Voorouderlijst Ingelborchs Daniel

  

Engelborgh(s), -borgs, Engelbos(ch), Ingelbosch, Engiboust

Metroniem uit de Germaanse voornaam angil-burg.

 


Gezien de onvolledigheid van de Wakkerzeelse, Haachtse en Werchterse registers is dit gezin uiteraard niet volledig.

Het oudste gezin en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - Ingelborchs Daniel (M13336), ° ca. 1535, x met Maria Schrijns (M13337).

 

Uit dit huwelijk:

 

Ingelborgh Cathlijn,

 

Ingelborgh Antonius,

 

Ingelborghs Gerardus, XIII (M6668). 

 


 

XIII - Ingelborchs Gerardus (M6668), ° ca. 1565, + Wakkerzeel 18.12.1647, x 1 Wakkerzeel ...11.1600 (g...) met Van Langendonck Anna (M6669), x 2 Tildonk 26.05.1637 (g. Egidius Heremans, Guilielmus De Wit, Guilielmus Van Langendonk en Henricus Gorts) met Van Ophem Catharina, fa Martinus x Maria Bogaerts, , deze x 1 Steenokkerzeel 03.10.1699 met Gordts Hendrik.

 

Wer1847: Fo 156: 15 jun 1599:
Geert Ingelborghs sone wijlen Daneels, Cathelijne Ingelborghs suster des voors Geeraerts geasst met Willem Schrijns haeren oom en momboir, item de voors Willem Schrijns in naam en als momboir van Anthonis Ingelborghs broeder des voorts Geerts ende Cathlijne ‎(onder zijn jaren zijnde)‎ ter derde zijde.
Alle kinderen en erfgen wijlen Daneel Ingelborghsx Maria Schrijns hebben S+D ‎(lange tekst)‎
- een rente daarvoor verbonden staat Jan Viskens
- een rente daarvoor verbonden staat Jan Aerts dd 24 aug 1579
- nog een rente op Janne Viskens
- Wouter Woutiers x Margriet Vandeneijnde dd 24 aug 1579
- op Antonis Goris en zijn goeden dd 6 feb 1582
- Antonis Bosmans x Anna Paeps dd 16 feb 1582
- Jan Viskens.

Wer1875: Fo 358: - 22 dec 1611 ?: Aerden Van Langendonck x Anna Van Ophem verkopen Geraert Ingelborghs sone wijlen Daneels x Anna Van Langendonck woonende tot Wakkerzeel.
Wer5834: 3 nov 1639:
Op heden dese 3 nov 1639 compareerde voor mij Peter Verhaegen notaris bij de soevereine raede van Brabant residerende in den dorpe en heerlijckheijt van Werchter Jan Van Lantrop, meijer, Geraert Ingelborghs, Geraert Van Rijmenam, Jan Bruijnincx, Merten Briers, Peeter Van Tongelen ende Abraham Rits schepene, Laureijs Wouters ende Peeter Crabbe kerkmrs, Jan Van ‎(Guens/ Gele)‎ ende Cornelis Raeijmaeckers H. Geestmrs, Arnout Spoelbergh borgemeester alle regeerders ende eedgevenden van Werchter hen sterkmakende voor dander ingesetenen
? en machtigen mr Van Baptista Van Sittart procureur van den souvereinen raede van Brabant om van hunnentwege te vervolgen al sulcken proces als sij sijn hebbende tegen de innegesetenen ende gemeyntenaren van Schriek ende Grootlo mitsgaders den heer raedt ende procureur generael van Brabant aldaer ongedecideert hangende ende dat over seecker ghemeynt oft vruente genaemt de Bollo of Ghoor gelegen onder Werchter voorschreven ende die voorschreven comparanten competeren ende altyt gecompeteert hebbende - get: Geraert Boens en Jan Van Tongelen.
AVT1: 12 nov 1647:
Elen Roijackers met haer behouden sone Jan Kestens ende Gielis Peeters ende Geeraert Ingelborghs sijn veraccordeert in het voors vonnis etc dat hij Geeraert gene pretentie meer mag hebben op de goederen verstorven en achtergelaten bij wijlen Anthoon ende Jan Ingelborghs sijne sonen ‎(had teveel schulden?)‎
 

 

Hier een akte (met dank aan Paul Peeters) met melding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck. De datum van de akte is dezelfde is dezelfde datum als de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 27r., akte dd. 5 augustus 1630.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Henrick Goolis sone wijlen Anthoens, woonen(de) binnen deser stadt Loven, hem sterckmaeckende voor Adriana Haesebaert, sijne huysv(rouw)e, en(de) Elizabeth en(de) Barbara Haesebaert, dat sij t' gene naerbes(chreven) staet, sullen lauderen en(de) approberen voor drije staecken, mede vuyt crachte van onwederoepel(ijcke) procura(ti)e, hem gegeven bij Lucas Van(den) Calsteren als man en(de) momboir van Anna Haesebaerts voor den not(ari)s m(eeste)r Peeter a Kempis opden ven. july 1630, alhier gesien en(de) gebleken, voorden vierden staeck, bij manisse heeft opgedraeghen met wettighe v(er)thijdenisse een dachm(ael) landts, geleghen onder Thildonck opden Hambosch, regen(oten) den Grooten H(eyligen) Geest van Loven in iie. sijden, jo(ufffrouw)e Heetveldts ter iiie. en(de) Geeraert Ingelborchs ter iiiie. sijden, expos(o) imp(ositus) est die voors(chreven) Geeraert Ingelborchs, soo voor hem als voor Anna Van Langendonck, sijne huysv(rouw)e, per mo(nitionem) et satis, ob(ligando), et(ceter)a, et waras op s' s' (!) heeren chijns van(den) gronde sonder meer en(de) dit voor de somme van tachtentich rinsg(uldens) eens en(de) twee guldens lijffcoop, halff en(de) halff, eisdem.

 

In de bijgaande akte maakt men melding van Gerardus Ingelborchs en Anna Van Langendonck. De datum van de akte is dezelfde als de voorgaande akte.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7520, folio 183v., akte dd. 23 april 1631.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Jan Brugmans om t' gene naerbes(chreven) staet te doen, onwederoepel(ijck) gemachticht sijnde met procuratie, hem gegeven bij Adriana, Elizabeth en(de) Barbara Haesebaerts, gesusters, voor den not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) sekere getuyghen opden xen. aprilis 1631, alhier gesien en(de) gebleken, bij manisse heeft opgedraeghen met wettighe v(er)thijdenisse het paert en(de) deel, den v(oor)s(chreven) consti(tuan)ten competeren(de) in seker dachm(ael) landts, onder Thildonck geleghen opden Hambosch, daeraff d' ander paerten en(de) deelen sijn getransporteert aen Geeraerdt Ingelborch opden ven. augusti lestleden in hac ia. ca(mer)a, expos(ito) impos(itus) est die v(oor)s(chreven) Geeraerdt Ingelborchs, soo voor hem als voor Anna Van Langendonck, sijne huysv(rouw)e, per mo(nitionem) et satis ob(ligando), et(ceter)a, in forma, et waras op s' heeren chijns van(den) gronde sonder meer, coram eisdem.

 

Hierbij twee akten van dezelfde datum met vermelding van Gerardus Ingelborchs, inwoner van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 179v., akte dd. 6 maart 1629.

Item in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen m(eeste)r Jan Boyens sone wijlen Henricx, innewoonder deser stadt Loven, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse eerst onderhalff dachm(ael) landts, gelegen onder Thieldonck opt Elstervelt, reg(eno)ten die goeden der capelle van Ter Buecken ter ie., d' erffgen(aemen) Van(den) Heetvelde ter iie. en(de) die beeck aldaer vliten(de) ter iiie. sijden, item een dachm(ael) landts, oock onder Thildonck geleghen opt Bresijp, reg(eno)ten den Grooten H(eyligen) Geest binnen Loven ter ie., die goeden der kercke van Wackerzeel ter iie. en(de) die goeden Jans Van Haeften ter iiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Geeraert Ingelborchs, woonen(de) tot Wackerseel, per mo(nitionem) et satis et waras op sheeren chijns van(den) gronde tanquam prout jure, coram Van Assche, Gudelinus, martii via., 1629.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 180r., akte dd. 6 maart 1629.

Item Geeraert Ingelborchs, woonen(de) tot Wackerzeel, in p(rese)ntia, ob(ligans), etc(etera), in forma, heeft bekendt, gelijck hij bekendt mits desen schuldich te sijn aen m(eeste)r Jan Boyens, p(rese)nt en(de) accepteren(de), veerthien carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants stuck, erffel(ijcke) rente, alle jaer op date deser te v(er)schijnen en(de te betaelen, d(aer)aff d' eerste jaer van betaelinghe sijn sal den vien. marty 1630, en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futurum quolibet assecutum, et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum et tantum, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente sal moghen gequeten worden t' eender reyse tegen den pen(ninck) xvi en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt der v(oor)s(chreve) rente en(de) jaerl(ijcxe) betaelinghe der s(elv)er int maecken van mainmise over de voors(chreve) twee parcheelen landts, bij hem bekendere op heden in hac camera v(er)creghen en(de) sijne andere goeden en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, eisdem.

            In de marge.

Op heden den xii. decembris 1636, soo heeft m(eeste)r Jan Boyens bekendt vuyt handen van Geeraert Ingelborchs ontf(angen) te hebben de capitaele pen(ningen) van dese xiiii r(insguldens) erffel(ijck) met het v(er)loop van dijen, consenteren(de) alsoo in(de) cassatie der s(elv)er, promittens, et(ceter)a, ob(ligando), prout in forma, actum eodem ende was ondert(eeckent).

J. Boeyens.

 

De akten (zie bij Henricus Gobbelijns x Van Meerbeeck Margriete), werden gevolgd door de volgende akten. De eerste akte, waarin Merten Maerschalcx (x Costers Anna) werd vermeld, lijkt het vervolg te zijn van het voorgaande. In de tweede akte wordt Gerardus Ingelborchs (x Anna Van Langendonck) gemachtigd door Renerus Moons om een perceel beemd van 3 zillen onder Hoeleden aan de molen over te dragen. Hoeleden is wel een heel eind uit de richting. Misschien zit hier wel een verborgen uitwijking of afkomst in.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 138v., akte dd. 15 november 1627.

Item, in p(rese)ntia, et(ceter)a, Merten Maerschalcx, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse een dachmael landts, gelegen onder Herent opt Blommaers Velt, reg(eno)ten Baltazar Van Carel ter ie., d' erffgen(aemen) Willem Verhullst ter iie.;, den voetwech over t' velt ter iiie. en(de) het leyloopken oft be[e]cxken ter iiii. sijden, expos(ito) impos(tia) Helena Wouters per mo(nitionem) ende dit bij maniere van naerderschap et satis et waras op s' heeren grondt chijns en(de) dat t' s(elv)e t' sedert sijn vercrijch niet en is belast, vercocht noich veralieneert prout, coram eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 139r., akte dd. 15 november 1627.

Item, in p(rese)ntia, et(ceter)a, gestaen Geeraert Ingelborchs tot des naerbes(chreven) staet te doen, volcomel(ijck) gemachticht sijnde bij procuratie, hem gegeven bij Reynier Moins voor den not(ari)s m(eeste)r Hendrick Alarts en(de) sekere getuygen opden ixen. february 1627, alhier gesien en(de) gebleken, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse seker vijffde paert en(de) deel in een stuck bempts, groot drije sillen, daer eertijdts een huys heeft opgestaen, gelegen onder Hoelede aen(den) molen, reg(eno)ten Servaes Van(der) Donck ter ie., s' heeren straete ter iie. en(de) t' clooster van Gempe ter iiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Laureys Van Waighe, borgher der stadt van Thienen, per mo(nitionem) et satis et waras op sheeren grondt chijns, tanquam prout, coram eisdem.

 

In de volgende akte maakt men melding van Gerardus Ingelborghs en Anna Van Langendonck, inwoners van Wakkerzeel. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7503, folio 194r., akte dd. 26 april 1613.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Rijckaert Van(der) Bruggen, soo voor hem als tot des naerbes(chreven) staet te doen, speciael(ijck) en(de) onwederroepel(ijck) geconstitueert zijnde bij Marie Van Leempoele met consent en(de) overstaen Jans Berckmans, haers mans, m(eeste)r Peeter Van Leempoele en(de) Anna Van Leempoele, alle kinderen wijlen Cath(lijn)e Van(den) Berge, huysvr(ouw)e was Peeters Van Leempoele, voorden not(ari)s H. Leunis en(de) zekere getuyghen den xxvi. april(is) 1613, alhier gesien en(de) gebleken, en(de) waeraff den teneur hier naer volgt.

Op heden den xxvi. dach van april anno 1613 comp(ar)eren(de) voor mij, etc(etera), deersame persoonen Marie Van Leempoele met consent en(de) overstaen(e) haers mans van Hans Berckmans, haers mans, m(eerste)r Peeter Van Leempoele en(de) Anna Van Leempoele, alle kinderen ende erffgen(aemen) wijlen Cath(lijn)e Van(den) Berghe, huysvr(ouw)e was Peeters Van Leempoele, allen de wel(cke) p(er)soonen hebben onwederroepel(ijck) geconstitueert en(de) machtich gemaeckt, gel(ijck) sij constitueren en(de) maecken machtich midts desen den eersamen Rijckaert Van(der) Bruggen, man en(de) mombir der voors(chreve) Anna, p(rese)nt en(de) tsel(ve) accepteren(de), om in hen constituan(ten) naeme en(de) van hennen twegen te comp(ar)eren voor meyer en(de) schepen(en) des(er) stadt Loven en(de) aldaer te cederen, transporteren en(de) op te draeghen, respective tot behoeff naerbes(chreven), met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) de goeden naervolgen(de), te weten ierst een dach(mael) landts, gelegen ond(er) Kelft opt Groot Kestervelt aldaer, ombegrepen der maete, regen(oten) Aerdt Van Langendonck in twee zijden, jo(uffrouw)e Heetvel[t]s ter iiie. en(de) Jan Maerschalcx ter iiiie. zijden, ende dit tot behoeff van Geert Ingelborgs en(de) Anna Van Langendonck, gehuysschen, woonen(de) tot Wackerzeel, belast met xv (mij)t(en) heeren chijns, item een(en) een dach(mael) landts, gelegen opt Leepservelt onder de prochie van Werchter, ombegrepen der juster maeten, regen(oten) sheeren straete ter ie., jo(ncker) Rijckaert Van Pulle ter iie., Jan Verhulst ter iiie. en(de) Anthoen Docx ter iiiie. zijden, tot behoeff van Willem Van Langendonck en(de) Marg(rie)te Schoovers, gehuysschen, woonen(de) tot Attenhoven, belast met een(en) hal(ven) cap(puyn) h(ee)ren chijns, item drije vieren(deelen) bempts, gelegen inde Lynde Bempden onder Rotselaer, regen(oten) derffgen(aemen) Opden Berch ter eenre, tGat van tBroeck ter iie. en(de) comen(de) met een(en) eynde aen tHeylichs Geest goet van Wackerzeel voors(chreven) ter iiie. zijden, ombelast eygen goet, tot behoeff van(den) voors(chreven) Berckmans en(de) Marie Van Leempoele, gehuysschen, woonen(de) bynnen Loven, item een dach(mael) bempts daerbij gelegen, regen(oten) de voors(chreve) drije dach(maelen) vieren(deelen) ter ie., den waterloop ter iie. en(de) Aerdt Paeps ter iiie. zijden, wesen(de) belast metten last van hellicht winninghe tot behoeff van Peeter De Cremer en(de) Jacomijne Van(den) Daele, gehuysschen, woonen(de) tot Ceulen bij Herent, item een halff dach(mael) bempts eygen goet, ombegrepen der maeten, gelegen int Werchterbroeck, regen(oten) de goeden van(de) kercke van Werchter ter ie., het goidtshuys van Bethleem ter iie. en(de) het goidtshuys van Betanien ter iiie. zijden, tot behoeff van Jan Van Langendonck,woonen(de) tot Wackerzeel, item huys en(de) hoff, alsoo tsel(ve) gestaen is tot Wackerzeel opt Voerbroeck, groot een halff boen(der) ombegrepen der maeten, regen(oten) th tgoidtshuys van Perck voors(chreven) ter ie., derffgen(aemen) Jans De Schrijnmaecker ter iie., sheeren straete ter iiie. en(de) het voors(chreven) Voerbroeck ter iiiie. zijd(en), belast met vijff stuyvers erffel(ijck) aen(den) pastoir van Wackerzeel en(de) xxii st(uyvers) aen(den) heere van Rotselaer indyen men bevindt deselve daerop vuyt te gaen, item ii ˝ dach(maelen) landts, gelegen opt Cleyn Keystervelt onder Kelft voors(chreven), ombegrepen der juster maeten, regen(oten) tGroot Keyservelt in twee zijden, Claes Schots ter iiie. en(de) Jan Van Meerbeeck ter iiiie. zijden, belast met xv (mij)t(en) het dach(mael), item een dach(mael) landts ombegrepen der maeten, gelegen opde Waterlees, regen(oten) het Vaerenblock ter ie., Jan Van Langendonck den ouden ter iie., den waterloop aldaer ter iiie. en(de) Dionijs Puppinck ter iiie. zijden, belast met xv (mij)t(en), dese drije leste parcheelen tot behoeff van m(eeste)r Lenaert Oliverii, woonen(de) bynnen des(er) stadt Loven, voorde tocht oft bijleven, en(de) voor derffelijckh(eyt) ten proffijte van jo(uffrouw)e Martijne Cremers, sijn(e) huysvr(ouw)e, ende dit met expressen consente desselffs m(eeste)r Lenaerts, behoudel(ijck) den sel(ven) daeraff gereserveert zijn vrije dispositie, sijn leven lanck gedueren(de), soo van(de) tocht als van derffelijckh(eyt), den voors(chreven) v(er)cooperen en(de) constituan(ten) daervuyt vu tontgoeden en(de) onterffven en(de) den voors(chreven) cooperen respective daerinne te goeden en(de) terffven met gelofte van genoechdoen en(de) waerschap opde lasten voors(chreven) als op allent recht respective daerop vuytgaen(de) en(de) andere solempniteyten naer costuyme aldaer gerequireert, en(de) daervoor te v(er)obligeren hunne p(er)soonen en(de) goeden in forma, promitten(tes) irrevocabiliter ratum obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, aldus gedaen ten daege, maent en(de) jaere voors(chreven) ter p(rese)ntien van Jacques Lombaerts en(de) Peeter Leunis, ingeseten(en) des(er) stadt Loven, als getuygen hier over geroepen en(de) sunderlinge gebeden, ende onder stondt aldus, mij p(rese)nt not(ari)s openbaer, bijden Raede van Brabant geadmitteert, hier toe insgel(ijcx) v(er)socht, ond(erteecken)t H. Leunis, not(ari)s, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dach(mael) landts, gelegen onder Kelft opt Groot Keystervelt aldaer, ombegrepen der juster maeten, regen(otetn) Aert Van Langendonck in twee zijden, jo(ncke)r Heetvelde ter iiie. en(de) Jan Maerschalcx ter iiiie. zijden, exp(osito) soo sijn daerinne gegoydt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Geert Ingelborchs en(de) Anna Van Langendonck, gehuysschen, woonen(de) tot Wackerzeel, soo voor hen als voor henne erffven en(de) naercomelin(gen), et satis die voors(chreven) opdraeger, soo voor hem als vuyt cracht voors(chreven) obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, et waras op xv (mij)t(en) heeren chijns als op allent recht daerop vuytgaen(de), coram Duffle, Roeloffs, apriis xxvia., 1613.

Item es te weten dat het voors(chreven) landt op hoogen is v(er)cocht voorden prijse, begrepen inde conditie daeraff gehouden bijden voors(chreven) Rijckaert Van(der) Bruggen, eisd(em). 

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck, inwoners van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 478v., akte dd. 16 juni 1623.

Item, in presen(tia), etc(etera), ende eygen(genoten) gestaen Geert Van Langendonck en(de) Marie Lints, gehuysschen, woonen(de) tot Herent, p(er) mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) drije en(de) een halff dachm(aelen) bempts, geheeten de Cansbleucke, gelegen onder Rotselaer, regen(oten) Peeter De Coninck ter ie., de Waeterbeeck ter iie., die kercke van S(in)t Jacops ter iiie. en(de) die kercke van Wackerseel ter iiiie. zijd(en), exp(osito) soo is daerinne gegoidt en(de) geerft ten eygen en(de) erffel(ijcken) rechte Geeraert Ingelborchs, soo voor hem als voor Anna Van Langendonck, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Wackerseel, his interfuerunt Schore, Beringhen, scab(inis) Lovan(iensis) et allodii consortes, item domicellus Michael Pannis locum tenens villici Lovanien(sis), et Ph(i)l(ippu)s Hollandts, similiter tanquam allodii consortes, coram quibus satis die voors(creve) opdraegeren indivis(im) et war(as) op xxvii ˝ st(uyvers) aen die van(den) Grooten Bagijnhove bynnen Loven en(de) op vier g(u)l(dens) x st(uyvers) erffel(ijck) aen die van S(in)te Machiels bynnen Loven, tanqua(m) prout iure, qui quide(m) rogantes, quod faciunt, etc(etera), actum junii xvia., 1623.

Item partijen v(er)cleren tvoors(chreven) goet op hooghen en(de) ten vuytgaen(e) van(der) berren(der) keerssen v(er)cocht te sijne en(de) den voors(creven) Geeraert gebleven als hoochste v(er)dierder om en(de) voor hondert lxx rinsg(u)l(dens) eens boven slach, hoogen en(de) andere ongelde, eisd(em).

 

Bijgaand een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck, inwoners van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, registert nr. 7513, folio 369r., akte dd. 21 juni 1624.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Peeter Van(den) Putte sone wijlen Peeters, woonende tot Wackerseel, p(er) mo(nitionem) heeft opgedragen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een boender landts, soo tselve ombegrepen der maeten gelegen is onder Thildonck, regen(oten) derffgen(aemen) jo(ncke)r Oliviers De Ketelboeter in twee sijden, de leybeeck ter iiie. en(de) een dreffstraetken ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Geerdt Ingelborchs en(de) Marie Van Langendonck, gehuysschen, woonen(de) tot Wackerseel, p(er) mo(nitionem) et satis et waras op sheeren chijns, nyet excederen(de) de acht stuyvers tsiaers sonder meer com[m]ers d(aer)op vuytgaen(de) tanquam prout, coram eisdem.

Item p(ar)tijen v(er)claeren den justen prijs van(den) v(oor)s(chreven) lande te sijn om en(de) voor drij hondert vijfftich rinsg(u)l(dens), los en(de) vrije gelt, en(de) een tonne biers van sesse gul(dens) lijffcoop, halff en(de) halff, eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 11r., akte dd. 8 juli 1624.

Item, in p(rese)ntia, etc(etera), gestaen Jan Goosens sone wijlen Jans, woonen(de) tot Thieldonck, p(er) mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) sijn seste paert en(de) deele in een halff boen(der) heye, gelegen onder den heere van(der) Bruggen, regen(oten) Willem Serneels ter ie. en(de) Jan Serneels ter andere sijden, d(aer)aff dandere vijff deelen sijn competeren(de) Geeraerdt Ingelborchs, expos(ito) impos(itus) est die voors(chreven) Geeraerdt Ingelborchs, soo voor hem als voor Anna Van Langendonck, sijne huysvr(rouw)e, per mo(nitionem) et satis et waras op sheeren chijns van(den) gronde, tanquam prout, coram eisdem.

Item partijen v(er)cleren den prijs te sijn(e) van(den) v(oor)s(chreven) vie. paert vijffthien r(insguldens) eens, eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en Anna Van Langendonck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 137r., akte dd. 3 februari 1625.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Richardt Naccaerts sone Mertens, borger deser stadt Loven, ende heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse een pleck bempt, groot ontrent drije dachm(aelen), al onbegrepen der maeten, soo deselve in sijne grachten gelegen is tot Wackerseel, regen(oten) des H(eylichs) Geests goeden van S(in)t Jacops binnen Loven opde Biest ter eenre, d' erffgen(aemen) jo(ncke)r Botnia ter iie., jouff(rouw)e N. Van Griecken ter iiie. en(de) Jan Schuermans ter iiiie. zijden, expos(ito) den voors(chreven) Richardt Naccaerts p(er) mo(nitionem) imposito Geeraerdt Ingelborch en(de) Anna Van Langendonck et satis die voors(chreven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma et waras op thien st(uyvers) erffel(ijck) aen(den) H(eyligen) Geest van Werchter en(de) noch op twee st(uyvers) erffel(ijck) aen die kercke van Wackerseel indyen men t' selve d(aer)op bevindt vuyt te gaen en(de) is liggen(de) onder een gichte, coram Van Pulle, Broeck, feb(ruarii) iiia., 1625.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck, inwoners van Wakkerzeel.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 209v., akte dd. 6 april 1626.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Jan Goossens sone wijlen Christiaens, woonen(de) tot Thieldonck, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse het seste paert van een halff boender bosch, gelegen onder Bethecom achter den Goorisberch, regen(oten) Geeraert Ingelborchs ter eenre, Willem Serneels ter iie. ende Hendrick Gooris ter iiie. zijden, expos(ito) impos(iti) sunt de voors(chreven) Geeraert Ingelborchs en(de) Anna Van Langendonck, gehuysschen, woonen(de) tot Wackerzeel, et satis die voors(chreven) opdraegere obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op sheeren chijns, coram eisdem

Item partijen v(er)cleren den rechtveerdigen coop te wesen om en(de) voor de somme van xlviii r(insguldens) eens los gelts en(de) xx st(uyvers) lijffcoop, eisdem.

 

Gerardus Ingelborchs, zoon van wijlen Daniel en inwoner van Wakkerzeel, emancipeert zijn kinderen Guilielmus, Arnoldus, Joannes, Petrus, Gerardus, Joanna, Maria, Catharina en Anna.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7515, folio 336v., akte dd. 23 juli 1626.

Item Gerardus Ingelborchs filiius quondam Danielis, commorans apud Wackerzeel, in p(rese)ntia, emancipavit Wilhelmum, Arnoldum, Jo(ann)em, Petrum, Gerardum, Johannam, Mariam, Catharinam et Annam Ingelborchs, suas proles, a pane suo modo debito et consueto, quo facto Ph(i)l(ippu)s Hollandts reconduxit, coram Schore, Greve, julii xxiii., 1626.

 

In de volgende akte maakt men melding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck. Anna heeft een broer Guilielmus, die zoon is van J(oannes en van) Anna Gordts (Goordts).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 199r., akte dd. 4 mei 1618.

Item in p(rese)ntie, etc(etera), Geerardt Ingelborch ende Anna Van Langendonck, gehuysschen, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renun(tierende) ind(ivis)im in forma, namentl(ijck) s(enatus) c(onsul)to vell(eiani) authen(tica) si qua mulier, d(aer)aff ondericht zijnde, hebben bekent en(de) bekennen bij desen Willem Van Langendonck, broeder der voors(chreve) Anna, oft iemanden bijden voors(chreven) Willem daer toe te noemen, vier rinsguld(ens) tot xx st(uyvers) den guld(en) en(de) drije plecken den st(uyver), loopen(de) munte, vallen(de) jaerl(ijcx) den iiiien. may, los en(de) vrije van x., xx. ende allen andere impos(itien), t' elcken jare als schuldt met rechte verwonnen, gelovende ter manisse pandt te stellen, weerdt zijnde dobbele rente, en(de) soo vele te doene dat den voorn(oempden) Willem en(de) actie van hem toecomende tijden hebbende, genoech sal sijn, ende ghedurende d' leven van Anna Goordts, moedere des voors(chreven) Willems, zal dese rente t' elcken jare betaelt worden aende kercke van Wackerseele, op conditie van te mogen lossen t' eender reysen, elcken penn(inck) met xvi gelijcke pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrije van partijen en(de) diergel(ijcke), coram eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs x Anna Van Langendonck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 548r., akte dd. 9 maart 1620.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(etera), gestaen Jan Leerbijls vuyt crachte van(den) testam(ente) Henricx De Scrijnmaeckere, gepass(ee)rt voer scep(enen) van Loven den xiiii. octob(ris) 1571 in middele camere, Anna Baddelijns wed(uwe) Aerts De Scrijnmaecker en(de) Loys Hernandes, man en(de) momb(oir) van Digna Ghoossens dochtere Christians en(de) Helwige Scrijnmaeckere, en(de) hebben opged(raege)n met wettige verthijdenisse een halff boen(der) bosche, onder Betecum gelegen achter den Gholis Berch, regen(oten) derfgen(aemen) Laureys Peeters ter ie., de voers(creve) opdraegeren ter ii. en(de) Peeter Michiels ter ande(re) sijd(en), expositis item een heyde, groot ontrent een half boender, regen(oten) tzelve goet ter ie. v(oer)s(chreven) ter ie., regen(oten) Jan Serneels ter ande(re) sijden, expositis impositus Gerart Ingelborchs, soe voer hem s(elve) als voer Anna Van Langendonck, sijne huysvr(ouw)e, per mo(nitionem) et satis obligeren(de), na(m)entl(ijck) Anna s(enatusconsulti) v(elleiani) en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)af ondericht sijn(de), et waras op sheeren chijns en(de) meer nyet, partijen verclaeren den coope te sijn vijvenveertich guld(ens) aen Leerbijls, veertich guld(ens) aen Anna Baddelijns en(de) twintich g(uldens) aen Loys Hernandes, coram Lievens, Maes, den ix. meert 1620.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en zijn vrouw Anna Van Langendonck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 223r., akte dd. 21 april 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naebeschreven gestaen Adriaen Rogmans, borger ende innegeseten deser voorschreven stadt, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoirl(ijcke) vertijdenisse een dachmael bempts der maeten ombegrepen, soe tselve gelegen is onder Rotselaer, reg(enoo)ten den Heyligen Geest ende kercke van Wackerseel ter eenre ende tweedere, Nicolaes Mertens ter derdere ende t' Srijlandt ter vierdere sijden ende de Linde Bempden ter vijffder sijden, in alder vueghen ende manieren gel(ijck) tvoorschreven goet den voors(chreven) Rogmans is gelaeten ende gemaeckt bijden testamente van wijlen Elisabeth Rogmans, sijne nichte, ende de voorschreven opdraegere daervuyt behoirl(ijck) ontgoet ende onterft sijnde, soe is daerinne gegoet ende geerft Geeraert Ingelborchs ende Anna Van Langendonck, sijne huysvrouwe, per mo(nitionem) iure et satis die voorschreven opdraegere obligan(do) et submitten(do) in forma et waras op sheeren chijs van(den) gronde tanquam prout, coram Pulle, Van(der) Heyden, aprilis xxia., anno 1614.

Item is te weeten soe soe (!) de voorschreen partijen verclaeren den rechtverdigen [prijs] van desen te bedraegen ter somme van hondert rinsguldens eens, los ende vrij gelt, soe van(de) pontpenningen als anderssins, coram eisdem.

 

Hierbij een akte met vermelding van Gerardus Ingelborchs en zijn broer Anthonius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelieer, register nr. 7499, folio 266r., akte dd. 21 december 1608.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Geert Ingelborchs ind(en) naem van Anthoen Ingelborchs, sijnen broeder, daer vore hij hem is sterckmaecken(de) in zijnen eygen(en) naeme en(de) geloven(de) dat hij den sel(ven) Anthone, sijn(en) broeder, dese jegenwoordighe goedin(ge) sal doen lauderen en(de) approberen, heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) p(er) mo(nitionem) een dachm(ael) landts, gelegen tot Werchtere, ter plaetse geheeten den H(eyligen) Putte opt Saechtleven, onbegrepen der maeten, regen(oten) tclooster van Vileers ter ie., Anna Joupes ter iie., Peeter Van Eycken ter iiie., Hans Van Haecht ter iiiie. zijden, soo en(de) gel(ijck) die voors(chreven) Anthoen tvoors(chreven) goet voor meyer en(de) schepen(en) van Loven v(er)cregen heeft jegens Jan Viskens opden ... [n.v.], exp(osito) imp(osito) est Jan V(er)beeck sone wijlen Jans, woonen(de) tot Werchtere voors(chreven), p(er) mo(nitionem) ten erffel(ijcken) rechte et sat(is) die voors(chreven) opdrage(re) ind(en) naemeals boven obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma,et war(as) voor ombelast tanquam prout iure, coram Vorst, Broecke, decemb(ris) xxia.,1608.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Gorts Barbara, + Winksele 22.02.1650, x 1 met Jacobus Persoons, x 2 met Arnoldus Hermans,

met haar tweede man woonde ze in Winksele,

 

Gorts Gaspar, x met Anna Engelborghs, (gegeven uit dit gezin lager op deze pagina),

 

Gorts Bernardus,

 

Gorts Judoca, x met Joannes Van Malcot,

 

Gorts Maria, x met Arnoldus Van Meerbeeck,

 

2. Ingelborghs Arnoldus,

 

Ingelborchs Joanna, (°) Wakkerzeel 08.09.1601 (g...), x Wakkerzeel 11.06.1623 (g. Muelemans Guilielmus, Van Hove Joannes, Van Langendonck Guilielmus en Schuermans Joannes) met Palmaers Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Palmaert Joannes, (°) Haacht 19.05.1624,

     Palmaert Joannes, (°) Haacht 27.03.1626, 

     Palmaert Catharina, (°) Haacht 04.06.1629, 

     Palmaert Maria, (°) Haacht 02.02.1633, x Haacht 16.07.1652 met Bosmans Cornelius, ex Everberg,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Guilielmus, (°) Haacht 19.03.1655,

     Bosmans Cornelius, (°) Haacht 15.08.1656,

     Bosmans Augustinus, (°) Haacht 05.11.1659,

     Bosmans Rumoldus, (°) Haacht 14.11.1662, 

     Bosmans Joannes, (°) Everberg 10.09.1666 (g. Jan Creytsaerts en Maria Gielkens),

     Bosmans Barbara, (°) Everberg 10.11.1669 (g. Amandus Thielemans en Barbara Boschmans),  

     Palmaert Augustinus, (°) Haacht 09.04.1636, 

     Pallemaerts Rumoldus, (°) Haacht 13.01.1641, x 1 Haacht 17.12.1662 met Maria Van Adorp,

     deze x 2 Haacht 25.05.1680 met Van Haecht Joannes, (°) Haacht 29.07.1646, gezin bij Van Haecht,

 

Ingelborchs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 20.11.1603 (g. Van Langendondonck Guilielmus en Gorts Catharina), x Wakkerzeel 27...1630 (g. Langendonck Guilielmus en Vande Put Petrus) met Goris Margareta, zij x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Goris Henricus en Van Tongelen Arnoldus) met Joannes Van Leemputten, (deze x 1 met Margaretha Vandecornille), x 3 Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Willem De Wortelaer,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je ook in het parenteel van Willem De Wortelaer.

P2: 27 sep 1655:
Daniel Torfs Adriaensone pachter tot Berlaer en schepene aldaer heeft ontfangen van Jan Van Leemputten x Margriet Goris een erfelijcke rente.

AVT1: 18 april 1669: S+D tussen
- Liebrecht Ingelborghs
- Henrick Van Leemputten
- Peeter Lauwers x Cathlijn Ingelborghs
- Jan Vlemincx x Anneken Ingelborghs
- Maria Van Leemputten met Huijbrecht Van Leemputten haeren halven broeder als momboir ende Jan Joris schepene tot Betekom als medemomboir
van de goederen op hen verstorven uit hoofde van Guilliam Ingelborghs vader van Librecht Cathelijn ende Anneken Ingelborghs als uit hoofde van Jan Van Leemputten vader van Hendrik ende Maria Van Leemputten ende hunneC moeder Margriete Goris saliger.
Wer1849 /2: Fo 113v: 30 sept 1660:
Jan Van Leemputten sone Jans voor de proprt, Cathlijn Van Langendonck sijne moedere voor de tochte verkopen aan Quinten Van Laer x Susanna Vandenbossche twee en half dm maijgrasch int Werchterbroeck.

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Liebrecht, of is dit onderstaande Livinus ?

     Ingelborchs Anna, x met Jan Vlemincx, 

     Ingelborchs Catharina,  x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

     Ingelborchs Livinus, (°) Werchter 14.10.1641 (g. Guilielmus Doxs n. Livinus Segers en Barbara Van Essche),

     2. Van Leemput Henricus, (°) Werchter 02.04.1644 (g. Arnoldus Van Tongelen n. Stroob en Barbara Van Esch n. Goris Anna),

     x Werchter 16.03.1668 (g. Joannes Van Langendonck en Petrus Lauwers) met Maria Van Langendonck,

     (°) Werchter 03.02.1647 (g. Martinus Van der Linden en Maria Van Hove), fa Joannes en Anna Van Hove,

     Van Leemput Maria, (°) Werchter 26.05.1647 (g. Adrianus Brugmans en Maria Ingelborchs),

     x 1 Werchter 16.02.1670 met Joannes Wauters (pachter hoeve Veldonk), x 2 Werchter 30.03.1677 met Joannes Verstraeten,

 

Ingelborchs Maria, (°) Wakkerzeel 05.03.1606 (g. Gorts Nicolaus en Derboghe Catherina), x 1 Wakkerzeel 26.09.1627 (g. Verswijver Joannes en Palmaerts Joannes) met Verswijver Petrus, x 2 Haacht 23.09.1629 met Van Langendonck Joannes,

Onderstaande akte en commentaar met dank aan Paul Peeters:

In onderstaande akte wordt melding gemaakt van Guilielmus Van Langendonck, wonende te Rotselaar, en zijn broer Petrus Van Langendonck, wonende te Haacht.  Beiden zijn zonen van Joannes Van Langendonck en Maria Ingelborchs.  Uit deze akte kan besloten worden dat Petrus Van Langendonck en zijn vrouw Maria tenminste vier kinderen hadden.  Petrus werd niet vermeld op uw website, maar het valt op dat tussen de geboorte van hun kinderen Guilielmus en Anna Van Langendonck bijna een tijdspanne van 9 jaar zit, zodat de kans zeer reëel is dat Petrus tussen die twee het levenslicht zag.

Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van Cornelis Van Langendonck en Jan Van Lanckriet als man van Maria Van Langendonck.  Het lijkt niet uitgesloten dat zij resp. broer en zus zijn en eveneens kinderen van Joannes Van Langendonck en Maria Ingelborchs.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8276 fol. 124v°.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clerck Coecx ingevolge van sijne procuratie, hem als thoonder deser gegeven, om den naervolgenden contracte behoorelijck te vernieuwen, waervan den teneur alhier is volghende van woorde tot woorde.

Comparerende voor mij notario openbaer, bijden Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, ende inde presentie van die getuyghen naergenoemt, Guilliam Van Langendonck, innegeseten van Rotselaer, ende Peeter Van Langendonck, sijnen broeder, innegesetenen van Haecht, sonen Jans ende van Marie Ingelborchs, de welcke bekennen bij desen ieder int besunder vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben aen jouffe. Joanna Van Berckel, begijnken opden Grooten Begijnhove binnen deser stadt Loven, te weten den eersten comparant een bunder landts, soo ende gelijck het selve onbegrepen der maete geleghen is binnen de heerelijckheyt van Haecht, genoemt den Crackeelbosch, regenoten de Donckerstraete ter eenre, den heere baron van Bautersem ende joe. Sara Van Berckel ter ije. ende jor. Alexander Vander Beken ter andere, ende den tweeden compt. een parceel bempdts, groot twee ende een halff dachmaelen, soo ende gelijck het selve onbegrepen der maete geleghen is onder de baendereye van Rotselaer, genoemt den Tesman, regen. de leybeke ter eenre, de kercke van Wackerseel ter tweedere, het Lindebroeck ter derdere ende de kercke van St. Jacobs alhier ter andere, respective vrije, eygen ende onbelast sonder eenighen commer daer op vuytgaende ofte te vergeldenen, hetsij pontgelt ofte anderssints ende de selve partijen de compten. in scheydinge sijn gevallen voor schepenen van Haecht ende dat in voldoeninge ende affquytinge van alsulcken capitaele rente van vijff hondert vijftich guldens tegen den penninck sesthien ende openstaende verloopen bij affrekeninge mette transportanten ende henne consorten gemaeckt, soo sij verclaeren, beloopende drije hondert drijensestich guldens twee stuyvers boven de somme van negenenseventich guldens negen stuyvers, die de voorschreven jouffe. Sara Van Berckel tot laste vande transportanten ende henne consorten ter saecke van verschenen pacht is competeren., de welcke de acceptante tot volle ontlastinge der selver op haer is aennemende ende welcke rente de selve is treckende ende heffende tot laste der selver transportanten ende consorten als erffgenaemen hender auders volgens die brieven van mainmise daer van sijnde in date den tweeden january ... [n.v.], gepasseert voor de heeren schepenen van Loven, aende welcke sij voorsulcx geene actie meer en bekent te hebben noch te behouden, dan is consenterende inde cassatie soo ende gelijck de voors. compten. insgelijckx aen het voors. landt ende bempt bekennen egeen recht meer te hebben in egeender manieren, nyet meer als eenen vremden, dan sijn de selve respective cederende ende transporterende ten behoeffve vande voors. joe. Van Berckel ofte degene bij haer te nomineren voor vrije, eygen ende onbelast, tot asseurantie van dwelck alhier mede comparerende Cornelis Van Langendonck ende Jan Van Lanckriet als man ende momboir van Maria Van Langendonck, de welcke hebben hen ieder int besunder gestelt borghen en. cautionarissen als principael, ten effecte van dijen renuntierende aen t' beneficie van divisie, discussie ende d' ordre van rechte daer van al vooren bij mij noto. onderricht sijnde, des geloven de compten. de voors. cautionarissen ieder voor soo vele hen raeckt, te garranderen, soo ende gelijck de selve cautionarissen deselve transportanten insgelijckx ieder voor soo veele hen raeckt ende sij geobligeert sijn int presteren der gemelde rente, verloopen ende openstaenden pacht, tsaemen als vooren beloopende ter somme van negen hondert tweeennegentich guldens ende elff stuyvers, soo dat de acceptante sal moeten opleggen de somme van seven guldens negen stuyvers in voldoeninge vande coopsomme, sijnde ten respecte van het bunder seven hondert guldens ende vande twee en halff dachmael drije hondert guldens, constituerende N. ... [n.v.] ende een ieder thoonder deser om inder naemen der voors. compten. te gaen ende compareren voor de heeren schepenen van Loven ende alomme elders daert behoort om aldaer allen tgene voors., te vernieuwen, herkennen ende laeten passeren in gewillige condemnatie ende dijenvolgens de transportanten vuyt de voors. twee partijen ontgoeydt ende onterft sijnde, daer inne te goeden ende erffven de voors. joe. Joanna Van Berckel met gelofte van waerschap ende tot dijen de voors. rente ten registere deser stadt te casseren ende voorts meer doen.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen deser stadt Loven desen achtsten octobris 1677 ter presentien van Frederick De Laer ende Jan Van Gindertaelen, als getuyghen hier toe geroepen en. gebeden, sijnde de minute deser bijde respective comparanten onderteeckent, onderstont mij present als nots. ende onderteeckent L. V. Beken, ingevolge vande voors. procuratie, soo heeft den bovengeschreven geconstitueerden den voorn. contracte in alle sijne pointen, clausulen ende articulen met alle solemniteyten van rechts weghen daer toe gerequireert, herkent ende vernieuwt, mede eentsaementlijck opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse het voors. bunder landts ende twee ende een halff dachmaelen bempdts ende die voors. transportanten daer vuyt ontgoeydt ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoeydt ende geerft per monitionem jure et satis den procureur Le Riche inden naem ende tot behoeff van jouffe. Joanna Van Berckel om de selve goederen bij haer gebruyckt ende geproffiteert te worden gelijck haere eygen ende propre goederen et semper satis den voors. opdraegere nomine et vigore quo supra et waras voor vrije, eygen ende onbelast goet, obligan., submittendo ac renuntiando in forma, coram Sylvius, Santels, xxixen. november 1677.

     Uit dit huwelijk:

     2. Van Langendonck Guilielmus, (°) Haacht 16.08.1637,

     Van Lagendonck Cornelius,  

     Van Langendonck Petrus, 

     Van Langendonck Anna, (°) Haacht 21.03.1646, 

      Langendonck Maria, (°) Haacht 08.08.1649, x met Jan Van Lankriet,

            

Ingelborchs Catharina, x Wakkerzeel/Haacht 19.06.1632 (g. Docxs Arnoldus en Leerbels Guilielmus) met Docx Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Doxs Maria, (°) Haacht 17.07.1633, 

     Dox Joannes, (°) Haacht 22.10.1634,

     Doxs ..., (°) Haacht 21.02.1636, 

 

Ingelborchs Anna, x Wakkerzeel 08.07.1637 (g. Van Meerbeeck Arnoldus en Gorts Henricus) met Gorts Jaspar, ° ca 1610, + Tildonk 07.03.1680, fs Henricus en Catharina Van Ophem ex Steenokkerzeel, hij x 2 Tildonk 28.01.1656 (g. Ludovicus Hermans, Guilielmus Vander Auwera en Joannes Adons) met Van Laer Elisabeth, + Tildonk 09.02.1672,

     Uit dit huwelijk:

     1. Gordts Catharina, (°) Tildonk 23.05.1638 (g. Georgius Calawaerts en Catharina Van Ophem),

     Gordts Petrus, (°) Tildonk 19.04.1639 (g. Petrus Paps en Maria Ingelborchs),

     x Wakkerzeel 31.01.1666 (g. Goerdts Gasparus en De Becker Antonius) met Catharina De Becker, zij x 2 met Guilielmus Vander Hoeven, fii in Wakkerzeel,

     Gordts Catharina, (°) Tildonk 29.10.1641 (g. Petrus Ingelborghs en Margriet Wouters),

     Gordts Maria, (°) Tildonk 15.03.1643 (g. Jan Van Langendonck en Maria Vanden Dael),

     Gordts Gerardus, pachter, (°) Tildonk 05.02.1646 (g. Gerardus Ingelborgs en Maria Gorts), + Tildonk 09.05.1709,

     x Tildonk 12.07.1687 (g. Guilielmus Van Hamme en Egidius Limbosch) met Maria Van Bolle,

     (°) Wespelaar 03.01.1668, + Tildonk 04.11.1743, fa Henricus en Anna De Backer, zij x 2 met Jacobus Trappeniers, fii in Tildonk, 

     Gordts Judocus, (°) Tildonk 22.07.1648 (g. Judocus Vanden Daele en Barbara Gorts),

     Gordts Joannes, (°) en + Tildonk 03.04.1651 (g. Petrus Van Meerbeeck en Anna Van Rijmenam),

     Gordts Joannes, (°) Tildonk 04.08.1652 (g. Joannes Ingelborghs en Elisabeth Van Langendonck), + Bertem 15.02.1689,

     x Tildonk 26.08.1679 (g. Gaspar Gorts en Laurentius Mommens) met Anna Mommens, (°) Tildonk 23.10.1654,

     + Bertem 22.03.1689, fii in Bertem, 

     2. Gordts Anna, (°) Tildonk 17.11.1658 (g. Andreas Van Langendonck en ... Van Laer),

     Gordts Guilielmus, (°) Tildonk 17.01.1660 (g. Guilielmus Van Laer en Elisabeth Gordts),

     x 1 Rotselaar 03.04.1692 (g. Van Crikingen Andreas en Mertens Cornelius) met Maria Rigaut,

     x 2 Rotselaar 02.03.1703 (g. Van Crieckinge Andreas en Mariens Cornelius) met Anna Vanden Bosch, ex Tildonk, fii in Rotselaar,  

     Gordts Cornelius, ° ca. 1662, x met Maria De Wit, 

     Gordts Arnoldus, (°) Tildonk 19.07.1665 (g. Egidius Limbosch n. Arnoldus Van Laer en Anna Van Rijmenam n. Catharina Smets), 

     Gordts Barbara, (°) Tildonk 24.03.1669 (g. Josephus Van Laer en Catharina Smets),

     Gordts Henricus, (°) Tildonk 21.06.1671 (g. Cornelius Van Laer en Catharina Gordts),

 

Ingelborchs Anthonius, x 1 met Diricx Catherina, x 2 Wakkerzeel 17.02.1637 (g. Gilis Henricus en Leerbels Guilielmus) met Van Ninge Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborch Petrus, (°) Werchter 18.01.1625 (g. Wouters Petrus jr en Van Hove Barbara,

     Ingelborchs Joannes, (°) Werchter 21.02.1621 (g. De Wijgarder Joannes en Ingelborchs Joanna), 

     Inghelborghs Guilielmus, + Werchter ...07.1636 ex peste, 

 

Ingelberghs Joannes, x (niet Wak, ) met Goorts Elisabeth,

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Hieronder een schepenakte met vermelding van Jan Engelborch(s) en Elisabeth Goorts.  Zij woonden op Kelfs onder Herent, maar dit gedeelte ressorteerde op geestelijk vlak duidelijk onder Wakkerzeel, gezien hun kinderen aldaar werden gedoopt.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8274 fol. 306r°.

In teghenwoordicheyt der heeren meyer en. schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck Goemans om den naerbeschreven contracte behoorelijck te vernieuwen, daer toe ghemachticht mette procuratie, daerinne geinsereert, waer van den teneur hier naer is volgende.

Op heden den xvien. april 1676 comparerende voor mij openbaer notaris ende die getuyghen naerghenoempt Jan Engelborch ende Elisabeth Goorts, gehuysschen, innegesetenen van Kelffs onder Herent, hebben bekent, gecedeert en. transporteert te hebben, cederen ende transporteren midts desen, aen ende ten behoeffve van heer en. mr. Joan Liser, doctoor in beyde die rechten, present en. accepterende, ierst sesse dachmaelen landts, geleghen onbegrepen der mate in het Kestervelt onder Kelffs voors., regenoten den goidtshuyse van Terbanck in vier zijden, Peeter Cansmans ter vijffdere ende die weduwe Guilliam Van Malcot ter sesdere zijden, belast met een oort chijnse het dachmael, item alnoch een halff bunder landts, aldaer geleghen op het Cleyn Veldeken, regenooten den voors. heere acceptant in twee zijden, die straete ter derdere ende den voetwecht ter vierdere, belast als voor, item alnoch een halff bunder onbegrepen der mate, geleghen op het Blommersvelt, regenooten die baene van Lier ter eenre, die leygracht ter tweedere, den Heylighen Gheest van Wackerseel ter derdere en. mijn heere Vander Straten ter vierdere zijden, belast als voor, item alnoch een dachmael landts, geleghen opde Meer onder Herent voors., regenooten die baene ter eenre, die weduwe Willem Janssens ter ije. en. derdere ende den Heylighen Gheest van Loven ter vierdere zijden, belast met drije molenvaten haver ende een derdendeel van eenen cappuyn, item alnoch vijff dachmaelen bempts, geleghen onder Rotselaer, beyde waseussels, regenooten St. Jabobs kercke van Loven ter eenre, Jan Van Langendonck ter tweedere, die leybeke ter derdere en. Guilliam De Wit ter vierdere zijden, belast met sevenentwintich stuyvers erffel. ingevalle men bevindt den selven last daer op vuyt te gaen, item alnoch een halff bunder landts, geleghen onder Tildonck opden Cleynen Bommeter, onbegrepen der mate, regenooten den goidtshuyse van Terbanck voorsch. in twee zijden ende Chantreye in twee andere zijden, onbelast, item alnoch een dachmael landts, aldaer geleghen, regen. t' voors. goidtshuys van Terbanck ter eenre, Eedtvelt ter ije. ende derdere ende Jaspar Goorts ter vierdere zijden, belast met een molenvat corens, item alnoch vijff vierendeelen landts, gheleghen opde Bereschot onder Tildonck voorsch., regenooten Vanden Cautere, nu mr. Peeter Le Noir ter eenre, die kercke van Rotselaer ter ije., Aert De Wit oft jor. Sylvius ter derdere ende die erffghenaemen wijlen heer Vincentius Corselius ter iiije. zijden, belast met een halff blanck t' siaers, item alnoch een dachmael landts op het Blommersvelt onder Tildonck, regenooten die kercke van Wackerseel in twee sijden, den Groenenwecht ter derdere en. Gilis Vander Bueken ter vierdere zijden, onbelast, item alnoch een dachmael, geleghen opde Berck, regenooten die herbaene ter ie., die kercke van Wackerseel in twee andere zijden, onbelast, item alnoch een halff bunder, geleghen op t' selve velt, regenooten den Heylighen Gheest van Wackerseel ter eenre, die infirmerije van het Groot Begijnhoff binnen Loven ter ije. ende die baene van Lier ter derdere zijden, onbelast, ende dat om ende voor vijffentwintich hondert guldens eens boven die lasten hier voren geexprimeert, waer aen sullen corten die respective renten ende verloopen daer op vuytgaende, aenden heere acceptant bekent, midtsgaders alle achterstellen der voors. chijnsen voor het meestendeel bij handtvullinghe overgenomen ter oorsaecke vande executien, gedreven door die paters Jesuiten ende andere om te comen tot betaelinghe der selver, belovende voor alle voordere lasten hier voorens nyet gespecificeert, altijts inne te staen ende te wesen goet guarrand, daer voorens obligerende hunne respective persoonen ende goederen, present ende toecomende, constituerende een ieder thoonder deser om t' selve voor die heeren meyer ende schepenen der stadt Loven voors. ende alomme elders te laeten vernieuwen en. verclaeren executoriael met behoorelijcke goedenisse en. ontgoedenisse, belovende, verbindende en. renuncierende in forma, gedaen ten daeghe voornoempt ter presentien van Geldolph Van Wambresy, sr. Peeter Vander Haert en. Guilliam Van Wambresy als getuyghen, ende hebben de voors. compten. die minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onderstondt quod attestor ende was onderteeckent, Herm. Essinck, nts., 1676.

Aldus vernieuwt ende herkent bijden voorschreven geconstitueerde naer vermoghen der procuratie, hier voorens geinsereert, vuyt crachte van welcke heeft opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse die goederen hier boven gedesigneert ende den opdraegere qualitate qua supra daer vuyt ontgoyet en. onterft wesende, soo is daerinne gegoet en. geerft den notaris Essinck, present en. accepterende inden naeme ende ten behoeffve van heer en. mr. Joan Liser, doctoor in beyde die rechten, per mon. jure et satis et waras opde lasten hier voorens insgelijcx geexprimeert, gelovende, verbindende en. renuncieren. prout latius in dicto procuratorio obligan. in forma, coram Dielbeeck, Vanden Abeele, xxien. aprilis 1676

 

Den 25. augusti 1688 comparerende voor mij openbaer not(ari)s inde presentie vande getuygen naergenoempt, heer en(de) m(eeste)r Joannes Liser, doctoir in beyde rechten, en(de) jo(uffrouw)e Maria Vanden Bosch, gehuysschen, die welcken bekennen ontfanghen te hebben van jo(uffrouw)en Maria Anna ende Joanna Maria Duermans, gesusters, geestelijcke dochters, eene so(m)me van seven hondert gul(dens) eens in permissie gelde, ter cause van welcke so(m)me Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8288, folio 88v., akte dd. 25 augustus 1688.

In teghenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen den clercq Henrion vuyt crachte ende naer vermoghen van sijne procuratie, hem als thoonder der selve gegeven, waervan den teneur van woorde tot woorde is volgende.

Op heden die voors(chreve) comp(aran)ten aen(de) voors(chreve) gesusters oft hens actie hebben(de), hebben gelooft jaerlijcx te betaelen eene rente van achtentwintich gul(dens), den pen[n]inck vijffentwintich, welcke rente haeren cours nemen en(de) beginnen sal op heden date deser ende voorsulcx den iersten valdach der selven wesen ende verscijnen sal opden 25. augusti van(den) toecomen(den) jaere 1689 en(de) soo voorts van jaere te jaere tot die quytinghe toe, die welcke sal mogen gescieden t' eender reyse en(de) met volle rente in munte als voor, als die rentgelders gelieven sal, en(de) dyesvolgens hebben die voors(chreve) comp(aran)ten gheloeft die voors(chreve) rente van achtentich gul(dens) tsiaers t' allen jaeren precies opden valdach aen(de) voor(schreve) Maria Anna ende Joanna Maria Duermans, gesusters, oft hens actie hebbende, te betaelen ende in deser stadts wissele van Loven te leveren, vrij ende onbelast van allen exactien en(de) impositien, ingestelt oft inne te stellen, als schult met recht verwonnen, waer voer die v(oor)s(chreve) comparanten hebben verbonden henne respective persoonen ende alle henne goederen, meubele en(de) immeubele, present en(de) toecomen(de), ende signantel(ijck) de ghene bij den voors(chreven) iersten comp(aran)t vercreghen van Jan Engelborchs en(de) Elisabeth Goorts, gehuysschen, innegesetenen van Kelffs onder Herent, volgens de brieven van goedenisse daer van sijnde, gepasseert voor meyer ende schepenen deser stadt Loven op den 21. aprilis 1676 in tertia, te weten ierst sesse dachmaelen landts, gelegen onbegrepen der maete in het Kerstervelt onder Kelffs voors(chreven), regen(oten) den goidtshuyse van Terbanck in vier sijden, Peeter Cansmans ter vijffdere ende die weduwe Guilliam Van Malcot ter sesdere seyden, belast met een oort cheynse het dachmael, item alnoch een halff boinder landts, aldaer gelegen op het Klijn Veldeken, regen(oten) den voors(chreven) heere iersten comp(aran)t in 2 seyden, die straete ter iiire. ende den voetwech ter iiiire. seyden, belast als voor, item alnoch een halff boinder onbegrepen der maete, gheleghen op het Blommersvelt, regenoeten die baene van Lier ter ire., de leygracht ter iir., den Heylighen Geest van Wackerzeel ter iiir. en(de) mijn heere Vander Straeten ter iiiir. sijden, belast als voor, item alnoch een dachmael landts, gelegen opde Meer onder Herent voors(chreven), regen(oten) die baene ter ir., de wed(uw)e Willem Janssens ter iir. en(de) iiir. ende den Heyligen Geest van Loven ter iiiir. sijden, belast met drij molenvaten haver ende) een derdendeel van eenen cappuyne, item alnoch vijff dachmaelen bempts, ghelegen onder Rotselaer bijde Waseussels, regen(oten) S(in)t Jacobs kercke van Loven ter ir., Jan Van Langendonc[k] ter iir., die leybeke ter iiir. en(de) Guilliam De Wit ter iiiir. sijden, belast met xxvi st(uyvers) erffel(ijck), item alnoch een halff boinder landts, gheleghen onder Thildonck opden Cleynen Bommeter, onbegrepen der maete, regen(oten) den goidtshuyse van Terbanck in twee seyden ende Chantrain in 2 andere seyden, onbelast, item alnoch een dachmael landts, aldaer gelegen, regen(oten) tvoors(chreven) goidtshuys van Terbanck ter ir., Eedtvelt (?) ter iir. en(de) iiir. en(de) Gaspar Goorts ter iiiir. seyden, belast met een molevat corens, item alnoch vijff vierendeelen landts, gelegen opde Bereschot onder Thildonck voors(chreven), regen(oten) m(eeste)r Peeter Le Noire ter ir., die kercke van Rotselaer ter iir., Aert De Wit oft jo(ncke)r Sylvius ter iiir. en(de) die erffgen(aemen) wijlen heer Vincentius Corselius ter iiiir. seyden, belast met een halff blanck tsiaers, item alnoch een dachmael landts op het Blommersvelt onder Tildonck, regen(oten) die kercke van Wackerzeel in twee seyden, den Groenenwech ter iiir. en(de) Gillis Vande Bucken ter iiiir. sijden, onbelast, item alnoch een dachmael, gheleghen onde Berck, regen(oten) die herebaene ter ir., die kercke van Wackerzeel in twee andere sijden, item alnoch een halff boinder, gheleghen opt selven velt, regen(oten) den Heyligen Geest van Wackerzeel ter ir., d' infermerije van het Groot Begijnhoff binnen Loven ter iir. ende die baene van Lier ter iiir. seyden, consenteren(de) diesvolghens die voors(chreve) comp(aran)ten in slaen van beleyde en(de) mainmise over allen die voors(chreve) goederen ende int decreet en(de) herdecreet der selver sonder daertoe te moeten ghedaeght te worden, constitueren(de) tot dijen een ieder thoonder deser om tghene voors(chreven) is, te laeten vernieuwen voor meyer en(de) schepenen van Loven oft elders daer des van noode wesen sal met condemnatie volontair, prom(ittens) semper ratum et gratum, et(ce)t(era), actum binnen Loven ten daege, maende en(de) jaere als boven ter presentien van Anthoen Sermoens en(de) Jan Beeckmans, ghetuygen, hiertoe geroepen en(de) gebeden, hebben(de) die comp(aran)ten die minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor, sig(atum) J. De Bastardt.

Welcken volgens heeft den voors(chreven) gheconstitueerden den bovenges(chreven) contracte notariaelen in alle sijne poincten en(de) clausulen vernieuwt en(de) gerepeteert, consenteren(de) als inden selven, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram Stembor, Cremers, hac 25. augusti 1688.

     Uit dit huwelijk: 

     Ingelborghs Gerardus, (°) Wakkerzeel 27.11.1644 (g. Ingelborghs Gerardus en De Witte Magdalena), 

     Engelborghs Jacobus, (°) Leuven Sint-Geertrui 28.09.1646,  x Holsbeek 03.02.1674 (g. Booms Joannes en Ingelborgh Joannes) met Booms Anna,

     gezinnen bij Ectoers,

     Ingelborghs Guilielmus, (°) Wakkerzeel 07.10.1648 (g. Van Langendonck Guilielmus en Ingelborghs Joanna),

     Ingelborghs Joannes, (°) Wakkerzeel 09.02.1651 (g. Verswijver Joannes en Gooris Margarita), 

     Ingelborghs Antonius, (°) Wakkerzeel 03.02.1656 (g. Van Dijck Antonius en Van Bostraeten Elisabeth),

     Ingelberghs Catharina, (°) Wakkerzeel 04.08.1658 (g. Van Maelcot Nicolaus en Verheijden Catharina), 

     Ingelborghs Petrus Cijprianus, (°) Wakkerzeel 26.09.1661 (g. Ingelborghs Petrus en Otto Maria), 

     Ingelborghs Arnulphus, (°) Wakkerzeel 04.12.1662 (g. Marschalcks Hendricus n. Arnulphus Marschalcks en Gorts Susanna n. Margarite Lerbels), 

     Ingelborchs Francisca, (°) Wakkerzeel 11.10.1665 (g. Vanden Cauteren en Vanden Bosch Francisca), 

 

Ingelborchs Petrus, XII (M3334),

 

Ingelborchs Gerardus, (°) Wakkerzeel 01.10.1623 (g. Vervoert Gerardus en Van Langendonck Catharina), + Wakkerzeel 15.09.1636 pest.

 


 

XII - Ingelborchs Petrus (M3334), x (niet Wak, W, H, Bet, K, P, Wez, R, Aarsch!, Bet, S, Til, Buk, Wes, Herent!, Hols, Bon, Mech, Kamp, Mech, DD, SPR, Nieuwr, KortD, Heist, L, ErpsK, ) met Van der Linden Anna (M3335), (°) (niet Wak!, H, W!, Bet, K, P!, Wez, R?, Aarsch!, Bet!, S, Til!, Buk!, Wes!, Herent!, Hols, Bon!, Mech?, Kamp, ).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Petrus Ingelborchs en Anna Van der Linden, wonende te Kortrijk(-Dutsel), dat vroeger ook wel Cortelck(e) werd genoemd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8263 fol. 235r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Fran. Scheys als geconstitueert met procuratie, waer van den teneur hier aff is volgende van woorde tot woorde.

Comparerende op heden den xxven. february 1661 voor mij notario ende die getuygen naerbeschreven, Peeter Ingelborchs ende Anna Vander Linden, gehuysschen, woonachtich tot Cortelck, de welcke onbesondert hebben bekent te hebben ontfangen vuyt handen van jor. Franchois De la Hault, secretaris deser stadt Loven, die somme van vierhondert vijftich guldens eens, waer voor sij comparanten hebben bekent aenden selven De la Hault eene erffelijcke rente van achtentwintich guldens ende eenen stooter sjaers, van nu aff cours nemende, waer aff den iersten valdach sal wesen den 25en. feb. 1662 en. soo voorts tot redemptie toe, de welcke sal moegen gebeuren in twee reysen met gelijcke somme van vier hondert vijftich guldens in goede en. gevalueerden gelde en. want die voors. comparanten noch sijn geldende eene rente van achtien guldens ende vijfthien stuyvers aen die arme vondelingen alhier, beset opde goederen van. vs. comparanten, verachtert voor twee jaeren, soo ist datten voors. secretaris De la Hault op hem heeft genomen deselve rente aff te leggen tegen den iersten valdach met twee jaeren verloops der selver, in plaetse van welcke sij comparanten hebben geloeft aenden selven secretaris te betaelen deselve rente, maeckende mette voors. achtentwintich guldens en. eenen stooter negenenveertich guls. vier stuyvers ende eenen halffven, waer aff den iersten valdach sal wesen opden voors. xxv. february 1662 ende soo voorts totte redemptie toe, de welcke sal moegen gebeuren mette somme van seven hondert achtentachentich guldens ende thien stuyvers, geloefvende ondertusschen de selve rente jaerlijcx wel en. loffelijck te betaelen, vrij van alle impositien, binnen deser stadt aenden voors. secretaris oft sijne actie hebbende, daer voor verobligerende henne persoonen en. goederen, elck in solidum, signantelijck een boinder lants, geheeten de Boecktom onde Wackeseel, regenoten die erffgenaemen Vekemans ter eenre, die leygrachte ter ije., item noch twee parceelen onder Tieldonck, tsaemen maeckende drij dachmaelen, gelegen op de Berckt, regenoten die leybeeck ter ie. en. die huysarmen van Ste. Geertruyden ter andere, aen het een ende dander aen het clooster van Terbanck en. van Bethleem, item noch onderhalff dachmael broecx in het Wechterbroeck, regenoten jor. Dielbeeck ter ie. ende die leybeecke ter ije., item noch vijff vierendeelen lants, gelegen onder Wackerseel, regenoten die erffgen. a Kempis ter ie. ende den voors. jor. Dielbeeck ter andere sijden, item noch drij derdepaerten van vier in twee boinderen weyde, gelegen onder Herent, regenoten Diependael en. het Clooster van Bethleem Bosch, ende noch twee halff boinderen lants, oock gelegen tot Herent, regenoten Bethleem ... [n.v.], consenterende in het maecken van mainmise, decreet en. herdecreet sonder daer toe gedaeght te sijn, consenterende N. en. een ieder thoonder deser om tgene voors. is, voor meyer ende schepenen deser stadt te vernieuwen, promittens irrevocabiliter ratum obligando, submitten. ac renuntian. in forma.

Actum tot Loven ter presentie van Guillelmus Legius en. van Franciscus Willemaert, getuygen, hier toe geroepen, hebben. de voors. comparanten deser minute geteeckent, mij present als notaris, inden raede van Brabant geadmitteert, quod attestor ende was onderteeckent G. Loosen, naer vermoegen van welcke procuratie soo heeft den voors. geconstitueerde den bovengeschreven contracte notariael in alle en. iegelijcke sijne poincten en. clausulen vernieuwt en. herkent, obligando, submitten. ac renuntiando in forma, coram Angelis, Hoppenbrouwers, may via., 1661.

J. Van Espen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Ingelborghs Catharina, (°) Wakkerzeel 23.10.1646 fa primogenita  (g. Verswijver Joannes en Van Arschot Catharina),

 

Ingelborchs Anna, (°) Wakkerzeel 12.09.1649 (g. Van Langendonck Guilielmus en Goorts Elisabeth n. Hoijbroeck Anna),

 

Ingelborghs Elisabeth, (°) Wakkerzeel 03.04.1653 (g. Van Ermeghem Antonius en Goorts Elisabeth),

 

Ingelborghs Joannes, (°) Wakkerzeel 12.11.1656 (g. Meulemans Joannes en Ingelborghs Anna), x (niet KortrD, Hols, Wak, ) met Welle(n)s Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Engelborch Anna, (°) Kortrijk-Dutsel 24.02.1680 (g. Petrus Kraijwinckel en Anna Wellens),

     Engelborgs Maria, (°) Kortrijk-Dutsel 20.10.1682 (g. Adrianus Binnemans en Maria Engelborgs),

     Engelborgs Joanna, (°) Kortrijk-Dutsel 27.02.1686 (g. Guilielmus Van Soel en Joanna Engelborgs),

     Engelborghs Catharina, (°) Kortrijk-Dutsel 05.10.1689 (g. Joannes Perdon en Catharina Leemans),

 

Ingelborghs Maria, (°) Wakkerzeel 19.11.1659 (g. Dillemans Petrus en Goorts Anna), x Wakkerzeel 02.06.1682 (g. Van Dijck Anthonius en Van Dijck Joannes) met Cruijwinckels - Craijwinkel Martinus,

     Uit dit huwelijk:

     Cruyewinckels Maria, (°) Kortrijk-Dutsel 04.01.1690 (g. Petrus Van Aerschot en Maria Van den Dries),

     Cruywinckels Anna, (°) Kortrijk-Dutsel 26.01.1694 (g. Georgius De Keuster en Anna Berssemans),

 

Ingelborchs Joanna, XI (M1667), (°) Kortrijk-Dutsel 09.09.1663 (g. Cornelius Van Langendonck en Maria Van der Dood n. Joanna Ingelborchs),

 

Ingelborchs Petronella, (°) Kortrijk-Dutsel 18.09.1667 (g. Petrus Bosmans en Maria Van den Schrieck).

 


 

XI - Bollens Bartholomeus (M1666), (°) Kortrijk Dutsel 08.04.1661 (g. Bartholomeus Gaetum ? en Petronilla Ectors), x 1 met Neefs Elisabeth, x 2 Holsbeek 18.10.1690 (g. Bollens Lambertus en De Decker Petrus) met Engelborghs Joanna, (M1667), (°) Kortrijk-Dutsel 09.09.1663 (g. Cornelius Van Langendonck en Maria Van der Dood n. Joanna Ingelborchs).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bollens Guilielmus, (°) Holsbeek 18.11.1686 (g. Bollens Guilielmus en Bollens Anna), + Holsbeek 23.04.1740, x Holsbeek 25.02.1716 (g. Bollens Bartholomeus en Nackaerts Jacobus) met Weets Maria,

     Uit dit huwelijk:     

     Bollens Bartholomeus, (°) Holsbeek 04.11.1716 (g. Bollens Bartholomeus en Van Merbeeck Catharina),

     Bollens Maria, (°) Holsbeek 12.12.1717 (g. Nackaerts Jacobus en Bollens Maria),

     Bollens Bartholomeus, (°) Kortrijk-Dutsel 26.02.1725 (g. Bollens Bartholomeus en Joanna Bollens),

     Bollens Judocus, (°) Kortrijk-Dutsel 05.05.1726 (g. Judocus Weets en Catharina Van Geertruijden),

     Bollens Anna, (°) Kortrijk-Dutsel 28.08.1733 (g. Petrus Bollens en Joanna Van den Bosch),

  

2. Bollens Henricus, (°) Kortrijk-Dutsel 02.09.1692 (g. Henricus Bollens en Maria Engelborghs), x 1 Holsbeek 30.06.1712 (g. Schovaerts Joannes en Van Aerschot Cornelius) met Vallé - Valez Catharina, + Holsbeek 21.04.1723, x 2 Holsbeek 06.09.1724 (g. Schovaerts Joannes en Gierts Martinus) met Heijdens Maria,

     Uit dit huwelijk:

      1. Bollens Joannes, (°) Holsbeek 08.02.1713 (g. Vallé Joannes en Bollens Anna),

      Bollens Henricus, (°) Holsbeek 10.07.1715 (g. Bollens Henricus en Vanden Dries Anna),

      Bollens Catharina, (°) Holsbeek 24.04.1720 (g. Bollens Guilielmus en Bollens Catharina),

      2. Bollens Guilielmus, (°) Holsbeek 21.11.1724 (g. Bollens Guilielmus en Vandendriesch Anna),

      Bollens Anna Catharina, (°) Holsbeek 31.01.1726 (g. Jordens Jacobus en Heijdens Anna),

      Bollens Egidius, (°) Holsbeek 08.08.1729 (g. Van Bombergen Egidius en Bollens Joanna),

      Bollens Petrus, (°) Holsbeek 23.12.1730 (g. Taverniers Petrus en Vander Linde Anna Catharina),

      Bollens Petronilla, (°) Holsbeek 28.04.1734 (g. Bollens Mattheus en Bollens Petronilla),

      Bollens Guilielmus, (°) Holsbeek 02.04.1738 (g. Vermeulen Guilielmus en Wiets Maria),

      Bollens Guilielmus Jacobus, (°) Holsbeek 09.08.1738 (g. Bollens Guilielmus en Cortoos Catharina),

       Bullens Joannes Maria, (°) Holsbeek 08.04.1742 (g. Thijs Joannes en Bullens Maria),

       

Bollens Maria, (°) Kortrijk-Dutsel 29.12.1693 (g. Christophorus Maes en Maria Vlockmans),

  

Bollens Lambertus, (°) Holsbeek 18.11.1697 (g. Bollens Lambertus en Borssens Gertrudis),

    

Bollens Catharina, X (M833), (°) Holsbeek 03.02.1699 (g. De Beker Henricus en Huijghens Catharina),

     

Bollens Joanna, (°) Holsbeek 01.11.1703 (g. Bollens Lambertus en Craeijwinckels Joanna).

  

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom