Voorouderlijst Gooten Jan

 

Patroniem, knuffelvorm (-ing) van de Germaanse god-naam (= goddelijk of goed).

of

Goethem Van, Van Gouthem, Van Goethemd, Van Goothem, Van Gottom, Van Gotum

Familienaam naar de plaatsnaam Gottem (Oost-Vlaanderen), Gotem in Limburg of Goetem (in Sint-Gillis-Waas).

of

God, Got, Godde, Goede, Gudde, Gods, Go(d)ts, Goots, Goidts, Goedts, Guets, Guedes, Guets

1. Patroniem, korte vorm van de Germaanse voornaal Godo (god).

2. Patroniem, variant van Gort(s), Guert(s). Zie Goorts.

of

Goten Van der, Van der Ghote(n), Van der Goot(en), Van der Gothen, Van der Goeten, Vergo(o)te, Verghote, Vergothe, Vergotte, Verhote, Gotemans, Goetemans, Gootmans, Gottemans

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam gote: goot, riool, greppel, afwatering.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - Gooten Jan (S), ° ca. 1460,  x met ...

 

Lijsbeth Van Bovenbeke we Anthoon Verhellen tot dyen oock Geertruyt Verhellen des voors Lijsbetten dochter aenre & Berbele Goetens x Jan Gillevorts gedaegde
Aenre verclaert waerachtig te sijn dat es geleden van op ste jans baptiste dag 1556 nu lestleden .. dat de voors Geertruyt haelt gecost ten huijse vande gedaegde om twee lb broot … heeft sij gedgde in haer hant genomen een stock met welcken sij de voors Geertruyt heeft gedreven vuijt haer huijs ende haer ‎(jammerlijk)‎ heeft geslaegen op haer lijf/ tot dijen seggende gedaegde tot voors Geertruyt ghaet van mij vuijt mijn ooghen ick heb angst dat ghij mij sout betooveren
want ghij een tovenaresse sijt.
BMB237 fo 13: 2 mrt 1579:
Jan Gielvorts als tochtenaeer, Bartholmeus Haneberghs voor hem zelf en met Jannen Gommaers als momboirs vande onbejaerde weeskinderen wijlen des voors Jan gielvorts daer moeder af was Barbara Gootens verkopen aan Cornelis De Lange alias Papegaeys x Cathlijne Smedts een bunder bosch geheeten Mannekens elst .

- 10 jun 1504: Jehanne Vanden Calsteren dr wijlen Wouter heeft ontvangen na de dood van Jan Van Calsteren haar broer een dm land tegen de Nijp – Jan Yliaes bezetman
- 13 jan 1504: stilo br: Janne Kerremans Hendricq sone x Berbele Van Calsteren ontvangt na de dood van de voors Johanna haar zuster ...
- 27 feb 1518: Beatrix Vandencalsteren ontfangt etc – Willem Storms doet eed van trouw
- 19 okt 1528: Beatrix Van Calsteren dr Wouters heeft opgedragen aan Jan Gooten zone wijlen Jans
- 25 aug 1533: Jan Gooten zone wijlen voors Jan Gooten voor hem en voor Cornelis, Willem en Lijsbeth Gooten
- 3 nov 1573: Cornelis Gooten na de dood van wijlen zijn vader Jan Gooten
- 26 nov 1576: Cornelis Gooten derft ten behoeve van Andries Canthals x Magdalena Van Eijcken – voorganger Bartholomeus Vandeneijnde .

 

Uit dit huwelijk:

 

Gooten Jan, XV - XVI, ° ca. 1500. 

 


 

XV - XVI - Gooten Jan, ° ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Gooten Jan, ° ca. 1520, x met ...

Wer1874: Fo 378:
- 18 nov 1558: Barbele De Bruijne x Coenraedt Coens ontvangt na de dood van heer Artus Vandevelde haeren oom een dm bempt int Winckelbroek en derft het aan Hendrik Dries sone wijlen Hendrik
- 24 mrt 1582: Hendrik Dries den ouden bij dode van zijn zoon Hendrik
- 5 jul 1593: Willem Dries zone wijlen Merckx, na doode van den vs Hendrik Dries zijnen oom, heeft ontvangen
- 20 mei 1596: Willem Dries verkoopt aan Cornelis Ghoten zone wijlen Jans woonende te Werchter
- 30 sep 1603: Willem Derboven x Anna Viskens we wijlen Cornelis Goeten heeft ontvangen erfelijkheid en tocht als zijn huijsvrouwe es competerende na de dood van vs Cornelis die durende den houwelijck van hem en Anna voors vercregen heeft een dachmael broeck of beempt int Winckelbroeck.
Wer5309: 31 mei 1618:
Item die rekeninge van Cornelis Gooten van 1591 tot 1592 in dewelcke bevonden wordt meer vuijtgegeven dan ontfangen.
Wer1876/ 2: 1703: Fo 190:
- 4 mei 1593: Peeter sone ‎(?)‎ ‎(Cornelis Gooten, rademaker, ontleent leenman)‎ Jan Van Hove alias Thys als momboir van de achtergelaten kinderen wijlen Jan Van Eijcken x Margiete Woutes verkopen aan Wouter Van Doorne x Anna Van Eijcken een half bunder bempt tot Winbraecken aan den Keervondel.
SAL 6340/ B: bedezetting werchter °1597:
1. Cornelis Goetens verhoort ende geexamineert opde selve instructie heeft geaffirmeert opden eet bij hem in handen van Joos Traetkens meijer met opgerichte vingeren solemnelijck gedaen waerachtig te zijne dat hij es hebbende huijs ende hof.
Wer1847: Fo 150: 14 jul 1599:
Willem Versmisse voor hem en voor Cornelis De Wale en geconstitueert bij Joanna Moens Huijbrechtsdochter met m+m Godevaert Coene schipper, oock van Lucas De Wale Cornelissone dmaw de voors Joanna Moens zuster was van Jan De Wale deselve Lucas broeder & Cathlijn De Wale de voors Lucas ende Hans sustere, met Janne Docx zeijlmaker haeren m+m verkopen aan Cornelis Gooten x Anna Vissenakens een stuk bmpt in Ninde.
Wer1847: Fo 185: 7 apr 1600:
Cornelis Gooten x Anna Vissenaekens
Anna Van Daewen ‎(?)‎ we Aert Moens voor haar en voor Janne De Wael en N als momboirs van de kinderen Aert Moens blijkende de weesms van Antwerpen
- Jeanneken Moens Aertsdochter met Geeraert Coene schipper haeren m+m
- Hans De Waele Cornelissone daer moeder af was Cathelijne Moens Aertsdochter
- Cornelis De Wael Hans broeder
- Cathelijn De Wael x Hans Diericx zeilmaker
- Matheus De Wael .
 

     Uit dit huwelijk:

     Gooten Cornelis, ° ca. 1550, rademaker, x met Anna Viskens -Vissenaeckens, deze x 2 met Willem Derboven,

 

Gooten Cornelis, ° ca. 1522, x met Cathlijn Cootmans,

Declaratie van costen als heeft gehadt Cornelis Mompelaers alias Suijs Romboutsone als aenre tegen seker huijs en hof met schuere ende lande daeraen gelegen achter wijlen Cornelis Gootens aenden steenwegh tegenover de Craije.
BMB238 fo 102v: 15 jul 1596:
Willem Gooten wijlen Cornelissone voor hemzelven en Niclaes Peeters als voorganger ende rentmr van het godtshuijs van Roosendael hebben verkocht aent voors clooster ierst een stuck lant opte Cleijn Loobeeck, …
BMB239 fo 72v: 18 dec 1607:
Nicolaes Peeters rentmr van het clooster van Roosendael eertyts buiten en nu binnen Mechelen residerende verkoopt aan Jan Van Castre advocaet etc seker stuck lants metten hotwasse daerop staende eertyts toebehoort heeft Cornelis Gooten.
BMB240 fo 65: 1616:
Catharina Gootens we Jan Blockmans tot behoef van Jan Kerckmans & Jan Bernaerts getrouwt hebbende haere kinderen alle de goeden die haer sijn toecomende bij doode van Cornelis Gooten x Cathlijn Cootmans haer vader & moeder .

     Uit dit huwelijk:

     Gootens Willem,  

     Gootens Catharina, x met Jan Blockmans, 

 

Gootens Lijsbeth, ° ca. 1525, x 1 met Cornelis Diericx, (deze x 1 met Catlijn De Witte), x 2 met Jan Crabbeels,

Elisabeth Gooten x Jan Crabbeels ter eenre, Willem Gooten Christoffel Gijselinckx als wettige momboiren der kinderen wijlen Cornelis Diericx die hij in sijn leeven vercregen hadde bijde voors Elisabeth Gootens ‎(als in zijn leven getrout hebbende)‎ te weten Lijnken, Jenneken, Maeijcken ende Cornelisen zijn overeengekomen ‎(huwelijkscontract).‎

BMB237 fo 3v: 18 mei 1577:
Jan Berckmans & Niclaes Verbruggen wettige momboirs van de kinderen wijlen Cornelis Diericx x wijlen Cathlijn De Witte te weten Hansen en Anthonissen ter eenre, Elisabeth Gootens we des voors Cornelis Diericx als sijn tweede huijsvrouwe geasst met Willem Gootens & Christoffel Gijselinckx als momboirs van haar kinderen te andere zijde hebben ons te kennen gegeven alle alsulcke questen ende geschillen als tusschen hunlieden was opgestaen.
BMB237 fo 63: 29 mei 1577:
Elisabeth Gootens we Cornelis Diericx nu x Jan Crabbeels ter eenre, Willem Gootens & Christoffel Gyselinckx als momboirs der weesen wijlen den voors Cornelis Diericx van voors Elisabeth Gootens te weten, Cornelisen, Lijnken, Jenneken & Maeijcken ter andere zijden hebben een acccoort aengegaen over den vuijtcoop vande meubelen & haefelijcke goeden der wesen voors.
 

BMB238: 14 mei 1583:
Jan Diericx sone wijlen Cornelis voor hem zelven, Claes Verbruggen ende Jan Berckmans Aertsone als momboirs geweest sijnde van Antheunis Diericx ‎(op donderdag lestleden overleden sijn?)‎ hebben vercocht aan Peeter Smets x Barbara Gootens 7 dagwant land .

BMB240 fo 111: 9 jan 1618:
Cornelis Diericx sone wijlen Cornelis Diericx ende Elisabeth Gootens voor hem zelf en voor Elisabeth sijne moeder om te betalen aan de Cappelrije ss Anthonij et Machari in Sinte Rombouts kercke binnen Mechelen.

     Uit dit huwelijk:

     1. Diericx Hans,

     Diericx Anthonis,  

     2. Diericx Lijnken,

     Diericx Jenneken,

     Dierickx Maeijcken,

     Diericx Cornelis, 

 

Gooten Willem, XIV - XV, ° ca. 1530.

 


 

XIV - XV - Gooten Willem, ° ca. 1530, x met Anna Cootmans.

 

Werchter 1846: Fo 1: onvolledig
Aert Vande? x Marie Holemans
Willem Gooten x Anna Cootmans.
Dd 9 jul 1560:
BMB238 fo 46v: 28 jan 1587:
Willem Gooten met proc dd 19 jan ll hem gegeven bij Anthonis Gooten Willemsone heeft verkocht aan heer en mr Anthony Sucquet licentiaet in beyde rechten ende pensionaris vande stadt Mechelen x jouffr Adriana Vanderlint een half bunder lant opte Groote Loobeeck.
BMB238 fo 68: 3 feb 1595:
Lijsbeth ‎(Gootens)‎ x Ingel ‎(Mommens)‎ verkopen aan Hendrik Van Horicke x Appolonia Van Oudenhove een dm lant.
BMB238 fo 175: 20 aug 1587:
Jan Clemens verkoopt aan Hans Coetmans een stede met haere toebehoorten gelegen aent laer groot vijf dagwant toebehoort hebbende Willem Gootens van Laerbruggen.
BMB238 fo 50: 16 okt 1687:
Cathlijn Gooten x Huijbrecht Van Hove hebben bij mutatie of mangelinge vercocht aan Jan Clements x Cathelijn Daneels hun stal met allen haeren toebehoorten verstorven op voors comparanten bij doode wijlen Willem Gooten haeren vader .

 

Uit dit huwelijk:

 

Gooten Catharina, ° ca. 1560, x 1 ? met Ingel Mommens, x 2 met Van Hove Huijbrecht,

 

Gooten Antonis, XIII - XIV (S6246 + S6794 + S12478), ° ca. 1562.

 


 

XIII - XIV - Gootens - Goijtens Anthonis (S6246 + S6794 + S12478), ° ca. 1565, x 1 met Cecilia Verbraeken (S2215 + N3290 + S6247 + S6795 + S12479), deze x 2 met Van Hove Huijbrecht (S2214 + N3290), ° ca. 1560, deze x 1 met Barbara Van den Eijnde (deze x 1 met Michiel De Jonge), x 2 met Cathelijne Gootens, zus van Antonis.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat

KB1164: Fo 12: 4 nov 1609:

Henrik Hollemans voor hem en hem sterk makende over Emerentia Hollemans we Lanceloot De Waele daervan sij behouden heeft vijf kinderen daerover den voors Hendrik als momboir oijck es comende bekent dat hij gequeten heeft zeker rente metten verloope van drij viertelen corens gedaen bij de momboirs van Merten Van Hove Huijbrechtsone daer moeder af was Cathelijne Gootens.

KB1164: Fo 106v: 27 nov 1614:

Merten Van Hove Michielssone doude heeft overgegeven ende getransporteert aan Merten Van Hove zijns Huijbrechtsone drij dm land gelegen onder Put.

KB1165: Fo 175v: 20 sep 1634:

S+D kinderen Huijbrecht Van Hove d’oude & de kinderen Michiel De Jonge daer moeder af was Barbara Vandeneijnde

- Cecilia Verbraecken lest we Huijbrecht Van Hove d’oude met Jenneken Van Hove, haer dochter geasst van Willem Gooten als momboir van Jenneken, ende Merten Van Hove ook des voors Huijbrecht Van Hove sone daer moeder af was wijlen Cathelijne Gootens ter eenre

- Wouter Ywens dactie hebbende van Rombout Janssens x Elisabeth De Jonge

- Jan Cornelis x Marie De Jonge

- Lambrecht Selts x Cathelijne De Jonge

- de kinderen wijlen Jan De Jonge x Joanna Van Steynemeulen, mitsgaders oijck vervangende den voors Rombout Janssens voor soo vele sijn kinderen raeckt tgene hun is verstorven midt de doot van wijlen Jacquemijne De Jong

al die van de toenaem De Jonge kinderen van wijlen Michiel De Jonge daer moeder af was wijlen Barbara Vandeneijnde des voors wijlen Huijbrecht Van Hove derde huijsvrouwe ter andere sijden.

KB1165: Fo 180v: 15 feb 1635:

S+D tussen de kinderen van Huijbrecht Van Hove doude

- Merten Van Hove Huijbrechtsone daer moeder af was Cathelijne Gootens

- Francois Gootens wettige momboir en halve broeder van Jenneken Van Hove oijck wijlen Huijbrechtsdochter daer moeder af is Cecilia Verbraecken geasst van Jan Voet schepen alhier, met Cecilia Verbraecken ter andere zijden.

Fo 114v: 22 sep 1650:

S+D wijlen Cecilie Verbraecken soo van den voor als nabedde

- Peeter Fierens x Anna Gootens

- Jan Ghoens Janssone daer moeder af was Cathelijne Gootens

- Marie Gootens (?)

Kinderen wijlen Anthonis Gootens daer moeder af was Cecilie Verbraecken vanden iersten bedde

- Guilliam De Grove x Jenneken Van Hove Huijbrechtsdochter

daer moeder af was Cecilie Verbraecken vanden tweeden bedde.

KB1166: Fo 152: 2 nov 1651 S+D:

- Anna Gootens x Peeter Fierens ende Jan Guens Janssone daer moeder af was Cathelijne Gootens, kinderen van Anthonij Gootens x Cecilie Verbraecken als sij leefden,

- Guilliam De Grove x Jenneken Van Hove Huijbrechtsdochter daer oock moeder af was Cecilie Verbraecken. 

 

Hubertus Van Hove, inwoner van Keerbergen, (met dank aan Paul Peeters) emancipeert zijn eigen dochter Joanna, die hij behield van zijn vrouw Cecilia Verbraecken, alsmede Guilielmus, Cornelius, Franciscus en Anna Gootens, kinderen van zijn vrouw Cecilia, die zij behield van haar vorige man Anthonius Gootens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 238r., akte dd. 8 juni 1628.

Transcriptie van de emancipatieakte.

In presentia, etc(etera), Anthoyne Huybrecht Van Hove, woonende tot Keerbergen,

met Cecilia Verbraecken, sijne huysvrouwe, voortijden

weduwe van wijlen Anthoyne Gootens, hebben gedaen

vuyt hunnen broode ende plicht Willem Gootens,

Cornelis Gootens, Franchois Gootens, Anna Gootens,

kinderen der voors(chreve) Cecilia, verwect bij wijlen Anthoyne

Gootens voors(chreven), ende Jenneken Van Hove, hunne

gemeyne dochtere, al van wettigen bedde, quo

facto Hermans reconduxit ignem et focum, coram

Beringen, De Haeppere, junii viii., 1628.

    

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Jonge Michiel,

 

De Jonge Cathelijn, (°) Mechelen P&P 04.10.1587 (g. Van Rommel Gielis en Van Gulck Catherina), x 1 (niet K, R, ) met Lambrechts Selts, geen fii in R, K, Mech, S, W, H, x 2 met Verbraecken Frans,

Deylinge tussen de kinderen wijlen Michiel De Jonge x Barbara Vandeneijnde en dat volgens de lotinge daeromme met vijff lothen gedaen ten overstaen van Jan Boschmans ende Jan De Grove schepenen present Jakob Van Horick ende Gielis Van Horst als momboir over de onbejaerde kinderen, item Jan De Jonge met Fransen Verbraecken x Cathelijn De Jonge als twee van de voors deylgenoten, bejaerde kinderen des voors gehuijsden
- de dochter geheeten Mijntken
- de dochter geheten Maeijcken
- Elisabeth de derde dochter
- Francois Verbraeken x Cathelijne
- Hans De Jonge de viers gesusters broeder
KB1164: Fo 110/ 2v: 20 feb 1615:
Gielis Haverhals ende Peeter Claes Janssone als he geestmeesters verkopen aan Francois Verbraken x Cathelijne De Jonge zeker plecke land in de Cassestraete.
KB1167: Fo 279: 15 jul 1665:
Daniel Jansens als momboir van drij minderjarige kinderen wijlen Jan Verbraecken x Jenneken Janssens en David Verelst medemomboir hebben ontvangen van Jan Ven wijlen Mertensone wn der voorseijden Jenneken Janssens de som van 106 gl.
 

     Uit dit huwelijk:

     ... 

     Verbraecken Clara,  

     Verbraken Joanna, (°) Keerbergen 27.09.1610 (g. Vergeven Joannes en Paeps Anna),

     Verbraecken Joannes, (°) Keerbergen 01.01.1613 (g. Verstraten Balthazar en Vergeven Maria), x Rijmenam 15.02.1642 (g. Joannes Van Horenbeeck en

     Michael Janssens) met Janssens Joanna, deze x 2 Keerbergen 16.09.1655 (g. Valgaren Joannes en Vanderroost Michael) met Ven Joannes,

     (°) Keerbergen 03.02.1622 (g. Nicolaus Ven en Catharina De Becker), fs Merten, fii in K en R,

     Verbrake Barbara, (°) Keerbergen 08.05.1616 (g. Verhoist Egidius en Verbrake Cecilia),

     Verbraken Maria, (°) Keerbergen 16.06.1619 (g. Vanavont Cornelius en Cornelis Maria), 

 

De Jonge Jan, (°) Mechelen P&P 16.09.1590 (g. Voet Jan en Torff Cathlijn), x Zemst 05.10.1614 (g. Corneel Vander Heijden en Hendrik Bosmans) met Joanna Van Steynemeulen,

      Uit dit huwelijk:

     De Jonge Jacoba, (°) Zemst 11.01.1615 (g. Jan Hagemulder en Jacob Huens),

     De Jonghe Godefridus, (°) Mechelen OLV 26.07.1616 (g. Van Steijnemeulen Godevaert en Vander Hofstadt Barbel),

     De Jonghe Nicolaus, (°) Mechelen OLV 09.01.1619 (g. Van Meerstraet Niclaes en Hagemolder Anna),

     De Jonghe Anna, (°) Mechelen OLV 21.03.1621 (g. Brondeels Jan en Van Diepenbeeck Anna),

     De Jonghe Joannes, (°) Mechelen OLV 07.05.1623 (g. Van Halen Coenraert en Lapostoel Anna),

     De Jonghe Hubertus, (°) Mechelen OLV 01.06.1625 (g. Sporckmans Hubrecht en Van Steijnemuelen Lijsebeth),

     De Jonghe Martinus, (°) Mechelen OLV 09.09.1627 (g. Cuijtens Marten en Van Steijnemolen Anna),

     De Jonghe Catharina, (°) Mechelen OLV 08.06.1630 (g. Van der Hofstadt Anthoen en Van Steijnemeulen Catlijn),

 

De Jonge Elisabeth, (°) Mechelen P&P 01.03.1593 (g. Van Horick Jacob en Van Rompa Elisabeth), (x) Keerbergen 25.11.1615 (g. Poucle Joannes en Van Bredael Joannes) met Rombout Janssens,

     Uit dit huwelijk:

     ... niet K, H, R, Mech, 

     Janssens Maria, (°) Rijmenam 09.01.1622 (g. Hendrick Huijsmans en Maijken Peeters),

     Janssens Franciscus, (°) Rijmenam 14.04.1625 (g. Franciscus Janssens en Anna Van Langendonck),

 

De Jonghe Maria (N1121 + S6265), + Haacht 30.03.1660,

 

1b. kinderloos ?

    

2. Van Hove Merten, (°) Mechelen P&P 04.01.1590 (g. Gootens Anthonis en Van Hove Lysken), x 1 Keerbergen 21.08.1613

(g. Jan Van Deyck en Hubertus Van Hove) met Catharina Van Huyck - Van Dijcke, geen fii te K, R, S, H, Bon!, W, Wak, Heist, Mech, P!, x 2 ca. 1622 (niet K, S, ) met Van Aerschot Barbara, fii in K,

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat.

KB1164: Fo 106v: 27 nov 1614:

Merten Van Hove Michielssone doude heeft overgegeven ende getransporteert aan Merten Van Hove

zijns Huijbrechtsone drij dm land gelegen onder Put.

KB1165: Fo 22v: 19 mrt 1624:

Hendrik Van Dijck & Huijbrecht Van Hove als momboirs van het weeskint Matheus Van Hove Huijbrechtsone

daer moeder af was Cathelijn Van Dijck …

KB1165: Fo 96v: 14 feb 1629:

Huijbrecht Van Hove den jongen momboir van Huijbrecht Van Hove Mertensone daer moeder af was wijlen

Cathelijn Van Dijcke heeft bekend dat Jan Daems in zijn naem als in de naem van Francois Claes momboir

van het weeskint van Philips Van Bierbeke x Elisabeth Claes aan hem hebben afgelost ende gequeten een rente.

KB1165: Fo 149: 27 feb 1630:

Jan Daems, Jan Voet, Peeter Claes, Joos Hollemans, Gillis Cornelis, Jan Van de Valgaren, Jacop De Backer,

Merten Van Hove Huijbrechtsone vervangende Jan Van Rillaer resp schepenen en bedesetters van Keerbergen

hebben uitgeschreven en opgedragen aan Hendrik Vermijlen onse medeschepen ende Elisabeth Van Wesenbeke

sijne huijsvrouwe een half dagwant erve van de heijde genomen gelegen onder Bollo.

KB1165: Fo 195: 28 mrt 1637:

Huijbrecht Van Hove doude ende Gommaer Van Dijcke momboirs over Huijbrecht Van Hove Mertensone daer

moeder af was Cathelijne Van Dijcke verkopen aan Elisabeth Everaerts x Jacop Guens een rente van acht carolus gl

en vijf st op het vierde paert van een hofstede opt Lanck eijnde eertyts toebehoort hebbende Gillis Guens des

voors Jacops voorsoon.

KB1166: Fo 9: 22 jun 1641:

Merten Van Hove Huijbrechtsone x Barbara Van Aerschot blijkende rentebrief ten profijte van wijlen heer Willem De Grove dd 17 jan 1629 ter cause van een rente van 300 gl – mits het schyden van bedde & proprietyt was gedevolveert op wijlen Huijbrecht Van Hove des constituants voorsone – en daar hij dese werelt is overleden sonder wettige kinderen achter te laten.

KB1166: Fo 34: 15 jul 1643:

Barbara Van Aerschot x Merten Van Hove verkopen voor het leenhof aan Hendrick Van Roest x Appolonia Van Hove een half bunder land opt Keerbergenvelt.

KB1166: Fo 65:

Merten Van Hove Huijbrechtssone lantman woonende te Ninde (1645).

KB1167: Fo 34v: 14 jun 1658:

Jan Bosmans wijlen Janssone bij gifte donatio inter vivos aan Cathelijn Bosmans zijn dochter woonende opt Groot Begijnhof binnen Mechelen ende toekomende begijnken ierst een erfelijke rente van 288 gl 16st bekent bij Merten Van Hove x Barbara Van Aerschot ten prouffijte van voors comparant & gehypothqueert op seker hofstede metten huijse schuere stallinge hove & toebehoorten mitsgaders op de landen ende bempden, als het Wielbemdeken, de Hooghe ende neer espen met het Spijckelenblock groot vier bunderen.

Nog aan deselve dochter de somme van 511 gl etc ...

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Hubertus,

     Van Hove Matheus,

     2. Van Hove Maria, (°) Keerbergen 07.07.1622 (g. Ricx Henricus en Van Aerschodt Barbara),

     Van Hove Clara, (°) Keerbergen 07.12.1624 (g. Vande Put Petrus en Van Reijmenam Catharina),

     Van Hove Joannes, (°) Keerbergen 10.08.1627 (g. Van Deijck Joannes en Goesen Anna),

     Van Hove Anna, (°) Keerbergen 04.04.1630 (g. Gooten Cornelius en Ricx Anna),

 

3. Goitens Willem,

KB1165: Fo 123v: 13 jun 1630:

Jenneken Van Hove wijlen Francoisdochter lest we Gaspar Van Cobbens voor derfelijkheijt heeft gederft aan de kinderen behouden van wijlen Adriaen Van Meerkercke als van Jan Marissen heuren tweeden man, mitsgaders van den voors Gaspar Van Cobbemsem heuren derden man, compareerde mede Jan Meert x Emerentien Marissens, Hendrik Gillays x Cathlijn Marissens ende Huijbrecht Marissens alle kinderen van voors Jan Marissens vanden voors tweeden bedde; item Huijbrecht Van Hove notaris ende coster tot Werchter met proc van Peeter De Lantsheer x Anneken Van Cobbemse Gasparsdochter vanden lesten bedde en tot desen van Jaecques Van Meeuwekerken alnoch kindt van den iersten bedde, van Cathlijn Marissens x Hendrik (Verleije?) verkopen aan Willem Goijtens Anthonissone daer moeder af was Cecilia Verbraecken seker parceel lants eertyts stede geweest.

 

Gootens Cornelius,

 

Gootens Franciscus,

    

Gootens Anna, XII - XIII (S3123 + S6239), (°) Keerbergen 14.02.1608 als Goosens Anna (g. Van Hove Martinus en Rams Anna),

 

Gootens Cathelijne, XII (S3397),

 

4. Van Hove Joanna, XI (S1107 + N1645).

 


 

XII - XIII - Fierens Petrus (S3122 + S6238), (°) (niet R, ), (x) Rijmenam 23.01, x Keerbergen 20.02.1632 (g. Petrus Rams en Nicolaus Verstraeten) met Goijtens - Goelen - Gootens - Hoijtens Anna (S3123 + S6239), (°) Keerbergen 14.02.1608 als Goosens Anna (g. Van Hove Martinus en Rams Anna).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Fierens Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Fierens Elisabeth, XII (S3119), (°) Rijmenam 24.08.1634 (g. Cornelius Leijns en Elisabeth Op de Beke),

 

Fierens Petrus, (°) Rijmenam 17.12.1636 (g. Petrus Fransch en Maria Van Hove), x 2 Keerbergen 18.01.1670 (g. Jan Fierens en Jan Bosmans) met Bosmans Maria, deze x 1 Keerbergen 19.02.1669 (g. Bosmans Egidius en Holemans Adrianus) met Holemans Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Holemans Joannes, (°) Rijmenam 24.04.1672 (g. Adrianus Guens en Joanna Bosmans),

     2. Fierens Joannes, (°) Rijmenam 05.04.1671 (g. Joannes Bosmans en Anna Firens),

     Fierens Maria, (°) Rijmenam 02.02.1673 (g. Franciscus Lens en Maria Frans),

     Fierens Joanna, (°) Keerbergen 29.06.1680 (g. Petrus Fierens sr en Joanna Bosmans),

     Fierens Clara, (°) Keerbergen 13.07.1683 (g. Joannes Guens en Clara Verbraken),

     Fierens Catharina, (°) Keerbergen 29.03.1686 (g. Joannes Fierens en Catharina Verbraken),

 

Fierens Jan, (°) Rijmenam 27.12.1638 (g. Martinus Van Geunis en Johanna Van Gele),

 

Fierens Anna, (°) Rijmenam 02.10.1641 (g. Guilielmus De Grove en Catharina Guns), x Rijmenam 12.11.1661 (g. Joannes en Petrus Firens) met Frans Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Frans Joanna, (°) Keerbergen 14.11.1662 (g. Meert Martinus en De Roij Joanna),

     Frans Cornelis, (°) Keerbergen 27.07.1665 (g. Verlinden Cornelius en Frans Catharina),

     Frans Joannes, (°) Keerbergen 05.06.1667 (g. Fierens Elizabeth),

     Frans Petrus, (°) Keerbergen 23.04.1668 (g. Fierens Petrus en Meert Barbara),

     Frans Maria, (°) Keerbergen 01.02.1671 (g. Fierens Joannes en Frans Maria),

     Frans Egidius, (°) Keerbergen 22.10.1673 (g. Guens Egidius en Fierens Maria), x Keerbergen 05.05.1696 (g. Frans Cornelis en Frans Petrus) met Valckenborghs Maria, fii in Keerbergen,

     Frans Elisabeth, (°) Keerbergen 11.07.1677 (g. De Couter Joannes en Vermuijten Elisabeth),

     Frans Martinus, (°) Keerbergen 11.11.1680 (g. Rutten Martinus en Verlinden Anna),

     Frans Joannes, (°) Keerbergen 03.10.1683 (g. Guens Joannes en Ceulemans Maria),

 

Fierens Barbara, XI (S1561), (°) Keerbergen 10.09.1645 (g. Joannes Geens en Barbara Van Nuffel),

 

Fierens Maria, (°) Rijmenam 02.02.1650 (g. Joannes Guens en Maria Varien...).

 

 

 

XII - Guens - Goens Jan (S3396), x met Cathelijne Gootens (S3397).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guens - Goens Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Jan, XI (S1698).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom