Voorouderlijst De Witte alias Van Breezyp Aert 

 

Witte (de), De Wite, (de) Wit(h), (de) Witt, Switten

Bijnaam voor iemand met wit/licht haar of huidskleur.

of/en

Breezyp Van

Naam uit brede + zijpe.

en/of

Bressem Van, Van Bressen

Familienaam uit de plaatsnaam Breissem in Kumtich (Vlaams-Brabant).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVIII - XIX - XX - De Witte alias Van Breezyp Aert (S + M), ° ca. 1410, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Witte alias Breezyp Willem, XVII - XVIII - XIX.

 


 

XVII - XVIII - XIX - De Witte alias Van Breezyp Willem (S + M), ° ca. 1440, x 1 met Kathelijne Van Dieve (deze mogelijk x 1 met Van Wesembeeck Simon), x 2 met Margriete Walschaerts, deze x 2 met Willem Van Dieven (deze is wellicht een telg uit het Van Dieve-geslacht).

 

Wil 1946 fo 111:
- Jan Troye es man van leen van seven dagmael, waervan een dm vercregen es van Jan Van Dorne
- 12 aug 1468: Willem Van Dieven certificeerde op den eedt die is als man van leen Lodewijck Roelants heer te Wiltsele dat hij hout een zeker stuck lants leengoet ontrent vier bunder
- 4 apr 1474: Willem De Witte Aertsone hout te leene van heer Loijck Roelants seven dagmaelen lant ten Dorne gelegen onder Herent
- 3 nov 1522: Willem De Witte Willemsone van wege Katharina Van Dieve sijn huijsvrouwe ‎(moeder)‎ heeft ontfangen na dooder hant wijlens Willem De Witte sijn vaders de hellicht van seven dm lants gelegen ten Doorne opt Rueken
- op dezelfden dag heeft Gielis Wants wijlen Peeters sone die hij hadde van Lijsbetten Switten sijn huijsvrouwe insgelijckx ontfangen na dood als voors van Willem De Witte sijns ooms dander hellicht
- 14 dec 1523: Gielis Wants derft de helft van seven dm aen Willem De Hont x Lijsbeth Vandeneijnde deen helft en Sebastiaen Vanderhofsstadt voor dander helft, ende sijn alsoo den voors Willem De Hont voor sijn voors huijsvrouws wegen, ende vanwegen Jacop ende Jooris De Witte gebrueders voor dander hellicht daerinne gegicht, die de voors Lijsbethen Vandeneijnde inde geheel hellicht voors haer tocht bekint hebben, ende de voors Willem & Sebastiaen voors hebben elck van hunder hellicht hulde gedaen.
RTS1628 fo 187:
- 8 dec 1489: Willem De Witte zone wijlen Aerts heeft ontvangen bij overgoedinge ende opdraechte wijlen Anthonis Van Winghe een moelen met alle haeren toebehoorten alsoe die te Wechmael gelegen es tot zijn behoef en tot behoef van Margriet we wijlen Willems Van Dieven
- 21 mei 1511: Vranck De Witte zone wijlen Willems heeft ontvangen tot zijnen behoef ende tot behoef van Willem ende Aerden De Witte zijn broeders, aengaender eender hellicht ende tot behoef van Margrieten Wasschaerts we wijlen Willems Van Dieven, voor heur leefdage aengaende die ander hellicht die moelen te Wychmaele metten strome ende metten vischerije van Mandeborch tot aen Maesgrecht, metten chijnse ende toebehoorten derselver gelijck den voers wijlen zijn vader die met die voors Margriet Wasschaerts gehoven heeft, doenden den voers Vranckx hieraf behoirlijcke hulde en eedt van trouwe
- 24 jul 1520: Jan Van Dieven tot behoef van hemzelf ende tot behoef van Willem zijn broeder zonen wijlen Sijmons ontfanckt het recht vander hellicht vander moelen te Wijchmael metten strom ender metter vischgerije van Mandeborch tot aen Maesgrecht, metten chijnsen ende toebehoorten der selven, Sijmon wijlen Van Dieven zijnen vader verstorven bij doode Margriete Wasschaerts moeder wijlen Symons voers ende grootmoeder des voors gebrueders
op dezelfde dag ontvangt Jan Van Dieven na de dood van zijn vader de voors hellicht vande meulen van Wijchmale tot behoef van hem en van zijn broer Willem
- 26 aug 1521: Vranck De Witte ontvangt voor hem en zijn broers alsulcken gedeelte als hem ende Willem zijn broer verstorven is van Aerde wijlen De Witte huens brueder vande moelen te Wechmale
- 20 sept 1521: Jan en Willem Van Dieven gebroeders, zonen wijlen Symons, derven tvierdendeel vanden moelen met alle zijn toebehoorten die die Van Dieven competeren gelegen te Wechmale te weten strome & vischgerije van Mandeborch tot beneden aen Maesgrecht aan Vranck De Witte tot behoef van hem en van zijn broer Willem De Witte
- 12 dec 1534: Willem De Witte bij doode wijlen Vranck De Witte zijn vader, heeft te leene ontvangen voor hem en voor zijn broer Lodewijck De Witte het vierendeel vanden moelen te Wijchmale metter strome ende visscherijen
op dezelfde dag heeft den voors Willem mits doode en aflijvigheijt als voor ontvangen die hellicht van een vd vande voors moelen tanderen tijden vercregen tegen Jan ende Willem Van Dieve kinderen Symons wijlen Van Dieven
- 8 jan 1542: Willem De Witte Vranckxsone heeft gederft de hellicht hem competerende soe hij seijde in een vierendeel vande moelen te Wijchmale
item dezelfde heeft nog gederft die hellicht vander hellicht van een vd vanden selven molen metten chijnsen daertoe behoorende behalven dat in dese guedinge niet begrepen en es een stuck erven bij hem gederft open voers dach aen Bernaert Van Meerbeke, aen Jan Van Wesenbeke geheeten Symons x Marie Van Canthem, deselve gederfde goeden opde selve commeren daer mede die belast waeren ten tijde vander aflijvigheijt van wijlen Vranck De Witte zijns vaders ende der we wijlen Willems De Witte
- 7 jan 1543: Jan Van Wesenbeke geheeten Symoens x Marie Van Conthem hebben gederft de goeden metter heerlijckheijt ende chijnsen daertoe behoorende aan Peeter Van Espent sone wijlen Jans tot behoef van Kathlijne, Johannen en Lysbetten Switten kinderen wijlen Lodewijcks De Witte bij naderschap, ierst vuijten broode Paesqijn Van Putteghem we des voers wijlen Lod gedaen wesende ende den voers Peter Van Espent heeft als voorganger der voerschrijven Katlijne als sterfelijcke person wesende van des leene, alleene tot heuren ende heuren sustere behoef gedaen behoerlijcke hulde ende eedt van trouwen ...

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ? De Witte Aert, XVI (M),

 

Switten Cathlijn, XVI - XVII - XVIII,

 

De Witte Vranck, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Willem, x met Lijsbeth Van Mechelen,

     De Witte Lodewijck, x met Paeschijne Van Puddegem, 

 

De Witte Willem, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Jacob, x met Elisabeth Van Maelcot,

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Lodewijck,

     De Witte Jan,

     De Witte Aert,

     De Witte Sebastiaen,  

     De Witte Anna, x met Adriaen De Medegreve,

     De Witte Jan,

     De Witte Barbele,

     De Witte Vranck,

     De Witte Philips, 

     De Witte Hendrick, 

 

3. Van Dieve Jacob,

 

Van Dieve Jan,

 

Van Dieve Sijmon, x met ...

      Uit dit huwelijk:

      Van Dieve Willem,

      Van Dieve Jan. 

 


 

XVI - ? De Witte Aert (M), ° ca. 1510, x met ... Van Elsbroeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Witte Jacop,

 

De Witte Maria, x met Sebastiaen Vanderhofstadt,

 

De Witte Hendrick, (onder voorbehoud) XV (M). 

 

 

 

XVI - XVII - De Colmer Willem (S), ° ca. 1470, x met  Cathlijn De Witte - Switten.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Colmer Willem.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Colmer Lijsbeth, x met Jan De Scrijnmaker,

 

De Colmer Barbele, x met Anthonis De Kepper,

     Uit dit huwelijk:

     De Kepper Maria, x 1 met Vincent Vercouteren, ° ca. 1530, x 2 met Jacob Van Aerschot alias Vermeulen,

 

De Colmer Marie,

 

De Colmer Margriet, ° ca. 1500, x 1 met ... Leemans, x 2 met ... Leerbels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Leemans Jan,  

     2. Leerbijls Meyrs, x met Simon Schots,  

     Leerbijls Lijsbeth, x met Mathijs Smeets,

     Leerbijls Barbele, x met Anthonis De Pelsmaker,

 

De Colmer Willem, XV - XVI.

 


 

XV - De Witte Hendrick (M), ° ca. 1540, x 1 met Anna Winnepennincx, x 2 met Catharina Aurogge (M). Deze x 2 met Anthonis De Schrijnmaker (fs Steven x Digna Van Winge) en x 3 met Jan sr Fobelets.

 

Henrick De Witte x Anna Winnepenninckx verkopen een half dm lants aende Schijthage ‎(Geert Van Boeschot, meester Lambrecht De Berthoz, de Groenen Weg)‎ ende dat in plaetse van centen om bij de rentemeester etc ...
R1604 fo 39v: 14 feb 1567:
Jan Kerckmans als procuratie hebbende van Katherijne Van Hoovelde sijnder moedere ende Elisabeth Kerckmans sijn sustere x Henrick Van Kessel verkopen aan Henrick ende Jacop De Witte gebroeders, een stuk land in Rotselaer boven het sluijse en verbinden huis en hof opt ruitersvelt.
R1604 fo 42v: 15 juli 1568:
Hendrik De Witte x Anna Winnepenninck verkopen aan Rombout Verspicken x Anne Van Hallebeecke een half dm lant opt Rotselaersevelt aenden voetwegh, Anne Vandenberghen de Groenen Wegh ende Anna Van Kelfs.
Anno 1608: Catlijn Aurogge legateert aen de kinderen Jaspar, Peeter en Maria De Witte geleyckelijck te deylen ...
aan Anthoon Stoffels sone Peeter en aen Goris De Witte Jaspersone
cfr volgende tekst: accoordt S+D der erffgenaemen Peeter Vogels
- het gezin Bloems: Nicolaes, Jan, Hendrick, Cathlijne, Adriaenken, Aerdt en Anneken x Jan Thillaerts
... bekendt mits desen minnelijck gescheyt & gedeylt te hebben & ook geaccordeert te sijn tegen die erffgenaemen van Gooris & Cathlijn Aurogge, te weten Jaspar ende Peeter De Witte, ende Peeter Stoffels als man ende momboir van Maria De Witte, suster der voors. gebroeders voor hun paert & deel van de landen alleenlijck & enquel van bempden off renten hun gesuccedeert & verstorven bij doot & afflijvigheijt van wijlen Peeter Vogels ....

Ida De Witte dochtere wijlen Hendrick alias Luijskens x Jan Capellemans (?) verkopen aan Jan VDP x Digna Aurogge drije vd bempts gelegen opde oude Demer.

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters:

In de akte vernemen we dat Catharina Ourogge als inwoonster van Rotselaar, een eerste keer gehuwd was met Henricus De Witte en een tweede maal met Anthonius De Sc(h)rijnmaeker, van haar eerste man 3 kinderen behield, met name Jasper, Peter en Maria De Witte, maar bovenal dat zij de dochter was van wijlen Arnoldus Ourogge. En dit allemaal anno 1587 ! Dergelijke gegevens zijn in parochieregisters van die tijd eigenlijk niet te vinden...

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7868, folio 228r°, akte dd. 12 april 1587.

Transcriptie.

Item Catharina Ourogge filia quond(am)

Arnoldi, vidua Henrici quond(am) De Witte,

         pronunc uxor Anhonii De Scrijnmaeckere

S(olvit)     cum consensu et interesse eiusd(em) sui mariti

co(m)moran(tes) in Rotselaer, in p(rese)ntia, emanci-

pavit Jasparu(m), Petrum et Mariam De

Witte, suos liberos, quos a dicto suo p(ri)mario

marito, retinvit a pane suo modo debito,

quo facto Vekemans junior recond(uxi)t,

 coram Duffle, Loenis, ap(ri)lis xxiia.

Vrije vertaling (vatbaar voor verbetering).

Item Catharina Ourogge, dochter van wijlen

Arnoldus, weduwe van wijlen Henricus De Witte,

tegenwoordig echtgenote van Anthonius De Scrijnmaeckere,

Betaald     inwoonster van Rotselaar, heeft met akkoord en in het belang

van haar voorschreve man, in aanwezigheid (van de schepenen),

Jasper, Peter en Maria De Witte, haar kinderen, behouden van haar voorschreven eerste man, geėmancipeerd en uit den brode gedaan,

wat door Vekemans junior wordt bevestigd,

verleden voor (schepenen) (van) Duffle, Loenis op 22 april.

Hieronder drie schepenaktes waarin melding wordt gemaakt van Hendrik De Witte en zijn echtgenote Catharina Aurocx, die de dochter is van Arnold. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863, fol. 259v°, akte dd. 14 januari 1580.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera), Cathlijne Ouwrox weduwe dochte(re) wijlen Aerndts met consente en(de) overstaen Henricx De Witte, heurs mans, heeft opgedragen met behoorlijcke verthijdenissen een stuck lants, groot omtrent vijff vierendeelen, gelegen te Rotselaer opden Wijngart, regen(ooten) Jan De Pelsmaker ter eenre, Gert Vanden Berghe ter andere en(de) sheeren straete ter derdder zijden, exp(osito) imp(ositus) Dierick Daemps sone wijlen ... [n.v.] Daemps voor hem zelven ende tot behoeff Cornelies Van Aersschot, zijne huysvr(ouw)e, per mo(nitionem) jure et satis obligan(do), etc(etera), et war(as) op een halster corens erffp(achts) tanqua(m), coram Liedekercken, Luenis, januarii xiiiia.

Item es te weten zoe parthijen v(er)cleerd(en) dat de v(oir)s(creven goeden den v(oir)screven Diericken moeten volghen terstont los ende vrije van allen verloopen lasten daervuyt gaen(de) totnutoe v(er)schenen, tanq(uam) assecutum, coram eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863, fol. 261r°, akte dd. 15 januari 1580.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), etc(etera), Gooris Ourogge ende Henrick De Witte, tot des naerbeschreven es te doen, hebben(de) volco(m)men macht, procuratie speciael ende irrevocabel bevel van Cathlijne Ourocx, zijne huysvrouwe, volgende den instrumente daeraff zijnde, gepasseert voer m(eeste)r Claesen Berwouts als notaris en(de) zekere ghetuygen opden lesten decembris a(nn)o xvc. lxxix, alhier ghethoont ende gebleken, hebben opgedraegen met behoorlijcke v(er)thijdeniss(en) een blocxken lants, groot omtrent een dachmael, ghelegen onder Wesemale, regenooten tsheeren straete ter eenre ende tgoidtshuys van Vrouwenperck ter andere zijden, exp(osito) imp(ositus) Lambrecht Van Meldert zone Jans p(er) mo(nitionem) et satis et waras op sheeren chijns daervuyt gaende, tanqua(m) p(ro)ut, coram Greve Termonde, Greve, ja(nua)rii xva.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7863 fol. 261v°, akte dd. 15 januari 1580.

Item, in p(rese)ntia vil(lici), Henrick De Witte zone Vrancx heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenissen een stuck landts, groot een halff dachmael, gelegen op Daertsvelt, regenooten derffgenaemen Laureys Ingels ter eenre en(de) tsheeren goet van Rotselaer ter ande(re) zijden, exp(osito) [impositus] m(eeste)r Lambrecht Van Meldert zone Jans per mo(nitionem) jure et satis, oblig(ando) et submitt(endo) prout, et war(as) op een halster corens tot een jaergetijde, gefondeert inder kercken van Rotselaer, quytbaer volgen(de) den bescheede daeraff zijnde, tanqua(m) prout, coram eisdem. 

 

Hieronder een akte met vermelding van Henricus De Witte en zijn echtgenote Anna Winnepennincx uit Wezemaal.  Uit de akte blijkt dat hij de zoon is van Judocus (Joos) en NIET van Arnoldus (Aert).  De voorouderreeks is bijgevolg waarschijnlijk ook niet juist.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8224, fol. 48r°, akte dd. 21 oktober 1575.

Item Henrick De Witte sone wijlen Joos als man en(de) momboir van Anna Winnepennincx, woonen(de) tot Wesemale, in presen(tia), heeft bekint ende bekent mits desen bij Marie Vrancx volcomel(ijck) ghelost en(de) affgequeten te zijn alsulcke drije carolusgulden te xx s(tuyvers) tstuck en(de) thien ghelijcke stuyvers erffel(ijck) respective p(er)sonel(ijck) bekint met schepen(en) brieven van Loeven, bij Hen(rick) Ingels ende Margriete Vogels te vier diverssche reysen, te weten(e) te drije reysen telcker reysen twyntych stuyvers en(de) ter iiiier. reysen thien stuyvers erffel(ijck), schellende alzoe der voers(crev)en Marie Vrancx ende alle haere naecomelinghen en(de) goeden daer aff quyte, promitten(...) ? nullatenus alloqui sed semp(er) sat(is) erga quoscu(m)q(ue) prout in forma, coram eisdem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Witte Anna, ° ca. 1570, x met Sebastianus Lechij, fs Mr Vranck Lechij en Catharina Van Crieckingen,

     Uit dit huwelijk:

     Lechij Elizabeth, (°) Rotselaar 02.11.1613 (g. Lechy Joannes en De Witte Elizabeth),  

 

2. De Witte - De Will Petrus, x (niet Rot, Wez, DD, ) met Foblets Maria, Bet+,

Een stukje levensgeschiedenis van Petrus De Witte en Maria Foblets met dank aan Paul Peeters. Je vindt het onder de KLIK bij 1 en 2. 

 

In de volgende aktes wordt melding gemaakt van Petrus De Witte en Maria Foblets.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7524, folio 69r., akte dd. 14 juli 1636.

Item m(eeste)r Jeronimus Van(den) Steen, procureur, etc(etera), tot des naebeschreven staet te doen, volcomentlijcken gemachticht sijnde met speciale procuratie, hem gegeven bij Peeter De Witte en(de) Maria Foblets, gehuyschen, en(de) Adriaen Van Nijverseel, woonen(de) bynnen Rotselaer, voorden not(ari)s m(eeste)r Liebrecht Van(den) Berghe en(de) seckere getuygen opden ixen. meert 1635, alhier gesien en(de) geblecken, in presen(tia), etc(etera), heeft inder v(oor)s(chreve) qualiteyt bekendt wel en(de) deuchdelijck schuldich te sijne aen Hendrick De Brier, woonen(de) tot Rotselaer, present en(de) accepteren(de), sesse carolus guldens te twintich stuyvers Brabants tstuck en(de) vijff gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, alle jaer opden ixen. meert te v(er)scheynen en(de) te betaelen, daeraff dierste jaer van betalinghe geweest is den ixen. meert anno xvic. sessendertich en(de) inde stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere, mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, inne gestelt oft naermaels inne te stellen in futurum quolibet assecutum et ad mo(nitionem) pignus infra leucam valens dupl(um) et tant(um) obligan(do), etc(etera), in forma, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rente van sesse rinsg(uldens) vijff stuyvers erffelijck alteyts sal moeghen gequeten woorden alst den v(oor)s(chreven) constituanten goet duncken en(de) gelieven sal teender reyse teghen den pen(ninck xvien. en(de) met volle rente, consenteren(de) die v(oor)s(chreven) geconstitueerde vuyt crachte sijnder v(oor)s(chreve) commisie tot naerder vasticheyt der v(oor)s(chreve rente en(de) jaerlijxe betalinghe der selver int maecken van mainmise over seker blocxken erffve, groot ontrent drije virendeelen, geleghen tot Rotselaer voors(chreven), ter plaetsen ghenoempt Vaeken, regen(oten) sheeren straete ter ier., Jan Van Inthaudt ter iier., Simon Hollemans ter iiier. en(de) die Broeckstraet ter iiiier. sijden, item over een blocxken, groot ontrent een dachmael, genoempt den Vogelsanck, geleghen oner Rotselaer, ter plaetsen ghenoempt aen(den) Rantsberch (?), regen(oten) derffgenamen Adriaen Briers ter ier., tClooster Bosch van Vrauwenperck ter iier., die gemeyne heyde ter iiier., Ingelbiert Briers ter iiiier. en(de) Simon Hollemans v(oor)s(chreven) ter ver. sijden, geloven(de) Ph(i)l(ip)s Hollandts, vuyt crachte der v(oor)s(chreve) procuratie geconstitueert sijnde bijden v(oor)s(chreven) Adriaen Van Nijverseel, den v(oor)s(chreven Peeter De Witte en(de) Marie Foblets als borghen van(de) v(oor)s(chreve) borchtochte alteyts costeloos en(de) schaedeloos tontheffen en(de) tindemneren, obligan(do), etc(etera), in forma, coram Livens, Dilbeeck, julii xiiii., 1636.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus De Wit en Maria Foblets. De akte bevat geen datum, maar de voorgaande akte dateert van 24.04.1637 en de volgende is gedateerd op 27.0.04.1637). De akte gaat over een kwijting van een erfelijke rente van 9 guldens en 7 ½ stuuvers, die zij veschuldigd waren aan Joannes Janssens en Maria Foblets.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 135r., akte tussen 23 en 28 april 1637.

Item Jan Janssens, hem sterckmaecken(de) voor Marie Foblets, sijne huysvrauwe, in presen(tia), etc(etera), heeft bekindt en(de) geleden, kindt en(de) leydt midts desen, aen hem bij Peeter De Wit en(de) Marie Foblets, gehuyschen, gelost, gequeten en(de) affgeleydt te sijne midts eene somme van penninghen de qua satis alsulcke neghen rinsg(uldens) vii ½ s(tuyvers) erffel(ijck) mette v(er)loopen van dijen als die voors(chreve) gehuyschen, aen(den) v(oor)s(chreven) Jan Janssens personnel(ijck) bekendt heeft en(de) bij mainmise geaffectert sat op een twee halff boenderen landts, geleghen onder Rotselaer, schelden(de) alsoe den v(oor)s(chreven) De Wit en(de) v(er)obligerde goeden van(de) v(oor)s(chreve) rente volcomentlijck quyte, promitten(tes) nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque obligan(do), etc(etera), consenteren(de) inde cassatie van(den) registre en(de) erffbrieven daer aff sijnde, cor(am) ... [n.v.].

 

De Witte Jaspar, x (niet Rot, ) met Vanden Berge Maria,

In deze akte (met dank aan Paul) maakt men melding van Gaspar De Witte en zijn vrouw Maria Vanden Berghe, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 55v., akte dd. 1 december 1632.

Item Jan Brugmans tot des naerbes(chreven) staet te doen, onwederoepel(ijck) geconstitueert sijnde met procuratie, hem gegeven bij Jaspar De Witte en(de) Marie Van(den) Berghe, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, voor den not(ari)s Ph(i)l(ip)s Hollandts en(de) sekere getuyghen opden xxixen. novembris 1632, alhier gesien en(de) gebleken, in p(rese)ntia, etc(eter)a, heeft bekendt ende geleden, kendt en(de) lijdt mits desen deuchdel(ijck) schuldich te sijn aen Peeter De Raymaecker, p(rese)nt en(de) t' s(elv)e accepteren(de), derthien carolus guldens v st(uyvers) erffel(ijcke) rente, alle jaer opden vijffden jan(ua)ry te v(er)schijnen en(de) te betaelen, d(aer)aff d' eerste jaer van betaelinghe sijn sal den vijffden jan(ua)ry a(nn)o xvic. en(de) vierendertich en(de) inder stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere mindere oft meerdere pen(ningen) en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futurum quolibet ass(ecu)tum et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens duplum et tantum, met conditie dat die voors(chreve) consti(tuan)ten de voors(chreve) rente sullen moghen affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse tegen den pen(ninck) xvien. en(de) met volle rente, consenteren(de) tot naerder vasticheyt int maecken van mainmise en(de) int decreet van dijen sonder daertoe te dorven gedaeght oft geroepen te worden, ende naementl(ijck) over een block landts, groot een halff boender, gelegen aende sluyse tot Rotselaer, regen(oten) Jan Pasteels ter ie., de straete in twee sijden, sijnde alleenl(ijck) belast met neghen rinsg(uldens) erffel(ijck) aen s(ieu)r Guilliam Van(der) Heyden, item noch over een dachm(ael) landts, geleghen opt Rotselaeren Veldt, regen(oten) jo(uffrouw)e Waeterdijck en(de) Hans Pols, sijnde belast met ses rinsg(uldens) erffel(ijck) aen Joachim Van Wauwe, item over huys en(de) hoff, groot drije dachm(aelen) onbegrepen, geleghen aen(de) v(oor)s(chreve) sluys van Rotselaer, regen(oten) de straet in iie. sijden, Jan Van Meerbeeck ter iiie. en(de) d' erffgen(aemen) m(eeste)r Jan De Proest, mits welcke voors(chreve) bekentenisse doodt en(de) te nyet gedaen wordt alsulcke bekentenisse van xx r(insguldens) erffel(ijck), bij den voors(chreven) consti(tuan)t tot behoeff des v(oor)s(chreven) De Raeymaecker bekendt den xiien. jan(ua)ry 1629 in hac camera, coram De Greve, Waegemans, decembris ia., 1632.

            In de marge.

Op heden desen xxv. 9bris. 1662 is gecompareert mijn heere Nicolaus Rombaut[s], den welkcen heeft bekent de cappitaele penninghen der rente, int witte deser begrepen, ontfanghen te hebben vuyt handen van Adriaen Stoffels met die v(er)loopen van dijen, van welcke voors(chreven) heere Rombauts heeft transport gehadt Peeter De Raeymaecker in media den lesten jan(uary) 1633, consenter(ende) oversulcx inde cassatie der selver rent, actum ut sup(ra).

 

In de akte maakt men melding van Petrus De Wit sone Henricus en zijn vrouw Maria Fobelets, inwonders van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7526, folio 81r., akte dd. 24 juli 1637.

Item Peeter De Wit sone wijlen Henricx en(de) Marie Foblets, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben indivisim ende insolidum en(de) elck een als principael deuchdel(ijck) bekent schuldich te sijn aen Henrick De Brier sone wijlen Aerts, woonen(de) insgel(ijcx) tot Rotselaer, alhier p(rese)nt en(de) tselve accepteren(de), sesse carolus gul(dens) te xx st(uyvers) Brabants tstuck ende vijff gelijcke stuyvers erffelijcke rente, alle jaere opden opden (!) xxiiiien. july te betaelen en(de) binnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede ende van alle andere impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen, ten behoeve des v(oor)s(chreven) De Brier in toecomen(de) tijden, quolibet assecutum obligan(do) et indivisim submitten(do) ac renuntian(do), etc(etera), prout in amplissima forma, met conditie dat de v(oor)s(chreve) gehuysschen de v(oor)s(chreve) rente van sesse gul(dens) vijff st(uyvers) erfel(ijck) sullen moegen lossen en(de) affquyten tallen tijden alst hun gelieven sal t' eender reyse, elcken gul(den) erfel(ijck) d(aer)aff met sesthien gel(ijcke) gul(dens), loopen(de) munte, en(de) met volle rente, consenteren(de) int maecken van beleyde en(de) mainmise over hen(n)e goederen en(de) int decreet der schepen(en) van Loven sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden then(nen) coste ende naementl(ijck) over sesse vierendeelen landts, gelegen op tScrieck onder Rotselaer, regenooten Jan Vanden Ynde ter eenre, sheeren straete ter iie., sheeren heyde ter iiie. en(de) Ingel Braes ter iiiie. sijd(en), wesen(de) eygen goet en(de) ombelast, midts welcke bekintenisse zoo wordt midts des(en) gerestitueert aen(de) v(oor)s(chreve) gehuysschen alsulcken halff dachmael bempts, gelegen op dOude Demer onder Werchter, als de v(oor)s(chreve) bekinders voerden notaris L. Van(den) Berge den v(oor)s(chrerven) De Brier bij maniere van engagatie (?) in handen hadden gestelt voerde so(m)me van tsestich gul(dens) eens, verclaren(de) d(aer)aen egeen recht oft actie meer te hebben noch te behouden, obligan(do) et submitten(do), coram Borgreeff, Godelinus, julii xxiiii., 1637.

            In de marge.

Transport van dese rente van ses gul(den)s v st(uyvers) erffel(ijck) gedaen bij Henr(ick) De Brier aen Niclaes Van(der) Vorst, h(abetu)r xviii. jan(ua)rii 1655 in media.

Is ghebleken bij acte scabinael, gepasseert oor die schepenen van Rotselaer, als dat dese tegenstaen(de) rente van ses g(u)ld(ens) vijff st(uyver)s is gequeten aen Bartholomeus Peeters door Jan De Smet, innegesetenen van Rotselaer, mede dat die verloopen dijer tot date der selver acte sijn betaelt geweest, actum desen xxiii. meert 1699 et sic vacat.

N. Rombouts.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus De Wit sone Henricus en zijn vrouw Maria Foblets, inwoners van Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7518, folio 5r., akte dd. 27 juni 1628.

Item in p(rese)ntia scab(inorum) Lovanien(sis), et(ceter)a, gestaen Peeter De Wit sone wijlen Henricx en(de) Marie Foblets, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, en(de) hebben indivisim en(de) insolidum bekendt schuldich te sijn aen jo(uffrouw)en Anna, Anthonette, Maria en(de) Barbara Van Horion, gesusters, dochters wijlen jo(ncke)r Jans, daer moeder aff was jo(uffrouw)e Anna Van(der) Vorst, acht carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants t' stuck erffel(ijcke) rente, alle jaer opden xxvii. juny te betaelen en(de) binnen der stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, oock van xe. xxe., ce. en(de) van alle andere impositien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen in toecomende tijden, t' elcken jaere en(de) termijne als schuldt met rechte v(er)wonnen, ob(ligando) et indivisim sub(mittendo) ten behoeve voors(chreven), geloven(de) de voors(chreve) bekenders de voors(chreve) rente van acht rinsg(uldens) erffel(ijck) jaerlijcx indivisim en(de) insolidum wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als boven onder de selve ob(liga)tie en(de) sub(miss)ie, met conditie dat sijl(ieden oft heurl(ieden) naercomelingen de voors(chreve) rente sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden als hun gelieven sal t' eender reysen, elcken gulden erffelijck daeraff met xvi gelijcke guldens, loopende munte, en(de) met volle rente, ende om der voors(chreve) jo(uffrouw)en te bat te v(er)sekeren, soo hebben de voorgen(oempde) gehuysschen geconsenteert int maecken van mainmise over alle henne goeden, alwaer die gelegen sijn en(de) bevonden sullen worden en(de) int decreet der schepen(en) van Loven, sonder daertoe te derven gedaeght oft geroepen te worden t' heurl(ieden) coste ende signantel(ijck) eerst aen en(de) tot een huys ende hoff, gelegen tot Rotselaer aen(de) Drije Linden, groot ontrent onderhalff dachm(ael), reg(eno)ten Willem Foblets ter ie., s' [h]eeren straete ter iie. en(de) iiie. en(de) de wed(uw)e Glaude Masqueliers ter iiiie. sijden.

Item een blocxken landts daertegenover gelegen, groot onderhalff dachm(ael), reg(eno)ten Aert Van Aerschot ter ie., de wed(uw)e Masqueliers ter iie. en(de) s' heeren straete ter iiie. sijden.

Item een halff boender landts, gelegen opt Rotselaeren Veldt, reg(eno)ten de herbaene loopende naer Vrouwenperck ter ie., Anthonis Douwen ter iie., Christiaen Aurocx ter iiie. en(de) jo(ncke)r Aert Van Eynatte ter iiie. sijden.

Item drij vierendeelen bempdts, gelegen int Hellichter Broeck, reg(eno)ten Mijncken Vits ter ie., Hans Lambrechts ter iie.

Item een boender bempdts, gelegen tot Werchter op d' Oude Demer ende den Nieuwendemere, reg(eno)ten) Jan De Voirstere ter ie. en(de) mevrouwe Waterdijcx ter iie.

Item noch drije vierendeel bempdts, tot Werchter gelegen, geheeten den Vijversham, reg(eno)ten Henrick De Meuter, den Demer ter iie. en(de) het Groot Gasthuys ter iiie. sijden, coram Vorst, Berckel, junii xxvii., a(nn)o 1628.

Senten(tiatum) per domicellam Mariam Horrion cum suis, coram Livens, Heyden, septembris xii., 1634.

            In de marge.

Op heden den xxviien. juny 1650 heeft jo(uffrouw)e Maria Van Horion bekent het capitael mette verloopen van dese rente van acht carolusgldens erffelijck ontfanghen te hebben vuyt handen van Goris De Pelsmaecker en(de) Marie De Foblets, promitt(entes) nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque, consenteren(de) alsoo inde cassatie, actum eodem, oircon(den), et(ceter)a.

Marie Le Horion.

 

Hierbij een akte met vermelding van Petrus De Witte zone wijlen Henricus en zijn vrouw Maria Foblets, inwoners van Rotselaar, enerzijds en Claudius Masquelier anderzijds.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 243r., akte dd. 20 juni 1622.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Peeter De Witte sone wijlen Henricx en(de) Marie Foblets, gehuysschen, woonen(de) tot Rotselaer, ende hebben indivis(im) bekindt, gel(ijck) zijlieden bekinnen midts desen, schuldich te zijne Jan Van(den) Panhuyse sone wijlen Isaacx, meyer tot Rotselaer voors(creven), alhier p(rese)nt en(de) tsel(ve) accepteren(de), sesse carol(us) g(u)l(dens) te xx st(uyvers) Brabants stuck en(de) vijff gel(ijcke) stuyvers erffel(ijcke) rente, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xxen. juny date des(er) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven oft tot Rotselaer ten woonhuyse des voors(creven) Jans oft zijns actie hebben(de), te leveren los en(de) vrije van bede, oock van xe., xxe., ce. en(de) van alle ande(re), minde(re) oft meerde(re) penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in toecomen(de) tijd(en), telcken jaere en(de) termijne als schult met rechte v(er)wonnen, obligan(do) et indivis(im) submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et tantu(m) et ad mo(nitionem) pignus valens duplu(m), geloven(de) die voors(creve) gehuysschen die voors(creve) rente jaerl(ijcx) ten termijn(e) voors(creven) wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als voor, los en(de) vrije onder die sel(ve) obliga(ti)e en(de) submissie, consenteren(de) die voors(creve) gehuysschen int maecken van beleyde oft mainmise over hunlieden goeden, alwaer die gelegen sijn oft bevonden sullen worden, sonder daertoe te derven geroepen oft gedaecht te worden, consenteren(de) alsoo inde condempna(ti)e voluntare, gel(ijck) zijl(ieden) hun laeten condempneren midts desen, ende naementl(ijck) op een halff boend(er) landts, gelegen int Rotselaeren Velt, regen(oten) den Vaerenwech, comen(de) van(den) meulen van Vrouwenperck, loopen(de) naer het V(er)brant Hoff, ter ie., derffgen(aemen) Mathijs Verelst ter iie., die Lelieschole ter iiie. en(de) derffgen(aemen) Christiaen Aurocx ter iiiie. zijd(en), belast met twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen Glaude Masquelier, item noch op onderhalff dachm(ael) landt, gelegen aen(de) cappelle, regen(oten) die straete in twee zijd(en), wesen(de) ombelast, met conditie die sel(ve) rente te lossen teend(er) reysen teghen den penn(inck) xvie. en(de) met volle rente, cours en(de) loop hebben(de) in Brabant, coram Maes, Beringhen, junii xx., 1622.

 

De volgende akte levert nieuwe gegevens op. Gaspar De Witte, inwoner van Rotselaar, emancipeert zijn kinderen  Adrianus, Gregorius (Goris), Joannes, Petrus, Catharina, Anna en Maria, die hij behouden heeft van zijn vrouw Maria Vanden Berge.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 421r., akte dd. 9 oktober 1615.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntia scab(inorum) constitutus Jaspar De Witte, co(m)morans

in Rotselar, emancipavit modo debito in for(m)a Adria-

num, Gregoriu(m), Jo(hann)em, Petru(m), Catarina(m), Anna(m)

et Mariam, suas proles, quas retinuit a Maria Van(den)

Berge, sua co(n)iuge, quo facto G. Impens easdem

recoduxit, cora(m) Greve, Nijverseele, octobris 9.,

a(nno) 1615.

     Uit dit huwelijk:

     De Witte Adrianus,  

     De Witte Goris,  

     De Witte Joannes,  

     De Witte Petrus,  

     De Witte Catharina,

     De Witte Anna, 

     De Witte Maria, (°) Rotselaar 08.11.1611 (g. De Witte Petrus en Schellens Elizabeth),

 

 De Witte Maria, XIV (M9503).

 


 

XIV - Stoffels Petrus (M9502), x met De Witte Maria (M9503).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Stoffels Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

    

Stoffels Petrus,

 

Stoffels Anna, x 1 Rotselaar 13.07.1615 (g. Petrus Stoffels, Petrus De Witte en Joannes Vanden Panhuysse) met Sebastianus Hally, + Rotselaar 22.09.1617, x 2 Rotselaar 08.07.1618 (g. Henricus Vande Wouwer, Petrus Stoffels, Joannes Fobleths en Petrus De Witte) met Joachim Vande Wouwer, + Rotselaar kerk 07.12.1629, x 3 (niet Rot, ) met Joannes Moreels,

     Uit dit huwelijk:

     1. Hally Joannes, (°) Rotselaar 12.06.1616 (g. Joannes Fobleths en Susanna Van Haecht), + Rotselaar 08.09.1676,

     x Rotselaar 11.10.1664 (g. Joannes Morrels en Michaem Verryt) met Jaspara Verhasselt, (°) Rotselaar 18.12.1620, + Rotselaar 18.12.1679, fa Henricus en Maria Van Boisschot, fii in Rotselaar,

     2. Van de Wouwer Petrus, (°) Rotselaar 11.10.1620 (g. Ehonisius Serdaens en Anna Lootkens),

     Vanden Wouwer Henricus, (°) Rotselaar 13.02.1622 (g. Joannes Vande Wouwer en Catharina Kerckmans),

     Vanden Wauwer Martha, (°) Rotselaar 02.05.1628 (g. Adrianus Luijcks en Genoveva Vanden Vliet),

     3. Moreels Adrianus, (°) Rotselaar 16.02.1638 (g. Adrianus Stoffels en Catharina Moreels), + Rotselaar 07.12.1691,

     x (niet Rot, ) met Maria Vande Panhuyse, (°) Rotselaar 07.12.1642, fa Gregorius en Jacoba Gooris, fii in Rotselaar,

     Morels Christophorus, (°) Rotselaar 11.08.1641 (g. Christophorus Van Meerbeeck en Maria Paridaens),

 

Stoffels Maria, XIII (M4751),

 

Stoffels Anthonius, + Rotselaar 02.07.1617 adolesc. fs Petrus,

 

Stoffels Adrianus, (°) Rotselaar 09.12.1607 (g. Maria Van Aerschot en Guilielmus ...), + Rotselaar 18.01.1684.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom