154v., akte dd. 7 februari 1629.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen François Stroobants en(de) Elizabeth Goris, gehuysschen, woonen(de) onder Werchter, hebben elck een voor al ende onverscheyden bekendt schuldich te sijn aen s(ieu)r Jaecques Van Werrenbor en(de) Cathlijne Willems, gehuysschen, alhier p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de), vijfthien carolus guldens te xx st(uyvers) en(de) tweelff en halff gel(ijcke) stuyvers) loopen(de) munte, erffel(ijck)e rente, jaerl(ijcx) op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, et(cete)ra, in futurum, quolibet ass(ecu)tum et tantum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma, signanter praedicta Elizabeth sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier, de eo certiorata, met conditie dat de v(oor)s(chreve) rente t' allen tijden sal moghen affgeleyt worden met twee hondert en(de) vijftich gelijcke rinsguldens eens en(de) met volle rente, consenterende voorts die voors(chreve) bekenderen tot beter vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente int maecken van mainmise over alle en(de) yegewelcke henne meuble ende immeuble goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe voordere geroepen oft gedaeght te moeten worden, coram Grave, Stockmans, feb(rua)rii vii., 1629.

            In de marge.

Op heden den 23en. octobris 1634 soo bekendt s(ieu)r Jacques Van Werrenborre ontf(angen) te hebben de capitale pen(ningen) van dese rente van xv g(uldens) en(de) xii ½ st(uyvers) erffel(ijck) met een jaer v(er)loops vuyt handen van François Stroobants Stroomans, schelden(de) alsoo den selven volcomentl(ijck) quyte, promitt(ens) nullatenus alloqui sed semper satis, et(ceter)a, actum ut supra, en(de) was ondert(eeckent) J. V. Werrenbor.

 

Franciscus Stroomans en zijn vrouw Elisabetha Goris (alias Bruers), weduwe van Van In (Van Eyner) Petrus, inwoners van Werchter, emanciperen hun kinderen. Normaliter worden eerst de zonen en dan de dochters vermeld. Gezien na Maria nog twee zonen en een dochter volgen, ga ik er van uit dat de eerste zeven kinderen sproten uit het eerste huwelijk van Elisabetha Goris en de laatste drie kinderen uit het tweede huwelijk van Elisabetha Goris. Ik veronderstel dat de kinderen bijgevolg als volgt dienen geïnterpreteerd te worden :

-     Adrianus Van In.

-     Anthonius Van In.

-     Joannes Van In.

-     Guilielmus Van In

-     Arnoldus Van In.

-     Anna Van In.

-     Maria Van In.

-     Gualterum (Walterus) Stroomans.

-     Egidius Stroomans.

-     Elisabetha Stroomans.

Henricus Stroomans werd nog geboren na de datum van de emancipatie-akte. Alhoewel het een korte akte is, gaat het toch om een mooie aanvulling.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 31v., akte dd. 19 augustus 1617.

Item Franciscus Stroomans et Elisabeth Goris relicta quond(am) Petri Van Eyner, woonende tot Wechter, in presentia, emancipaverunt Adrianum, Anthonium, Joannem, Guillelmum, Arnoldum, Annam et Mariam, Gualterum, Egidium et Elisabeth(am), suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto A. du Pretz reconduxit, coram Lievens, Roeloff[s], xixa. augusti 1617.

 

In de volgende akte maakt men melding van Franciscus Stroomans (Stroobants zone Walterus, inwoner van Betekom en man van Elisabetha Goris. Hij is de schoonbroer van Anthonius Goris alias Bruers, in eerste huwelijk met Anna De Hooghe, beiden ook in de akte genoemd. Verder wordt in de akte melding gemaakt van Anna Goris, dochter van Anthonius en Anna De Hooghe en vrouw van Henricus Van Hove.

Tot slot werd in de marge ook nog melding gemaakt van Christophorus Van Meerbeeck en zijn vrouw Dympha Aurocx. Uit de tweede randvermelding blijkt dat Christophorus en zijn vrouw Dymphna verwant zijn aan de famiie Goris.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 343r., akte dd. 13 oktober 1614.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naebeschreven gestaen, Franchois Strobants sone wijlen Wouters, woonende tot Betekum, tot desen verobligerende sijn(en) persoon ende goeden, ruerende ende onruerende, present ende toecomen(de), heeft bekent wel ende deuchdel(ijck) schuldich te sijn Anthonis Gooris, present ende dat accepteren(de) inden naem ende tot behoeff van Anneken Goris, sijne dochtere, bij hem behouden van Anna De Hooghe, sijne ierste huysvrouwe, ses carolusguldens te xx stuyvers tstuck ende vijff gel(ijcke) stuyvers, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), erffel(ijcke) rente, allen jaere op heden datum deser te betaelen ende inde stadtwissele van Loven, los ende vrij van allen beden ende impositien, ordinaris oft extraordinaris, innegestelt oft alnoch naemaels inne te stellen, oock van xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penningen, te leveren die voorschreven Anneken Gooris, haere erve ende naecomelingen, erffel(ijck) in toecomende tijden quolibet assecutum ad mo(nitionem) pignus valens duplum et tantum, met conditien nochtans dat die voorschreven bekinder die selve rente sal moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hem gelieven sal teender reysen teghen den penninck sesthien ende met volle rente, munte ten tijde vande quytinghe ghepermitteert, coram Duffle, Luenis, octobris xiiia., anno 1614.

            In de marge.

Opden ixen. marty 1615 comparerende Elisabet Gooris huysvrouwe Franchois Strobants, heeft de selve bekentenisse in alles gelaudeert ende geapprobeert, coram Maes, Luenis, eodem.

Item Cristoffel Van Meerbeke als ghetrouwt hebben(de) Digna Ouderoghs, opde welcke dese rente van vi r(ins)g(uldens) en(de) vijff st(uyvers) erffel(ijck) is verstorfven en(de) ghesucced(eer)t bijd(er) doot en(de) afflijvich(eyt) van Henrick Van Hove en(de) Anna Gooris, zijn(e) huysvrouwe, heeft bekent de hootpen(ningen) van(de) zelve rente ontfanghen te hebben en(de) de zelve aen hen ghelost, ghequeten en(de) affgheleeght te zijn(e) en(de) voirsulcx consenteert inde cassatie van des(en) bekenne en(de) constitutie der zelver rente et sic vacat, actu(m) quinta maii anno 1634.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van In Adrianus,

     Van In Anthonius,

     Van In Joannes,

     Van In Guilielmus, 

     Van In Arnoldus,

     ? Van In Margriet, x met Wouter Van Landewijck,  

     Van In Anna,

    Van In Maria,  

     2. Stroomans Wouter, 

     Stroomans Egidius,

     Stroomans Elisabeth, 

     Stroomans Henricus, (°) Werchter 10.03.1619 (g. Stroomans Henricus en Vertennen Anna uxor Bruijnincx Joannes), meer info bij Willems2.

 


 

XII - XIII - XIV - Goris Aert, ° ca. 1555, x met Margriet Van Potsuynbergh, fa Willem, zij x 1 met Michiel Vanderveken, alias Brasbier.

 

A L 6340/ B: bedezetting Werchter °1597:
10. Aert Goris huert een huijsken met een stuck lants groot twee bunderen noch zes bunderen, sie bempt als lant, eenen ploegh, twee peerden ende vier koijen, noch met Peeter Vertennen een veulen ende vier veersen.
Wer1847 fo 18: 14 juni 1601:
Joos Mertens Janssone ten behoef van Aert Goris x Margriet Van Potsuijnberge een huis en hof met toebehoorten groot een dm gelegen te Cruijce ‎(Hendrik Paeps)‎ + nog land.
Fo 18v: Aert Goris Aertsone x Margriet Potsuijnberge sijn schuldig aan Joos Mertens Janssone

Aert Goris sone wijlen Aerts x Magriet Van Potsuijnberge met procuratie van Peeter Vandenrinck x Magdalena Goris mede als momboir met Gielis Holemans vande achtergelaten kinderen Cornelis Goris daer moeder aff was Adriana Holemans ‎(autorisatie schepenen van Werchter dd 8 juli 1628 - sic)‎, Anthonis Goris als actie paert ende gedeelte hebbende van Jan Vanderveken sone wijlen Machiel Vanderveken x Margriet Van Potsuijnberge als zij leefden verkopen aan Willem Molemans x Elisabeth Paelmans ontrent vijf vd lant gelegen bij den geestuer? naest het Wijngaertvelt en het Aertgat Vanden Wijngaert.

R1606 fo 46v: 21 juni 1628:
Aert Goris sone wijlen Aerts x Magriet Van Potsuijnberge met procuratie van Peeter Vandenrinck x Magdalena Goris mede als momboir met Gielis Holemans vande achtergelaten kinderen Cornelis Goris daer moeder aff was Adriana Holemans ‎(autorisatie schepenen van Werchter dd 8 juli 1628 - sic)‎, Anthonis Goris als actie paert ende gedeelte hebbende van Jan Vanderveken sone wijlen Machiel Vanderveken x Margriet Van Potsuijnberge als zij leefden verkopen aan jonker Arnault Van Eijnatten & jonker Franchoijs De Borggraef ierst drije vd lants gelegen opt Rotselaerenvelt; item noch een dm land opt Rotselaerenvelt aen Cloostergat.

 

Hier (met dank aan Paul Peeters) een de integrale weergave van een eind-16e-eeuwse akte uit het Stadsarchief te Leuven met vermelding van Aert Goris Aertssone en Margriet Van Potsuynberge dochtere Willems, weduwe van Michiel Vander Veecken. Deze laatste maakte zijn testament op 26.02.1680 voor Adriaan de Mera, pastoor te Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7480 fol. 180r°, akte dd. 04.01.1588.

Item Aerndt Gooris soene wijlen Aerdt ende Margriete Van Potsuynberge dochter Willems, gehuysschen, woonende onder die baenderije van Rotselaer, in presentia, et(cetera), hebben indivisim bekendt schuldich te sijne m(eeste)r Jannen van Grave inden naeme ende tot behoeff Cornelis van Grave die somme van sessendertich carolusguldens te xx s(tuyvers) tstuc eens ende dat ter saecken van geleenden gelde, bij hem den voirscreven gehuysschen vuytgereyct tot behoeff van(den) labeure, dwelck zij vanden v(oir)s(creven) Cornelis van Grave sijn houdende van sijne goeden tot Rotselaer voirs(creven), gelovende indivisim obligan(do) et submitten(do) se et sua in forma, die selve geleende somme van sessendertich carolusguldens eens te restitueren in twee payen, te wetene deene hellicht daeraff ten oygst a(nn)i xvc. lxxxviiitich. naestcomende ende dandere hellicht bynnen tsiaers daernaer als schult met rechte verwonnen, ende om den voirs(creven) van Grave van tgene des voirs(creven) is, als mede van(de) hondert rinsguldens eens die die voirs(creven) Cornelis van Grave ontrent een jaere geleden ten tijde vant aenveerden van(de) voirs(creve) sijne goeden tot Rotselaer den selffven gehuysschen insgelijcx geleendt heeft, te verseeckeren, soe heeft die v(oir)s(creve) Margriete Van Potzuynberge in presentia villici et scabinoru(m) Lovanien(sis) subscriptoru(m) constituta met consente, wille, wetene ende overstaene Aerndts, haers mans, opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijdenisse een huys ende hoff met een blocxken lants daeraene gelegen, groot tzamen ontrent sesse vierendeelen, eertijts toebehoirt hebbende Jannen Van Ghele, diemen noempde Arenberge, gelegen tot Ganssenpoele onder Rotselaer voirs(creven), regen(ooten) tsheeren straete ter eenre, die Broeckstraete ter tweedere ende Robeert Wagemans ter derdere sijden, item noch een dachm(ael) lants, gelegen onder Wiltsele bij Bouwershove, regen(ooten) jo(ncker) Charles van(den) Temple ter eenre ende Aerdt Der Meulen ter andere sijden, item eene rente van eenen carolusgulden erffel(ijck), gedaen bij Jannen Reynckens tot behoeff Michiels Vander Veecken in date xa. februarii lib(r)o lxxix in tertia, gelijck allen die voirscreven goeden ende rente der voirs(creven) Margrieten sijn gemaect bijden testamente des v(oir)s(creven) Michiels Vander Veecken, haers yerste mans, al nairder blijckende bijden instrumente van testamente daeraff zijnde in date 1580, febr(uar)ii xxvi, gepasseert voer heeren Adriaenen de Mera, prochiaen tot Rotselaer voirs(creven) ende zeeckere getuygen, mitsgaders oyck opdragende met consente ende overstaene als voire allen het recht, actie, portie, paert ende gedeelte, haer eenichssints competerende inde goeden ende renten, achtergelaten bij haere vadere en(de) moedere, waer die souden moegen gelegen sijn, ende alnoch tegen haere medeerffgen(aemen) onverdeylt liggende, exp(osito) imp(ositus) est die v(oir)s(creven) m(eeste)r Jan van Grave inden naeme ende tot behoeff als voire ende dat bij maniere van cautie om sijn wettich gebreck, tzij bij vercoope oft anderssints, daeraene te moegen verhaelen, anders oft voirder nyet, et satis die v(oir)s(creve) gehuysschen indivisim obligan(do) ac submitten(do) et renuntian(do) o(mn)ib(u)s et singulis privilegiis et specialiter privilegio villicis nuper concesso et waras die voirs(creve) goeden opde commeren ende lasten, daermede die eenichssints souden zijn belast ende die v(oir)s(creve) rente voer eene goede onbelaste en(de) ongealieneerde rente, tanqua(m) prout jure, cora(m) Duffle, Luenis, januarii iiiia., lxxxviiitich..

Bijgaand (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte om over na te denken. 

Een akte dus met nogal wat vraagtekens, die vroeg of laat misschien wel opgelost geraken.  En het dient gezegd, nogal wat alias-namen die het niet altijd gemakkelijker maken.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7868, fol. 447v°, akte dd. 20 maart 1589.

Item Aert Goeris zone wijlen Aerts, Marie Ourogge dochte(re) wijlen Ingels, v(er)cleren(de) haer oudt te zijn(e) over de xxv jaeren, cu(m) tutore, hebben tsamen en(de) elck voer hen paert en(de) bezundert gelaudeert ende geapprobeert, laude(ren) ende approberen midts des(en) alsulcke goedinge en(de) opdracht als bijd(en) zelven Aerd(en) Goeris met Huybrecht(en) Van(den) Eynde ende Machielen Van Lille, zoe voerd(en) selven Aerde als oyck mede v(er)vangen(de) hebben(de de v(oer)s(creve) Marie, hebben gedaen voe(r) meye(re) en(de) schepen(en) van Werchtere des geled(en) van opd(en) ixten. januarii xvc. lxxxvi tot behoeff van Gielis(en) Van Loeffvelt vand(er) hellicht van een stuck lants, groot int geheel drij dachmalen der mathen o(m)begrepen, gelegen onder die heerlijckh(eyt) van Werchte(re), ter plaets(en) geheeten ten Vosbergen, en(de) om den v(oer)s(creven) Gielis(en) van tgene des voers(creven) is, beter ende naerde(re) te voldoen, hebben de v(oer)s(creven) Aert en(de) Marie en(de) elck van hen anderwerven de v(oer)s(creve) hellicht met noch den heelen houdt vordelen op en(de) neder, geheeten Cathelijn Van Hoven al(ia)s Vuegels, vast aen(de) v(oer)s(creve) goed(en) geleg(en), p(er) mon(itionem) in p...dua vil(lici) opgedrag(en) met behoerl(ijcke) v(er)thijdeniss(en) exp(osito) imp(ositus) est de v(oer)s(creven) Gilis(en) Van Loefvelt zone wijlen Gielis, soe voe(r) hem zelven als oyck voer Magrie(te) Danielis, zijn huysv(rouw)e, p(er) mon(itionem) et sat(is) indivis(im oblig(ando) et submitt(endo) ac renu(n)t(iando) de quo certiorata et w(aras) opde lasten ind(en) voerg(aende) goed(eni)se, voe(r) schep(enen) van Werchte(re) gepass(eer)t zoe verre men bevindt de selve d(aer)vuyt te gaen(e), tanq(uam) p(ro)ut, cor(am) Pulle, Gla(ver)mans, martii xxa.

 

Hierbij een akte met vermelding van Margaretha Van Potsuynberghe, inwoonster van Werchter, eerst weduwe van Michael Vander Veken en een tweede maal van Arnoldus Gooris. In de akte vernemen we dat haar eerste man Michael zijn testament liet registreren op 26.02.1580 voor Adrianus de Mera, pastoor te Rotselaar. De aggreatie van dit testament werd de dag nadien ook geregistreerd voor de schepenen van Mechelen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 141v., akte dd. 8 maart 1605.

Item in tegenwoordich(eyt) der schepen(en) en(de) eygengen(ooten) van Loven naerbes(chreven) gestaen Marg(rie)te Van Potsuynberghen wed(uw)e wijlen Aerdts Gooris, woonen(de) tot Werchtere, hebben(de) en(de) in desen gebruycken(de) die cracht en(de) macht, haer gegeven bij wijlen Machiel Van(der) Veecken, haeren iersten man, met zijnen testamente, gepass(eer)t voor hee(re) Adrianus de Mera, pastoir tot Rotselaer opden xxvie. dach feb(rua)ry 1580, mede oock door aggreatie van(den) sel(ven) testam(ente), gedaen voor schepen(en) van Mechelen op den xxviie. feb(rua)ry 1580, ond(erteecken)t Paeffenrode, beyde alhier gesien ende gebleken, ende anderss(in)ts in alderbester formen, vuegen en(de) manieren, haer doenlijck wesende, heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dachmael landts, gelegen onder Wiltsele bij Bauwenshoeve, regen(ooten) jo(ncke)r Charles Van(den) Tempel ter ie., Aerdt Der Meulen ter andere zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est jo(ncke)r Raes Van Grave en(de) jo(ncke)r Marie De Mortier, sijn(e) huysvr(ouw)e, p(er) mo(nitionem) his interfuerunt m(agiste)r Dionisius Van Beringhen en(de) Jo(ann)es Van Rivieren, scabinis Lovanien(sis), et allodii consortes, item m(agiste)r Guilhelmus De Vos et m(agiste)r Gerardus Boels, similiter alloodii consortes, coram quibus sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) voor vrije, eyghen goet zonder eenighen last, qui quidem allodii consortes rogantes, etc(etera), quod faciunt scabini predicti, act(um) viiia. martii 1605.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vanderveken Joannes, ° ca. 1580, x met Cathlijn Verbeeck,

Jan Vanderveken ende Peter Paeps, schepenen van Werchter uit krachte van procuratie van Cathlijn Verbeeck x Jan vanderveken hebben opgedragen het vierde paert van huijs ende hof te Ninde ‎(Joos Troijen)‎ item alnoch het vierde paert van 5 dm tot Ninde ‎(Peeter Houtvin, Jan Verbeeck de jonge)‎, item tvierde deel van drije dm lants geheeten den Duijnenberg, tvierde paert van een half boender bos int Zegbroeck, het derde paert van 5 dm geheeten den Paddenbergh tot Cruijs, huijs en hof met zijne toebehoorten gelegen tot Cruijs aent clooster van de Augustynen binnen Mechelen ten behoef als voor aan Jan Vanderveken x Cathlijn Verbeeck op den last van eene rente.
     Uit dit huwelijk:

     Vanderveken Cornelius, ° ca. 1612,  x 1 met Catharina Paeps (+ Werchter 28.12.1645.), x 2 met Elisabeth Van Baelen,

     deze x 1 met Vermijlen Egidius (S1294 + S1934 + S2302 + S3482), gezin en veel aktes hier,

     Vanderveken Maria, ° ca. 1614, x Keerbergen 23.01.1629 (g. Van Nuffel Wilhelmus en Wijnricxs Petrus) met Jan Fierens, fs Merten x Adriana Maria (Naenken) Raes, fs in Keerbergen,

     Vanderveken Lucia, ° ca. 1616, x Schriek 23.01.1656 (g. Jan De Hondt en Corneel Van der Veken) met Corneel De Hondt,

     Vanderveken Margareta, (°) Werchter 14.11.1618 (g. Meeus Margareta en Wouterdams Arnoldus),

     Vanderveken Christina, (°) Werchter 16.02.1621 (g. Van Roost Joannes en Vermijlen Christina),

     Vanderveken Barbara, (°) Werchter 14.04.1623 (g. Lauwers Joannes en Gommars Barbara),

     Vanderveken Joannes, (°) Werchter 05.04.1626 (g. Van Tongel Joannes en Wouters Clara),

     Vanderveken Anna, (°) Werchter 16.05.1628 (g. Spoelberch Petrus en Bosmans Anna), 

 

2. Goris Aert, ° ca. 1585,

R1606 fo 46v: 21 juni 1628:
Aert Goris sone wijlen Aerts x Magriet Van Potsuijnberge met procuratie van Peeter Vandenrinck x Magdalena goris mede als momboir met Gielis Holemans vande achtergelaten kinderen Cornelis Goris daer moeder aff was Adriana Holemans ‎(autorisatie schepenen van Werchter dd 8 juli 1628 - sic)‎, Anthonis Goris als actie paert ende gedeelte hebbende van Jan Vanderbeken sone wijlen Machiel Vanderbeken x Margriet Van Potsuijnberge als zij leefden verkopen aan jonker Arnault Van Eijnatten & jonker Franchoijs De Borggraef ierst drije vd lants gelegen opt Rotselaerenvelt; item noch een dm land opt Rotselaerenvelt aen Cloostergat.
R1606 fo 54: 28 nov 1628:
Aert Goris sone wijlen Aerdes & Margriete Postuijnberge hem sterkmakende voor Peeter Vanden Vinck x Magdalena Goris ‎(Antwerpen)‎, met Gielis Holemans als momboirs van de onbejaerde kinderen wijlen Cornelis Gooris x Adriana Holemans, Peeter Spoelberghs als getrouwt hebbende de voors Adriana Holemans mede als momboir van voors onbejaarde kinderen & hebben elkc .. hun verobligeert onder obligate submissie van hunnen personen & goederen present & toecomende te indemneren, ontheffen & qua vandien sr Jan VDP sone Isacq van alsulcken borge als hij is gedaen het vierde paert van seker goet bij hun comparanten verkocht soo anden jonker Aert Van Eijnatten als andere volgens de goedenisse & actie van 21 juni 1628
.

 

Goris Magdalena, ° ca. 1587, x met Peeter Vandenr/vinck, wonen Antwerpen,

 

Goris alias Pot Vet Cornelius, XI - XII - XIII.

 

 

 

XI - XII -Vermijlen Gielis (N1226 + S4002), ° ca. 1570, x met Anna Goris (N1227 + S4003 ), zij x 1 met Joos Troijen.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Gielis.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Barbara, x met Willems Quirinus, W+, K+, S+, H+, Bet+, Beg+, Beer+, deze x 2 (niet W, H, Wak, R, K, Rot, ) met Van Hove Barbara, fa Jacob x Christina Bogaerts, deze laatste huwde wellicht x 2 met Van Essche Henricus (S2384 + S2400 + S2416), zie daar verder

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Christina, (°) Werchter 10.12.1618 (g. Luijten Rhemisius en Caiaerts Christina), moeder Vermijlen Barbara,

     2. Willems Catharina, (°) Werchter 27.06.1621 (g. Schepers Waltherus en De Preter Catharina),

     

Vermijlen Adriana, XI - XII (N613 + S2001),

 

Vermijlen Petrus, x met ... Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes, x ? Werchter 27.04.1650 (g. Holemans Antonius en Van Tongelen Arnoldus) met Geens - Guens Adriana,

     Vermijlen Cornelius, x Werchter 13.04.1652 (g. Vermijlen Martinus en Wauterdams Wilhelmus) met De Roock Adriana,

     Vermijlen ... (Martinus ?),

     Vermijlen Henricus, x 1 met Verhaegen Anna,

     x 2 > 1671 (niet W, Wak, ) met Persoons Anna, wellicht ex Herent-Wijchmaal, fii in Wakkerzeel,

     Vermijlen Adriana, (°) Werchter 01.05.1628 (g. De Meijr Adrianus en Vermijlen Adriana),

     x Werchter 30.04.1671 (g. Vermijlen Martinus en Van Hoegaerden Petrus) met Me(e)rtens - Meert - Miert Henricus,

 

Vermijlen Joannes.

 

 

 

XII - XV - Goris Laureys, XII - XV (S + M), ° ca. 1555, x met Hoolaerts Anna, (S + N),

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Joannes, XI -XIV (N1650 + S9713), wonend Laet, (°) Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo), x Schriek 02.03.1642 (g. Egidius Wouters en Ludo Elen) met Vercalsteren Adriana (N1651 + S9714), (°) Schriek 24.08.1622 (g. Adriaen Vercalsteren en Joanna Vincx).

 

 

 

XII - XIII - XIV - Goris alias Bruers Joannes , ° ca. 1565, x met Barbara Kerckmans, +.

 

Aarschot 6911: cijnsboeck Rivieren 1577:
Nu jan Goris Antonissone alias Bruers 1592
Jan Kerckmans Bertelsse van den Bruijns goeden gelegen ten Hulse
- Jan Goris 26 dec 1601
- Jan Goris op 26 dec 1613
- Jan Goris op 26 dec 1614.
Aarschot 6887/ 2: 15 jan 1609:
Jan Joris alias Bruers Antonissone x Berbele Bermans hebben verkocht aan Anna Wants sijn moeder alsulcken paert en actie als hem is toebehoorende in ses dm land onder Bruggen ‎(Jan De Schrijnmaker, Jan Bauweliers)‎ verkoopt vant voors lant het vierendeel hem toecomende van sijne huijsvrouwe Berbele.
Aarschot 6911: cijnsboeck rivieren 1577:
Nu Jan Kerckmans
Berbel Goris Vanden Strunck blecke gelegen opte Hulse
Jan Goris 26 dec 1609.
A
arschot 6887/ 2: 31 dec 1613:
Jan Vervoort sone Staes Vervoort daer moeder af was Elisabeth Vermijlen hovenier tot Tongerloo int clooster den welcken heeft opgedragen tot behoef van Anna Wants in de tochte & Jan Goris en Berbel Kerckmans deijlende in de erfelijckheijt in de helft van Dijckmanslant ... ende Anna Wants voors heeft op dit lant over vele jaeren afgeleyt ende gequeten een rente van ses gl mette verloope aen Francois Du Monceau.
Aarschot 6913: anno 1646 Betekom:
Nu Rombout Demares
Henrick Goris alias Bruers Janssone van een pleck lants groot een boender gelegen te Baele regt Merten Brugmans, erfgen Viskens, Peeter Vanderveken
item van een plecke vrunte daer nu eijcken op staen insgelijckx te Bael onder Betecum gelegen ende sijn erve daer sijn huijs op staet is toepandt
Henrick Goris alias Bruers voors van onderhalf dm heyden gelegen te Bael opt Heyeusel met eenen vuijtvanck vier oft vijf roijen

Henrick Goris alias Bruers Janssone.
Aarschot 6911 fo 22v: cijnsboek Rivieren 1577:
Nu Henrick Goris Janssone alias Bruers
Jan Goris alias Bruers vande vuesten blocke gelegen te Baerle groot onderhalf bunder landt regt Hendrik Aerts.
Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 3 nov 1629:
Jan Koelbunders x Anna Goris en Willem Goris x Jenneken Vandenbosch erfgen Jan Goris alias Bruers daer moeder af was Berbel Kerckmans met hen gevoeght Anthonis Goris alias Bruers ende Ariaen Nijs wettelijcke momboirs van Aerden ‎(..)‎ ende Hendrik Goris jonckmans hebben verkocht twee dm bosch tot Betekom aen Antonis Goris tot behoef van Maeijcken Van Hove daer vader af was Hendrik Van Hove en daer moeder af was saliger Anneken Goris dochter van Anthonis.
  

 

In de volgende akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Joannes Goris alias Bruers (x Barbara Kerckmans), zoon van Anthonius (en Anna Wants) en inwoner van Betekom. Verder in de akte wordt er ook melding gemaakt van Petrus Paeps alias Van Eycken (alias Thaij) en zijn vrouw Elisabetha Vanden Berghe, inwonders van Werchter. Tot slot merk ik nog op dat den Hoenderberch thans Hinderenberg te Werchter is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 131r., akte dd. 18 november 1616.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Jan Gooris al(ia)s Bruers zone wijlen Anthonis, woonen(de) tot Betecum, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije dach(maelen) bempts, gelegen bynnen den dorpe van Werchtere, ter plaetse geheeten H den Hoenderberch, regen(oten) Jan Van Hove, Peeter V(er)straeten ter iie. en(de) derder en(de) tclooster van Beddeleem ter vierdere en(de) sheeren straete ter vijffder zijden, exp(osito) de voors(creven) opdraegere imp(ositus) Peeter Paeps al(ia)s Van Eycken zone Henricx en(de) Lijsbeth Van(den) Berghe, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchter voors(creven), et sat(is) obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op sheeren chijns vand(en) gronde, gedraegen(de) ontrent een oort twee mijtten, verclaeren(de) cooper en(de) v(er)cooper den rechtveerdighen prijs van(den) coope van(den) selven bempode te wesen om en(de) voor twee hondert en(de) tweentsestich carolus gul(den)s los gelts en(de) acht gul(den)s lijffcoop, de selve acht gul(den)s te betaelen halff en(de) halff, en(de) eenen guld(en) voor eenen goidtspe(n)nin(ck) voor Onser Liever Vrouwen cappelle tot Werchtere voors(creven), bijden voors(creven) cooperen alleene te betaele[n], coram Roeloffs, Van Thienen, novemb(ris) xviiia., 1616.

 

Voorgaande akte werd onmiddellijk gevolgd door de volgende emancipatie-akten van dezelfde datum. De eerste betreft de emancipatie van de kinderen van Joannes Goris alias Bruers (x Barbara Kerckmans). Uit deze akte blijkt dat er nog minstens een vierde kind was, met name Anthonius. De tweede akte betreft de emancipatie van de kinderen van Petrus Paeps alias Van Eycken (alias Thaij). Het gaat om de volgende kinderen : Henricus , Elisabetha, Maria, Catharina, Margaretha en Anna.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 261, akte dd. 18 november 1616.

Transcriptie.

Eodem coram eisd(em) gestaen den voors(creven) Janne

Gooris et eman(cipavit) Johannem, Anthonium,

Guilhelmum, et Henricum et Annam, proles

suas, a pane suo modo debito et consueto, quo

facto du Pretz recond(uxi)t.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7507, folio 131r., akte dd. 18 november 1616.

Eodem coram eisd(em) gestaen de voors(creven) Peeter

Paeps emancipavit Henricum, Elisabetham,

Mariam, Catharinam, Margaretam et Annam,

proles suas, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto du Pretz recond(uxi)t.

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes Goris en zijn vrouw Barbara Kerckmans. Daarnaast staan ook nog Anthonius, Anna en Elisabetha Goris vermeld. Ik veronderstel dat het hier gaat om hun kinderen, tenzij het hier zou gaan om de broer en zuster van Joannes. Verder wordt er ook melding gemaakt van Joannes en Petrus Nijs, die zich sterk maken voor hun broers Adrianus en Joannes Nijs. Zij moeten familie zijn van Joannes Goris en Barbara Kerckmans, maar hoe dit in elkaar zit, is me niet duidelijk. Op de eerste link is er wel een Joannes Nijs, die gehuwd was met Catharina Goris. Is deze laatste een zuster van Joannes Goris ? Volgens de akte maken Joannes en Petrus Nijs zich sterk voor hun broers Adrianus en Joannes Nijs, dus tweemaal een Joannes binnen eenzelfde gezin. Dit is hoogst uitzonderlijk, maar niet onmogelijk en nog al meegemaakt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 176v., akte dd. 30 maart 1618.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntie des meyers, schepen(en) en(de) eygen(oten), etc(etera), gestaen

Johan Gooris ende Barbara Kerckmans, ghehuysschen,

Anthoen, Anna en(de) Elizabeth Gooris, Jan en(de) Peeter Nijs,

hen sterckmaeckende voor Adriaen en(de) Jan Nijs, henne broeders,

ende hebben opged(raeg)en met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) de hellicht van

i ½ dachm(ael) landts, tot Werchter geleghen, ter plaetsen genoemt

Kerckhove, d(aer)aff d' andere hellicht toebehoort Guil(la)me Van Emelen,

regen(oten) d' erffgen(aemen) Anna Van Rijckel, Willem Peeters, de strate

ende de aertstrate ter andere sijden, expos(ito) impos(itus) Guil(la)me

Van Emelen, zoo voor hem selven als voor Johanna Brughmans,

zijne huyvrouwe, hier waren over Vorst, Maes, schepen(en) en(de)

eygen(oten), Niclaes Rombouts en(de) G. Impens, insgel(ijcx) eygen(oten), voor

welcke schepen(en) d' eygen(oten) hebben getuycht in desen alles geschiet

te sijn, soo naer rechte gehoort, en(de) geloven d' opdrageren en(de)

elcke van hen genoch te doene, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) in forma,

et waras voor vrije en(de) onbelast goet, prout, etc(etera), actum den xxx. meert 1618.

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Barbara (geen familienaam vermeld), echtgenote van Joannes Goris alias Bruers, wonende te Aarschot. We kunnen hier stellen dat het gaat om Barbara Kerckmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 107r., akte dd. 10 januari 1605.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Barbara ... [n.v.] met consente, wille, weten(e) en(de) overstaen(e) Jan Gooris al(ia)s Bruers, haers mans, woonen(de) tot Aersschot, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) huys en(de) hoff met allen anderen zijn(e) toebehoorten, groot ontrent twee boend(er), gelegen te Hulst onder Betecom, regen(ooten) Adriaen Kerckmans in twee zijden, sh(ee)ren straete ter iiie. en(de) Henrick Venus ter iiiie. zijd(en), exp(osito) imp(ositus) est Hans Leerse ind(en) naeme en(de) tot behoeff van Marie Keyen, p(er) mo(nitionem) red(didi)t ende voorts  meer op een(e) voortaen(e) erffel(ijcke) rente van drije goude penn(ingen), geheeten carol(us) g(u)l(dens), te xx st(uyvers) stuck, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xen. dach jan(ua)ry te betaelen, daeraff den iersten valdach v(er)schenen is den xen. january 1604 lestled(en), ende los en(de) vrije, etc(etera), oock van ve., xe., ce. en(de) alle ande(re), meerde(re) en(de) minde(re) penn(ingen), geimponeert en(de) te imponeren, te leveren tot Aerschot der voors(chreven) Marie, hueren erffven en(de) naercomelin(gen) in toe(comen)de tijd(en), telcken termijne als schult met rechte v(er)wonnen, et sat(is) die voors(chreve) opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) et war(as) tvoors(chreven) huys met zijn(e) toebehoorten op ii rinsg(u)l(dens) en(de) v st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) kercke van Betecom en(de) op sh(ee)ren chijns van(den) gronde tanqua(m) prout iure, geloven(de) die voors(chreven) opdraege(re) die voors(chreve) rente van drije carol(us) g(u)l(dens) erffel(ijck) jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) los en(de) vrije als vore te leveren, quolibet assecut(um), met conditie dat die voors(chreven) opdraege(re) die voors(chreve) erffrente van drije carolus gul(den)s erffel(ijck) sal mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hem gelieven sal teenemaele, elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s, munte ten tijde van(de) quyttinge in Brabant cours en(de) loop hebben(de), en(de) met volle rente, et casu quo pignora, etc(etera), coram Vorst, Beringhen, januarii xa., 1605.

Op heden den xie. may 1624 co(m)pareren(de) m(eeste)r Ph(i)l(ip)s De Kerriddere naer v(er)mogen van zeke(re) procura(ti)e, gepass(eer)t opden xe. mey 1624, ond(erteecken)t Eustaes Van(der) Beken, s(ecreta)ris der stadt van Aerschot, alhier gesien en(de) gebleken, hem gegeven bij Willem Leerse sone wijlen Jans, daer moeder aff was Marie Keyen Keynen, heeft bekindt, gel(ijck) hij bekindt midts desen, het capitael van dese drije rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) van Jan Gooris ontfangen te hebben mette v(er)loopen der sel(ve), consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen, act(um) ut supra.

    

Uit dit huwelijk:

 

Goris Joannes,

Goris Anthonius,

 

Goris Anna, x met Jan Koelbunders,  deze x 2 met Maria Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     2. Coolbunders  Barbara,

     Coolbunders Adriana,

     Coolbunders Henricus, (°)  Betekom 28.10.1633 (g. Henricus Goris en Maria Waerseggers), 

 

Goris alias Bruers Hendrick, XIII,

 

Goris Elisabeth,

 

Goris Catharina,

    

Goris alias Bruers Wilhelmus, XI - XII - (N1356 + N2506 + S3610).

 

 

 

XII - XIII - XIV - Vertennen alias De Coen Peeter (S3990 + S4490 + S9962), ° ca. 1560, x met Anna Goris (M3991 + S4491 + S9963).

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vertennen alias De Coen Peeter .

 

Uit dit huwelijk:

    

Vertennen Anna, XI - XII - XIII (S1995 + S2245 + S4981).

 


 

XI - XIII - Goris alias Pot Vet Cornelius (N3300 + S4542), ° ca. 1590, x met Adriana Holemans (N2247 + N3301 + N3535 +  S4543 + S12535), ° 1577, deze x 1 Schriek 22.11.1605 (g. Jan Holemans en Hendrik Bosmans) met XII - XIV - Vander Heergracht Jan (N2246 + N3534 + S12534) en x 3 ca. 1627 met Spoelberch Petrus, fs Huibrecht.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Adriana Holemans.

 

Uit dit huwelijk: mogelijk is dit enige kind geboren in Werchter - Betekom - Keerbergen, of Aarschot in de voorregisterperiode en na de dood van de ouders elders opgevoed,

 

1. Van der Heergracht Barbara, XI - XIII (N1123 + N1767 + S6267).

 

2. Goris alias Pot Vet Arnoldus, X (N526), ° ca. 1614,

 

Goris alias Pot Vet Maria, XII (S2271), (°) Werchter 12.12.1618 (g. Joannes Van Lantrop en Maria Van Looffen),

 

Goris alias Pot Vet Joannes, (°) Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo),

 

Goris Guilielmus, x (niet Bet, ) met Roeckeloos Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, (°) Betekom 02.07.1634 (g. Van Calster Adriana en Brunkers Elisabeth),

 

3. Spoelberch Paulina, (°) Werchter 04.02.1628 (g. Bosmans Cornelius en Van Nin Paulina).

 

 

 

XI - XIV - Goris Joannes (N1650), wonend Laet, (°) Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo), x Schriek 02.03.1642 (g. Egidius Wouters en Ludo Elen) met Vercalsteren Adriana (N1651), (°) Schriek 24.08.1622 (g. Adriaen Vercalsteren en Joanna Vincx).

 

AVT3: 9 jan 1680:

Adriaen Van Bael, Aert Van Bael met Adriaen Goris x Cathlijn Willems hen sterkmakende voor de erfg. en kinderen Jan ende Peeter Van Bael (+ nog namen in de marge cfr hierboven?) en alle die recht hebben in deze zaak zijn overeengekomen met we Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon .. dat alsoo aen die tweede C wijlen mr Aert Van Tongelen is bij testamente gemaeckt vanwegen Jan Vermijlen hunder vs ierste C oome was selven vystaet oft Vinne geheeten het Peyre vinne om diversche oirsaken – was een onderpant bij een lening bij jouffr Anneken Boogaerts begijnken tot Loven van 300 gl – komen overeen over de aflossing van de rente

Memorie:

We Aert Van Tongelen ter presentie van Cornelis Van Roost haeren schoonzoon en Aert Van Bael hem sterkmakende voor Adriaen Van Bael zijnen broeder mede voor de kinderen Jans Peeters x Maria Van Bael, item Adriaen Goris x ... Willems mede voor de minderjarige kinderen van Willem Willems x Barbara Vermijlen. 

 

 

In de akte  (met dank aan Paul Peeters)wordt enerzijds melding gemaakt van Joannes Goris en Adriana Van Calster, anderzijds van Maria Holemans weduwe Jan Van Lantrop.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7904, fol. 173v. (14.07.1645) - f. 346

Item in tegenwoerdicheyt der schepenen van Loven naergenoempt gestaen Jan Gooris sone wijlen Laureys, hem sterckmaeckende voer Adriana Van Calstere, sijne huysvrauwe, dat sij tghene naerbeschreven staet, ter manisse alhier sal comen lauderen ende approberen, heeft bekent, gelijck hij bekendt midts desen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn jo(uffrouw)e Maria Hollemans, achtergelaeten weduwe wijlen s(ieu)r Jan Van Lantrop, twaelff carolus guldens te xxen. stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebben(de), ende thien gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaere opden xxviien dach van april te betaelen, waer van dierste jaer verschijnen sal xxviien. april 1646 ende inder stadts wissele van Loven los ende vrey van allen lasten, beden ende impositien, oyck van xen., xxen., cen., mindere ende meerdere penningen te leveren, die voergenoempde jo(uffrouw)e Maria Hollemans ende haere naercomelingen erffelijck in toecomenden tijden t' elcken termijn als schult met recht verwonnen, gelovende de selffve rente alle jaere ten tijde ende termijn(e) voers(chreven) voerschreven wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) te leveren, los en(de) vrey als boven, en(de) voirts meer soo vele te doen dat die voerschreve rentheffers ende haere naercomelinghen erffelijck in toecomenden tijden sal mogen genoech sijn, daer voere midts desen verbindende en(de) submitteren(de) sijnen persoon en(de) goederen met behoirlijcke renunciatie in forma, ende om die voerschreve jo(uffrouw)e Maria Van Lantrop Hollemans vande voerschreve rente van twaelff carolus guldens thien stuyvers erffelijck ende jaerlijcxe betalinge der selffver noch beter te verseeckeren, soo heeft den voers(chreven) Jan Gooris, hem sterckmaeckende als boven, geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle ende iegewelcke sijne goederen, beyde haefve ende erffve, present ende toecomende, ende namentlijck opde hellicht van drey dachmaelen landt, waer van dander hellicht is competerende Willem Gooris, liggende onverdeylt onder Schrieck, regen(oten) Margarita Gooris ter ie., Adriaen Van Essche ter iie., Hendrick Peeters ter iiie. ende de Bollestraete ter iiiie. zijden, item over sijn paert en(de) kindtsgedeelte in alsulcke goederen onder als den selven sijn competerende ende op hem sijn verstorffven vuytten hooffde van Laureys Gooris, sijnen vaedere, en(de) Anna Van Hoolaert, sijne moedere, voerde proprieteyt, alle gelegen onder Schrieck voerschreven, mede int decreet der heeren schepenen van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derffven gedaen oft geroepen te wordden, met conditie vande selve rente te moghen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst den rentgeldere gelieven sal t' eender reyse ende met volle rente, coram Dilbeeck, Van Winge, xiiiia. julii a(nn)o 1645.

Item is te weten dat dese rente van xii guldens x stuyvers erffelijck bijden voerschreven Jan Gooris is bekent in plaetse van alsulcken rente gelijcke rente als Willem Gooris aende voerschreve jo(uffrouw)e Maria Hollemans hadde bekent voer schepenen van Loven opden xviien. may 1632 in forma, de welcke midts dese bekentenisse, alhier gedaen, wordt gehauden voer gedoot en(de) gecasseert, coram iisdem eodem.

            In de marge.

Op heden den xe. october a(nn)o 1664 comparerende jo(uffrouw)e Maria Hollemans weduwe wijlen Jan Van Lantrop, heeft bekent en(de) bekent bij desen aen haer wel ende deuchdelijck gelost en(de) gequeten te sijn bij Jan Goris de helft van dese tegenstaende rente van twalff gul(den)s x st(uyvers) sjaers, blijvende die selve voirder maer sesse gul(den)s vijff stuyvers sjaers, actum ut supra.

Het  +  marcq van Maria Hollemans, quod attestor als clercq.

N(iclaes) Vander Vorst.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Catarina, (°) Werchter 04.11.1642 (g. Hollemans Willelmus en Boons Catharina),

 

Goris Anna, X - XIII (N825 + + S4857), (°) Werchter 06.12.1643 (g. Van Casteren Hubertus en Vanden Hove Anna),

 

Goris Paulina, (°) Werchter 18.10.1645 (g. Vercasteren Joannes en Eggers Paulina),

 

Goris Joannes, (°) Werchter 03.12.1647 (g. Holemans Joannes en Van Hove Paschina),

 

Goris Adrianus, (°) Werchter 08.02.1650 (g. Kaerkens Petrus en Vervoort Adriana), x Werchter 16.08.1679 (g. Van Roost Cornelius en Willems Joannes) met Willems Catharina, woonden Laeth, (°) Werchter 29.09.1656 (g. Guilielmus Coens en Catharina Michiels),

AVT3: 26 maart 1680:

Guilliam Verhagen ter eenre, Adriaen Goris Jans ten overstaen van Jan Willems als momboir van de minderjarige kinderen wijlen Willem Willems – Guilliam Verhagen wil scheijden uit het sterfhuis van Jan Vermijlen zijn zwager.

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, (°) Werchter 09.09.1680 (g. Goris Adrianus en Smets Maria),

     Gooris Egidius, (°) Werchter 17.04.1682 (g. Eggers Egidius en Vanden Bosch Barbara),

     Gooris Elisabeth, (°) Werchter 29.09.1687 (g. Vanden Plas Joannes n. Gooris Henricus en Willems Elisabeth),

     Goris Henricus, (°) Werchter 04.08.1689 (g. De Rijck Henricus en De Backer Anna),

     Goris Joanna, (°) Werchter 10.10.1691 (g. Vanden Plas Joannes en Pelgrims Maria),

     Goris Barbara, (°) Werchter 17.10.1693 (g. Lambrechts Gerardus en Vander Plas Elisabeth n. Vermijlen Barbara),

 

Goris Henricus, (°) Werchter 06.06.1652 (g. Beckers Henricus en Dijntiens Maria),

 

Goris Egidius, (°) Schriek 19.10.1654 (g. Egidius Guens en Barbara Vercalsteren),

 

Goris Barbara, (°) Schriek 18.03.1657 (g. Jacob Beckers en Barbara Van den Bosch),

 

Goris Elisabeth, (°) Schriek 01.09.1659 (g. Peter Ciers en Elisabeth Peeters).

 

 

 

XIII - XIV- Goris alias Bruers Hendrick (S9924 + S10142), ° ca. 1580, x 1 met Maria Van Loeffen - Van Loosvelt (S9925 + S10143), x 2 Leuven Geertrui 03.11.1626 met Catharina Poortmans (S4461 + M9485 + S10141), deze x 1 met Briers alias Vandenberghe Adriaen (S4460 + M9484 + S10140)

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht

Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht

Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht

Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht

In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke.

Wer1847: Fo 326:

- 11 aug 1573: (mr Peeter Van Breedzijp) Jan ende Loijck Wasschaerts kinderen wijlen Matheus verkopen de twee derdedelen van twee derdedelen ende de hellicht vanden derdedeel ende alle recht en actie van een half bonder bempt nu boomgaert wesende daer een huijs plach op te staen gelegen te Hanewijck aan Jan Lints uit Werchter

- 2 jun 1576 st novo: Jan Lints verkoopt aan Augustyn Van Loossen

- 27 mei 1596: Hendrik Goris alias Bruers x Maijcken Van Loossen dochter wijlen Augustyns daer moeder af was Barbara Van Haecht heeft na de dood deselves Augustyns te leene ontvangen tot behoef van zijn voors huijsvr en van Anna Van Loossen haer suster, en noch tot Peeterken Lauwaerts hun half broeder die twee derdedelen etc – sterfman Peeterken Lauwaerts 15 jaar, woonende tot Mechelen

- 24 apr 1660: Cornelis Verbeeck als m+m van Elisabeth Michiels ende Jan Smets x Geertruijde Michiels hebben na de dood van Peeter Lauwers hunnen oom te lene verheven – sterfman Jan Paeps

- 24 feb 1680: Maijcken Smets na de dood van Jan Paeps heeft te leene ontvangen het voors half bunder lant.. – Jacques Mertens besetman

- 22 mrt 1694: Peeter Verbeeck na de dood van Maijecken Smets sijne moeder heeft te leene ontvangen het voors half bunder

- 8 apr 1726: Cornelis Verbeeck na de dood van Peeter Verbeeck zijn broeder heeft ontvangen

- 2 mei 1749: Cornelis Verbeeck na dood van zijn vader Cornelis Verbeeck

- 19 jul 1762: Anna Verstraeten we Cornelis Verbeeck actievelijk in houwelijck met Michiel Vincx voor twee derde paerten ende Hendrik Verbeeck x ? voor het resterende derde paert heeft na dood van Cornelis Verbeeck verheven .. sterfman Joannes Verbeeck: 8 jaar.

Wer1849: Fo 35: 22 juni 1655:
S+D tussen de kinderen Henrick Goris x wijlen ‎(puntjes: Maria Van Loossen)‎ en de kinderen van Catherine Poortmans daer vader af was wijlen Adriaen Briers d’
oude over enige goederen staende hunnen houwelijcken vercregen.
- Jan Dauwen x Maeijcken Goris
- Henrick Briers sone Mertens ende wijlen Catlijne Goris ter asstie ende overstaen vande voors Merten Briers, syn vader, also mede toesienders ende momboirs van hunne resp minderjarige kinderen broeders & susters
- Willem De Wortelaer x Margareta Goris
- Jan Janssens Pavie x Anneken Goris
- Rombout Demares x Elisabeth Goris
alle kinderen en erfgen van Hendrik Goris x ‎(Maria Van Loossen)‎ zijne iertse huijsvrouwe was ter eende
- Willem Briers
- Carel De Brier x Emerentiana Briers
- Wouter Van Inthout x Helena Briers hem ook sterkmakende
- Jan Fobelets x Maeijcken Briers hun mede sterkmakende voor
- Merten Briers hunnen zwagere oudt die 22 jaeren,
kinderen wijlen Adriaen Briers de jonge
- Merten Briers ende mr Demetrius Del Vaulx als toesiender ende directeur vande kinderen wijlen heer en meester Peeter Briers, licentiaet inde rechten, sone was wijlen mr Librecht Briers
alle als kinderen en erfgen van wijlen Adriaen Briers d
oude daer moeder& grootmoeder af was wijlen Catharina Poortmans ter andere zijden
2) Wilm Briers cum suis als kinderen en erfgen wijlen Catharina Poortmans
- een boender bosch tot Vuijthem onder Aerschot ‎(Adriaen Vandenschrieck)‎
- een boender bempt tot Tremelo ‎(erfgen Henrick Goris, Anthoon VL,
- de hellicht van 3 dm weijde als lants gelegen te Vaerenth genoemt den Haeghman alnoch onverdeylt tegens d’erfgen Jan Backels
- een dm land opde Hooghwegh leenroerich onder de heere van Brugge reg Peeter Spoelberghs, Geraert Viskens.

Wer1849/2: Fo 85v: 27 feb 1658:

S+D kinderen Merten Briers behouden van wijlen Cathlijn Goris over die goederen op hen verstorven bij dode Henrick Goris x Maria Van Loosvelt (hun grootouders)

- Henrik Briers

- Jan Briers geasst met Jan Janssens Pavie

- Peeter Briers geasst met Merten Briers sijn vader

- Elisabeth Briers x Anthoon Lauwers met Jan Bruijnincx als grootvader van haar kinderen behouden van wijlen Peeter Bruijnincx.

Alle kinderen wijlen Cathlijn Goris alias Bruers daer vader af is den vs Merten Briers hebben overeengekomen over S+D over gronden en erven en renten als op hun voor hun paert en deel zijn verstorven mits die doot en aflijvigheijt van Henrik Goris alias Briers x wijlen Maria van Loosvelt hunnen resp grootouders, salvo dat het vierde paert ende deel van seker blockxen lant alhier gelegen tot Varent aenden voors Hendrik Briers voor vuijtgelaeten in recompense vanden enuntiatie vande voorkeuse ende consent gedreagen totter lotinghe van deser deylinge, waervan aenden vs Hendrik alnoch een vierde paert was competerende vuijt crachte & naer vermogen vande testamente van wijlen Cathlijn Poortmans, ende die resterende hellicht competeert aan Remeijs Verthiers, het selve een vierde paert bij den vs Hendrik wordt overgelaten & gecedeert aenden voors Jan Briers sijn broeder in recompense ende dancksegginge van de permutatie van malcanderens lotinge …

Wer1849/ 2: Fo 38: 1 dec 1655:
Carel De Brier x Emerentiana Briers, Goris VDP gemachtigt van wegen Wouter Van Inthout x Helena Briers, Jan Fobelets x Maeijcken Briers, Merten Briers alnoch minderjarig verkopen samen aan Huijbrecht De Cock x Anneken Hoijlaerts de hellicht van een boender land of blok hun gelaten door wijlen Hendrik Goris ende Catharina Poortmans zijne tweede huijsvrouwe, welcke was wijlen Adriaen Briers d
oude zijne resp tweede huijsvrouwe ? voor d’ander hellicht nog onverdeylt competer& derfgen den voors Hendrik Goris, gelegen achter den Heiligen Put.

Wer1847: Fo 139v: 16 okt 1597:

Merten Van Hove sone wijlen Jans als m+m van Cathelijn Vercalsteren we was Lambrecht De Pretere voor de tocht, Aert De Pretere sone des voors Lambrechts voor hem en voor Paeschier De Preetere zijn enig kind en als momboir van drij onbejaerde kinderen van wijlen Lijs De Pretere zijnen broeder was voor de erfgelijkheid hebben gequeten en afgelost aan Adriaen Briers alias Vandenberghe x Cathlijn Poortmans dochter wijlen Willem een erfelijke rente – aan Cathlijn Poortmans gevallen in S+D tussen Anthonis Rogmans ter eenre, Cathlijn Poortmans ter tweedere ende Catlijn Brugmans ter derdere zijde dd 16 okt 1554. 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul) met vermelding van Henricus Goris alias Briers (Bruers) en zijn vrouw Catharina Poortmans, inwoners van Werchter. De datum is gebaseerd op de datering van de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 166v., akte dd. 22 april 1630.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Magdaleen V(er)thiers dochter wijlen Jans ten bij sijne en(de) overstaene van Michiel Luyten sone Bertholomeeus, haers mans, woonen(de) tot Werchter, per mo(nitionem) hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse onderhalff dachm(ael) landts onbegepen der maeten, geleghen onder Werchter, geheeten t' Raeplandt, vuyt een meerder stuck van drije dachm(aelen) oft daerontrent, regen(oten) Henrick Goris alias Briers ter ie., Marie V(er)tiers ter andere, d' erffghen(aemen) Adriaen Briers ter iiie. en(de) die goeden van(de) kercke van Wesemael ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Henrick Goris al(ia)s Bruers, soo voor hem als voor Cathlijn Poortmans, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Werchter voors(chreven), per mo(nitionem) ob(ligando) indivisim et sub(mittendo) ac ren(unciando) in forma et waras op s' heeren chijns van(den) gronde, nyet excederen(de) den stuyver ingevalle den s(elv)en daerop vuytgaet, tanquam prout, ende dit om en(de) voor de somme van hondert lxi rinsg(uldens) en(de) tweilff rinsg(uldens) lijffcoop, coram eisdem.

 

Hierbij een akte met de melding van Henricus Goris alias Bruers zone Joannes en zijn vrouw Maria Van Loeffene (Van Loosfelt), inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 33r., akte dd 7 november 1609.

Item Henrick Gooris soe al(ia)s Bruers soene wijlen Jans en(de) Marie Van Loeffene, zijn(e) huysvrouwe, woenen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekint ende bekinnen midts desen indivisim schuldich te zijne aen jo(uffrouwe) Heylwich Berthijns, lest weduwe van wijlen m(eeste)r Joos Muyshont, in zijn(en) leven s(ecreta)ris inden Raede van Brabant, twintich carolusgul(dens) tsiaers te xx stuyvers Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden viie. novembris, ende bynnen deser stadt wissele van Loven te leveren, de voirs(creve) jo(uffrouwe) Heylwich en(de) haere naecomelin(gen) los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pe(n)nin(gen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futuru(m) quolibet ass(ecu)t(um) et tantu(m) ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renuntian(do) in forma, met conditie dat de voirs(creve) bekinderes oft henne naecomelin(gen) de voirs(creve) rinte van xx r(insguldens) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gul(den) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) guldens, loopen(de) munte, ac cum, consenteren(de) voerts int maecken vande) mainmise over henne goeden, geleghen onder Werchter, coram Broecke, Loomans, novemb(ris) vii., 1609.

            In de marge.

Op heden den viien. novemb(ris) a(nn)o 1618 heeft h(ee)r Vincent Berthijns als executeur van(den) testam(ente) wijlen jouffr(ouw)en Heylwich Berthijns, sijne sustere, bekent de capitaele pen(ningen) en(de) de v(er)loopen deser rente van twintich gul(dens) erffel(ijck) ontfangen te hebben vuyt handen Henricx Gooris al(ia)s Bruers, consenten(de) alsoe inde cassatie deser, oirc(onde), etc(etera).

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Goris alias Bruers en zijn vrouw Maria Van Loeffene, inwoners van Werchter. Blijkens de akte is Henricus de zoon van Joannes (en dus niet van Anthonius).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 156r., akte dd. 7 november 1609.

Item Henrick Gooris al(ia)s Bruers sone wijlen Jans en(de) Marie Van Loeffene, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekint en(de) bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijne aen jo(uffrouw)e Heylwich Berthijns, lest wed(uw)e van wijlen m(eeste)r Joos Muyshouidt, in zijn(e) leven s(ecreta)ris ind(en) Raede van Brab(an)t, twintich carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden viie. novemb(ris) ende bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren die voors(chreve) jo(uffrow)e Heylwich en(de) haere naercomelin(gen), los en(de) vrije van bede, ve., xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecut(um) et tantum ad mo(nitionem) pignus valens, etc(etera), obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinders oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van xx rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal teend(er) reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) g(u)l(dens) loopen(de) munte, ac cum, consenteren(de) voorts int maecken van(de) mainmise over henne goeden, gelegen onder Werchter, coram Broecke, Loomans, novemb(ris) viia., 1609.

Op heden den viie. novemb(ris) anno 1618 heeft h(ee)r Vincent Berthijns als executeur van(den) testamen(te) wijlen jo(uffrouw)e Heylwich Berthijns, sijne sustere, bekent die capitaele penn(ingen)à en(de) die verloopen des(er) rente van xx rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) ontfangen te hebben vuyt handen Henricx Gooris al(ia)s Bruers, consenteren(de) alsoo inde cassatie des(er), oircond(en), etc(etera), ond(erteecken)t Vincent Bertins.

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Goris alias Bruers en zijn vrouw Maria Van Loeffene (Van Loefvelt).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 112v., akte dd. 9 januari 1613.

Condt sij een(en) iegel(ijcken) dat comen es voor meyer en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) jo(ncker) Arnoult De Rijcke zone wijlen jo(ncker) Laureys, woonen(de) tot Houthem bij Vilvoorden, vuyt crachte en(de) naer v(er)moeghen van seeckeren consente en(de) authorisatie der h(ee)ren weesm(eeste)ren en(de) overmomboiren der stadt Loven, hem op heden ix. january anno 1613 v(er)leent, ond(erteecken)t R. Prince, alhier gesien ende gebleken, waer van den teneur van woorde tot woorde onder dit contract sal wordden geinsereert, de selve vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen als vore, heeft bekint ende bekindt midts desen ten erffve vuytgegeven te hebben aen Henrick Gooris al(ia)s Bruers en(de) Marie Van Looffene, gehuysschen, die wel(cke) ook bekinnen van(den) voors(chreven) jo(ncker) Arnoult ten erffchijse genomen te hebben, een stuck terwe landts, ind(er) vueghen en(de) manieren alsoo tsel(ve) gelegen es tot Werchtere aende Dijle, genoempt den Careelhoven, eertijts toebehoort hebben(de) wijlen Mertten Paps, regen(oten) die goeden der erffgen(aemen) wijlen Jans Van Haecht ter ie., die Dijle ter iie. en(de) sheeren straete ter iiie. en(de) iiiie. zijden, erffel(ijck) te houden, te hebben en(de) besitten opden last van thien molevaten evene aen(den) hertoghe van Aerschot sonder meer, tanquam prout iure, ende voorts meer op een(e) voortaene rente van zeventhien carol(us) gul(den)s ts(iae)rs te xx st(uyvers) Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) date des(er), waeraff den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal opden ixen. janu(ary) anno 1614 en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, den voors(chreven) jo(ncker) De Rijcke en(de) zijn(e) naercomelinghen, los en(de) vrije, etc(etera), in toecomend(en) tijden telcken termijn(e) als schult met rechte v(er)wonnen, met conditie dat die voors(chreve) erffnemers en(de) hunne naercomelin(gen) de voors(chreve) rinte van xvii carol(us) gul(den)s erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyttten tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken carol(us) gulden erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carol(us) gul(den)s loopen(de) munte en(de) met volle rente, item is in desen ondersproken in soo verre hiernaemaels de voors(chreve) rente van xvii rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) ten voors(chreven) daeghe en(de) termijn(e) nyet en wordde betaelt, sal den voors(chreven) erffvuytgever oft zijn(e) naercomelin(gen) hun gebreck met rechte moeghen v(er)haelen opden sel(ven) grondt, voirder nyet, obligan(do) et submitten(do), coram Roeloffs, Luenis, januarii ixa., 1613.

            In de marge.

De cassatie van dese xvii g(u)l(dens) erffel(ijck) beginnen(de) ... (?) jo(ncker) Arnoult De Rijcke, etc(etera), h(abetu)r aprilis iiii., 1622 in hac ca(mer)a, et sic vacat.  

 

Henricus Gooris alias Bruers, zoon van Joannes en inwoner van Werchter, emancipeert zijn kinderen Adrianus, Catharina, Margaretha, Anna en Elisabetha. Ik vermoed dat Henricus de zoon is van Joannes en man van Maria Van Loeffvelt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7511, folio 98r., akte dd. 14 december 1620.

Transcriptie.

Item Henricus Gooris alias Bruers filius

quond(am) Joh(ann)is, co(m)morans in Werchtris, in presen(tia),

etc(etera), eman(cipavit) Adrianum, Catharinam, Margaretam,

Annam et Elisabetham Gooris alias Bruers,

suas proles, a pane suo modo debito et consueto,

quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts recond(uxi)t, coram

Greve, Willemaerts, decembris xiiiia., 1620.

 

In de akte maakt men melding van Henricus Goris met zijn vrouw Maria Van Looffene (Van Loofvelt) enerzijds en Joannes Michiels met zijn vrouw Anna Van Looffene als inwoners van Werchter anderzijds. Maria en Anna Van Looffene zijn de kinderen van Augustinus, die eveneens in de akte wordt gemeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7890, folio 410r., akte dd. 9 mei 1616.

Item, in presentia, etc(etera), heere ende m(eeste)r Laureys Zoenen, priestere, licentiaet inder heyliger godtheyt, in qualiteyt als president der Collegie van Dieven, heeft bekindt ontfangen te hebben van Hendrick Gooris, getrouwt hebbende Maria Van Looffene, de somme van vijfftich guld(ens) eens, wesende het capitael van drije guldens twee ende eenen halven stuyvers erff(elijck) tot extinctie van gelijcke drije g(uldens) ii ½ st(uyvers) vuyt negen guld(ens) vii ½ st(uyvers) siaers, der collegie getranspoorteert vuyt twelff guld(ens) erff(elijk) per bij Adriaen Willem Roghmans den 4.. meerte 1604 in ia. vuyt eene meerdere rente van twelff guld(ens) x st(uyvers), originelijck bekindt aenden voors(chreven) Roghmans door Daniel Peeters als momboir der kinderen wijlen Augustijns Van Looffene, den 9. may 1588 in 2., consenterende den voors(chreven) heere comparant inde cassa(ti)e vande selve drije guld(ens) ii ½ st(uyvers) erff(elijck), promittens eatenus amplius non alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque oblig(ando), etc(etera), ende comparerende mede den voors(chreven) Jan Michiels, woonende tot Werchtere, getrouwt hebbende Annam Van Looffene, heeft bekindt ende geleden, kindt ende lijdt mits desen, dat die resterende sesse guld(ens) vijff st(uyvers) vuyte voors(chreve) vii ix g(uldens) vii ½ st(uyvers) staen geheel ende in solidum tot sijnen laste alleene, beloovende alsoo de aenden voors(chreven) heere president, mede aen ende Hendrick Gooris, beyde alhier present ende tselve respectivelijck accepterende, die selve sesse guld(ens) vijff st(uyvers) jaerlijcx loffelijck te betalen ende bi(n)nen Loven, los ende vrij van schote, lothe, sdorps rechte en(de) van allen andere subventien, ingestelt ofte inne te stellen, telcken termijne als schult met rechte verwonnen, belovende ter manisse pandt te stellen onder den beschrijff van Loven ende altijt soo vele te doene dat den rentheffere genoech mach wesen ende dat den voors(chreven) Henrick Gooris en(de) sijns representerende, ter zaecken van(de) selve sesse guld(ens) v st(uyvers) niet en sullen wordden gemolesteert, daervoor t' henwaerts verbindende en(de) submitteren(de) met renuncia(ti)e in forma, met conditie van te moghen lossen teender reysen, den penn(inck) xvi en(de) met volle rente, al ist soo dat die constitutie mede brenght te mogen quyten die geheele rente ten drije reysen, verclairende hem daervan genoech geinformeert te wesen, blijvende voorts die originele constitutie in haer vigeur, met allen het gene die naer gevolght is naer rate van(de) voors(chreve) sesse guld(ens) vijff st(uyvers), cora(m) Vand(er) Thommen, Greve, maii ixa., 1616.

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Goris alias Bruers en zijn vrouw Catharina Van Looffen, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 116v., akte dd. 9 december 1613.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naebeschreven gestaen Henrick Gooris alias Bruers ende Mayken Van Looffen, gehuysschen, woonende te Werchteren, tot desen verobligerende ende submitteren(de) hunne respective persoonen ende goeden ter cohertien ende jurisdictien des heeren meyers ende schepenen van Loven, hebben ombesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael bekent schuldich te sijn Willem Wouters sone wijlen Andries, woonende tot Haecht, negenthien carolusguldens te twintich stuyvers tstuck ende te drije plecken Brabants den stuyvere, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffelijcke rente, alle jaere opden xxviii. octobris te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, loos ende vrije van allen beden, lasten ende impositien ordinaris ende extraordinaris, innegestelt oft alnoch inne te stellen, oock vanden xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, te leveren den voorschreven Willem Wouters, sijn erffgenaemen ende naecomelinghen oft actie van hem hebbende, erffelijck in toecomende tijden, als schult met recht verwonnen, ende altoos soe vele te doen dat den voorchreven renthefferen ten eenighen daegen sal moghen genoch sijn ende ter manissen pandt te stellen onder het bechrijff van Loven, weert sijnde boven alle voorgaende commeren ende lasten daerop vuytgaende, dobbel rente, ende altoes soe vele te doen dat den voorghenoemden Willem Wouters oft sijns actie hebbende, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moghen genoch sijn ende tot meerder verseeckerheyt des voorschreven Willem Wouters, soe hebben die voorschreven gehuysschen gheconsenteert int maecken van mainmissen over alle ende iegewelcke henne goederen, geleghen tot Werchtere, ende naementl(ijck) op huys ende hoff met sijn toebehoorten, geleghen te Blaesbroeck onder Werchtere, groot ontrent ses daghmaelen, reg(eno)ten sheeren strate in twee sijden, Jan Van Hove alias Thijs ter derder ende Anna Van Elst wedue wijlen Peeters Van Essche ter vierder sijden, item op noch een stuck landts, groot ontrent een boender, gheleghen aldaer tegenover tvoors(chreven) huys, reg(eno)ten sheeren strate in twee sijden, den Heyligen Geest van Werchtere ter derder ende Jan Van Hove alias Thijs ende den voorschreven Henrick Gooris, consenteren(de) voorts mede de voorschreven gehuysschen int decreteren der voorschreven brieven van mainmise sonder daer toe te derven gedaecht te wordden, behoudelijcken dat de voorschreven gehuysschen ende elcken van hun de selve rente van neghenthien carolusguldens erffel(ijck) sullen moghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hen gelieven sal ten drije reysen, elcken carolusgulden daeraff met sesthien gelijcke guldens ende met volle rente, munte ten tijde vande quytinghe ghepermitteert, coram Vander Heyden, Nijverseel, decembris ixa., anno 1613.

Item Willem Wouters heeft bekent de capitael penningen van dese neghenthien rinsguldens erffelijck, hier voor gementioneert, metten verloopen van dijen vuyt handen van Henrick Gooris alias Bruers ontfanghen te hebben, consenterende alsoe inde cassatie van desen et sic vacat, actum secunda octobris 1623, onder desen stondt seecker cruys, weesende thanteecken van(den) voorschreven Willem Wouters.

            In de marge.

Item Willem Wouters bekent de capitale penninghen van dese neghenthien rinsgul(dens) erffel(ijck), hierinne ghementioneert, mette verloopen van dijen vuyt handen van Hendrick Gooris alias Bruers ontfanghen te hebben, consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen et sic vacat, act(um) iia., o(cto)bris, 1623, ende is opde minute gheteeckent, dese cassatie met secker merck des voors(chreen) Willems.

 

Nog een akte bij Michiels en bij Bries.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Briers Libertus,

 

Briers Adrianus, + Rotselaar 22.04.1633, x Rotselaar 18.10.1620 (g. Adrianus Briers en Anna Vanden Panhuyze) met Anna Vanden Panhuijs, (°) Rotselaar 1602, fa Joannes Van den Panhuijs en Dympna Aurocx, meer info daar,

"i8 octobris (1620) solemnizatus est matrimonium Adriani briers et Anna vanden panhuyse coram me ... Adriano briers, Joanne van panhuyse, Martini briers ...

     Uit dit huwelijk:

     Briers Anna, (°) Rotselaar 02.12.1621 (g. Henricus Briers n. Petrus Briers en Anna Aurogge),

     Bries Emerantiana, x Rotselaar 16.10.1644 (g. Vanden Panhuijsse Joannes en Dnus Vanden Panhuijsse Henricus)

     met De Brul Carolus - De Brier Carel,

     Bries Helena, (°) Rotselaar 25.01.1628 (g. Henricus Goris en Helena Vanden Panhuijsen), x met Walterus Van Inthoud,

     fs Dionisius en Aleijdis Keijsers,

       twee boeiende aktes van dit gezin vind je onder de KLIK, bij 3, met dank aan Paul Peeters,

     Briers Maria, x 1 met Joris Van den Eynde, x 2 Rotselaar 21.01.1653 disp. 3 gr. (g. Vanden Panhuijsen Gregorius en Goris Petrus)    

     met Foblets Joannes, fii te Rot,

 

Briers Hendrick, x 1 Rotselaar 19.02.1623 (g. Petrus Bries en Adrianus Bries) met Paeps Maria, deze 2 Rotselaar 25.01.1628 (g. Paeps Petrus en Bries Libertus) met Wouter - Gualterus Van Aerschot, deze x 2 Rotselaar 20.02.1635 (g. Van Aerschot Arnoldus en Van Aerschot Henricus) met Foblets Catharina,

In de navolgende akte (met dank aan Paul) wordt melding gemaakt van Henricus Bruers (Briers) en zijn vrouw Maria Paeps, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 105r., akte dd. 10 december 1624.

Item in presen(tie) des meyers, schepen(en) van Loven en(de) eygenooten naerbes(chreven) gestaen Barbara Van(den) Berge alias Bruers ten bijsijne en(de) overstaen Jans Burgers, haers mans, woonende onder Rotselaer te Beversluys, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorelijcke v(er)thijden(isse) ierst een vierdendeel maybempt, gelegen opt Hoebroeck, regen(oten) den Heyligen Geest Van Rotselaer ter eenre, de leygrecht ter iie., Merten Bruers ter iiie., item noch een vierendeel bempts, gelegen onder Werchter opt Schipstal, regen(oten) t' clooster van Bethleem ter eenre, de Winghe ter iie., Anthoen Gooris alias Bruers ter iiie. en(de) jo(ncke)r Raes Van Grave ter iiiie. zijden, item noch een halff dachm(ael) landts, gegelen (!) opde Hertshaege onder Rotselaer, regen(oten) Simon Holemans ter ie., Jacquemijne Vits ter iie. en(de) sheeren heyde ter iiie. zijden, expos(ito) impos(itus) est Hendrick Bruers, soo voor hem als voor Maria Paeps, sijne huysvr(rouw)e, woonen(de) tot Rotselaer, p(er) mo(nitionem) his interfuerunt Borchgreeff, Broeck, scabini Lovanien(sis), et allodii consortes, item domicellus Michael Pannis, locum tenens villici Lovanien(sis), et Ph(i)l(ippu)s Hollandts, similiter tanquam allodii consortes, coram quibus satis et waras voor vrije, eygen en(de) onbelast goet, quiquidem rogantes, quod faciunt scabini Lovanien(sis) predicti, actum decemb(ris) xa., 1624.

Item p(ar)tijen vercleren den rechtveerdigen prijs van(den) coop van(de) voors(chreve) drije parceelkens te gedraegen hondert ses r(insguldens) los gelts eens en(de) sesse guldens lijffcoop, eisdem.

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Aerschot Adriaen,  

     3. Van Aerschot Barbara, (°) Rotselaar 22.01.1637 (g. Van Aerschot Gerardus en De Brier Barbara),

     Van Aerschot Catharina, (°) Rotselaar 18.09.1639 (g. De Neuter Henricus  en Vanden Bos Catharina),

     Van Aerschot Ioannes, (°) Rotselaar ...03.1642 (g. Verlinden Joannes en Verlinden Catharina),

     Van Aerschot Henricus, (°) Rotselaar 06.06.1644 (g. De Bries Henricus en Henricx Elisabeth),

     Van Aerschot Petrus, (°) Rotselaar 19.08.1646 (g. Paeps Petrus en Briers Margareta),

     Van Aerschot Maria, (°) Rotselaar 06.12.1648 (g. Huygens Nicolaus en Meeus Maria), 

     Van Aerschot Daniel, (°) Rotselaar 20.08.1651 (g. Vercouteren Daniel en Vanden Eijnde Anna),

     Van Aerschot Gregorius, (°) Rotselaar 21.12.1653 (g. De Pelsmaecker Gregorius en Vander Beken Maria),

     Van Aerschot Joannes, (°) Rotselaar 07.02.1657 (g. De Neuter Joannes en Bols Maria),

     Van Arschot Anna, (°) Rotselaar 23.06.1658 (g. Claes Anna n. Joannes De Jonge en Van Hemelen Maria),

     Van Arschot Elizabeth, (°) Rotselaar 20.09.1661 (g. Goris Petrus en Rombauts Elizabeth), 

 

Bries Martinus, XIII (S5070),

 

Bries Gielielmus, XII - XIII (S2230 + M4742),

 

Briers Maria,

 

2. Goris Maria, + Leuven Geertrui 11.08.1679, x met Jan Dauwen, schipper, + Leuven Geertrui 12.11.1675

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Joannes (Jan) Dauwen den ouden en Maria (Maeyken) Goris.  Het interessante aan de akte is het feit dat het echtpaar in Leuven woonde en dat Jan Dauwen schipper was.  Het laat zich raden dat hij op de Dijle vaarde.

Het echtpaar liet alleszins volgende kinderen na :

-     Dauwe Anna, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 20.04.1639;

-     Dauwe Joanna, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 20.11.1641;

-     Dauwe Joannes, gedoopt Leuven (Sint-Geertrui) 07.08.1646.

Joannes Dauw den ouden werd begraven te Leuven (Sint-Geertrui) op 12.11.1675, terwijl Maria Goris werd begraven te Leuven (Sint-Geertrui) op 11.08.1679.  Hun huwelijk heb ik echter niet gevonden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8266 fol. 122r°.

In tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte van onwederoepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden den 9en. octob. 1667 comparerende voor mij openbaer nots. ende inde presentie vande getuygen hier onder genoempt, Jan Dauwen den ouden, schipper van sijnen style, ende Maria Gooris, gehuysschen, ingesetenen deser stadt, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen gecedeert ende getransporteert te hebben aen sr. Michiel De Hertoge den jongen ende joe. Anna Maria Bigato, sijne wettige huyssvre., oock ingesetenen deser stadt, de hellicht van een halff boinder broeckbempts, gelegen int Kerckebroeck onder Betecum, voor d' andere hellicht toebehoorende d' erffgen. Adriaen Peeters, regen. Crabeels, Pauwel De Vlieger oost, de leybeeck tegen de Rotten zuyden, Jaecq Van Bueren west ende Guillam Vermijlen noort, waranderende het voors. plecxken op de helfft van twee stuy. s' jaers ende subiect onder eenen speertskeur (!) aen. heere grave van Reviren, ende om ende voor de somme van twee hondert ende vijffthien gul. eens boven den voors. chijns, welcke somme die verloopenen bekennen te hebben ontfangen ende oversulcx ten vollen daer van te sijn gecontenteert ende voldaen, constituerende alsoo de vercooperen onwederoepelijck een ieder thoonder deser om dese vercoopinge voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen ende aldaer te doen goedenisse ende ontgoedenisse in forma, promittentes ratum, etca.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Guillam Van Cottenberch ende Jan Gouvaerts, getuygen, tot dese geroepen ende gebeden, ende hebben de compten. de minute deser neffens mij notario ondert., quod attestor, A. Van Heusden, nots.

Den voors. geconstitueerden vuyt crachte als voor dit contract alsoo vernyeuwt ende herkent hebbende bij manisse des heere meyers, heeft opgedraegen met behoerlijcke verthijdenisse de hellicht van een halff boender broeckbempts, hier voerens breeder geruert, exposito impositus est den procur. Van Heusden in den naem ende ten behoeve van sr. Michiel De Hertoge den jongen ende joe. Anna Maria Bigato, hunne erffven oft actie hebbende per monitionem jure et satis, obligando, submittendo ac renunciando in forma, et waras ut supra, coram jor. Eynatten, sr. Joos De Vos, den 21en. octob. 1667.  Joos De Vos.

 

Bij toeval vond Paul in zijn persoonlijke documentatie dat Jan Dauwen (de jongen), zoon van Jan Dauwen de oude en Maria Goris, op 14.01.1660 werd aangesteld als keurdrager en sterfman van de 5e keur ten Eynde onder Betekom, zoals blijkt uit de onderstaande tekst.

Dit bevestigt dat Maria Goris afkomstig was van Betekom (of tenminste haar ouders).  Het feit dat hun ouders onroerend goed hadden in Betekom en dat Jan Dauwen de jonge als sterfman werd aangesteld, onderstreept nogmaals de connectie met Betekom.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register 6887 - "Chijnsboeck van Brugghen", folio xiii.

Op heden desen xiiijen january 1660 is op

desen keur gestelt als keurdrager ende sterf-

man Jan Dauwen den jongen Janssone,

out 13 jaeren, daer moeder af is Maeyken Goris, present

Adriaen Van Langendonck ende Frans Van Vlasselaer, schepenen ende

mij present Jan Sutricx, meyer.

     Uit dit huwelijk:

     Dauwe Anna, (°) Leuven Geertrui 20.04.1639,

     Dauwe Joanna, (°) Leuven Geertrui 20.11.1641,

     Dauwe Joannes, (°) Leuven Geertrui 07.08.1646,

 

? Goris alias Bruers Joannes, XIII (S4962), of is het een zoon uit een ander gezin ... hij behoort wellicht toch bij deze grote Goris-familie,

 

Goris Catharina, XIII (S5071),

 

Goris Margareta, x 1 Wakkerzeel 27...1630 (g. Langendonck Guilielmus en Vande Put Petrus) met Ingelborchs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 20.11.1603 (g. Van Langendondonck Guilielmus en Gorts Catharina), zij x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Goris Henricus en Van Tongelen Arnoldus) met Joannes Van Leemputten, (deze x 1 met Margaretha Vandecornille), x 3 Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Willem De Wortelaer,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willem De Wortelaer en Engelborghs.

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Liebrecht, of is dit onderstaande Livinus ?

     Ingelborchs Anna, x met Jan Vlemincx, 

     Ingelborchs Catharina,  x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

     Ingelborchs Livinus, (°) Werchter 14.10.1641 (g. Guilielmus Doxs n. Livinus Segers en Barbara Van Essche),

     2. Van Leemput Henricus, (°) Werchter 02.04.1644 (g. Arnoldus Van Tongelen n. Stroob en Barbara Van Esch n. Goris Anna),

     x Werchter 16.03.1668 (g. Joannes Van Langendonck en Petrus Lauwers) met Maria Van Langendonck,

     (°) Werchter 03.02.1647 (g. Martinus Van der Linden en Maria Van Hove), fa Joannes en Anna Van Hove,

     Van Leemput Maria, (°) Werchter 26.05.1647 (g. Adrianus Brugmans en Maria Ingelborchs),

     x 1 Werchter 16.02.1670 met Joannes Wauters (pachter hoeve Veldonk), x 2 Werchter 30.03.1677 met Joannes Verstraeten,

 

Goris Elisabeth, ° ca. 1608, x Mechelen Rom 23.02.1637 (g. De Mares Peeter en Steemans Jan) met Rombout Demares - Des Mares,

     Uit dit huwelijk:

     Des Mares Henricus, (°) Mechelen Rom 25.02.1637 (g. Des Mares Jan n. Gooris Henricus en Vanden Dijck Maria),

     Des Mares Catharina, (°) Mechelen Rom 29.08.1638 (g. Des Mares Peeter en Poortmans Cathelijn),

     Des Mares Simon, (°) Mechelen Rom 08.06.1640 (g. Des Mares Simon en Molcman Elisabeth),

     Des Marez Nicolaes, (°) Mechelen Rom 10.07.1642 (g. Des Marez Nicolaes en Vanden Eijke Maria n. Branes Jenneken), 

     Des Mares Maria, (°) Mechelen Rom 21.04.1644 (g. Des Mares Jan en Gooris Maria),

     Des Mares Rumoldus, (°) Mechelen Rom 24.08.1645 (g. Bouwens Remi n. Bries Marten en Des Mares Anna), 

     Des Marez Petrus, (°) Mechelen Rom 28.10.1646 (g. Des Marez Peeter n. Lauwers Petrus en Des Marez Maria), 

     Dez Mares Barbara, (°) Mechelen Rom 26.09.1649 (g. Des Mares Jan en Vanden Dijck Maria n. Vanden Essche Barbara), 

     Des Mares Anna, (°) Mechelen Rom 05.09.1651 (g. Vermeulen Cornelius n. Van Leemput Joannes en Van Horick Anna), 

     Des Mares Maria Anna, (°) Mechelen Rom 06.09.1653 (g. Bouwens Remi n. Des Mares Antonius en Vanden Dijck Maria n. Gooris Anna), 

     Des Mares Gerardus, (°) Mechelen Rom 24.02.1656 (g. De Mares Gerardus pr en Molckmans Elisabeth n. Gooris Margareta), 

     Des Mares Elisabeth, (°) Mechelen Rom 31.01.1659 (g. Des Mares Gerardus pr n. Michiels Adrianus (pastoor Strijpen) en Des Mares Catharina), 

 

Goris Anna, ° ca. 1610, x Werchter 23.11.1643 (g. Goris Henricus en Van Meerbeeck Christophorus) met Joannes Janssens alias Pavie, deze x 1 Rotselaar 10.08.1631 (g. Vanden Panhuijsse Joannes sr en Janssens Petrus/Foblets Guilielmus) met Foblets Maria,

     1. Janssens Anna, (°) Rotselaar 18.09.1636 (g. Molemans Guilielmus en Grietens Anna),

     Janssens alias Pavie Christophorus, (°) Rotselaar 14.11.1638 (g. Van Meerbeeck Christophorus en Kerckmans Catharina),

     Janssens Jacoba, (°) Rotselaar 09.03.1640 (g. Foblets Wilhelmus en Panhuijsen Jacoba). 

 

 

 

XI - XII - XVII - Goris alias Bruers Wilhelmus (N1356 + N2506 + S3610 + S19428), ° ca. 1590, x 1 met Dymphna Van den Berge en x 2 met Maria Van der Veken (Vekemans) (N1357 + N2507 + S3611 + S19429), ° 1582-1599, x 3 met Jenneken Van den Bosch.

 

Bijgaande een akte met vermelding van Guilielmus Goris (zoon van Joannes) en zijn vrouw Maria (Mayken) Vekemans (Van der Veken), inwoners van Werchter.

Bemerk ik de zeer merkwaardige familienaam Lichtecremer in de akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7521, folio 282r., akte dd. 17 mei 1632.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Willem Gooris sone wijlen Jan en(de) Mayken Veckemans, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, bij manisse hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse ierst het ve. paert en(de) deel in drije boen(deren) landts, gelegen onder Schrieck, regen(oten) Peeter Van Eycken ter ie., s' heeren straete ter iie., Meerten Lichtecremer ter iiie. en(de) Henr(ick) Peeters ter iiiie. zijden, item noch een ve. paert in ix dachm(aelen) bempts, onder Keerbergen gelegen, regen(oten) Peeter Van Eycken in twee zijden, Anthoen Gooris ter iiie. en(de) Jacob ... [n.v.] ter iiiie. zijden, item sijn de ve. paerten in huys ende hoff, gelegen onder Keerbergen v(oor)s(chreven), regen(oten) s' heeren straete ter ie., Ambrosius Van Eycken ter iie., Joos Holemans ter iiie. en(de) Henr(ick) Peeters ter iiiie. zijden, item noch een halff boen(der) landts, gelegen onder Werchter, regenoten s' heeren straete ter ie., Geert Aerts ter iie., Hans De Rijcke ter iiie., item een halff boen(der) bempts, onder Werchter gelegen, regen(oten) s' heeren straete in twee zijden, Henr(ick) Vernijen ter iiie., Hans De Rijcker ter iiiie. zijden, expos(ito) en(de) s(ieu)r Jan Van Lantrop, meyer van Werchter, soo voor hem als voor sijne huysvr(ouwe), impos(itus) per mo(nitionem) redd(idi)t op s' heeren chijns van(den) gronde terminis pro ut ende voorts meer op een(e) voortaene rente van xii car(olusguldens), ger(eecken)t te xx st(uyvers) B(ra)bants t' stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xxviien. aprilis te verschijnen en(de) te betaelen, daeraff die. [dierste] jaer van betaelin(ge) sijn sal den xxvii. april(is) a(nn)o 1633 ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los ende vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutuum et satis et waras ut supra, et casu quo pignora, etc(etera), et t(an)tum obligan(do), etc(etera), in fo(rm)a, geloven(de) die v(oor)schreve) gehuysschen die v(oor)s(chreve) rente jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne v(oor)s(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los ende vrije, assecutum, oblig(ando), etc(etera), ut supra, met conditie dat de sel(ve) rente altijt sal mogen gequeten worden alst den voors(chreven) bekinderen gelieven sal t' eender reyse tegen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, mits wel(cke) v(oor)s(chreve) bekentenisse gecasseert, doot en(de) te nyet gedaen wort alsul(cke) bekentenisse als die v(oor)s(chreven) Willem Gooris gedaen heeft den xxvii. aprilis 1626 in prima van ses r(insguldens) v st(uyvers) erffel(ijck), coram Van Assche, Cruyningen, maii xviia., 1632.

            In de marge.

Op heden den xiiii. july 1645 soo heeft jo(uffrouw)e Marie Hollemans wed(uw)e wijlen s(ieu)r Van Lantrop ende heeft geconsenteert inde cassa(ti)e van dese rente mits de nyeuwe bekentenisse van gelijcke rente, aen haer bekent bij Jan Gooris op heden den xiiii. july 1645 in media, et sic vacat.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Goris Alias Bruers Thomas, (°) Werchter 23.12.1618 (g. Joannes Van Aerschot en Amelberga Van den Berge)

 

2. Goris alias Bruers Cornelius, (°) Werchter (Laet) 05.12.1619 (g. Cornelius Vertiers en Anna Vertennen),

 

Goris Maria, x (niet W, Bet, ) met Tilens Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii Bet, W, H, Rot, Mech,

     Tilens Catharina, (°) Werchter 09.01.1646 (g. Goris Guilielmus en Goris Catharina),

 

Goris alias Bruers Joannes, X - XVI (N678 + S9714), (°) Werchter 16.01.1622 (g. Joannes Goris en Barbara Theunis),

 

Goris alias Bruers Catharina, XI (N1253 + S1805), (°) Werchter 22.07.1624 (g. Henricus Luytig en Elisabeth Vekemans),

 

Goris alias Bruers Henricus, (°) Werchter 02.05.1627 (g. Henricus Goris en Margaretha Van Hoegaerden).

 


 

X - Goris alias Pot Vet Arnoldus (N526), (°) ca. 1614, x Werchter 08.05.1639 (g. Van Roost Petrus en Mostmans Guielmus) met Van Nuffelen (Meeus - Van Uffel) Maria (N527), (°) Keerbergen 17.12.1612 (g. Joannes Van Deyck en Maria Bosmans).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

Wer1851: Fo 38: 22 juni 1683:

Accoordt voor de we Henrick Goris ter eenre ende derfgen Aert Goris in plaetse van deijlinge

- Margriete Docx we Henrick Goris geasst met Pauwel Docx haeren broeder als momboir over haere kint  ende in die qualiteyt voor twee derde paerten

- Simon Van Roost met procuratie van Peeter Goris geasst met Cornelis Anthonis en Hendrick Vermijlen zijn zwagers  voor het derde paart

kinderen wijlen Aert Goris x Marie Van Nuffelen hebben verclaert:

ierste C voor haar kint krijgt huis en hof schuere ende stallinge met alle app en dep groot samen met de lande annex ontrent 3 dm gelegen tot Nijnde (de Cappele, de Capellestraet) en moet opleggen aan de tweede C ten behoeve van Peeter Goris de somme van 425 gl.

Wer1851: Fo 82v: 9 jan 1685:

- Cornelis Anthonis als vader en momboir van sijne kinderen behouden van wijlen Joanna Goris, voor hemselve en voor Jan Van Tongelen sijn schoonsone getrout met Cathelijne Anthonis synde des voors Jenneken dochters

- Symon Van Roost x Beijcken Goris

- zich sterkmakende voor zijn zwager Peeter Goris (akte voor notaris Lavaerts in Rijmenam)

- Guilliam Van Dijck x Margareta Docx te voren we Hendrick Goris en verantw voor het kind van Henrick behouden van Margareta Docx hem sterkmakende voor Pauwels Docx & den voors Peeter Goris als momboirs overt selve kint

- Henrick Vermijlen x Elisabeth Goris

als representanten en erfgen van wijlen Aert Goris voor vijf paerten

- Guilliam Van Eynde x Appollonia Vanden Roost

- Jan Heremans x Cathelijne Van Rillaer dochter van wijlen Maeijcken Boschmans

- den voors Guilliam Vandeneijnde & Zeger Michiels als geede momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Michiels x Cathelijne Vanden Roost

- deselven Guilliam Van Eijnde & Jan Serneels als geede momboirs over de minderjarige kinderen van wijlen Michiel Vanderroost Peetersone, daer moeder aff is Cathelijne Serneels (Keerbergen)

- Jan Holemans x Beijcken Vander Roost

als erfgen van wijlen Peeter Vanderroost ende Beijcken Van Hanegracht voor de vijf andere paerten

verkopen aan Jan Verstraten x Marie Van Leemputten 2 dm en 40 r lants als bempt uit een meerder stuk van vijf dm waervan de resterende drij sijn leenroerich onder de hertog van Aerschot en Arenbergh, gelegen tot Nijnde (Ste Barbara cappelle, Jan Wauters, Librecht Ingelborgs, mr Cornelis Van Roost).

Wer1851: Fo 84v: 9 jan 1685:

Cornelis Anthonis etc (zie hierboven)

Verkopen aan sr Daniel Van Hamme secr van den lande van Rotselaer, Werchter ende Haecht x Maria Catharina Van Brusselen een dm maijgrasch int Peirelinckbroeck (erfgen Jan Vermijlen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris alias Pot Vet Hubertus, (°) Werchter ca. 1638, x Werchter 20.05.1657 (g. Goris Arnoldus en Elsen Henricus) met Gertrudis Elsen,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Aleydis, (°) Werchter 29.07.1658 (g. Henricus Elsen en Catharina Vliegh),

     Goris Joannes, (°) Werchter 14.03.1662 (g. Joannes Van Loo en Maria Van Nuffelen n. Adriana Holemans),

     Goris Franciscus, (°) Werchter 01.09.1663 (g. Cornelius Van Roost l. Franciscus Galot en Barbara Goris),

     Goris Maria, (°) Werchter 08.07.1665 (g. Joannes Verbinnen en Maria Camps),

     Goris Wilhelmus, (°) Werchter 29.09.1669 (g. Wilhelmus Troy en Margaretha Van Esch),

     Goris Catharina, (°) Werchter 06.03.1673 (g. Barbara Van Nynde n. mariti en Catharina Raeps),

     Goris Joannes, (°) Werchter 04.05.1676 (g. Joannes Verbeeck en Elisabeth De Neeff),

 

Goris Petrus, (°) Keerbergen 18.02.1639 (g. Petrus Van Uffel en Maria Goris),

 

Goris alias Pot Vet Joanna Anna, (°) Werchter 27.06.1640 (g. Joanna Jansens en Maria Hermans), x Werchter 29.11.1662 (g. Goris Arnoldus en Van Tongelen Arnoldus) met Cornelius Antheunis, uitbater herberg St.-Joris in Cruys, + Werchter 24.09.1693, (+) Werchter 25.09.1693, deze x 2 Rotselaar 22.04.1676 (g. Vande Broeck Joannes en Van Bets Isaacus) met Van Bets Maria,

Onderstaande aktes (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Cornelius Anthonis, weduwnaar van Joanna Goris en man van Maria Van Bets.  Eén van de getuigen was Petrus Van Bets, gedoopt te Rotselaar op 25.11.1653 en broer van Maria. Joanna Goris overleed te Werchter op 06.12.1675 en werd er de dag nadien begraven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7933 fol. 88v°.

Inde tegenwoordigheyt der heeren scepenen van Loven naergenoempt gestaen den bode Jan Rauvoet naer vermoegen van sijne procuratie, hem gegeven, omden naervolgende contracte notariael wettelijck te verniuwen ende herkennen, waervan den teneur hier naer van woorde tot woorde is volgende, heeft tselve gedaen als volght.

Comparerende op heden desen 26. september anno 1680 voor mij openbaer notaris, bij den Raide van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen naergenoempt Cornelis Anthonis, gewesene weduwer van wijlen Joanna Goris ende nu in hauwelijck sijnde met Maria Van Bets, innegesetenen van Werchter, heeft bekent ende gelegen wel ende deughdelijck te hebben ontfangen vuyt handen van joe. Maria Hoppenbrauwer, begijncken vanden Grooten Begijnhove alhier, eene somme van twee hondert guldens permissie gelt volgens die tegenwoordige valuatie, daer toe gebruyckende die permissie, hem gegeven bij meyer en. schepenen der voorscreve heerelijckheyt van Werchter naer voorgaende advise, soo van vrinden als rechtgeleerden, in dathe xij. meert lestleden, onderteeckent D. Van Hamme, alhier bij copije autentyck overgelevert, ter saeken van welcke bekende somme den voorscreven comparant gelooft te betaelen eene jaerelijcxe ende erffelijcke rente van twelff guldens thien stuys. den penninck 16, met conditie waer het saeken de betaelinge jaerelijcx quaeme te gescieden tusscen de sesse weken naer den valdagh, dat den rentgelder sal gestaen mits betalende a rate den penninck twintigh, welcke rente haeren cours sal beginnen te nemen op den xxvij. september anno 1680 ende alsoo voor den iersten jaere vallen ende verscijnen sal opden xxvij. 7ber. vanden toecomenden jaere 1681 ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere binnen Loven ten behoeve vande vs. renthefferse te leveren, vrije ende exempt van alle beden, lasten ende impositien, innegestelt ofte naermaels innetestellen totte effective quytinge toe der voorscreve rente, die altijt sal moegen gescieden als den rentgelder geliven sal t' eender rijse, munte als boven, ende met volle rente mits advertensie van ses weken te vorens, daer vore verobligerende sijnen persoon ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, ende naementlijck ierst onderhalff daghmael lants, gelegen tot Nynde onder Werchter, regenotende de goederen des cloisters van ter Cameren ter eendre, sheeren strate ter ij. ende iije. ende derffgenaemen Jan Van Oitten ter iiij. sijden, item een daghmael lants onbegrepen, gelegen aldaer, regenotende Jan Van Essche ter eendre, sheeren strate ter ije., Adriaen Michiels ter iije. ende vierdere sijden, item een stuck lants, groot ontrent een boinder, ghenoempt Geerts Aerts Block, oock gelegen aldaer, regenotende den heere baron van Bautersem oist ende noort, het Broeckstraetken zuyt, sheeren strate west, soo ende gelijck de selve goederen, op hem comparant sijn verstorven mits de doodt van sijne ouders ende om dat met dese penningen worden affgeleyt twee hondert guldens capitael vuyt sesse hondert guldens aende erffgenaemen Lambrecht Bollen, innegesetene van Haeght, soo ist dat tot naerdere asseurantie vande voorscreve authorisatie mitsgaeders vande voorschreve capitalen ende jaerelijcxe interest van dijen alhier oock is gecompareert de voorscreve Maria Van Bets met consent vanden voorscreven haeren man, soo den selven verclaerde, die welcke naer voorgaende renuntiatie tprivilegie sen. cons. velliani auth., etc., daer van te vorens ondericht sijnde, ende obligatie van haeren persoon ende goederen heeft alnogh verobligeert een block lants onbegrepen, gelegen onder die banderije van Rotselaer, regenotende die strate van Rotselaer naer Mechelen ter eendre, mijn heer De Leuse ter ije., belast met vier halsteren corens aen het Groot Begijnhoff tot Loven, constituerende tot desen effecte onwederoepelijck een ider thoinder ende brenger deser, tsaemen ende int particulier, om de voorscreve bekentenisse van rente voor die heeren meyer ende scepenen van Loven ende alomme daer het van noode wesen sal, wettelijck te verniuwen ende herkennen, consenterende over de voorscreve goederen int maeken van mainmise ende decreet der voorschreve heeren eentsaementlijck in condemnatie voluntair ende parate executie sonder daeromme gedaeght ofte gheroepen te derven worden, promittentes semper ratum et gratum de et super quibus, etc., obligan., submittendo ac renuntiando in forma.

Actum ut supra binnen Rotselaer ter presentien van Peeter Van Bets, broeder der comparante, ende Franchois Van Arscot, getuygen, tot dese gebeden, sijnde  d' originele minute deser bij de comparanten ende getuygen beneffens mij notaris onderteeckent, onderstont quod attestor, ende was onderteeckent J.B. Snijers, notarius.

Aldus vernieuwt ende herkent door den voors. geconstitueerden eentsaementlijck geconsenteert int slaen van mainmise over die voors. goederen ende decreet daer over te geven, obligando, submitten. ac renuntiando in forma, coram Fusco et De Vos, xvi october 1680.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

De quittantie van cassatie van dese tegenstaende rente staet bij copije ten originele registre teghens die acte vanden xvien. september 1686 ende is gecasseert 17en. 7ber. 1694 et sic vacat..

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8278 fol. 158r°.

 In tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. ghestaen den clercq Coecx vuyt crachte ende naer vermoghen van onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hiernaer van woorde tot woorde is volghende, luydende aldus.

Op heden den dertichsten october anno 1679 comparerende voor mij als openbaer notaris, bijden Raede van Brabant gheadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuyghen hieronder ghenoempt, Cornelis Anthonis ende Maria Van Beets, gehuysschen, woonende tot Werchter, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen vercocht te hebben aen jouffe. Anna Van Opstal, lest weduwe van wijlen sr. Germijn Herthals, alhier present ende in coop aenveerdende, een dachmael lants, gelegen onder de baronnije van Wesemael opt Hulselaeren Velt, regenootten Gabriel Poel oist, den heere choordeeken van Ste. Peeters alhier west, seecker erffstraetken zuyden ende ... [n.v.] noorden, ende dat om ende voorde somme van hondert sevenenvijfftich guldens ende thien stuyvers los ende vrije gelt, welcke somme de voors. gehuysschen vande acceptante bekennen te hebben ontfanghen ende alsoo ten vollen daervan te zijn gecontenteert ende voldoen, waranderende t' voors. dachmael landts voor los, eyghen ende onbelast, soo van renten als chijnsen, daervoor verbindende hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, met renuntiatie van alle privilegien ende exceptien van rechte desen eenichsints contrarierende, verclaerende de voorschreve gehuysschen vercooperen t' voors. dachmael lants, hun te zijn aengecomen vuytten hooffde vande ouders vande voors. Maria Van Bets ende hun te zijn gebleven teghen hunne andere mede erffghenaemen vuyt crachte van scheydinghe ende deylinghe, bekennende alsoo tot t' selve dachmael geen recht ofte actie meer te hebben ofte te reserveren dan alle t' selve ten behoeve vande voors. jouffe. Van Opstal met vollen rechte te cederen sonder eenighe reserve ende tot naerdere validitijt van dese vercoopinghe ende de penningen, bijde gehuysschen vercooperen daerover ontfanghen ende dat t' selve dachmael is los, vrije, eyghen ende onbelast als voors. is, soo is hiermede gecompareert Peeter Van Beets, swaeger der voors. vercooperen, die welcke hem daervoor in zijnen eyghen naeme altijt innetestaen ende t' selve te voldoen onder ghelijcke obligatie van zijnen persoon ende goeden met renuntiatie als voor, des geloven de voorschreve vercooperen den voorschreven Peeter Beets van dese borchtochte altijt costeloos ende schadeloos te garanderen ende t' indemneren, constituerende voorts de voorschreven vercooperen ende hunne borghe onwederroepelijck een ieder thoonder deser om dese vercoopinghe voor meyer ende schepenen van Loven, Wesemael ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen, ende aldaer de voors. jouffe. Anna Van Opstal int voors. dachmael lants met alle solemnitijten daertoe noodich, te goeden ende te erffven ende hun gehuysschen vercooperen daervuyt te ontgoeden ende te onterffven, gelovende altijt garrant als naer recht, consenterende in volontaire condemnatie sonder daertoe geroepen oft gedaeght te zijn, promittentes ratum, etta.

Aldus ghedaen ende ghepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentie van Andries Van Roist ende Aert Maes, getuyghen, tot dese geroepen ende ghebeden, ende hebben de comparanten ende borghe de minute deser neffens mij notario onderteeckent, onderstaet quod attestor, ende is onderteeckent H. Smedts, nots.

Den voors. gheconstitueerden vuyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft dit contract in alle ende ieghewelcke zijne poincten, clausulen ende arlen. alhier vernyeuwt ende herkent ende dijenvolghens bij manisse des heeren meyers opgedraeghen met behoirlijcke verthijdenisse t' bovenges. dachmael lants, gelegen onder de baronnije van Wesemael, hierboven tusschen de regenootten naerder gedesigneert ende den voors. opdraegere mits d' ordonnantie van rechte vuyt t' voors. dachmael lants ontgoyt ende onteerft zijnde, soo is daer inne gegoyt ende geerft ten erffel. rechte den notaris Smedts, alhier present ende accepterende inden naem ende ten behoeve van jouffe. Anna Van Opstal, lest weduwe van wijlen sr. Germijn Herthals, haere erffven ende naercomelinghen oft actie hebbende, per monitionem jure et satis, den voors. opdraeghere inden naem als voor, obligando, submittendo ac renunciando in forma et waras, t' voors. dachmael lants voor los, vrije eyghen ende onbelast, coram de Pleines, De Vos, hac via. novemb. a°. 1679.  G.A. Van Dieve, 1679.

 

AVT1: 1 maart 1668:

Sr Joannes De Roije uit Antwerpen verhuurt aan Cornelis Anthonis drij boender soo lant als bempt genoempt die Spadongen alhier tot Cruijs onder Werchter.

AVT1: 3 juli 1668:

Peeter Van Aerschot Janssone heeft verklaard schuldig te zijn aan derfgen van Anneken Schrens van twee jaeren huis en lanthuere die somme van 43 gl en thien st een oort

memorie van tgene Peeter Van Aerschot betaelt heeft op costinge van de twee jaren huringe van huis tot Tremelo

- gegeven voor Ioncker tot Cornelis Van Nuffelen van zijn ghelach

- nogh gegeven ten huijse van Jacques Verstraeten

- noch gegeven aen Joncker soo hij naer Loven gonk

- aan Giliam Troij voor tarrest van schuere

- Joos Schrens heeft een keijre leem gehaelt van mij daer voor 6 st want ick hadde selver gekocht daer was wat aen den hoven te doen want ten was maer rechts te vooren eer hij verhuijsten...

- noch voor Jonker ten huijse van Cornelis Anthonis.

KB1189: Fo 131v: 16 okt 1669:

Cornelis Antheunis in materie van calengieringe ter eenre ende heer en mr Francois Schovens advt in den grooten raede ter ander sijden.

AVT2: 8 dec 1671:

Cornelis Anthonis en Michiel Lembrechts beide uit Kruis hebben in der minne geregelt over sekere veerse die voors Cornelis Anthonis hadde afgecocht van Jacques Verstraten d’oude welcke veerse hadde toebehoort Jacques Verstraten den jongen die gecomen is te overlijden in Antwerpen – welke veerse volgens rechtsgeleerden soude toekomen voor een helft aan … en dander helft aan zijn twee susters Maeijcken en Elisabeth.

AVT2: 24 dec 1671:

Adriaen Vandervecken heeft overgelaten de een hellicht van alle goederen die hij in huringe is houdende vant cappittel van Aerschot soo lant als bempt aan Cornelis Anthonis en hebben de goederen gedeylt ende afgeteeckent te weten dat den vs Cornelis Anthonis sijn half heeft vande straete tot opde dele naest den bampt vanden heere secr Panhuijssen ende Adriaen Vandervecken heeft sijn paert naest Adriaen Diricx bempt ... met oock den bempt gelegen neffens het voors land komende tot aan het goet van mij Aert Van Tongelen sal blijven den voors Adriaen Vandervecken ende het graen daer tegenwoordigh besaeyt opt goet vanden voors Cornelis Anthonis van boven tot aen die lange ruggen sullen blijven ten behoef vanden voors Cornelis etc ...

AVT2: 1 feb 1672:

Floris Stoop met Merten Stoop gebroeders minderjarig met Jan Claes uit Duffel ende Jan De Hooghe ende Lowijs Vandeputte ... ende Merten Van Tolhuijsen ter eenre

Cornelis Antonis uit Werchter zijn veraccordeert over de vliegende erfve etc ... die de voors ierste C hebben willen pretenderen uit hoofde van Adriaen Stoops x Snneken Van Tolhuijsen hun ouders, so dat den voors Cornelis Antonis heeft belooft te geven aan de ierste C de som van 55 gl.

AVT2: 16 jan 1673:

Jan Van Essche ende Jooris Verhagen zijn accoord rakende de verkoop van een schuere met die erffve - daer de selve opstaet groot 40 r gelegen tot Kruis – waren veracoordeert ten huijse van Cornelis Anthonis voor 255 gl en een tonne bier half ten laste van de vercooper en half ten laste van de cooper – den voors Verhagen dochte te veele gecocht te hebben soo heeft hij den voors coop afgeseyt maer sal betaelen de voors tonne bier – na proces nieuw accoort: de schuur wordt vercocht voor 249 gl – die voors tonne bier gedroncken ten huijse van Cornelis Anthonis.

AVT2: 1 maart 1673:

Adriaen Vandervecken ende Cornelis Antonis huren van het kapittel van Aarschot elf dm soo lant als bempt gelegen te Bergen onder Werchter.

AVT2: 1676:

Inventaris van seekeren doode bevonden voor den huijse van Cornelis Van Nuffelen ende aldaer vuijtte venster des vs huijs vanden solder door sekeren anderen om verre geschoten nijt wetende door wie oft onder wie de selve sijn dienende (Francisco in Italie geboren?).

Informatie op 17 okt 1676 door de drossart van het land en Hertogdom Aerschot over sekeren neerslagh gedaen tot Cruijs onder Werchter ontrent den huijse van Cornelis Van Nuffelen bourgem aldaer aen sekeren Fransisco Natie Spaignaert aeldaer gebeleven ende om verre geschoten wesende militair ... dienden onder heer lieutenant generael van zijne conincklijke majs ... geperpetreet door selven Peeter Van Eijcken in dienst onder het regiment van de heere colonel Schauwenaert (?) ten dienste van zijne hoogheijd de Prince van Oranjien

Compareren op heden Jan Van Essche 33 jr, wettelijck gedagvaert door Hendrik Peeters dienaer onder eede gestelt door J. Van Tongelen meijer in absentie van de heer drossart – doet het verhaal van de schietparty

Cornelis Antonis herbergier ingesetene tot Cruijs insgelijckx wettelijk gedagvaart doet eveneens relaas.

Zoals adriaen van woensel 46 jr.

AVT2: 13 okt 1676:

Aldat alhier tot Cruijs onder Werchter is omverre geschoten zijnde zekeren ruijter genoempt Francis Natio Spaignaert .. twee zijne medecompaignions ruyters zijn gaan reijden waervan de eene hadde & sat op een peert van hayre legaert ontvoert & vuijten stal van sekeren Peeter Van Eijcken gebortich van Diest alsdoen ruijter dienende onder het regiment vande heere Scravemoer.

AVT2: 14 dec 1676:

Jan Luijten heeft ontvangen van Antonis Cornelis weert in St Joris alhier in Cruijs de som van 100 gl cap.

AVT2: 25 juni 1677:

Jan Geens 50 jr & Huijbrecht Peeters 31 jr hebben gesien voorden noen dat de meijer van Rijmenant Andries Lavaerts was slaende met zijn rappier sekeren Jan De Preter ingesetene tot Keerbergen voorden huijse van Cornelis Antonis tot Cruijs ende dat sekeren Hendrik Lavaerts des meijers broeders instantelijck oock opde vs De Pretere hem de vuijst werende is aengevallen ende den vs De Pretere alsoo te aerde geworpen ende tot diversche reisen gesien en hebben dat den vs Hendrick Lavaerts hem met voeten op zijn hete heeft gestoten & gestampt soo dat den selve qualijck daeraff te passe is geworden laetende bloet vuijt sijn aengesicht & dat het vs gevecht sijnde gedaen & den officier Jan Verbinnen de selve vs twee delinquenten over het vs feyt gecalengiert hebbende gehoort hebbende dat deselven den vs officier waeren dreijgende & op maeckende seker vier of vijf musquetiers om den vs offiier & De Pretere te afronselen.

GF5: 1679:

Cornelis Antonis uit Keerbergen & sr Hendrik & Jan Bollen broeders zijn akkoort gekomen op naervolgende maniere over een erfelijke rente van 600 gl cap aan den voors tweeden C achtergelaten bij hunne ouders gehypetekeert op een huis gelegen tot Kruis onder Keerbergen.

AVT3: 25 april 1680:

Heeft notaris zich getransporteert naar het huis van Cornelis Antonis in Kruis onder Keerbergen ende aldaer geprotesteert ... tegens die momboirs van de kinderen wijlen Jan Vandernooten x Maria Daems als vercoopers van selven boender lants gelegen onder Werchter geheeten Grootmoeders land mitsgaders tegen den soone vanden heere sris van Keerbergen vs als houdende die publieque conditie inde naeme vanzijn vader ende alle andere die het selve vercoop vant vs boender lants souden willen of mogen afdragen.

KB1191: Fo 25v: 2 mei 1680:

Cornelis Antheunis tegen Michiel Diericx als momboir over de kinderen wijlen Cornelis ende Beijken Ven.

KB1168: Fo 147: 26 feb 1681:

Adriaen Vercammen heeft verkocht aan Maijcken Bets x Cornelis Anthonis het derde paert in een dagmale land in Cruijs.

KB1168: Fo 147v: 26 feb 1681:

Guilliam Vercammen en Cornelis Vandenbroeck x Beijken Vercammen verkopen aan Maeijcken Bets x Cornelis Anthonis een stuk erve in de Keerbergenheyde.

Wer1866: 6 aug 1681:

Cornelis Antonis aenre tegens Abraham Coomans gedaegde.

AVT3: 18 okt 1681:

Cornelis Antonis nu wonende in Keerbergen consenteert bij gedooge aan Jan Lembrecht smet van sijnen stiele dat alsoo den selven onlanxs sijn huis is afgebrant sijne huijsinge heeft weder opgebouwt ende sijnen huijse soude geere stellen om te verhoeden dat de brant nijt en soude comen of mogen slaen inde huijsinge daerontrent gebouwt (hetgene die heere godts wil verhoeden) soo heeft den eersten C gewilt dat innesiende dat de selven Jan Lambert hadde consent gevraegt aende heer vermits daervooren aende selven om sijne smisse te stellen op de heerbaene dat de selven sijne smisse sal stellen soo verre inde vs ierste C erffve & welst cant als hem tweeden C is aangegeven ende bij mij als meijer oock gesien & gevisiteert …

AVT3: 21 maart 1683:

Catlijn Serneels we Jan Goris verkoopt aan dm land in Grootlo aan Cornelis Anthonis.

Wer1851: Fo 125v: 30 juli 1685:

Op 27 feb 1671 heeft Cornelis Anthonis sone wijlen Henricx woonende in Werchter tot Cruijce in Sint Joris bekent ontfangen te hebben van de pastoor van Werchter en proviseur vande Sinte Barbara Cappelle te Nijnde de somme van 200 gl in goeden gevalueerde & gepermitteerde gelde in Brabant en belooft om aan de voors kapel te betalen den behoorlijken interest van 12 gl 10 st sjaers te vervallen opden 1 meert tot quitinge ofte resitutie – verpant op een boender lant onder Werchter tot Cruijs.

(In de marge: de capitale rente van 200 gulden is afgeleijt & gequeten door Joanna Lambairs we wijlen Francis Geens & Joes Van Eijcke sone Henrici aen Hendricus Vanderlinden als rentmt van de Ste Barbara Capelle op 10 jan 1768).

Wer1866: 30 okt 1685:

IN Cornelis Antonis tegen Machiel Bosmans tot betalinge van 14 gl van een dag labeur met sijn peert.

AVT3: 22 mei 1687:

Joos Van Loije ende Cornelis Anthonis zijn overeengekomen dat den vernoemde Van Loije was vindende over montcosten vant houden van zijne schoonmoedere Cathlijn Van Essche we Jacques Verstraeten de somme van 474 gl.

AVT4: 17 juli 1690:

Jan Peeters 64 jr uit Nijnde verklaart dat de bempt van Peeter Fierens den jongen te voorens den ende hunne vader gelegen in de Holsdongen nu wel over die 28 jaeren achter malcanderen oft meer heeft altijt geweest & weten te wegen van vuijtsijnen bemp achter liggende tot door de vs Peeter Fierens bempt ter Heyde uitcomende sonder ander geweest te hebben … te moeten wegen

den voors Peeter Fierens nu Jan Verlinden als getrouwt Peeter Fierens dochter selver aen hem heeft vercocht zijnde daeromme verwondert dat de vs Jan Verlinden wilt ... doorwegen door de bempt van Peeter De Grove alwaer noijt en weet enige weg over te gaen van vuijten bempt des vs Jan Verlinden.

Jan Verlinden uit Keerbergen moet binnen de acht dagen bij de meijer van Werchter komen aantonen dat de weg die hij is pretenderende te hebben op ende over den bempt van Peeter De Grove tot Keerbergen gelegen inde Holsdongen tot Nijnde alhier hem is toecomende waerover de vs Verlinden op heden ten versoecke des vs Peeter De Grove over rijdende over des selfs bempt als nijet aldaer hebbende zijnen wegh in zijnen persoonen keyr & peert met hoij ingeladen is gearresteert geworden waerover compareerde Cornelis Antonis ingesetene alhier de welcke voor den vs Jan Verlinden is borge gebleven van dat bij fautte dat den vernoemden Verlinden en maendagh toecomende acht dagen nijet en is binnen comende ende te sustineren inde rechte dat hij Antonis voor alsnu en alsdan is consenterende …

Notariaat Swiggers 05.05.1692:

Corneel Anthonis van Werchter klaagt over 15 gd die hij onder dreiging betaald heeft voor het voeren van mest op 't veld te Schriek.

Wer1866: 7 apr 1694:

Jan Anthonis als bloetverwant van derfgen Cornelis Antonis naerdelinck vs Hendrik Vermijlen & Adriaen Van Camp: den naerderlinck gemarckt Adriaen Van Camp schijnt te willen dificulteren het naerderschap bij Peeter Michiels over het huijs St Joris verclaert dat in gevalle dat dit voorseijt naerderschap niet is geworden dat hij tnaerderschap over tselve huijs is bijleggende.

GF5: 1694:

Martinus Wauters uit Haecht heeft gecedeert aan Adriaen Van Camp molder tot Cruijs een rente van 100 gl als den voors cedant is heffende op de huijse & lande competerende wijlen Cornelis Anthonis gestaen onder Werchter tot Cruijs genoemt Sinte Joris.

GF5: 1694:

Sr Jan Bollen uit Diest heeft gecedeert aan aan Adriaen Van Camp molder tot Cruijs  een rente van 100 gl als den voors cedant is heffende op de huijse & lande competerende wijlen Cornelis Anthonis gestaen onder Werchter tot Cruijs genoemt Sinte Joris. 

GF5: 9 jun 1694:

Cornelis Calsteren, schepen van Schriek, attesteert  dat hij zich ter instantie van Adriaen Van Camp uit Tremelo op den zesden deser wesende H Drievuldigheid daeg heeft getransporteert ten huijse van Jan Anthonis in Schriek, en eindelijk met deselven Anthonis is gevallen in finalijck accoort over het naerderschap bij hem geintenteert vanden coop van huijs en hof genoempt Sinte Joris bij den voors Van Camp tegens de momboirs van de wesen wijlen Cornelis Antonis

+ nog verklaring van Peeter Verhagen en Gillis Goossens uit Schriek.

Nog over het akkoord :… maer ick en sal niet comen ik heb mijn dochter gsonden om t’adverteren dat ick niet en sal comen…

Wer1852: 8 feb 1695:

Anthonius Staes namens Cornelis Anthonis sone Henricx uit Keerbergen ter eenre ende mr Hendrik Bollen hem sterkmakende voor Jan Bollen zijn minderjarige broeder kinderen wijlen Lembrecht Bollen in dandere zijden ... dat op 5 okt 1680 compareerde Cornelis Anthonis sone wijlen Hendrickx etc ... aan Adriaen Van Camp x Margareta Vermijlen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Antonis Catharina, (°) Werchter 25.01.1663 (g. Robertus Due en Catharina Aerts),

     x Werchter 15.02.1684 (g. Van Roost Cornelius en Antonis Cornelius) met Van Tongelen Joannes, deze x 1 (niet W, ) met Boschmans Francisca,

          Uit dit huwelijk:

          1. Van Tongelen Adriana, (°) Werchter 01.11.1678 (g. Jacobus Van Tongelen en Adriana Paeps),

          Van Tongelen Joanna Maria, (°) Werchter 01.07.1680 (g. Cornelius Hainsmans n. Ge.... Godts),

          Van Tongelen Joannes, (°) Werchter 17.10.1683 (g. Joannes De Wijgaert en Dymphna Teu....),

          2. Van Tongelen Cornelia, (°) Werchter 21.07.1685 (g. Cornelius Antonis en Anna Van Tongelen),

          Van Tonghelen Maria, (°) Werchter 29.12.1686 (g. Joannes Goossens en Maria Van Bets),

          Van Tonghelen Anna, (°) Werchter 21.06.1689 (g. Adrianus Wouters en Anna Van Tonghelen),

          Van Tongelen Cornelius, (°) Werchter 30.06.1691 (g. Cornelius ... en Maria Van Nuffelen), + Rotselaar 16.05.1780, x > 1719 (niet W, ) met Catharina Van Espen,

          Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 31.10.1694 (g. Vanden Einde Paulus en Anthonis Anna n. Goris Elisabeth),

          Van Tongelen Barbara, (°) Werchter 07.04.1697 (g. Jansens Joanna en Antonij Barbara),

          Van Tongelen Arnoldus, (°) Werchter 12.10.1699 (g. Van Roost Arnoldus en De Wals Anna),

          Van Tongelen Joanna, (°) Werchter 14.12.1701 (g. Joannes De Worteleer en Joanna Anthonis),

          Van Tongelen Petrus, (°) Werchter 11.05.1704 (g. Petrus Michiels en Maria Mangelscot),

     Antonis Maria, (°) Werchter 12.03.1665 (g. Henricus Goris en Maria Janssens),

     Anteunis Anna, (°) Werchter 04.09.1667 (g. Joannes Storms en Anna Van Tongelen),

     Anthonis Barbara, (°) Werchter 02.09.1671 (g. Joannes Van Es en Barbara Goris), x Werchter 17.02.1694 (g. Joannes Van Tongelen en Egidius Hoylaerts)

      met Petrus Machiels, (°) Werchter 08.05.1666

     (g. Petrus Wouters en Margaretha Bruynincx), fs Joannes en Margaretha Bruynincx,

     Anthonis Henricus, (°) Werchter 01.06.1673 (g. Henricus Goris en Barbara Bogaerts),

     x Werchter 03.06.1694 (g. Lijsens Petrus, De Keijser Petrus en Anthonis Cornelius) met Vanden Velde Anna, fii in W,

     Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

     Wer1876/2: 1703: Fo 11:

     Hendrik Anthonis x Anna Vandevelde dochtere Michiels ende van Margarita De Clercq dochter Rombouts,

     die getrouwt hadde (?) die dochter Hendrik Paeps alias Van Eijcken, te vorens Hendrik Van Eijcken sone Willems,

     wijlen Willem Van Eijcken, van een huis gelegen te Perre.

     Liek1: 22 aug 1749:

     Hendrik Anthonis x Anneken Vandevelde uit Werchter hadden eertyts te rente gelicht bij Bartholomeus Verhocht x  

    Margareta Verlinden van 200 gl cap nu gesuccedeert op Jan en Peeter Anthonis hun wettige kinderen ...

     ten behoeve van Maria Guens en haar kinderen.

     cfr: 1856: 30 aug 1749:

     Peeter Antonis geeft een boender land aan Maria Geens ende haere drij kinderen verweckt met wijlen

     Jan Anthonis ierst de hellicht van een boender lant daerop een huijs is staende opt pair …

     2. Anthonis Maria, (°) Werchter 17.07.1677 (g. Machiels Joannes en Van Meerbeeck Maria),

     Antoni Petrus, (°) Werchter 31.07.1679 (g. Van Bets Petrus en Vanderstraeten Catharina),

     Antonis Elisabeth, (°) Werchter 14.07.1681 (g. Van Bets Isaac n. Bets Petrus en Meulemans Elisabeth),

     Anthonis Joanna, (°) Werchter 17.06.1683 (g. De Wijngaert Joannes en Aerts Lucia),

     Antonis Cornelius, (°) Werchter 26.08.1685 (g. Verbeeck Cornelius en Vanden Eijnde Joannes),

 

Goris Petrus, (°) Werchter 10.07.1642 (g. Petrus Van den Roest en Maria Van den Leemput),

 

Goris Henricus, (°) Werchter 26.02.1645 (g. Henricus Bosmans en Elisabetha ...), x (niet W, S, Wak, K, H, Bet, ) met Margaretha Docx, deze x 2 (niet W, K, H, Bet, ) met Van Dijck Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gooris Petronella, (°) Werchter 21.01.1680 (g. Gooris Petrus en Dox Elisfabeth),

     Gooris Barbara, (°) Werchter 29.03.1681 (g. Gooris Petrus en Gooris Barbara n. Van Hove Joanna),

     Goiris Henricus, (°) Werchter 05.06.1682 (g. Vermijlen Henricus en Jansens Joanna Maria),

     2. Van Dijck Elisabeth, (°) Werchter 18.01.1685 (g. Van Dijck Joannes en Dox Elisabeth),

     Van Dijck Maria, (°) Werchter 15.12.1686 (g. Van Dijck Alexandrus n. Mertens Theodoricus en Van Langendonck Maria),

     Van Dijck Joanna, (°) Werchter 13.03.1689 (g. Michiels Joannes en Van Houtvin Elijzabeth n. De Clar Joanna),

 

Goris Barbara, IX (N263), (°) Werchter 02.06.1647 (g. Cornelius Wouters en Barbara Van Essche),

 

Goris Cornelius, (°) Werchter 21.12.1649 (moedersnaam Meeus Maria), (g. Van der Veken Arnoldus en Goris Elisabeth nomine Holemans Adriana),

 

Goris Maria, (°) Werchter 17.11.1652 (g. Joannes Van den Goer en Maria Boschmans),

 

Goris Elisabeth, (°) Werchter 28.05.1656 (g. Arnoldus Van Hove en Elisabetha Van Bostraeten), x Keerbergen 05.06.1680 (g. Vermijlen Joannes en Goris Petrus) met Vermijlen Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes, (°) Keerbergen 21.07.1681 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompa Maria),

     Vermijlen Joanna, (°) Keerbergen 23.12.1683 (g. De Grove Joannes fs Guilielmus en Goris Petronella),

     Vermijlen Petrus, (°) Keerbergen 13.09.1686 (g. Goris Petrus en Vermijlen Catharina),

     Vermijlen Guilielmus, (°) Keerbergen 18.12.1689 (g. Vermijlen Guilielmus en Claes Anna),

     Vermijlen Andreas, (°) Keerbergen 21.06.1693 (g. Guens Andreas en Goris Barbara),

     Vermijlen Maria, (°) Keerbergen 21.01.1696 (g. Van Horick Henricus en Goris Barbara n. Goris Maria),

     Vermijlen Cornelius, (°) Keerbergen 03.11.1697 (g. Vanden Eijnde Adrianus en Guens Barbara),

 

Goris Petrus, (°) Werchter 15.03.1659 (g. Petrus Van Nuffelen en Joanna De Witte).

 

 

 

XII - Bosmans Guilielmus (S2270), (°) Keerbergen 16.03.1615 (g. Joannes De Grove en Maria Bosmans), x Werchter 15.05.1640 (g. Spoelberchs Petrus en Goris Arnoldus) met Goris Maria (S2271), (°) Werchter 12.12.1618 (g. Joannes Van Lantrop en Maria Van Looffen). Deze x 2 Keerbergen 28.11.1659 met Michiels Joannes (N1642). Deze dan weer x 1 Keerbergen 06.10.1626 (g. Hubert Van Hove en Michael Bosmans) met Barbara Rams, x 2 Keerbergen 08.01.1636 (g. Walter Guens en Jan Celens) met Gertrudis Peeters (N1643), (°) (niet R, K!, Bon!, P!, I!, O, S!, W!, H, Beer!, Ber, Wez, Heist, ). Deze laatste x 1 Keerbergen 30.06.1620 (g. Egidius Haverals, Walter Guens, Jan Holemans en Gommarus Van Rillaer) met Willem Vercalsteren.

 

Onderstaande transcriptie met dank aan Paul Peeters:

In presentie der heeren schepenen van Loven naerbes. comparerende Jan Michiels, woonende tot Keerbergen, die welcke beneffens Mayken Gooris, sijn. huysv., alhier oock pnt., hebben geemancipeert en vuyt hennen broede gedaen ierst Jan, Peeter ende Naeynken Boschman, bijde voors. Mayken Gooris behouden van Guilliam Boschman, haeren iersten man, item Hendrick, Michiel, Seger en. Marie Michiels, bijde vs. gehuysschen tsaemen als bij sijne voorgaen. huysvre. verweckt, a pane suo modo debito et consueto quo facto P. Van Roost, reconduxit coram Van. Bosch, Van. Broeck, xix 7bris. 1661.

S.A.L., Inventaris Cuvelier (Oud Archief), register nr. 7549, fol. 73r°.

De originele akte zit onder de KLIK.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vercalsteren Clara, (°) Keerbergen 07.11.1621 (g. Antonius Vercalsteren en Margareta Van Rillaer), x Werchter 21.05.1656 (g. Mr Joannes Thijs en Cornelis Cornelius) met Castermans Joannes, deze x 1 (niet W, Wak, Bet, Rot, ) met Reniers Maria, (°) Rotselaar 13.08.1619 (g. Vermylen Joannes en Vande Venne Maria),

     Uit dit huwelijk:

     1. Calstermans Jacoba, x Werchter 12.04.1668 (g. Castermans Joannes en Zegers Michael) met Goris Adrianus,

     Castermans Joannes, (°) Werchter 21.10.1646 (g. Reniers Joannes en Gijselincx Joanna),    

     Castermans Guilielmus, (°) Werchter 28.02.1650 (g. Reniers Guilielmus en Wauters Barbara),    

     Castermans Petrus, (°) Werchter 01.09.1652 (g. Van Geendertaelen Petrus en Naurox Catharina), x 3 Werchter 15.08.1681 met

     De Wijngaert Maria, (°) Werchter 22.01.1646 (g. Guilielmus Wortelaers en Maria Holemans, deze x 1 met Adrianus Lauwens, x 2 met Guilielmus Van Langendonck,

     2. Castermans Arnoldus, (°) Werchter 06.03.1657 (g. Van Hove Arnoldus en Wauters Dymphna),    

     Castermans Magdalena, (°) Werchter 19.06.1661 (g. Coens Joannes en Peeters Magdalena),    

     Castermans Catharina, (°) Werchter 24.06.1663 (g. Castermans Hubertus en Machiels Catharina),

     Calstermans Adriana, (°) Werchter 07.03.1665 (g. Van Roost Cornelius n. Bosmans Cornelius en Paeps Adriana),

 

Vercalsteren Joanna, (°) Keerbergen 08.08.1624 (g. Joannes Celis en Margareta Van Rillaer),

 

2. Michiels Joannes, (°) Keerbergen 15.08.1628 (g. Joannes Rams en Elisabeth Coppens), x Keerbergen 03.10.1660 (g. Petrus Van der Roost en Jan Michiels sr) met Catharina Van der Roost,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, (°) Keerbergen 02.08.1661 (g. Egidius Guens en Joanna Goris),

     Michiels Clara, (°) Keerbergen 20.10.1663 (g. Petrus Ven en Clara Van Linden),

     Michiels Maria, (°) Keerbergen 11.07.1666 (g. Joannes Rams en Maria Huybrechts),

     Michiels Guilielmus, (°) Keerbergen 29.09.1669 (g. Guilielmus Van den Eynde en Maria Van der Roost),

 

Michiels Daniel, (°) Keerbergen 15.08.1630 (g. Daniel Van de Plas en Maria Volckaerts),

 

Michiels Anna, (°) Keerbergen 29.07.1633 (g. Michael en Anna Van Hove),

 

3. Michiels Henricus, (°) Rijmenam 12.10.1636 (g. Henricus Van Roost en Catharina Spoelbergh), x Keerbergen 09.03.1666 (g. Jan Machiels en Michael Van der Roost) met Verbraken Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Adrianus, (°) Keerbergen 14.11.1666 (g. Joannes Kenens en Adriana Bosmans),

     Michiels Clara, (°) Keerbergen 22.07.1668 (g. Joannes Ven en Clara Van Linden),

     Michiels David, (°) Keerbergen 26.11.1670 (g. David Selst en Catharina Wijnricx), x (niet S, B, W, Beer, Heist, Bet, K, P, ) met Van Rillaer Catharina,

 

Michiels Michael, (°) Keerbergen 26.11.1639 (g. Michael Bosmans en Joanna Geimes), x (niet K, R, P, S, ) met Catharina Dams,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Anna, (°) Keerbergen 08.12.1663 (g. Joannes Van de Valgaren n. Henricus Van den Brande en Catharina Vermijlen),

     Michiels Adriana, (°) Keerbergen 17.02.1665 (g. Adrianus Cudders en Maria Goris),

     Michiels Cornelius, (°) Keerbergen 02.011.1666 (g. Cornelius Suetwey n. Cornelius Dams en Maria Bosmans),

 

Michiels Maria, X (N821), (°) Keerbergen 12.05.1643 (g. Philippus De Grove en Maria Eijmens),

 

4. Bosmans Elisabeth, (°) Keerbergen 12.05.1643 (g. Henricus Smulders en Elisabeth Verheyde),

 

Bosmans Adriana, XI (S1135), (°) Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Bosmans en Adriana Hoelemans),

 

Bosmans Jan, (°) Keerbergen 29.12.1649 (g. Joannes en Clara Bosmans), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Michael Bosmans en Adriaen Cudders) met Barbara Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Helena, (°) Keerbergen 04.10.1669 (g. Guilielmus De Belser en Helena Van der Hofstat),

     Bosmans Joanna, (°) Keerbergen 16.02.1671 (g. Michael Bosmans en Goris Maria n. Adriana Bosmans),

 

Bosmans Rumoldus, (°) Keerbergen 17.11.1650 (g. Michael en Maria Bosmans),

 

Bosmans Petrus, (°) Keerbergen 16.10.1653 (g. Joannes Michiels en Clara Verlinden),

 

5. Michiels Segerus, (°) Keerbergen 13.05.1659 (g. Segerus Van Laeck en Catharina Wijnricx), x Mechelen (Zwartzusters) 16.11.1697 (g. Petrus Cleynhens en Matthias Verberghs) met Elisabeth Cleynhens,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, (°) Keerbergen 16.01.1698 (g. Joannes Verboven en Barbara Pelgrims n. Maria Goris),

 

Michiels Egidius, (°) Keerbergen 18.05.1662 (g. Egidius Bosmans en Joanna Goris), x (niet Heist, K, W, S, ) met Barbara Van den Poel,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Clara, (°) Keerbergen 18.09.1685 (g. Petrus Verboven n. Abraham Van de Poel en Clara Michiels),

     Michiels Anna, (°) Keerbergen 03.12.1688 (g. Petrus Ceulemans en Anna De Becker),

     Michiels Joannes, (°) Keerbergen 06.09.1689 (g. Joannes Van de Poel en Catharina Van de Wygaert n. Adriana Bosmans),

     Michiels Adrianus, (°) Keerbergen 29.05.1691 (g. Adrianus Verret en Elisabeth Cleynhens),

     Michiels Maria, (°) Keerbergen 18.03.1693 (g. Carolus Ceulemans en Elisabeth Cleynhens n. Maria Goris).

 

 

 

X - XIII - De Rijck Hendrik (N824 + S4856), wonend De Laet,  (°) Heist 13.11.1640 (g. Joannes Bastaets en Maria De Ryck), + Schriek 10.03.1722, x (niet W, S, K, SKW, Heist, )

 met Go(o)ris Anna (N825 + S4857), (°) Werchter 06.12.1643 (g. Van Casteren Hubertus en Vanden Hove Anna), + Schriek 16.03.1723.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Reijck Jacobus, (°) Heist 23.12.1668 (g. Jacobus Voet en Gommarina De Reijck), x Schriek 30.11.1695 (g. Hendrik De Rijck en Bernard Guens) met Guens Catharina, zij x 2 Schriek 20.09.1701 (g. Willem Guens en Hendrik De Rijck) met Scherens Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Rijck Willem, (°) Schriek 01.04.1696 (g. Willem Guens en Joanna De Rijck),

     De Rijck Anna, (°) Schriek 26.03.1698 (g. Bernard Guens en Anna Goris),

     De Rijck Catharina, (°) Schriek 15.10.1700 (g. Henrik De Rijck en Catharina Hoeylaerts),

   2. Scherens Maria, (°) Schriek 13.11.1702 (g. Antoon Scherens en Anna De Rijck),

   Scherens Jan, (°) Schriek 07.06.1704 (g. Elco Storms en Maria De Belser),

   Scherens Joanna, X (S795), (°) Schriek 06.03.1707 (g. Willem Guens en Anna De Rijck), x Schriek 03.02.1741 (g. Frans Scherens en Judocus Wauters)

     met Wauters Peter,

          Uit dit huwelijk:

          Wouters Anna, (°) Schriek 14.10.1741 (g. Wouter Wouters en Anna Melis),

          Wouters Maria Theresia, (°) Schriek 24.01.1743 (g. Judocus Wouters en Maria Theresia Van Herck),

          Wouters Catharina, (°) Schriek 23.06.1744 (g. Jan Scherens en Catharina Wouters),

          Wouters Elisabeth, (°) Schriek 31.01.1746 (g. Peter Van den Eynde en Elisabeth Vercalsteren),

          Wouters Anna Maria, (°) Schriek 11.03.1748 (g. Frans Scherens en Barbara Wouters),

          Wouters Catharina, (°) Schriek 13.01.1750 (g. Adriaen Vincx en Catharina Wouters),

   Scherens Jan, (°) Schriek 27.01.1709 (g. Jan Van Rillaer en Anna Scherens),

   Scherens Antoon, (°) Schriek 13.06.1711 (g. Antoon Scherens en Joanna De Rijck),

   Scherens Peter, (°) Schriek 19.02.1714 (g. Jan Scherens en Catharina Vervloet),

   Scherens Frans, IX (S314).

 

De Rijck Joanna, ° Schriek, (°) Werchter 08.12.1671 (g. Goris Joannes en Van Deurne Eleijsabeth), x Schriek 16.07.1697 (g. Hendrik De Rijck en Martin Huybrechts) met Adriaen Huybrechts,

     Uit dit huwelijk:

     Huybrechts Egidius, (°) Schriek 18.07.1698 (g. Egidius Huybrechts en Elisabeth Huybrechts),

     Huybrechts Jan, (°) Schriek 01.11.1701 (g. Jan Huybrechts en Anna Goris),

     Huybrechts Catharina, (°) Schriek 14.09.1705 (g. Hendrik De Rijck en Catharina Van Dessel),

     Huybrechts Hendrik, (°) Schriek 03.02.1707 (g. Hendrik De Rijck en Maria Huybrechts),

 

De Rijeck Barbara, (°) Werchter 17.04.1674 (g. De Rijeck Petrus en Van de Plas Barbara),

 

De Rijeck Adriana, (°) Werchter 16.05.1677 (g. Van de Plas Anthonius en Weens Adriana),

 

De Rijck Hendrik, IX - XII (N412 + S2428), ° Schriek, (°) Werchter 10.01.1680 (g. Goris Henricus en Geens Paschasia),

 

De Rijck Joannes, ° Baal, (°) Schriek/Werchter 11.09.1682 (g. Vercalsteren Joannes en Troije Christina),

 

De Rijck Anna, (°) Schriek 26.11.1683 (g. Jan Verhagen en Anna Vercalsteren),

 

De Rijck Jan, (°) Schriek 22.07.1687 (g. Jan Claes en Barbara Goris).

 

 

 

XIII - Goris alias Bruers Joannes (S4962), x >1620 met Luijmoi Anna (S4962).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris alias Bruers Margaretha, (°) Werchter 09.02.1620 (g. Luimoi Goswinus en Lauwers Elijsabeth), x 1 (niet W, ) met Guilielmus Ingelborchs, x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Henricus Goris en Arnoldus Van Tongelen) met Van Leemput alias Cools Jan, fs Jan en Catharina Van Langendonck, x 3 met Guilielmus De Wortelaer,Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guilielmus De Wortelaer.

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Catharina,  x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

     Ingelborchs Livinus, (°) Werchter 14.10.1641 (g. Guilielmus Doxs n. Livinus Segers en Barbara Van Essche),

     2. Van Leemput Henricus, (°) Werchter 02.04.1644 (g. Arnoldus Van Tongelen n. Stroob en Barbara Van Esch n. Goris Anna),

     x Werchter 16.03.1668 (g. Joannes Van Langendonck en Petrus Lauwers) met Maria Van Langendonck,

     (°) Werchter 03.02.1647 (g. Martinus Van der Linden en Maria Van Hove), fa Joannes en Anna Van Hove,

     Van Leemput Maria, (°) Werchter 26.05.1647 (g. Adrianus Brugmans en Maria Ingelborchs),

     x 1 Werchter 16.02.1670 met Joannes Wauters (pachter hoeve Veldonk), x 2 Werchter 30.03.1677 met Joannes Verstraeten,

 

Goris alias Bruers Elijsabeth, XII (S2481), (°) Werchter 13.10.1624 (g. Van Bostraten Joannes en Vander Veken Maria),

 

Goris alias Bruers Joannes, (°) Werchter 01.04.1627 (g. Stroi Petrus en Vertennen Anna).  

 

 

 

 

XIII - Briers Martinus (S5070), x 1 Rotselaar 23.01.1622 (g. Gooris Anthonius, Bries Martinus en Bries Adrianus jr) met Goris Catharina (S5071), x 2 (niet Rot, W, ) met Meeus - Mieus - ... Elisabeth.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Briers Martinus.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens te W, Wak, Rot, Wez, H, Wak,

 

1. Bries Elisabeth, XII (S2535),

   

Briers Henricus, (°) Werchter 29.12.1627 (g. Goris Henricus en Paeps Maria), x 1 Haacht 19.09.1653 met Pe(e)ters Magdalena, deze x 2 Werchter 11.04.1668 (g. Van Nuffelen Cornelius en Peeters Joannes) met Van Tongelen Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bries Catharina, (°) Werchter 05.10.1655 (g. Bries Martinus en Van Haecht Catharina),

     Bries Joannes, (°) Werchter 23.12.1657 (g. Peeters Joannes en Paeps alias Van Eijcken Maria),

     Briers Petrus, (°) Werchter 15.03.1659 (g. Schellekens Petrus mediocr. en Mieeuxs Elisabeth),

     Bries Johannes, (°) Werchter 14.02.1662 (g. Janssens Johannes en Gheijselings Johanna n. Stoop Maria),

     Bries Henricus, (°) Werchter 15.07.1665 (g. Van Leemputte Henricus en Van Esch Barbara),

     Bries Joannes, (°) Werchter 19.01.1668 posthumus (g. Bries Joannes en Janssens Sijnken),

     2. Van Tongelen Maria, (°) Werchter 04.11.1669 (g. Van Nuffelen Cornelius en Meeuws Elijsabeth n. Peeters Maria),

 

Bries Joannes, x (niet W, ) met Anna Wouters, deze x 2 Werchter 15.06.1670 (g. De Keijser Joannes en Wauters Arnoldus) met De Keijser Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Briers Maria, (°) Werchter 11.05.1660 (g. Lauwers Joannes en Wouters Catharina),

     Bries Joannes, (°) Werchter 15.01.1663 (g. Janssens Joannes en Wauters Clara),

     Briers Petrus, (°) Werchter 05.09.1666 (g. Wouters Petrus en Van Bostraeten Anna),

     Briers Joannes Martinus, (°) Werchter 21.09.1667 (g. De Winter Joannes en Van Hoof Anna),

     Briers Arnoldus, (°) Werchter 31.03.1670 (g. Michaelis Arnoldus),

     2. De Keijser Joanna, (°) Werchter 07.04.1672 (g. Wauters Arnoldus en De Keijser Joanna),

     De Keijser Catharina, (°) Werchter 02.09.1674 (g. De Winter Joannes sr en Van Aerschot Catharina),

     De Keijser Anna, (°) Werchter 19.07.1677 (g. Bruijninx Martinus en Bruijnincx Anna),

     De Keijser Petrus Joannes, (°) Werchter 21.01.1685 (g. Machiels Joannes en Van Leemputte Maria),

         

Bries Petrus, x Mechelen 27.06.1666 (g. De Wijgaert Adrianus en Bries Joannes) met Van Langendonck Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Bries Anna, (°) Werchter 12.07.1667 (g. Worteleers Joannes en Peeters Anna),

     Bries Guilielmus, (°) Werchter 15.10.1669 (g. Guilielmus Van Langendonck en Elisabeth Meeus),

     Bries Petrus, (°) Werchter 16.11.1671 (g. Boots Petrus en Van Langendonck Maria n. Ingelborghs Maria),

     Bries Anna, (°) Werchter 31.03.1674 (g. Van Roost Cornelius n. Van Langendonck Petrus en Goris Anna),

     Bries Joanna, (°) Werchter 11.06.1677 (g. Vlemincx Joannes en Van Langendonck Joanna),

     Bries Catharina, (°) Werchter 12.03.1680 (g. Boels Joannes en Ingelborchs Catharina),

     Bries Joannes, (°) Werchter 07.01.1684 (g. De Keijser Petrus n. Van Langendonck Joannes en Van Leemput Maria),

     Bries Maria, (°) Werchter 07.01.1684 (g. Van Langendonck Guilielmus en Bries Maria),

     Bries Martinus, (°) Werchter 22.12.1686 (g. Briers Martinus en Van Langhendonck Anna),

     Bries Anna, (°) Werchter 10.10.1689 (g. Joannes Bries en Anna Van Hoef),

    

Bries Joanna, (°) Werchter 25.10.1641 (g. Van Essche Henricus en Vander Haeghen Joanna),

    

Bries Egidius, (°) Werchter 25.10.1641 (g. Smets Egidius),

    

Bries Rumoldus, (°) Werchter 28.06.1643 (g. Goris Elisabeth n. mar. Desmares Rumoldus en Goris Anna),

    

Bries Martinus, (°) Werchter 11.10.1645 (g. Bries Guielmus en Hollemans Maria),

    

Briers Barbara, (°) Werchter 19.08.1647 (g. Bruijnincx Arnoldus en Dekens Barbara),

 

2. Bries Anna, (°) Werchter 28.07.1652 (g. Schellekens Joannes n. Brugmans Adrianus en Meius Anna),

 

Bries Maria, (°) Werchter 30.07.1653 (g. Van Arschot Maria n. De Keijser Joannes echtg. en Mieus Maria),

 

Bries Martinus, (°) Werchter 09.05.1656 (g. Bries Martinus en Paeps Adriana),

 

Briers Adrianus, (°) Werchter 26.05.1658 (g. Brugmans Adrianus en Briers Emerantiana),

 

Briers Catharina, (°) Werchter 02.05.1660 (g. Bauwdewijns Cornelius en Van Aerschot Catharina),

 

Briers Andreas, (°) Werchter 21.02.1662 (g. Meuws Andreas en Bostraten Anna).

 

 

 

X - XIV - Goris Joannes (N678 + S9714), (°) Werchter 16.01.1622 (g. Joannes Goris en Barbara Theunis), x Werchter 01.07.1661 (g. Gooris Guilielmus en Serneels Petrus) met Serneels Catharina (N679 + S9715), (°) Werchter 30.01.1639 (g. Petrus Van Hoegaerde en Catharina Serneels).

    

Uit dit huwelijk:

    

Goris Adrianus, (°) Werchter 01.02.1662 (g. Machiels Adrianus en Joris Maria n. soror Margareta), x (niet W, ) met met De Wolf Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Elisabeth, (°) Werchter 07.08.1690 (g. Vermost Joannes en Serniels Catharina n. Goris Elisabeth),

     Goris Catharina, (°) Werchter 30.10.1691 (g. Wouters Joannes en Serneels Catharina),

     Goris Joannes, (°) Werchter 04.09.1694 (g. Peeters Joannes en Van Nuffele Joanna),

     Goris Adrianus, (°) Werchter 02.09.1696 (g. Van Hoegaerden Adrianus en Goris Anna),

     Goris Joanna, (°) Werchter 09.10.1698 (g. Van Hove Joannes en Van Haecht Joanna),

     Goris Petrus, (°) Werchter 27.06.1702 (g. De Wortelaer Petrus en Gastens Dijmpna),

     Gooris Anna, (°) Werchter 20.07.1707 (g. Jansens Petrus en Verstreken Anna),

    

Goris Franciscus, (°) Werchter 30.12.1664 (g. Vermost Franciscus en Goris Maria), x Werchter ((x) Baal) 29.05.1686 (g. Gooris Adrianus en Vermeijlen Egidius) met Van Nuffelen Joanna, (°) Werchter 21.07.1661 (g. Diericx Guilielmus nomine patris sui Joannes en Beurremans Joanna),

     Uit dit huwelijk:

     Goris Maria, (°) Werchter 08.04.1687 (g. Goris Adrianus en Crabbe Maria),

     Goris Jacoba, (°) Werchter 30.11.1689 (g. Vermoest Joannes en Van Nuffele Jacoba),

     Goris Joanna, (°) Werchter 27.03.1691 (g. Van Nuffelen Joannes en Van Nuffelen Jacoba),

     Goris Gerardus, (°) Werchter 18.07.1693 (g. Uijterhoeven Gerardus en Serneels Catharina),

     Goris Anna, (°) Werchter 18.07.1695 (g. Peeters Joannes en Goris Anna).

 

Goris Anna, IX - XIII (N339 + S4857), (°) Werchter 15.02.1667 (g. Goris Petrus en Cluppels Anna),

    

Goris Margareta, (°) Werchter 27.08.1669 (g. Wauters Joannes en Serneels Margareta),

    

Goris Elijsabeth, (°) Werchter 16.04.1672 (g. Tombeur Petrus en Serneels Joanna n. Van Bostraeten Elijsabeth),

    

Goris Catharina, (°) Werchter 16.06.1676 (g. Ingelborchs Catharina).

 

 

 

XI - Van Houtvinc Michael (N1252 + S1804), (°) Werchter 17.08.1625 (g. Lints Michael sr. en Boschmans Catharina), x Werchter 21.02.1651 (g. Martinus Van Houtvinck en Wilhelmus Goris) met Catharina Goris alias Bruers (N1253 + S1805), (°) Werchter 22.07.1624 (g. Henricus Luytig en Elisabeth Vekemans).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Houtvinck Maria, (°) Werchter 11.08.1652 (g. Joannes Janssens en Maria Ercks),

 

Van Houtvinc Arnold, X (N626 + S902), (°) Werchter 08.10.1654 (g. Wouters Arnoldus en Mommaerts Maria),

 

Van Houtvinc Margaretha, (°) Werchter 28.03.1657 (g. Joannes Goris en Margaretha Van Arschot),

 

Van Houtvinc Elisabeth, (°) Werchter 21.06.1659 (g. Arnoldus Michiels en Elisabeth Goris), x Werchter 16.01.1691 (g. Christophorus Crabbe en Paschasius Van Gessel) met Henricus Van Gestel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Barbara, (°) Werchter 08.03.1693 (g. Van Gestel Paschasius en Van Houtvinck Elisabeth),

 

Van Houtvinc Joannes, (°) Werchter 15.08.1661 (g. Joannes Machiels en Margaretha Van Arschot), x Werchter 22.09.1694 (g. Lucas Geens en Petrus Geeraerts) met Barbara Bosmans,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hautvinck Maria, (°) Werchter 05.03.1696 (g. Moens Jacobus en Vermeulen Maria),

 

Van Houtvinc Anna, (°) Werchter 07.02.1664 (g. Joannes Van Gestel en Anna Verhulst), x Werchter 06.07.1683 (g. Michael Bosmans en Joannes Peeters) met Abraham Coemans, hij x 2 Werchter 08.07.1698 (g. Coemans Adrianus en De Jonge Joannes) met Peeters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Coemans Barbara, (°) Werchter 26.10.1684 (g. Coemans Adrianus en Van Hautvin Barbara),

     Coomans Guielmus, (°) Werchter 25.07.1686 (g. Coomans Guilielmus en Peeters Lucia),

     Coemans Joannes, (°) Werchter 20.08.1688 (g. Janssens Joannes en Gooris Catharina),

     Coemans Catharina, (°) Werchter 23.03.1691 (g. Van Uijtven Arnoldus en Fobelets Catharina),

     Coemans Henricus, (°) Werchter 05.03.1695 (g. Janssens Henricus en Van Gestel Maria).

 


 

IX - Van der Roost Simon (N262), (°) Keerbergen 20.07.1640 (g. (g. Simon Van Royen (Signor drossaert in Keerbergen) en Maria Cock voor Adriana Van Nochen), + Keerbergen 28.07.1706, x Keerbergen 12.02.1673 (g. Henricus Van der Roost en Corneel Anthonis of Anthoon Cornelis) met Goris Barbara (N263), (°) Werchter 02.06.1647 (g. Cornelius Wouters en Maria Van Nuffelen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Roost Egidius, (°) Keerbergen 01.01.1674 (g. Egidius Van Horick en Joanna Bosmans),

 

Van der Roost Maria, (°) Keerbergen 31.03.1675 (g. Henricus Goris en Maria Huybrechts),

 

Van der Roost Guilielmus, (°) Keerbergen 03.05.1677 (g. Guilielmus Van den Eynde en Elisabeth Goris),

 

Van der Roost Joannes, (°) Keerbergen 09.09.1678 (g. Joannes Van Huyck en Anna Hoylaers), x Keerbergen 16.05.1705 (g...) met Swiggers Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Joanna, (°) Keerbergen 06.07.1706 (g. Joannes Swiggers en Barbara Goris),

     Van der Roost Petrus, (°) Keerbergen 19.12.1707 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Swiggers),

     Van Roost Joanna, (°) Keerbergen 08.09.1710 (g. Joannes Swiggers en Joanna Van Roost),

     Van der Roost Joannes, (°) Keerbergen 31.01.1713 (g. Joannes Van Horick en Adriana Swiggers),

     Van der Roost Egidius, (°) Keerbergen 20.05.1715 (g. Egidius Van der Roost en Josefa Cleijnhens),

     Van der Roost Jacobus, (°) Keerbergen 14.07.1717 (g. Jacobus Swigers en Isabella Maria Swigers),

     Van der Roost Jacobus, (°) Keerbergen 12.10.1719 (g. Jacobus Swigers en Elisabeth Wilms n. Elisabeth Swigers),

     Van der Roost Florentius Guilielmus, (°) Keerbergen 02.04.1723 (g. Michael Cornelis n. Guilielmus Van Ende en Barbara Teresia Couplet ),

     Van der Roost Henricus Franciscus, (°) Keerbergen 13.02.1727 (g. Henricus Smedts en Francisca Cornelis),

     Van der Roost Catharina, (°) Keerbergen 02.03.1730 (g. Joannes Baptist Verstraeten en Anna Catharina Van Camp),

 

Van der Roost Cornelia, (°) Keerbergen 08.12.1680 (g. Cornelius Antonis en Maria Goris voor Adriana Bosmans),

 

Van der Roost Petrus, (°) Keerbergen 28.08.1684 (g. Joannes Joostens voor Petrus Goris en Adriana Bosmans), x Keerbergen 19.09.1718 (g. Henric Serneels en Gillis Van der Roost) met Joanna Van Huyck,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Roost Joanna, (°) Keerbergen 03.01.1721 (g. Egidius Van der Roost en Joanna Van Huijck),

     Van der Roost Anna Maria, (°) Keerbergen 14.10.1723 (g. Joannes Van Aertrijck en Maria Swigers),

     Van der Roost Joannes, (°) Keerbergen 09.04.1726 (g. Joannes Van Horebeeck en Anna Van Rillaer),

     Van de Roost Petrus Franciscus, (°) Keerbergen 26.01.1729 (g. Petrus Vermylen en Maria Anna Cleynhens),

     Van der Roost Guilielmus, (°) Keerbergen 25.03.1732 (g. Guilielmus Willems en Petronella Van der Roost),

     Van der Roost Joanna, (°) Keerbergen 27.04.1735 (g. Joannes De Preter en Joanna Van der Roost),

     Van der Roost Henricus, (°) Keerbergen 02.08.1738 (g. Henricus Smets en Clara Van Huyck),

     Van der Roost Joanna Maria, (°) Keerbergen 10.09.1741 (g. Joannes Degrove en Anna Maria Verhoft),

 

Van der Roost Joanna, VIII (N131), (°) Keerbergen 21.01.1687 (g. Jacobus Verhagen en Joanna Van Hove).

 

 

 

XII - Janssens Joannes (S2480), (°) Keerbergen 10.06.1627 (g. Joannes Daems en Anna Van Geel), x Werchter 17.09.1651 (g. Geens Arnoldus en Van Hautvin Petrus) met Elisabeth Goris (S2481), (°) Werchter 13.10.1624 (g. Van Bostraten Joannes en Vander Veken Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Petrus, XI (S1240), (°) Werchter 30.06.1652 (g. Petrus Janssens en Catharina Goris),

 

Janssens Anna, (°) Werchter 27.12.1654 (g. Joannes Boschmans en Anna Van den Brande),

 

Janssens Guilielmus, (°) Werchter 05.04.1657 (g. Guilielmus Goris en Maria Van Nuffelen),

 

Janssens Libertus, (°) Werchter 25.05.1660 (g. Libertus Boeckstuyns en Maria Janssens),

 

Janssens Joannes, (°) Werchter 05.08.1663 (g. Joannes Lemmerechts en Maria Camps),

 

Janssens Maria, (°) Werchter 10.05.1668 (g. Cornelius Van Roost en Maria Goris).

 

 

 

IX - Van Hove Joannes (N338), (°) Werchter 22.07.1673, x Werchter 10.05.1696 (g. Brugmans Gaspar en Van Roost Arnoldus) met Goris Anna (N339), (°) Werchter 15.02.1667 (g. Goris Petrus en Cluppels Anna).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Catharina, VIII (169), (°) Werchter 24.03.1697 (g. Brughmans Gasparus en Serneels Catharina),

 

Van Hove Adrianus, (°) Werchter 07.09.1699 (g. Goris Adrianus en Van Nuffel Joanna),

 

Van Hove Joannes, (°) Werchter 17.02.1702 (g. Van Leemputte Joannes en Vermoest Gasparina),

 

Van Hoef Maria, (°) Werchter 01.07.1704 (g. Peeters Joannes en De Wolf Maria),

 

Van Hove Dimphna, (°) Werchter 01.12.1708 (g. Uyterhoeven Gerardus en Kestens Dimphna), x ? met De Pauw Joannes ex Wakkerzeel,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Wak, W, 

     De Pauw Joannes, (°) Werchter 02.02.1734 ill. (g. Van Hove Joannes en Van Hove Catharina). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom