Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere G-bladzijden G | Gi | Go

 

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Gibcus, Gipkes, Gepkes, Gebken

Oude knuffelvorm van een gysel of geb-naam. Meer info bij Gypen.

 

Giel (van)

Familienaam uit de plaatsnaam Gierle (Antwerpen).

 

Gielfeer

Verdwenen familienaam. Hij kwam in 1683 voor in leiden.

Wellicht patroniem uit de Germaanse voornaam Gyselfriet (uit gysel + frith).

 

Gieling, Gielink, -inger, Gyling

Patroniem uit Gielis, Gillis. Kijk bij Gillis.

 

Gijbels, Gy(e)bels, Geybels, Geipel, Geebels, Geebelen, Gebel(e), Gebbe, Giblen, Giebel(en), Gibbels, Giebels

Patroniem uit de Germaanse voornaam Gode-brecht of Gode-boud.

 

Gijs, Gys(s), Gijse, Ghijs, Ghys(e), Gies(e), Giess, Gieze, Gis(z), Ghis(e), Ghisse, Gheis, G(h)eys, Geijs, Geis(e), Geyst, Geijst, Guis, Guis(s)e, G(h)uys, Ghuisse

1. Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Gyzelbrecht.

2. Gys kan een spellingvariant zijn van Guys of Guy,de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Wido.

 

Gijsel Van, Van Gysel, Van Gijzel, Van Gyzel, Van Giesel, Van Geys(s)el

Familienaam uit de plaatsnaam Gijsel (Noord-Brabant).

 

Gijselinck, -linckx, -lynck, ling(s), -lyngs, Gyselinck(s), -lin(c)x, -lin(c)kx, -lings, Gijzelijngs, -linck,

G(h)yselynck, Ghijs(s)elinck(x), -lings, -lincks, Ghijselynck, Gysseling(s), -link, G(h)yzelings, Ghijzelings, Gyzelyngs, Ghyselinck(s), Ghys(s)elinck(x), Gieselink, G(h)eyselinck, Geyselings, Gheijselinck

Patroniem uitde Germaanse voornaam Gijzel (giso).

 

Gijsel(s), Gijzels, Gyzels, Ghysel, G(h)ijs(s)els, Ghijsel, G(h)ys(s)el(s), Giesel, Ghisle, Geysel(s), Geijsels, Gheijs(s)els, G(h)eys(s)els, Geyzels, Gees(s)els, Gésel, Gesel(s), Gezels, Ghesels, Ghezels

1. Patroniem: korte vorm van de Germaanse voornaam Gijzelbrecht (= speer-schitterend).

2. Mogelijk ook uit het Middelnederlandse 'gisel' : gijzelaar.

 

Gijsemans, Gysemans, Gyzemans, Geysemans, Geijs(e)mans, Ghiesmans, Gijselman, Gyselman, Gyzelman, Gyse(r)mans, Gijsermans, Gijzermans, Gyzermans, Geysermans, Gieshelmann, -mans

Patroniem uit de voornaam Gijs (gijzel).

 

Gijsen(s), Gysen(s), Gysin, Ghyzens, Ghijzen, Gijzen(s), G(h)ijs(s)en(s), G(h)ys(s)en(s), Gisen, Giesen(s), G(h)iezen, Gies(s)en, Geis(s)en, G(h)eys(s)en(s), G(h)eijs(s)en(s), Geijzen, Geyzen, Guisen, Guissen(ne)

1. Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam Giso (kernwoord van de naam Gyzelbrecht).

2. Zie ook Geysen(s).

 

Gilbau, Gilbeau, Gilbout, Gilbou(x), Gilbos

1. Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam gisil-balth.

2. Schrijfvariant van Guilbaud.

 

Gilbergen (van), Gilberg

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Gilbergen in Hoeleden.

 

Gilbert, Gilberg, Ghilbert, Gilberti, -to, -tz, Gylbert, Guil(le)bert, Gillebe(e)rt, Gilabe(r)t, Gilibert(i), -to, Ghijllbert, Ghyllebert, Gillebertus, Ghilleb(a)ert, G(u)ilbart, Gelbard, -bart, -ber(t), Glibert, Glebert

Patroniem, Romaanse vormen van de Germaanse voornaam Gyselbrecht.

 

Gill, Gil, Gilles

Engels-Schotse vormen van Gillis. Zie daar.

Gillaert, -aer(ts), -ard, -art, Gil(l)iard, Gilliart, Gilliaert(s), Gilar(d), Gilaer, Gylaer(s)

1. Patroniem uit Gillis, vorm van Egidius.

2. Patroniem uit de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam gisil-hard.

 

Gillan(t), Gillent, Gilian(t)

Patroniem, latinisering van een Germaanse gisil-naam.

 

Gil(le)kens, Güllekes, Gilkin(et), Giltjes, Gielkens, Geelkens, Gilkain, -quain, -quin(t)

Patroniem uit Gillis, dit is de vernederlandste var. van de Latijnse naam Gilles (Egidius).

 

Gilleman(s), Gielemans, Gilmans, -man(d), -mant, Gielman(s), Ghilman, Gillmann

Patroniem uit de voornaam Gilles (Egidius).

 

Gillemon, Gilmont,-ond, Willemoens, -moons, Vilmon,Wilmont

Patroniem uit Guillemon/Willemon, dit zijn knuffelvormen van Guillaume/Willaume. Dit zijn Frans-Picardische vormen van het Germaanse Wilhelm.

 

Gillet, Gilet(te), Gillé, -ez, Gilli(h)et, Gilée, Gelé(e), Gelee, Gellée, Gellee

Patroniem uit de voornaam Gilles.Gilles is de vernederlandste var. van de Latijnse naam Gilles (Egidius).

 

Gillis, Gielis, Gilis(se), Gillies, Gilys, Guilis, -iz, Gelis(e), Gylis, Gijlis, Gille(s),Degilles, Giles, Gil(l), G(h)ils, Gel, Giele(s), Giels, Gil(l)is(s)en, Gilisse(n), Giellisen, Ghielissen, Gilessen, Gilles(s)en, Guil(l)isen, Geelissen, Gelis(s)en, Jilesen, Gylsen, Jelijs

Patroniem: Gillis is de vernederlandste var. van de Latijnse naam Gilles (Egidius).

 

Gillisjans, Gillesjans

Dubbele patroniem uit Gillis + Jan.

 

Gillon, Gi(e)lon, Jilon, Gillion, Gel(l)on, Gelo(e)n

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Gillis: Egidius.

 

Gillyns, -ijns, Gil(l)in, Gillen(s), G(h)i(e)len(s), Guillen

Patroniem, knuffelvormen van Gilles (Egidius).

 

Gilse Van, Van Gils(en), Van Gilst, Van Giels

Familienaam uit de plaatsnaam Gilze (Noord-Brabant) of Gilsdorf (Luxemburg).

 

Ginkel Van, Van Ginckel, Gin(c)kels

Familienaam uit de plaatsnaam Ginkel (Groningen).

 

Ginneken Van, Van Genneken

Familienaam uit de plaatsnaam Ginneken (Noord-Brabant).

 

Ginste Van de(r), Van de(r) Ghinst(e), Van der Ginst, Verginst, Van de Gienste, Van Deginste, Van der G(h)eynst, -Gheijnst, Verg(h)eynst, Van de Ghens, De Ghenst, De Geynst, De G(h)yns(t), De Gijns(t)

Familienaam uit de plaatsnaam Ginst (o.a. in Bellegem): brem.

 

Giroud, -oux, -oul(le), Géroux

Patroniem, Romaanse vorm van Gerolf.

 

Glorieux, Glorieus

Bijnaam voor iemand die op eer of roem gesteld is.

                                                             

Andere G-bladzijden G | Gi | Go

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)