Voorouderlijst Gobbelijns Wouter

 

Gob(e)lin, Gobeleyns, Gablin, Joblin

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Go(d)brecht of Gobboud.

 


 

XIV - XV - XIX - Gobbelijns (Wouter), ° ca 1500, x met Verelst Kathelijne.

 

Uit dit huwelijk:

 

? Gobbelijns Petrus,

Het gaat om een pachtcontract (met dank aan Paul Peeters) tussen Petrus Gobbelijns, zoon van Walterus en toen nog wonende te Wakkerzeel, enerzijds en Judocus De Vroye in naam en opdracht van Maria Van Baersdorp, weduwe en vruchtgebruikster van de goederen van Joannes Bertolffs, anderzijds. Joannes Bertolffs was gewoon raadslid in de Raad van Vlaanderen en allicht niet onbemiddeld. Het voorwerp van het pachtcontract is de hofstede Verloren Cost te Gruninghe met alle aanhorigheden, gelegen te Korbeek-Lo.  Alles wijst er op dat Petrus Gobbelijns uitweek van Wakkerzeel naar Korbeek-Lo om de pachthoeve te gaan bewonen.  Er staan echter te weinig gegevens in de akte om te weten wie die Petrus Gobbelijns is, maar wellicht is hij een broer is van Wouter Gobbelijns, geb. ca. 1530. 

In het bijzonder wil ik wijzen op het oude taalgebruik. Het is echt de moeite om de akte te lezen. Een pareltje.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854 fol. 271v., ake dd. 30 december 1569.

Condt zij allen lieden dat Peeter Gobbelijns zone Wouters, nu t(er) tijt woonen(de) te Wackerseel, in tegenwoirdich(ey)t der schepen(en) van Loven(e) naebescreven gestaen, heeft genomen en(de) bekinde genomen te hebbenne tegen meester Joos De Vroye als gecommitteerde van jouff(rouw)e Marie Van Baersdorp, tochtersse vanden achtergelaeten goeden van wijlen heeren en(de) meester Jan Bertolffs, raedt ordinaris ons g(enadichs) h(eere) des c(onincx) in zijn(en) Raide van Vlaenderen, haer hoff, geheeten Verlooren Cost te Gruni(n)ghe, gelegen inde prochie van Corbeeck Overloo metten huysen, hoeven, schueren, stallen, winnen(de) landen, boomgaerden, bempden en(de) anderen zijnen toebehoirten, vuytgenomen het woonhuys met die cameren boven die poorte, den cruythoff en(de) houthuyse daer achter gelegen, met oyck een stuck boogarts, beghinnen(de) aenden hoeck vanen staketsel ter beecken werts tot aende Molenstrate, met oyck het Greffie Block, duyffhuys, den peertstal d(aer)bij gelegen en(de) eylandeken metten water d(aer)o(m)me, met oyck een oft twee vierendeel wijngaerts, gelegen opden Galge(n)berc, te houwen en(de) te winnen van nu halff meert naestcomen(de) a(n)no xvc. lxix stilo Braban(tie) eenen t(er)mijn van twelff jaeren lanck dueren(de), deen naer dander zonder middel v(er)volgen(de) daeren bynnen, te weten(e) het voirs(creven) hoff metten winnen(de) landen en(de) boogaerden om en(de) voer de hellicht van alle de vruchten die d(aer)op wassen zullen, den voirs(crev)en termijn gedueren(de), en(de) die bempden, te weten(e) die bempden gelegen in die Weybempden in twee stucken, den bempt achter Voerden Bempt, geheeten Roekeloos Bempt, de helft vand(en) bempt aen Greffiehoffken, ten zelven hoeffken weerts en(de) den bempt bij thoff gelegen, jaerlijcx den voirscreven t(er)mijn dueren(de), om en(de) voer seven en(de) twintich rinsg(ulden) te twintich st(uvers) tstuck, alle jare S(in)te Mertens(mis)se te betalen(e) oft ombegrepen te halff meye daer naestvolgen(de), met conditie dat de voirs(creven) vuytgever oft geco(m)mitteerde van mij jouff(rouwe) voirs(creven) en(de) wynne ten yersten zess(e)jaeren zullen mogen scheyden vander voirs(creve) pachtinge, zoe verre het den eenen van hen belieft, behoudel(ijck) dien die alzoe scheyden wilt, zal gehouden zijn dat den anderen een halff jaer te voeren te cundighen, item zal de v(oir)s(creven) winne jaerlijcx als de vruchten tijtveerdich zijn om inne te doene, de voirs(creven) geco(m)mitteerde oft die last van mij vrouwe voirs(creven) hebben, zal gehouden zijn de conde te doene om van harent weghen aldaer eenen man te seynden die daer zal hulpen, binden, den wagen layen en(de) tassen indie schure, alzoet behoirlijck es en(de) dien zal de winne den montcost geven en(de) de meestersse de dachueren en(de) als de vruchten gebonden zullen zijn, zoe salmense opt velt deylen en(de) mits dien zal de voirs(creven) wyn gehouden zijn altoos de hellicht vand(er) zijnd(er) meestersse yerst inne te vuerene, te weten(e) altoos het yerste voerder voerde voirs(creve) vuytgeversse en(de) dander voeder voer hem selven en(de) zoe voirts tot dat alle de vruchten inne zijn zullen ende zoe wanneer de voirs(crev)en vuytgeversse haer vruchten zal willen dorsschen en(de) die begeert te hebben, zal de voirs(creven) win gehouwen zijn haere de v(oir)s(crev)en vruchten te Loeven te leveren ald(aer)t der voirs(crev)en vuytgeversse oft haeren geco(m)mitteerde believen zal, item de voirs(creven) winne zal alle de landen voirs(creven) wel en(de) loffel(ijck) moeten winnen, mesten ende werven, gelijck regenooten boven en(de) beneden, te weten terwe en(de) rogge op zijn vier getijdige voeren, die gherste op drije voeren en(de) die haver op zijn twee voeren, item de voirscreven win zal alle de huysingen van(den) voirs(creven) hove wel en(de) loffelijck moeten onderhouwen vander onderste rychele nederwarts totter plaeten toe op zijnen cost ende alsmen aen(de) voirs(creve) huysinge deckt oft plect, zoe zal de de (!) win moeten aenhaelen leem, walleme, savel, tichelen, kareelen ende tghene desmen daertoe behoeven zal van ouden, welcke aengaende, item zullen de voirs(creven) win en(de) winnersse dofft dat opde voirs(creve) goeden wassen zal, halff en(de) halff deelen en(de) dit ten gelijcken costen t(er) eerden leveren, maer zal de voirs(creven) winne de voirs(creve) helft van zijn(en) meestersse moeten te Loven vueren op zijn(en) cost, daert haer oft haeren geco(m)mitteerde believen zal, item de voirs(creven) winne zal alle jaere coopen mest oft stroe totter sommen toe van eene(n)twintich rinsguld(en), waeraff de voirs(crev)en vuytgeversse zal moeten dragen de twee deelen vanden meste en(de) de voirs(creven) win het derdendeel maer vind(en) stroo, zullen de vuytgeversse betalen deen hellicht en(de) de v(oir)s(creven) win dander hellicht behouwen, dat de voirscreven win gehouwen zal zijn te bewijsenne wier en(de) van wyen dat hij dat gecocht heeft ende gepe(n)newert zal hebben ende dat de win dat stroo en(de) allen stroo, den voirs(creven) hove toebehoiren(de), zal met zijnen beesten moeten slijten ende d(aer)aff mest maken en(de) dat vueren op die landen vanden voirs(creven) hove, zoe wel op de veerste als op die naeste, zonder ee(n)nich mest oft stroo te mogen vercoopen noch op andere landen mogen vueren zonder argelist, item zal de voirs(creven) win noch gehouden zijn voer zijn affscheyden vand(en) voirs(creven) hove op zijnen cost dat mest vuyter messie en(de) hove te vueren opt lant vand(en) voirs(creven) hove en(de) dat te beyden voer innegaen meert, zoe wel op die veerste als op die naeste landen, item de winne zal oyck gehouden zijn tot zijn(en) affscheyden de voirs(creve) landen besayt te laeten op zijn vier voeren en(de) te mesten alzoet behoirl(ijck) es ende de storte ende brake al omme gedaen, item es noch conditie en(de) voirweerde, zoe verre men daer eenen mergel cuyl vondt, zoe zoude geco(m)mitteerde vand(er) voirs(creve) jouff(rouwe) alle jaer eenen cuyle oft zoe vele alst hem gelieven zal, doen graven en(de) de winne zal den mergel opde landen moeten vueren, zoe wel opde veerste als opde naeste, item zal noch de winne moeten houwen een hondert schapen oft d(aer)omtrent en(de) tot dijen vijff goede loffel(ijcke) stercke werckpeerden, item noch zal de voirs(creven) win gehouden zijn tot zij(en) affscheyden int voirs(creven) hoff te laeten twintigh mandelen stroots, item en zal de winne egheen vanden landen vanden voirs(creven) hove moghen vuytgeven yemande anders om te winnen noch oyck zijn selff landen mogen winnen en(de) werven des(en) t(er)mijn dueren(de), item de voirs(creven) win en zal egheen vand(er) voirs(creven) landen mogen hoer vruchten oft lantsaten vuytgenomen een halff bunder oft d(aer)omtrent dat hij die brake zal mogen besayen, d(aer)aff de winne deen helft hebben zal en(de) de voirs(creve) vuytgeversse oft haeren geco(m)mittteerde dand(er) hellicht ende daer naer zal de voirs(creven) winne het halff bunder voirs(creven) nyet vand(en) besten noch vand(en) maetsten mogen met pasture besayen tot zijne behoeff, item noch zal de voirs(creven) win hebben voervuyt het block bijde Pittenstrate, behalven de vruchten vand(en) ooftboomen d(aer)op staen(de), item de voirscreven vuytgeversse zal altijt mogen poeten alboomen ende ooftboomen doen planten daert haer believen zal zond(er) zonder (!) tegenseggen des voirs(creven) wins, item noch zal de voirs(creven) winne gehouwen zijn te Loven te vueren den wyn die de voirs(creven) aenleggersse heeft opden Galgenberch en(de) die reven staken en(de) corttelingen die daer vallen zullen en(de) thout dat de voirs(creve) vuytgeversse opt hoff zal doen maken vand(er) ouden ooftboomen, verdroghde tacken van(de) ooftboomen en(de) van opgaende houte ende boven dien alnoch te doen alle jae(re) drije carweyen met wagen en(de) peerden een mijle rontso(m)me Loven(e) oft daer omtrent, item de voirs(creven) win zal mogen truncken alle trunckhout tzijnen behoirlijcken tijde ende te zess(e) jaeren eens in die voirs(creve) bempden en(de) weyden, staende zoe verre thalffsteel streckt en(de) behoirt te gaene, vuytgenomen alboomen ende alle andere opgaen(de) hout, item de win zal oyck hebben ende truncken, dat opde hagen vande voirs(creve) landen wassen zal en(de) alle die v(er)droeghde willigen en(de) popelieren ende voer elcken alzoe v(er)droeghde boome zal de voirs(creven) win schuldich zijn te pooten twee poeten van(den) zelven zape, item es noch voirweerde dat de voirs(creven) win alle de voirscreven goeden jaerlijcx den voirs(crev)en t(er)mijn dueren(de) wel en(de) loffel(ijck) bevreden zal ende altijt wel bevreedt en(de) beheympt houden en(de) alzoe te laeten tot zijne affscheyden ende zal insgelijcx de voirs(creven) win gehouden zijn alle de straten en(de) wegen te onderhouden ende alle waterleyden te veghen tusschen en(de) aende v(oir)s(creve) goeden gelegen zonder cost oft last van(de) v(oir)s(creve) jouff(rouw)e Marie Van Baersdorp ende zoe erre daer ee(n)nich gebreck in valt, zoe dat de zelve beleydt en(de) gecalengiert wordden dat de v(oir)s(creven) win dat tot zijnen coste en(de) laste zal moeten dragen, item zal de voirs(creven) win schuldich zijn alle de bremen, hayen en(e) dornen oft dier gelijcken in die voirs(creve) landen, bempden en(de) boomgaerden wassende, vuyt te roeden, grebben te vullen en(de) alle de ooftboomen buyten en(de) bynnen de boomgaerde, staende te drije jae(re)n eens te wintere te ontgraven en(de) te meerte zoe dat behoirt, weder te decken en(de) die boomen vuyt te houwen en(de) zoe verre de winne des voirs(creven) es, nyet en dade, zal de voirs(creve) jouff(rouwe) oft haeren geco(m)mitteerde dat mogen doen doen op des v(oir)s(creven) wins coste en(de) laste, item es noch voirweerde dat de win nyet vele oft merckelijcken om gelt zal varen met zijn(en) weghen oft peerden buyten den hove, ten vander voirs(creven) hove, hoe cleyn dat wezen mochte, ende alle deser conditien, etc(etera), hinc inde no(m)i(n)e et in qualitate ut sup(ra) obligan(do) necno(n) m(a)g(ist)ro Judoco renu(n)c(iando) in forma ende voer tvoldoen om wegen des voirs(creven) Peeters, zijne borge gebleven en(de) hebben hen v(er)bonden als principael ind(ivisi)m oblig(ando) Willem Van Langendonck en(de) de v(oir)s(creven) Wuter, vader deser voirs(creven) Peeters et p(ri)mus, coram Schoere, Bucq, dece(m)bris xxxa.

Sen(tentiatum) p(er) m(agistrum) Judocum p(re)dictum, cor(am) Schore, Ympens, junii xxvia., a(n)no xvc. lxxvi.

 

Gobbelijns Wouter, XIII - XIV - XVIII, ° ca. 1530.

 


 

XIII - XIV - XVIII - Gobbelijns Wouter, ° ca. 1530, x met

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

- 30 okt 1593: Huijbrecht Spoelbergh x Lijsbeth Van Boemen ‎‎ derven aan Wouter Gobbelvoets sone wijlen ... ? ende Kathlijne Verelst
- 12 dec 1619: Merten Maerschalk met proc van Jan Pasteels heer van Oplinter na de dood van Wouter Gobbelvoets.

Wer1847 fo 97v: 23 jan 1596:
Willem Van Langendonck sone wijlen Jans woonende tot Haacht na vonnis verkoopt huis en hof met een half dm in Wakkerzeel in de Smitstraet aan Jan en Hendrik Gobbelincx kinderen wijlen Wouter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Gobeleyns - Gobbelens - Goblens ... alias Wouters Henricus, XII - XIII - XVII, ° ca. 1560,

 

Gobbelijns - Gobbelincxs Joannes.

 


 

XII - XIII - XVI - Gobeleyns - Gobbelens - Goblens ... alias Wouters Henricus (S2574 + S2794 + S3606 + S3854 + S4834 + S38802 + S38816), ° ca. 1560, + Werchter 1634, x 1 met Joanna - Susanna Van Hove (S2795 + S3607 + S4835 + S38803 + S38817), x 2 met Margaretha Van Meerbeeck (S2795 + S3855).

 

Onderstaande akte en info met dank aan Paul Peeters.

Uit de onderstaande akte van leenverhef dd. 13.02.1637 blijkt dat Catharina Gobeleyns (echtg. van Ludovicus Geens) de dochter is van Henricus Gobeleyns (bron : Leenregister Werchter 1681, art. 317). Vermoedelijk is zij geboren vóór de aanvang van de doopregister te Werchter in 1618. Voordien zullen er ook wel al parochieregisters geweest zijn, maar deze zijn alleszins niet bewaard gebleven. Bemerk wel dat er een Henricus Gobelens overleed te Werchter op een niet vermelde datum en maand in 1634 als man van een niet nader genoemde Margaretha.

In een tweede akte van leenverhef dd. 10.12.1669 (zelfde artikel) wordt Henricus Van Avont als 2e man gemeld van Catharina Gobeleyns, evenals van wijlen haar 1e man Ludovicus Geens. Deze laatste overleed te Werchter op 18.02.1648, dus een klein half jaar vóór het 2e huwelijk van Catharina Gobeleyns.  Ludovicus werd de dag nadien te Werchter begraven.

Opden 13en. feb. 1637 voor heer en. mr. Michiel Marcell, stadthr., Fredrick Heymselmans en. Lauwereys Van Krieckengem, leenman., heeft Loudewijck Geens als man en. momboir van Catlijn Gobbelens te leene verheven naer doode Henrick Gobbelens, haeren vader, een dachm. ende xviij roeden bempts, gelegen tot Wackeseel oft Rotselaer inde Cans Blocken, regen. Anthoen Van Ermegem ter ir., den heere doctoir Lieser ter ijr., de leybeecke ter iijr. ende iiijr. sijden, blijvende de voors. Catlijn Gobbelens hiervan sterffvre. ende heeft den voors. Loudewijck Geens als haeren voorganger gedaen hulde, manschap ende eedt van trouwen. Thergeweyde  4 - 0

Opden 10en. decemb. 1669 heeft Henrick Van Avont, tweeden man der voors. Catlijn Gobbelens, den eedt vernieuwt naer doode Loudewijck Geens over de voors. partije.

Aktes met dank aan Christine Savat

Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht

Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht

Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht

Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht

In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke.

Wer1848: Fo 4 (24 april 1602):

Derfgen wijlen Cathlijn Moons dochter wijlen Elisabeth Van Hove te weten Jakob Van Roost hem verstorven van wijlen Margrete Van Roost synen moije daermede den anderen bruer zijn suster hem hebben geconsenteert ende mits noot zijnderzelven ten hallen te brengen Willem Scrijns wn Cathelijne Van Hove daermee haer kinderen hem hebben geconsenteerd ende mits noot zijn ter hale te brengen Henrick Gobelijns x Jenne Van Hove ende gelooft den selven ter halle te brengen mis noot zijnde … heeft hieromme oock geconsenteerd Cornelis Van Roost en hebben overgegeoiyt ende getransporteert het goet eertyts toebehoort hebbende Gielis Moons alias Moelaert te weeten het huijs ende hof met den amer gelegen tot Niende voor de hellicht comende van voors Elisabeth als tsamen vercregen hebbende aen Cornelis Verbeeck mede erfgen. Op last dat den voors Cornelis sal dragen de schulden van voors Elisabeth ende Gielis Moons daervan zij erfgen ende opdrageren niet en sullen gehouden wesen het welck den voors Cornelis heeft aenveert ... welke actien paert ende gedeelten gegoet en geerft sijn aan Cornelis Verbeeck x Lucia Lauwers.

SAL 6340/ B: bedezetting  Werchter °1597:
71. Henrick Gobbijns heeft huis & hof groot met land ende bempt vier bunderen, daeraf drij dm sijn leen, ende huert 2 en half bunder bempt vijf dm broeck ende ontrent vijf dm lant, eenen ploegh, twee peerden ende zesse koijen.
Wer1847 fo 145: 20 okt 1598:
Hendrik Vandenberghe verkoopt drie dm land te Winbraeken hem ten dele gevallen in S+D tusschen Hendrik Paeps in de naam van Anthonis Vandenberghe met zijnen broeder aangegaan aan Hendrik Gobbelincx tot behoef van Marie Gobbelinckx zijn dochter en van de kinderen die hij nog zal hebben met zijn tegenwoordige huijsvrouwe Susanna Van Hove.
Wer1847 fo 165v: 21 apr 1599:
Aert Van Hove uit Mechelen ook voor Cathlijn Van Hove zijn broeders dochter verkoopt aan Hendrik Gobbelens en de wettige kinderen van wijlen Jan Cluppels een half bunder land in Werchter nu in huringe bezeten bij Cornelis Vandeneijnde.
Wer1849/ 1 fo 73: 21 jan 1631:
Attestatie Hendrik Gobeleijns heeft gecocht van Remeijs Verthiers en sijne huijsvrouwe saliger des geleden van jaere 1600 (en??)‎ seker stuck broekbempt gelegen in de Wijden Ham nu geheeten den Nieuwen Doorsteeck, verclaerende dat in het voors stuck broeckbempt gegoeijt sijn geweest sijne kinderen met Johanna Van Hove,
 gelijck voorts is geschiet soo hij veclaerde op eenen gerecht daege voor schepenen van Werchter ten huijse van Waelrandt Van Lantrop ten tyde dat mr Peeter De Cock sris deser heerlijckheijt is geweest, ende nochtans tot nogh toe genen erfbrief en heeft connen becomen noch dat de goedenisse op het register van voors De Cock niet en is te vinden hoewel hij declarant de pontpenningen heeft betaalt aen Peeter Lauwers alias De Doncker, denwelcken den chijns daerop is treckende als is blijkende uit de chijnsboeck van Jan Van Lantrop maijer tegenwoordigh deser heerlijckheijt van Werchter.

 

In de volgende aktewordt enerzijds melding gemaakt van Henricus Gobbeleyns en zijn vrouw Margaretha Van Meerbeeck, inwoners van Werchter, en anderzijds van Joannes Van Meerbeeck en Elisabetha Hensmans (Hemsmans), inwoners van Tildonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 93v., akte dd. 6 november 1628.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Margriet Van Meerbeeck met consente, wille, wete en(de) overstaen van Henrick Gobbeleyns, haers mans, woonen(de) te Werchter, bij manisse heeft opgedragen met behoorlijcke v(er)thijdenisse een halff boender en(de) vijff royen landts onbegrepen der maeten, gelegen onder Thildonk op Thildonck Veldt, reg(eno)ten den H(eyligen) Geest van Thildonck ter ie., d' erffgen(aemen) Jans Van Langendonck ter iie., Anthoon Van Malcot ter iiie. en(de) Barbara Van Meerbeeck ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Jan Van Meerbeeck, soo voor hem als voor Elizabeth Hemsmans, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Thildonck v(oor)s(chreven), per mo(nitionem) et satis et waras op drije pen(ningen) Lovens tanquam prout jure ende oft naermaels bevonden worde dit v(oor)s(chreven) parcheel meer belast te sijne als met s' heeren chijns, sullen de coopers allen t' s(elv)e t' hennen laste moeten nemen mette v(er)loopen van dijen, coram Grave, Stockmans, novembris via., 1628. 

 

De onmiddellijk volgende akte op de voorgaande gaat eveneens over Henricus Gobbeleyns en Margaretha Van Meerbeeck. Zij worden in de onderstaande akte vermeld als de voorschreve opdraegeren. De akte is van dezelfde datum.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 93v., akte dd. 6 november 1628.

Item in p(rese)ntia als voor, gestaen die v(oor)s(chreve) opdraegeren, per mon(itionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een halff dachm(ael) landts, gelegen onder Neder Assent opt Groot Molenveldt, reg(eno)ten Joris Bolleberchs ter ie., jo(ncke)r Joris Swijnkens ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est die v(oor)s(chreven) Anthoon Van Meerbeeck, woonende tot Thildonck v(oor)s(chreven), per mo(nitionem) et satis et waras op s' heeren chijns ende oft naermaels bevonden worde dit v(oor)s(chreve) parcheel meer belast te sijn, t' ware van renten oft chijns, sal den cooper allen t' selve t' sijnen laste moeten nemen, eisdem.

Item is te weten dat dese twee parcheelen tsaemen sijn v(er)cocht om en(de) voor drije hondert rinsg(uldens) eens, los en(de) vrije geldt, eisdem.

 

Het gaat hier om twee opeenvolgende akten van dezelfde datum. In de eerste akte maakt men enerzijds melding van Henricus Gobbelijns en zijn vrouw Margaretha Van Meerbeeck als opdragers (verkopers) en anderzijds van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck als kopers. In de tweede akte treden dezelfde personen als opdragers op, maar dan zijn de kopers Martinus Maerschalcx en zijn vrouw Anna Costers (De Coster).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 92v., akte dd. 1 oktober 1627.

Item, in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Margriet Van Meerbeeck met consente, wille, wete en(de) overstaen van Henr(ick) Gobbelijns, haers mans, p(er) mo(nitionem) hebben t' saemen opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse drije vierendeelen landts, gelegen onder Herent te Kelffs opt Cleyn Keyster Velt, reg(eno)ten Coenraerdt Van(den) Broeck ter ie., de wed(uw)e Oliverii ter iir., ... [n.v.], expos(ito) impos(itus) est Geeraerdt Ingelborchs, soo voor hem als voor Anna Van Langendonck, sijne huysv(rouw)e, p(er) mo(nitionem) et satis et waras op s' heeren chijns van(den) gronde tanquam prout jure, coram Borchgraeff, Beringhen, octobris ia., 1627.

Item partijen v(er)cleiren den rechtveerdigen prijs van(den) coop te bedraegen ter somme van hondert xxv r(insguldens) eens boven slach, hoogen en(de) andere oncosten, eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 93r., akte dd. 1 oktober 1627.

Item in p(rese)ntie als voor gestaen die v(oor)s(chreve) opdraegeren, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse een dachm(ael) landts, gelegen onder Herent opt Blommaers Velt, reg(eno)ten d' erffgen(aemen) Baltazar Van Caerel ter ier., Willem Verhulst erffgen(aemen) ter iier., den voetwech over t' velt ter iii. en(de) het leyloopken oft beecxken ter iiii. sijden, expos(ito) imp(ositus) est Merten Maeschalcx, soo voor hem als voor Anna Costers, sijne huysv(rouw)e, p(er) mo(nitionem) et waras satis et waras op s' heeren grondt chijns tanquam prout jure, coram eisdem.

Item partijen v(er)cleiren den rechtveerdigen prijs te sijn om en(de) voor twee hondert vijfthien rinsguldens eens boven slach, hoogen en(de) andere ongelde, eisdem.

 

Nu blijkt uit een andere akte dd. 05.11.1627  dat Joannes Van Meerbeeck sone wijlen Petrus, inwoner van Rotselaar, zijn voorkooprecht (naderschap) liet gelden op de drie vierendelen land te Kelfs onder Herent en een dagmaal op het Blommersvelt onder Herent. Het waren twee eigendommen die Margaretha Van Meerbeeck en haar man Henricus Gobbelijns aanvankelijk hadden verkocht op 01.10.1627 aan respectievelijkl Gerardus Ingelborchs en Anna Van Langendonk (eerste perceel) en aan Martinus Maerschalcx en Anna Costers (tweede perceel). Het valt op dat Martinus Maerschalcx ook werd vermeld als Mollemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 134r., akte dd. 5 november 1627.

Item Jan Van Meerbeeck sone wijlen Peeters, woonen(de) tot Rotselaer, in presentia, et(ceter)a, heeft hem gepresenteert als naerderlinck tot seker drije vierendeelen landts, gelegen onder Herent te Kelffs, vercocht bij Margariet Van Meerbeeck en(de) Hendrick Cobelijns, gehuysschen, aen Geert Ingelborchs en(de) tot een dachm(ael), gelegen opt Blommersvelt, bij de s(elv)e gehuysschen vercocht aen Merten Mollemans oft Mae[r]schalx in prima, hebben(de) tot dijen eynde geconsigneert op deser stadt registre als onder de weth goudt en(de) silver, te weten Spaensche ducaten en(de) twee schellinghen, presenteren(de) den geheelen coop te suppleren, soo wanneer coopers en(de) v(er)coopers hen sullen hebben geexpurgeert over den rechtveerdigen prijs, coram jo(ncke)r Jan De Borchgraeff en(de) Jan Van Beringhen, va. novembris 1627.

 

Bij deze nog een vervolg aan de voorgaande emails.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 138v., akte dd. 15 november 1627.

Item, in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Geeraert Ingelborchs, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse drije vierendeelen landts, gelegen te Kelffs onder Herent opt Cleyn Keystervelt, reg(eno)ten Coenraert Van(den) Broeck ter ie. en(de) die wed(uw)e Oliverii ter andere sijden, expos(ito) impos(itus) est Christoffel Van Meerbeeck en(de) dat bij maniere van v(er)naerderinghe et satis et waras van dat die voors(chreven) Geeraert t' s(elv)e landt t' sedert sijn vercrijch niet en heeft belast, vercocht noch veralieneert, vercleirende t' s(elv)e alleenl(ijck) belast te sijne met s' heeren chijns, d(aer)op t' s(elv)e hem is v(er)cocht bij Margriete Van Meerbeeck opden eersten octobris 1627 in hac camera, coram Borchgreeff, Beringhen, novembris xv., 1627.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Henricus Gobbeleyns zone Walterus, inwoner van Werchter, enerzijds en Martinus Gorts zone wijlen Nicolaus met zijn vrouw Margaretha Leerbeyls, inwoners van het gehucht Kelfs, anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 353r., akte dd. 29 mei 1628.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Henrick Gobbeleyns sone wijlen Wouters ende ... [n.v.], woonen(de) tot Werchter, bij manisse hebben t' saemen opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse drije dachm(aelen) bempdts, gelegen het halff boender daeraff onder Wackerzeel ende het dachm(ael) onder Kelffs oft onder alsu[l]cken heer als de geheele plecke gelegen is, reg(eno)ten de goeden van Clementie Colvers ter ie., Merten Maeschalcx ter iie. en(de) die Voorder straete ter iiie. sijden, den voors(chreven) opdraegere in deylinghe gevallen tegen sijne mededeylderen opden ... [n.v.], expos(ito) impos(itus) est Merten Goirdts sone wijlen Niclaes, soo voor hem als voor Margriete Lerbeyls, sijne huysvrouwe, woonen(de) te Kelffs, per mo(nitionem) et satis et waras eerst op drije schellingen boen t' capittel van S(in)te Peeters te Loven en(de) het halff boender van(den) voors(chreven) bempdt op vijftich schellingen payements den goidtshuyse van(der) Banck, drije pondt payements, vijfthien schellingen payements en(de) xvi stuyvers tsiaers aen(de) kercke van Wackerzeel sonder meer, tanquam prout jure, ende dit om en(de) voor de somme van vijff hondert vijffentwintich rinsguldens eens, los en(de) vrije geldt, tweilff guldens lijffcoop, daeraff de drije rinsguldens aen(de) pen(ningen) van(den) voors(chreven) coop en(de) vijff rinsg(uldens) eens te geven voor een(en) doeck aen(de) huysv(rouw)e des voors(chreven) v(er)coopers, soo verre de voors(chreve) goeden naermaels v(er)naerdert worden, anderssins niet, dyes sal den v(er)cooper allen de lasten, tot date deser v(er)schenen, aff doen, ob(ligando), et(ceter)a, coram Daneels, Beringhen, maii xxix., 1628.

 

Hierbij een akte van emancipatie van de kinderen van Henricus Gobbelijns (Cobelijns), zoon van wijlen Walterus en inwoner van Werchter. Het probleem is dat ik het gezin niet goed kan plaatsen, rekening houdende met het feite dat de geëmancipeerde kinderen jonger dan 25 jaar zouden moeten zijn. Gaat het hier om de man van Joanna/Susanna Van Hove en Margaretha Van Meerbeeck ?

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 371r., akte dd. 23 juni 1628.

Transcriptie.

Item Henricus Cobelijns filius quondam Waltheri, commorans in Werchter,

in p(rese)ntia, et(ceter)a, emancipavit Henricum, Jo(ann)em et Catharinam Cobelijns,

suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts

reconduxit, coram Schoor, Heyden, eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gobelijns Anna, XI - XII - XV (S1397 + S2417 + S19401 + S19409),

 

Gobelijns Maria, XII (S1803),

 

2. Gobeleijns (Gobeleijs - Gobelens - Goblijns) Catharina, XI (S1287 + S1927).

 

 

 

Gobbelijns - Gobbelincxs Joannes, ° ca. 1560, + Wakkerzeel 29.04.1628, x Wakkerzeel 14.07.1596 (g...) met Van Diependael Maria, Wak+.

 

Joannes Gobelijns, zoon van wijlen Waltherus (x N.N.) en inwoner van Wakkerzeel, emancipeert zijn kinderen Petrus, Guilielmus, Hubertus, Joannes, Barbara en Maria.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7510, folio 374v., akte dd. 23 juni 1620.

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Gobelijns filius quond(am) Waltheri, co(m)moran(s)

apud Wackerzeel, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavit) Petrum,

Wilhelmum, Hubertum, Jo(hann)em, Barbaram et Mariam

Gobelijns, suas proles, a pane suo modo debito et

consueto, quo facto H. Van Roost recond(uxi)t, coram

 

Uit dit huwelijk:

 

Gobblijns Joanna, x (niet W, Wak, S, Rot, Bet, Heist, H, ) met Van Hove alias Tijs Joannes, x 2 met Joannes De Coeur de jonge ,

Aktes met dank aan Christine Savat

Op den xxvijen. february 1640 voor heeren de mr. Theodor Mantels, licentiaet inde rechten, stadthoudere, Jan Van Landtrop, meyer tot Werchter, ende Frederick Heymselmans, leen., heeft Abraham Ricx als H. Geestmr. van Werchter, te leene verheven naer doode Peeter Van den Hove alias Thijs onderhalff dachm. eussel, geleghen tot Werchter int Demerbroeck, regen. de Demerbroeckstraete ter ie., d' abdije van Villeers ter ije. ende iije., de erffghen. Huybrecht De Cock met de erffgen. Jan Auroghs ter iiije. end den selven H. Geest ter ve. sijden, ende heeft den voors. Abraham Ricxs als sterffman gedaen hulde, manschap
ende eedt van trauwen. 

Wer1849/1: Fo 64: 19 april 1611:

Jan Van Hove alias Tijs heeft bekent mits eene jaerlijkxse rente van 14 st wesende het vijfde paert van vier gld erfelijck op sekere erffve wesende weijen aen Demerstraete ten laste van Cornelis Vosberghs.

(Machiel Marcou x Elisabeth Vosbergh).

Wer1849/1: Fo 113: 16 mei 1634:

Jan De Wijngaerder x Lucia Van Lantrop verkopen aan Hendrik Gooris x Cathelyn Poortmans drije dm bempts int Blaesbroeck (Dirick Goris, Hendrik Brugmans) onverdeylt tegen Jan Van Hove alias Thijs.

Wer1849/2: Fo 100:

Jan Van Hove alias Thys x Margriete Verthiers hebben bekend schuldig te zijn aende gemeijne ingesetenen van Werchter ter canse soo vander vuijten bedeboeck bij hen voorden dorpe van Werchter gesolliciteert in den naeme van Jan Verthiers synen swaegere …  en dragen een dm land int Blaesbroeck op genoempt den Wijngaert (Remeijs Vertheirs), item het achtste paert ende deel van 5 dm tot Varent genoempt die Meutters (27 jan 1660).

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) worden Joanna Gobbelijns met haar man Joannes De Coeur de jonge genoemd, alsmede haar broer Petrus, die gehuwd was met Anna Verhulst. Dat Joanna Gobbelijns gehuwd was met Joannes De Coeur, is in strijd met uw gegevens dat Joanna gehuwd was met Joannes Van Hove alias Thijs. De gegevens van Christine Savat lijken me hier dan ook niet echt op hun plaats. De Coeur is een vreemde familienaam. Dat Joanna Gobbelijns haar deel in de erfenis overlaat aan haar broer Petrus, zou erop kunnen wijzen dat zij uitweek naar andere oorden.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 239r., akte dd. 9 februari 1637.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven nabescreven gestaen Jenneken Gobblijns met consente, wille, wete en(de) overstaen Jan De Coeur de jonge, haren man en(de) momboir, per mo(nitionem) heeft opgedragen met behoerel(ijcke) v(er)thijden(isse) alle hare actie, paert, deel en(de) gerechtich(eyt), haer competeren(de) in en(de) aen een huys en(de) hoff, groet tsamen een halff boender en(de) een halff dachm(ael), regenoten sheeren straete in twee zijden, Willem De Witte ter iiier. en(de) Joos Van Asbroeck ter iiiier. zijd(en), zoe en(de) gel(ijck) ts(elv)e goet gelegen is te Wackerseel inde Smissestraete, en(de) gel(ijck) des(elv)e acite en(de) gedeelte der v(oer)s(creve) Jenneken v(er)storven en(de) gedevolveert is bijder doet en(de) afflijvicheyt van wijlen hare ouders, zoo zij v(er)claerden, exp(osito) soe is daer inne behoorel(ijck) gegoeyt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Peeter Gobbelijns, broer der v(oer)s(creve) Jenneken, en(de) Anna V(er)hulst, gehuysschen, per mo(nitionem) jure et satis die voers(creve) transportanten ind(ivisi)m oblig(ando) et submitt(endo) in forma et waras tgheheel goet op xii st(uyvers) erffrente aen(de) kercke van Wackerseel, item xxvii st(uyvers) een(en) halven st(uyve)rs sheeren chijnsen, coram Borchgreef, Loomans, february ixa., 1637.

Item is te weten zoo p(ar)tijen v(er)claeren den prijs van desen te bedragen ter somme van hondert carolus g(uldens) eens, los en(de) vrij gelt, d(aer)af de v(oer)s(creve) v(er)cooperen bekennen v(er)nuecht, bet(aelt) en(de) gecontent(eer)t te sijn, eisd(em). 

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Barbara, (°) Werchter 14.06.1620 (g. Gobblijns Petrus en Gobblijns Barbara),

     2. ...

 

Gobbelijns Petrus, (°) Wakkerzeel 04.05.1597 (g. Vander Meren Petrus molitor en Van Diependael Margareta), + Wakkerzeel 23.05.1654 maritus Van der Hulst Anna, (+) 24.05.1654, x Wakkerzeel 21.02.1634 (g. Vande Put Petrus, Verhulst Judocus, Verhulst Henricus en Hubertus Gobbelens) met Verhulst Anna, geen fii te Wak, H, W,

     Uit dit huwelijk:

     Gobelijns proles, + Wakkerzeel ...08.1638,

 

Gobbelijns Barbara,

 

Gobbelijns Maria, (°) Wakkerzeel 03.08.1599 (g. Smets Martinus en Vander Meren Maria), x Wakkerzeel 12.10.1631 (g. Van den Put Joannes en Langendonck Hubertus) met Van den Put Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Put Joannes, (°) Wakkerzeel 15.08.1632 (g. Gobbelijns Joannes en Gobbelijns Catharina),

     Vanden Putt Anna, (°) Wakkerzeel 28.10.1636 (g. Gobelijens Guilielmus en Verhulst Anna),

     Vande Putte Petrus, (°) Wakkerzeel 18.11.1640 (g. Gobbelijns Petrus en Verpaelt Catharina), 

 

Gobbelincxs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 21.02.1602 (g. De Witte Guilielmus en Anna Van Maelcot fa Joachimus Van Maelcot), x Leuven Sint-Geertrui 08.01.1640 met Van Cael - Van Caerle Barbara,

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) staat vermeld dat Guilielmus Gobelijns, zoon van wijlen Joannes en afkomstig van Wakkerzeel, binnenpoorter wordt van Leuven. Guilielmus woonde toen reeds te Leuven. Het gaat hier om de zoon van Joannes en Maria Van Diependael. Guilielmus Gobelijns trouwde (als Goebelinck) te Leuven (Sint-Geertrui) op 08.01.1640 met Barbara Van Cael, waarvan een zoon Joannes (ged. Leuven/Sint-Geertrui) 12.02.1642). Barbara Van Cael (Van Caerle) trad als meter op van Barbara Gobelijns, gedoopt te Wakkerzeel op 24.09.1642, dochter van zijn broer Joannes en diens tweede vrouw Joanna Vanherbruggen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7529, folio 69r., akte dd. 7 juli 1640.

Item Guilhelmus Gobeleyns filius quondam Johannis, oriundus in

Wackerseel, commorans Lovanii, in presen(tia), etc(etera), effectus est huius

oppidi Lovanien(sis) oppidanus intraneus et prestitit jurament(um)

in forma, solvitque jure dominor(um), coram Borchgreeff, Corselius,

julii vii., 1640.

     Uit dit huwelijk::

     Goebelinck Joannes, (°) Leuven St-Geertrui 12.02.1642,  

 

Gobbelincxs Hubertus, (°) Wakkerzeel 11.08.1604 (g. De Coster Damianus en Gobbelincxs Margareta),

 

Gobelens Catharina, + Wakkerzeel 25.08.1636 obiit peste,

 

Gobelens Elisabeth, + Wakkerzeel 18.08.1636, uxor secunda Carel Hubertus obijt peste, 

 

Gobbelyens Joannes, + Wakkerzeel 14.01.1670 dysenteria, (+) 15.01.1670, x 1 Wakkerzeel 11.11.1636 (g. Guilielmus Leerbels, Joannes Verloij, Gobeleyns Petrus en Verhulst Henricus) met Verhulst Susanna, + Wakkerzeel 10.07.1641 uxor, (+) 12.07.1641, x 2 Wakkerzeel 17.08.1641 (g. Gobelyns Petrus en Van de Putte Petrus) met Vanherbruggen Joanna, + Wakkerzeel 18.10.1653 uxor, (+) 20.10.1653, x 3 Wakkerzeel 01.07.1656 (g. Van Langendonck Guilielmus en Vande Putte Petrus) met Everarts Gertrudis, + Wakkerzeel 21.11.1678, (+) 22.11.1678,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gobelijns Guilielmus, (°) Wakkerzeel 21.09.1637 (g. Gobelins Guilielmus en Verhulst Anna), + Wakkerzeel 25.08.1638,

     Gobbelijns Petrus, (°) Wakkerzeel 19.10.1639 (g. Verhulst Petrus en Verhulst Anna),

     2. Gobbelijns Barbara, (°) Wakkerzeel 24.09.1642 (g. Vanherbruggen Cornelius en Van Caerle Barbara),

     Gobbelijns Joannes, (°) Wakkerzeel 30.03.1645 (g. Van Leenput Joannes en Vrients Catharina),

     Gobbelijns Petronilla, (°) Wakkerzeel 05.01.1648 (g. Voets Willem en Willemart Petronilla),

     Gobbelijns Maria, (°) Wakkerzeel 15.03.1650 (g. Gobbelijns Guilielmus en Gobbelijns Maria),

     3. Gobbelens Catharina, (°) Wakkerzeel 16.05.1657 (g. Ingelberghs Joannes en Van Dijck Catharina),

     Gobbelens Anna, (°) Wakkerzeel 25.09.1659 (g. Van Hove Henricus en Hermans Anna),

     Gobbeleijns Susanna, (°) Wakkerzeel 12.04.1663 (g. Verhulst Martinus en Vanden Putt Susanna),

     Goblens Adriana, (°) Wakkerzeel 09.03.1667 (g. Vermeilt Henricus en Scrijns Adriana),

     Gobbelijns Joannes, (°) Wakkerzeel 27.10.1668 (g. Van Merbek Petrus n. Joannes Everaerts en Van Merbeck Maria).

 


 

XI - XII - XV - Van Loy Petrus (S1396 + S2416 + S19400), x (niet S, H, W, Rot, K, Wak, ) met Gobelijns Anna (S1397 + S2417 + S19401 + S19409), deze x 2 Schriek 10.02.1638 (g. Laurent Eggers en Egidius Strommens) met  Egidius Eggers XV (S19408).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Loy Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Loy Niclaes, (°) Werchter 05.05.1626 (g. Cluppels Nicolaus en Gobblijns Catherina), + ...08.1700, x 1 Schriek 25.05.1647 (g. Martin Van Rillaer en Egidius Eggers) met Van Rillaer Anna, x 2 Schriek 07.02.1682 (g. Adriaen Somers en Peter Holemans) met Holemans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. wellicht kinderloos,

     2. Van Loy Magdalena, (°) Schriek 28.02.1683 (g. Hendrik Holemans en Magdalena Van der Auwera),

     Van Loy Jan, (°) Schriek 25.06.1685 (g. Jan Holemans en Paulina Eggers),

     x Rijmenam 29.11.1714 (g. Joannes De Cauter en Adrianus Van Horebeeck) met Vervloessen Anna,

     Van Loy Antoon, (°) Schriek 08.12.1687 (g. Antoon Scherens en Maria Holemans),

 

Van Loy Jan, X - XI - XIV (S698 + S1208 + S9700),

 

2. Eggers Henri, (°) Schriek 10.03.1638 (g. Henri De Neve en Catharina Eggers),

     Eggers Egidius, XIV (S9704), (°) Schriek 24.02.1641 (g. Egidius Wouters en Maria Vercalster), + Schriek 24.10.1693,

    

Eggers Paulina, (°) Schriek 12.02.1645 (g. Walter Bogaerts en Paulina Eggers), + Schriek 14.08.1693, x Schriek 03.01.1668 (g. Peter Vermeylen en Egidius Eggers) met De Belser Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     De Belser Jan, (°) Schriek 02.02.1668 (g. Jan Van Eertryck en Catharina De Belser),

     De Belser Maria, (°) Schriek 28.08.1670 (g. Egidius Eggers en Maria Storms),

     De Belser Joanna, (°) Schriek 25.12.1672 (g. Jan De Belser en Joanna Van den Bosch),

     De Belser Romanus, (°) Schriek 18.01.1676 (g. Romanus De Becker en Maria Appelmans),

     De Belser Peter, (°) Schriek 03.09.1680 (g. Peter De Belser en Magdalena Van der Auwenaerde),

     De Belser Corneel, (°) Schriek 28.02.1683 (g. Corneel Vercalster en Catharina Van Dessel),

     De Belser Andre, (°) Schriek 23.01.1689 (g. Peter Van Rillaer en Anna Van den Eynde).

 

 

 

XII - Luijmoi Cornelius (S1802), x 1 > 1620 met Lauwers Elisabeth, x 2 (niet W, ) met Gobelens Maria (S1803), deze x 1 met Petrus Peeters, en x 3 Werchter 26.05.1665 (g. Boots Petrus en Mr Van Roost Cornelius) met Zegers Michael. Zijn kinderen bij Zegers.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Luijmoi Cornelius.

    

Uit dit huwelijk:

 

1. Peeters Hendrick,

 

2. Luijmoi Maria, (°) Werchter 05.04.1620 (g. Goris alias Bruers Joannes en Van Tongel Maria),

 

Luijmoi Joannes, (°) Werchter 16.06.1624 (g. Michiels Joannes fs Petrus en Holemans Maria fa Petrus),

 

3. Luijmoij Maria, (°) Werchter 20.10.1640 (g. Van Meerbeeck Petrus en Mergorts Maria),

 

Luijmoij Margareta, XI (S901), is dit de vorige ?

 

Loeijmoeij Cornelius, (°) Werchter 03.02.1644 (g. Vermijlen Cornelius en Lauwens Elisabeth), x 1 Rotselaar 22.01.1678 (g. Everard William en Van Crieckinge Joannes) met Bries Gertrudis, x 2 Rotselaar 23.11.1689 (g. Van Crieckinge Andreas en Petrus) met Vancroecten - Van Grochten - ... Maria. Bries Gertrudis, x 1 Rotselaar 23.09.1657 (g. Bries Guilielmus en Vrolijx Philippus) met Van Salm Henricus, x 2 Rotselaar 09.04.1668 (g. Ceustermans Joannes en Van der Smissen ? Daniel) met Lauwers Joannes, + Rotselaar 06.08.1675,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Salm Elizabeth, (°) Rotselaar 29.06.1658 (g. Reijniers Gielielmus en Bries Elisabeth),

     Van Salm Henricus, (°) Rotselaar 01.03.1660 (g. Van Salm Martinus en Vanden Bosch Francisca),

     Van Salm Joannes, (°) Rotselaar 14.01.1663 (g. Van Salm Joannes en Bollens Jacoba),

     2. Lauwers Anna, (°) Rotselaar 06.02.1669 (g. Raeijmaeckers Joannes Baptist en Goris Anna),

     Lauwers Petrus, (°) Rotselaar 02.12.1670 (g. Lauwers Petrus en Meeus Elisabeth),

     Lauwers proles, (°) Rotselaar 19.02.1675 baptisata est ab obstetrice et mortua est,

     3. ...

     4. Laeijmoeijer Joanna, (°) Rotselaar 07.05.1692 (g. Peeters Joannes en Vander Meulen Elisabeth l. Maria Van Criking),

     Leuijmoijers Cornelius, (°) Rotselaar 27.09.1693 fs naturalis (g. Lauwer Jan en Van Hougaerde Maria),

     Leumeijers Jacobus, (°) Rotselaar 08.02.1696 (g. Van Krieckinge Petrus l. Jacobus Bols en Janssens Maria),

 

Luijmoijen N, (°) Werchter 18.08.1647 (g. Van Meerbeeck Christophor en Gorris Catharina).

 

 

 

XI - Geens Ludovicus (Egidius) (S1286 + S1926), (°) (niet W, K, R, S, ...), + Werchter 18.02.1648, x (niet W, H, Rot, P, Beer, K, S, Bon, O, SKW, Ber, I, Bet, R, Wak, ) met Gobeleijns (Gobeleijs - Gobelens - Goblijns) Catharina (S1287 + S1927), (°) (niet W, Rot, S, Bet, H, Wes, Heist, Wez, Wes, ), x 2 Werchter 05.07.1648 (g. Van Esch Hubertus en Luijmoeij Cornelius) met Van Avont Henricus.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Geens Ludovicus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Giens Cristina, (°) Wakkerzeel 28.04.1636 (g. Wauters Leonardus en Keijarts Cristina),

 

Geens Barbara, (°) Werchter 07.12.1639 (g. Van Essche Petrus en Van Hove Barbara),

 

Geens Anna, X (S643 + S963), (°) Werchter 19.03.1642 (g. Nauroxs Dimphna nomine mariti Van Meerbeeck Christophorus en Vertennen Anna),

 

Geens Petrus, (°) Werchter 28.08.1644 (g. Van Nuffel Petrus en Tielens Maria),

 

Geens Henricus, (°) Werchter 23.04.1647 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompaeij Anna), x 1 (niet W, ) met Wauters Maria (S1123 + S2491), (deze x 1 Werchter 17.10.1655 (g. Bruijnincx Joannes, Van Tongelen Arnoldus en Wauters Arnoldus) met Bruynincx Judocus (S1122 + S2490), x 2 Werchter 12.01.1676 (g. Van Vlasselaer Adrianus en De Worteleer Joannes) met Dirix Barbara, (zus van Michael), fa Jacobus en Van Houtfin Maria, deze x 1 Werchter 06.04.1660 (g. Diericx Joannes en Vervoort Guilielmus) met Heijligen Joannes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, S, K,

     1. Bruynincx Anna, X - XI (S561 + S1245), (°) Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris),

     Bruynincx Maria, (°) Werchter 20.02.1660 (g. Arnoldus Machiels en Anna Verhulst),

     Bruynincx Elisabetha, (°) Werchter 04.12.1662 (g. Judocus Roeffs en Elisabetha Bollen),

     Bruynincx Joannes, (°) Werchter 27.11.1665 (g. Bruynincx Joannes en Bruynincx Margaretha), x Werchter 14.03.1699

     (g. Guilielmus Van Dijck en Joannes De Wijngaert) met Wortelaers Maria,

     Bruynincx Petrus, (°) Werchter 12.12.1668 (g. Wauters Petrus en Maria Bruynincx), x Werchter 28.02.1699 (g. Henricus Vermijlen en Jacobus Rijmenants) met Van Camp Anna,

     2. Heijligen Adriana, (°) Werchter 13.02.1661 (g. Vervoort Guilielmus en De Winter Adriana),

     Heijligen Michael, (°) Werchter 24.08.1664 (g. Dierix Michael en Fobelets Anna),

     Heijligen Maria, (°) Werchter 20.08.1669 (g. Dierix Joannes en Holemans Maria),

     Heijligen Henricus, (°) Werchter 02.08.1672 (g. Vervoort Henricus en Van Tongelen Elijsabeth),

     Heijligen Joannes, (°) Werchter 12.09.1673 (g. Dierix Cornelius en Vermijlen Joanna),

     3. Guens Joannes, (°) Werchter ...01.1680 (g. Dirix Joannes en Crispijn Catharina), x Werchter 06.05.1706 (g. Geens Joannes en Bries Petrus) met Bries Maria (Catharina bij x),

 

2. Van Avont Margareta, (°) Werchter 30.03.1649 (g. Schrijns Henricus en Verstraeten Margareta),

 

Van Avont Egidius, (°) Werchter 12.02.1653 (g. Kesselens Egidius en Kastermans Elijsabeth).

 

 

 

Gobeleyns Hubertus, (°) Wakkerzeel 11.08.1604 (g. De Coster Damianus en Gobbelincxs Margareta), x 1 (niet Wak, W, H, ) met Rummens Maria, x 2 Werchter 27.11.1640 (g. Viskens Judocus en Verloij Joannes) met Ceusters (Costers) Maria, (°) Wezemaal 11.02.1617 (g. De Kepper Adrianus en Wijbrechts Maria uxor De Custere Cornelius).

 

Akte met dank aan Christine Savat. 

AVT2:

Den dienaer van het dorp als last hebbende van Hendrik Van Avont borgemeester hebben gesommeert gehadt Hendrik Claes in het jaer 1674 over alle zijne dorpsboeken die Hendrik Claes schuldig was aen Hendrik Van Avont, mits verclaert Huijbrecht Gobbeleijns alsdat hij nijet tot Loven is gegaen oft gevoert en can worden overmits hij heel sieck is.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters:

In de onderstaande akte worden niet  enkel kinderen van Hubertus Gobeleyns en Maria Ceusters (Costers) vermeld.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Maria, Guilielmus en Peter Gobeleyns, resp. tante en ooms van deze kinderen en dus zuster en broers van Hubertus.  Verder  de vermelding van Paul dat Martinus Carlier en Barbara Gobbeleyns een zoon Adrianus Karlier lieten dopen te Leuven (Sint-Geertrui) op 10.03.1670.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8277 fol. 335r°.

In teghenwoordigheyt des heeren meyer ende schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq Coecx vuyt crachte ende naer vermogen sijnder procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende.

Op heden 4 may 1679 compareren. voor mij openbaer notaris ter presentie vande ghetuyghen naerghenoempt Marie Gobbeleyns voordie tochte, Jan ende Guilliam Gobbeleyns, Jan Van Uffel als man en. momboir van Bayken Gobbeleyns, alhier oyck compareren., pnt., ende Anna Gobbeleyns, voor die proprietijt, hen sterck maecken. voor Hendrick Gobbeleyns, hennen jonxsten broeder, minderjaerighe, ende daer toe gebruycken. die macht en. authoriteyt, hen daer toe verleent bij die oppermomboiren der stadt Loven, hebben tsaemen ende elck int besunder verclaert vercocht, gecedeert en. getransporteert te hebben aen Merten Carlier ende Barbara Gobbeleyns, gehuysschen, alhier pnt. en. in coop accepteren., voor hen, henne erffven en. naercomelinghen, alsulcke sesde part oft alsulcke deel, hen competeren. in seeckere huyse, gestaen alhier binnen Loven onder die Borchte, teghenwoordigh bewoont bijde acceptanten, voor die somme van vijftich gul. eens.

Item in seeckeren bosch, gelegen onder Tildonck, genoemt het Finne (?), aen. acceptanten bekent, regenoten d' erffgen. Van. Calster in twee seyden, de straet ter derdere, item eene rente van ses gul. siaers die gelden. is Merten Verhulst ende Ma[r]tynken Vanden Driessch ende sijne goederen, gelegen onder Wackezeel opden Bruel, volgens die brieffven daer van sijnde, gepasseert voor die weth van Werchter, item het derde paert in de hellicht van acht gul. tsiaers die geldende is Jan Bastiaens ende sijne goederen, gelegen tot Wincxele.

Item het derde paert in seeckeren hoff oft blocke daer eertijts een huys placht op te staen, groot een dachmael eenenvijftich roeden, gelegen onder Wackeseel inde Smisstraete, d' erffgenaemen Cansmans ter ir., Jan Dehais ter ijr., de Kercken Wech ter iijr., sheeren straete ter vierdere, Hendrick Vermijlen ter v. seyden.

Item het derde paert in vijff vierendeelen landts vuyt thien vierendeelen, gelegen onder Herent, regen. den Rey Wech ter ir., d' acceptanten ter ijr., alle welcke deelen hen Xcoopers. sijn aencomen ende verstorven bij die doot van Guilliam en. Peeter Gobbeleyns, henne ooms, midts ende voor die some. van twee hondert en. derthien gul. eens, ingerekent en. ghenomen het deel van het huys, gestaen te Loven op vijftich gul. eens, van welcke some. die vercoopers bekennen ten vollen verneught en. betaelt te wesen, casseren. hen acceptanten bij desen absolute quittantie, geloven. die compten. aen allen tgene voors. is, egheene recht, actie oft pretentie meer te reserveren, noch ocy ter saecke van. successie van. voors. henne ooms iet meer te pretenderen, tsij in personeele actien als anderss. dan indijen noch eenige passive schulden vanden selven wijlen Guilliam Gobbeleyns resterende te betaelen sal staen tot laste van. acceptanten, geloven. tghene vs. t' achtervolgen onder henne respective obligatie van hennen persoonen en. goederen, pnt. ende toecomende, met renunciatie in behoorel. forme, constitueren. hinc inde onwederroepelijcken alle thoonders deser ende een ieder van hun int besunder om te mogen compareren voor heeren meyer ende schepenen van Loven ende alomme elders daer des noodigh soude mogen wesen ende aldaer te doen die goedenisse ende ontgoedenisse in alder beste maniere en. naer behooren gerequireert, promittendo, obligando ac renunciando in forma.

Aldus gedaen ten daege voors. ter pntie. van Andries Van Carel ende Peeter Fabri, ghetuyghen, tot desen geroepen ende gebeden, hebben. die vs. respective compten die minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor en. was ondert. L. Henrion, nots.

Welcken volghens heeft den vs. gheconstitueerde den bovenges. contracte notarialen in alle sijne poincten vernieuwt en. herkent, mede sijnde alle die bovenges. vercoopers vuytte voors. parceelen van goederen en. rente ontgoeyt en. onterft, is inde selve gegoeyt en. geerft jure hereditario den notaris Henrion inden naeme ende ten behoeve van Merten Carlier en. Barbara Gobbeleyns, gehuysschen, henne erven en. naercomelingen, idq. monente pretoris et satis et waras, obligan., subm. ac renun. in forma, coram Deketelboetere, Van Dormael, quinta may 1679.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gobelens Barbara, (°) Werchter 24.02.1641 (g. Antonius Rummens en Barbara Aerts), x Werchter 18.07.1671 (g. Gobelijns Hubertus en Van Nuffelen Ludovicus) met Van Nuffelen Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffelen Joanna, (°) Werchter 23.03.1672 (g. Gobelens Guilielmus en Van der Meeren Joanna),

     Van Nuffelen Joannes, (°) Werchter 23.03.1672 (g. Van Es Joannes en Goris Barbara),

     Van Nuffelen Petronilla, (°) Werchter 21.07.1674 (sub cond.) (g. Gobelijns Hubertus nomine filii Joannes en Van den Bosch Maria nomine De Jonge Petronilla),

     Van Nuffelen Maria, (°) Werchter 20.10.1675 (g. Danielis ... en Maria De Coster),

     Van Nuffelen Henricus, (°) Werchter 08.04.1680 (g. Mairtens Henricus en Hendrickx Clara),

 

2. Gobeleyns Petrus, (°) Werchter 05.06.1644 (g. Petrus Gobeleyns en Maria Jansens),

 

Gobelijns Joannes, (°) Wechter 28.02.1647 (g. Joannes Gobelijns en Maria Verschu...), x Werchter 27.06.1680 (g. Van Roost Cornelius en Van Goolen Joannes) met Wauters Clara,

     Uit dit huwelijk:

     Gobelijns Adrianus, (°) Werchter 13.04.1681 (g. Adrianus De Rijck en Anna Gobelijns),

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van de akte, waaruit blijkt dat Adrianus Gobbelens (Goblents), zoon van Joannes (en van Clara Wauters), geboortig van Werchter, poorter van Leuven wordt.  Er werd niet vermeld of het gaat om een binnenpoorter, dan wel een buitenpoorter.  Het tarief van het poortersgeld werd bepaald door een beslissing van de stedelijke magistraat.  Voor het poorterschap zelf moest hij niets betalen, maar waarschijnlijk betaalde hij wel de “kleine rechten”, nl. zes guldens voor een brandemmer en 3 guldens voor de ondersteuning van de vondelingen in Leuven.  In de rand staat een afkorting, waarvan het tweede woord mij tot noch toe onbekend is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7596, fol. 425r., akte dd. 16 juni 1713.

 In tegenwoordighijt der heeren

meyer ende schepenen van Loven

naerbeschreven is gecompareert

Adriaen Goblents sone Jans, geboortigh

van Werchter, is geworden poirter

deser stadt, sijnde de rechten aen

hem quytgescholden volgens de reso-

lutie magistrael in date 29. may

lestleden, onderteeckent J. Van Besten,

dijenvolgens heeft den voors. Adriaen

Goblents gedaen den eede in handen

vanden heere meyer, coram d(omino) Herken-

rode et Corthout, hac 16. junii 1713.

M.T. Dirix, 1713.

            In de marge.

Gratis.

C(opia) h(...) s(igillum) d(ebi)tum.

     Gobelijns Maria, (°) Werchter 05.12.1682 (g. Joannes Van Geel n. Hoolarts en Maria Crabbe),

     Gobelijns Joannes, (°) Werchter 16.03.1685 (g. Joannes Lambeers en Catharina Antonis),

     Gobelijns Danielis, (°) Werchter 15.07.1687 (g. Danielis Gebuers en Clara Hendrickx),

     Gobelijns Catharina, (°) Werchter 29.10.1689 (g. Henricus Gobeleyns en Catharina Claes),

 

Gobeleyns Guilielmus, (°) Werchter 29.08.1649 (g. Guilielmus Gobeleyns en Margaretha Van den Panhuysen),

 

Gobbelijns Anna, (°) Werchter 08.06.1652 (g. Henricus Van Vlasselaer en Anna Geens), x Werchter 26.06.1686 (g. Van Roost Cornelius en Gobeleijns Guilielmus) met Peeters Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Maria, (°) Werchter 15.06.1687 (g. Joannes Gobeleyns en Maria Waghemans),

     Peeters Henricus, (°) Werchter 11.04.1691 (g. Henricus Goblens en Maria Peeters),

 

Gobeleyns Catharina, (°) Werchter 12.04.1657 (g. Henricus Vermeylen en Catharina Zeghers),

 

Gobelijns Henricus, (°) Werchter 28.07.1663 (g. Henricus Van Avondt en Maria Van den Bosch), x Werchter 30.06.1699 (g. Van Roost Arnoldus en Staes Anthonius) met Catharina Vermijlen - Vermuijten,

     Uit dit huwelijk:

     Gobelens Anna Catharina, (°) Werchter 24.04.1701 (g. Joannes Gobelens en Catharina Van Roost n. Anna De Jonge),

     Gobelens Barbarina, (°) Werchter 30.11.1704 (g. Vermijlen (Vermuijten) Petrus en Van de Put Barbara),

     Gobelens Guilielmus, (°) Werchter 01.02.1712 (g. Gobelens Guilielmus en Jacobs Anna).

 


 

Gobeleyns Guilielmus, (°) Werchter 29.08.1649 (g. Guilielmus Gobeleyns en Margaretha Van den Panhuysen), x Werchter 24.01.1677 (g. Tollenaers Ludovicus en Van Roost Cornelius) met Clara Hendrickx, (°) Werchter 16.08.1653 (g. Janssens Joannes en Poortmans Clara).

 

Uit dit huwelijk:

 

Gobelens Barbara, (°) Werchter 24.10.1677 (g. Joannes Gobelens nomine Van Avont en Barbara Gobelens),

 

Gobelens Joannes, (°) Werchter 25.07.1680 (g. Joannes Gobelens en Maria De Coster),

 

Gobelijns Catharina, (°) Werchter 06.12.1682 (g. Henricus Geens en Catharina Van Linden nomine Gebuers), + Werchter 14.07.1734, x ca. 1714 (niet W, ) met Petrus Van Bael, deze + Werchter 14.07.1734, x 2 Werchter 10.05.1735 met Maria Anna Kerckmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Bael Andreas, (°) Werchter 11.11.1714 (g. Andreas Van Roest en Clara Van Bael), + Werchter 16.04.1780,

     x 1 (niet W, ) met Maria Geets, (°) Haacht 19.04.1722 (g. Antonius Haemels en Maria Jacops), + Werchter 30.07.1765, fa Cornelius en Maria Peeters,

     x 2 Werchter 05.07.1768 met Anna Maria Vermijlen,

     Van Bael Egidius, (°) Werchter 03.11.1716 (g. Egidius Geens en Elisabeth Van Vlasselaer),

     Van Bael Joannes, (°) Werchter 01.12.1718 (g. Joannes Huccelmans en Maria Gobelens),

     Van Bael Catharina, (°) Werchter 11.03.1721 (g. Carolus Wauters en Catharina Van Bael), x Werchter 25.08.1750 met Petrus Scheerens,

     Van Bael Arnoldus, (°) Werchter 24.05.1724 (g. Arnoldus Van der Veken en Joanna Bosmans).

 

Gobelijns Maria, (°) Werchter 03.02.1685 (g. Jacobus Hendrix en Maria Crabbe), + Werchter 20.07.1756, x (niet W, ) ca. 1710 met Wauters Carolus,

 

Gobeleyns Anna, (°) Werchter 08.04.1687 (g. Henricus Gobeleyns en Anna Van Vlasselaer),

 

Gobeleyns Barbara, (°) Werchter 23.05.1689 (g. Franciscus Van Vlasselaer nomine ... en Barbara Dierickx),

 

Goblens Maria, (°) Werchter 10.08.1697 (g. Geens Joannes en De Worteleer Maria),

 

Goblens Petrus, (°) Werchter 16.02.1692 (g. Holemans Petrus en Van Haertschot Elisabeth).

 


 

Vermijlen Jacobus, (°) Werchter 15.02.1684 (g. Jacobus Verhulst en Maria Van der Vecken), x (niet W, Wak, ) met Anna Gobeleyns, (°) Werchter 08.04.1687 (g. Henricus Gobbeleyns en Anna Van Vlasselaer), + Werchter 24.10.1654.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Maria, (°) Werchter 27.01.1711 (g. Adrianus Vervoort en Maria Goblens), + Werchter 03.04.1773, x Werchter 18.09.1742 (g...) met Joannes Dirickx, (°) Werchter 13.01.1711, fs Cornelius Dirix en Adriana Van Hoegaerden,

     Uit dit huwelijk:

     Dirix Joannes Baptista, (°) Werchter 05.07.1743 (g. Joannes Wouters en Anna Wouters),

     Dirix Carolus, (°) Werchter 28.01.1745 (g. Carolus Wouters en Adriana Van Hoegaerden),

     Dirix Anna Maria, (°) Werchter 09.08.1747 (g. Joannes Nagels en Anna Goblijns),

     x Werchter 17.05.1774 met Petrus Claes, (°) Werchter 21.07.1745 (g. Petrus Wouters en Lucia Viskens), fs Matthias en Maria Visch,

     Dirix Guilielmus, (°) Werchter 26.01.1750 (g. Guilielmus Vermeijlen en Anna Dejonge),

 

Vermijlen Guilielmus, (°) Werchter 30.01.1713 (g. Guilielmus Gobelens en Maria Lauwens),

 

Vermijlen Joannes, (°) Werchter 18.04.1716 (g. Joannes De Maijer en Maria Vermijlen),

 

Vermijlen Catharina, (°) Werchter  18.04.1716 (g. Adrianus Vermijlen (neef) en Catharina Holemans),

 

Vermijlen Carolus, (°) Werchter 30.01.1718 (g. Carolus Wauters en Barbara Vermijlen (nicht)),

 

Vermijlen Catharina, (°) Werchter 06.04.1723 (g. Guilielmus Gobelens en Catharina Vermijlen), 

 

Vermijlen Anna, (°) Werchter 30.03.1725 (g. Adrianus Vermijlen en Anna Vermijlen), + Werchter 06.08.1761, ongehuwd,

 

Vermijlen Adrianus, (°) Werchter 17.11.1730 (g. Adrianus Egerix en Barbara Gobelens), + Werchter 16.07.1777, x Rotselaar 08.08.1762 (g. Bartholomeus Schepers en Jacobus Van Tongelen) met Catharina Cornelis, ex Kortrijk-Dutsel,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes Baptist, (°) Werchter 28.06.1763 (g. Joannes Baptista Cornelis en Barbara Van Haecht), + W 16.03.1765,

     Vermeijlen Clara, (°) Werchter 15.03.1766 (g. Petrus De Wijngaert en Clara Vantongelen),

     Vermeijlen Anna Catharina, (°) Werchter 28.05.1768 (g. Henricus Janssens en Catharina Smets), + Werchter 23.05.1734,

     x 1 Werchter 03.08.1790 met Gummarus Van den Wijngaert, ex O.L.V.Waver,

     x 2 Werchter 05.02.1806 (g. Petrus Antonius Guens en Joannes Baptist Vermeylen) met Geens Joannes,

     (°) Werchter 20.05.1749 (g. Joannes Baptist Elsen en Maria Van Geel), + Werchter 25.05.1824, fs Henricus en Anna Van Meerbeeck,

     Vermeijlen Anna Maria, (°) Werchter 23.11.1770 (g. Joannes Baptista Vermeijlen en Anna Maria Dierickx),

     Vermeijlen Joannes Baptist, (°) Werchter 07.01.1775 (g. Joannes Baptista Dirickx en Elizabeth Van Eijcken), + W 03.02.1775,

     Vermeijlen Joannes Baptista, (°) Werchter 28.08.1776 (g. Joannes Baptista Dirickx en Elizabeth Paeps alias Van Eijcken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom