Voorouderlijst Denckens Joannes Baptist

 

Dennekin, Den(ne)quin, Den(c)kens, Denkers, Deyn(c)kens, Deijnckens, Denneck(e)

1. Patroniem uit de bijbelse voornaam Daniel.

2. Patroniem uit een Germaanse Dein-naam, zoals Deinert, Deinbout, ...

 


 

VIII - Denckens Joannes Baptist (S170), (°) (niet Til, Buk, Wes, Wak, W, B, Rot, Bet, K, H, Kamp, R, S, Heist, Beer, Herent, Wink, Wil, Wez, Steen, Neder, Perk, Berg, DD, ErpsK, VeltB, Meerb, Hev, Mui, Bon, Ber, Duf, SKW, O, Nijl, Ges, Bev, Wiek, Kes, Huls, Leu?, El!, Bmb!, Bert, Mech, KorbD, Hols, Bouw, Broech, Everb, Houtv, Houw, Humel, KortD, Leefd, Lubb, Mercht, Mork, Neerijse, Nieuwr, Noord, Noss, Pell, Ster, SPR, TieltW, Westel, Wolv, Reet, Niel, Rumst, Schelle?, Kont?, Boom, Wilr, Edeg, ), + Tildonk 21.06.1783, x Tildonk 27.04.1738 (g. Arnoldus Caluwaerts en Joannes Vanden Bos) met Caluwaerts Clara (S171), (°) Tildonk 16.09.1713 (g. Joannes Van Malcot en Clara Huens), + Tildonk 20.10.1782.

 

Uit dit huwelijk: dit gezin met dank aan Jeanne Servranckx en André Saenen,

 

Denckens Anna Maria Elisabeth, (°) Tildonk 07.02.1739 (g. Arnoldus Caluwaerts en Elisabeth Denckens),

 

Denckens Catharina, VII (S85), (°) Tildonk 14.08.1741 (g. Petrus Denckens en Catharina Smets),

 

Denckens Arnoldus, (°) Tildonk 23.03.1744 (g. Arnoldus Verrijt en Anna Caluwaerts), + Tildonk 17.03.1812, x Buken 31.05.1767 (g...) met Elisabeth De Greef, + Tildonk 18.12.1814,

     Uit dit huwelijk:

     Denckens Joannes Baptist, (°) Buken 23.04.1767 (g...), ? + Tildonk 25.06.1769,

     Denckens Maria, (°) Tildonk 25.06.1769 (g...), ? + Tildonk 14.12.1772,

     Denckens Joannes Baptist, (°) Tildonk 12.05.1771 (g. Joannes Baptist Denckens en Anna Theresia De Greef),

     x Buken 09.03.1793 (g...) met Catharina Verdrengh, fii te Buk,

     Denckens Martina Adriana, (°) Tildonk 03.11.1773 (g. Henricus Verdonck en Martina Adriana Michiels), x Tildonk 17.08.1803 met Petrus Vanden Hout,

     Denckens Petronella, (°) Tildonk 29.08.1775 (g. Arnoldus Caluwaerts en Petronella Huybereckx), + Tildonk 14.11.1812,

     Denckens Anna Maria, (°) Tildonk 02.09.1777 (g. Joannes Buelens en Anna Maria Peeters), + Tildonk 19.09.1778,

     Denckens Guilielmus, (°) Tildonk 22.07.1779 (g. Guilielmus Boels ex Buken en Anna Maria Denckens ex Tildonk), x Rotselaar 23.05.1805 met Joanna Maria Saluyts,

     Denckens Anna Maria, (°) Tildonk 28.08.1781 (g. Cornelius Denckens en Anna Maria Caluwaerts), ? + Tildonk 12.06.1784,

     Denckens Petrus, (°) Tildonk 10.07.1783 (g. Petrus Mertens en Barbara Caluwaerts), + Tildonk 13.12.1783,

     Denckens Henricus, (°) Tildonk 09.12.1784 (g. Henricus Paeps en Anna Maria Van der Auwera), + Tildonk 24.07.1786,

     Denckens Henricus, (°) Tildonk 11.11.1787 (g. Henricus Lambereckx en Anna Maria Vande Ven ex Buken), x Herent 08.11.1809 met Joanna Van Steenvoort, fii te Herent,

 

Denckens Maria, (°) Tildonk 13.10.1746 (g. Petrus en Maria Caluwaerts), x Tildonk 11.08.1770 (g. Joannes Denckens en Joannes Van den Bosch) met Antoon Corbeels,

     Uit dit huwelijk:

     Corbeels Anna Catharina, (°) Erps 23.05.1771 (g. Joannes Dijckens en Catharina De Wil),

     Corbeels Guilielmus, (°) Erps 27.12.1772 (g. Guilielmus Poels en Elisabeth Corbeel), + Erps 29.12.1772,

     Corbeels Barbara, (°) Erps 03.06.1775 (g. Philippus Mosselmans en Barbara Dijckens),

     x Erps 18.10.1798 (g. Benedictus Ruffé en Antonius Corbeels) met Judocus Ruffé, (°) Peuti 28.06.1773,

     Corneels Petrus, (°) Erps 08.03.1778 (g. Petrus Schoutens en Elisabeth Corbeel), + Erps 04.11.1823,

     Corbeels Henricus, (°) Erps 20.02.1781 (g. Henricus Perdieus en Petronilla De Meulder),

     x Kampenhout 31.08.1802 (g. Petrus Imbrechts en Antonius Corbeels vader) met Anna Maria Poels, fii in Erps,

     Corbeels Maria Catharina, (°) Erps 13.02.1784 (g. Guilielmus Verdeyen en Catharina Imbrechts),

     Corneels Anna Theresia, (°) Erps 01.12.1787 (g. Petrus Ronsmans en Anna Maria Mosselmans), x 12.10.1814 met Joannes Stroobants, ex Nederokkerzeel,

 

Denckens Cornelius, (°) Tildonk 02.08.1749 (g. Cornelius Calewaerts en Joanna Janssens), + Wakkerzeel 02.01.1806, (x) 1 Wakkerzeel 09.02.1773 (g. Michiels Nicolaus pater en Denckens Arnoldus) met Martina Michiels, + Wakkerzeel 28.09.1789 uxor, (x) 2 Wakkerzeel 11.01.1791 (g. Van Gijsel Petrus en Vermeijlen Henricus) met Anna Maria Van Gijsel,

In de volgende notariële akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Cornelius Denckens en (Anna) Maria Van Gijsel, wonende te Kelfs onder Herent, die een lening aangingen bij Guilielmus De Cock en Anna Van den Bosch, inwoonders van Baal.

Bron : R.A.L., Notariaat Henricus Verstraeten, akte nr. 38 dd. 23 maart 1794. 

Op heden den 23. meert 1794 compareerde voor mij ondergeschreven als openbaer notaris, etc., in persoon Cornelius Denckens, in houwelijk met Maria Van Gijsel, ingeseten tot Kelfs, jurisdictie van Herent, welken comparant heeft bekent ende beleden, soo hij doet bij desen, wel, deugdelijk ende t' sijnen vollen contentemente ontfangen te hebben van Guilielmus De Cock, in houwelijk met Anna Van den Bosch, ingeseten van Bael, de somme van hondert guldens courant geld, den schelling tot seven stuyvers ende soo voorts alle meerdere ende mindere specien naer advenant gerekent, dienende desen alvolgens voor quittantie ende obligatie in forma, voor welke capitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen den voornoemden Guilielmus De Cock, alhier present, mede comparerende ende accepterende, eene erffelijke rente van vijf guldens thien stuyvers courant geld s' jaers, vrij ende exemt van twintigste, meerdere ende mindere penningen, beden, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten wegens sijne majesteyt, heeren staeten van den lande ofte eenige andere overheyd gestelt ofte in toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, edicten ofte uytsendingen het contrarie medebrogten, aen alle welke den rentgelder wel expresselijk is derogerende bij desen ende allen 't selve is nemende t' sijnen laste alleen, cours ende ingang nemende dese rente op heden date deser, waervan oversulkx het eerste jaer interest ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal den 23. meert van den toekomenden jaere 1700 vijf en negentig ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle ende effective quytinge toe, dewelke sal moeten geschieden met gelijke capitaele somme van hondert guldens in munte als voor met den interest van dien à rato van tijde verschenen, alles ten koste van den rentgelder tot de cassatie inclus, den welken voor allen 't gene voorschreve verbind sijnen persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, ende voor speciale hypotheque drij vierde paerten ofte deelen in seker huys, schuere ende stallinge met de partije erve annex, groot een half dagwand salvo justo, gelegen tot Kelfs voorse., regenoten van 't geheel d' erfgenaemen van wijlen Guilliam Schellekens ter eenre, Guilliam De Roey ter tweedere ende de Broeckstraete ter derdere zijden, belast eerst met twee guldens courant geld s' jaers aen Peeter Verhulst, item met de helligt van achthien stuyvers een oord s' jaers aen de kerke van Wackerzeel, item met vijf oorden s' jaers aen den heere pastoor van Wackerzeel ende finalijck met de helligt van een oord chijns s' jaers aen den heere vander Nodt, welke voorse. huysinge cum annexis aen den rentgelder is competerende uyt kragte van den contracte bij forme van uytgrootinge, bij hem aengegaen met Joannes Baptista Michiels cum suis, gepasseert voor mij notaris, present getuygen, den 21. mey 1700 een en negentig, guaranderende den comparant rentgelder het voorse. goed voor suffisante hypotheque, daer over guarand ende waerschap gelovende ende altoos genoeg te doen, oft' er naermaels iet aengebraeke onder verband als vooren, consenterende als met gelofte in cas van eenig gebrek, van altoos ter maenisse ende contentement van den rentheffer naerderen suffisanten pand te stellen ende doen affecteren, consenterende t' eenewegen daer over in de behoorelijke affectatie bij opdragt, te geschieden voor heeren meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende rechter competent ofte in 't slaen van main-mise, decreet ende herdecreet der voorse. heeren meyer ende schepenen der stad Loven, waer toe hij onwederroepelijk constitueert alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authe., mitsgaders om onder de selve constitutie te gaen ende te compareren in Sijne Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant ende alomme elders daer het den rentheffer goed-dunken sal om aldaer in cas van gebrek, den inhoude deser vernieuwende den rentgelder in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten dage, maende ende jaere voorse. ter presentie van Joannes Van Ermenghem ende van Joannes Feyaerts, als getuygen hier toe aensogt.

Dit is het  +  handmerk van Cornelius Denckens, verklaerende niet te konnen schrijven.

G. De Cock.

J. V. Ermengem.

Joannes Feyaerts.

H. Verstraeten, nots.

     Uit dit huwelijk:

     1. Denckens Guilielmus Antonius, (°) Wakkerzeel 13.04.1773 (g. Rassaerts Guilielmus en De Keuster Catharina sub Kelfs),

     + Wakkerzeel 12.08.1844, x met Nijs Joanna, ex Busschot,

     Denckens Anna Maria, (°) Wakkerzeel 19.07.1775 (g. Caluwaerts Joannes en Van den Poel Anna Maria sub Kelfs),

     Denckens Joanna Baptista, (°) Wakkerzeel 06.02.1778 (g. Denckens Joannes Baptista en De Cremer Elisabeth), + Wakkerzeel 10.04.1779,

     Denckens Anna Catharina, ° 20.02, (°) Wakkerzeel  21.02.1780 (g. Coppens Rochus en Verhulst Anna Catharina), + Wakkerzeel 15.08.1783

     Dijnkens Egidius, ° 13.09, (°) Wakkerzeel 14.09.1782 (g. Michiels Egidius ex Leuven en Dijnkens Anna Maria ex Tildonk),

     + Wakkerzeel 02.04.1827, x met Lemmens Maria,

     Dijnkens Joanna Catharina, ° 21.07, (°) Wakkerzeel 21.07.1785 (g. Coppens Adrianus en Van Emelen Joanna Catharina), + Wakkerzeel 01.02.1795,

     2. Deijnckens Elizabeth, ° 27.01, (°) Wakkerzeel 27.01.1792 (g. Van Hinnendaels Lucas en Van Lanckriet Elizabeth),

     Deynkens Maria Elisabeth, ° 19.03, (°) Wakkerzeel 19.03.1794 (g. Van Geysel Petrus en Van Geysel Maria Elisabeth),

 

Denckens Jacobus, (°) Tildonk 14.02.1751 (g. Jacobus Peeters en Anna Janssens),

 

Denckens Barbara, (°) Tildonk 01.07.1753 (g. Joannes Betrams en Barbara Janssens), + Erps 25.05.1781, x Tildonk 30.04.1776 (g. Joannes Denckens en Joannes Vanden Bosch) met Ludovicus Van der Borght, (°) Erps 21.01.1747, fs Ludovicus en Catharina Gielens, hij x 2 Erps 06.08.1782 (g. Joannes Wouters en Jan Baptist Vanden Driessche) met Wouters Joanna, (°) Wespelaar 06.03.1734, fa Joannes en Anna De Becker,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vander Borght Anna Catharina, (°) Erps 10.04.1777 (g. Joannes De Mens ex Schriek en Catharina Gielkens Buk),

     2. Vander Borght Joannes Baptista, (°) Erps 04.05.1783 (g. Jan Baptist Wouters en Joanna Vander Borght), + Erps 12.06.1783,

     Vander Borght Joannes Baptista, (°) Erps 29.04.1784 (g. Joannes Smekens en Catharina Casteels),

     x Buken 08.01.1806 (g. Petrus Lambrechts broer en Carolus Janssens) met Petronella Lambrechts, fii in Buk,

     Vander Borght Petrus, (°) Erps 03.07.1786 (g. Petrus Loeckx en Theresia Casteels),

     x Nederokkerzeel 16.07.1816 (g. Engelbertus Van Calster en Henricus Vander Borgh)

     met Elisabeth Van Calster, ex Kamp, fii in Neder,

     Vander Borght Anna Maria, (°) Erps 30.11.1788 (g. Adrianus De Becker en Joanna Maria Casteels),

     x Kampenhout 19.01.1808 met Joannes Franciscus Van Opwijck,

     Vander Borght Joanna, (°) Erps 26.01.1791 (g. Guilielmus Gillis en Joanna Vander Borght),

     Vander Borght Maria Catharina, (°) Erps 09.10.1792 (g. Antonius Corbeel en Joanna Catharina Wouters),

     x 15.04.1818 met Jacobus Henskens, ex Willebringen,

     Vander Borght Engelbertus, (°) Erps 21.12.1794 (g. Engelbertus Gillis en Barbara Corbeels), + Erps 29.12.1794,

     Vander Borght Jacobus, (°) Erps 15.02.1796 (g. Jacobus De Coster en Barbara Corbeels), x 15.10.1817 met Anna Maria Steemans,

     Vander Borght Guilielmus, (°) Erps 21.10.1798 (g. Guilielmus Gilis en Elisabeth Vander Borght),

     Vander Borght Gerardus, ° Muizen, (°) Erps 27.12.1800 (g. Gerardus Tijsen en Maria De Wolf), + Erps 30.12.1800,

     Vander Borght Antonius, ° Muizen, (°) Erps 27.12.1800 (g. Antonius Moons en Maria Josepha Smekens),

 

Denckens Anna Maria, (°) Tildonk 17.07.1756 (g. Guilielmus Fijaerts en Anna Maria Janssens), + Tildonk 14.05.1814, x Tildonk 14.01.1777 (g. Joannes Denckens en Elisabeth Buelens) met Joannes Baptist Buelens, (°) Winksele 16.12.1754 fs Joannes en Maria Vander Veken, + Tildonk 05.12.1804,

     Uit dit huwelijk:

     Buelens Joannes Baptista, (°) Tildonk 18.11.1777 (g. Jan Baptist Denckens en Elisabeth Buelens),

     Buelens Carolus, (°) Tildonk 09.06.1780 (g. Carolus Buelens ex Herent en Barbara Caluwaerts ex Tildonk),

     x (niet Til, Buk, ) met Anna Maria Goossens, geen fii te Til, Buk,

     Buelens Joannes Baptist, (°) Tildonk 12.03.1784 (g. Joannes Baptist Caluwaerts en Josina Chereys (Sergeys)), + Til 15.04.1846,

     x 1 Tildonk 08.07.1807 (g. Carolus Buelens broer en Guilielmus De Coninck) met Joanna Maria Raets, + Tildonk 10.10.1820,

     x 2 Tildonk 20.10.1821 (g...) met Maria Swinnen, ° Tienen, fa Antoon en Maria Swevers,

     Buelens Cornelius, (°) Tildonk 23.08.1787 (g. Cornelius Denckens en Clara Caluwaerts), + Tildonk 08.09.1814,

     Buelens Henricus, (°) Tildonk 24.10.1790 (g. Henricus Paeps en Anna Maria Van Hautvin),

     Buelens Guilielmus, (°) Tildonk 02.03.1794 (g. Guilielmus Vrebos en Elisabeth De Greef),

     x 1 Winksele 27.09.1818 met Barbara Smets ex Veltem, x 2 (niet Buk, Til, ) met Anna Catharina Van Opstal, geen fii te Til, Buk,

     Buelens Joannes Baptist, (°) Tildonk 19.12.1796 (g. Jan Baptist Caluwaerts en Anna Van der Auwera), x met Joanna Maria Van Tongelen, fii in Wiksele.

 


 

VII - Michiels Michael (S84), (°) Wezemaal 06.02.1738 (g. Michael Vurincx en Catharina Slipens), beroep domesticus Vrouparck (1785), x 1 Buken 03.07.1761 (g...) met Deijnckens Catharina (S85), (°) Tildonk 14.08.1741 (g. Petrus Denckens en Catharina Smets), + Wezemaal 31.08.1782, x 2 Wezemaal 16.05.1785 (g. Caluwaerts Henricus en Willems Philippus) met Maria Catharina Meurens (kinderloos) (deze was voordien reeds gehuwd met Henricus Humblets).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Michiels Maria Elisabeth, (°) Wezemaal 03.05.1766 (g. Michael De Boor en Anna Maria Elisabeth Denckens),

 

Michiels Martinus, (°) Wezemaal 29.02.1768 (g. Martinus Minnen en Anna Peeters),

 

Michiels Franciscus, (°) Wezemaal 29.12.1769 (g. Franciscus Van Velthem en Maria Vervoort),

 

Michiels Joannes Baptist, (°) Wezemaal 06.11.1771 (g. Joannes Baptist Denckens en Elisabeth De Greef), + voor 02.1775,

 

Michiels Joannes Baptist, (°) Wezemaal 11.02.1775 (g. Joannes Baptist Van Inthout en Barbara Deijnckens),

 

Michiels Cornelius, (°) Wezemaal 10.12.1776 (g. Cornelius Deijnckens en Anna Maria Deijnckens),

 

Michiels Benedictus, VI (S42), (°) Wezemael 07.06.1778 (g. Joannes De Meulder en Elisabeth Bols),

 

Michiels Anna Catharina, (°) Wezemaal 03.02.1780 (g. Adrianus Rauvoet ex Wesemael en Anna Catharina Michiels ex Wesemael),

 

Michiels Joannes Franciscus, ° Wezemaal 31.08.1781 (g. Joannes Baptist Caluwaerts habitans in Parca Dominarum en Catharina Vijsich ex Wesemael),

 

2. Humblets Anna Maria, (°) Wezemaal 23.12.1765 (g. Leonardus Meurens en Anna Van Klijnenbreugel),

 

Ombeledts Elisabeth, (°) Wezemaal 29.04.1768 (g. Michael Meurris en Elisabeth Ombeledts),

 

Ombeledts Barbarina, (°) Wezemaal 14.07.1780 (g. Petrus Ombeledts ex Wink en Barbarina Ombeledts ex Rot).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom