Voorouderlijst Fierens Hendrik

 

Vierin, Viérin, Vi(e)ren, Fierin, Fiér(a)in, Fi(e)rens

Patroniem, knuffelvorm uit de voornaam Olivier.

De vormen Fi(e)rens kunnen ook komen uit het Middelnederlandse fier: bijnaam.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - Fierens ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Fierens Hendrik, XIII - XIV,

 

Fierens Gommarus, x Haacht 28.10.1598 met Anna Paelmans,

HCT852 fo 131:
- 27 apr 1613: Jakop Mechelmans sone wijlen Francois verkoopt aen Gommaer  Fierens x Anna Paelmans
- 19 nov 1618: Gommaer Fierens verkoopt aen heer Augustyn De Rijcke vijf dm lants ...
HCT835 fo 87v: 22 apr 1599
Jan Paelmans, Gommaer Fierens x Anna Paelmans, Geraert Bloems x Cathlijn Smets dochter wijlen Elisabeth Paelmans, den selven Geraert Bloems ende Jan Paelmans als momboirs van de kinderen wijlen Hendrick Paelmans alle erfgen wijlen Adolph Paelmans verkopen aan Christiaen Van Adorp een half dm lant in Thulstervelt regt Jan Paelmans Janssone.
 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Gommarus (Gommaert) Fierens en zijn vrouw Anna Paelmans, inwoners van Haacht ten Houte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 180r., akte dd. 30 mei 1611.

Condt sij allen lieden dat in tegenwoordich(eyt) des meyers van Loven daerover staen(de) van heerheyden van wegen des hertogen van Brabant en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Gommaert Fierens, man en(de) momboir van Anna Paelmans, woonen(de) tot Haeght ten Houte, hebben(de) om des naerbes(chreven) staet, te mogen doene procura(ti)e, cracht en(de) macht, hem gegeven bijde voors(chreve) sijne huysvr(ouw)e en(de) gepass(eer)t voor schepen(en) van Bortmeerbeke in date den iiiie. dach may 1611, alhier gesien en(de) gebleken, bij manisse des voors(chreven) meyers en(de) wijsdomme der voors(chreve) schepen(en), heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een cleyn bempdeken, groot ontrent een dachm(ael), gelegen ten Houte voors(chreven), regen(oten) Henrick Hamers ter ie., die kiste goeden van Mechelen ter iie., tclooster van Cortteberge ter iiie. en(de) Henrick Hamers bempdeken ter iiiie. zijden, ende den voor(chreven) opdraege(re) bij ordene van rechte daer vuyt ontgoyt en(de) onterft zijn(de), ende Aert Ermen, woonen(de) tot Haeght onder Schoonenberch, daerinne behoorl(ijck) gegoet en(de) geerft zijn(de) bij manisse en(de) orlove des voors(chreven) meyers en(de) vonnisse der schepen(en) van Loven, heeft desel(ven) Aerdt Ermen den voors(chreven) Gommaert Fierens en(de) zijne huysvr(ouw)e voor hen en(de) heuren naercomelin(gen) die sel(ve) goeden wederommme overgegeven, erffel(ijck) te houden en(de) te besitten(e) opden last en(de) commers daer te vorens op vuytgaen(de), ten gewoonel(ijcke) tijd(en) en(de) termijne te betaelen ende voorts meer op een(e) voortaene erffel(ijcke) rente van seven carol(us) g(u)l(dens) en(de) v st(uyvers) en(de) v st(uyvers), goet en(de) ganghe, te wetene xxtich. silvere pe(n)nin(gen), geheeten stuyvers, munte ons genaedich h(ee)ren shertoghen van Brabant, nutertijt gevalueert, zijn(de) goet en(de) ginge, voor elcken der voors(chreve) carol(us) g(u)l(dens) gereeckent, erffel(ijcke) rente, alle jaeren opden naestlesten dach der maendt van may te betaelen(e) en(de) te Loven ind(er) stadt wissele te leveren, los en(de) vrije van bede ons gena(dich)s h(ee)ren shertogen van Brab(an)t en(de) alle ande(re) commers en(de) lasten, hoodanich die zijn moegen, den sel(ven) Aerdt Ermen, zijne erven en(de) naercomelin(ten) eeuwel(ijck) en(de) erffel(ijck) in toe(comen)de tijd(en) ende soo verre den sel(ven) Aerdt Ermen is in des voors(chreven) is, iet te nauwe gedaen waere, dat heeft die voors(chreven) opdraege(re) hier vooren en(de) des naerbes(chreven) staet, hem en(de) zijne goeden v(er)obligeren(de) en(de) submitteren(de), ter manisse altijt geloeft te voldoene ende tvoors(chreven) bempdeken op drije pe(n)nin(gen) Loven h(ee)ren chijns van(den) gronde als op allen trecht en(de) co(m)mere daer te voren vuytgaen(de), van allen anderen calangien en(de) letselen voort te waranderen(e), soo dat den sel(ven) Aerdt Ermen, sijne erven en(de) naercomelin(gen) ten eeuwigen daegen sal mogen genoch zijn, behoudel(ijck) den h(ee)re van(den) gronde en(de) een(en) iegel(ijcken) anders zijn(e) goed(en) rechte, geloven(de) die sel(ven) opdraege(re) die voors(chreve) erffrinte jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) te Loven ind(er) stadts wissele te leveren den voors(chreven) Aerdt Ermen en(de) zijne naercomelin(gen), eeuwel(ijck) en(de) erffel(ijck), los en(de) vrije als boven, telcken termijne als verreyckte schult ende zoo verre tvoors(chreven) bempdeken naemaels voorde voors(chreve) erffrinte v(er)bonden, nyet goet genoech te wesen, altijt ter manisse des voors(chreven) Aerdt Ermen andere loffel(ijcke) en(de) sufficiente pand(en) voor dese erffrente te stellen(e) en(de) te hypothiceren en(de) soo vele te doene dat den voors(chreven) Aerdt Ermen en(de) zijne naercomelin(gen) ten eeuwighen daeghen sal mogen genoech wesen, behoudelijck dat die voors(chreven) opdraege(re) oft zijne naercomelin(gen) die voors(chreve) erffrente van seven carol(us) gul(den)s en(de) v st(uyvers) erffel(ijck) zullen mogen lossen ende affquytten alst hen gelieven sal teend(er) reysen en(de) elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) en(de) met volle rente naer raete van(de) quyttinghe, hier waren overe jo(ncke)r Ph(i)l(ip)s Van Schore en(de) h(ee)r en(de) m(eeste)r Dionijs Van Beringhen, schepen(en) van Loven, gegeven int jaer ons heeren 1611 opten naestlesten dach der maent van mey.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gommarus Fierens, wonende te Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 136v., akte dd. 3 februari 1625.

Condt zij eeneniegelijcken dat comen is voor ons schepen(en) van Loven naerbes(chreven) s(ieu)r Coenraert Jonnaert als rentm(eeste)r ende gecommitteerde van mijnen heere van Wommertinge, die welcke heeft bekendt, gelijck hij bekendt midts desen, in hueringe vuytgegeven te hebben aen Gommaert Fierens, woonen(de) tot Haeght, die welcke, alhier p(rese)nt sijn(de), bekende van(den) voorn(oempden) s(ieu)r Coenraert in hueringe aenveert te hebben de quantiteyt van ontrent seven oft acht boenderen bempts, alsoo die selve gelegen sijn tot Haecht, hem huerlinck wel bekendt, en(de) dat eenen termijn van sesse jaeren, d' een d' ander eenpaerlijck v(er)volgende, daeraff alreede Sinte Mertensmisse lestleden twee jaeren verschenen sijn, jaerlijcx om en(de) voor vijffventachtentich rensguldens en(de) drije dousijnen kaesen, te verschijnen S(in)te Mertensmisse, t' elcken jaere en(de) termijne als schult met rechte verwonnen, obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, ende is in desen merckelijcken ondersproken, in soo verre de voors(chreven) huerlinck jaerlijcx nyet wel en betaelde, dat die hueringe sal expireren en(de) aen een ander mogen verhueren ende t' restant, d' welck den voors(chreven) huerlinck met Willem Van Puttegem vande voorgaende twee jaeren ten achteren sijn gebleven, dat geloeft den voors(chreven) Gommaert op te leggen ende te betaelen, behalven dat hij sijn regres sal mogen v(er)haelen opden voors(chreven) Willem, t' gene hij d(aer)inne voor sijn contingent soude ten achteren sijn gebleven onder de selve obligatie en(de) submissie, coram Pulle, Borchgreeff, feb(ruarii) iiia., 1625.

Sententiatum per Henricum Van Roost no(min)e quo supra, coram Borchgreeff, Paep, julii 14., 1625. 

 

Bijgaand een akte met vermelding van Gommarus Fierens en zijn vrouw Anna Paelmans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 18r., akte dd. 22 september 1622.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loeven naerbeschreven gestaen Michiel Leens de jonghe sone Michils, woonende tot Haecht, brouwer van zijnen ambacht, heeft onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie van zijnen persoon ende goeden in forma, de selve mits desen daer voer verobligerende, bekint schuldich te zijne jouff(rouwe) Nicole De Haen weduwe wijlen s(ieu)r Jan de Fille, dict dAusti, eene erffelijcke rente van drijenviertich rinsg(uldens) xv st(uyvers) tsiaers, den gulden tot xx st(uyvers) t' stuck, den stuyver tot drije plecken Brabants, los ende vrije, soe van xe., xxe., xxxe., ce., mindere oft meerdere penninghen, innegestelt oft naermaels inne te stellen, inde stadt wissele van Loeven te leveren, telcken termijne als schult met rechten verwonnen, vallende ende verschijnende alteyt de voors(chreve) rente te Baemisse, daeraff den iersten valdach zijn sal te Baemisse anno xvic. drijentwintich, geloevende ter maenisse pandt te stellen onder het resort van Loeven, weert zijnde boven allen commeren ende lasten, daervan te voeren vuytgaende, dobbele rente, en(de) soe vele te doene dat de voors(chreve) jouff(rouwe), haeren erffven ende naercoemelinghen tot eeuwighen daeghe sal moeghen ghenoech zijn, consenteren(de) den voorschreven Michiel int maecken van beleyde, mainmise en(de) decret der zelver over alle en(de) iegelijcke zijne goederen, mede inde voluntarie condempnatie ende gereede executie sonder daer toe te derffven wordden gedaeght oft geroepen wordden, met conditie dat den voors(chreven) Michiel Leens de voorschreven rente van xliii r(insguldens) xv st(uyvers) tsiaers sal moeghen lossen ende affquyten tallen tijden alst hem gelieven sal, elcken gulden daeraff met xvie. gelijcke carolusg(uldens), ende munte ten tijde vander quytinghe geevalueert ende cours hebbende, in twee reysen, te weeten dierste reyse met achthien rinsg(uldens) xv st(uyvers) en(de) daer naer mette resterende vijffentwintich rinsg(uldens) ende altijt met volle rente, ende is te weeten dat mits dese bekintenisse de voors(chreve) jouff(rouwe) Nicole De Haen aen haer bekint wel en(de) deuchdelijcken affgequeten te zijne eene erffelijcke rente van xviii r(insguldens) tsiaers, daervoer met schepenen brieven van Loeven verbonden ende verobligeert stonden Gommaert Fierens ende Anna Paelmans in date den xvien. aprilis 1613 in prima, die welcke voorschreven gehuysschen geldende waeren Aert Peeteren Ermen, die de selve rente ende voors(chreve) jouff(rouwe) voer schepenen deser stadt heeft verbonden volgende den bescheede daervan sijnde in date xxien. may anno 1617 libro xvic. in tertia ende daer naere aen haer voer schepenen alhier oyck getransporteert, geloevende oversulcx de voorschreven jouff(rouwe) oft den voorschreven Michiel Leens vanden voors(chreven) Aert Peeter Ermen oft zijne naercoemelinghen eeighe molestatie wordde aengedaen, daervoer alteyt inne te staen ende dijen aengaende tegen eenen iegelijcken goet garrant te zijne, consenterende alsoe inde cassatie der voors(chreve) rente ten registre ende dat mits den voors(chreven) Michiel de panden vanden voorschreven Gommaert Fierens gecocht, daer den voorschreven Aert Peeter Ermen die van xviii r(insguldens) xv st(uyvers) tsiaers op was treckende en(de) die naermaels vermangelt aen Jan Van Haecht, des geloeft den voors(chreven) Michiel tot meerder assurancie der onder obligatie, submissie en(de) renuntiatie als voer tot meerder assuruancie der voorschreven jouffrouwe De Haen aff te leggen ende te quyten eene erffelijcke rente van vijffentwintich rinsg(uldens) tsiaers, die hij is geldende aende Sateroysen van Loeven, verclaerende te dijen eynde dese voorschreven penninghen vande voorschreven) jouff(rouwe) gelicht te hebben, actu(m) coram Schoer, Beringhen, septembris xxiia., anno 1622.

            In de marge.

Is gebleken bij quitantie, gegeven bij jouff(rouwe) Nicole De Haen voerden notaris Philips Holland[ts] opden viiien. novemb(ris) 1627, alhier gesien en(de) gebleken, de capitale penningen deser xliiii r(ins)g(uldens) x st(uyvers) erffelijck bijde voers(chreve) jouff(rouwe) Nicole vuyt handen van Michiel Leens ontfanghen te sijn et sic vacat.

 

De volgende akte maakt melding van Gommarus (Goenaert) Fierens en zijn vrouw Anna Paelmans, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Invntaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 292v., akte dd. 9 februari 1609.

Condt sij allen lieden dat in tegenwoordich(eyt) des meyers van Loven daer over staen(de) van herheyden van wegen des hertoghen van Brabant en(de) der schepen(en) van Loven naerbescreven gestaen Goenaert Fierens, woonen(de) tot Haecht, vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen van zekere procura(ti)e speciael en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Anna Paelmans, zijn(e) huysvr(ouw)e, en(de) gepasseert voor schepen(en) van Bortmeerbeke opden iiiie. dach meye 1602, alhier gesien en(de) gebleken, bij manisse des voors(creven) meyers ende wijsdomme der voors(chreve) schepen(en) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) die goeden naerbes(creven), inden iersten een huys en(de) hoff en(de) alle ande(re) zijne toebehorten, groot een halff boen(der) ombegrepen der maeten, gelegen ond(er) Haecht opde Hautheye, regen(oten) die wed(uw)e Jacques Snijers ter ie., die voors(creve) wed(uw)e inde twee andere zijden en(de) die gemeynte ter iiiie. zijd(en), item noch een pleck landts, groot drije dachm(aelen) ombegrepen der maeten, gelegen int Hulteren Velt, regen(oten) Geert Bloems ter iie., Gommaert Papegeys ter iie. en(de) die kinderen Geertruydt V(er)calsteren ter ande(re) twee zijd(en), ende die voorscreven opdraege(re) bij ordene van rechte daervuyt ontgoet en(de) onterft zijn(de) ende Aerdt Ermen, woonen(de) op Schooneberch, daerinne behoorl(ijck) gegoet en(de) geerft zijn(de) bij manisse en(de) oirlove des voors(creven) meyers en(de) vonnisse der schepen(en) van Loven, heeft die voors(creven) Aerdt den voors(creven) Govaert Fierens en(de) zijne voors(creve) huysvr(ouw)e voor hun en(de) henne naercomelin(gen) desel(ve) goeden wederomme overgegeven, erffel(ijck) te houden en(de) te besitten opd(en) last en(de) commere daer te voren vuytgaen(de), ten behoorl(ijcken) tijde en(de) termijne te betaelen ende voorts meer op thien carol(us) g(u)l(dens) goet en(de) gange, te wetene twintich silvere penn(ingen), geheeten stuyvers, munten ons genaedichs heeeren shertoghen van Brabant, nu ter tijt gevalueert zijn(de), goet en(de) ginge, voor elcken der voors(creve) carol(us) guld(en) gerekent, erffel(ijcke) rente, alle jaere te Kermisse te betaelen(e), daeraff den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal te Kersmisse 1610 en(de) te Loven inde stadts wissele te leveren, los en(de) vrije van bede ons genaedichs h(ee)ren shertoghen van Brabant en(de) alle am andere commeren en(de) lasten, hoedanich die zijn moeghen, den sel(ven) Aerdt Ermen en(de) zijne naercomelin(gen) eeuwelijck en(de) erffel(ijck) in toe(comen)de tijd(en) ende soo verre den voors(creven) Aerdt Ermen in des voors(creven) is, yet te luttele oft te nauwe gedaen waere, dat heeft die voors(creven) opdraege(re) vuyt crachte der voors(creve) procura(ti)e hier voor en(de) des naerbes(chreven) staet, zijn(en) p(er)soon en(de) goeden v(er)obligeren(de) en(de) submitteren(de) ter manissen des voors(creven) Aerdts altijt geloeft te voldoene, ende tvoors(creven) huys en(de) hoff met zijne toebehoorten op twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen Henrick Van Horick en(de) noch op twee peeters erffel(ijck), daermen jaerl(ijcx) voor betaelt xxxvi st(uyvers) aen(den) voors(creven) Henrick Van Horick en(de) op sh(ee)ren chijns van(den) gronde, item die voors(chreve) drije dachm(aelen) landts op sh(ee)ren chijns van(den) gronde als op alle trecht en(de) commer daer te voren vuyt gaen(de) van allen anderen calangien ende letselen voorts te waranderen, soo dat den sel(ven) Aerdt Ermen, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen) ten eeuwigen daeghen sal moghen genoech zijn, behoudel(ijck) den h(ee)re van(den) gronde en(de) eenen iegel(ijcken) anders zijn(en) goed(en) rechte, geloven(de) die voors(chreven) opdraegere ende vuyt crachte der voors(creve) procuratie, hem bij sijne voors(creve) huysvr(ouw)e gegeven, die voors(creve) erffrinte van x carol(us) g(u)l(dens) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) als vore te leveren den voors(creven) Aerdt Ermen, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen) eeuwel(ijck) ende erffel(ijck), los en(de) vrije als boven, telcken termijne als verreyckte schult ende soo verre die voors(creve) pand(en) naermaels voorde voors(creve) erffrinte v(er)bonden, nyet goet genoech te wesen, altijt ter manissen des voors(creven) Aerts andere loffel(ijcke) en(de) sufficiente panden voorde sel(ve) erffrente te stellen en(de) te hypothiceren ende soo vele te doene dat den sel(ven) Aerdt, zijn(e) erven en(de) naercomelin(gen) ten eeuwigen daeghe sal mogen genoech wesen, behoudel(ijck) dat die voors(creven) Godevaert Fierens en(de) zijn(e) huysvr(ouw)e oft actie van hun hebben(de), de voors(creve) erffrinte van x carol(us) gul(den)s sullen moghen lossen en(de) quytten alst hen gelieven sal teend(er) reysen, maer nyet min, en(de) elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) g(u)l(dens) en(de) met volle rente naer raete vande quyttinghe, hier waren over jo(ncke)r Daniel Van Assche en(de) Jan Maes, schepen(en) te Loven, gegeven opten ixa. february 1609.

 

Bij deze nogmaals een akte van dezelfde datum met vermelding van Gommarus (Goenaert) Fierens en zijn vrouw Anna Paelmans, inwoners van Haacht.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7499, folio 294r., akte dd. 9 februari 1609.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(creven) gestaen Goenaert Fierens vuyt cracht en(de) naer v(er)moghen van zekere procura(ti)e, hem gegeven bij Anna Paelmans, zijne huysvr(ouw)e, en(de) gepass(eer)t voor schepen(en) van Bortmeerbeke opden iiiie. dach mey 1602, alhier gesien en(de) gebleken, die voors(creven) Go[e]naert vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen der voors(creve) procura(ti)e p(er) mo(nitionem) heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een huys en(de) hoff met zijne toebehoorten, groot een halff boen(der) ombegrepen der maeten, geleghen ond(er) Haecht opde Hautheye, regen(oten) de wed(uw)e Jacques Snijers ter ie. en(de) de voors(creve) wed(uw)e in twee andere zijd(en) en(de) de gemeynte ter iiiie. zijd(en), item noch een pleck landts, groot drije dachm(aelen) ombegrepen der maeten, gelegen int Hulteren Velt, regen(oten) Geert Bloems ter ie., Gonnaert Papegeys ter iie. en(de) de kinderen Geertruydt V(er)calsteren ter ande(re) twee zijd(en), ende de voors(creven) opdraege(re) bij ordene van rechte daervuyt ontgoet zijn(de), soo is daerinne gegoydt en(de) geerft Aert Ermen, woonen(de) op Schoonenberch, p(er) mo(nitionem) redd(idi)t ende voorts meer op acht carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) stuck, alle jaere te Kersmisse te betaelen(e), daeraff den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal te Kersmisse 1610 en(de) te leveren, los en(de) vrije van xe., xxe., ce. en(de) alle andere penn(ingen), erffel(ijck) in toe(comen)de tijd(en) quolibet assecut(um) et sat(is) die voors(creven) opdraege(re) obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et war(as) tvoors(creven) huys en(de) hoff op twee rinsg(u)l(dens) erffe(lijck) aen Henrick Van Horick, item noch op twee peters, daermen jaerl(ijcx) voor betaelt xxxvi st(uyvers) aen(den) voors(creven) Henrick en(d)e op h(ee)ren chijns van(den) gronde, item die voor(creve) drije dachm(aelen) landts op sh(ee)ren chijns van(den) gronde tanquam prout iure, met conditien dat die voors(creven) opdraegere die voors(creve) rente van acht carol(us) gul(den)s sal moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hem gelieven sal teend(er) reysen, elcken carol(us) guld(en) daeraff met xvie. gel(ijcke) carol(us) gul(den)s en(de) met volle rente, geloven(de) voorts die voors(creven) opdraege(re) de voors(creve) rente van viii rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) los en(de) vrije als voor te leveren quolibet assecut(um) et casu quo pignora, etc(etera), obligan(do) et submitten(do), coram Asscha, Maes, feb(rua)rii ixa., 1609.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gommarus Fierens, inwoner van Haacht en man van Anna Paelmans, dochter van Martinus.  

UIt die passage blijkt dat Anna Paelmans de dochter is van de broer van Joannes en Henricus, in casu Martinus (en dus niet van Joannes). Hieruit kan afgeleid worden dat Mattheus (Matthijs) Paelmans ten minste vier zonen moet gehad hebben, te weten Adolphus, Joannes, Henricus en Martinus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7498, folio 122r., akte dd. 17 februari 1606.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Gommaert Fierens, woonen(de) tot Haecht, zoo voor hem sel(ven) als gebruycken(de) in desen die macht en(de) procura(ti)e speciael en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Anna Paelmans dochter wijlen Merttens, zijne wettige huysvr(ouw)e, en(de) gepasseert voor A. du Pretz als not(ari)s en(de) zeke(re) getuyghen opden xiiie. feb(rua)ry 1606, alhier gesien ende gebleken, ende waeraff den teneur van woorde te woorde hier naer sal wordden geinsereert.

Op heden den xiiie. feb(rua)ry 1606 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s en(de) den getuygen naer te noemen, Anna Paelmans dochter wijlen Merttens, tegenwoordighe huysvr(ouw)e Gommaert Fierens, present ende ierst renunchieren(de) het privilegie s(enatus) c(onsulti) vell(eiani) de quo prius certiorata, heeft geconstitueert en(de) gemachticht onwederroepel(ijck), gel(ijck) zij constitueert en(de) machticht midts desen, den voors(chreven Gommaert, haeren man, om te co(m)pareren voorde weth van Loven en(de) aldaer wettel(ijck) op te draeghen en(de) v(er)hypothiceren en(de) v(er)onderpanden de gronden van erffven naerbe(chreven), ierst een stuck landts, geheeten die Soel, liggen(de) ind(en) dorpe van Haecht, groot drije dachm(aelen), regen(oten) die Soel ter ie., Anna V(er)hulst ter iie., den wech van Hauwijck naerden Somberch ter iiie. en(de) Go(m)maert voors(chreven) ter iiiie. zijd(en), item noch drije dachm(aelen) bempts, regen(oten) tRoosterblock ter ie., Hans Schellekens bosch ter iie., Lillebooms bosch ter iiie. en(de) den Beverdijck ter iiiie. zijd(en, ende dat ten behoeve Aerdts Ermen, woonen(de) tot Schoonenberch, om daer aene te v(er)vanghen eene jaerl(ijcxe) erffrente van veerthien rinsg(u)l(dens), alle jaere te v(er)schijnen op Ons(er) Vrouwen Lichtavont, waeraff den iersten valdach sal zijn Lichtmis 1607, v(er)claerende de voors(chreve) comparante de hootp hooftpennin(gen) van(de) voors(chreve) rente van(den) voors(chreven) Aerdt ontfangen te hebbn tegen den penn(ninck) xvie. en(de) sullen die voors(chreve) gehuysschen die sel(ve) rente met gel(ijcke) penningen mogen redimeren alst hun gelieven sal ten eene oft ten twee reysen en(de) nyet min, geloven(de) de voors(chreve) constituante te houden voor goet, vast en(de) van weerden, al wes den voor(chreven) geconstitueerde sal doen en(de) hebbeen gedaen, daervoor v(er)obligeren(de) haeren persoon en(de) goeden, p(rese)nt en(de) toe(comen)de, renun(tiando) ac submitten(do) in forma, aldus gedaen ter p(rese)ntie m(eeste)r Willem Vos ende Erard De la Hal Hault, getuyghen, hier toe geroepen en(de) gebeden, ende onder stondt aldus, en(de) mij not(ari)s, bijden Raede, geordonneert in Brabant, geadmitteert, quod testor, ond(erteecken)t A. du Pretz, die voors(chreven) Gommaert vuyt crachte en(de) naer v(er)mogen der voors(chreve) procura(ti)e bij manisse heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck landts, geheeten de Soel, liggen(de) ind(en) dorpe van Haecht, groot drije dachm(aelen), regen(oten) die Soe[l] ter ie., Anna V(er)hulst ter iie., die wech van Hauwijck naerden Somberch ter iiie. en(de) die voors(chreven) Gommaert ter iiiie. zijd(en), item noch drije dachm(aelen) bempts, regen(oten) tRoosterblock ter ie., Hans Schellekens bosch ter iie., Lillebooms bosch ter iiie. ende den Beverdijck ter iiiie. zijd(en, exp(osito) ende Aerdt Ermen, woonen(de) tot Schoonenberch, daerinne gegoydt en(de) geerft zijnde, p(er) mo(nitionem) redd(idi)t ende voorts meer op een(e) voortaen(e) erffel(ijcke) rente van veertich goude penn(ningen), geheeten carolus g(u)l(dens), te xx st(uyvers) tstuck loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, v(er)schijnen(de) jaerl(ijcx) op Ons(er) L(ieve) Vrouwen Lichmisse, waeraff den iersten valdach sal zijn Lichtmisse Avont 1607, ende ind(er) stadt wissele van Loven, los en(de) vrije, etc(etera), ende oock van xe., xxe., ce. en(de) alle ande(re) penn(ingen), etc(etera), te leveren den voors(chreven) Aerdt Ermen, zijn(e) erffven en(de) naercomelin(gen) in futur(um) quolibet assecut(um) et sat(is) die voors(chreven) opdraege(re), soo in zijn(en) eygen(en) name als vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen voors(chreven) et war(as) die voors(chreve) twee parcheelen op sh(ee)ren chijns van(den) gronde, geloven(de) voorts die voors(chreven) opdraege(re) soo voor hem als oock vuyt crachte en(de) naer v(er)moghen der voors(chreve) procura(ti)e die voors(chreve) rente van xiiii rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijne voors(chreven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) los en(de) vrije als vore te leveren et tantu(m), met conditie dat die voors(chreven) opdraege(re) oft zijn(e) naercomelin(gen) die voors(chreve) erffrente van xiiii rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen ende affquytten tallen tijden alst hun gelieven sal ten een oft twee maelen, maer nyet min, en(de) elcken penn(inck) daeraff met xvie. gel(ijcke) penn(ingen), munte ten tijde van(de) quyttinge in Brabant cours en(de) loop hebben(de), ende met volle rente obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) vigore quo supra, coram Lievens, Schore, feb(rua)ry xviia., 1606.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gommarus Fierens en zijn vrouw Anna Paelmans, inwoners van Haacht ten Houte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7497, folio 119v., akte dd. 31 januari 1605.

Condt sij allen lieden dat in tegenwoordich(eyt) des meyers van Loven daer over staen(de) van heerheyden van weghen des hertogen van Brabant en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Anna Paelmans met consente, wille, wete en(de) overstaen(e) Gommaerts Fierens, haers mans, woonen(de) tot Haecht ten Houte, bij manisse des voors(chreven) meyers en(de) wijsdomme der voors(chreve) schepen(en), hebben opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijden(isse) een halff boend(er) broecx, gelegen ind(en) Hoydonck, regen(ooten) den Hoydonckberch ter ie., Hans Van Haecht ter ii., Aerdt Stoffels ter iiie. en(de) ... [n.v.] ter iiiie. zijd(en), ende de voors(chreve) opdraege(ren) bij ordre van rechte daervuyt ontgoet en(de) onterft zijn(de), soo is daerinne behoorl(ijck) gegoedt en(de) geerft geweest ten erffel(ijcken) rechte Aerdt Ermen bij manisse en(de) oirlove des voors(chreven) meyers en(de) vonnisse der voors(chreve) schepen(en) ende soe verre den voors(chreven) Aerdt Ermen in des voors(chreven) es, iet te luttel oft te nauwe gedaen waere, dat hebben die voors(chreve) opdraege(ren) onder v(er)bintenisse van hunne p(er)soonen en(de) goeden, rueren(de) ende onrueren(de), p(rese)nt en(de) toe(comen)de, altijt geloeft genoech te doen, soo dat den voors(chreven) Aerdt Ermen, zijne erffven ende naercomelin(gen) ten eeuwigen daeghen sal moghen genoech wesen ende tvoors(chreven) halff boend(er) broecx op een quarteel rauw evene h(ee)ren chijns van(den) gronde als op allet recht en(de) commer daer te voren vuytgaen(de), van allen anderen letselen en(de) calangien voorts te waranderen, coram Liebrechts, Rivieren, ja(nua)rii januarii ultima, 1605.

Item is te weten, soo partijen v(er)claeren, den rechtveerdigen coop te wesen van(den) voors(chreven) halff boend(er) broecx om en(de) voorde somme van hondert rinsg(u)l(dens) eens, coram eisd(em).

     Uit dit huwelijk:

     Fierens Anna, (°) Haacht 15.01.1600,

     Fierens Maria, (°) Haacht 19.06.1602, 

     Fierens Egidius, (°) Haacht 15.09.1605,

     Fierens Elisabeth, (°) Haacht 18.01.1608, 

     Fierens Catharina, (°) Haacht 25.04.1611, 

     Fierens Joanna, (°) Haacht 28.05.1614. 

 


 

XIII - XIV - Fierens Hendrik (S + N), ° ca. 1550, x met Joanna Eppens - Ebbens.

 

Henrick Fierens cleermaecker huerlinck van een hutte groot metten boogaert een dm, ende drij dm lants, een coije.

 

Uit dit huwelijk:

 

Fierens Anna, XIII (S4447),

 

Fierens Maria, XII - XIII (N2139 + N3579 + S3693 + S4349),

 

Fierens Magdalena, x met Adriaen Bosmans,

WRT1876/2 (1703) fo 12:
Aert Van Roost bij successie over Guilliam Schrijns, te vorens Anna Boschmans dochter Adriaens die getrouwt hadde Magdalena Fierens, wijlen derfgen Jan Fierens, voor hem Jan De Raijmaker comende van Willem Spoelbergh eertyts Wouter Spoelbergh Willems sone, van drij dm land te Varent
- ontfangen desen chijns voor 30 jaer waervan het leste 1725
- sr Henricus Van Ermegem den chijns voor 29 jr tot 1794 incluis.
RTS6531 nr 12:
- nu Jan De ‎(Muijnck)‎ op de heijde nu Anna Boschmans dochter Adriaen x Magdalena Fierens
- nu Guilliam Schrens
- nu Willem Spoelbergh nu Jan Schrijns erfgen.
 

     Uit dit huwelijk:

     Boschmans Anna, 

 

Fierens Henricus, (°) Haacht 14.06.1591.

 


 

XIII - Van Wesenbeeck Adrianus (S4446), x Haacht 04.05.1604 met Fierens Anna (S4447), + Haacht 29.11.1648.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Wesenbeeck Gomarus, (°) Haacht 08.04.1605,

 

Van Wesenbeeck Catharina, (°) Haacht ...1607,

 

Van Wesenbeeck Adrianus, (°) Haacht 31.12.1608, x Rijmenam 25.09.1640 (g. Adrianus Van Wesenbeeck en Christophorus Janssens) met Janssens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Wesebeeck Franciscus, (°) Haacht 05.10.1642,

     Van Wesbeck Anna, (°) Haacht 17.04.1645,

     Van Wesenbeec Egidius, (°) Haacht 31.05.1648,

     Van Wesenbeec Joannes, (°) Haacht 31.05.1648,

 

Van Wesenbeeck Anna, XII (S2223), (°) Haacht 21.01.1611,

 

Van Weesbeeck Franciscus, (°) Haacht 29.09.1614, x Haacht 25.02.1645 met Verswijver Anna,

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Wesenbeeck Adrianus.

     Uit dit huwelijk:

     Van Weesbeeck Arnoldus, (°) Haacht 18.02.1646,

     Van Wesenbeec Joannes, (°) Haacht 12.01.1648,

     Van Wesenbeec Catharina, (°) Haacht 23.11.1649,

     Van Wesenbeeck Joannes, (°) Haacht 19.12.1651,

     Van Wesenbeec Petrus, (°) Haacht 27.01.1655,

     Van Wesebeeck Petrus, (°) Haacht 07.11.1658,

     Van Wesenbeeck Franciscus, (°) Haacht 26.12.1661,

     Van Wesenbeeck Egidius, (°) Haacht 19.03.1665.

 

 

 

XII - XIII - Van Adorp Jan (N2138 + N3578 + S3692 + S4348), ° ca. 1580, x Haacht  03.06.1608 met Fierens Maria (N2139 + N3579 + S3693 + S4349), fa Hendrik.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Adorp Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Adorp Jan, (°) Haacht 16.05.1610, x Haacht 16.08.1636 met Lauwers Martina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Adorp Joannes, (°) Haacht 14.06.1637,

     Van Adorp Joannes, (°) Haacht 24.04.1639,

     Van Adorp Egidius,

     Van Adorp Robertus, of is dit Norbertus ? 

     Van Adorp Joannes, (°) Haacht 19.05.1647,

     Van Adorp Renerius, (°) Haacht 02.01.1652,

     Van Adorp Norbertus, (°) Haacht 30.09.1652, + Haacht 23.12.1741, x 1 Haacht 23.12.1677 met Elisabeth Docx,

     + Haacht 23.10.1677,  x 2 (niet H, ) met Maria Goris,

 

Van Adorp Anna, XI (N1069 + N1789), (°) Haacht 16.12.1612,

 

Van Adorp Egidius, XI - XII (S1746 + S2174),

 

Van Adorp Maria, (°) Haacht 17.01.1618, x Haacht 14.10.1640 met Van Haecht Petrus, (°) Haacht 15.02.1615, fs Michael en Vertiers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Anna, (°) Haacht 14.01.1642,

     Van Haecht Adrianus, (°) Haacht 24.02.1644,

     Van Haacht Michael, (°) Haacht 12.08.1646,

     Van Haecht Maria, (°) Haacht 16.06.1649,

     Van Haecht Joannes, (°) Haacht 28.02.1652.

 

Van Adorp Catharina, (°) Haacht 07.03.1621, x Haacht 24.02.1647 met Derboven Renerius,

     Uit dit huwelijk:

     Derboven Catharina, (°) Haacht 23.10.1647,

     Derboven Michael, (°) Haacht 31.08.1649,

     Derboven Petrus, (°) Haacht 13.03.1657. 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom