Voorouderlijst De Winter Arnoldus

 

Winter (de), De Wintere, (de) Wynter, Winters, Swinters, Swenters, Lewinter, Lewintre, Dewintre, Wintermans

Bijnaam naar het jaargetijde: haarkleur, seizoen waarin de vondeling gevonden werd,

seizoen waarin de marktkramer langs kwam, ...

 


 

XV - De Winter Arnoldus - Andries (S20876 + S31116), ° ca. 1490, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Winter Aert, XIV (S10438 + S15558).

 


 

XIV - De Winter Aert (S10438 + S15558), ° ca. 1520, x met Elisabeth Holemans (S), fa Nicasius.

 

Grootvader Andries De Winter koopt op 29 april 1557 het Eekhovengoed van Simon Van Calster Peeterssone x Joanna van Voesdonck. Het Eekhovengoed betreft 3 bunder winnende land en eussel, die aansluiten bij het Eekhovenbos. Deze drie bunder bestaan uit 2 delen nl 2 bunder die palen aan de erfgenamen De Cuyper en 1 bunder in de Peertstraet
Nog op 29 april 1557 koopt vader Aert De Winter de wederhelft van de Peertseussel, een bunder eussel afgespleten tegen het Eekhovengoed, regenoten het Eekhovengoed, de H. Geest van Nekkerspoel, de erfgenamen De Cuyper en de Leyrikstraat. Hij koopt dit goed eveneens van Simon Van Calster en van Joanna Van Voesdonck.
Op 20 oktober 1687 koopt een andere voorvader het goed, Domien Provinciael.
Nog op 29 april 1557 koopt Aert De Winter Andriessone van Joanna Van Voesdonck ‎(x Simon Van Calster)‎ het Eekhovenbos. Ook dat bos gaat over op zijn zoon Aert ‎(1569)‎ en daarna op zijn dochter Heylwig ‎(1616)‎.
Op 26 mei 1599 komt de wederhelft van de Peertseussel in handen van Heylwig De Winter. Haar broer Aert is dan reeds meer dan 20 jaar afwezig, buytenlants sonder tydinge, dus houdende voor doot. Jonker Jan van der Laen koopt het perceel nog diezelfde dag van haar over. Domien Provinciael zal het goed in 1687 kopen van de kleinzoon van de Jonker.
Erft op 24 mei 1614 het Eekhovengoed na de dood van haer broer Aert.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) aktes die mogelijk nieuwe horizonten opent.  Uit de akte vernemen we immers dat Arnoldus De Winter gehuwd was met Elisabetha Holemans.  Deze laatste had nog een broer Michael Holemans.  Ook werd hierin vermeld dat Heilwigis De Winter, dochter van Arnoldus en Elisabetha Holemans, huwde met Joannes Van Dale / Van Dael.  Daarnaast er nog een Margaretha De Winter, die gehuwd was met Arnoldus Huybrechts, terug te vinden in de link m.b.t. de familie Huybrechts en DeWinter7.  Allicht zijn de families onder DeWinter3 en DeWinter7 nauw aan mekaar verwant.  Mogelijk is Margaretha De Winter ook een kind van Arnoldus en Elisabetha Holemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 175v°, akte dd. 17 januari 1576.

Item Jan De Wintere zone wijlen Jans, woonen(de) onde[r] Keerbergen, oblig(a...), etc(etera), heeft bekint Michielen Hoelemans en(de) Jan(nen) De Roecke als momboirs van(de) ombieiaerde (!) kind(er)en Aerts wijlen De Winte(re), die hij behouden heeft van El(isabe)t Hoelemans, zijn(e) huysv(rouw)e als zij leeffde en(de) zuste(re) des v(oir)s(creven) Michiels, zeven car(olus) g(ulden) te xx st(uyvers), mo(ne)te, etc(etera), p(ro)nunc curr(entis) hered(itar...) redd(itu)s singulis annis ad xvii. ja(nua)rii te betalen(e) et in cambio quite et libere quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus sub Keerbergen vel eo circa val(ens) dupl(um) et t(antu)m et pot(erun)t red(imer)e q(ue)m volver(un)t, v(ideli)c(et) queml(ibe)t d(enari...) exin(de) med(iante)s xvi d(enariis) p(re)d(icti)s cons(imilibu)s ac cum, cor(am) Ketelboete(re), Spira, ja(nua)rii xvii.

            In de marge.

Item Jan Van Dale en(de) Heylken sWinters dochter wijlen Aerdts en(de) van El(isabet) Holemans hebben bekint de capitale penn(ingen) van dese zeven carolus guld(en) ontfan(gen) te hebben van Aerdt Huybrechts als getrouwt hebben(de) Margriet De Wintere, dochter des voirs(creven) Jans, int witte van desen gementioneert, mette verloopen van dijen, consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen et sic vacat, act(um) septembris via., 1604.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, fol. 175v°, akte dd. 17 januari 1576.

Item p(re)d(ictu)s Michael, commor(ans) apud Werchtr(en), oblig(a...) recog(novi)t p(re)d(icto) Joh(annis) De Roecke ad opus p(redictu)m prolium sex flor(ones) car(oli) te xx st(uferos) mo(ne)te, etc(etera), hered(itari...) redd(itu)s singulis annis ad xvii. ja(nua)rii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere, et(ectera), quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(bilia) pignus ut sup(ra) et t(antu)m d(enariis) p(re)d(icti)s cons(imilibu)s ac cum, cor(am) Grave, Spira.

            In de marge.

Item Jan Van Dale en(de) Heylken De Wintere dochtere wijlen Aerdts hebben bekint dese rente van sesse rinsg(uldens) aen hun gelost en(de) gequeten te sijn, consenteren(de) alsoo inde cassatie van desen et sic vacat, act(um) septe(m)br(is) via., 1604.

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Arnoldus De Winter zone wijlen Arnoldus en zijn echtgenote Elisabetha Holemans.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7853, fol. 9r., akte dd. 3 juli 1568.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), Arnoldus De Wyntere f(ilius) quond(am) Arnoldi et El(isabe)t Hollemans, eius uxor, sup(er)p(ortaverun)t cum debita eff(estucatio)ne bona subscripta p(ri)mo videlicet donu(m) unam cum terra arrabili adiacen(...) (?) continen(tes) quinq(ue) jurnalia p(ro)ut sit(am) est apud Groetloo inter bona Anthonii V(er)molen ab una, Nicasii Hollemans ab alia, heredum Cornelii Vand(en) Parte a 3a. et stratam a quarta p(ar)t(ibus), item adhuc unam petiam t(er)re, continen(tes) circiter unu(m) cum dimidio jurnale, sit(am) ibidem in loco, dicto de Langstrate, inter bona Petri Wouters ab una, heredum Michaelis Cuppens ab alia et herstrata(m) a 3a. p(ar)t(ibus), item adhuc unu(m) jurnale prati, sit(am) in loco d(i)c(t)o den Cortten Moorwech, inter bona Michaelis Hollemans ab una, Petri Hollemans ab alia et herstratam a duabus aliis p(ar)t(ibus), item adhuc unu(m) bonnarium prati, sit(am) ibidem inter bona Arnoldi Hollemans ab una, Petri Hollemans ab alia et bekam ibidem laben(dis) a 3a. p(ar)t(ibus), item adhuc tria jurnalia terre p(ro)ut sit(am) est ibidem inter Jo(hann)is Van(den) Calste(re) ab una, mericam ibidem ab alia, Petri Van Hove a 3a. et herstratam ibidem a quarta p(ar)t(ibus), item adhuc domu(m) unam cum curte et suis p(ar)tinent(es) unversis, continen(tes) circiter unu(m) cum dimidio jurnale, sit(am) inter bona Wilh(elmi) Vand(en) Calste(re) ab una, domicelle Juypers ab alia et herstratam a duabus aliis p(ar)t(ibus) exp(osito) et Baerio Taling Willemss(one) et Judoca Busschers, eius uxore, imp(ositi) p(er) mo(nitionem) redd(idi)t et preterea sub novem modiis siliginis, pag(abilis) cum vanno, mensure et pactus Lovanien(sis), hered(itarie) t(re)cens(e) singulis a(n)nis ad tertiam julii p(er)solven(dis) et Lovanii ad domu(m) dicte Baerii deliberan(tes) quite et libe(re) ind(ivisim) et sat(is) oblig(ando) et war(as) sub censu d(omi)ni fundi viginti duobus stuferis Jo(hann)i Vand(er) Goes tanq(uam) promitten(tes) insup(ra) dicti co(n)iuges et cum eis Wilhemus Vand(en) Calste(re) f(ilius) quond(am) Nicolai, co(m)mor(ans) apud Grootloo ind(ivisi)m p(er)solve(re) quite et libe(re) ut sup(ra) quol(ibe)t ass(ecu)t(um) et casu quo pignora et t(antu)m et poter(un)t redime(re) q(ua)n(do) vol(verint) que(m)libet modium exinde median(tibus) triginta sex florenis caroli te xx st(uvers) mo(ne)te curren(tis) tempore dequitation(e) ac cum et p(ri)mi duo, cor(am) Edelhee(re), Liekercken, tertia julii.

 

Hieronder een akte met nieuwe gegevens. De datum van de akte is gebaseerd op de datum van de voorgaande akte. In de akte wordt melding gemaakt van Arnoldus De Winter, zoon van wijlen Arnoldus, en zijn vrouw Elisabetha Holemans. Beiden woonden in Grootlo onder Schriek. Elisabetha Holemans blijkt de dochter te zijn van wijlen Nicasius Holemans. 

“Noch ontfangen vanden pellen met den

wassen lichte tot Nicasius Hoolmans

jaergetyde vyf stuiver”

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7461, fol. 364v., akte dd. 1 maart 1567.

Item Arnoldus De Wintere filius quond(am) Arnoldi et Elizabeth Holemans filia quond(am) Nicasii, eius uxor, co(m)mor(antes) apud Grootloo sub domino Joh(anne) in Scriecke, recog(noverun)t se debe(re) ind(ivisim) Jacobo Vergouwen filio q(uon)d(am) Gerardi, co(m)or(an)ti ap(u)d Haecht, novem aureos denar(ios) d(i)ctos carolusg(ulden) te xx st(uvers) tstuck, hered(itar)ii reddit(us) singulis a(n)nis p(ri)ma martii p(er)solven(dis) et in cambio opidi Lovan(iensis) quite et libe(re) deliberan(te) infut(urum) quol(ibet) ass(ecu)t(u)m ad mo(nitionem) pignus apud Grootloo p(re)d(icto) valens et t(antu)m et poter(un)t redime(re) quondocu(m)q(ue) volver(in)t queml(ibet) den(arium) exin(de) cu(m) et median(tibus) sexdec(im) den(ariis) cons(imilibus) ac cum oblig(ando) et submitt(endo) eisd(em).

 

 

Uit dit huwelijk:

 

De Winter Aert,

 

De Winter Heylwig, XIII (S5219 + S7779).

 


 

XIII - Van Dael - Van Dale Jan (S5218 + S7778), ° ca. 1550, + > 24.05.1614,  x met Heylwis - Heylwig De Winter - sWinters (S5219 + S7779), + > 08.01.1622.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Dael - Van Dale Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Dael Jan, x (niet S, Heist, ) met De Rijck Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Van Dael Elisabeth, (dochter of zus), x Schriek 26.06.1622 (g. Peter Volckaerts en Jan Van Dael) met Michiel Volckaerts, fii in Schriek,

     Van Dael Anna, (°) Schriek 20.12.1609 (g. Eligius De Neve en Anna Bullens),

     Van Dael Jan, (°) Schriek 16.10.1611 (g. Jan Verlinden en Maria Holemans),

     Van Dael Margareta, (°) Schriek 16.02.1615 (g. Peter Van Doren en Margareta Winters),

     Van Dael Helena, (°) Schriek 07.04.1616 (g. Martin Verlinden en Elisabeth Van Dael),

     Van Dael Willem, (°) Schriek 14.10.1618 (g. Jan Van Dael en Catharina Verschuren), + Schriek 21.01.1624,

     Van Dael Theodoor, (°) Schriek 21.03.1621 (g. Theodoor De Vos en Magdalena Geens),

     Vanden Dale Cornelius, (°) Werchter 18.09.1623 (g. Peeters Cornelius en Verlinden Elijsabeth), ex Grootlo,

     Van Dael Maria, (°) Schriek 02.04.1628 (g. Jan Van de Put en Maria Verdonck),

 

Van Dale Magdaleen, XII (S2609 + S3889).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom