Voorouderlijst Ectoers Henricus/Joannes

 

Hector(s), Ector(s), Hec(k)ters, Hectr, Heikters, Hictor, Hicter, Hictaire, Octors

Patroniem uit de Griekse voornaam Hecto(o)r.

 


 

XI - Hectors - Ectoors - Ectoers - ... Henricus sr, fs Henricus/Joannes (S1358), (°) ca. 1600, Hols+, DD+, Wez+, W!+, Rot!+, StPR+, NieuwR!+, Houw!+, KortD!+, StJWeert!+, Lub+, TieltW+, + Holsbeek 03.01.1650, x 1 ? met Clara Vandekerckhove, x 2 Leuven St.-Geertrui 08.01.1630 met Henricx - Hendrix Maria (S1359), (°) Leuven St.-Michiel 21.04.1602, + Holsbeek 07.08.1675, (+) Holsbeek 08.08.1675, zij x 2 Holsbeek 07.01.1653 (g. De Moilder Hubertus en Pertens Petrus) met Boen Petrus,

 

Hieronder een akte van emancipatie betreffende dit gezin met dank aan Paul Peeters:

BRON : Stadsarchief Leuven, register nr. 8260, folio 193v°, akte dd. 9 augustus 1649.

Transcriptie.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen

van Loven naerbeschreven gestaen Henrick Hectors,

woonende tot Holsbeeck, heeft behoorelijck

geemancipeert ende vuyt sijnen broode gedaen

Peeter, Jan, Merten, Adriaen, Thomas ende,

Jenneken ende Marie Hectors, sijne kinderen,

bij hem verweckt vuyt den schoot van Maie

Marie Henricx, sijne huysvrouwe, quo

facto Jan Schellekens recunduxit in

forma, coram Schore, De Vos, 9. augusti 1649.

 

Deze akte (met dank aan Paul Peeters) bevat een nieuw gegevens. Uit de akte blijkt dat Henricus Ectoirs (Hectors) de oude, man van Maria Henricx (Hendricx), de zoon is van Henricus . Vermits hij ‘de oude’ wordt genoemd, laat dit vermoeden dat hij ook een zoon Henricus had. In de akte staat trouwens ook een Henricus Ectoirs de jonge als aanpalende vermeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 295r., akte dd. 24 oktober 1639.

In tegenwoirdicheyt des meyers, schepenen ende eygenooten van Loven naerbes(chreven) He gestaen Henrick Ectoirs doude zoene Henricx, met consente, wille, wete ende overstaende van Marie Henricx, sijn(e) tegenwoirdige huysvr(ouwe), hebben ter manisse opgedraegen ende getransporteert met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen ierst sesse vierendeleen besloten bempts, geleghen onder Rotselaer, regenooten het Hamelen Broeck ter ier., derffgen(amen) Henrick Corbeel ter tweeder, de straete ter derdere en(de) ... [n.v.] ter vierdere zijden, voor vrije, eygen en(de) onbelast, hem transportant in deylin(ge) gevallen onder andere goeden als man en(de) momboir der v(oor)s(chreve) sijn(e) huysvr(ouwe), item noch een halff boender eyghen lants binnen bempt, gelegen onder Holsbeke binnen bempts, r regen(oten) de Bergerstraet ter ier., Henrick Ectoirs de jonghe ter iier., de Nerim straete ter derdere, Peeter Meyntenaers ter vierdere, bij hem mette v(oor)s(chreve) zijn(e) huysvr(ouwe) v(er)creghen tegen Jan Meyntenaers voor wethouderen van Loven v(oor)s(chreven) opden ... [n.v.], item twee halff boenderen boomgaert, neffens malcanderen geleghen onder Holsbeke, deen daervan in leen, bij hem v(er)cregen tegen joncker Raes Van Grave over Adriaen Van Beneden en(de) zijne huysvrouwe, regen(oten) Vranck Van Gele ter ier. in drije sijden, derffgen(amen) Pontanus ter 4er., Peeter Appelman ter ver., he dieselve opdrageren ter vie., derffgen(amen) Peeter Leenens ter andere zijden, expositis et s(ieu)r Vincentius Vincentii Corsselis tot behoeff van(den) convente van Everbode per mo(nitionem) jure hereditario et allodiali impostit(us) idem reddidit en(de) voorts meer op eene voortaene erffel(ijcke rente van vijffthien carolus gulden ts(iae)rs te xx st(uyvers) tstuck den gulden en(de) te drije plecken Brabants gerekent, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, alle jaere op date van desen te v(er)schijnen, daervan diersten v(er)schijndach wesen sal vierentwintichsten octob(ris) 1640 ende soo voorts van jaere te jaere, daerenboven hebben die v(oor)s(chreve) gehuysschen tsamen en(de) elck indivisim geloefft en(de) geloven bij desen de v(oor)s(chreve) vijffthien gul(dens) erffel(ijck) jaerel(ijcx) elcken valdaege wel, loffelijck en(de) p(er)sonnel(ijck) te betaelen en(de) te leveren ten behoeve als voor aen henne geco(mm)iteerden ten tijde sijn(de) binnen deser stadts wissel van Loven, los en(de) vrij van allen impositien oft exactien, alreede innegestelt oft naermaels in(ne) te stellen(e), mede van pontpen(ningen) erffel(ijck) in toecoemen(de) tijden telcken v(er)schijndaghe als schult met recht v(er)wonnen, obligan(do) et sub(mittendo) sese suaq(ue) mobilia ac i(m)mobilia, p(rese)ntia et futura, et renuncian(do) indivisim privil(egio) de duobus vel plurib(us) reis et o(mni)bus aliis prout in forma et sub hisce satis et waras die v(oor)s(chreven) gemacht gehuysschen obligan(do), sub(mittendo) ac renuncian(do) ut ante et casu quo pignora ad mo(nitionem) alia praestare et tantum prout, met conditie dat de v(oor)s(chreve) rente sal mogen worden gequeten teenre reyse tegen den penninck sesthiene twintich en(de) altijts met volle rente, los en(de) vrije van alles, actum coram Lievens, Borchgreeff, scab(inis) Lovan(iensis) et allodi consortib(us), 24. octob(ris) anno 1639.

 

In de akte wordt melding gemaakt van Henricus Ectoers zone wijlen Joannes en zijn vrouw Maria Hen(d)ricx, inwoners van Holsbeek.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 197v., akte dd. 28 maart 1631.

Item in teghenwoirdicheyt der schepenen van Loven naerghenoempt gestaen Henrick Ectoers sone wijlen Jans ende Maria Henricx, gehuysschen, woonende te Holsbeeck, hebben onbesundert, onverscheyden ende elck een voor al als principael bekent wel ende deuchdelijck schuldich te sijn heer ende m(eeste)r Theodorus Michaelis, priestere pastoir des voorschreven dorpe van Holsbeeck, vijffthien p(rese)nt ende tselve accepterende, vijffthien carolusgul(dens) te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, ende twelff eenen halffven gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, alle jaere op heden date van desen te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrije van allen beden, lasten ende impositien ons genadichs heeren shertoghen van Brabant, alreede inneghestelt oft naermaels inne te [s]tellen, oock van(de) xe., xxe, ce. ende alle andere, mindere ende meerdere penninghen, te leveren ten beh hoedanich die oock soude moeghen wesen, te leveren ten behoeve van(de) voorghenoemden heer en(de) m(eeste)r Theodorus, sijne erffven ende naercomelinghen oft actie van hem hebbende, erffel(ijck) in toecomenden tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, daer voor die voors(chreve) gehuysschen comparanten indivisim et insolidum verbindende ende submitteren(de) henne persoonen ende alle henne goederen, ruerende ende onruerende, teghenwoirdighe en(de) toecomende, met renunciatie in forma, gheloevende de voorghenoemde gehuysschen de selve rente ter manisse te besetten ende thypoticeren op goede, loffel(ijcke) en(de) sufficante panden ende gronden van erffven, binnen der banmijle ende jurisdictie van Loven gelegen, boven alle voorgaende commeren en(de) lasten daerop vuytgaende, dobbel rente werdt sijnde, ende voorts meer soo vele te doen dat den voors(chreven) rentheffere erffel(ijck) in toecomen(de) tijden sal moeghen genoech sijn, obligan(do) et) submitten(do) als boven, ende om den voorghen(oempden) heer ende m(eeste)r Theodorus Michiels vande voorschreven rente van xv carolusgul(dens) xii ½ stuyvers erffel(ijck) ende jaerlijcxe betaelinghe der selver noch naerder te verseckeren, soo hebben die voorghen(oempde) gehuysschen naerder te verseckeren, soo hebben die voorghen(oempde) gehuysschen comp(aran)ten gheconsenteert ende consenteren bij desen dat hij van stonden aen ende tallen tijden hem gelieven(de), sal moeghen maecken beleyde ende mainmise op ende over alle henne goederen, beyde haeffel(ijcke) en(de) erffel(ijcke), teghenwoirdighe ende toecomende, tot wat plaetse die oock gelegen soude moghen sijn, egheene vuytghesundert noch ghereserveert, consenterende oock mede int decret bij schepenen van Loven daerop te gheven sonder daer toe gheroepen oft ghedaecht te moeten woirdden met conditien dat die voorghenoemde gehuysschen bekenderen de voors(chreve) rente van vijffthien carolusgul(dens) twelff eenen halffven stuyvers erffel(ijck) sullen moeghen lossen ende affquyten tallen tijden hen gelievende metter somme van tweehondert vijfftich gel(ijcke) carolusgul(dens), bij hen voort capitael van(de) voors(chreve) rente thennen contentemente van(den) voors(chreven) heer ende m(eeste)r Theodorus ontfangen, soo sij bekenden teender reyse ende met volle rente, coram Livens, Daneels, martii xxviii, anno 1631.

            In de marge.

Comparerende opden iiiien. aprilis anno 1633 heer en(de) m(eeste)r Theodorus Michaelis, priestere ende pastoir tot Holsbeek, heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben vuyt handen van Henrick Ectoirs de capitaele penningen met allen de verloopen van(de) rente van vijffthien gul(dens) xii ½ stuyvers erffel(ijck), int witte van desen vermelt, consenteren(de) alsoo inde cassatie van(de) voorschreven rente, scheldende oock den voors(chreven) Henrick, sijne huysvrouwe en(de) alle andere dese quitantie behoeven(de) daer van en(de) de verloopen van dijen volcomentl(ijck) quytte, promitten(tes) non amplius alloqui sed semper satis si quid minus et waras erga quoscumque obligan(do) et submitten(do) ac renuncian(do) in forma, actum eodem.

Ita est Theodorus Michaelis.

 

Hierbij een akte met vermelding van Henricus Ectoirs en zijn vrouw Maria Hendricx. Volgens deze akte is Henricus de zoon van Joannes. Dit is merkwaardig genoeg in tegenstrijd met de akte dd. 24.10.1639 op folio 295r in het register nr. 8258. Ik heb die akte nog eens geraadpleegd om te zien of ik me niet vergiste, maar daar staat wel degelijk dat hij de zoon is van Henricus. Er is hier dus een dualiteit tussen de twee akten. In één van beide akten werd bijgevolg een fout gemaakt door de griffier.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8253, folio 426r., akte dd. 28 maart 1631.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende den schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jan Meynaerts alias Meyntenaers soene wijlen Philips, woonende onder Loven bij Linden, ende heeft opgedragen met behoorelijcke v(er)thijdenissen ierst een halff boender binne bempt oft soe te gelegen vuyt een meerder stuck van een boender, waer van de wederhellicht bij deylinge is aengecavelt P(eete)r Meyntenaers, gelegen onder Holsbeke inde Bergerstraete, regenooten de Bergerstraete ter ier., Jan Van Hoye ter iier., derffgen(aemen) capitain Martini Meynaerts ter iiier. ende de Nerim straete ter iiiier., item noch een dachmael broeckbempt, gelegen onder Holsbeke v(oor)s(chreven) int Bergerbroeck, regenooten Jan Van Hoye ter ier., Peeter Meyntenaers v(oor)s(chreven) bij deylin(ge) ter iier., de leygracht ter iiier. ende ... [n.v.], in vuegen de v(oor)s(chreve) twee p(ar)thijen van goeden den opdragere zijn aengedeylt tusschen zijn(e) medeconsorten als erffgen(aemen) des v(oor)s(chreven) wijlen Philips Meyntenaers ende van wijlen Anna Wouters, gehuysschen, voor meyer ende schepenen van Holsbeke den ... [n.v.], exposito impositus est per mo(nitionem) iure hereditario voor soe veele die chijnsgoeden zijn, et allodiali voor soe veele die eygen zijn, Henrick Hectoirs soen wijlen Jans, soe tot behoeff van hem selven als van Maycken Hendricx, zijne tegenwoirdige huysvr(ouwe), et satis die v(oor)s(chreven) opdragere obligerende en(de) sub(mitterende) zijn(e) respective p(er)soone en(de) goeden met renunciatie prout in forma, et waraz tv(oor)s(chreven) halff boender voor vrije ende onbelast ende tv(oor)s(chreven) dachmael broeckx op twee schellingen grontchijns sonder meer voorder oft andersints belast te wesen, met conditie dat allen v(er)loopen bijden opdragere sullen worden affgedaen tot Kers(mis)se 1630 lestleden incluz, coram Lievens, Daniels, meert 28., 1631.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ? Hectors Egidius, (°) Holsbeek 25.02.1621 (g. Vanden Kerckhove Egidius pastor en Collaert Elizabeth),

 

Hectors Anna, (°) Holsbeek 18.12.1622 (g. Hectoors Petrus en Claes Anna), x met Rumoldus Van Aerschot, (°) Rotselaar 09.10.1622,

 

Hector Catharina, (°) Holsbeek 06.04.1627 (g. Paradoens Vroen en Tielmans Anna),

 

2. Hectors Georgius Adrianus, (°) Holsbeek 20.08.1631 (g. Van Langenhoven Georgius en Van Couteren Anna), x met NN Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Hectoers Anna, (°) Holsbeek 21.07.1660 (g. De Becker Henricus en Salis Anna),

 

Ectoors Joanna, X (S679), (°) Holsbeek 18/19.09.1633 (g. Van Aerschot Joannes en Henricx Joanna),

 

Ectoors Petrus, (°) Holsbeek 04.11.1635 (g. Wijnants Petrus en Van Langendonck Martha), + Holsbeek 22.11.1637,

 

Ectoers Joannes, (°) Holsbeek 19.11.1637 (g. Lachij Joannes en Lombaerts Susanna), + Holsbeek 21.03.1676, (+) 22.03 ongehuwd fs,

 

Ectoers Martinus, (°) Holsbeek 13.11.1639 (g. Jalin Martinus en Vander Horst Anna),

 

Hectoers Adrianus, (°) Holsbeek 11.01.1642 (g. De F... Joannes en Megalt Anna),

 

Ectoors Thomas, (°) Holsbeek 22.10.1644 (g. Van Salm Adrianus en Van Gheel Anna),

 

Ectors Maria, (°) Holsbeek 05.01.1647 (g. Van Geete Philippus en Van Edunse Barbara), x Holsbeek 27.02.1672 (g. Boon Petrus en Wauters Nicolaus) met Vromincx Henricus, geen fii in Hols, Wez,

 

Ectoers Guilielmus, (°) Holsbeek 09.12.1649 (g. Van Langendonx Guillelmus en Henrix Elizabeth),

 

3. Boon Henricus Antonius, (°) Holsbeek 16.02.1654 (g. Hectors Henricus en Van Thienen Antonia Margarita).

 


 

X - Van Cauter(e) Andreas (S678), (°) Holsbeek 26.12.1627 (g. Van Alcken Andreas en Van Cautere Joanna), + Holsbeek 15.06.1673, (+) Holsbeek 17.06, x 1 Holsbeek 17 of 27.05.1654 (g. Boon Petrus en Booms Petrus) met Hectoirs - Ectoers - ... Joanna (S679), (°) Holsbeek 18/19.09.1633 (g. Van Aerschot Joannes en Henricx Joanna), + Holsbeek 01.01.1664 in kraambed, x 2 Holsbeek 24.05.1664 (g. Booms Joannes sr en Booms Joannes jr) met Booms Anna. Deze laatste x 2 Holsbeek 03.02.1674 (g. Booms Joannes en Ingelborgh Joannes) met Ingelborgs Jacobus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Cauter Elizabeth, (°) Holsbeek 06.08.1656 (g. Hectoirs Henricus en Nackaerts Elizabeth),

 

Van Couter Maria, IX (S339), (°) Holsbeek 25.09.1659 (g. Booms Cornelius en Van Emelen Maria),

 

Van Cautere Joannes, (°) Holsbeek 06.11.1661 (g. Ectoir Joannes en Van Alcken Joanna), x 1 Holsbeek 09.07.1687 (g. Fannius Joannes en Scoevaerts Joannes) met Bicaer Margarita, + Holsbeek 05.11.1689, x 2 Wezemaal 20.02.1691 (g. Henskens Nicolaus en Van Meerbeeck Guilhelmus) met Elsen Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vande Cauter Petronilla, (°) Holsbeek 11.08.1688 (g. Scoevaerts Joannes n. Weets Joannes en Vande Cauter Petronilla),

     2. Vercouteren Anna, (°) Holsbeek 23.02.1692 (g. Henskens Nicolaus en Booms Anna),

     Vercouteren Joanna Maria, (°) Wezemaal 15.12.1695 (g. Coppens Henricus en Coninckx Joanna),

     Van Cauteren Adrianus, (°) Wezemaal 18.05.1698 (g. Van Inthoudt Adrianus en Coppens Joanna),

     Vercauteren Maria, (°) Wezemaal 06.04.1701 (g. Coppens Adrianus en ... Maria),

     Vercauteren Petrus, (°) Wezemaal (1 ste akte) ...1703 (g. De Clerck Petrus en De Meulder Maria),

     Van Cauteren Joannes, (°) Wezemaal 26.10.1705 (g. Smets Joannes en Van Inthout Elisabeth),

     Van Couteren Catharina, (°) Wezemaal 03.05.1709 (g. Van Inthout Jacobus en Reijmenams Catharina),

     Van Couteren Joannes, (°) Wezemaal 04.03.1712 (g. Van Aerschot Joannes en Smits Maria),

 

Van Cautere Anna, (°) Holsbeek 05.01.1664 (g. Van Cautere Adrianus en Boon Anna n. De Muelder Anna),

 

2. Vanden Cautere Petrus, (°) Holsbeek 13.08.1665 (g. Booms Petrus en De Molder Elisabeth),

 

Van Cautere Anna, (°) Holsbeek 13.12.1667 (g. Booms Joannes en Scriekmans Maria),

 

Van Cautere Anna, (°) Holsbeek 02.10.1669 (g. Booms Adrianus en De Muelder Anna),

 

Van Cautere Andreas, (°) Holsbeek 12.11.1671 (g. Van Erps Joannes en Van Hove Margarita),

 

3. kinderloos ?

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom