Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Horckmans, Heurckmans, Hur(c)kmans

Familienaam afgeleid van Van (den) Ho(o)rick, Van Heurck. Zie bij Horick.

 

Horeman(s), Hoor(e)man(s), Horrem(m)ans, Hornman(s), Horman(s), Oremans, Orman, Urmans

Afgeleide van Hoorn(e) of  van Hoorn.

Hoorn betekent hier: hoorn van dieren, drinkhoorn, inkthoorn, hoek, punt waar lijnen samenlopen, ...

Kan dus van een plaats, een beroep, een uithangbord (caf), ... komen.

 

Horick Van, Van Ho(o)rick(x), Van Hoorni(n)ck, Van Hoorrick, Van Hoornyck, Van Horck(e), Van Hurck, Van (den) Heurck, Van den Hur(c)k, Horicks, Horicx, Horrix, Hoorickx, Hornick(x), -iks, -i(k)x, Horninge, Orinx, Orinc(k)x, Orins, Heuring, Horincq, Horinque

Familienaam uit de plaatsnaam Horik: hoek. Er is o.a. een Horik in Nederweerd (Nederlands-Limburg), Horrik in Budel (Noord-Brabant), Hurk (Noord-Brabant), Hooring in Zellik (Vlaams-Brabant), Horck/Horrik in St.-Huybrechts-Lille (Limburg), Hornik in Herentals, Olen en Schelle (Antwerpen), Horrink in Turnhout en Wechelderzande (Antwerpen), Horrech in Rumst (Antwerpen), Orck in Heminksem (Antwerpen), Horik in Halle (Vlaams-Brabant), ...

 

Horst (van der), Van (der) Host, Ter Horst, Horstmans, -mann, Horsman(s), Hosmans, Horstermans, Hurstermans

Naam uit de verspreide plaatsnaam Horst: kreupelhout, begroeide hoogte.

 

 

Hosselet, Hos(s)let, Os(se)let, Ausselet

1. Afgeleide van het Oudfranse hosel: beenkap, scheenplaat. Beroepsnaam of drager van...

2. Osselet, afgeleide van os: beentje, bikkel. Bijnaam voor een bikkelspeler.

 

Houben: zie Hubin.

 

Houck(e) (de), Dehoucke, De Houk, Houke, Lehouck(e), Lehoucq, Lehouque, Lehocq, Lihouck, Hoek(s), Hoe(k)x, Hoecks, Hoeck(x), Houck(x), Hou(k)x, Hou(c)que, Houques, Hocke(e), Hoc(ks), Ho(ck)x, Hocq(ue)

1. Bijnaam (of vissersnaam) uit het Middelnederlandse houck: zeevis (geen snoek).

2. Bijnaam (of kwekersnaam) uit het Middelnederlandse houc, hoekijn, houcksken: geitenbok, lam, geitje.

3. De vormen zonder lidwoord kunnen ook patroniemen zijn uit een hug(o)-naam.

 

Houfflin, -lyn, -lijn, -lain, Ouff(e)lin, Hoefflijn

1. Waalse aanpassing van de naam Hovelynck, Hoffelinck: zie bij Hovelynck.

2. Bestaat ook als variant van Houpline: zie daar.

 

Houpline, Houpeline, -lyne, Houblinne, Oplynus, Houfflin, -yn, -lijn, -lain, Houfflijn, Oplinus, -es, Van Oplinis, Van Oplynes, -us

1.Houpelin komt van het Middelnederlandse houp: hoepel. Beroepsbijnaam van de hoepelbinder, kuiper.

2. Mogelijk uit Houplines, plaatsnaam in Nord.

 

Housard, -aer, Houzard, Houssard, Houssa(r)t, -at, Hosaert, Hussaarts, Osaer(t), Ossaer

Beroepsnaam afgeleid van het Oudfranse hose en het Germaanse hosa: laars.

Een laarzenmaker dus.

Zie ook Osaer.

 

Hout Van (den), Van (den) Houte(n), Vanhoutte, Van (den/der) Houtte, Van (den) Houdt, Vanhout, Van Houts, Van (den) Haute, Van (den) Haut(te), Van Haudt, Van (den) Hauten, Hout, Van Hoet, Van Hoed

Familienaam afgeleid van de woonplaats hout, ten houten: bos.

Zeer verspreide plaatsnaam.

 

Houteg(h)em Van, Van Houtteghem, Van Haut(t)eg(h)em, Van Hauttegem

Naam uit de plaatsnaam Houtegem in Etikhove (Oost-Vlaanderen).

 

Houtekiet, -ke(e)te, -kie, -keite, -keide, -qui, Houttekiet, -quiet, Hoedekie, Hautekiet, -quiet, -keet(e), -kete, -kees, -quest, Hautteke(e)te, -quet, Haidiquet, Autekie, -quitte

Familienaam uit een plaatsnaam 1365 den Houtekiet - Moen (?).

 

Houtterloot

Patroniem, verschrijving van Wouterloot, d.i. een knuffelvorm van Wouter.

 

Houtven Van, Van Hautven, Van Houtvin(ck), Van Uytven(t), Van Uijtven, Van Uytvinck, Hautvenne, Houtphenne, Haut(e)fenne, Hautphenne, Autphenne, Hautferme, Hautefin

1. Familienaam uit de plaats Houtvenne (Antwerpen).

2. Sommige vormen komen wellicht uit de plaatsnaam Hautepenne in Gleixhe (Luxemburg).

 

Houwen, Houwink, Hauwen

1. Bijnaam naar houwe: houweel, werktuig om uit te houwen. Beroepsbijnaam van bv de steenhouwer.

2. In Limburg variant van Houben. Zie Hubin.

 

Hovard, Hova(rt), -aert, d'Heuvaert

1. Naam uit het Middelnederlandse hovaerde: fiere, trotse. Bijnaam.

2. zie ook Odevaer(t).

 

Hove (van), Van Hoove, Vanauve, Vanhauv(e)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Hove (Antwerpen - Henegouwen).

2. Zie ook (Van den) Hove.

 

Hove(n) Van (den), Hove(n), Houven, Hovius, Van Hoove, Vanauve, Vanhauve, Van (den) Hoof(f), Van (den) Hoef, Van Hoefs, Van (het) Hof, Van 't Hof(f), Von den Hof(f), Vonhoff, Von den Hoofden, Van den/r Hooft, Van der Hoofd, Van 't Hooft, Van (den) Hof(f), Van

O(o)f, Hof(s), Ten Hove

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam (ten) Hove.

 

Hovelynck, -inck, -ijnck, Hoffelinck, Hoevelinck

Naam uit het Middelnederlandse hovelinc: hoveling, edelman.

 

Hubau(t), -a(ux), -eau(x), -i(e)au, Hubo, Houbau, -eau(t), Hoebaux, Hoba, Hubert(s), -tz, Heubert, Huber(s), Hubertus, -ti, -ty,Hobert(us), Hubar(t), Hubbard, Huba, Houbaer(t), -a(rd), -ar(t), -as, -at, Houbba, Hauber(t), Hoebaer(s), Dehoubert, Houbier(s), -y, -ie, Huby, Huybaerts, Huibers, Huybert, -(t)s, Huijber(t)s, Hoebers

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam hug-bald.

 

Hubenne: zie Hubin.

 

Hubin, Hubain, Hubben, Hube, Huben(s), Hubenne, Huiben, Huyben(s), Huijben(s), Huybrens, Huijpens, Huypens, Hauben, Haupens, Houb(b)en, Hoeben, Hob(b)in, Hobijn,  Hob(b)en, Hoppe(n), Hoebink

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam hug-berht.

Zie ook Obin.

 

Hubl(e)au

Patroniem, knuffelvorm van Hubert, d.i. de Romaanse vorm van Hubrecht. Zie verder bij Hubrecht.

 

Hubrecht(s), Hubrech(t)sen, -eght, -egsen, -egtse(n), Huberecht, Hubricht(s), -ighs, -ick, Huibrecht(s), Huybrecht(s), Huijbrecht(s), - echs, -egts, -ec(k)ts, -eck(x), -egh(t)s, -igts, ich(t)s, -ighs, Huyberechts, Huijberechts, Heubrechts, -brecq, Hoebrecht(s), -echs, -eck(x), -ekx, -eg(t)s, -egh(t)s, -ichts, -ects, eeck, Hoeberechts, -eghs, Hoebergs, Houbrecht(s), -ech, -eghts, -egs, -ig(h)ts, -ichts, -eckx, -ix, -exhe, Houberechts, Haubrechts, -ich, Ubregts, ...

Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Hubrecht = hugi-bertha.

 

Huelin, Heulin, Hulin, Hull(e)in, Ulin, Ulijn, Uleyn

Patroniem, knuffelvorm uit de Romaanse hnuffelvorm van Hugo (hugi).???????

 Heun(e)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Huno.

2. Zie Hoen.

3. Zie Hugo.

 

Van Huffel, Van Huffe(e)len, Van Hufel, Van Hoffelen, Van Uffel(en), Van Offel(en), Van Offeren, Van Oeffel(en), Van Nuf(f)el, Van Nuffel(l)e(n), Wanuf(f)el, Wanufelle

Familienaam uit de plaatsnaam Huffel: heuvel. Op heel wat plaatsen in Belgi.

 

Hugebaert, Hogbart, Huquebart, Huygebaer(d)t, Huyghebaert, Huijg(h)ebaert, Heugebae(r)t, -beert, Heughebaert, Heuguebart

Patroniem  uit de Germaanse voornaam Huijbrecht (hug-berht).

 

Hugelier, Huggelier, Huvelie(r), Huyg(h)elier, Huijghelier

Beroepsnaam uit het Oudfranse huchel: koffer. Koffermaker.

 

Huget, H(o)uguet, Hug, Huge, Huet, Hu, Hu(w)ez, Huwet(te), Huw, Houet, Hot, Ho, Hoez, Hoz

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Hugo (hugi).

 

Hugo, Hugoo, Huge, Huughe, Huch(t), Hugens, Hug(gen), Hugue(n), Uge(n), Huegens, Huens, Huige, -ens, Huyge, -en(s), Huijge, -en(s), Huygh(e), -en(s), Huijgh(e), Huuyghe, Huych, Huyghues, Heugen(s), Eughens, Heuck, Heugue, Heugeu, Hauge(n), Houg, Houge, Hoegen, Hugue(s), Ugeux, Wgeuw, Hue(s), Hu(g)on, Huion, Hugonnard, -on(n)et, Hygonnet, Hu(g)ot, Houot, Huguenin, Huygelen, Huygels, ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam Hugo (hugi) of uit een van de Romaanse vormen ervan.

 

Huis, Huijs, Huys, Huyz, Heus, Suys, Suijs, Huyst

Patroniem uit Hugo, Huuchs.

 

Huijerman

1. Afgeleide van Hooijer, Huijer: beroepsnaam van de hooier (in seizoenarbeid).

2. Variant van Heideman: bewoner van ...

3. Patroniem, variant van Herman(s): zie daar.

Huisman(s), -manns, Huysman(s), Huijsman(s), Huissemans, Husemann, Hussmanns, Hausmanss

Familienaam uit het Middelnederlandse huusman: landman, landbouwer, huisbestuurder.

 

Huijsentruijt, Huysentruyt, -truit, Huyzentruyt, Uyttentruys

Metroniem uit de Germaanse voornaam isan-trd: ijzer-macht.

 

Huldenberg(h) (van), (van) Hullenbergh

Familienaam uit de plaatsnaam Huldenberg (Vlaams-Brabant).

 

Hulders, Hudders

Patroniem uit de Germaanse voornaam huld-hari.

 

(Van) (den) Hul(le),Van (den) Hul, Verhulle

Afgeleid van een plaatsnaam die nogal voorkomt: Ten Hulle = heuvel.

 

Hullebroeck: zie Uylebroeck.

 

Hullebus(ch) (van), Heulbosch

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Hulbos in Ingooigem, Hullebos in Loppem en Oostnieuwkerke of Hullebus(bos) in Ruiselede/Zuienkerke.

 

Hulpen Van der, Van der Helpen, Verh(e)ulpen, Verulpen(s), Verhelpen

Naam uit de plaatsnaam Ter Hulpen (Waals-Brabant).

 

Hulsebosch, Hulsebos(ch), Hulsbosch, Hulzebos

Familienaam uit de plaatsnaam Hulsbos: hulstbos.

 

Hulse(l) Van, Hulselmans

1. Naam uit de plaatsnaam Hulsen (Nederlands-Limburg, Overijssel). Betekenis idem als hieronder.

2. Of uit de plaatsnaam Hulst (waar hulst groeit), een naam die op vele plaatsen voorkomt.

 

Hulsen(s), Heulsen

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse huld-naam.

 

Hulst (de), Huls(e), Heuls, De Hults, D(h)u(l)st, D(h)ulst

1. Familienaam afgeleid van het Middelnederlandse 'huls' = peul van een vrucht of huls en ook de plant hulst.

2. Is het nu een beroepsnaam (hulsenverwijderaar - soort tuinman) of een plaatsnaam (wonend bij hulst) ?

3. Mogelijk is het ook afgeleid van 'hulze' (Oudhoogduits) = helen. In dit geval een genezer.

Of heeft een voorouder wat te maken met 'hullen' = verstoppen?

 

Hulst Van der, Van der Hust, Van der Rusten, Vande(r)usten, Vanderust(e), Vanderusse, Vander(e)us(e), Verhulst, Verulste, Verhust

Familienaam uit de plaatsnaam Hulst: plaats waar veel hulst groeit.

 

Hulster (de), De Hulsters, D(h)ulster(s), D'Hulster(e), Dulster

Familienaam uit de plaatsnaam Hulst(e) (West-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen).

 

Hulten Van, Van Hilten

Naam uit de plaatsnaam Hulten (Noord-Brabant).

 

Hultink, Hulting, Holtink

Naam uit de plaatsnaam Hult/Holt.

 

Humbeek (van), (van) Humbe(e)ck

Naam uit de plaatsnaam Humbeek (Vlaams-Brabant).

 

Humblet, -ed, -, Hombelet, Homblet(te), Hombl, Homble, Omb(e)let(s), Omeblets, Onbelet, Humolet

Patroniem uit de voornaam Humbert.

 

Hupet, -ez, -, Huppez

Patroniem afgeleid uit de voornaam Hubert.

 

Huppert(s), -ertz, -ers, -erten, -eretz, Hupert, Houppertz, -erets, Hopperets, Haupert

Patroniem, Duitse vormen van de Germaanse voornaam Hubrecht: hugi-bertha (wat betekent verstand-schitterend).

 

Hurel, -eau(x), -iau(x), Hurreau, Ureel, Ore(e)l, Oorreel, Nor(r)eel, Nor(r)el

Naam uit het Oudfranse hur: borstelig haar, stekelhaar. Bijnaam.

 

Hurtado, Furtado

Oude Spaanse familienaam uit hurtar, dit uit het Latijnse furtare: beroven.

Bijnaam die zoveel kan betekenen als gekidnapt (en teruggevonden) kind, illegitiem kind, beroofde.

Heel wat Hurtado's en Furtado's behoorden rond 1600 tot de Spaanse adel.

 

Hurt(s), Hurtz, Hort(s), Hortz

1. Het Middelnederlandse hort, hurt betekent hort, stoot, botsing, aanval.Vandaar als bijnaam.

2. Het Middelhoogduits hurt betekent ook vlechtwerk, horde. Vandaar mogelijk als beroepsnaam.

 

Hurtecant, -kant, -cam, Hertecant, -gonne

Familienaam uit het Oudfranse hurter (slaan) + cane (eend). Bijnaam voor de eendenvanger.

 

Hutchinson

Engelse patroniem uit Hutch, dit dan weer uit het Normandisch Franse: ziel.

 

Hutois, -oy, Hottois, -oit, Hotua, Otto(e)y, Lehutois, Hoyois, -oit, -os(t)

Naam uit het Franse hutois: inwoner van Huy.

 

Huts(e)

Naam uit het Middelnederlandse hutsen: schudden, schommelen. Bijnaam voor iemand met een bijzondere gang.

 

Hutsebaut, Hudsebaut, Hutsenband

Patroniem uit de Germaanse voornaam Hitseboud, Idesboud, ...(baut: moedig).

 

Hutten, Htten

Naam uit het Middelnederlandse hutte, het Duitse Htte: hut, schuurtje. Plaatsnaam.

 

Huybs, Huijbs, Huyps, Huijps

Verkorte vorm van Hubrecht.

 

Huyck Van, Van Hucq

Familienaam uit de plaatsnaam Huik in Hasselt (Limburg), Oostmalle en Edegem (Antwerpen), Leuven en Ottenburg (Vlaams-Brabant).

 

Huyck(e), Huick, Huicq, Huyque

1. Bijnaam voor de drager van een huik, een kapmantel, of beroepsnaam voor de maker ervan.

2.Kan ook een variant zijn van Huck(e), d.i. een knuffelvorm van de voornaam Hugo.

 

Huygelbergs en wellicht ook Heyselberg(h)(s), Eyselbergs

Naam uit de plaatsnaam Hukkelberg in Kasterlee en Lichtaart (Antwerpen).

 

Huys(s)e, Huyssen(s), Huijsse, Huijssen(s), Husse(n), Huis, Huijs, Huys, Hus(e), Uys, Us(e), Heus, Heuse(n), Heuss, Heusse(n), Heuze(n), Hous(en), Houze, Housse(n), Hoes(s)en, Hoezen

Patroniem uit de Germaanse voornaam Huso.

Zie ook Huis.

 

Huysegems, -ghem, -goms, -com, Huijsegoms, Heusecom, Heusicom, Heysecom, Heysicom, Hysecom(e), Hisecom

Familienaam uit de plaatsnaam Huizegem in Asse (Vlaams-Brabant).

 

Huyskens, Huijskens, Huiske(s), Hsken, -es, Husken(s), -kin(et), -quin(et), -ques, Usquin

1. Familienaam uit huis. Naar de verspreide plaatsnaam.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Huso.

3. Patroniem uit Huigsken < uit Huig/Hugo. Zie bij Hugo.

 

Huysmans: zie Huismans.

 

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van Belgi, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)