Voorouderlijst Goovaerts Hendrik

 

Govaert(s), -aarts, -ard, -art(s), -erts, -erde(n), Geud(e)vert, Gueudevert, Geudewert, Goevaert(s), -aers, Goovaer(t)s, -aert, Gouvart, -ars, -aert(s), Go(e)yvaer(t)s, Go(e)ijvaerts, Gooyvaerts, Gova(e)re, -a(e)rs, Go(o)vers, Goverse(n), Goevers, Goeffers, Goffaert(s), -ar(d), -a(rt), -ert, Coffard, -art, Gowaerts, Govo(o)rts, Govoerts, Gowoerts

Patroniem uit de Germaanse voornaam Godevaard, gud-frith: god-vrede.

Sommige varianten komen misschien uit Godardus, gud-hard: god-sterk.

 


 

IX - Goovaerts Hendrik (S348), () (niet S, Rot, W, B, R, K, O, P, H, Bet, SKW, Beer, Ber, Bon, I, VTBeg, Wez, Heist, Kamp, Duf?, Wal, Huls, WMB, Ges, Nijl, Kes?, Bev, Wiek, Berg, Perk, L?, Wak, Rams!, Houtv!, Hers!, Aarsch!, Westel, Noord, Mork, Mech?, DD, ), + Schriek 11.04.1720, x (niet  K, S, P, Beer, Bon, Ber, R, B, W, Bet, Kamp, H, Wiek, Huls, WMB, Ges, Kes, Bev, Nijl, Heist, L, Mech, I, DD, ) met Van Loy Anna (S349), () Schriek 24.02.1675 (g. Gommer Vercalsteren en Anna Vaes).

 

Not. Swiggers 42/26.03.1720:

Anna Van Loy x Hendrik Goyvaerts van Baal verkochten voor 225 gd 1/2 bunder land te Grootlo aan Peter Docx Janssone.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goovaerts Peter, () Schriek 08.12.1695 (g. Peter Van Loy en Maria De Belser),

 

Goovaerts Anna, () Schriek 16.03.1697 (g. Arnold Van Calster en Joanna Van Loo),

 

Goovaerts Corneel, () Schriek 24.05.1698 (g. Corneel Vercalster en Catharina Van Rillaer), x 1 Schriek 16.05.1723 (g. Michiel Truyts en en Paul Liekens) met Truyts Catharina, + Schriek 27.08.1728, x 2 Schriek 20.02.1729 (g. Jan Truyts en Peter Wouters) met Claes Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     1.Goyvaerts Corneel, () Schriek 08.06.1724 (g. Egidius Verbinnen en Lucia Truyts),

     Goyvaerts Jan, () Schriek 02.04.1727 (g. Jan Truyts en Anna Van Loy),

     2. geen fii te S,

 

Goovaerts Elisabeth, () Schriek 22.02.1701 (g. Arnold Vercalster en Elisabeth Vercalster),

 

Goovaerts Peter, () Schriek 14.07.1703 (g. Peter Vercalster en Joanna De Rijck),

 

Goovaerts Lucia, () Aarschot 29.04.1706 (g. Willem Vercalster en Lucia De Winter),

 

Goovaerts Catharina, () Schriek 23.08.1708 (g. Jan Verbeke en Elisabet Vercalster), + Schriek 19.11.1723,

 

Goovaerts Peter, VIII (S174), () Schriek 14.07.1711 (g. Corneel Vercalster en Elisabeth De Rijck),

 

Goovaerts Joanna, () Baal 31.10.1712 (g. Theodoor Liekens en Elisabeth Goris).

 


 

VIII - Goovaerts Petrus (S174), () Schriek 14.07.1711 (g. Corneel Vercalster en Elisabeth De Rijck), x Werchter 08.06.1751 met Maria S'ervranckx (S175), () Werchter 08.11.1724 (g. Adrianus Nijs en Maria Van Nuffel).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) twee opeenvolgende akten, waarin melding wordt gemaakt van kinderen van Petrus Goovaerts en Maria T Servranckx. De eerste betreft een akte van scheiding en deling, de tweede een rentbekentenis van hun schoonzoon Joannes Baptista Vervloesem en dochter Anna Catharina Goovaerts.  Het interessante aan de akte van scheiding en deling is dat we vernemen dat hun dochter Anna Maria Goovaerts uitweek naar Antwerpen en dat Joannes T Servranckx, broer van Maria, in haar naam optrad.

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 55 dd. 10 mei 1794.

Op heden den 10en. mey 1700 vier en negentig compareerden voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoonen Anna Catharina Goovaerts, geassisteert van haeren man ende momboir Joannes Baptista Vervloessem, den welken sijne huysvrouwe tot het gene naerbeschreve behoorelijk is authoriserende bij desen, Joannes T' Servranckx op macht van schriftelijke commissie, op hem verleden den 26. april 1700 vier en negentig door Anna Maria Goovaerts, woonende tot Antwerpen, alhier gesien ende aen dese in originali gevoegt, ende Elisabeth Goovaerts, dogter van competenten ouderdom, soo sij verklaert, kinderen ende erfgenaemen van wijlen Peeter Goovaerts ende Maria T' Servranckx, in hun leven gehuysschen waeren tot Werchter, welke comparanten (alsoo aen hun indivies is competerende uyt den hoofde van hunne voornoemde ouders) sekere huysinge, ap ende dependentien der selve met de partijen erve daer aen annex, groot vijf en twintig roeden salvo justo, gestaen ende gelegen tot Werchter, regenoten d' erfgenaemen van wijlen Guilliam Geens ter eenre, Peeter Van Molle ter derdere tweedere, Joannes T' Servranckx ter derdere ende desselfs goed van voor ter vierdere zijden, belast met eene rente van twee guldens vijfthien stuyvers s' jaers aen den heere onderpastoor van Wercher, item met vijfthien stuyvers s' jaers aen sijne hoogheyd den hertog van Aremberg ende Aerschot, tot dien belast met twee stuyvers s' jaers aen den heere Schotte ende niet soekende daer over nog langer in gemeynschap te blijven, hebben de selve huysinge cum annexis gepriseert boven de gemelde lasten op hondert vijftig guldens courant geld.

Welken volgende naer keuse daer omme gedaen te hebben is de voors. huysinge cum annexis ingevolge de voorse. priseringe te deele gevallen aen de voornoemde eerste comparante Anna Catharina Goovaerts, geassisteert als voren, oversulkx dat sij tot egaleringe deser aen ieder der twee andere comparanten voor hun respectief aenpaert ofte portie sal moeten opleggen ende betaelen eene somme van vijftig guldens courant geld, van de welke sij ieder op heden bekennen voldaen te sijn, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren.

Mits welke verklaeren de comparanten hun te houden voor vergenoegt ende te vreden, vertheydende alvolgens aen elckanders gedeelte onder verklaeren van daer aen geen recht, actie, paert nogte deel meer te reserveren ofte te behouden, voorders dan dese tegenwoordige deylinge inhoud, gelovende alvolgens dese te houden voor goed, vast, van weerde ende onverbrekelijk ten eeuwigen dage onder verbintenisse van hunnen respectiven persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, constituerende mits desen onwederroepelijk N.N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe. om in hunnen naem ende van hunnen twegen te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, voor heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende rechter competent om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende ende herkennende, den gebrekkelijken van hun in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert ten comptoire mijns notaris ten dage, maende ende jaere voorse. ter presentie van Norbertus Schoofs ende van Arnoldus Norbertus Aegidius Verstraeten, als getuygen hiertoe aensogt.

Dit is het  +  handmerk van Anna Catharina Goovaerts, verklaerende niet te konnen schrijven.

Joannes B. Vervloesem.

J. T' Servranckx.

Dit is het  +  handmerk van Elisabeth Goovaerts, verklaerende niet te konnen schrijven.

Dit is het  +  handmerk van Norbertus Schoofs, verklaerende niet te konnen schrijven.

H.N. AE. Verstraeten.

H. Verstraeten, nots.

 

 

Alsoo de immeubiliaire naerlatentheyd van wijlen Peeter Goovaerts ende Maria T' Servranckx, gewesene ouders der ondergeteekende is bestaende in seker huys met de partije erve annex, groot vijf en twintig roeden salvo justo, gestaen ende gelegen achter de kappelle van O.L.V. tot Werchter, belast onder andere met een rente van twee guldens vijfthien stuyvers s' jaers aen den heere onder pastoor van Werchter, ende tot dien item belast met eenen chijns van twee stuyvers s' jaers aen den heere Schotte en tot dien met vijfthien stuyvers chijns s' jaers aen den heere hertog van Aerschot, het welk bij mannen des verstaende is geweerdeert ter somme van hondert vijftig guldens courant geld, ende dat sij nogte haere condividenten niet en verstaen daer over langer in gemeynschap te blijven, verklaert de ondergeteekende Anna Maria Goovaerts bij desen te committeren ende op de beste weyse mogelijk te volmagtigen haeren oom Joannes T' Servranckx, ingeseten van Werchter, ten eynde van in haeren naem ende van haeren twegen beneffens haere respective susters ende swager Elisabeth ende Catharina Govaerts ende Joannes Baptista Vervloessem te procederen tot deylinge bij priseringe der voorgemelde huysinge ende erve met magt van daer over aen te gaen ende te laeten passeren behoorelijken acte voor notaris ende bij soo verre de voorgemelde huysinge ende erve aen d' een ofte d' ander van haere susters kwam te bevallen, committeert de ondergeteekende den voorschreven haeren oom Joannes T' Servranckx om haer geregtig derde paert ende deel in de voorse. somme, beloopende vijftig guldens, onder sijne quittantie te ontfangen ende voorders meer te doen ende verrigten als den cas sal vereysschen, schoon ampelder ofte speciaelder bevel gerequireert wirden als voorschreve staet, het gene de ondergeteekende houd alhier voor geinsereert, gelovende alvogens te houden voor goed, vast ende van weerde allen 't gene den voornoemden gecommitteerden uyt crachte deser sal komen te doen ende verrigten onder verbintenisse ende renuntiatie als naer rechten, actum Antwerpen den 26. april 1794.

Dit is het  +  handmerk van Anna Maria Goovaerts, verklaerende niet te konnen schrijven.

Ons present als getuygen.

G. Aerts.

J. Gijbels.

Commissie verleden wegens Anna Catharina Goovaerts aen Joannes T' Servranckx.

 

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstraeten, akte nr. 56 dd. 10 mei 1794.

Op heden den 10. mey 1700 vier en negentig compareerden voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, geadmitteert bij Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygen naergenoemt, in persoonen Joannes Baptista Vervloesem ende Anna Catharina Goovaerts, gehuysschen ende ingesetenen van Werchter, welke comparanten hebben bekent ende beleden, soo sij kennen ende lijden mits desen, wel, deugdelijk ende t' hunnen vollen contentemente ontfangen ende ter rente geligt te hebben van Norbertus Schoofs, in houwelijk met Petronella Bosmans, ingeseten der parochie van Wackerzeel, de somme van hondert en twintig vijftig guldens courant geld, den schelling gerekent tot seven stuyvers ende soo voorts alle meerdere ende mindere specien naer advenant volgens Sijne Majesteyts placcaerten cours hebbende, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doen blijken, voor welke voorse. capitaele somme geloofven de comparanten aen den voornoemden Norbertus Schoofs, alhier present, mede comparerende ende accepterende, te gelden ende te betaelen eene erffelijke rente van vijf ses guldens twelf vijfthien stuyvers twee oorden courant geld s' jaers ende dus rato van vier guldens thien stuyvers par cent, vrij ende exemt van thiende, twintigste, meerdere ofte mindere penningen, beden, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten wegens Sijne Majesteyt, heeren Staeten van Brabant ofte eenige andere overheyd, gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, edicten ofte uytsendingen het contrarie medebrogten, aen alle welke de rentgelders wel expresselijk sijn derogerende bij desen ende allen 't selve sijn nemende t' hunnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden date deser, waer van oversulkx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal den 10en. mey van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ende effective quytinge toe, de welke sal moeten mogen geschieden in eene drij reysen met gelijke capitaele, t' elkens met de somme van hondert vijf en sestigh vijftigh guldens in munte als voren met den interest van dien rato van tijde verschenen, alles ten koste ende laste der rentgelders tot de cassatie inclus, dewelke voor allen 't gene voorschreve verbinden hunnen persoon ende toekomende, ende namentlijk voor speciale hypotheque sekere huysinge, ap ende dependentien der selve met de partije erve daer aen annex, groot vijf en twintig roeden onbegrepen der maete, gestaen ende gelegen tot Werchter agter de capelle, regenoten d' erfgenaeen wijlen Guilliam Geens ter eenre, Peeter Van Molle ter tweedere, Joannes T' Servranckx ter derdere ende desselfs goed van voor ter vierdere zijden, belast met twee guldens vijfthien stuyvers s' jaers aen den heere onderpastoor van Werchter, item met vijfthien stuyvers chijns s' jaers aen sijne hoogheyd den hertog van Aremberg ende Aerschot, ende tot dien belast et twee stuyvers s' jaers aen den heere Schotte, voorders los ende vrij guarand goed, daer over guarant ende waerschap gelovende ende altoos genoeg te doen oft' er naermaels ied aengebraeke onder verband als voren, soo ende gelijkerwijs de voorse. huysinge met de partije erve annex aen de voornoemde huysvrouwe van den comparant rentgelder is competerende bij successie uyt den hoofde van wijlen haere ouders Peeter Goovaerts ende Maria T' Servranckx, in hun leven gehuysschen waeren tot Werchter, ende aen haer bij keuse te deele gevallen ingevolge de deylinge bij priseringe daer over met haere mede condividenten aengegaen ende gepasseert op date deser voor mij ondergeschreven notaris, consenterende alvolgens daer over in de behoorelijke affectatie bij main-mise, decreet ende anderwerf decreet der stad Loven ofte andersints bij opdragt te geschieden voor de selve heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende heer competent, waer toe sij onwederroepelijk constitueren allen thoonder deser ofte van desselfs dobbel authe., mitsgaders om onder de constitutie als voor te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant ende alomme elders daer het den rentheffer goeddunken sal om aldaer in cas van eenig gebrek den inhoud deser vernieuwende ende herkennende, de rentgelders in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten tijde voorse. ter presentie van Joannes T' Servranckx ende van Arnoldus Norbertus Aegidius Verstraeten, als getuygen hier toe aensogt.

Joannes B. Vervloesem.

Dit is het  +  handmerk van Anna Catharina Goovaerts, verklaerende niet te konnen schrijven.

Dit is het  +  handmerk van Norbertus Schoofs, verklaerende niet te konnen schrijven.

J. T' Servranckx.

H.N.Ae. Verstraeten.

H. Verstraeten, nots.

Uit dit huwelijk:

 

Goovaerts Cornelius, () Werchter 26.05.1753 (g. Cornelius Goovaerts en Catharina Vanasselen), + Werchter 18.11.1755,

 

Goovaerts Joannes Baptist, () Werchter 20.02.1756 (g. Joannes Baptist 't Servranckx en Anna Guens), + Werchter 15.01.1765,

 

Goovaerts (Anna) Catharina, VII (S87), () Werchter 07.11.1757 (g. Guens Henricus en Wouters Catharina),

 

Goovaerts Guilielmus, () Werchter 04.02.1761 (g. Guilielmus Guens en Maria Borghlevens), + Werchter 07.02.1761,

 

Goovaerts Guilielmus, () Werchter 20.02.1762 (g. Guilielmus Guens en Maria Borghlevens),

 

Goovaerts Anna Maria, () Werchter 08.10.1764 (g. Rumoldus Van Mol en Anna Maria Faijaerts),

 

Goovaerts Elisabetha, () Werchter 17.08.1769 (g. Joannes 't Servranckx en Elisabeth Goovaerts), + Werchter 20.06.1807, x Werchter 09.09.1794 (g. Guilielmus Van Geel en Joannes Baptist Vervloessem) met Joannes Franciscus Van Geel, () Werchter 16.03.1771 (g. Joannes Liekens en Maria Van Gele), fs Joannes Van Gheel en Elisabeth De Reijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Geel Joannes Baptist, Werchter 21.06.1795 (g. Joannes Baptist Vervloessem en Joanna Van Geel),

     Van Geel Petrus, () Werchter 07.10.1800 (g. Petrus Van Geel en Anna Maria Vervloessem),

     Van Geel Anna Maria, Werchter 15.07.1805 (g. Joannes Baptist Van Geel en Anna Catharina Govaerts n. Anna Maria Govaerts).

 


 

VII - Vervloessem Joannes Baptista (S86), dagwerker, () Werchter 04.08.1757 (g. Henricus Vervloessem en Maria Mommens), x Werchter 27.06.1780 (g. Henricus Vervloessem en Joannes Servranckx) met (Anna) Catharina Goovaerts (S87), dagwerkster, () Werchter 07.11.1757 (g. Guens Henricus en Wouters Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloesem Anna Maria, Werchter 19.05.1781 (g. Henricus Vervloesem en Anna Maria Goovaerts),

 

Vervloesem Maria Catharina, VI (S43), () Werchter 19.11.1782 (g. Guilielmus Goovaerts en Anna Maria Vervloesem),

 

Vervloessem Petrus, Werchter 04.01.1785 (g. Petrus Van Molle en Maria Elisabeth Vervloesem),

 

Vervloessem Petrus Antonius, Werchter 12.07.1787 (g. Petrus 't Servranghs en Anna Catharina 't Servranghs), x Werchter 30.09.1817 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Gommarus Van den Eynde) met Van den Eijnde Anna Elisabeth, Werchter 07.04.1796 (g. Arnoldus Kindermans en Anna Elisabeth Mommens), fa Arnoldus en Anna Elisabeth Mommens,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloessem Gummarus Ludovicus, Werchter 26.06.1818 (g. Gummarus Van den Eijnde en Anna Catharina Goovaerts), + Werchter 28.03.1719,

     Vervloessem Gummarus Ludovicus, Werchter 21.03.1820 (g. Gummarus Van den Eijnde en Anna Catharina Govaerts),

     Vervloessem Maria Antonia, Werchter 04.04.1822 (g. Joannes Baptista Antonis en Maria Elisabeth Van Daele), + Werchter 06.04.1822,

     Vervloessem Egidius, Werchter 24.08.1823 (g. Egidius Van Espen en Catharina Govaerts), + W 26.08.1823,

     Vervloessem N, en + Werchter 08.03.1829,

     Vervloessem Guilielmus Ludovicus, Werchter 17.12.1832 (g. Guilielmus Van den Eynde en Angelina Vervloessem), + Werchter 02.07.1852,

     Vervloessem Anna Maria, Werchter 06.01.1835 (g. Joannes Henricus Briers en Anna Maria Van den Eynde),

     Vervloessem Joannes Henricus, Werchter 10.04.1837 (g. Joannes Henricus Bries en Anna Elisabeth Janssens), + Werchter 20.03.1841,

     Vervloessem Gabriel, Werchter 26.06.1839 (g. Gabriel Traban ? en Anna Catharina Wouters),

 

Vervloessem Anna Elisabetha, Werchter 09.12.1790 (g. Henricus Michiels en Elisabeth Kockelberghs nomine Elisabeth Goovaerts), x Werchter 13.09.1812 (g. Joannes Baptista Vervloessen en Cornelius Heyligen) met Petrus Heijlighen, Werchter 05.11.1790 (g. Petrus Goossens en Joanna Maria Theresia Heijlighen), fs Joannes Baptista en Maria Petronilla Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Heijligen Joannes Baptista, () Werchter 13.08.1813 (g. Joannes Baptista Heijligen en Anna Catharina Govaerts),

     Heijligen Joannes Franciscus, Werchter 18.10.1815 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Maria Petronilla Peeters),

     x Schriek > 1853 met Maria Goossens, Schriek 10.02.1820, fa Franciscus en Theresia Rappoort,

     Heijligen Cornelius Ludovicus, Werchter 25.09.1818 (g. Cornelius Vervloessem en Anna Maria Heijligen),

     Heijligen Angelina, Werchter 01.07.1821 (g. Joannes Van der Hoeven en Angelina Vervloessem),

     Heijligen Monica, Werchter 01.04.1823 (g. Joannes Baptista Kerst en Anna Elisabeth Heijligen), x Werchter 05.05.1845

     (g. Petrus Heyligen en Franciscus Heyligen) met Victor Cornelis, ex Betekom,

     Heijligen Joanna Catharina, Werchter 07.06.1825 (g. Joannes Franciscus Heijligen en Joanna Catharina Mergaerts),

     Heijligen Cornelius Josephus, Werchter 06.01.1828 (g. Cornelius Heylighen en Joanna Catharina Bosmans),

     x Werchter 30.04.1862 (g. Petrus Heyligen en Franciscus Bosmans) met Catharina Louisa Bosmans,

     Werchter 03.07.1833 (g. Franciscus Wouters en Catharina Van Hoof), fa Joannes Franciscus en Maria Verrijdt,

     Heijligen Maria Rosalia, Werchter 19.09.1830 (g. Joannes Henricus Bries en Maria Theresia Heijlighen), + W 15.09.1833,

     Heijligen Joannes Henricus, Werchter 04.01.1834 (g. Joannes Henricus Bries en Anna Maria Van der Hoeven),

     + Werchter 09.06.1909, x Werchter 22.06.1870 met Brigitta Lucia Gysemans, Werchter 14.09.1843, + Werchter 22.10.1928,

     fa Petrus Ferdinandus en Angeline De Kaey,

     Heijligen Rosalia, Werchter 05.03.1836 (g. Petrus Anthonius Vervloessem en Anna Catharina Heylighen),

     Heijligen Franciscus, Werchter 24.11.1838 (g. Franciscus Gysemans en Francisca Goossens),

 

Vervloessem Cornelius, () Werchter 28.10.1796 (g. Cornelius 't Servranckx en Anna Catharina Van Molle), + Werchter 16.07.1846, x Werchter 08.01.1822 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Guilielmus Mergaerts) met Joanna Catharina Mergaerts, Werchter 29.07.1796 (g. Henricus Maes en Joanna Catharina Mergaerts), + Werchter 19.01.1876, fa Guilielmus en Elisabeth Butkens vulgo Geeraerts,

      Uit dit huwelijk:

     Vervloessem Elisabeth, Werchter 18.07.1822 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Elisabeth Geeraerts),

     x Werchter 02.06.1846 (g. Henricus Van Leemputten en Norbertrus Naets) met Henricus Van Leemputten,

     Werchter 17.10.1819 (g. Henricus De Bruijn en Elisabeth Pelgrims), fs Henricus en Lucia Geens,

     Vervloessem Guilielmus Ludovicus, Werchter 30.09.1824 (g. Guilielmus Mergaerts en Catharina Goovaerts),

     Vervloessem Petrus Antonius, Werchter 23.11.1826 (g. Petrus Franciscus Mergaerts en Angelina Vervloessem),

     Vervloessem Maria Rosa, Werchter 23.10.1828 (g. Petrus Antonius Vervloessem en Maria Theresia Mergaerts),

     Vervloessem Catharina, Werchter 05.10.1830 (g. Petrus Heijlighen en Anna Catharina Mergaerts),

     Vervloessem Leopoldus, Werchter 22.01.1833 (g. Antonius Goossens en Elisabeth Vervloessem), + W 17.03.1833,

     Vervloessem Anthonius Vitalis, Werchter 08.02.1834 (g. Anthonius Goossens en Tarsilla Vercaeren),

     Vervloessem Petrus Franciscus, werchter 03.02.1837 (g. Petrus Nys en Anna Maria Mergaerts),

     Vervloessem Anna Angelina, Werchter 02.02.1839 (g. Henricus Van Eycken en Anna Elisabeth Vervloessem),

     Vervloessem Maria Catharina, Werchter 02.03.1841 (g. Ludovicus Vervloessem en Rosalia Mergaerts),

 

Vervloessem Angelina, () Werchter 05.06.1802 (g. Josephus Laurentius 't Servranckx en Anna Maria 't Servranckx, x Werchter 14.02.1827 (g. Cornelius Van Geel en Joannes Vervloessem) met Joannes Henricus Briers, dienstbode te Werchter, Rotselaar 18.10.1803, fs Josephus en Maria Theresia Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Briers Joannes Ludovicus, Werchter 19.09.1827 (g. Joannes Baptista Vervloessem en Maria Theresia Van Langendonck),

     Briers Anna Catharina, Werchter 04.08.1829 (g. Cornelius Van Geel en Anna Catharina Goovaerts),

     Briers Monica, Werchter 18.03.1832 (g. Joannes Baptista Briers en Elisabeth Vervloessem),

     Briers Petrus Anthonius, Werchter 29.03.1834 (g. Petrus Anthonius Vervloessem en Elisabeth Briers),

     Briers Cornelius, Werchter 15.02.1837 (g. Cornelius Vervloessem en Barbara Verhagen),

     Briers Maria Francisca, Werchter 16.06.1839 (g. Hieronijmus Philibertus Van Geel en Maria Francisca Michiels),

     Briers Joannes Franciscus, Werchter 24.08.1841 (g. Franciscus Meulemans en Anna Elisabeth Vervloessem),

     Briers Ludovicus Josephus, Werchter 30.05.1844 (g. Ludovicus Vervloessem en Catharina Bries), x > 1872 met Maria Coleta Heyligen, ex Haacht.

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom