Voorouderlijst De Wint Cornelius

 

Wint De, Wind, De Windt, De Weindt, De Winde, De Wijndt, De Wyndt, Wendt

Bijnaam voor iemand 'zo vlug als de wind'.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

RMN5 fo 11: 9 mei 1569:
S+D wijlen Willem De Wint x Anna Verhouven
Willem De Wint voor hem selven, item Barbara De Weent x Willem Van Roije, Catharina De Weent x Jan Van Loeffene ende Anna De Wint x Willem Vlemincx, de voors Willem De Wint met Willem Verhoeven, Peeter De Bruyne ende Jan Van Eijcken als momboiren vande onbejaerde kinderen Willem De Wint daer moeder af es Catharina Vandevelde, allen resp kinderen & erfgen van wijlen Willem De Wint x Anna Verhouven
Barbara De Wint x Willem Van Roije sijn bevallen seker huijs, schuere, stallinge met eenen bogaerde ende drij stucken lants gelegen bij Pelus tusschen derfgen Ambrosius Gevaerts ter eenre, Gielis Verloo alias Bergman ter andere, Peeter Goijvaerts ter derder ende den voors Willem Van Roije ter vierder, Jan Momaerts ter vijfder ende Willem Vlemincx ter zesder zijden, wel verstaende dat de voors Barbara boven desen noch hebben ende behouden sal voor een derdendeel met Catherijne ende Anna De Wint haere susteren voor de twee andere derdedeelen eenen bosch Bakerbosch genoempt tot Waeynaese gelegen tusschen Christoffel Van Roije erffve in twee zijden, Peeter Van Langendonck ter derder ende Peeter Truyens ter vierder zijde, des sal sij Barbara met haere voors twee susteren gehouden zijn te betaelen den voors Willem De Wint heuren broedere de somme van 100 carolus gulden.
RMN5 fo 70v: 8 feb 1574:
Jan ende Gielis De Wint misgaders Elisabeth De Wint x Jan Huijs kinderen van wijlen Gielis De Wint x Magriete Leijns alle gehouwt ende XXV jaeren oudt zijnde hebben opgedragen ten behoeve van hunne moeder heur goedende metten halven tochte heur leefdage lang vijf dagmael bosch het jongh bosch geheeten.

 


 

XIII - XIV - De Win(d)t Joannes, fs Cornelius (S6060 + S9900), ca. 1560-1565, x 1 ca. 1595 met Anna Van Hove (S6061 + S9901), (deze x 1 ca. 1580 ca. met Vereect Jan), x 2 Mechelen Rom 30.06.1588 (g...) met Maria Vandervorst.

 

RMN8 fo 48: 21 jan 1589:
Uitcoop tussen Jan De Wint x Marie Vandevorst tevoren wn Anna Van Hove ter eendre & Anthonis Vereect & Henricus Buelens als wettige momboirs van Lijsken Vereect wijlen Jansdochter daer moeder af was de voors Anna Van Hove ter andere zijde.
RMN8 fo 53v: 27 apr 1591:
Magdalena Sneven x Rombout Remans hebben vercocht aen Janne De Wint tsijnder tochte mitsgaders ter erfelijckheijt van Marie Vandervorst sijnder huijsvrouwe ende oft gebeurde dat de voors Marie quame aflijvig te worden sonder wettige oijr van voors Jan verweckt achter te laten, dat tnaerbeschreven goet alsdan sal volgen op Willeken De Wint Jans voorsone daer moeder af was Anna Van Hove, ierst huijs en hof metten bogaerde dese partijen en goederen bij calengieringe vercregen hebbende van Niclaes Verbiest x Anna Slaeckens.
Brabant cronikel 15/2 p. 25:
BMB: leenboek van Jan Schoofs Claes zoon
- anno niet vermeld: Hendrick Van Puddeghem Willemsone onderhalf dm bempt int Nubroeck
- 5 feb 1593: Jan De Wint verheft als h geestmr van Rijmenam en stelt als sterfman Willem De Wint sone Jans oudt 8 jr.
HCT851 fo 148:

- 12 dec 1535: Jan Vlemincx derft een half boender bempt geheeten den Ouden Ham aan Gommaer Vandermoelen tot behoef van Marie Vandermoelen dochter wijlen Jans
- 12 nov 1549: Adriaen Vandermoelen zone wijlen Jans heeft ontvangen
- 8 aug 1562: Adriaen Vandermoelen heeft opgedragen aan Machiel Van Hove
- 10 jun 1566: Jan Van Hove zone wijlen Jans heeft ontvangen in de naam van Janne, Lijsbethe, Anne ende Catherijen Van Hove al minder van jaeren kinderen wijlen Michiels Van Hove x Anna Sridders een half boender bempt doende vs Jan Van hove zone Jans in den naem van Janne Van Hove zone Machiels hulde
- 27 nov 1606: Jan De Wint met Willem De Wint zijnen zone hebben na de dood van Jan Van Hove oom des vs Willems ontvangen - Willem 22 jr sterfman
- ende want die voors Anna zijne moeder naer dode des vs Jans haer broeder ?
- 24 jul 1641: Peeter Venne ...

KB1165: Fo 82: 19 sep 1628:

Elisabeth Vereeckt Jansdochter daer moeder af was Anna Van Hove we Willem Hollemans voor de tochte gederft tot behoef van haer kinderen verweckt bij den vs Willem haeren man, Willem De Windt Janssone daer moeder af was wijlen Anna Van Hove vanden tweeden bedde.

Willem De Wint ende Aert Hollemans momboirs van de seven minderjarige kinderen van voors Elisabeth Vereeckt

hebben verkocht aan Hendrik Willems x Heijlken Hermans een hofstede, huis, stallinge, schuere etc met twee bunderen land geheeten den Corten Welvaert over den Langen Voort. 

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie betreffende Guilielmus en Joannes De Wint, kinderen van Joannes, inwoner van Rijmenam. Vader Joannes is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde als deze die huwde met Anna Van Hove en Maria Vander Vorst. De akte vermeldt echter niet wie de moeder is. Vader Joannes blijkt de zoon te zijn van Cornelius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7500, folio 28r., akte dd. 14 oktober 1609.

Transcriptie.

Item Johannes De Wint filius quond(am) Cornelii,

co(m)mor(ans) apud Rijmenant, in p(rese)ntia, etc(etera), emancipavit

Guillemum et Johannem De Wint, suos filios, a pane

suo modo debito et consueto, quo facto H. Van Roost

reconduxit, coram Glavimans, Broecke, octobr(is)

xiiiia., 1609.

 

Uit dit huwelijk: ex Rijmenam,

 

1. Vereeckt Elisabeth, x met Hoelemans Wilhelmus,

     Uit dit huwelijk:

     ... 

     Holemans Adriana, () Rijmenam 15.09.1602 (g. Jan De Wint en Anneken Thonis),

     Holemans Joannes, () Rijmenam 15.01.1606 (g. Adriaen Van Kelst en Dinghen Verpoosdonck),

     Holemans Guilielmus, () Rijmenam 30.12.1607 (g. Willem De Wint en Lesken Verbuken),

     Holemans Franciscus, () Rijmenam 01.11.1610 (g. Franchen Verbuken en Lisken Claes),

     Holemans Arnoldus, () Rijmenam 08.12.1613 (g. Arnoldus Hoelemans en Magdalena Maes),

     Holemans Anna, () Rijmenam 16.11.1617 (g. Andries Van Hove en Anna Vereect),

 

2. De Wint Guilielmus, XII - XIII (S3030 + S4950),

 

? De Win Anna, () Mechelen P&P 19.02.1588 (g. Van Ghele Machiel en Sbuijne Lijsbeth),

 

3. De Win(d)t Joannes, meier, () Mechelen P&P 02.07.1589 (g. Van Rommel Gielis en Verhaghen Lesken), ex Rijmenam, x (niet R, K, H, Bon!, Mech, Kamp, ) met Fabius Maria,

Was een tijd koster-schoolmeester te Haacht.

     Uit dit huwelijk:

     De Wint Guilielmus, () Haacht 09.02.1616,

     De Wint Aleidis, () Haacht 13.11.1618,

     De Wint Joannes, () Rijmenam 16.05.1621 (g. Wilhem De Windt en Agnes Arts),

     De Wint Gaspar, () Rijmenam 26.02.1624 (g. Mr Joannes Verhaghen en Barbara Versteveren).

 


 

XII - XIII - De Wint - De Windt Guilielmus (S3030 + S4950), ca. 1575, (x) Rijmenam 01.10.1623 (g. Joannes De Windt en Joannes Daems) met Claes Catharina (S3029 + S4951), + Rijmenam 05.11.1640 vv.

 

KB1165: Fo 82: 19 sep 1628:

Elisabeth Vereeckt Jansdochter daer moeder af was Anna Van Hove we Willem Hollemans voor de tochte gederft tot behoef van haer kinderen verweckt bij den vs Willem haeren man, Willem De Windt Janssone daer moeder af was wijlen Anna Van Hove vanden tweeden bedde

Willem De Wint ende Aert Hollemans momboirs van de seven minderjarige kinderen van voors Elisabeth Vereeckt

hebben verkocht aan Hendrik Willems x Heijlken Hermans een hofstede, huis, stallinge, schuere etc met twee bunderen land geheeten den Corten Welvaert over den Langen Voort.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wint Maria, () Rijmenam 05.08.1624 (g. Jan Verswijvere en Maria Claes),

 

De Wint Joannes, () Rijmenam 14.06.1627 (g. Jan De Windt en Anna Verhaghen),

 

De Wint Joannes, () Rijmenam 09.07.1628 (g. Jan Van den Eijnde en Catharina Peeters), x Keerbergen 17.05.1661 (g. Bosmans Jan en De Wint Guilielmus) met Bosmans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Wint Egidius, () Keerbergen 14.01.1663 (g. Bosmans Egidius n. Egidius sui filius en De Wint Elizabeth),

     De Wint Joannes, () Keerbergen 18.12.1665 (g. Claes Joannes en Rassaert Catharina),

     De Wint Elisabeth, () Keerbergen 13.02.1668 (g. Willems Hendrick en Vermeijlen Elisabeth),

     De Wint (Barbara), () Keerbergen 03.11.1670 (g. Vande Valgaren Joannes n. De Becker Franciscus en Wijndrix Barbara),

     De Wint Adrianus, () Keerbergen 01.10.1673 (g. Van Oosterwijck Adrianus en De Becker Anna),

     De Wint Catharina, () Keerbergen 01.10.1673 (g. Claes Egidius en Hoeijlaers Anna),

 

De Wint Elisabeth, XI - XII (S1515 + S2475), () Rijmenam 14.02.1631 (g. Henricus Vervloet en Elisabeth Reijckx),

 

De Wint Cornelius, () Rijmenam 30.10.1633 (g. Cornelius Van der Auderaa en Maria Van den Eijnde),

 

De Wint Anna, () Rijmenam 09.07.1637 (g. Joannes Van den Eijnde en Johanna Claes),

 

De Wint Catharina, () Rijmenam 18.10.1640 (g. Joannes Bosmans en Catharina Verswijvere),

 

De Wint Clara, () Rijmenam 18.10.1640 (g. Joannes De Punder en Francisca Van Deijssel).

 


 

XI - XII - De Becker Joannes (S1514 + S2474), () Keerbergen 01.03.1626 (g. Daems Joannes en Verbiest Joanna), x Rijmenam 26.11.1652 (g. Guilielmus De Wint en Joannes Cleijnhens) met De Wint Elisabeth (S1515 + S2475), () Rijmenam 14.02.1631 (g. Henricus Vervloet en Elisabeth Reijckx).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Becker Anna, () Rijmenam 02.11.1653 (g. Joannes De Windt en Anna Van Geele),

 

De Becker Maria, () Rijmenam 01.09.1655 (g. Guilielmus De Wint en Maria Van Hove),

 

De Becker Maria, () Rijmenam 01.09.1656 (g. Mr Joannes Van Horebeeck en Maria De Rouck),

 

De Becker Clara, X - XI (S757 + S1237), () Rijmenam 25.10.1658 (g. Joannes Cleijnhens en Clara Van Bierbeeck),

 

De Becker Petronella, () Rijmenam 15.05.1663 (g. Guilielmus De Wint n. Joannes Van der Auwera en Petronella Joostens),

 

De Becker Franciscus, () Rijmenam 18.09.1665 (g. Franciscus De Groef en Maria Hofmans),

 

De Becker Joannes, () Rijmenam 26.03.1668 (g. Joannes Bosmans en Petronella Stuijck),

 

De Becker Petrus, () Rijmenam 08.06.1671 (g. Petrus De Becker en Adriana Vervloesem).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom