Voorouderlijst Foblets Joannes

 

Fob(e)lets, Faubelets, Vobelet, Fouble

Patroniem uit de Germaanse voornaam Fobert (fulk-brecht).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

 


 

XIII - Foblets Joannes (N), ca. 1530,  x met Elisabeth Schrijnmaelers.

 

Uit dit huwelijk:

 

Foblets Maria (N2469),

 

? Foblets Antonius (fs Jan), ca. 1535, x 1 met ... (Roelants ?), x 2 Leuven St.-Geertrui 02.07.1581 (g. Henricus De Nueter en Joannes Foblets) met De Neuter -Nueters Catharina.

Peter Molemans - Wouter Vermolen  - Jan van Eijnde ‎(x Maria Fobelets)‎ te voren Antoen Fobelet van een half boender lant gelegen Taverijst geheeten den Crol
uit de voors half bunder heeft Maria Molemans een dm ende de we van heere rentmr Van Hove dander dachmael.
SAL 6340/ B: bedezetting Rotselaar 1597:
51. Antonis Fobelets pachter bewoont hem toebehorend huis en hof groot drij vd.
R1605 fo 1: 21 maart 1600:
Maria Van ‎(Kelfs?)‎, dochter wijlen Aerts, x Geraert Briers verkopen een half dm lants opde Hoffacker onder Rotselaer tusschen Willem Van Aerschot, Anthoon Fobelets, Bartholomeus De Pelsmaker, aan Anthonis Fobelets x Catlijn De Neuter.
RM23716 fo 6:
Item een block lants gelegen te Bexem
? groot 3 bunder of meer waar inne Anthonis Fobelets vijf roeden landts heeft, welcke vijf roeden eertijts toebehoort hebben Artus Van Lantrop daer naer bij coope Adriaen Briers & bij Adriaen Briers overlaeten Anthonis Fobelets ?ende gelijck mijnheer pastoor naer hem dit sonder gesien te hebben, of memorie van de groote te weeten in hueringe gelaeten heeft voor zijn huere is zoo verre gecomen dat dese groote ende regnooten verdonckert zijn geweest, ende gebleven soo hebben ende hadden geen geschil gevallen tusschen Adriaen Bries & Artus Van Lantrop om die vijf roen.
In 1628 huerlinc: Jan Peeters.

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters.

Hieronder een akte met vermelding van Anthonius Foblets sone Jans.

Als deze Anthonius Foblets dezelfde is als deze die huwde met Catharina Nueters (wat heel waarschijnlijk is, vermits in de akte ook sprake is van Ter Averijst), dan wordt er een generatie hoger.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7866, fol. 210v, akte dd. 30 april 1586. 

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera), Magriete Van(den) Berge dochter wijlen Mathijs, oudt omtrent xxvii jaeren, zoe zij vercleerde, cum tutore, heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) v(er)thijeniss(en) een blocxken landts, eertijts een huysken plach op te staen(e), groot omtrent onderhalff dachmael, gelijck tselve gelegen is onder Rotselaer, ter plaitsen geheeten ter Ravereyst, regenooten sheeren straete ter eenre, Anthonis Robbeest ter tweeder, Matheeus Van(der) Straeten ter derder en(de) Mathijs Hoovelts ter vierder zijden, op haer opdragersse verstorven van Cathlijne Van(den) Berge, haer moye, zoe zij vercleerde, exp(osito) imp(ositus) Anthonis Foblets sone wijlen Jans p(er) mo(nitionem) et satis obligan(do) et waras daerop dat de voers(creve) goeden belast zijn met een(en) peertkuer, tanquam prout jure, coram Goerts, Luenis, aprilis, ulti(m)a.

Dopdracht van twee r(ins)g(ulden) xvi stuvers erffel(ijck) gedaen bij Cornelis Staes, h(abetu)r in fine libri.  

Uit dit huwelijk:

Foblets alias Roelants Anna, x met Antoon Goris,

Foblets Elisabeth,

Foblets Arnoldus, vermeld in akte Aurocxs,

Fobulus - Foblets Barbara, x met Aurocxs Christianus, meer info en akte hier,

2. Foblets Anna, () Leuven St.-Geertrui 29.08.1583 (g. Arnoldus Voblets en Anna Herens), x Rotselaar 19.11.1606 (g. Fobleths Anthonius, Van Milo Henricus en Keppers Quintinus) met Van Milo Johannes, met erkenning kind,

Fobelets Catharina, x Rotselaar 17.06.1607 (g. Vanden Rijn Arnoldus, Fobeleths Antonius en Fobelet Arnoldus) met Vertennen Hubertus, deze x 2 (niet Bet, Rot, W!, ) met Verbullecht Catharina,

      Uit dit huwelijk:

     Van sommige kinderen is het onduidelijk wie de moeder was.

     1. Vertennen Joannes,

     Vertennen Walrandus,

     Vertennen Petrus,

     Vertennen Marian 

      Vertennen Margaretha, () Werchter 30.12.1618 (g. Foblets Joannes en De Jonge Margareta uxor Smits Jacobus),

      2. Vertennen Lambertus, () Werchter 09.05.1623 (g. Vercalsteren Lambertus en Foblets Anna),

      Vertennen Henricus, () Werchter 02.02.1625 (g. Van Hove Henricus en Holemans Jaspara),

      Vertennen Arnoldus, () Werchter 10.10.1627 (g. Vanden Eijnde Arnoldus n. Van Truijen Arnoldus en De Meutter Catharina),

Foblets Joannes, () Leuven St.-Geertrui 14.01.1591 (g. Joannes Huys en Josyna Vranckx).

 


 

XII - Vermeulen .Jan (N2468), ca. 1560, x met Maria Fobelets (N2469), deze  x 2 met Jan Vandeneijnde (fs Adrianus) en x 3 met Van Hoovelt Mathijs, fs Jan.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermeulen.

 

De onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt melding van Maria Foblets (Phoblet) als dochter van Anthonius en vrouw van Mathijs (Mathias) Van Hoovelt sone Jans.

Was Maria Foblets drie keer gehuwd ?  Het lijkt me niet onmogelijk !

Alleszins een akte die verduidelijking vraagt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7867, fol. 63r., akte dd. 29 augustus 1586.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Marie Phoblet dochte(re) wijlen Anthonis , met consente en(de) overstaen(e) Mathijs Van Hoovelt sone wijlen Jans, huers mans, woonen(de) onder Rotselaer, hebben opgedraegen met behoorlijcke verthijdeniss(en) een stuck winnens lants, groot ontrent vijff vierendeelen, geleghen onder Rotselaer, ter plaetsen geheeten tAverrest ter eenre, derffgen(aemen) Mertten Grieten ter iier., derffgen(aemen) Cathlijn(e) Vanden Berghe ter iiier. ende Aerdts Phoblets ter vierder zijden, exp(osito) ende m(eeste)r Jan Linthermans inden naem(e) ende tot behoeff Anthonetken Van Spiecken dochte(re) wijlen Rombouts, imp(ositus) per mo(nitionem) reddidit et preterea op drije carolus guld(ens) te xx st(uvers) tstuck monn(ete) curren(tis), erffelijcke rente, alle jaere opden xxixen. augusti te betaelen et in cambio quite et libere etiam a x., xx., c. ende alle ande(re) pennin(gen) in futur(um) quol(ibe)t assecutum et satis de voers(creve) opdragersse en(de) tot haer de voers(creven) Mathijs indivisim obligan(do) et submitten(do) et waras voer ombelast tanq(uam) prout jure et poterunt redimere quando volverunt queml(ibe)t floren(os) median(t...) ? xvi flor(enos) const(...) ? ac cum, gelovende voirts de voers(creve) gehuysschen indivis(im) de voers(creve) rente jaerlijcx ten tijde ende termijn(e) voers(creven) wel en(de) loffel(ijck te leveren assecut(um) obligan(do) et submitt(endo) in forma, coram Edelheer, Laethem, augusti xxix.

            In de marge.

S(olvit). 

 

In de volgende akte maakt men melding van  Rogerius en Elisabetha Van Hoevelt (Van Hoovelt), kinderen van hun inmiddels overleden ouders Mattheus en Maria Foblets. Volgens de akte woonde Rogerius in Wetsele. Het is onduidelijk of hiermee Wilsele wordt bedoeld of een andere plaats. Elisabetha woonde toen in Antwerpen. Plaatsnamen of toponiemen in oude akten zijn niet altijd even duidelijk. Zo las ik enkele dagen gelegen in een akte Brumberch onder Werchter. Nu weet ik dat men hiermee in werkelijkheid de Bremberg bedoelde.

Verder staat in de akte ook Maria Van Hoevelt als weduwe van Hermans Janssens vermeld, doch hier is de familiale relatie niet duidelijk.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 87r., akte dd. 25 september 1627.

Item m(eeste)r Ph(i)l(ip)s De Kerridder tot des naerbes(chreven) staet te doen, onwederroepel(ijck) gemachticht sijnde bij procuratie, hem gegeven bij Rogier en(de) Elizabeth Van Hoevelt kinderen Matthijs en(de) van Maria Foblets, gehuysschen als sij leeffden, woonen(de) tot Wetsele en(de) Antw(erp)en, item bij Marie Van Hoevelt wed(uw)e wijlen Hermans Janssens voor den advocaet m(eeste)r Librecht Van(den) Berghe als not(ari)s en(de) sekere getuygen op den xen. septembris 1627, mede vuyt crachte van sekere ratificatie en(de) approbatie, bij de voors(chreve) consti(tuan)ten aen(den) voors(chreven) Kerridder gegeven voor den not(ari)s Jan Lensius en(de) den getuygen op den xxiiii. septembris 1627 daer naer, beyde alhier gesien en(de) gebleken, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse der v(oor)s(chreve) consti(tuan)ten paert, actie en(de) elck hen vijffde deel van(de) naerbes(chreve) goeden, eerst elckx vijffde deel in een halff boender landts, geheeten het Slachvelt, gelegen tot Bexem onder Rotselaer, reg(eno)ten d' erffgen(aemen) Jans Van(den) Eynde ter ie., Aert Foblets ter iier., die Heyde ter iiier. en(de) d' erffgen(aemen) Simon Hollemans ter iiii. sijden, item van een(en) boomgaerdt, te voren een hofstede, gelegen aldaer, groot ontrent vijff vierendeelen, reg(eno)ten Louys Van(der) Elst ter ie., Willem Briers ter ii. en(de) iii. en(de) sheeren straete ter iiii. sijden, item van drije vierendeelen landts opt (!) weyde, gelegen aldaer, reg(eno)ten d' erffgen(aemen) Henricx De Sch[r]ijnmaecker ter ier., d' erffgen(aemen) Van Malcot ter iier., item van een dachm(ael) landts, gelegen aldaer aen t' Vossenhooft, regen(oten) Goort Vrolijx d' oude ter ie., de v(oor)s(chreve) drije vierendeelen ter iier. en(de) die Heyde ter iii. sijden, item van een halff dachm(ael) landts, geheeten den Ouden Wijngaert, reg(eno)ten den Heyligen Geest van Rotselaer ter ier., d' erffgen(aemen) Adriaen Briers ter ii. en(de) sheeren straet ter iii. sijden, item van drije vierendeelen landts, gelegen opde Hertshaege, reg(eno)ten Goort Vrolijx d' oude ter ier., Aert Foblets ter iir. en(de) die Heyde ter iiier. sijden, expos(ito) impos(itus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts in(den) naem en(de) tot behoeff van Willem Briers sone Adriaens, woonen(de) tot Rotselaer v(oor)s(chreven), p(er) mo(nitionem) et satis et waras, den v(oor)s(chreven) boomgaerdt op een halff mudde corens erffel(ijck) aen t' goidtshuys van Vrouwenperck en(de) d' andere goeden op s' heeren chijns van(den) gronde en(de) voort op de conditien en(de) prijs, naerder in(de) v(oor)s(chreve) procuratie en(de) ratificatie begrepen, de welcke alhier worden gehouden voor geinsereert, coram Borchgreeff, Haper, septembris xxv., 1627.

 

Hierbij een akte met vermelding van Maria Fobelets, dochter van Anthonius en op dag ogenblik wonende te Leuven. Het gaat hier quasi zeker om Maria Fobelets, die eerst huwde met Joannes Vermeulen, daarna huwde met Joannes Vanden Eynde en tenslotte met Mattheus Van Hoovelt zone Joannes. Uit de akte blijkt dat Maria Fobelets nog een zuster Elisabetha (Lijsbeth) had die inmiddels overleden was.

Verder kan ik nog opmerken dat Anthonius Fobelets gehuwd was met Catharina Nueters (wat in feite De Neuter is).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 354v., akte dd. 25 februari 1622.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven ghestaen Marie Foblets dochtere wijlen Anthuenis, nu woonen(de) binnen d(es(er) stadt van Loven, p(er) mo(nitionem) heeft opghedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenissen een vierendeel bempts, gheleghen tot Becxem int Kerrebroeck onder de prochie an Rotselaer, rerghen(oten) Jan De Noeutere ter eenre, Thomas De Noeutere ter ande(re), jo(ncker) Raes Van Grave ter derder en(de) Cathlijn Snijers erffghen(aemen) ter vierder zijden, haer opdraghersse verstorven en(de) aenghecomen bijd(er) doot en(de) afflijvicheyt van wijlen Lijsbeth Foblets, haere zustere, zoo zij vercleerde, exp(osito) soo is dairinne gheghoet en(de) gheerft ten erffel(ijcken) recht die v(oir)s(chreven) Thomas De Noeutere zoo tot behoeff van hem als oock van Anna De Muysere, zijn(e) huysvr(ouwe), p(er) mo(nitionem) iure, etc(etera), et satis die v(oir)s(chreve) opdragerss(e) oblig(ando) et submitten(do) et war(as) op sheeren grondtchijs, zoo v(er)re d(aer) eenighen vuytgaet en(de) voirder nyet, in welcken ghevalle die v(oir)s(chreve) opdraghhersse gheloeft te draegen en(de) aff te doen allen het v(er)loop tot datu(m) van des(en) v(er)schen(en) en(de) ghevallen, coram Borchgraeff, Beringhen, februarii xxv, a(nn)o 1622.

 

Hierbij een akte met vermelding van Maria Fobelets en haar tweede man Joannes Vanden Eynde, inwonders van het gehucht Averijs onder Rotselaar. Uit de akte blijkt dat haar man de zoon was van Adrianus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 48v., akte dd. 30 september 1613.

Item in tegenwoirdicheyt der schepenen van Loven naebeschreven gestaen Jan Vanden Eynde sone wijlen Adriaens ende Marie Foblets, sijne huysvrouwe, woonende te Rotselaer, ter plaetsen gheheeten Averijssche, hebben ombesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael bekindt schuldich te sijn jouff(rouwe) Marie Bollarts, weduwe van wijlen m(eeste)r Michiel van Villers, in sijnen tijt secretaris deser stadt, present ende dat accepteren(de) inden naem ende tot behoeff van Cathali[j]ne Beys dochtere Jans, tegenwoirdel(ijck) bij haer woonende als dienstmaeght, sesse carolus guldens te xx stuyers tstuck, mu(n)te in Brabant cours ende loop hebbende, ende vijff gelijcke stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaere op heden datum van desen te betaelen ende inde stadt wissele van Loven, los ende vrije van allen beden, lasten ende impositien, oock van(de) xe., xxe., honderste, mindere ende meerdere pen(nin)gen, te leveren der voorghen(oempde) Catharina Beys, erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijne als schult met recht verwonnen, welcke voorschreven rente die voorghen(oempden) ghehuysschen bekinders midts desen geloeven ter manissen te besetten ende te hipoticeren op goede, sufficiente panden ende gronden van erven, tot Roetselaer ende daer ontrent geleghen, weert sijnde boven alle voorgaende commeren daerop vuytgaende, dobbel rente, ende voorts meer soe vele te doen dat der voorschreven Catharina Beys oft actie van haer hebbede, erffel(ijck) in toecomen(de) tijde sal moghen genoch sijn, daervoor midts desen verbinden(de) die voorschreven ghehuysschen henlieder respectieve persoonen ende alle hunne goederen, rueren(de) ende onrueren(de), present ende toecomende, ende om der voorghen(oempde) Cathlijne van als (!) des voorschreven is, noch beter te versekeren, soe consenteren midts desen die voorschreven ghehuysschen dat die voorghen(oempde) Catharina van stonden aen sal moghen doen maecken mainmise op ende over alle hunne goederen, bijde have ende erve, ende namentl(ijck) op een stuck lants, gheheeten die Crol, groot ontrent sesse dachmaelen, geleghen ter plaetsen voorsghen(oempt) (!), reg(eno)ten sheeren strate ierst, Symon Hoelmans in twee andere sijden, joncker Raes Van Grave ter iiiie. sijden, item noch een stuck bempts, groot ontrent vijff dachmaelen, gheleghen bij tvoorschreven stuck landts, reg(eno)ten tKeerbroeck in twee zijden, Aert Foblets ter derdere ende die voorschreven Symon Holemans ter vierder sijden, consenteren(de) oock mede int decreet sonder dat sij gehuysschen daer toe sullen moeten geroepen oft geda[e]cht sijn, met conditien dat sij gehuysschen de selve rente sullen moghen quyten ende lossen tallen tijden alst hun gelieven sal metter somme van hondert carolus guldens te xx stuyvers tstuck eens, die sij gehuysschen voor tcappitael der voorschreven rente alsnu in gereden gelde bekennen ontfanghen te hebben vuyt handen vande voorschreven jouff(rouwe) Bollaerts, die vercleerde dat de selve penninghen sijn procederende vuyt een somme van iic. carolusguldens eens, bijden voorschreven m(eeste)r Michielen Van Vilers der selver Cathlijne ghemaeckt ende gelaeten bij seecker sijn codicille, met sijn eyghen handt gheschreven, om die aen haer gegheven te wordden, soe wanne[e]r sij haer soude moghen begheven tot eenighen gheapprobeerden staet, coram Tymple, Nijverseel, septembris ultima, 1613.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermolen Joannes, ca. 1585, x 1 Rotselaar 05.02.1608 (g. Vanden Eijnde Johannes en Fobleths Johannes) met Margriet Goorts, fa Willem, (deze x 1 met Van Inthout Hubertus), ca. 1570, x 2 ? met Adriana ..., x 3 met Gertrudis Goorts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Inthout Joannes, () Rotselaar 30.09.1607 (g. Vautmans Johannes en Pelsmaeckers Johanna),

     2. Vermeulen Adrianus, () Rotselaar 25.10.1609 (g. Vanden Eynde Adrianus en Vanden Eynde Anna),

     x met Van Beringhen Maria, () Wezemaal 24.01.1612 (g. Michiels Nicolaus en Lauwens Maria), x 2 met Joanna Bollens,

     Vermeulen Maria, () Rotselaar 11.12.1611 (g. Vermeulen Gualterus en Van Inthout Maria), x Betekom 19.09.1634 (g. Joannes Meeus en Andreas Moors) met

     Smoers Arnoldus, fii in Rot,

     Vermeulen Antonius, () Rotselaar 06.03.1614 (g. Fobelets Joannes jr en De Muijsere Maria),

     Vermeulen Gerardus, () Rotselaar 06.03.1614 (g. Verbeume Gerardus en Van Aerschot Joanna), 

      Vermeulen Anna, () Rotselaar 27.09.1616 (g. Fobleths Joannes sr en Van Eynde Anna),

     x Wezemaal ...02.1638 (g. Cornelius Diricx en Petrus Bogaerts) met Franciscus De Raeymaecker,

     3. Vermeulen Paulus, () Rotselaar 24.10.1620 ill. (g. Smols Paulus en Holemans Elizabeth).

 

Vermeulen Walter, XI (N1234),

 

2. Vandeneijnde Hilzerus Heijligen, x Rotselaar 12.11.1606 (g. Mercx Arnoldus pater en Meeus Andreas) met Catharina Mercx,

     Uit dit huwelijk:

     Vanden Eynde Barbara, () Rotselaar 07.12.1608 (g. Vanden Eynde Andreas en Van Wersberghe Dyna),

     Vanden Eynde Catharina,  () Rotselaar 26.01.1610 (g. Steenwinckel Franciscus en Van Boysschots Catharina),

     Van Eynde Judoca, () Rotselaar 27.03.1612 (g. Van Boisschot Anthonius en Van Jansse ? Judoca),

     Vanden Eynde Bartholomeus, () Rotselaar 22.02.1614 (g. Boisschot Catharina en De Doncker Barbara),

     Vanden Eynde Henricus, () Rotselaar 03.01.1621 (g. Elsen Henricus en Mercx Anna), 

 

Vandeneijnde Anna, ca. 1592, x Rotselaar 05.05.1618 (g. Cartio Dnus Gerardus, Van Eynde Joes en Janssens Henricus) met Adrianus Meeus, deze x 1 met Cathlijn Van Aerschot, fa Aert en Anna Schrijns,

     Uit dit huwelijk:

     2.  Meeus Maria, () Rotselaar 08.04.1619 (g. Foblets Joannes en Mues Maria), x 1 Rotselaar 02.03.1647 (g. Janssens Guilhelmus en Meeus Adrianus)

     met Gerardus Van Aerschot alias Verstraeten, x 2 Rotselaar 27.07.1660 (g. Huijgens Nicolaus en Meeus Adrianus) met Petrus Huijgens,

     Meeus Elizabeth, () Rotselaar 03.11.1620 (g. Van Aerschot Joannes en Ales Maria), x met Martinus Briers,

     deze x 1 Rotselaar 23.01.1622 (g. Gooris Anthonius, Bries Martinus en Bries Adrianus jr) met Goris Catharina (S5071), gezin bij Briers,

     Meeus Dijmpna, ca. 1625, x Rotselaar 26.02.1661 (g. Van Aerschot Guilielmus en Vermolen Angelus) met Jacobus Van Aerschot, 

     Meeus Anneken, ca. 1632, x Rotselaar 23.10.1659 (g. Meeus Adrianus en Van Merbeeck Petrus) met Martinus Van Meerbeeck,

     Meeus Andreas, ca. 1633, x Rotselaar 11.02.1665 (g. Vanden Panhuijsen Petrus en Foblets Joannes) met Anna Vandenpanhuijsen.

 

3.  Van Hoevelt Rogerius,

 

Van Hoevelt Elisabeth. 

 

 Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom