Voorouderlijst Geens Peeter

 

Geens

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam ger-hard.

 


 

XIII - Geens Peeter (S5144 + S7696), ° ca. 1545, x met Elisabeth Uijterelst (S5445 + S7697).

 

Akte met dank aan Christine Savat

Wer1847: Fo 106: 7 nov 1595:

- Hendrik Geens zone wijlen Peeter x Elisabeth Uiterelst

- Anna Geens zuster van de vs Hendrik

wettige erfgen van wijlen Peeter Geens x Elisabeth Uiterelst.

 

Uit dit huwelijk:

 

Geens Hendrik, XII (S2572 + S3848),

 

Geens Anna, x (niet H, ) met Van Nuffel Petrus alias Van Loo,

Aktes met dank aan Christine Savat

Fo 18v: 30 sept 1606:

Peeter Van Nuffel x Anneken Guens met Hendrik Vermijlen Gielissone als momboir vande kinderen Henrick Geens daer moeder af is Cristynen Keyaerts Put ende hebben de voors renunciatie vernient ende bekende tvoors contract van weerde te houden dwelck zij op den 9 meert ll hebben veraccordeert tegens Hendrick Breugelmans ende Cristyne. Vandenbroeck.

KB1166: Fo 195: 3 mrt 1655:

Cornelis, Adriaen, Peeter Van Nuffelen, Elisabeth Van Nuffelen x Cornelis Bernaerts, Margriete Van Nuffelen we Jacques Fontenelle hun sterk makende over Jan Van Nuffelen alle kinderen wijlen Peeters daer moeder af was Anna Geens, (voor notaris Panhuijs in Werchter), Joanna Vandermeren we Jan Van Tongelen ende Cornelis Van Nuffelen haeren tegenwoordigen man, ende Peeter Van Tongelen Aertssone met Jan Vandermeren beijde wettige momboirs van de kinderen van den voors wijlen Jan Van Tongelen, haeren eersten man was,

Heeft den voors comparant bekendt dat wijlen Peeter Van Nuffelen der constituanten vader was hadde vercocht aan Cornelis Bosmans x Beijcken Ven een half bunder land in den Loosen hoeck – waerop een rente stond van 300 gl capitael aande kinderen ende erfgen wijlen Daniel Van Meerbeke tot Loven.

     Uit dit huwelijk:

     Van Nuffel Hieronimus, (°) Haacht 31.01.1602,

     Van Nuffel Maria, (°) Haacht 06.06.1604,

     Van Nuffel Catharina, (°) Haacht 17.10.1606,

     Van Nuffel Cornelius, x Werchter 09.01.1654 (g. Van Tongelen Petrus en Mr Van Tongelen Arnoldus) met

     Joanna Vander Meren, deze x 1 (niet H, W, ) met Joannes Van Tongelen,

     Van Nuffel Margareta, x Werchter 25.02.1645 (g. Van Nuffel Petrus en Van Nuffel Wilhelmus) met Jacobus Fontenelle,

     Van Nuffel Jan,

     Van Nuffel Elisabeth, x (niet W, Wak, H, ) > 1639 met Bernaerts Cornelius,

          Uit dit huwelijk:

          Bernaerts Gasparina, ° ca. 1638,

          Bernaerts Catarina, (°) Werchter 29.03.1639 (g. Van Nuffel Guielmus en Caiaerts Christina),

          Bernaerts Joanna, (°) Werchter 20.05.1641 (g. Schot Joannes en Van Essche Margareta),

          Bernaerts Margareta, (°) Werchter 12.07.1642 (g. Van Loy Cornelius en Van Nuffel Margareta),

     Van Nuffel Petrus,

     Van Nuffel Adrianus, 

     Van Nuffel Anna, (°) Werchter 19.07.1620 (g. Boschmans Anna n. Costers Catharina),

 


 

XII - Geens Hendrik (S2572 + S3848), ° ca. 1575, + > 30.09.1606, x 1 met Christina Caiaerts - Keiaerts (S2573 + S3849), + Werchter 05.01.1646, (+) 07.01.1646 vidua, fa Henricus, x 2 met Hieronymus Vander Hoeven (S).

 

Aktes met dank aan Christine Savat

Hendrik Gobbeleijns alias Wouters met proc van Aerden Moens zone wijlen Jacop dmafw Cathelijn Van Hove en Adriaen Bries alias Vandenberge & Job Michiels als momboirs van Willeken Peeters zone wijlen Daneels dmafw Anna Schrijnmakers voor een gelijk vierdedeel in de narbes goederen wesen tsamen een hellicht

Item Adriaen Briers x Catherijn Poortmans ende Hendrik Geens x Christina Keijaerts als tochteresse voor een derde van dander hellicht

Peeter Van Tongeren x Maeijcken Tymermans dochter wijlen Jans daer moeder af was Cathelijn Poortmans ende Godevaert Diricx x Margriete Timmermans suster maeijcken voor een ander derdendeel van voors hellicht

Lijbrecht Van Essche wijlen Hendricksone dmafw wijlen Anna Poortmans ende Hendrik Paeps alias Van Eijcken de jonge x Cathlijn Van Essche zuster des vrs Lijbrechts samen voor het derde deel van voors hellicht

In huis en hof met land en toebehoorten gelegen ter Heijden in Werchter verkopen tvoors huis aan Willem Dries x Elisabeth Van Bovenbeke.

H835: Fo 97v: 2 dec 1599:

Michiel Van Grootvin alias Van Lille woonende tot Werchter out 60 jr verklaart ten verzoeke van Hendrik Geens dat twee boender bos op de Langegrachte (erfgen Aert Van Eijnde alias Kaerkens) heeft toebehoort aan Aert Vervarent Jacop Vervarent ende Jan Van Eijnde alias Raeps x Elisabeth Vervarent.

Wer1847: Fo 108: 15 dec 1595:

Hendrik Geens x Cristina Keijaerts in mangelinge met Aert Castermans. 

 

De onderstaande (met dank aan Paul Peeters), vrij complexe akte bevat nieuwe gegevens. Christina Keya(e)rts (Keiaerts/Caiaerts) is de dochter van wijlen Henricus. Zij was eerst weduwe van Henricus Geens en dan weduwe van Hieronymus (Jeroen) Vander Hoeven. Met haar eerste man had zij een (enige) zoon Ludovicus (Loys) Geens. Met haar tweede man Hieronymus Vander Hoeven had zij ook twee kinderen, met name Anselmus en Barbara Vander Hoeven. Anselmus en Barbara Vander Hoeven waren dus halfbroer en halfzuster van Ludovicus Geens.

Haar enige zoon Ludovicus Geens huwde met Catharina Gob(b)elijns, dochter van wijlen Henricus (en van Margaretha Van Meerbeeck). Zijn halfzuster Barbara Vander Hoeven (Van Hove) huwde met Henricus Van Essche (zoon van Libertus en van Margaretha Meeus).

De akte leert ons ook dat Hieronymus Vander Hoeven op 19.06.1621 zijn testament verleed voor Joannes Boels, pastoor te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 348r., akte dd. 14 september 1635.

Item inde teghenwoordicheyt der meyers en(de) schepenen van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)r Marten Van(den) Zijpe vuyt Huybrecht Lunckens, bode der selver stadt, vuyt crachte van speciaele en(de) onwederroepelijcke procuratie, hem, tot des naerbes(chreven) staet te doen, gegeven respective bij Christina Keyarts dochter wijlen s(ieu)r Henr(icx)s, teghenwoordich wed(uw)e van wijlen Jeroen Van(der) Hoeve en(de) te voorens wed(uw)e van Hen(rick) Gheens en(de) met haer Loys Geens, eenighen soene desselffs Henr(icx)s en(de) van(de) v(oor)s(chreve) Christina, ende Cathelijne Gobelijns dochter wijlen Henr(icx)s, gehuysschen, innegesetten respectivel(ijck) van Werchter, met consent en(de) ten overstaen(e) van Ancelmus Vand(er) Hoeve, soene des voors(chreven) Jeronemus en(de) van Christina Keyaerts, ten overstaen(e) van Henr(ick) Van Esche, getrouwt hebben(de) Barbara Van[der] Hoeve, suster van(de) voors(chreve) Ancelmus, hem voorde selve sterckgemaeckt hebben(de), al gepass(er)t voor heer en(de) m(eeste)r Dionisius Legius, licent(iaet) in beyden rechten, als openbaer not(ari)s en(de) zeckere getuyghen opden xien. 7bris 1635, die naerbeschreven schepen(en) alhier gethoont en(de) volcomenlijck geblecken, heeft vuyt crachte als voor in solid(um) et ind(ivisi)m van(de) v(oor)s(chreve) constituanten bekent wel en(de) deuchdelijcken schuldich te sijn aen Guillam Peeters en(de) Barbara Lissens, wettighe gehuysschen en(de) poirters deer stadt, drijentwintich carolus guldens te xx st(uyvers) stuck en(de) xv gel(ijcke) st(uyvers), munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), erffelijcke rente, allen jaeren opden xi. 7bris. te betaellen en(de) leveren inde stadtswissel van Loven, los en(de) vrije van allen impositien, innegestelt oft alnoch inne te stellen, oock van x., xx., cen. en(de) allen andere, mind(ere) en(de) meerdere pen[n]inghen ten behoeve des voors(chreven) Guillam Peeters en(de) Barbarra Lissens oft huns actie hebben(de), telcken jaere en(de) termijn als schult met recht v(er)wonnen, et satis oblig(ando) et submit(tendo) vuyt crach(te) sijn(der) co(m)miss(ie) de persoonen en(de) allen de goederen der voorgenoempde c(on)stituanten indivis(im)m et insolid(um) met renun(tiatie) in forma en(de) naementlijck van weghen der v(oor)s(chreve) vrouwe p(er)soonen senat(us) cons(ulti) velleiani, etc(eter)a, geloven(de) de v(oor)s(chreve) c(om)paranten inden naeme van(de) constituant(en) voor elck een besundert en(de) onbeschijd(en) en(de) een voor al de v(oor)s(chreve) rente van xxiii r(insguldens) xv st(uyvers), allen jaere ten termijn voors(chreven) wel en(de) looffelijck te betaellen en(de) leveren, los en(de) vrij en(de) ten behoeve als boven en(de) om de rentheeffers vande selve rente en(de) jaerelijckxe betaelling(e) der selver noch beter te v(er)seckeren, soo geloofft den comp consentert de comparante vuyt crachte als boven int macken van beleyde en(de) mainmise over allen en(de) igewelcke goederen der v(oor)s(chreve) constituant(en), bijde haeve en(de) erffve, en(de) naementl(ijck) van weghen der v(oor)s(chreve) wed(uw)e en(de) Jeroen Van(der) Hoeve (als geauctoriseert en(de) gemackt bij testaments haers mans voor heer Jan Boels, pastoor van Werchter, in date xix. january 1621) op een stuck lants met een bempdeken, saemen groot een boend(er), geleghen tot Kerckhoeven onder Werchter opt Demerbroeck, regenoet die straete in twee zijden, het clooster van Villers ter iii., item noch over noch een stuck bempt, oock groot een bund(er), genompt den Ramundijck, reg(enoet) Jacop Verstraeten ter ie., den Royeham ter iie., derffg(enaemen) Jan Ricx ter iiie. en(de) Jan Van(der) Hoeve en(de) tsheerenstr[a]ete ter iiii. zijden, belast alleenel(ijck) met tsheeren chijs en(de) van weghen der v(oor)s(chreve) gehuysschen op huys, hooff, schuere, stallinghen mette landen d(aer)aen geleghen, groet groet (!) tsaemen sesse dachmalen, geleghen binnen Werchter op Tremeloy, reg(enoten) de Heye ter i., derffg(enaemen) Jan Kalstermans ter [ii.], Anthoine Gooris ter iii. en(de) Jan Schrijm(eeste)rs ter iiii. zijden, den v(oor)s(chreven) Louis aengecomen vuytten hooffde sijns vaders Henr(ick) Geens, consenteren(de) oock int decret der schepen(en) d(aer)over te geven sonder te derffven geroepen oft gedaeght te wordden, op conditie dat die rentgelders de v(oor)s(chreve) rente sullen moghen lossen en(de) affquyten een en(de) twee reysen ten twee reysen met drije hondert tachentich guldens eens los gelts en(de) met vollen pacht, d(aer)toe de v(oor)s(chreve) wed(uw)e zal moeten geven ic. lxxx r(ins)g(uldens), die v(oor)s(chreve) gehuysschen twee hondert guldens als los en(de) vrije, en(de) sullen de rentgelderen moeten een halff jaer te voorens quyten, coram Borchgreeff, Van(der) Hulst, 7bris. xiiii., a(nno) 1635.

            In de marge.

Compareren(de) Laureys Lissens als dactie hebbende van Barbara Lissens, den welcken bekent te hebben ontfangen vuyt handen van Jan De Wortelaer ende Anna Van Bostraeten in mindernisse van dese tegenstaende rente de somme van een hondert en(de) tachentich gul(dens) mette v(er)loopen van dijen, sulcx dat dese rente maer en sal blijven loopen ten laste van derffgenaemen Eloy Geens op xii r(insguldens) x st(uyvers), et sic vacacat (!) P(eete)r Merttens (?) in prima, actum 8. junii 1665.

Laureys Lissens.

Is gebleken bij manuele quit(an)tie, becleedt met zegel van sesse st(uyver)s, dat h(ee)r en(de) m(eeste)r G. Gooris in date 11. janu(ary) 1737 uyt handen van Peeter Van Eycke cum sua heeft ontfangen de resterende cappitale penn(ingen) en(de) croisen van dijen der rente, in dese tegenstaende constitutie bb. [brieven] vermelt, quare vacat, hac 25e. jan(uary) 1737.

Nog aktes bij Vander Hoeven.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geens Petrus,

 

Geens Ludovicus, XI (S1286 + S1924),

 

2. Vander Hoeven Anselmus,

 

Van Hove Barbara, XII (S2385 + S2401), x met Henricus Van Esschen fs Libertus en Margaretha Meeus.

 


 

XI - Geens Ludovicus (Egidius) (S1286 + S1924), (°) ca. 1605, (niet W!, K, R, S, H, Bet, Rot, P!, Wez, Heist, Wak, ), x (niet W, H, Rot, P, Beer, K, S, Bon, O, SKW, Ber, I, Bet, R, Wak, ) met Gobeleijns (Gobeleijs - Gobelens - Goblijns) Catharina (S1287 + S1925), (°) (niet W, Rot, S, ...), x 2 Werchter 05.07.1648 (g. Van Esch Hubertus en Luijmoeij Cornelius) met Van Avont Henricus.

 

Onderstaande akte met  info over bovenstaande voorouders met dank aan Paul Peeters.

Volgens de onderstaande akte van goedenis dd. 28.05.1646 (genoteerd in de tweede schrijfkamer van Leuven) droegen Lodewijk Geens en Cathlijn Gobelijns uit Werchter vijf vierendelen land te Herent onder Kelfs op aan Jan Wustens en Barbara Poels. Zij hadden het goed verkocht voor 157 guldens. Het drinkgeld (lijffcoop) dienden de verkopers en de kopers ieder voor de helft ten laste te nemen. Het koren op het perceel reserveerden de verkopers voor henzelf. Op het goed was een Kelfse chijns van één oort verschuldigd.

De dienstdoende griffiers vergisten zich geregeld bij het neerpennen van aktes. Ook in deze goedenisakte vinden we twee fouten. Zo spreekt hij van de Grote Heilige Geest van Werchter. Die was er wel te Leuven, maar in Werchter was dit gewoon de Heilige Geest van Werchter. Een tweede fout was de vergissing tussen meervoud en enkelvoud : “het coren, ..., hen gereserveert, tsijnen behoeve ... inne te doen”.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier (oud archief), register nr. 7905 folio 24v°.

Item in tegenwoirdicheyt des smeyers ende schepenen van Loven nagenoempt gestaen Lowies Geens en. Cathlijn Gobelijns, gehuysschen, woonen. tot Werchter, bij maenisse des voors. smeyers hebben opgedraghen met behoorlijcke vertheydenisse vijff virendeelen landts der maten onbegrepen, soe t' selve liggende is tot Kelfft onder Herent, regennoten den Grooten H. Geest van Loven ter ie., den Grooten H. Geest van Werchter ter ij., Jan Van Langendonck ter iije. sijden, bijde voors. gehuysschen vercreghen bij titule van deylinghe teghen hue. mede erffgenaem en. midts ordonantie vanden rechte, die voors. opdrageren vuyt die voorgenoemde vijff virendeelen landts ontgoet en. onterfft sijnde, soo sijn daer inne gegoet en. geerfft ten erffelijcken rechte Jan Wustens en. Barbara Poels, gehuysschen, insgelijcx per monitionem jure et satis et waras op Kelffchijns, bedragende jaerlijcx eenen oort salvo justo, obligndo. ac ren. in forma, wel verstaende dat die voors. opdrageren het coren, tegenwoirdich op de voors. vijff virendeelen staende, hen gereserveert, tsijnen behoeve voor desen toecomen. oist inne te doen en. voorts om en. voor de some. van hondert lvij gul. los en. vrije geldt boven den lijffcoop beloopen. een pont groot, halff en. halff te betaelen, coram Borcgraeff, Van Winghe, xxviij may 1646.

Akte met dank aan Christine Savat

Wer1875: Fo 292:

- 24 jan 1508: Peeter Imbrechts alias Hove derft een dm en 18 roeden eusels in de Cansblock aan Willem De Colmer Willemssone oudt ontrent 7 jaeren

- 5 apr 1563: Peter De Colmere oudt 43 jr zone wijlen Willems heeft ontvangen bij doode van zijn vader een dm en 18 r

- 1 mrt 1621: Margriete Van Meerbeeck dochter wijlen Peeters ende … De Colmere heeft ontvangen na de dood van Peeter voors

- 13 feb 1637: Lodewijck Geens x Cathlijn Gobeleijns na dood van Hendrik Gobelijns vader des vs > Cathelijne het voors dm en 18 r gelegen te Rotselaer

- 21 mei 1688: Hendrik Geens na de dood van Cathelijne Gobbeleijns sijn moeder

- 29 apr 1726: Hendrik De Wortelaer met commissie van Gillis Van Avont momboir de kinderen van Gillis Geens na de dood van Hendrik Geens heeft ontvangen – sterfman Michiel Geens sone Gillis oudt 15 jr.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Ludovicus Gheens sone wijlen Henrick en zijn vrouw Catharina Goubelijns dochter wijlen Henrickx, wonende te Werchter, die een huis met erf en toebehoren op anderhalf dagmaal te Kelfs onder Herent overdragen aan Joos Verhulst en zijn vrouw Anna Vanden Reyn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8259, fol. 67r., akte dd. 19 mei 1642.

Item in presentie des heeren meyer en(de) schepen(en)

van Loven naerbeschreven gestaen Louis Gheens

sone wijlen Henrick Geens ende Cathlijne Goube-

lijns dochtere wijlen Henrickx, gehuysschen,

woonende tot Werchter, hebben opgedragen

met behoorelijcke verthijdenisse, ressche ende

rijse, per mo(nitionem) huys ende hoff met allen sijnen toe-

behooren, soo tselve gestaen en. gelegen is tot

Herent onder Kelff, groot ontrent onderhalff

dachmael ombegrepen der maten, regenoten

derffgenaemen Willem Verhulst ten twee zijden,

sheeren strate ter iiie. ende derffgen(amen) Van Grieken

ter iiiie. zijden, in vuegen ende manieren als de

voors(chreve) opdrageren is aengestorven bij doode

wijlen Henrick Goubelijns, haeren vadere,

expos(ito) impos(itus) est jure hereditario per mo(nitionem)

Joos Verhulst, present ende tselve accepteren(de),

soo voor hem als Anna Vanden Reyn, sijne huysvrouwe, sijne erffven ende naecommelingen,

et semper satis dye voors(chreve) opdrageren

obigantes, submittentes ac renuncian(tes)

prout in communi forma ende signanter dye

voors(chreve) vrouwe persoone sen(atus) con(sulti) vell(eiani) auth(entica) si

qua mulier et aliis in forma de qua certiorata

et waras op een ort chijns ende eenen gulden

aende kercke van Wackerseel terminus

tanquam prout, verclaeren partijen den

rechtveerdigen prijs te wesen drije honder[t] en(de)

vier guld(ens), coram Dielbeeck, Vanden Broeck,

maii xixa., 1642. 

 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Ludovicus Geens en zijn vrouw Catharina Gob(b)elijns

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 348v., akte dd. 15 mei 1642. 

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerbeschreven compareren(de) m(eeste)r Hendrick Boyennans, tot des naerbeschreven staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij Louys Geens, woonen(de) te Werchter, hem sterck gemaeckt hebben(de) voor Cathlijne Gobbelijns, sijne wettighe huysvrauwe, voorden not(ari)s H. Van(den) Cauter en(de) seckere ghetuyghen opden xxen. dach martii 1642, alhier gesien en(de) geblecken, heeft inder voors(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Ph(i)l(ip)s Hollandts, present en(de) accepterende inden naem [van] h(ee)r en(de) m(eeste)r Carolus Huber en(de) s(ieu)r Vincentius Corselius als heylige geest meesters der kercke van S(in)te Geertruyen bynnen deser stadt Loven tot behoeff van(den) selven Heyligengeest neghen carolus guldens te twintich stuyvers Brabants tstuck ende seven ende eenen halffven gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaer opden xxen. dach martii te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daer aff dierste jaer van betalinghe sijn sal den xxen. martii anno 1643 ende inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penninghen ende impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futurum, quolibet assecut(um) et ad monitionem pignus infra leucam valens duplum et tantum, obligan(do), etc(etera), in forma, midts conditie dat die voors(chreve) rente altijts sal moeghen gequeten en(de) affgeleydt worden alst den voors(chreven) constitanten goetduncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den penninck sesthien en(e) met volle rente, consenteren(de) tot meerder vasticheyt der voors(chreve) rente en(de) jaerlijxe betalinghe der selver int maecken van mainmise over de goeden naerbes(chreven) en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te woorden en(de) namentlijcken over huys en(de) hoff, gestaen en(de) geleghen te Wackerseel, groot ontrent onderhalff dachmael, regen(oot) Willem Verhulst ter ier. en(de) iier., het Groot Kerstervelt ter iiier. en(de) sheeren straete ter iiiier. sijden, item drije dachmaelen en(de) een halff virendeel opden Winckel onder Wackerseel, regen(oot) die leygracht ter ier., Merten Goordts ter iier., Merten Maerschalck ter iiier. en(de) Jaspar Verbiest ter iiiier sijden, item vijff virendeelen landts, geleghen opt Blommmaertsvelt onder Kelffs, regen(oot) Jan Van Langendonck ter ier., den Grooten Heyligengeest van Loven ter iier. en(de) den Heyligengeest van Werchter ter iiier. sijden, item drije dachmaelen broeckbeempts, geleghen inden Aelmeurter onder Rotselaer Werchter, regen(oot) Margriet Paeps ter ier., Jan Van Hove ter iier., derffgen(aemen) Niclaes Cluppels ter iiier. en(de) Joos Roeffs en(de) den Heyligengeest ter andere sijden, coram eisd(em).

            Teneur van(de) brieven van mainmise, in dese bekentenisse vermelt.

Borgerm(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt der stadt Lvoen, den iersten van onsen boede hier op v(er)socht, saluyt, want Louys Geens en(de) Cathlijn Gobbelijns, gehuyschen, met schepen(en) brieven deser stadt Loven verbonden sijn aen(de) m(eeste)rs van(den) Heyligengeest van S(in)te Geertruyen alhier bynnen Loven in eene rente van neghen rinsg(uldens) vii ½ st(uyvers) erffelijck, daer aff sij in gebreken sauden sijn van vasticheyt en(de) die voors(chreve) m(eeste)rs vuyt saecken van dijen ons v(er)socht hebben hen v(er)leent te worden behoorlijcke brieven van mainmise, in desen dienen(de), soe eest dat wij u ordineren en(de) committeren bij desen dat ghij in uwe als in ons g(enedichs) heere en(de) in onse handen tot behoeff van(den) voors(chreven) Heyligengeest behoorl(ijck) nempt, levert en(de) stelt alle en(de) iegelijcke goeden der voors(chreve) gehuyschen, de voors(chreve) m(eeste)rs oyck totte selve goeden behoorl(ijck) leydende om des gedaen, die voors(chreve) mainmise te worden gedecretert, mits den consente der voors(chreve) gehuyschen daer over int bekennen der v(oor)s(chrev) rente gedraeghen, inthimeren(de) oyck mede de v(oor)s(chreve) mainmise den grondtheeren oft henren officieren daer onder de voors(chreve) goeden resorteren(de) sijn om van desen te moeghen registre hauden ter conservatien van henren heerlijcke rechten, soe verre voor voldoen(inghe) van(de) v(oor)s(chreve gebrecken de voors(chreve) goeden naermaels v(er)cocht en(de) geexecuteert worden, doen(de) van allen tghene des ghij in desen gebesoigneert sult hebben goidts tijds uwe behoorlijcke relatie aen een van onsen secretarissen, die tselve registreren sal, van allen welcken te doen, wij u des geven volcomen macht en(de) authoriteyt, nemen(de) oyck in des voors(chreven) is tuwer assisten(tie), soe verre des noot sij dofficiers van(de) plaetsen en(de) andere u in desen behoeffel(ijck wesen(de), op henren behoorl(ijcken) salaris, den welcken wij ingevalle als boven v(er)suecken, ordineren en(de) bevelen u in des v(oor)s(chreven) is, te assisteren(e), des ter kennissen hebben wij borgem(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt voors(chreven) den segele ten saecken deser stadt hier op doen drucken opden ixen. maii 1642, ond(erteecken)t J.F. De Vroey, s(ecreta)ris.

Item Jacques Van Schoonderhaghen, geswoeren boede deser stat Loven, retulit hem opd(en) xiiiien. maii 1642 getransporteert te hebben inde dorpen, respective van Rotselaer, Wackerseel en(de) Kelffs, en(de) aldaer in sijne als in ons g(enedichs) heere en(de) deser stadts handen genomen tot behoeff van(de) h(eyligen) geest m(eeste)r van S(in)te Geertruyen alhier de goeden, inde constitutie begrepen, om te comen tot vasticheyt van ix r(insguldens) vii ½ s(tuyvers) erffel(ijck) en(de) dofficiers gegeven henne wijnen, sic relat(um) maii xv., 1642, ond(erteecken)t J.F. De Vroey.

 

Het gaat hier weer over de zoon van Christina Keyaerts, die zij had met haar eerste man Henricus Geens, met name Ludovicus Geens, die gehuwd was met Catharina Gobbelijns dochtere wijlen Henricus. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7899, folio 393v., akte dd. 5 april 1636.

Item inde teghenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen m(eeste)re Anthoine Van Hooghenberghe vuyt crachte van speciaele en(de) onwederroepelijcke procurat(ie), hem, tot des naerbeschreven staet te doen, gegeven bij Louys Gheens sone wijlen Henr(icx)s en(de) van Christina Ke[y]aerts en(de) met hem Cathelijne Gobbelijns dochter wijlen Henrix, wettighe gehuysschen, woen(ende) tot Werchtere, gepassert voorden notaris m(eeste)re Peeter Mintaert en(de) zeckere getuyghen opden lesten meert 1636, de naerbeschreven schep(enen) alhier gethoont en(de) volcommelijck geblecken, heeft vuyt crachte sijn(der) v(oor)s(chreve) commiss(ie) bekent wel ende deuchdelijck schuldich te sijn(e) aen heer en(de) m(eeste)re Dionisius Legius, licentiaet in beyden rechte, eene erffelijcke rente van vijftien carolus gul(dens) te xx st(uyvers) stuck, munte in Brabant cours en(de) loop hebben(de), allen jaeren opden lesten dach der maent van meerte te betaellen en(de) leveren, los en(de) vrije, inde stadt wissele van Loven, oock van x., xx., c. en(de) allen andere, mindere en(de) meerdere, pen[n]inghen, ten behoeffve des voors(chreven) heer en(de) m(eeste)re Dionisius Legius, sijnen erffven en(de) naercommelinghen telcken jaere en(de) t(er)mijn voors(chreven), alle als schult met recht v(er)wonnen, et satis den voors(chreven) comparant vuyt crachte sijn(der) v(oor)s(chreve) co(m)miss(ie) oblig(ando), submitten(do) de p(er)soonen en(de) allen de goederen der voors(chreven) constituant indivis(im) et insolid(um) met renuntiat(ie) in forma en(de) naementl(ijck) van weghen der v(oor)s(chreve) Cathelijn Gobbelijns sena(tus) consul(ti) velleani, etc(eter)a, ende om den voorgenoempden m(eeste)re Dionisius Legius oft sijns actie hebben(de) vande voors(chreve) rente van xv rinsguldens tsjaers en(de) jaerelijckxe betaell(inge) der selver noch beter te verseckeren, soe consentert den voors(chreven) comp(aran)t vuyt crachte sijn(der) voorschreve co(m)miss(ie) int maecken van beleyde en(de) mainmise over alle en(de) igewelcke sijn(e) goederen, beyde haeve en(de) erffve, en(de) naementlijck ierst over een huys en(de) hoff, groot ontrent onderhalff dachmale, geleghen onder Wackezeel, regenoeten Willem V(er)hulst ter eenre en(de) tweedere, het Groot Kerstenvelt ter iiie. en(de) tsheerenstraet ter vierdere sijden, item over drije dachmalen en(de) een halff vierendeel lants, geleghen op den Winckel onder Wackezeel voors(chreven), reg(enoeten) de leygrachte ter eenre, Merten Gorts ter iie., Merten Marschalx ter iii. en(de) Jasp(ar) Verbiest ter iiii. sijden, vrije eyghen goet en(de) onbelast, item over een halff boender lants onder Kelfft, geheeten den Balsgracht (!), reg(enoeten) Willem Van Langendonck ter eenre, Geerart Vaelenborchs ter iie., derffg(enaemen) Severijn Poels en(de) Blaesgracht ter iiiie. zijden, item over vijff vierendeelen lants, geleghen opt Bloemmarts Velt onder Kelfft, reg(enoten) Jan Van Langendonck ter ie., den Grooten Heylighen Geest van Loven ter iie., den H(eyligen) Geest van Werchter ter iii. zijden, item over een dachmael bempts tot Rotselaer, reg(enoeten) Peeter De Coninck ter eenre, de leybecke ter iie. en(de) derd(er) en(de) derffg(enaemen) Willem Van Ermeghem ter iiiie. zijden, item over drije dachm(aelen) broeckbempts, geleghen inden Aelmoe[r]ter, reg(enoeten) Margarite Paeps ter eenre, Jan Van Hoeve ter iie., derffg(enaemen) Niclaes Cluppels ter derd(er), Joos Roeffs en(de) den H(eylighen) Gheest van Wercher ter iiii. sijden, de v(oor)s(chreve) Cathelijne Gobbelijns respectivelijck aengecommen vuytten hooffde haerder ouders volg(ende) de scheydinghe en(de) deylinghe, gepassert voor schepen(en) van Werchter opden xven. may 1635, consenteren(de) mede int decret der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder dat partije sal moeten geroepen oft gedaght wordden, met conditie dat de rentgelders de v(oor)s(chreve) rente van xv r(insguldens) tsjaers altoos sullen moghen quyten en(de) affleg[g]hen tallen tijden alst hun gelieven sal teender reysen, elcken gulden daeraff met xvie. gelijcke pen[n]inghen los gelts en(de) met volle rente, en(de) is te weeten dat den v(oor)s(chreven) heer en(de) m(eeste)re Dionisius Legius metten v(oor)s(chreven) notariaele contracte heeft v(er)claert dat die cappitaelle pen[n]inghen sijn gecommen en(de) geprocedert van het v(er)coope[n] van een stuck goets van sijn(der) patrimoniaele, gelegh(en) binnen de vrijeheyt van Oirschot, houdende oversulckx de voors(chreve) rente voor remploye van tselve sijn(der) patrimonaele en(de) dat de selve rente sulcken effect sal sorteren, coram Van Grave, Van(der) Heyden, aprilis va., a(nno) 1636.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Giens Cristina, (°) Wakkerzeel 28.04.1636 (g. Wauters Leonardus en Keijarts Cristina),

 

Geens Barbara, (°) Werchter 07.12.1639 (g. Van Essche Petrus en Van Hove Barbara),

 

Geens Anna, X (S643 + S963), (°) Werchter 19.03.1642 (g. Nauroxs Dimphna nomine mariti Van Meerbeeck Christophorus en Vertennen Anna),

 

Geens Petrus, (°) Werchter 28.08.1644 (g. Van Nuffel Petrus en Tielens Maria),

 

Geens Henricus, (°) Werchter 23.04.1647 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompaeij Anna), x 1 (niet W, ) met Wauters Maria (S1123 + S2491), (deze x 1 Werchter 17.10.1655 (g. Bruijnincx Joannes, Van Tongelen Arnoldus en Wauters Arnoldus) met Bruynincx Judocus (S1122 + S2490), x 2 Werchter 12.01.1676 (g. Van Vlasselaer Adrianus en De Worteleer Joannes) met Dirix Barbara, (zus van Michael), fa Jacobus en Van Houtfin Maria, deze x 1 Werchter 06.04.1660 (g. Diericx Joannes en Vervoort Guilielmus) met Heijligen Joannes,

Aktes met dank aan Christine Savat

AVT2: 9 juni 1673:

Hendrik Geens toekomstig bruidegom geast met Hendrik Van Avont sijnen schoonvader ende Maria Wouters we Joos Bruijnincx geasst met Aert Wouters ende Jan Wouters haere naeste vrienden en momboirs des noot synde te weten den swager ende broeder des voors Maria Wouters begeren onderling te sluijten een houwelijck

Maria heeft vier kinderen te weten Janneken, Peterken, Anneken ende Maria Bruijnincx krijgen bij geapprobeerde staet 300 gl eens.

AVT2: 16 juli 1673:

Hendrik Geens x Maria Wouters uit Tremelo bekennen schuldig ende ten achteren te zijn aan Aert Wouters jonkman ende broeder van Maria Wouters de somme van 100 gl eens welke afrekeninge is geschiet op 11 maart ll als wanneer de voors Maria nog was sittende in haeren weduwlijken staet – zullen in jaarlijkse rente afbetalen.

Wer1876/1: 10 feb 1680:

Hendrik Geens x Barbara Dierickx na de dood van Adriaen Diricx haer broeder heeft verheven een dm land.

VDS: 7 dec 1713:

S+D Michael Heijligen, Maria Heijligen x Cornelis Vanderveekcen ende Hendrik Geens als vader en momboir van zijne kinderen van Jan Geens sijnen sone als hij leefde verweckt met Maria Bries sijne gewesene huijsvrouwe geasst van schepen Jan Van Tongelen, alle kinderen van wijlen Jan Heijligen x Barbara Diricx hunne ouders als zij leefden ende den voors Hendrik Geens huijsvrouwe als sij leefde.

LTS: 7 mei 1718:

Testament van Hendrik Geens:

Sijn universele erfgen de kinderen van zijn zoon Jan Geens x Maria Briers en als dese kinderen sterven sonder wettige oir dan aan de kinderen van Michiel Heijligen.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te W, S, K,

     1. Bruynincx Anna, X - XI (S561 + S1245), (°) Werchter 02.07.1657 (g. Wauters Arnoldus en Anna Goris),

     Bruynincx Maria, (°) Werchter 20.02.1660 (g. Arnoldus Machiels en Anna Verhulst),

     Bruynincx Elisabetha, (°) Werchter 04.12.1662 (g. Judocus Roeffs en Elisabetha Bollen),

     Bruynincx Joannes, (°) Werchter 27.11.1665 (g. Bruynincx Joannes en Bruynincx Margaretha), x Werchter 14.03.1699

     (g. Guilielmus Van Dijck en Joannes De Wijngaert) met Wortelaers Maria,

     Bruynincx Petrus, (°) Werchter 12.12.1668 (g. Wauters Petrus en Maria Bruynincx), x Werchter 28.02.1699

     (g. Henricus Vermijlen en Jacobus Rijmenants) met Van Camp Anna,

     2. fii bij Bruynincx,

     3. Guens Joannes, (°) Werchter ...01.1680 (g. Dirix Joannes en Crispijn Catharina),

     x Werchter 06.05.1706 (g. Geens Joannes en Bries Petrus) met Bries Maria (Catharina bij x),

 

2. Van Avont Margareta, (°) Werchter 30.03.1649 (g. Schrijns Henricus en Verstraeten Margareta),

 

Van Avont Egidius, (°) Werchter 12.02.1653 (g. Kesselens Egidius en Kastermans Elijsabeth).

 


 

X - Van Vlasselaer Adrianus (S642 + S962), (°) Betekom 10.04.1640 (g. Adrianus Claes en Maria Peters), x 1 Werchter 03.03.1666 (g. De Wijngarde Henricus en Van Vlasselaer Franciscus) met Geens Anna (S643 + S963), (°) Werchter 19.03.1642 (g. Nauroxs Dimphna nomine mariti Van Meerbeeck Christophorus en Vertennen Anna), x 2 Werchter 17.10.1679 (g. Van Roost Cornelius en De Winter Martinus) met De Winter Catharina.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Vlasselaer Joannes, (°) Werchter 10.11.1667 (g. Van Vlasselaer Joannes en Van Es Anna),

 

Van Vlasselaer Hendricus, (°) Werchter 06.01.1669 (g. Van Avont Hendricus en Van Geel Maria nomine Gobelens Anna),

 

Van Vlasselaer Wilhelmus, (°) Werchter 23.10.1670 (g. Van Loo Wilhelmus en Luijmoij Catarina),

 

Van Vlasselaer Cornelius, (°) Werchter 14.05.1673 (g. Luijmoij Cornelius en Vanden Avont Margareta),

 

Van Vlasselaer Maria, IX (S321 + S481), (°) Werchter 21.01.1675 (g. nihil en De Wijngarde Maria),

 

Van Vlasselaer Hendricus, (°) Werchter 25.11.1676 (g. Van Roost Cornelius nomine Peeters Hendricus en Dirix Barbara),

 

2. Van Vlasselaer Anna, (°) Werchter 18.01.1681 (g. De Winter Martinus en Schrijns Maria),

 

Van Vlasselaer Huberta, (°) Werchter 18.08.1683 (g. Goens Arnoldus en Vertennen Huberta).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom