Voorouderlijst De Wit Arnoldus

 

Witte (de), De Wite, (de) Wit(h), (de) Witt, Switten

Bijnaam voor iemand met wit/licht haar of huidskleur.

 


 

XII - XIII - XIV - XV - De Wit Arnoldus (S2564 + S3844 + S6060 + S9892), ca. 1565, x met Maria ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Witte Barbara, (x) Betekom 05.07.1616 (g. Bouveleers ... en ... Arnoldus) met Verbruggen - Van Bruggen Henricus, ex Aarschot,

     Uit dit huwelijk:

     Verbruggen Anna, () Betekom 24.04.1617 (g. Maria Wilhelmus en Vermosen Anna), 

     Verbruggen Andreas, () Betekom 03.03.1619 (g. Van Hurk Andreas en Valvekens Ida), 

     Van Bruggen Theodoricus, () Betekom 09.02.1621 (g. Valvekens Theodoricus en Sthoelsetters Elizabeth), 

     Verbruggen Ludovicus, () Betekom 11.03.1623 (g. Van Meerbeeck Ludovicus en Iwants Elizabeth), 

 

De Wit Elisabeth, x 1 Betekom 31.07.1618 (g...) met Vronen - Verhoeven Nicolaus, x 2 Betekom 20.02.1635 (g. De Witt Petrus, Van Gestel Henricus, Van Indt Petrus en Vrancx Guilielmus) met Vertruijen Ludovicus, x ? 3 Scherpenheuvel (akte Betekom) 30.09.1644 (g. Vertruijen Hendricus en Vaes Nicolaes) met Tabax Adrianus, ex Heist, x ? 4 Betekom 20.10.1647 (g. Vrancken Guilielmus, Vander Loock Adrianus en De Reuse Franciscus) met Goeijvaerts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Keldermans Joannes, () Betekom 23.05.1617 (g. De Meijer Joannes en Boegaerts Gertrudis), vader Wilhelmus Keldermans alias Vroens),

     Versonen - Verhoven Francisca, () Betekom 15.01.1619 (g. Vets Wilhelmus en Hegmans Francisca),

     Verhoven Joanna, () Betekom 11.01.1620 (g. Kolebonders Hubertus en Valvekens Joanna),

     Vroenen Adrianus, () Betekom 05.07.1621 (g. Van Kampen Adrianus en Waelravens Maria), vader Wilhelmus,

     Verhoeven Maria, () Betekom 12.01.1623 (g. De Witte Petrus en Hegmans Magdalena), 

     Verhoeven Guilielmus, () Betekom 19.03.1625 (g. Vranx Guilielmus en Vervarent Martha), 

     Verhoeven Odilia, () Betekom 01.06.1628 (g. Smeijers Adrianus jr en Versmissen Odilia), 

      Verhoeven Catharina, () Betekom 10.11.1630 posthumus (g. Smeijrs Catharina),

     2. Vertruijen Jacoba, () Betekom 04.03.1636 (g. Boets Jacobus en Coolboenders Elisabeth),

     Truijen Margareta, () Werchter 26.06.1639 (g. Verloij Joannes en Van Essche Margareta), 

 

De Witte Anna, x Betekom 07.01.1622 (g. De Witte Arnoldus, Verschure Adrianus, Verogem en Vronen Nicolaus) met Vrancx Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Vranx Magdalena, () Betekom 04.01.1622 (g. Dlla Hegmans Magdalena uxor Crabbeels Michael en Verstuick- Verhurck (?) Andreas),  

 

De Witte Joannes, x Betekom 09.07.1624 (g. Vronen Nicolaus, De Witte Arnoldus, Vervarent Henricus en Vervarent Joannes) met Vervarent Martha,

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Maria, () Betekom 22.06.1625 (g. Joris Joannes en Keldermans Maria),

     De Witte Arnoldus, () Betekom 28.11.1628 (g. De Witte Petrus en Smits Catharina uxor Joris Henricus), 

 

De Witte Maria, x Betekom 16.10.1629 (g. De Mulder Hendricus en Vertruijen Hendricus fs Petrus) met Vertruijen Hendricus, fs Rolandus,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Henricus Vertruyen en zijn vrouw Maria De Wit(te) dochter Arnoldus uit Betekom. De scheiding van de goederen van haar ouders werd op 16.03.1638 verleden voor de meier en schepenen van Betekom.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 499r., akte dd. 19 april 1647.

Item Ph(i)l(ip)s Van Roost, onwederroepel(ijck) bij den naerbes(chreven) transporte geconstitueert sijn(de) als thoonder derselve van dien, in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft tselve v(er)nyeuwt inder vuegen naervolgen(de).

Op heden desen xvien. april 1647 compareren(de) voor mij notaris en(de) die getuygen naerbes(chreven), d' eersaeme Hendrick V(er)truyen, woonen(de) tot Bethecom inden quartiere van Aersschot, in desen gebruycken(de) die cracht en(de) macht tot des naerbes(chreven) staet te doene, hem gegeven bij Mayken De With Aerts dochtere, sijne huysvrouwe, volgens d' acte van procuratie d(aer)van sijnde, gepasseert voor meyer en(de) schepen(en) van Bethecom v(oor)s(chreven) op den xien. april 1647 lestleden, heeft gecedeert en(de) getransporteert, cederende en(de) transporteren(de) bij desen aen s(ieu)r Franchois Govaerts, woonen(de) alhier binnen Loven, alhier present en(de) accepteren(de) eene erffel(ijcke) rente van vierthien guldens en(de) eenen braspenninck tsiaers, jaerlijcx vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) den xvien. meert, te quyten den penninck xvi., soo dat het jaer te v(er)schijnen den xvi. meert 1648 naestcomen(de) sal vallen ten proffijte van(den) voors(chreven) Govaerts, staen(de) bepandt en(de) haer constituante aengedeylt ten kindtsgedeelte van wegen haere ouders volgens die deylinge daer van sijnde, gepasseert voorden meyer en(de) schepenen van Bethecom opden xvien. meert 1638, alles breeder inde selve begrepen, bekennende die v(oor)s(chreve) transportant van(den) voors(chreven) Govaerts ten vollen v(er)nuecht ende voldaen te sijn, oversulcx aende selve rente egeen actie oft recht meer te hebben noch te behouden, nu oft naermaels, directel(ijck) oft indirectel(ijck) in eeniger manieren, verclaeren(de) de selve rente te wesen deuchdel(ijck), onverthiert ende onveralieneert oft onbelast, daer voor naer v(er)mogen der selver procuratie, v(er)obligerende sijnen en(de) sijns huysvrouwe persoon en(de) goeden, meubelen ende i(m)meubelen, present en(de) toecomen(de), met behoorel(ijcke) submissie ende renunciatie des voors(chreven) acceptants in het maecken van beleyde en(de) mainmise, mede in het decreet van dien sonder d(aer)toe geroepen oft gedaeght te sijn over allen en(de) iegel(ijcke) henne voors(chreve) respective goederen om d(aer)aen bij v(er)coop te verhaelen allen wettigen gebreken, indien naermaels eenige bevonden wierden, constitueren(de) onwederroepel(ijck) bij desen elcken thoonder deser int besunder om in sijns transportants en(de) sijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e naemen te compareren voor meyer en(de) schepenen van Loven en(de) aldaer hun vuytte voors(chreve) rente van vierthien gul(dens) en(de) eenen braspenninck erffel(ijck) te laeten ontgichten en(de) ontgoeden en(de) d(aer)inne wettel(ijck) te laeten goeden en(de) erven den voors(chreven) s(ieu)r Franchois Govaerts en(de) jouff(rouw)e Magdalena Smets, gehuysschen, woonen(de) alhier binnen Loven, met allen solemniteyten d(aer)toe gerequireert, mede te laeten slaen beleyde ende mainmise ende decreet in co(mmun)i fo(rm)a, over allen henne respective goeden, gelijck voors(chreven) is, consenteren(de) bij desen in gewillige condemnatie, promitten(tes) ratum et gratum, etc(eter)a, obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) in forma, aldus gedaen ende gestipuleert ten daege, maende en(de) jaere voors(chreven) ter presen(tie) van heer Placidus Dasselon en(de) Hendrick Munsters, getuygen, hiertoe geroepen en(de) gebeden, en(de) is d' originele minute deser bijden voors(chreven) transportant ondert(eeckent), onderstont ende van mij notaris, tot Loven resideren(de), quod attestor, ondert(eeckent) J. Boels, not(ari)s.

Aldus v(er)nyeuwt bijden voors(chreven) geconstitueerde, coram Roeloffs, Zuetricx, xixa. aprilis 1647.

 

In de navolgende akte wordt melding gemaakt van Henricus Vertruyen en zijn vrouw Maria De Witte, inwoners van Betekom. Uit de akte blijkt dat Henricus de zoon is van Rolandus en verder wordt bevestigd dat Maria De Witte de dochter is van Arnoldus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 416r., akte dd. 19 maart 1632.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naergenoempt gestaen Henrick Vertruyen sone wijlen Roelants ende Maria De Witte dochtere wijlen Aerts, gehuysschen, woonende te Betecom, bij manisse des voors(chreven) meyers, hebben opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse de goeden naerbeschreven, ierst huys ende hoff met alle andere sijne toebehoorten, gestaen ende gelegen groot tsaemen twee daechmael, gestaen ende gelegen tot Heetsvelt binnen den voors(chreven) dorpe van Betecom, regenooten sheeren straete ter ie., Jan Van(den) Water ter iie. en(de) iiie. ende Hendrick De Molder ter iiiie. sijden, belast met thien guldens x stuyvers en(de) sheeren grondtchijns, item noch een huys ende hoff met alle andere sijne toebehoorten, met een stuck lants daeraen en(de) aldaer gelegen, groot tsaemen een boender, regenooten sheeren straete in iie. sijden, Henrick De Molder ter iiie. ende den Heyligengeest van Betecom ter iiie. sijden, belast met x gul(dens) erffel(ijck) en(de) sheeren chijns, item tsevenste deel part ende deel van allen de goeden, achtergelaeten bijden voors(chreven) Aert De Witte en(de) opde voorgenoemde Marie bijde doot desselffs gedevolveert, ierst in een huys en(de) hoff met vijff daechmael lants daer aen aen gelegen, r geheeten den Langendijck, regenooten Jan De Rovere ter ie., sheeren straete ter iie., Nicolaes Verhoeven ter iiie. en(de) derffgen(aemen) Michiel Loots ter iiiie. sijden, item in alnoch in ontrent die vier boenderen, aldaer oock in diversche parceelen gelegen, belast alle de voors(chreve) goeden, achtergelaeten bijden voors(chreven) Aert De Witte, met vii guldens iiii stuyvers erffel(ijck) sonder meer, ende de voors(chreve) opdraegeren midts ordonnan(tie) van rechte daer vuyt ontgoet ende onterft sijnde ende Herman Hedinga ende jouff(rouwe) Anna Finia, gehuysschen, daer inne gegoet ende geerft sijnde bij manisse des voors(chreven) meyers, hebben de voorgaende gehuysshen de voors(chreve) opdraegeren alle de selve goeden wedero(mm)e overgegeven om die al ten erffel(ijcken) rechte te houden, te besitten ende te possideren opde lasten ende commeren daer van oudts op vuytgaende, al ten behoirlijcken en(de) beh gewoonel(ijcken) tijde ende termijn te betaelen ende voorts meer op ses carolusgul(dens) te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, ende vijff gelijcke stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden xixen. marty te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los en(de) vrij van allen beden, lasten ende impositien ons genadichs heeren shertogen van Brabant, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, oock van(de) xe., xxe., ce. ende alle andere, mindere ende meerdere penningen, hoedanich die soude moeghen wesen oft ghenoempt woirden, te leveren ten behoeve van(de) voors(chreve) gehuysschen, henne erffven en(de) naercomelingen oft actie daer van hebben(de), erffel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken termijn als schult met rechte verwonnen, per monitionem jure et satis die voors(chreve) gehuysschen opdraegeren obligan(do) et submitten(do) ac renun(ciando) in forma et wras opde lasten voors(chreven) ende om de voors(chreve) gehuysschen van(de) voors(chreve) rente van ses guldens vijff stuyvers erffel(ijck ende jaerlijcxe betael(inghe) der selver noch naerder te verseckeren, soo hebben de voorgenoemde gehuysschen opdraegeren indivisim et insolidum geloeft en(de) geloeven bij desen de selve rente alle ten tijde ende termijn voorschreven wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) inder stadts wissele van Loven los en(de) vrij te leveren ten behoeve als boven et casu quo pignora et tantum obligan(do) et submitten(do) ut supra, met conditien dat die voors(chreve) bekenders de voors(cchreven) rente van vi gul(dens) v st(uyvers) erffel(ijck) sullen moegen lossen ende affquyten tallen tijden hen gelieven(de) teender rreyse, elcken gulden daeraff met xvie. gelijcke guldens en(de) met volle rente, coram Cruyninghen, Willemaerts, xixen. marty anno 1632.

            In de marge.

Is alhier gebleken die originele quictan(tie) van cassatie der rente van 6 - 5 st(uyvers) ts(iae)rs, int witte deser begrepen, mette v(er)loopen der selver, luydende aldus, de capitaele penningen van dese rente van hondert gul(dens) permissie gelde sijn aen mijn als pater van het Collegie Standonck desen 10. feb(ruary) 1695 , consentere vervolgens in het casseren vande selve rente, item kenne voldaen te sijn van(de) verloopen voor vijff jaeren van(de) selve, mits eene somme van achtien gul(dens), en(de) was ondert(eeckent) S. Pain d' Avain, p. Coll. Standonck, et sic vacat, quod attestor.

C. Eeremans.

     Uit dit huwelijk:

     Vertruijen Joannes, () Betekom 21.07.1631 (g. Vande Weser Joannes en De Widt Margareta), 

     Vertruijen Joanna, () Betekom 26.02.1634 (g. Van Vlasselaer Joannes en De Widt Joanna),

     Vertruijen Guilielmus, () Betekom 07.08.1640 (g. Frederick Guielmus en Vekemans Catharina),

     Vertruijen Anna, () Betekom 10.12.1643 (g. Keldermans Adrianus en Verbruggen Anna), 

     Vertruijen Petrus, () Betekom 19.11.1651 (g. Andries Petrus en De Rijck Anna), 

 

De Wit Petrus, XI - XII - XIII (S1282 + S1922 + S3030 + S4946),

 

De Witte Margareta, () Betekom 11.07.1612 (g. Colebonders Petrus en Heugen Margareta), x (niet Bet, W, Rot, ) met Peeters Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Henricus, () Werchter 09.05.1641 (g. Van Vlasselaer Henricus en Verhulst Barbara),

     Peeters Petrus, () Werchter 17.11.1643 (g. Van Houtvin Petrus en Vander Haagen Joanna), 

     Peeters Anna, () Werchter 30.12.1646 (g. Verbeeck Joannes en Vertennen Anna),

     Peeters Lucia, () Werchter 18.08.1649 (g. Verhoeven Andreas Guilielmus en De Runiers Maria), 

     Peeters Maria, () Werchter 10.12.1651 (g. Vertruijen Joannes en Peeters Maria). 

 


 

XI - XII - XIII - De Wit Petrus (S1282 + S1922 + S3030 + S4946), x Betekom 10.08.1632 (g. Roevers Jacobus, Vertruijen Ludovicus en Winnen Joannes) met

Ro(o)vers - Roevers Lucia (S1283 + S1923 + S3031 + S4947). Deze x 2 Betekom 27.06.1646 (g. De Roover Jacobus, Vues Michael en Vander Loock Adrianus) met Andreas Verbrugghen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wit Joannes, () Betekom 22.12.1632 (g. Loots Joannes en De Wit Margarita), x Betekom 12.05.1664 (g. Mertens Joannes, Vanden Loock Adrianus en Jacobs Joannes) met Mertens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Witt Guilielmus, () Betekom 25.04.1665 (g. Mertens Guilielmus en De Witt Barbara),

     De Witt Henricus, () Betekom ...05.1666 (g. Van Vlasselaer Henricus en Claes Elisabeth), 

     De Witte Joannes, () Betekom 19.07.1669 (g. Mertens Joannes en De Roover Lucia), 

     De Witte Andreas, () Betekom 04.10.1671 (g. Verbruggen Andreas en Mertens Joanna), 

     De Wit Adrianus, () Betekom 04.08.1674 (g. Keldermans Adrianus en Laijftoxs Maria),

     De Wit Petrus, () Betekom ...11.1680 (g. De Roover Joannes en Smets ? Elisabeth),

     De Wit Petrus, () Betekom 21.12.1681 (g. Jacobs Joannes en Verhoeven Johanna), 

 

De Wit Barbara, X - XI - XII (S641 + S961 + S1515 + S2473),

 

2. Verbrugghen Andreas, () Betekom 19.12.1647 (g. Maria Blanckaerts en Guilielmus Vrancken). 

 


 

X - XI - XII - Jacobs Joannes (S640 + S960 + S1514 + S2472), () Mechelen P&P 10.07.1633 (g. De Backer Joes en Jacobs Elisabeth), x Betekom 01.05.1657 (g. Cornelius Jacobs, De Roover Joannes en Vanden Loock Adrianus) met De Wit(t) Barbara (S641 + S961 + S1515 + S2473), () (niet W, Rot, Bet, Wez, Wak?, H, Til?, Buk, K, ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobs Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

    

Jacobs Laurentius, () Betekom 09.12.1657 (g. Laurentius Van Nin en Maria De Witte), + Betekom 09.12.1657,

 

Jacobs Andreas, () Betekom 02.12.1658 (g. Andreas Verbruggen en Anna Vande Sande),

 

Jacobs Joannes, X - XI (S756 + S1236), () Betekom 13.08.1660 (g. De Wit Joannes en Catharina Jacobs),

 

Jacobs Anna, () Betekom 26.07.1663 (g. Nicolaus Van Remunde en Anna Van Meerbeeck), x 1 Mechelen P&P 07.01.1705 (g. Jacops Joannes en Bustin Petrus pr) met Gouvaerts Guilielmus, x 2 Betekom 17.07.1708 (g. Janssens Egidius, Claes Laurentius en Pirco Paschasius) met Petrus Janssens, kinderloos, akte i.v.m. erfenis hieronder bij broer Joannes,

 

Jacobs Adrianus, IX (SS20 + S480), () Betekom 12.07.1666 (g. Adrianus Lijftocx en Anna Verheyen),

 

Jacobs Guilielmus, () Betekom 26.02.1669 (g. Guilielmus Van Ende en Joanna Van Inde), x Mechelen Jan 09.05.1696 (g. Lents Petrus en Van Leuven (?) Jacobus) met Wellens - Welles - Welts Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Adam, () Mechelen P&P 16.06.1697 (g. Kuijkens Adam en Catharina), 

     Jacobs Joannes, () Mechelen P&P 16.06.1697 (g. Wilis Joannes en Bellekens Gummara), 

     Jacobs Anna, () Mechelen P&P 16.05.1698 (g. Vande Velde Philippus en Bulles Anna),

     x Betekom 20.09.1721 (g. Rumoldus Baesel en Bartholomeus Persoons) met Petrus Baumans,

     deze x 1 Mechelen OLV 19.01.1708 (g. Branson Guilielmus en Bouwmans Petrus) met Maria Serneels - Cerniels,

     Jacobs Maria, () Mechelen P&P 18.12.1700 (g. Bullens Michael en Teurfs Maria), 

     x Betekom 11.09.1730 (g. Petrus Jacobs en Cornelius Wauters) met Joannes Wauters.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom