Voorouderlijst Gijselinckx Arnoldus

 

Gijselinck, -linckx, -lynck, ling(s), -lyngs, Gyselinck(s), -lin(c)x, -lin(c)kx, -lings, Gijzelijngs, -linck, G(h)yselynck, Ghijs(s)elinck(x), -lings, -lincks, Ghijselynck, Gysseling(s), -link, G(h)yzelings, Ghijzelings, Gyzelyngs, Ghyselinck(s), Ghys(s)elinck(x), Gieselink, G(h)eyselinck, Geyselings, Gheijselinck

Patroniem uitde Germaanse voornaam Gijzel (giso).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - XV - XVI - Gijselinckx Christoffel fs Arnoldus (N9690 + S16538 + M37916 + S50108), wonen Boortmeerbeek, ca. 1520, x met Cathelijne Smets (N9691 + S16539 + M37917 + S50109).

 

Uit Genealogish Repertorium van het Mechels District (Franois Van der Jeught)

F58r - dd 03.02.1618 (notaris Jan Harlinghen):

Philips Geudens, weduwnaar van Anneke Gijselincx en zijn enige dochter Anneke Guedens (zij ondertekende met een handmerk), gehuwd met Willem Leerbijls, verkopen (gronden te Mechelen) aan ...

Eertijds werd het perceel verkocht voor meier en schepenen van Boortmeerbeek door de echtgenote Barbara Mathijs en Gillis Van Scherige aan Christoffel Gijselins en Danielen Van de Venne, die zijn deel overliet aan vermelde Christoffel Gijselins, ...

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hieronder een akte met vermelding van Arnoldus Gijselinckx (x Catharina Paelmans), Catharina Gijselinckx (x Joannes Reyniers), Maria Gijselinckx (x Joannes De Ronghe) en de kinderen van wijlen Joannes Gijselinckx (x Anna Moons alias Dauwe), allen kinderen en kindskinderen van Christophorus (Christoffel) (x Catharina Smets).  Let op de afkorting van Christoffel (weergegeven als XPoffel.).  XP is een christogram, een samentrekking van de Griekse letters Chi (χ) en Rho (ρ).  Een ander voorbeeld dan men soms terug vindt, is XPiaen. voor Christiaen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7866, fol. 228r, akte dd. 4 juni 1586.

Item Arndt Ghijselyns sone wijlen Christoffels inden name van hem selven als van wegen Cath(lij)ne en(de) Marien Ghijselyns, zijn(e) susteren en(de) den kinderen wijlen Jans Ghijselyns, huer lied(en) broede(re) als hij leeffde, voer alle de welcke hij hem in des(en) sterck en(de) principael is maken(de), in p(rese)ntia, etc(etera), heeft getransporteert m(eeste)ren Peeteren Merttens inden name en(de) tot behoeff van Jacoppe en(de) Hanss(en) Wellens, gebroeders, kinderen ... [n.v.], derffrente van twee carolusguld(ens) tsiaers jaerlijcx, verschijnen(de) den xxixen. maii, d(aer)voe(re) verbonden staen Ph(i)l(ip)s Nijens en(de) Margriete Pauwels, zijn huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Haecht, aen(den) voers(creven) wijlen XPo(f)fel. [Christoffel] Ghijselyns met schepen(en) brieven van Loeven in date xxixa. maii a(n)no xvc. lix, quare contulit l(itte)ras cum arriragiis exinde cessis eodem jure et semper satis si quid minus obligan(do), etc(etera), coram Goerts, Loenis, junii via.

 

Hieronder een Latijnse akte met vermelding van Christophorus (Christoffel) Gijselincx.  Hierin vernemen we dat hij zoon was van wijlen Arnoldus.  De greffier had duidelijk last met de gemeentenaam Boortmeerbeek. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 326r, akte dd. 14 mei 1576.

Item Daniel Van(den) Vinne f(ilius) q(uon)d(am) Mich(aelis), co(m)mor(ans) in Voermeerbeke, oblig(an...) et submitt(en...) recog(novi)t se debe(re) XXoforo. Gijselincx f(ilio) q(uon)d(am) Arnoldi viginti argenteos denar(iis) dict(is) st(uferos) te iii pl(e)c(ken) Brab(ants) tstuck hered(itar...) redd(itu)s singulis annis ad xiiii. maii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libe(re) et x. et c. d(enariis) quol(ibet) ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus val(ens) dupl(um) et t(antu)m et pot(eri)t red(imer)e q(ue)m vol(verit) med(iante)s sedecum flor(enos) c(aroli) te xx st(uferos) mon(ete) tpe(...) (?) dequitat(ionis) hu(...)lis (?) ac cum, cor(am) Liedekercke, Winde, maii xiiii., 76.

 

Nog een Latijnse akte met vermelding van Christophorus Gijselincx, zoon van wijlen Arnoldus en inwoner van Boortmeerbeek.  De plaatsnaam Boortmeerbeek blijkt echt geen evindentie geweest te zijn voor de klerken van de Leuvense schepenkamers.  Telkenmale wordt het plaatsnaam op een andere manier geschreven.  Nu werd zelfs be (tussen vierkante haakjes gezet) vergeten.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 136r, akte dd. 22 november 1576.

Item Johannes Van Zellaer filius quondam Joh(ann)is, co(m)morans apud Bourmeer[be]ke, oblig(an...) ?, etc(etera), recognovit XPoforo. [= Christoforo] Ghijselincx filio quondam Arnoldi tres florenos caroli te xx st(uferos) mon(ete) et ante ultimam tollerantiam permisse hered(itarii) redditus singulis annis ad xxii. novembris persolven(dis) et in cambio quite et libere necnon a x., xx. et c. denariis quolibet ass(ecutu)m ad mo(bilia) pig(nus) sub Meerbeke pred(ictum) val(ens) duplum et t(antu)m et poter(it) redimere quando vol(verit) v(ideli)c(et) quemlibet denarium exinde median(te) sedecim denariis d(enariis) cons(imilibus) ac cum, coram Roeloffs, Schoenhoven, novembr(is) xxii.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Christophorus Gijselincx, zoon van wijlen Arnoldus. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7861, fol. 392v, akte dd. 3 juni 1577.

Item Egidius Vand(en) Vinne filius quondam Michaelis et Maria Zomers, eius uxor, co(m)moran(tes) in Beurmeerbeke, obligan(...) et submitten(...) recognoveru(n)t se debere ind(ivisi)m Christophoro Ghijsselyncx filio quondam Arnoldi duos florenos caroli te xx s(tuvers) monete, nunc curren(tis) hered(itarium) redditus singulis a(n)nis iiia. junii persolven(dis) et in cambio quite et libe(re) etiam a x., xx. et c. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecutum) ad mo(bilia) pignus val(ens) duplum et t(antu)m et poterunt redimere quando vol(verunt) quemlibet florenu(m) caroli exinde median(tibus) sedecim florenis caroli te xx s(tuvers) monete tempore dequitation(is) cursum hu(n)ti(bu)s ac cum, cor(am) Goerts, Wils, junii iiia.

 

Hieronder nogmaals een akte met vermelding van Christophorus Gijselincx als zoon van Arnoldus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7862, fol. 6v, akte dd. 1 juli 1577.

Item Henrick Van Meerbeke sone wijlen Loycx, woonende te Wespelaer, obligan(...) ?, etc(etera), recognovit Xpofero. Ghijsselens sone wijlen Aerts drie car(olus) gulden te xx st(uvers) monete, etc(etera), pronu(n)c curren(tis) tot drie pl(e)c(ken) den st(uver) gerekent, erffel(ijcke) rente, alle jaere opten iersten julii te betaelen(e) et in cambio quite et libere necnon a x., xx. et c. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecu)tum et tantu(m) sub Wespelae(re) pred(ict)o val(ens) duplum et tantu(m) et pot(erit) redime(re) quando vol(verit) v(ideli)c(et) que(m)libet denariu(m) exinde median(tibus) sedecim d(enariis) co(n)similibus ac cu(m), cor(am) Berthijns, Malcote, julii p(ri)ma, a(nn)o 1577.

 

Hieronder weer een akte met vermelding van Christophorus Gijselincx, zoon van Arnoldus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7862, fol. 129r, akte dd. 23 september 1577.

Jan Tservrancx sone wijlen Cornelis inden naem van hem selven en(de) hem in desen sterckmaken(de) voe(r) Johanne Hazaerts, zijne huysvrouwe, heeft opgedraegen met ressche en(de) rijse huys ende hoff met allen zijnen toebehoerten, groot tsaemen een dachmael, gelegen onder Campe(n)hout tot Wilde(r), regen(ooten) de wed(uw)e Everaerts Coetsegens te(r) eenre, Daniel Verhoeven te(r) ande(re) derfgen(aemen) Henricx Van Boule te(r) derder en(de) sheeren straete ter vierder zijden et bonificavit in dictus Xpoforum. [= Christoforum] Ghijselins fil(ium) quondam Arnoldi, quo facto redd(idi)t sub tribus florenis caroli te xx st(uferos) monte d(omi)ni ducis, etc(etera), pronunc curren(tis), erffel(ijcke) rente, alle jaere opten xxiii. septembris te betalen(e) infuturum quite et libere necnon a x., xx. et c. d(enariis), etc(etera), hiis interfuerunt Griecken, Berthijns, tanq(uam) scabini Lovanien(sis) et allod(ii) co(n)sortes, item Winde et Berwoutes similiter allodii co(n)sortes, qui hec rogan(tes) quod faciu(n)t, cor(am) quibus sat(is) obligan(do) et submitten(do) et war(as) voe(r) eygen goet, belast alleenl(ijck) mette voors(chreve) drie car(olus) gulden erffel(ijck), tanq(uam) promitt(entes) insuper obligan(do) singulis a(n)nis p(er)solve(re) et in cambio quite et libere ut sup(ra) quol(ibe)t ass(ecu)tum et casu quo pignora et tantu(m) et poter(it) redimere quando vol(verit) que(m)libet denariu(m) exinde median(tibus) sedecim d(enariis) co(n)similib(us) ac cu(m) septembris xxiii, 77.

         In de marge.

S(olvit).

De quitan(cie) bij Aerd(en) Gijssels gedaen, staet xxx. decembris a(n)no xvc. lxxxviii in hac camera).

 

Hieronder nog een akte met vermelding met Christophorus Gijselinckx.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7862, fol. 204v, akte dd. 19 november 1577.

Item Daniel Van(de) Vynne sone wijlen Michiels, woonen(de) te Bormeerbeke, obligan(tes), etc(etera), heeft bekendt, etc(etera), Xpofel. [Christoffel] Ghijselens twee car(olus)gulden te xx st(uvers) monete, etc(etera), pronu(n)c curren(tis), erffel(ijcke) rente, alle jae(re) opten xixen. novembris te betaelen et in cambio quite et libere, etc(etera), necnon a x., xx. et c. d(ena)riis quol(ibet)t ass(ecu)tum ad mo(bilia) pignus sub Meerbeke p(re)dicto val(ens) duplum et t(antu)m et poter(it) redime(re) quando vol(verit), te weten(e) elcken d(enier) daer aff met sesthien(e) gelijcke penn(inck) ende met voller rente, cor(am) Berthijns, Malcote, novembris xix.

         In de marge.

S(olvi)t.

De schep(en) quitan(tie) van des(en) ii r(insgulden) tsiaers, gegeven bij Jacq(ues) Gijselincx en(de) Floris Stroobants, habet(ur) in hac camera sub dat(um) xxiiii. martii a(nno) 1628 et sic vacat.

 

En nog eentje met vermelding van Christophorus Gijselincx, zoon van Arnold.  De datum van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte.  In de marge van de akte wordt er ook melding gemaakt van zijn dochter Catharina Gijselincx en zijn schoonzoon Joannes Reyniers.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7862, fol. 248v, akte dd. 23 december 1577.

Item Henrick V(er)buecken sone wijlen Arndts, woonen(de) onder Campe(n)hout, obligan(tes), heeft bekendt schuldich te zijn(e) Christoffelen Ghijselyns sone wijlen Arndt van Buermeerbeke twee ende een halven carolus gulden te xx st(uvers) monete d(omi)ni ducis Braban(tie), pronu(n)c curren(tis), erffel(ijcke) rente, alle jae(re) opten xxiii. decembris te betaelen et in cambio quite et libere, etc(etera), necno(n) a x., xx. et c. denariis, etc(etera), quol(ibe)t ass(ecu)tum ad mo(bilia) pignus sub Campe(n)hout vel eo circa valens duplum et tantu(m) et poter(it) redimere quando vol(verit) v(ideli)c(et) que(m)libet denariu(m) exinde median(tibus) sedecim d(ena)riis co(n)s(imili)bus ac cu(m), cor(am) eisdem.

            In de marge.

Transport van des(er) rente bij Cathlijn(e) Ghijsselyns en(de) Jan Reyniers, haeren man, ged(aen) aen Marie Joossens en(de) Aerd(en) Willems(en), hae(re) man, staet vta. maii aprilis 1596 in hac camera.

 

Hierbij een transcriptie, waarin Christophorus Gijselinckx (Gijselins) als zoon van Arnoldus wordt vermeld.  Abel Boxtuyn, zoon van wijlen Anthonius, droeg een besloten stuk grond onder Boortmeerbeek over aan Christophorus Gijselinckx.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, folio 353v, akte dd. 14.04.1574

Transcriptie.

Item Abel Boxtuyn filius quond(am) Anthonii

sup(er)portavit cum d cespite et ramo

unam clausuram terre, p(ro)ut sit(us) est apud

Buertmeerbeke inter herstratam ab

una et bona Joh(ann)is Boxtuyn ab alia et

dict(us) Abel a 3a. p(ar)t(ibus) et bonif(icavi)t in

dictis bonis Xpoferu(m) [(Christ)oferu(m)] Ghijselins f(ilius) quond(am)

Arnoldi, hered(itarii) et allod(ii) jure tenen(sis)

et possiden(tes), quo facto reddidit sub

duobus florenis caroli te xx st(uferos) mo(ne)te

curren(tis), hered(itarii) redd(itus), singulis a(n)nis

ad xiiii. aprilis p(er)solven(dis) et in

cambio quite et libe(re), hiis interf(uerun)t

Goerts, Wils, scab(ini) Lovan(iensis) et allod(ii)

consortes, item P. Moons locum

tenens Berckel, similiter allod(ii) co(n)s(or)tes,

qui hec rogan(tes), coram quibus satis

obligan(do) et waras pro vero allod(ii)

inoverato promitten(tes) insup(er) p(er)solve(re)

quite et libe(re) ut sup(ra) quol(ibe)t ass(ecutu)m et casu

quo pignora et t(antu)m et pot(erit) redime(re) q(ua)n(do) vol(verit)

quemlibet d(enarium) exinde median(tibus) sedecim d(enariis)

cons(imilibu)s ac cum, xiiii. aprilis.

         In de marge.

S(olvi)t.

 

Hieronder  nog een akte met vermelding van Christophorus (Christoffel) Gijselinckx.  Ik vermoed dat het hier gaat om de zoon van Arnoldus en de man van Catharina Smets.  Mogelijk zit er ook wat in met betrekking Cornelius De Ronghe, zoon van wijlen Gommarus en wonende te Boortmeerbeek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7856, fol. 361r., akte dd. 5 mei 1572.

Item Cornelius De Ronghe filius quond(am) Gu(m)mari, commorans apud Buertmeerbeke, obligan(do) recog(novi)t se debere Xpofero [Christofero] Ghijselins triginta argen(tos) denarios, dictos stuvers, monete curren(tis) hered(itarii) redd(itus) singulis annis ad sextam maii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus val(ens) et t(antu)m et poterit red(imer)e q(ua)n(do) volverit quemlibet denarium exinde median(tibus) sedecim denariis cons(imilibu)s ac cum, coram Graven, Hoeven, vi. maii. 

 

Hieronder een akte met vermelding van Christophorus (Christoffel) Gijselinckx.  Ik vermoed dat het hier gaat om de zoon van Arnoldus en de man van Catharina Smets. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7856, fol. 414r., akte dd. 19 juni 1572.

Item Petrus Michiels fil(ius) quondam Wilhelmi et Maria Van Noyen, eius uxor, co(m)mor(ans) apud Buertmeerbeke, obligan(tes), recog(noverun)t indivisim Cristofero Ghijseling unu(m) florenu(m) car(oli) te xx st(uferos) monete curren(tis) hered(itarii) reddit(us) singulis a(n)nis ad xix. junii persolven(dis) et in ca(m)bio quite et libere et a x., xx. et c. den(ariis) quol(ibe)t assecutum ad mo(nitionem) pignus val(ens) et tantu(m) et pot(erun)t redime(re) q(ua)n(do) vol(verint) median(tibus) sedecim d(enariis) co(n)s(imilibus) ac cum, cor(am) Ketelboete(re), Winde, xix. junii.

 

En nogmaals een akte met vermelding van Christophorus (Christoffel) Gijselinckx, zoon van wijlen Arnoldus en inwoner van Boortmeerbeek.  Merkwaardig genoeg wordt de familienaam vermeld als Gijsselaerts en Boortmeerbeek wordt Boermeerbeke !

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 332r., akte dd. 19 maart 1570.

Item Johannes De Ronne f(ilius) quond(am) Go(m)mari De Ronne, co(m)mor(ans) in Boermeerbeke, oblig(ans) et submitt(ens), recog(novi)t se debere Christoforo Ghijsselaerts f(ilius) quond(am) Arnoldi, co(m)mor(ans) sil(icite)r in Boermeerbeke pred(ict)o, quatuor florenos caroli te xx st(uvers) tstuck herd(itarie) redd(itus) singulis a(n)nis ad xviii. aprilis p(er)solven(dis) unde p(ri)mus t(er)minis solutionis ce(...)t (?) aprilis xviii. a(n)no xvc. lxxi stilo B(rabantie) et in cambio quite et libe(re) quol(ibe)t ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem) pig(nus) val(ens) duplu(m) et t(antu)m et pot(eri)t red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) una vel duabus vicibus sed non minus q(u...) (?) medietatem exin(de) qualibet vice et que(m)libet florenu(m) caroli median(tibus) sedecim flor(enis) caroli mo(ne)te pred(ictum) ac cum s(e)cu(n)dum rat(um dequitation(em), cor(am) Kelffs, Goerts, m(ar)tii xixa.

 

Hieronder maar weer en akte met vermelding van Christophorus (Christoffel) Gijselinckx.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7855, fol. 400v., akte dd. 15 mei 1571.

Item Daniel Vanden Vynne f(ilius) quond(am) Michaelis, co(m)mor(ans) apud Buertmeerbeke, oblig(ans), recog(novi)t se debere Xpoforo. [Christoforo] Ghijsselins duos flor(enos) caroli te xx st(uferos) monete Braban(tie) curren(tis) hered(itarie) redd(itus) singulis a(n)nis ad xiiii. maii p(er)solven(tis) et in cambio quite et libere etiam x., xx. et c. denariis quol(ibe)t ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem) pig(nus) val(ens) et t(antu)m et poterit red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) que(m)libet denarium exin(de) median(tibus) sedecim denariis cons(imilibus) ac cum, cor(am) Dormale, Goerts, xiiiia. maii.

 

Nog een akte met vermelding van Christophorus Gijselinckx.  Ook de familie De Ronghe uit Boortmeerbeek wordt vermeld met Cornelius, zoon van wijlen Gommarus, doch een link hiermee vind ik niet direct.  De datum is gebaseerd op de datum van de vorige akte in het register.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 405v., akte dd. 20 maart 1569.

Item Cornelius De Ronge f(ilius) quond(am) Gu(m)mari, co(m)morans apud Burtmeerbeke, oblig(ans), recognovit se debere Xpofero. [Christofero] Ghijselens, duos cum dimidio florenos caroli te xx st(uferos) mo(ne)te curren(tis) tstuck hered(itarie) redd(itus) singulis a(n)nis ad xxi. m(ar)cii persolven(dis) et in cambio quite et libere, x., xx. et c. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecu)t(u)m ad mo(nitionem) pig(nus) val(ens) et t(antu)m et poterit red(imer)e q(ua)n(do) volverit que(m)libet denariu(m) exin(de) median(tibus) sedecim denariis cons(imilibus) ac cum, cor(am) eisd(em).

 

Bijgaand een akte met vermelding van Arnoldus Smets en zijn vrouw Joanna Gijselincx.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7949, fol. 159r., akte dd 20 maart 1697.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven  naergenoemt gestaen den procureur Van Vossum vuyt crachte en(de) naer vermoeghen van seeckere procuratie om den naervolgen(den) contracte notariael wettelijcken te moeghen doen vernieuwen en(de) passeren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur van woorde tot woorde luydt aldus.

Op heden desen xixen. meert 1697 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s, tot Loven resideren(de), en(de) in de presentie vande getuyghen naergenoemt, s(ieu)r Aert Smets ende Joanna Gijselincx, gehuysschen, de welcke hebben verclaert wel en(de) deughdelijcken te hebben vercocht, gecedeert en(de) getransporteert aen s(ieu)r Jan Leunckens alhier, present en(de) in coop accepteren(de), soo voor hem als Joanna Dons, sijne wettighe huysvr(ouw)e, seeckeren bempt, groot onderhalff daghmael, soo en(de) gelijck den selven gelegen is tot Tildonck en(de) bij die voors(chreve) transportanten onlancx bij evictie vercreghen, regen(oten) Affligem ter ie., d' erffgen(aemen) vanden heere mayor T' Sestigh ter iie., Lucas Thielemans ter iiie. en(de) Affligem ter iiii. zeyden, om en(de) voor de somme van een hondert en(de) eenen gulden in wisselgeldt, welcke somme die voors(chreve) transportanten bekennen ontfanghen te hebben vuyt handen des voors(chreven) acceptants, dienende dese oversulcx voor absolute quittantie, waranderende die voors(chreve) transportanten den v(oor)s(chreven) bempt als in de conditie van evictie, gehauden bij den clerck Loncin, en(de) voorts voor onvertiert en(de) onbelast goet, daer vooren t' saemen en(de) ieder int besonder en(de) in solidum alteyt goet guarrant gelovende, welcken volgens verclaeren die voors(chreve) transportanten totten voors(chreven) bempt egheene actie, recht nochte pretensien meer te hebben noch te behauden, nu nochte naermaels, dan den selven te cederen ten behoeffve als vooren sonder eenighe de minste reserve onder obligatie van henne respective persoonen en(de) goederen, meubelen en(de) immeubelen, present en(de) toecomende, met submissie en(de) renuntiatie als naer recht, constitueren(de) voorts N.N. en(de) een ieder thoonder deser om t' ghene voors(chreven) is, te doen en(de) laeten vernieuwen en(de) herkennen voor die heeren meyer en(de) schepenen van Loven en(de) alomme elders en(de) aldaer te doen en(de) laeten geschieden behoorelijcke ontgoedenisse en(de) goedenisse met alle solemniteyten van rechte daer toe gerequireert sonder daeghement, promittentes ratum, et(ce)t(er)a, actum binnen Loven ten teyde v(oor)s(chreven) ter presentien van m(eeste)rs Jan Baptist Bourgignon, oock not(ari)s, en(de) Hendrick Van Haren, als getuyghen hier toe aensocht en(de) gebeden, hebben(de) die voors(chreve) transportanten en(de) acceptant die minute deser beneffens mij not(ari)o onderteeckent, onder stont quod attestor, signatum J. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Dijenvolgen(de) den voors(chreven) geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie, heeft den bovenges(chreven) contracte notariael in alle en(de) iegewelcke sijne poincten, clausulen en(de) ar(ticu)len, daer inne breeder v(er)melt, alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse en(de) renuntiatie den bempt, hier voorens tusschen sijne regenoten breeder gespecificeert, expos(ito) impositus est den not(ari)s Loncin, alhier present en(de) accepteren(de) in den naeme en(de) ten behoeffve van s(ieu)r Jan Leunckens en(de) Joanna Dons, gehuysschen, per monitionem jure et satis den voors(chreven) opdraeghere vuyt crachte als vooren, obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras ut supra, coram jo(ncke)r Eynatten, Vanden Kerckhoven, hac xxa. martii 1697.

 

En nog een akte bij Van Haecht.

 

Uit dit huwelijk:

 

Gijselinkcx Arnoldus

 

Gijselinckx Jan, XV (M18958 + S25054),

 

Gijselinckx Cathelijne, x met Jan Reijniers, fs Jan, ex Hever,

Cathlijn Gijselincx wijlen Christoffels dochter x Janne Reymers heeft verkocht aan Jan Van Loven, backer x Margriete De Lange alias Papegaeijs een rente van vier karolusgulden sjaers heffende op een bosch geheeten Mennekens Elst, groot ontrent een bunder ‎(Lodewijck Van Maelcote).

Anthonis Reijniers sone wijlen Jan Reijniers heeft mits de som van 117 gulden die de voors wijlen sijn vader aende kercke van Boortmeerbeeck schuldig was van lant & bempt huere opgedragen in handen vande meijer ten prouffijte vande voors kercke ierst een half bunder land opde Groote Loobeecke en noch vijf dagmael bempt geheeten Caetenburgh.

       Uit dit huwelijk:

     Reijniers Anthonis,

 

Gijselinckx Maeijcken, XIII - XIV  - XV (N + S + M).

 


 

Gijselinckx Arnoldus, x met Paelmans Catharina.

 

Onder de KLIK zitten samenvattingen van een aantal aktes betreffende dit gezin en zijn voorouders. Dit met dank aan Christine Savat.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Arnoldus Ghijselincx, zoon van wijlen Christophorus en inwoner van Boortmeerbeek.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7496, folio 33v., akte dd. 2 augustus 1604.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen ende eygengenooten van Loven naerbeschreven gestaen Aert Ghijselincx zone wijlen Christoffels, woonende tot Bor[t]meerbeke, heeft opgedragen met ressche ende rijse d' erffrente van sesse rijnsguld(ens) erffel(ijck) die de voirs(chreven) wijlen Christoffel trecken(de) was met schepenen brieven van Bortmeerbeke in date xviiia. septembris a(nn)o xvc. lxv aen ende op deygen goeden, gelegen tot Bortmeerbeke, te weeten drije dachmalen lants ende meer andere panden, inde voirs(chrev)e brieven begrepen, nu toebehoorende Christiaen Houwijck van wegen zijnder huyssvrouwe Elizabeth Boxtuyns, expos(ito) impos(itus) est iure hereditario et allodiali de voirs(chrev)e Christiaen Houwijck, his interfuerunt Liebrechts, Rivieren, schepenen ende eygengenooten, item Herheyns ende Rombouts, insgel(ijcx) eygengenooten, cora(m) quibus satis et waras voer een(e) eygen(e) ende ombelaste rente, cederende alsoe die voirs(chrev)e constitutiebrieven mette verloopen ten selven rechte, actum augusti iia., 1604.

Item de voirs(chrev)e Ghijselincx bekindt mits desen de capitale penningen mette verloopen der voirs(chrev)e rente vuyt handen des voirs(chrev)e Houwijcx ontfangen te hebben, eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Gijselincx Anna, x met Jan Blockmans,

BMB271 fo 46: 28 jun 1622
Aert Gyselincx den jongen,  Jan Blockmans getrout hebbende Anna Gijselincx, mitsgaders Peter Schelkens x Joanna Gijselincx, den selven Jan Blockmans, Peeter Schelkens resp sterck maeckenden voor hunne huijsvr, alle kinderen van Aert Gijselincx en Catharina Paelmans ende hebben ter presentie ende bij wesen van voors aert heulder vader geconsenteerd Jaecq Gijselinckx heulder broeder dat hij naer de doot van vader en moeder sal voor vuijt hebben vuijt de erfgoeden bij hen tochte te laten oderhalf dagwant lants Raepblock te
Boortmeerbeek.

 

Gijselinckx Arnoldus,

 

Gijselinckx Joanna, () Haacht 26.01.1591, x 1 Haacht 20.11.1613 met Schellekens Petrus, x 2 Haacht 07.11.1632 met Peeters Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Schellekens Petrus, () Haacht 21.04.1613,

      Schellekens Anna, () Haacht 16.08.1615, x Haacht 27.09.1637 met Peeters Guilielmus, () Haacht 14.06.1612,

           Uit dit huwelijk: 

         Peeters Catharina, () Haacht 16.11.1639, x Haacht 19.02.1661 met Petrus Bauwelaers, gezin bij Bauweleers,

           Peeters Maria, () Haacht 04.02.1643, x Haacht 03.07.1666 met Egidius Servranckx, fii in Haacht,

           Peeters Jan, () Haacht 22.07.1646,

         Peeters Magdalena, () Haacht 07.11.1649, x Haacht 14.01.1672 met Joannes Bauwelaers, gezin bij Bauweleers,

           Peeters Anna, () Haacht 26.12.1652, x 1 Haacht 16.05.1673 met Gielis Opdebeeck, x 2 Haacht 09.11.1677 met Sr Joannes De Cleijn - De Kleijn, fii in Haacht,

           Peeters Joanna, () Haacht 06.01.1656, x 1 Haacht 06.03.1687 met Jan Segers, x 2 Haacht 23.02.1690 met Jaspar Blockmans,

           x 3 Haacht 08.05.1696 met Petrus Willems, fii in Haacht,

           Peeters Barbara, () Haacht 25.02.1660, x Haacht 05.11.1687 met Adriaen Liekens, fii in Haacht,

     Schellekens Christianus, () Haacht 02.08.1618,

     Schellekens Jacobus, () Haacht 23.05.1621,

     Schellekens Elisabeth, () Haacht 06.10.1624,

     Schellekens Joanna, () Haacht 12.10.1628,

     2. Peeters Maria,  () Haacht 09.11.1633, x met Daniel Vander Maele,

     Peeters Magdalena, () Haacht ...01.1637, x 1 met Hendrick Briers, x 2 met Petrus Van Tongelen.

 

Gijselinckx Jacob, + Hever 30.08.1664, x 1 Haacht 21.11.1621 met Docx Elisabeth, x 2 Hever 05.11.1623 (g. vaders) met Maria Sergijsels, + Hever > 24.03.1646, fa Rombout en Catharina Verret, x 3 (niet H, Hev, Wes, DD, ) met Boels Magdalena,

Mombers Pauwel Sergijsels en Aart Gijselincx.

Aktes met dank aan Christine Savat:

BMB 242: Fo 64: 6 dec 1636:
Willem Leerbyls x Anna Geens, dochter wijlen Philips Geens, heeft verklaart dat hij enkele jaren geleden met zijn huijsvrouw verkocht heeft aan Jaecques Gijselinckx een half bunder land binnen de parochie van Boortmeerbeeck gelegen op het Herickvelt .

BMB242: Fo 181: 18 feb 1643:
Jacques Gyselinckx, schepene, heeft verkocht aan Augustyn De Grove meijer van deze heerlijkheid

BMB242: Fo 13: 7 mei 1647:
Jouffr Barbara Van Ophem we heer Merten De Clercq gewesen schepen der stadt Mechelen en de erfgen van haar broeder Jan Baptist Van Ophem etc verkopen aan Jaecques Gijselincx x Magdalena Boels een stuk land nu bos gelegen opt Eijselaer groot een boender.

BMB243: Fo 18: 5 mrt 1647:
Anna Geens x Willem Leerbijls verkopen aan Jaecques Gijselinckx x Magdalena Boels een half bunder land opt Boerevelt in BMB.

BMB243: Fo 66: 20 okt 1648.
Jaecques Gijselincx x Magdalena Boels verkopen aan Jasper Van Balleer x Clara Aerts een half bunder land opt Boerevelt.

BMB243: Fo 69: 5 nov 1648:
Jenneken Verhagen x Antoon Boutmans met Adriaentjen Verhagen haar zuster en jonge dochter, Jacques Verhagen, Marie Verhaegen x Machiel Schrijnmans, Josijne Verhaegen met Jan Vermeulen ende Jaecques Verhagen en Jooris Hooft als momboir van het mk wijlen Anneken Verhagen daer vader af is Jan Hoofs alle kinderen en kintskinderen van Michiel Verhagen x Josijnken Schuerwegen verkopen aan Jaecques Gijselincx x Magdalena Boels een blok land aan de Heijstraet.

BMB243: Fo 120: 4 jun 1652:
Jacques Gijselinckx x Magdalena Boels kopen een dagwant land op het Gerritvelt.

BMB243: Fo 172: 7 nov 1656:
Jacques Gijselinckx x Magdalena Boels (voor not Philip Anthonis Viers in Campenhout) woonende tot Boortmeerbeeck hebben ontvangen van de pastoor van Kampenhout heer Petrus Nicolai de som van 400 gl en verobligeren ses dm bempt te Boortmeerbeeck, item een half bunder land op de Groote Loobeke, een dagwant land opt Geertvelt en nog een half bunder land op de Grote Loobeke.
 

 

Hier bij een akte (met dank aanP aul Peeters)  met vermelding van Jacobus G(h)ijselincx en Maria tSergijsels, inwoners van Boortmeerbeek. De akte bevestigt dat Jacobus de zoon is van Arnoldus en Catharina Paelmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8252, folio 249v., akte dd. 1 december 1629.

Item in p(rese)ntie der schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jaecques Ghijselincx soene Aerts endde waer moeder aff is Cathlijne Paelmans, me woonende tot Bortmeerbeke, ende h met consente, wille en(de) wete van Marie tSergijsels, sijne huysvr(ouwe), gelovende de selve in dyen te hebben dat sij dinnehouden deser ter manisse sal co(m)men lauderen ende approberen, ende heeft bekent en(de) geleden wel ende deuchdelijck schuldich te sijn, soe hij kent en(de) lijdt bij desen, aen m(eeste)r Niclaes de Florenis als rentm(eeste)r der Pedagogie van tVercken, tselve accepteren(de) tot behoeff vande fondatie Pedagogie van ... [n.v.] in(de) selve Pedagogie eene erffelijcke rente van vijffentwintich gul(dens) tsiaers te xx st(uyvers) tstuck den gul(den) en(de) den st(uyver) te drije plecken Brabants gerekent, erffelijcke rente, alle jaere op date deser te vallen en(de) v(er)schijnende, waer van den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den iersten decembris des toecomende jaers sesthien hondert ende dertich ende soe voorts van jaere te jaere, gelovende onder obligatie en(de) submissie van sijn(en) p(er)soone en(de) goeden, beyde meuble en(de) immeuble, p(rese)nt en(de) toecomen(de), met renuciatie van allen en(de) yegewelcke privilegien en(de) defensien van recht in forma, de selve rente jaerel(ijcx) ten v(oor)s(chreven) valdaeghe wel, loffel(ijck) ende personnelijck te betaelen ende te leveren ten behoeve der v(oor)s(chreve) fondatie binnen deser stadts wissele van Loven J. Van aen(den) rentm(eeste)r oft geco(mm)itteerde van allles los ende vrije, te weten van ve., xe., xxe., xle., ce., mindere oft meerdere penninghen, impositien ofte exactien, soe ordinarisse als extraordinarisse, alreede innegestelt oft oyck naermaels inne te stellene in futurum telcken termijne ende v(er)schijndage als schult met recht v(er)wonnen, geloven(de) voorts de v(oor)s(chreve) rente ter manisse te besetten ende te bepanden op goede en(de) sufficiente panden onder den beschrijve deser stadt Loven ten contentemen(te) der heeren proviseurs ten tijde wesen(de) der v(oor)s(chreve collegie ten tijde wesen(de), weert zijnde boven allen voorcommeren dobbel rente ende voorts soe veele te doene dat den renthefferen ten eeuwigen daegen sal moegen genoech wesen onder gelijcke obligatie, sub(missie) en(de) renuncia(ti)e als voor, consenterende nyettemin sonder p(re)judicie van des v(oor)s(chreven) is int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreteren der selver sonder daer toe oynt te derven worden gedaecht oft geroepen, alwaert dat deselve waere overjaert over allen ende yegewelcke sijne henne goederen, beyde meuble ende immeuble, present ende toecomen(de), waer en(de) tot wat plaetsen die gelegen en(de) bevonden souden co(m)men te worden ende signantelijck over een huys, hoff, schueren, stallinghen met allen den toebehoorten gestaen en(de) gelegen tot Bortmeerbeke, groot ontrent een halff boender, regenooten de straete ter ier., derffgen(aemen) vanden heere van Meerbeke ter iier., Aert Ghijselincx ter derdere ende den heere van dWael ter vierdere zijden, wesende onbelast, item alnoch over vijff dachmaelen lants, oyck belast wesen(de), gelegen tot Bortmeerbeke v(oor)s(chreven) opde Hoobeke, regenooten Barbara Matthijs ter ie., de kercke van Bortmeerbeke ter iier., Wouter Brants ter iiier., Peeter V(er)meulen ter iiiier. en(de) voorts over allen anderen, promittens irrevocabiliter ratum, etc(etera), met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen oft henne naercomelinghen de v(oor)s(chreve) rente sullen moegen lossen alst hen gelieven sal t' eender reyse tegen den penninck sesthiene in gevalueerden gelde ende met volle rente, al losgelts, en(de) aen(de) renthefferen te leveren, coram Van Assche, Willemaerts, scab(inis) Lovan(iensis), decemb(ris) prima, a(nn)o 1629.

            In de marge.

Is gebleken bij notariale acte, gepasseert voor den not(ari)s H. Davidts en(de) sekere getuygen in date 21. augusti 1690 dat die capitaele penningen der rente van vijffentwintich guldens, breeder in dese tegenstaen(de) acte geexprimeert, sijn gequeten aen(den) eerw(eerdigen) heere Henricus Cox, regent van het Pedagogii van het Vercken alhier, quare vacat, actum desen 21. augusti 1690, quod attestor.

Van Gindertaelen, 1690.

      1. Gijselincx Catharina, () Haacht 14.10.1622,

      2. Gijselinckx Elisabeth, ex Hever, x 1 met Engel Van Hal, x 2 Hever 16.11.1670 (g. Gabriel Waijenborgh en Filips ...) met Antoon Waijenborg, meer info daar,

      Gijselinckx Jacob, geesteszwak,

      3. Gijselincx Peeter,

     Gijselincx Cornelis, 

     Ghijselincx Philippus, () Haacht 29.01.1645,

     Gijselincx Guilielmus, () Haacht 17.12.1641,

     Gijselincx Augustinus, () Haacht 12.02.1643,

     Ghijselincx Joannes, () Haacht 19.03.1647.

 

 

 

XV - Gijselinckx Jan (M18958 + S25054), x met Anna Moons alias Dauwe (M18959 + S25055).

 

Uit dit huwelijk:

    

Gijselinxs Joannes, () Wakkerzeel 22.08.1576 (g. Gijselincxs N n. frater Joannes en Cleijmans Anna), moeder N,

    

Gijselinckx Anna, XIV (M9479 + S12527).

         

 

 

XIII - XIV - XV - De Ronghe Jan (N4844 + S8268 - XV), koster te Hever, x met Gijselinckx Maeijcken (N + S  + M).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Ronghe Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ronghe Emerantia, x 1 Hever 18.10.1620 (g. Jan De Ronghe sr en jr) met Floris Stroobants (fs Filips en Maria Crabbeels (erfgoed in Kampenhout)) + Hever 06.03.1640, x 2 met Waijenborgh Michiel (kinderloos?), hij x 1 (niet Hev, ) met Aerts Geertrui,

     Uit dit huwelijk:

     1. Stroobants Elisabeth, () Kampenhout 28.11.1621 (g. Petrus Crabbeels en Elisabeth Stroobants),

     Stroobants Michiel, () Hever 10/12.1624 (g. Michiel Van den Vende ? en Catharina Tserghijsels),

     Stroobants Jan, () Hever 30.08.1627 (g. Jan Stroobant en Sienneken Scheijntens?),

     Stroobants Steven, () Hever 13.01.1630 (g. Steven Stroobant en Adriana Peeters),

     Stroobants Maria, () Hever 07.03.1632 (g. Adriaan Romments en Maria Peeters),

     Stroobants Rombout, () Hever 11.10.1634 (g. Rombout Verheecht ? en Magdalena Van den Eijnde),

     Stroobants Willem, () Hever 09.11.1636 (g. Willem Van Vloosum en Anna Van Langhendonck),    

     2. Waijenborgh Willem, () Hever 25.10.1620 (g. Willem Carels en Elisabeth Pareduijns),

     Waijenborgh Peter, () Hever 25.07.1623 (g. Lambrecht Peeters en Anna Verieck),

 

De Ronghe Catharina, + Rijmenam 18.10.1632, x Hever 01.09.1625 (g...) met Nicolaes Claes (Nicolai - Niclaes(sen)), + Rijmenam 02.07.1642, deze x 2 Rijmenam 17.09.1633 (g. Alexander Brusselmans en Jacobus Cornelis) met Jacoba Vets,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Adrianus, () Rijmenam 11.04.1627 (g. Jan De Pundere en Anna Gembaets),

     Claes Joannes, () Rijmenam 18.10.1629 (g. Joannes Storms en Cecilia Smets),

     Claes Andreas, () Rijmenam 03.10.1632 (g. Andreas Vereect en Anna Van Hove),

     2. Claes Joanna, () Rijmenam 15.06.1634 (g. Jacobus Cornelissen en Elisabeth Reijcx),

     Claes Nicolaus, () Rijmenam 09.07.1637 (g. Joannes Neeus en Anna Van Pundere),

     Claes Guilielmus, () Rijmenam 24.09.1638 (g. Guilielmus De Punder en Maria Tserneels),

     Claes Elisabeth, () Rijmenam 12.09.1641 (g. Philippus Van Laeck en Elisabeth Verebt),

 

De Ronghe Jan, XII - XIII - XIV (N + S + M).

 


 

Gijselinckx - Gheijselinckx Arnoldus, () (niet H, Wes!, K!, R, Til!, Buk!, Wak, Kamp, ), + Haacht 21.11.1655, x Haacht 24.10.1627 met Smets Cecilia, () Haacht 08.08.1607, + Haacht 02.12.1689. Deze x 1 Rijmenam 10.05.1620 (g. Joannes Van Haeght en Joannes Verswijvere) met Verswijvere Catharina (N4049), + Haacht 07.02.1652.

 

Bijgaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

Arnoldus Gijselin(ck)x, die huwde met Cecilia Smets, was zoon van Arnoldus. Op 21.11.1650 emancipeerde hij voor de schepenen van Leuven zijn kinderen Petrus, Adrianus, Joannes en Anna. Op dat ogenblik was zijn vader reeds overleden. Waarom zijn jongste zoon Philippus niet werd gemancipeerd, is niet duidelijk. Onder de KLIK de akte en de transscriptie.

Hieronder nog een akte, waarin Cecilia Smets weduwe Arnoldus Gijselincx in naam van haar vier kinderen optreedt als koper van een derde deel in een bunder land en een derde deel in de wind van de Molen van Tuydecom, die daarop staat.

S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7912 fol. 336r.

Item inde tegenwoordicheyt des heeren meyers, schepenen van Loven en. eygenooten gestaen Adriaen Stuckens, etha., vuyt crachte ende naer Xmoegen. van sijne procuratie ende speciaele commissie om tgene naerbes. staet validelijcken te moegen doen, gegeven bij jor. Franciscus Alexander Romanus volgens d' acte van procuratie daer van sijnde, gepasseert voor den nots. mr. Jan Boels ende seekere getuygen opden 29. october 1658, die heeren schepenen alhier gethoont en. gebleken, daer van hier onder den teneur van woorde te woorde is volgende, luyden. aldus.

Op heden den 29. october 1658 comparerende voor mij notaris ende die getuygen naer te noemen den eersamen jor. Franciscus Alexander Romanus, die welcke heeft gecedeert ende getransporteert, cederende ende transporterende bij desen, aen Cecilia Smets weduwe wijlen Aert Gijselincx, woonen. binnen Haecht, alhier present en. accepterende inden naeme ende tot behoeve van haere vier kinderen, bij haer gehouden vanden vs. Aert Gijselincx, te weten Peeter, Adriaen, Anna ende Jan Gijselincx, den voors. Adriaen ende Jan insgelijcx alhier present sijnde, alsulcke derde paert, deel ende actie als den voors. heere comparant is competerende in ende aen een halff boinder lants, mitsgaeders inden wint vanden wintmolen opde selve erffve, staende tot Herent, geheeten den Molen van Tuydecom, ende dat om ende voorde somme van drije hondert ende dertich guldens eens, los ende vrije gelt, die welcke den voors. heere comparant vuyt handen vande voors. twede compte. mits desen bekent ontfangen te hebben ende daer van totael. Xnueght ende voldaen te sijn, waranderende den selven heere compnt. ende transportant de selve actie, paert ende deel voor vrije, onbelast ende onvertiert onder obligatie van sijnen persoon ende goeden, pro ut in communi foa., constituerende den voors. heere transportant een ider thoonder deser indt besunder om te compareren voor alle ende igewelcke hoven ende richteren, daer des van noode sal wesen ende hem daer vuyt te gichten ende tontgoeden ende daerinne wettel. te goeden ende te erffven die voors. vier genomineerde kinderen der acceptante met alle solemniteyten daer toe gerequireert, promitten. ratum et gratum, etha., obligan., submitten. ac ren. in forma.

Aldus gedaen ende gestipuleert ten daege, jaere ende naeme als voor ter pntie. van Herman Cinoy ende Jan Kersmaekers, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, en. is doriginele minute deser bij de vs. compten. ende getuygen onderteekent, onderstont ende van mij notaris, binnen Loven residerende, quod attestor ende was onderteekent J. Boels, notaris, den voors. Stuckens, comparant, vuyt crachte sijnder vs. commissie ende procuratie dinhouden vanden bovenges. contracte andermael Xnieuwt. hebbende, heeft dijenvolgens ter manisse des vs. heeren meyers opgedraegen met behoorel. Xtijdenisse. alsulcke derde paert, deel ende actie van een halff boinder lants, mitsgaeders inden wint van. wintmolen opde selve erffve, staende tot Herent, geheeten den Molen van Tuydecom, hier boven indt witte deser geruert en. mits dordonnantie van rechte den voors. opdraegere daer vuyt ontgoet en. onterft sijnde, soo is daer inne gegoet en. geerft ten erffel. rechte Jan Gijs[el]incx oft sijns actie hebbende om tselve te behouden, te besitten en. te gebruycken als sijne andere eygene en. propere goederen, hier waeren over jor. Charles Van Schoor en. sr. Martinus Van. Bosche, schepenen van Loven, endeeygenooten, item jor. Eduwaert Sanderlin, meyer van Loven, ende Wijnant Van Limborch, insgelijcx eygenoten, coram quibus satis den vs. opdraegere vigore quo supra, ob., sub. ac ren. in forma, et waras voor vrij, eygen en. onbelast, pro ut quiquidem allody consortes rogantes, quod faciunt predicti scabini, actum iiija. july 1661.  M. Peeters.

Onder de KLIK  bij 2 zitten samenvattingen van een aantal aktes betreffende dit gezin en zijn voorouders. Dit met dank aan Christine Savat.

 

In onderstaande akte worden ze ook vermeld:

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7931 fol. 122v.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den boode Wagemans om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen, geconstitueert sijnde bij ende van wegen Aert Van Haecht ende Cecilia Smets volgens twee distincte procuratien daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Vander Beecken en. seekere getuygen opden 28. 7ber. 1673 ende den notaris H. de Caumon ende seekere getuygen opden xxen. 7ber. 1678 respective, die naerbes. heeren schepenen beyde in originali gethoont ende gebleken, ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen, gecedeert ende getransporteert met behoorlijcke Xthijdenisse. alle actie ende gerechticheyt, tgene hem constituant naer Xmoegen. vanden vonnisse, tsijnen voordeele gewesen in materie van appellatie inden Souverainen Raede van Brabant opden vierden 7ber. 1673 ten laste van Henrick Grootars, meyer van Haecht, is competerende mitsgaders seeckeren huyse met sijne appendentien ende dependentien, groot tsamen drije vierendelen, gestaen ende gelegen tot Haecht voors., waerinne wijlen Henrick Grootaers, in sijnen leven meyer van Haecht was, heeft gewoont ende mits dordonnantie van rechte den voors. opdraegere vuyt crachte als voor daer vuyt behoorlijcken ontgoet ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeyt ende geerft ten erffelijcken rechte Jan Gijselincx, meyer van Herent, per mo. jure et satis, den vs. opdraegere obligans, submittens ac renuncians in forma et latius als inde vs. procuratien die alhier worden gehouden voor geinsereert, coram Schoore, Van Dormael, xx october 1678.

 

Hieronder nog aktes (met dank aan Paul) met vermelding van Arnoldus Van Haeght x Cecilia Smets, weduwe van Arnoldus Gijselincx, alsmede van Jan Gijselincx (zoon van Arnold en Cecilia Smets) en Peter Sneyers (x Anna Van Haecht),  dochter van Arnold en Cecilia Smets). 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7931 fol. 122v.

Inde tegenwoordicheyt des heere meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den boode Wagemans om tgene naerbes. staet, validelijcken te moegen doen, geconstitueert sijnde bij ende van wegen Aert Van Haecht ende Cecilia Smets volgens twee distincte procuratien daer van sijnde, gepasseert voorden notaris Vander Beecken en. seekere getuygen opden 28. 7ber. 1673 ende den notaris H. de Cainnon ende seekere getuygen opden xxen. 7ber. 1678 respective, die naerbes. heeren schepenen beyde in originali gethoont ende gebleken, ter manisse des voors. heere meyers heeft opgedraegen, gecedeert ende getransporteert met behoorlijcke Xthijdenisse. alle actie ende gerechticheyt, tgene hem constituant naer Xmoegen. vanden vonnisse, tsijnen voordeele gewesen in materie van appellatie inden Souverainen Raede van Brabant opden vierden 7ber. 1673 ten laste van Henrick Grootars, meyer van Haecht, is competerende mitsgaders seeckeren huyse met sijne appendentien ende dependentien, groot tsamen drije vierendelen, gestaen ende gelegen tot Haecht voors., waerinne wijlen Henrick Grootaers, in sijnen leven meyer van Haecht was, heeft gewoont ende mits dordonnantie van rechte den voors. opdraegere vuyt crachte als voor daer vuyt behoorlijcken ontgoet ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeyt ende geerft ten erffelijcken rechte Jan Gijselincx, meyer van Herent, per mo. jure et satis, den vs. opdraegere obligans, submittens ac renuncians in forma et latius als inde vs. procuratien die alhier worden gehouden voor geinsereert, coram Schoore, Van Dormael, xx october 1678.

 

De nieuwe akte levert toch enkele nieuwe gegevens op.  Zo leren we dat Jan Gijselincx (Joannes Gheijssen), gedoopt te Haacht op 25.07.1633 als zoon van Arnold en Cecilia Smets, meier van Herent was.  Volgens de uitgave van het Herents Genootschap voor Heemkunde, Uit Herents verleden.  Het manuscript van Paul Edward Van Eycken (1833-1927) met aantekeningen van Rolf Falter, Herent, 1982, p. 68, en het werk van Marcel PIOT, Geschiedenis van Herent. Van prehistorie tot 21ste eeuw, Herent , 2003, pp. 121-122, werd hij tot meier benoemd op 21.02.1676 en oefende hij dit openbaar ambt uit tot in 1679.  Hij was gehuwd met Cathlijn Vandenbroeck en woonde op de molen van Tudekem.  Omdat zijn schuur "door kwaeddoeners uit pikanterie" afbrandde, vroeg hij op 29.01.1678  aan de baron van Herent Ren de Mol om de voetweg die door zijn pachthof liep van de huidige Winkselsesteenweg naar het Hof van Tudekem, het latere Duigemhof ("den wech loopende tusschen sijne schuere ende huyse"), te mogen herleggen ("verleggen wijnighe spatie hooger") achter zijn schuur tot meer bevrijding (want "nu cortelicke bij het aensteken van seckeren moetwilligen is sijne schuere int geheel comen aff te branden met het principaelste deel van sijne graenen ende fouragie"), hetgene hem werd toegestaan (hij wilde de schuur doen "opbouwen ende naerder voeghen aen sijnen huyse om te meer besloten te wesen").  Meer dan een eeuw later, pas in 1791, werd hierover nog een proces gevoerd (R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant, arr. Leuven, nrs. 439, 440 en 460; R.A.B., Drossaard van Brabant, nr. 61).

 

Hij was als meier de opvolger van Jan Vanderbeken (1669-1675) en werd zelf als meier opgevolgd door Pauwel Van Hamme (1679-1686).  De functie van meier was blijkbaar niet zo geliefd bij de bevolking van Herent, want zijn huis, dat nog in opbouw was, werd op 21.11.1680 omtrent middernacht eveneens afgebrand door kwaaddoeners.   Op pagina 110 (Uit Herents verleden) vernemen we dat Jan Gijselincx als molenaar werd opgevolgd door J. Smets die met zijn weduwe Catharina Vandenbroeck huwde.  Nadien was Peter Meulemans de jonge de molenaar.  Hij was gehuwd met Joanna Geyselinckx, allicht de dochter van Jan en Catharina Vandenbroeck.  Peter Meulemans werd als molenaar opgevolgd door zijn zoon Jan Meulemans.

 

Kleine details leveren soms zeer interessante informatie op.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8277 fol. 91v.

In tegenwordigheyt des heeren meyers en. schepen. van Loven naerbeschreven gestaen den procureur Massaert vuyt crachte ende naer vermogen sijnder procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende.

Op heden desen xxen. september 1678 comparerende voor mij openbaer nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende die getuygen naerbeschreven, Aerdt van Haeght ende Cecilia Smedts, wettige gehuysschen, innegesetenen der heerlijckheyt van Haeght, de welcke t' saemenderhandt lecture gehadt hebbende, bij mij aen hen gedaen van. donatie ten behoeffve van Jan Gijselincx, meyer van Herent, sone der tweede compte., bij den voors. iersten gedaen ende gepasseert voorden notaris Louies Vander Beken en. sekere getuygen den 28en. september 1673, vuyt redene daer inne begrepen, hebben die selve donatie in alle haere poincten en. clausulen voor soo veele des noodigh soudemogen wesen, geratificeert en. geapprobeert ende hun verstant en. intentie te wesen dat daer inne is begrepen den huyse met sijne appendentie en. dependentie, groot t' saemen ontrent die drije vierendeelen, gestaen ende gelegegen (!) tot Haecht, waerinne wijlen Hendrick Grootaerts, in sijn leven meyer van Haeght, heeft gewoont ende waerover in materie van naderschap is geweest proces, bij den voors. Jan Gijselincx, sone der voors. tweede compte., vervolght ende vuytgevoert t' sijnen coste gelijck sij compten. bij desen sijn verclarende ende bekennende, allen d' welck bij den selven Gijselincx, alhier present, anderwerffven is geaccepteert voor soo veele des noodigh soude mogen wesen, des sij compten. des neen, midts hij naer date van den vonnisse ten hove gewesen ende in conformiteyt der voors. voorgaen. donatie is getreden, gelijck hij alnogh is inde possessie vanden voors. huyse met consent en. wel wete der voors. compten., sulcx dat sij bij importuniteyt ende inductie van Peeter Sneyers, getrauwt hebbende die dochter van den ierste compt., qualijcken en. abusivelijcken bij forme van testament hebben gedisponeert vanden voors. huyse ende sijnen behoorte voor schepen. van Haecht den derthiensten aprilis lestleden, welcke dispositie ende acte onderteeckent D. Van Hamme, sris., alhier voor mij noto. voorgelesen zijnde, sij comparanten hebben gerevoceert ende geannuleert voor soo veele sulcx oock noodigh soude mogen wesen, houden. voor goet die voors. donatie ende deselffve bij desen reitere[re]nde den transport aen. voors. meyer, hennen sone, gedaen over de somme van hondert en thien guldens, hen comperanten gecompeteert ten laste der kinderen ende erffgenaemen van Hendrick Van Haeght volgens den accorde daerover aengegaen tusschen den voors. meyer ter eenre en. d' erffgenaemen ofte representanten des voors. Hendrick Van Haeght ende henne momboiren ter andere zijden den iersten july 1676 voor schepenen van Herent ende constituerende tot meerder vastigheyt N. ... [n.v.] ende een ieder thoonder deser om t' gene voors. staet, te laeten vernieuwen voor meyer en. schepen. van Loven ende Haeght ende elders alomme daer des van noode wesen sal ende aldaer voor insgelijcx noodigh soude mogen wesen ten behoeffve vanden voors. sone der voors. tweede compte. te laeten passeren goedenisse in forma.

Aldus gedaen ten daege, maende en. jaere als boven ter presentie van Guilliam Fabriels ende Jan Jonskens als getuygen, tot desen geroepen ende gebeden, hebben die vorschreve compten. beneffens die getuygen ende mij noto. de minute deser onderteeckent ende was onderteeckent Aert Van Haeght, Cecilia Smedts, Guilliam Fabriels ende Jan Jonskens, onderstont quod attestor, ende was onderteeckent.  H. De Caumon, nots., 1678.

Welcken volgens heeft den voors. geconstitueerden den voors. contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen ende arlen. Xnieuwt en. gerepeteert, diesvolgens ter manisse des heeren meyers heeft opgedraegen met behoorelijcke vertijdenisse den huyse met sijne toebehoorten, int witte deser vermelt, exp. imp. est Jan Gijselincx, meyer van Herent, present en. accepterende, per mo. jure et satis den voors. opdraegere, obligans, submittens ac renuntians in forma, coram jor. Silvius, Santels, hac xxijen. september 1678

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

GR1: jan 1673:

Cecilia Smets lest we Aert Gijselinckx nu x Aert Van Haecht voor de tochte en sterkmakende voor de weesen wijlen Adriaen Gijselinckx x Joanna Van Langendonck, Jaak Van Steenwegen x Joanna Gijselinckx Peeter ende Jan Gijselinckx voor de erfelijkheijt verkopen een Bernaert Schovaerts uit Wespelaer voor hemzelf en voor Peeter, Maria & Clara Schovaerts sijn broer en susters ende voor Anneken Philipsen hunne moedere elk voor een vijfde paert zeker huis en hof gestaen tot Wespelaer een dm groot.

"Op heden den 15 januarij 1673 voor mijn... compareert in persoonen Aert Van Haecht ende Cecilia Smets, gehuysschen, ende hebben bekent mits desen ontfangen te hebben uuyt handen van Jan Brants, inwoonder van Boortmeerbeeck, ende Jan Verbeke, inwoonder van Haecht, als momboirs van de kinderen wijlen Gommer Casteels, oock geh. als sij leefden, alsulcke hondert guldens capitaelsrente als Aert Van Beethoven, vader van was wijlen der voors. Cathlijn ende Posschijne Van Beethoven, bekent hadden ontfangen te hebben uyt handen van wijlen Aert Ghyselincx, eerste man was des voorgemelde Cecilie Smets... ende gehypotecqueert so sijne actie ende paert in alle erfgoederen die des selven... is verwachten stont bij dood sijns vaders inwoonder was van Boortmeerbeeck...". Door tussenkomst van de aartsbisschop werd in 1680 de schuld kwijtgescholden.

H835t: Fo 176v: 14 apr 1678:

Contract voor de kinderen ende erfgen Aert Van Haecht x Cecilia Smets

- kinderen van Aert Van Haecht x wijlen Cathelijne Verswijver zijn ierste huijsvrouwe

- kinderen van Cecilia Smets x Aert Gijselinckx haeren iersten man

over huis en hof mette schuere stallinge ende dep van dijen gelegen in de plaetse dat zij samen hebben vercregen tegen derfgen van wijlen mr Peeter Loms (?), moet staekgewijs verdeeld worden tussen de kinderen de helft voor elke kant.

H837: Fo 20v: 19 jan 1685:

S+D voor de kinderen en erfgen van wijlen Aert Van Haecht ende Aert Gijselinckx over de goeden geconquesteert bijden voors Aert Van Haecht ende Cecilia Smets sijne leste huijvrouwe we vande voors Aert Gijselinckx

- Peeter Van Haecht

- Peeter Snijers x Anneken Van Haecht ende

- sr Judocus Verpoorten voor zijn kinderen behouden van wijlen Catharina Van Haecht

kinderen van wijlen Aert Van Haecht x Cathalijne Verswijver

- Jacques Van Steenwegen x Anneken Gijselincx

- de minderjarige kinderen van Peeter Gijselinckx x Cathelijne Goris met Jan Gijselincx deselfes Peeters sone

- Abraham Grietens x Jenneken Van Langendonck te voren we Adriaen Gijselinckx en hun kinderen

- Jan Smets x Cathelijne Vandenbroeck te voren we jan Gijselinckx en kinderen

kinderen van Aert Gijselinckx en Cecilia Smets.

zijn overeengekomen: ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijselinckx Petrus, () Haacht 18.09.1628,

 

Gijselinckx Adrianus, () Haacht 23.12.1630, x Haacht 13.02.1661 met Joanna Van Langendonck, () Haacht 20.01.1641, fa Petrus en Elisabeth Delanghe,

     Uit dit huwelijk:

     Gijselinckx Petrus, () Haacht 27.11.1661, + Haacht 27.03.1729 68 j., schepen te Haacht vanaf 1712,

     x Haacht 19.01.1712 met Catharina Van Langendonck, fii in Haacht,

     Gijselinckx Andreas, () Haacht 26.12.1663,

     Gijselinckx Elisabeth, () Haacht 07.03.1666, + Haacht 02.01.1737,

     x Haacht 04.01.1688 (g. Egidius Van Adorp en Norbertus Van Adorp) met Franciscus Van Meldert, + Haacht 04.01.1741,

Hieronder (met dank aan Paul) een akte met vermelding van Franciscus Van Meldert en Elisabetha Gijselinckx uit Haacht. Zij waren eigenaars van o.m. het huis de Beer op de dorpplaats te Haacht, dat Franciscus Van Meldert had verkregen bij scheiding en deling, op 25.02.1690 voor notaris Abraham Frederik Goltfus te Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8310, fol. 310v., akte dd. 16 mei 1713.

In tegenwoordigheyt der heeren schepen. van Loven naerbes. gestaen den clercq Lanckmans vuyt crachte ende naer vermoghen van sijne onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der naerbes. acte notariael, daerinne geinsereert, gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde ende luydt aldus.

Op heden den xiie. mey 1713 compareerden voor mij noto., binnen die stadt Loven residerende, ende ter presentie vande getuyghen naergenoemt Francis Van Meldert en. Elisabeth Geyselincx, gehuysschen, woonachtigh binnen die heerelijckheyt van Haeght, verclaeren vu ontfanghen te hebben vuyt handen van joe. Gertrudis Smets wede. wijlen sr. Jan Bollens eene somme van vijff hondert guldens wisselgeldt, den pattacon tot twee guldens acht stuyvers en. den schellinck tot ses stuyvers gerekent, ter saecke van welcken ontfanck die voorgenoemde ierste compten. gehuysschen bij desen aende voorn. joe. Smets ofte den genen haers actie hebbende, hebben bekent eene jaerelijcxsche rente van vijffentwintigh guldens, cours nemende op datum deser, voor den iersten jaere te verschijnen den xiie. mey van den volgenden jaere 1714 en. soo voorts van jaere tot jaere tot die effective quytinghe der selver rente, welcke sal vermoghen te geschieden t' allen tijde die rentgelderen gelievende t' eender rijse met gelijcke somme en. met volle rente, welcke rente sij compten. gehuysschen geloven binnen deser stadt wissele van Loven te betaelen, los ende vrije van xe., xxe. penn., contributien ende van alle andere impositien, bij sijne mats. placcaerten ofte edicten vande heeren staeten vanden lande, innegestelt en. naermaels inne te stellen, alle welcke sullen blijven ten laste vande rentgelderen sonder affcorten aende jaerelijcxsche rente, tot assurantie van dijen bij desen verobligeren. heur beyde persoonen ende goederen, meubele en. immeubele, present en. toecomen., en. naementlijck sesse daghwanden landt, gelegen onder den voorseyden dorpe aen Schaubroeck, regen. die straete ter ie., den H. Geest van Haeght ter iie., sr. Cauwenbergh ter iiie., mr. Hendrick Bollen ter iiiie. en. Cauwenbergh ter iiie., mr. Hendrick Bollen ter iiiie. ende Norbert Degroeff ter vijffdere.

Item huys en. hoff, genoemt den Beer, gestaen aene plaetse, regen. de plaetse ter ie., Gillis Vloebergh ter iie., Andries Geyselincx ter iiire. ende de wede. Jan Joncxkens ter vierdere, aenden iersten compt. competeren. bij scheydinghe en. deylinghe van date der xxv. feb. 1690, gepasseert voor mr. Abraham Frederick Golfus als nots. ende ten opsichte vande hellicht vanden voorseyden huyse ende hoff den xiiie. january 1708, gepasseert voor den nots. L. Henrion ende getuyghen, vernieuwt voor die heeren meyer en. schepenen deser stadt Loven den derden september 1711.

Item een stuck landt, groot drije daghmaelen salvo justo, gelegen in sijne canten van houdt, regen. den waterloop ter ie., die straete naer die Puttegem Heyde ter iie., die kercke oft H. Geest ter iiie. ende Gilis Van Hasenbroeck ter iiiie. sijden, vrije en. onbelast, bij den iersten compt. vercreghen bij mangelinghe tegen den voornoemden Golfus, relaes tot die acte daer over gepasseert voor schepen. der voors. heerelijckheyt van Haeght den thiensten deser onert., J. Verstraeten, secris.

Item die hellicht van drij daghmlen. broecx, gelegen tot Schoris Gat, daer van de wederhellicht competeert aen Jan Derboven, regen. vande geheele plecke Cornelis Van Langendonck ter ie., den hre. Collins ter iie., de kercke oft H. Geest tot Haeght ter iiie., Francois Boschmans ter iiiie., welcke plecke bij hem iersten comparant voor die voors. hellicht is vercreghen voor wethouderen van Haeght bij naerderschap den xxe. juny 1689, soo blijckt bij die brieven daer van sijnde, ondert. van hem secris., wordende de geheele plecke als onverdeylt tusschen die ierste compten. ende den voornoemden Jan Derboven int gemeyn gebruyckt, consenterende sij compten gehuysschen elck int besundert daerover int maecken van mainmise ofte anderssints inde realisatie bij forme van opdracht voor die hren. meyer en. schepen. deser voors. stadt Loven, voor wethouderen van Haeght ter geliefte der rentheffersse ende decreteringhe van dijen sonder voorgaende dagement, constituerende ten fine als vooren ieder thoonder deser om allen tselve voor die voorn. wethouderen en. allomme elders te vernieuwen en. herkennen, consenterende elck een tot volbrenghen vanden inhoude deser inde gewillighe condemnatie sonder voorgaende dagement, geloven., verbindende ende renuntierende in foa., naementlijck die voorn. Elisabeth Geyselincx aen het privil. senat. cons. vell. et auth. si qua mulier, daer van door mij notario alsnu onderricht, aldus gedaen op datum voors. ter presentie van Joannes Cornelius Goemans, licent. in beyde rechten, ende Niclaes Smets, getuyghen, ende hebben die voors. compten. die minute deser, waer toe is gebruyckt den noodighen segel, beneffens mij noto. ondert., quod attestor, signatum J. Goeman, nots.

Welcken volgende soo heeft den voors. geconst(itueerd)e naer vermoghen als voor den bovenstaen. contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne poincten, clausulen ende arlen. alhier vernieuwt en. gerepeteert, consenteren. pro ut latius als inde selve, obligando, submittendo ac renuntiando pro ut latius in forma, coram jor. Vanden Driesch jor. van Winghe, Corthout, 16. mey 1713.

 

Gheijssen Jan, () Haacht 25.07.1633,

 

Gijselinckx Anna, () Haacht 29.08.1634,

 

Gheijselinckx Jan, () Haacht 26.08.1637,

 

Gijselinckx alias Schelinx Philippus, () Haacht 08.04.1640, x 1 Haacht 01.10.1673 met Catharina Verbeeck, x 2 Haacht 01.04.1679 met Verbeeck Maria, x 3 Haacht 04.06.1691 met Elisabeth Van Hal,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gijselinckx Philippus, () Haacht 07.02.1677,

     2. Gijselinckx Jan, () Haacht 12.09.1679,

     Geijselinckx Maria, () Haacht 14.01.1681,

     Geijselincx Guilielmus, () Haacht 21.04.1682,

     Geijselincx Augustinus, () Haacht 29.08.1683,

     Geijselincx Guilielmus, () Haacht 07.08.1685 (g. Geijselincx Guilielmus en Huijbreghts Joanna),

     Geijselincx Cornelius, () Haacht 17.09.1686 (g. Antonis Cornelius en De Pau Elisabeth),

     Akte met dank aan Christine Savat. 

     Fo 222v: 11 aug 1735:

     Cornelis Gyselinckx x Catharina Claes ingesetenen van Haacht verkopen aan Peter Luijtens

     x Maria Goltfus ingesetenen van Herenthout een seker bempt in Haacht aan t Schoorbroeck groot ontrent vijff dagwant.

     Geijselincx Catharina, () Haacht 12.03.1688 (g. Breukaerts Joannes en Van Meerbeeck Catharina),

 

2. Van Haecht Petrus, XI (N2024), () Haacht 14.09.1623,

 

Van Haecht Jan, () Haacht 23.10.1625,

 

Van Haecht Elisabeth, () Haacht 22.02.1628,

 

Van Haecht Jan, () Haacht 22.12.1630,

 

Van Haecht Catharina, () Haacht 02.10.1633,

 

Van Haecht Catharina, () Haacht 08.11.1637, x Haacht 18.12.1656 met Verpoorten Judocus, geen fii in H,

 

Van Haecht Anna, x (niet H, ) met Snijers Petrus,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Petrus Snijers en Anna Van Haecht, dochter van Arnoldus en Catharina Verswijvere.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8270 fol. 140v.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck G. Boels, den welcken vuyt crachte en. naer vermoghen van sijne onwederoepel. procuratie, hem als thoonder der selver gegeven om den narvolgenden contracte behoorel. te herkennen en. vernieuwen, heeft t' selve gedaen inder manieren naervolgende.

Op heden desen viijen. july 1669 comparerende voor mij openbaer notaris, present die onderges. getuyghen, Peeter Sneyers ende Anneke Van Haecht, gehuysschen, de welcke midts eene somme van vier hondert guldens in goede permissen gelde, ten dancke bij hem t' ontfangen vuyt handen van Laureys Van Hove ende Hendrick Van Holsbeeck ten behoeffve van Jan en. Jaecq Van Hove en. als momboirs der selver, aen. voors. kinderen bekenen wel ende deuchdelijck schuldich te sijn vijffentwintich gul. t' jaers erffelijcke rente, altijts wel ende loffel. te betaelen en. te leveren binnen deser stadts wissele, los ende vrije van alle impositien, exactien, xe., xxe., c., meerdere, mindere penninghen, innegestelt oft naermaels inne te stellen, als schult met recht verwonnen, waer van het ierste jaer van betaelinghe sal vallen den xviijen. july 1670 en. soo voorts van jaere tot jaere totte redemptie toe, de welcke sal moeten geschieden met gelijcke somme en. verloopen van dijen ende om de voors. rentheffers in hunne qualiteyt vande voors. rente en. jaerlijcsche betaelinghe te bat te versekeren, soo hebben die voors. gehuysschen geconsenteert int maeken van beleyde en. slaen van mainmise over alle en. iegewelcke hunne goederen, vercreghen en. te versterffven, alwaer die gelegen moghen wesen en. naementlijck in seker huys en. hoff met alle sijne toebehoorten, gestaen tot Wechter, regenoten sheerenstraete lanx de Deyle ter ir., Peeter Wouters ter ijre. ende die kercke van Wesemael ter iije., Alcken Royackers ter iiijre. zijden, en. over de goederen, gelegen tot Haecht, mede int decreet der heeren schepenen van Loven sonder voorgaende daegement, constituerende een ieder een ieder thoonder [sic !] deser om t' gene voors. is, te doen en. laeten vernieuwen voor meyer ende schepenen van Loven en. alomme daer het van noode wesen sal, promitten. ratum ac gratum, obligan., submitten. ac ren. in forma.

Aldus gedaen en. gepasseert ten daeghe, maende en. jaere voors. ter presentien van jor. Jan Van Baren ende Philps Vander Heyden, getuyghen hiertoe geroepen en. gebeden, hebbende de comparante de minute deser neffens mij nots. onderteeckent, onderstont quod attestor, B. De Mercier, nots.

Welcken volgende den voors. geconstitueerde vuyt crachte sijnder procuratie heeft bovenges. contracte in alle sijne poincten, clausulen en. articulen herkent en. vernieuwt, mede eentsaementlijcken geconsenteert int slaen van mainmise, obligan., submitten. ac ren. in forma, coram sr. Caverson, sr. Caels, gepasseert den vijen. october 1671.  J.B. V. Caverson.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werden volgende teksten vermeld.

Op heden vien. augusti 1674 is gebleken bij originele quittancie de data 6 augusti lestleden, gepasseert voorden notaris Van Heusden en. Xleden. bij die eerw. moeder van. Swertsusters alhier, als transport en. d' actie hebben. van Jan Van Hove, dat vuyt dese aenstaen. sijn gequeten twee hondert guldens capitaels mette Xloopen. van dijen et sic vacat naer rate van. vs. some.  L. Henrion.

 

Op heden den xven. juny 1676 comparerende alheir ter camere Herman Meskens als vaderl. momboor van Josina en. Clara Meskens kinderen wijlen Jan Meskens en. Maria Vierpont, gehuysschen waeren, geassisteert met Maria Meskens, moye der selver kinderen, hebben bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Peeter Snijers de capitaele penningen van xij gul. thien st. tsiaers vuyt een meerdere rente van vijffentwintich guldens, in desen tegenstaende constitutie Xmelt. en. ten behoeffve der voorn. kinderen gecedeert en. getransporteert bij Jaecques Van Hove bij acte, gepasseert voor J. Vander Heyden en. seeckere getuygen opden 28. meert lestleden, vernieuwt en. gerealiseert voor die heeren schepenen der stadt Loven opden xxxen. der selver maendt meert in tertia, bekennende mede ontfangen te hebben een jaer verloops der selver rente.

 

Cederende die compten. voorsulx die constitutie bb. van dijen, gelovende voor den ontfanck der vs. penningen altijt te wesen goet guarrand ende daervoorens ieder int besundert innetestaen onder obligatie als naer rechte, consenteren. dienvolgens inde cassatie van dijen, qualitate qua supra, quare hic vacat.

Dit is t' marck van Herman Meskens + bij mij Meskens.

Hieronder nog een schepenakte met andermaal vermelding van Petrus Snijers en Anna Van Haecht, dochter van Arnoldus en Catharina Verswijvere.  Blijkbaar woonde het echtpaar niet in Haacht maar in Werchter.  Petrus Snijers werd vermeld als m(eeste)r, wat erop zou kunnen wijzen dat hij een eerbaar beroep uitoefende, bv. notaris, advocaat of dokter.  Daarenboven wordt in de akte verwezen naar een akte, die op 24.07. 1669 werd verleden voor de schepenen in de eerste schrijfkamer van Leuven.  Het gaat hier om de registratie van een akte die op 17.07.1669 werd verleden voor notaris J.B. Mercier.  De verkorte transcriptie ervan volgt hieronder eveneens als tweede akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8270 fol. 166r.

In tegenwoordicheyt des heeren meyers ende schepenen van Loven naerbes. gestaen H. Smets, clercq in tertia, vuyt crachte ende naer vermogen van zijne onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hiernaer van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

            Op heden den xxijen. octob. anno 1671 comparerende voor mij als openbaer nots., bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuygen hieronder genoempt, Jan Van Hove, borgher deser stadt Loven, die welcke heeft bekent ende bekent bij desen gecedeert ende getransporteert te hebben aende eerw. moeder ende medemoeder van het godtshuys vande Swertesusters alhier, present ende ten behoeve van tvoors. godtshuys accepterende, alsulcke rente van twelff gul. thien stuy. sjaers den penninck sesthien vuyt eene meerdere rente van vijffentwintich guldens sjaers, waervan de wederhellicht is competerende aen Jaeques Van Hove, zijnen broeder, als zij jaerlijcx zijn heffende en. treckende tot laste van mr. Peeter Snijers ende Anna Van Haeght, gehuysschen, woonende tot Werchter, staende bij erffvuytgeven gereserveert op seecker huys, hoff ende alle appendentien ende dependentien van dijen, gestaen tot Werchter voors. aende brugghe volgens de brieven daervan zijnde, gepasseert voor meyer ende schepenen van Loven opden xxiiijen. july 1669 in prima, cederende mede de voors. brieven, mede oock de brieven raeckende den onderpandt, bijde voors. gehuysschen insgelijckx voor meyer ende schepenen van Loven gestelt tot meerder asseurantie der voors. rente met allen t' recht ende actie daerinne vermelt, waranderende den voors. compt. de voors. rente voor goet, deuchdelijck ende onbelast met gelofte van daervoor oock altijt inne te staen, onder obligatie ende renuntiatie in forma,, bekennende den transportant ontfangen te hebben vuyt handen vande acceptanten de capitaele penningen der voors. rente ende alsoo daervan ten vollen te zijn gecontenteert ende voldaen op conditie dat het loopende jaer verloops insgelijcx sal wesen ten behoeve der voors. acceptanten, constituerende alsoo den voors. transportant onwederroepelijck een ieder thoonder deser om desen transporte voor meyer ende schepenen van Loven te vernyeuwen ende te herkennen ende aldaer ten behoeve vanden voors. godtshuyse te doen goedenisse in forma, promittens ratum, etc.

Aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van mr. Aert Boits ende Niclaes Bertrand, getuygen, tot dese geroepen ende gebeden, ende heeft den compt. de minute deser neffens mij notario onderteeckent, onderstaet quod attestor, ende is onderteeckent A. Van Heusden, nots.

Den voors. geconstitueerden vuyt crachte [ende] naer vermoghen van welcke procuratie, soo heeft den bovenges. contracte ende innehouden desselffs vernyeuwt ende herkent ende dijenvolgens bij manisse des heere meyers opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse den bovenges. rente van twelff gul. thien stuy. sjaers den penninck sesthien, vuyt eene meerdere rente van vijffentwintich gul. sjaers ende den voors. opdraegere inden naem als voor mits die ordonnantie van rechte vuytte voors. rente ontgoeyt ende onterft zijnde, soo is daerinne gegoeyt ende geerft ten erffelijcken rechte mr. Anthoin Van Heusden, alhier present ende accepterende inden naem ende ten behoeve van het godtshuys van. Swertesusters alhier, per monitionem jure et satis den voors. obdraeghere obligando, submittendo ac renunciando in forma et waras voor eene goede, deuchdelijcke ende onbelaste rente ende voorts alles in conformiteyt vande bovenges. procuratie coram jor. Vanden Driessch, sr. Van Caverson, hac xxiija. octob. 1671.  G.A. Van Dieve, 1671, D. V. Driessche.

 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7556 fol. 23r.

Comparerende Jan De Waersegger als man ende momboir van Enneke Van Hove, Jan ende Jaecques Van Hove, minderjaerighe kinderen, den welcken den naerbes. coop sullen doen lauderen ende aggreeren bij die heeren weesmesteren deser stadt Loven, dewelcke tsaemen ende ieder int besondere bekennen, soo sij sijn bekennende midts desen, wel ende deughdel. vercocht, gecedeert en. getransporteert te hebben seecker huys, hoff, appendentien ende dependentien, soo tselve gelegen is tot Werchter aende brugge, regenoten sheere straete lancx de Deyle ter ie., Peeter Wauters ter ij., die kercke van Wesemael ter iij. en. Alcken Wijerieckens ter iiij. sijden, aen meester Peeter Snijers ende Anna Van Haeght, gehuysschen alhier, present en. accepterende, volgens die constitutie brieffven daervan sijnde, de welcke aen. cooper wordt overgegeven om ende voor die somme van vijff hondert vijffenseventich guldens, belast tvoors. huys met twee guldens vijff stuyvers aen. kercke ende H. Geest van Werchter sonder meer, staende tot laste vanden cooper ende costen, is conditien soo wanneer meer lasten bevonden worden als in dese conditien is vuytgesteken datte vercoopers den cooper sullen garranderen volgens die constitutie brieven daer van sijnde, bekennende den voorschreven iersten comparant voor sijn paert ende deel, hem competerende int voors. huys ter somme van hondert vijffenseventich guldens ten vollen voldaen te sijn, blijvende die voors. vier hondert ter rente staen tot prouffeyt ende ten behoeve van die voors. weesen, gelovende de voorschreven vercoopers oversulcx geene actie oft recht meer te reserveren totten voors. huyse, maer tselve te cederen ten behoeve voors. (nots. J.B. Mercier tot Loven).

     Uit dit huwelijk:

     Snijers Petrus, () Haacht 01.03.1668,

     Snijers Maria, () Haacht 01.07.1671,

     Snijers Abraham, () Haacht 02.06.1672.

 

 

 

XIV - Geudens - Gheuns - Huens Philippus (M9478 + S12526), x met Gijselinckx Anna (M9479 + S12527), + > 17.11.1605.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Geudens - Gheuns - Huens Philippus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Geudens Anna, XIII (M4739 + S6263).

 


 

Gijselinckx Joannes, molenaar en meier van Herent (meer info in commentaar boven), () Haacht 26.08.1637, x Heist 14.06.1662 (g. Joannes Van den Broeck en Gisbertus Van den Broeck) met Vanden Broeck Catharina, () Heist 28.02.1644 (g. Judocus Van den Broeck en Catharina Boecx), deze x 2 met Jan Smets.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gijselinckx Joannes, () Herent 30.07.1663, x met Schoovaerts Josina, () Berg 13.01.1669, fa. Antonius en Judoca Van Steenweghen,

     Uit dit huwelijk:

     Gijselinckx Antonius, () Herent 30.06.1696,

     Gijselinckx Antonius, () Herent 15.02.1697,

     Gijselinckx Joannes, () Herent 11.12.1698,

     Gijselinckx Joannes, () Herent 19.06.1701,

     Gijselinckx Petrus Antonius, () Herent 14.04.1703,

     Gijselinckx Joanna Francisca, () Herent 21.12.1704,

     Gijselinckx Maria, () Herent 01.08.1706,

     Gijselinckx Joanna Francisca, () Herent 17.07.1708, x met Petrus Meulemans,

 

Gijselinckx Arnoldus, () Herent 11.07.1665,

 

Gijselinckx Joanna, () Herent 25.03.1668,

 

Gijselinckx Anna, () Herent 09.10.1670,

 

Gijselinckx Arnoldus, () Herent 01.03.1673,

 

Gijselinckx Joanna Francisca, () Herent 25.02.1676, x met Antonius Vander Heyden, () Herent 26.03.1672, fs Antonius en Anna Mommaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Vander Heyden Anna, () Herent 26.03.1698,

     Vander Heyden Philippus Antonius Josephus, () Herent 08.08.1700, x met Barbara Van Langendonck,

     Vander Heyden Petronilla, () Herent 10.04.1703,

     Vander Heyden Anna, () Herent 10.04.1703,

     Vander Heyden Elisabeth, () Herent 01.02.1706,

     Vander Heyden Joannes, () Herent 18.12.1708,

     Vander Heyden Antonius Gerardus, () Herent 25.09.1711,

 

Gijselinckx Petrus, () Herent 24.11.1678,

 

2. Smets Guilielmus, () Herent 06.09.1682, +,

 

Smets Elisabeth, () Herent 21.09.1684,

 

Smets Anna, x met Paulus Muls, fs Nicolaus en Martina Stootens,

     Uit dit huwelijk:

     Muls Joanna, () Herent 26.09.1708,

     Muls Anna Catharina, () Herent 26.07.1711,

     Muls Barbara, () Herent 10.08.1714, x met Petrus Goffaey, woonden Leuven,

     Muls Petrus, () Herent 06.04.1717,

     Muls Petrus, () Herent ...11.1718,

     Muls Antonius, () Herent 21.03.1722, x met Elisabeth Aerts,

     Muls Franciscus, () Herent 29.06.1725,

     Muls Guilielmus, () Herent 03.11.1728.

 


 

Smets Arnoldus, meyer, () (niet Til, Buk,), + Tildonk 16.03.1711, x Tildonk 24.03.1687 (g. Egidius Limbosch en Catharina Smets) met Ghijselincx Joanna, () Herent 25.03.1668.

 

In deze aktes (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van  Arnoldus Smets, meier van Tildonk, en zijn vrouw Joanna Gijselincx, inwoners van Tildonk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7947 folio 223r., akte dd. 9 april 1695.

Inde tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, clerck der middele schrijffcamere der stadt Loven, vuyt crachte ende naer vermoeghen van seeckere procuratie om den naervolgen(de) contracte notariael wettelijcken te moeghen doen vernieuwen en(de) passeren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur luydt aldus.

Op heden desen achtsten aprilis xvic. vijffentnegentich compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s, tot Loven resideren(de), ende inde presentie vande getuyghen naergenoemt, s(ieu)r Aert Smets, meyer van Tildonck, ende Jenneken Gijselincx, gehuysschen, innegesetenen van Tildonck, die welcke hebben bekent ende geleden wel ende deughdelijcken ontfangen te hebben vuyt handen van jouff(rouw)e Joanna Caverenne, administratersse vande fondatie oft convent van S(in)te Merten binnen den Auden Begijnhove alhier, ten bij sijne, overstaen, met consent ende aggreatie vanden eerw(eerdigen) heere Adrianus Van Elesom als pastoir en(de) jouff(rouw)en Joanna Dauw en(de) Anna Bollens, hoofftmeesterssen van(den) voors(chreven) begijnhove, de somme van vier hondert guldens in permissien wisselgelde, den ducaton tegens drije gul(den)s en(de) die reste naer advenant gerekent, ter saecke van welcke somme die voors(chreve) gehuysschen hebben geloefft jaerelijcx ten behoeve vande voors(chreve) fondatie te gelden ende te betaelen eene erffelijcke van vijffentwintich guldens sjaers, waer van het jaer van betaelinge vallen ende verschijnen sal den achtsten aprilis xvic. sessentnegentich ende soo voorts van jaere tot jaere totte effective quytinge toe, die welcke sal moghen geschieden t' eender reyse in specie van gelde als vooren, midts d' advertentie doende drije maenden te voorens met volle rente, gelovende voorts die voors(chreve) rente jaerelijcx te leveren ende te betaelen ten huyse der renthefferen binnen die stadts wissele van Loven, los en(de) vrije, soo van x., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, alreede innegestelt ofte naermaels inne te stellen, als schult met recht verwonnen, met bespreuck nochtans dat ingevalle die voors(chreve) rentgelders die voors(chreve) rente betaelen precies op den valdagh, vuytterlijcken sesse weken daer naer, dat sij sullen gestaen mits betaelen(de) maer sesthien guldens sjaers, tot vastigheyt der voors(chreve) rente ende jaerelijcxe betaelinge verbindende en(de) verobligeren(de) die voors(chreve) comparanten t' saemen ende ieder int particulier ende in solidum henne respective persoonen ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, met submissie ende renuntiatie als naer recht ende naementlijcken het kindtsgedeelte, die voors(chreve) comparanten competerende in de naervolgen(de) goederen, te weten ierst in huys, hoff, schuere, stallinghen, molen ende het landt daer aengelegen, groot ontrent vijff daghmaelen, gestaen ende gelegen tot Herent, regen(oten) sheerenstraet ter ie., mevr(ouw)e Leemputten ter iie. en(de) den voetwegh ter iiie.

Item in thien vierendeelen lants, aen(den) v(oor)s(chreven) molen gelegen, regen(oten sheerenstraet ter ie., Hendrick ... [n.v.] ter iie., den Groenenwegh ter iiie. ende den voetwegh ter iiii. zeyden.

Item in een block, genoemt het Sitteblock, groot drije boinderen en(de) drije daghmaelen, ontrent den voors(chreven) molen gelegen, regen(oten) sheerenstraet in drije ende d' erffgen(aemen) Hendrick Verheyden ter iiiie.

Item in een daghmael lants vast bij den v(oor)s(chreven) molen, regen(oten) Jan Van Velthem ter ie., den voetwegh ter iie.

Item in twee daghmaelen lants ontrent den v(oor)s(chreven) molen, regen(oten) sheerenstraet ter ie., den Groenenwegh ter iie.

Item in vijff daghmaelen lants in den hoffbempt ontrent den voor(chreven) molen, regen(oten) jo(uffrouw)e Van Opstal ter ie., den Groenenwegh ter iie.

Item in een boinder bempts, genoemt Jeroenckens Bempt, regen(oten) jo(ncke)r Donia in twee, de straete ter iiie.

Item in een halff boender lants op den Paddenpoel, regen(oten) de Hooghe Beke ter ie., den Groenenwegh ter iie. ende de kercke van Herent ter iiie.

Item in een halff boinder hoywasch int Broeck, regen(oten) jo(ncke)r Donia ter ie., den voetwegh ter iie.

Item in vijff daghmaelen lants op het Ceulenvelt, regen(oten) sheerenstraete van Loven op Mechelen ter ie., den Vloetbosch ter iie., Guilliam De Wit ter iiie.

Item in een halff boinder lants aen het Blauw Huys, regen(oten) Jan Van Hove ter ie., den voetwegh van Loven op Mechelen ter iie.

Item in een halff boinder landts op de Scheythaeghe, regen(oten) ... [n.v.].

Item in huys, hoff, schuere, stallinge met het lant daer aen gelegen, groot een boiner, tot Herent tegens over het kerchoff, regen(oten) de straete ter ie.

Item een huys en(de) hoff, gestaen en(de) gelegen tot Tildonck, regen(oten) Joos Van Laer ter ie., den heere doctoir Sullivane ter iie., de straete ter iiie., consenteren(de) daer over int slaen ende maecken van beleyde ende mainmise, mede int decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven, daer over te geven sonder eenigh daeghement, constituerende voorts onwederroepelijcken N.N. en(de) een ieder thoonder deser om t' ghene voors(chreven) is, te doen ende laeten vernieuwen ende herkennen voor die heeren meyer ende schepenen van Loven en(de) alomme elders daer des van noode saude moeghen wesen ende aldaer te consenteren in de voluntaire condemnatie ende parate executie sonder eenigh daeghement, promitten(tes) ratum, et(ce)t(er)a, actum binnen Loven ten teyde voors(chreven) ter presentien van Dionijs Battonville ende Hendrick Hoes, als getuyghen hier toe aensocht ende gebeden, hebbende die voors(chreve) comparanten die minute deser beneffens mij not(ari)o onderteeckent, onder stont quod attestor, signatum I. Loncin, not(ariu)s pub(licu)s.

Aldus vernieuwt door den voors(chreven) geconstitueerden, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, coram jo(ncke)r de Stembor, Vander Veken, hac nona aprilis 1695.

 

Bij deze nog een akte met vermelding van Arnoldus Smets, meier van Tildonk, en zijn vrouw Joanna Gijselincx, inwoners van Tildonk. In de akte wordt bevestigd dan Arnoldus de zoon is van Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7947, folio 259v., akte dd. 19 mei 1695.

Inde tegenwoordigheyt des heere meyers en(de) schepenen van Loven naergenoemt gestaen Ingelbert Loncin, clerck der middele schrijffcamere der stadt Loven, vuyt crachte en(de) naer vermoeghen van seeckere procuratie om den naervolgen(de) contracte notariael wettelijcken te moeghen doen vernieuwen ende passeren, hem gegeven, heeft t' selven gedaen in der manieren naervolgen(de), waer van den teneur luydt aldus.

Comparerende voor mij not(ari)s, etc(etera), ende in de presentie van die ghetuyghen naergenoempt, den eerw(eerdigen) heere Joannes Baptista Barbiers, pastoir van Steenoockerzeel, en(de) in dijer qualiteyt proviseur der fondatie van de choralen aldaer, hem sterckmaeckende voor de andere proviseurs, en(de) heeft bij desen vercoght en(de) gecedeert aen Aert Smets, meyer van Thildonck, ende Jenneken Geyselincx, gehuysschen, present en(de) accepteren(de), te wetene alsulcke capitaele rente van drije hondert guldens, croiserende teghens den penninck sesthiene, als de selve fondatie is bekent ende geconstitueert bij wijlen Jan Smets, vaeder des acceptants, jaerelijcx vallende den seventhiensten octobris vuytwijsens de constitutiebrieven daer van sijnde de date den seventhiensten ditto octobris 1658, onderteeckent Sebastiaen Van Horick, Jan Smets, Adons, pastor de Tildoncq, ende Jacop Calewaerts, aen de acceptanten in originali overgelevert neffens de authorisatie daer bij beroepen ende dat om en(de) voor gelijcke somme van drije hondert guldens in permissien gelde, waer van den heere transportant bij desen bekent in contante voldoen te wesen, sulcx dat dese sal dienen voor quictantie, verclaerende partijen aenbelangende de verloopen overcomen te wesen voor de somme van hondert guldens in courante gelde, bekennende den heere transportant daerop ontfanghen te hebben de somme van tachentigh guldens sesse stuy(ver)s, gelovende de gehuysschen acceptanten de reste, te weten negenthien guldens sesthien stuyvers, te voldoen binnen acht toecomende daeghen, ten waere dat ten rentmeesters vande voors(chreve) fondatie eene somme van negen guldens vijffthien stuyvers ende eene van thien guldens negenthien stuy(ver)s betaelt op de verloopen, vuytwijsens de quictantien respective in date derthiensten april 1692 ende eenentwintichsten september vanden selven jaere nyet en hadde in reeckeninghe gebracht nochte op sijnen boeck geannoteert, in welcken gevalle dese resterende negenthien guldens veerthien stuyvers sullen comen te cesseren, soo van gelijcken oick alle vonnissen en(de) contracten t' sedert de voors(chreve) constitutie onderlinghe gemaeckt en(de) gheobtineert, waranderende de voors(chreve) rente voor vrij ende onbecommert, daer voor verobligerende persoon ende goederen sonder in eenigh voorder guarrant te willen gehouden sijn, bekennende voorsulcx daer aen egheen recht nochte actie meer te hebben noch te behouden, en(de) constitueert een yeder thoonder deser om in sijnen naeme en(de) qualiteyt te compareren voor die schepenen van Tildonck, Loven ende elders om aldaer des voors(chreven) te vernieuwen ende de acceptanten in de vermelde rente ende verloopen te goeden ende erffven met alle solemniteyten ende voorts meer, et(ce)t(er)a, gedaen binnen Loven desen achthien april 1695 ter presentie van meester Ingelbert Loncin, oick not(ari)s, en(de) heer Josephus Barbiers als getuyghen en(de) is de minute deser bij den transportant en(de) acceptanten onderteeckent, onder stont mij p(rese)nt als not(ari)s, signatum V(ander) Beken, wij onderges(chreven) proviseurs der voors(chreve) fondatie vande choraelen, gesien hebbende de bovenstaen(de) acte van transport en(de) accort aengaende de verloopen, verclaeren de selve in alle puncten te approberen en(de) aggreeren als geschiet met onse informatie ende advoy en(de) tot teecken der waerheyt hebben dese onderteeckent den xven. aprilis 1695 en(de) was onderteeckent Servaes De Coster, Jan Van Eycken.

Dijenvolgen(de) den voors(chreven) geconstitueerde vuyt crachte sijnder voors(chreve) procuratie heeft den bovenges(chreven) contracte notariael in alle en(de) iegewelcke sijne poincten, clausulen en(de) ar(ticu)len, daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt, herkent en(de) gereitereert, mitsgaeders bij manisse des voors(chreven) heere meyers heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie die voors(chreve) rente van achtien guldens ende vijffthien stuy(ver)s sjaers mette verloopen van dijen, hier voorens breeder vermelt, expos(ito) impositus est den procureur Davidts, alhier present en(de) accepterende in den naem ende ten behoeve van s(ieu)r Aert Smets en(de) Jenneken Geyselincx, gehuysschen, per monitionem) jure et satis den voors(chreven) opdraegere vuyt crachte als vooren, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, et waras ut supra, coram eisdem eodem.

 

Arnoldus Smets, meier van Tildonk, en zijn vrouw Joanna Gijselincx gaan een lening van 300 guldens, waarvoor zij een jaarlijkse en erfelijke rente van 13 guldens en 10 stuivers verschuldigd zijn. Het kindsgedeelte van Joanna wordt voor de lening in pand gesteld, dat zij verkreeg van haar ouders Joannes en Catharina Vanden Broeck dochtere Joannes.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8291, folio 225r., akte dd. 4 april 1692.

In teghenwoordicheyt der heeren meyer en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen den clercq Henrion vuyt crachte en(de) naer vermoghen van sijne procuratie, hem als thoonder gegeven, waer van den teneur van woorde te woorde is volgen(de).

Op heden den 3. aprilis 1692 compareren(de) voor mij, in dijer qualiteyt van not(ari)s, tot Loven resideren(de), inde p(rese)ntie van(de) ghetuygen hieronder genoempt, s(ieu)r Aert Smets, teghenwoordigh meyer van Tildonck, ende Jenne Geyselinx, sijne huysvr(ouw)e, de welcke hebben bekent ende geleden, bekennen ende leyden midts desen, ontfanghen te hebben vuyt handen van(den) eerw(eerdigen) heere Thomas Stapletonius, doctoor inde rechten, en(de) consultis(sim)e Henricus Malcorps als proviseurs van(de) fondatie van wijlen heere Jo(ann)es Tsestich, in sijn leven doctoor inde rechten, etc(etera), de so(mm)e van drij hondert gul(dens) eens, in Brabant cours hebbende, midts welcke so(m)me sij hebben aen(de) v(oor)s(chreve) heeren in hunne v(oor)s(chreve) qualiteyt belooft te betaelen eene voortaene rente van derthien gul(dens) ende thien stuy(ve)rs tsiaers, te v(er)scheynen alle jaeren op datum deser, tot de quytinghe toe der selver, de welcke sal moghen geschieden teender reyse en(de) met volle rente, en(de) te betaelen, los en(de) vrije van thien, xx., xxx., 40., mindere oft meerdere penningen, subsidien, impositien, innegestelt en(de) naermaels inne te stellen, al waert oock soo dat anders bij sijne ma(jestey)ts placcaerten wierde gheord(onneer)t, daervoor verbinden(de) haere persoonen en(de) goederen, meubelen ende immeubelen, p(rese)nt en(de) toecomende, ende naementlijck de v(oor)s(chreve) vr(ouw)e comp(aran)te alle haere kintsgedeelte, te verwachten vuyt hooffde van Jan Geyselincx en(de) Catharina Van(den) Brouck Jans dochter, op haer gedevolveert, gelegen soo wel onder Herent, Winxel, Tildonck, Haeght, Meerbeeck, Boischot ende Hest op den Bergh als elders, alles onder obligatie en(de) renunciatie in forma, van alle privilegien deser eenighsins contrarierede, en(de) naementlijck de v(oor)s(chreve) vrouwe privilegio senatus cons(ulti) vel(leiani) auth(entica) si qua mulier, d(aer)van bij mij not(ari)s onderricht sijnde, tot welcken eynde hebben de v(oor)s(chreve) comparanten gheconstitueert een ieder thoonder deser om desen te vernieuwen en(de) te realiseren voor meyer, schepenen van Loven, Raedt van Brabant en(de) elders des noodt sijnde, consenteren(de) in volontaire condempnatie sonder daegement sonder, actum binnen Loven ter presentie van Anthoen Malfier en(de) Nicolaus Brau, ghetuygen, hier toe geroepen en(de) gebeden, hebben(de) die comp(aran)ten beneffens mij notario de minute deser onders(chreven), testor sig(natum) J.B. Franssens, not(ariu)s.

Welcken volgens heeft den v(oor)s(chreven) gheconstitueerde den bovenges(chreven) contracte notariael in alle sijne puncten, clausulen en(de) ar(ticu)len v(er)nieuwt en(de) gerepeteert, consenteren(de) als inden selven, mede ter manisse des heere meyers opgedraegen met behoorel(ijcke) verthijdenisse die v(oor)s(chreve) kintsgedeelten des v(oor)s(chreve) Jenne Geyselinx, hier boven breeder gespecificeert, exp(osito) imp(ositus) est den heer ad(vocae)t Franssens tot behoeve der meergemelde fondatie Tsestich et redd(idit) term(inis) tanq(uam) en(de) voorts meer op de voortaene rente van derthien gul(dens) thien stuy(ver)s, obligando, subm(ittendo) ac ren(untiando) in forma, coram jo(ncke)r Cuypers, Caels, 4. aprilis 1692.

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Catharina, () Tildonk 03.02.1688 (g. Gerardus Smets en Catharina Smets n. Catharina Vanden Broeck),

 

Smets Arnoldus, () Tildonk 23.03.1689 (g. Arnoldus Ghijselincx en Catharina Vande Wijngaert n. Cecilia Pues?), + Tildonk 19.04.1689,

 

Smets Arnoldus, () Tildonk 15.04.1690 (g. Arnoldus Limbosch n. Arnoldus Ghijselincx en Joanna Leuntiens),

 

Smets Joanna Francisca, () Tildonk 02.09.1692 (g. Arnoldus Van Maelcot en Francisca Ghijselincx),

 

Smets Joannes Baptista, () Tildonk 21.08.1695 (g. Joannes Loentiens en Catharina Smets),

 

Smets Petronella, () Tildonk 03.12.1697 (g. Jacobus Bulens en Petronella Claes),

 

Smets Anna, () Tildonk 04.04.1700 (g. Guilielmus Hensmans en Anna Smets), x ? met Joannes Van Laer,

     Uit deze relatie:

     Van Laer Joannes, () Tildonk 04.05.1723 ill. (g. Joannes en Elisabeth Smets),

 

Smets Guilielmus, () Tildonk 07.03.1702 (g. Guilielmus Hermans en Francisca Gijselinx), + Tildonk 08.06.1761, x Tildonk 26.11.1726 (g. Joannes Smets en Arnoldus Vanden Bosch) met Van Essche Maria, ex Tildonk, + Tildonk 25.12.1763 we,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Joanna, () Tildonk 31.01.1728 (g. Arnoldus Van Essche en Joanna Ghijselincx),

     Smets Guilielmus, () Tildonk 26.07.1731 (g. Guilielmus Van Essche en Elisabeth Smets),

     Smets Anna, () Tildonk 20.01.1733 (g. Michael Van Essche en Anna Smets),

     Smets Maria Elisabeth, () Tildonk 14.07.1736 (g. Jacobus Smets en Maria Elisabeth De Wit), + Tildonk 09.06.1810,

     x Tildonk 03.08.1767 (g. Arnoldus Van Esch en Joannes Vanden Bosch) met Joannes De Coninck, ex Overijse, + Til 25.08.1809,

 

Smets Elisabeth, () Tildonk 13.10.1704 (g. Iacobus Trappeniers en Elisabeth Smets), + Tildonk 19.02.1796, x Tildonk 03.11.1736 (g. Jacobus Smets en Arnoldus Winnepenninckx) met Arnoldus Van Es(sche), + Tildonk 12.02.1777,

     Uit dit huwelijk:

     Van Es Maria, () Tildonk 10.09.1737 (g. Nicolaus Mercx en Maria Van Essche),

     Van Es Anna Catharina, () Tildonk 17/27.08.1739 (g. Joannes Van Essche en Anna Smets),

     Van Es Anna Elisabeth, () Tildonk 17.12.1741 (g. Guilielmus Smets en Anna Catharina Van Esch),

     Van Es Guilielmus, () Tildonk 06.08.1743 (g. Guilielmus en Catharina Van Essche),

     Van Es Elisabeth, () Tildonk 27.02.1747 (g. Joannes en Elisabeth Smets),

     Van Es Joannes Baptist, () Tildonk 22.06.1748 (g. Jan Baptist en Elisabeth Smets),

 

Smets Jacobus, () Tildonk 04.05.1710 (g. Judocus Hermans n. Jacobus en Maria Van Bolle).

 

Terug naar startpagina  Terug naar startpagina stamboom