Voorouderlijst De Wijngaerder alias Pauwels Jan

 

Wijngaerde(n) Van de(n), Van der Wingaert, Van de(n) Wijn-/Wyngaarde(n), -gaerde(n), -gaart, -gaert, -gaerd(t), Van den Weyngaert, -gaerts, Van de Weijngaerden, Van de Wij-/Wygaert, -gaerden, -gaart, -gerd, Van de(n) Weij-/Weygarde(n), -gaert, -gert, Van den Wyagaert, Van Wijn-/Wyngaarden, -gaerden, Van Wingaarden, Van Wingerden, Van Wynnaerde, Wandwingor, De Wyngaerd(e), -gaert, De Wijngaerd, -gaert, De Wingaert, -gaerde(n), De Weyngaert, De Wygaert, Wijn-/Wyngaard(en), -gaerd(en), -gaert, Wingartz, Winger(t), -gers, Wy-/Wijgaerden, -gaart, -gaerts, -gerde, Wey-/Weijgaart, -gaert(s), ...

Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam 'Wijngaard' (er waren vroeger heel wat wijngaarden in Vlaanderen).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - XVIII - De Wijngaerder alias Pauwels Jan, ca. 1470, x met ...

 

1485-1530: ‎(nu Hans De Wijngaerder bij coope - Lysbeth De Clerck alias Mertens)‎.
Item Merten De Clerck kinderen van enen eusele te Wintbraken geheeten den Opstal tusschen Aert Storms metser goet in deen syde Willems Van Eycken goet in dander syde ende de Demer inde derde syde.
Wer1876/ 2: 1703: Fo 22: De we en erfgen Cornelis Van Roost over mr Aert Van Tongelen wijlen Peeter Paeps wijlen Hendrik Paeps eertyts Jan De Wijngaert voor hem Lijsbeth De Clerck alias Mertens dochter Willems van een eusel te Wintbraecken geheeten den Opstal.
Ontfangen van Aert Van Roost.
Wil1946: fo 49/ 3:
- 13 mei 1487: Wouter Kips heeft na de dood van Wouter in de zijkel ontfangen 25 roeden lants gelegen te Borre op teijnde van tLanckvelt en dat uijt anderhalf dm daer den voors Wouter in de zijkel plach op te staen
- 17 sep 1506: Peeter Van Maelcote heeft ontfangen 25 roeden lants comende aende straete naer Herent.
- 11 aug 1512: Peeter Van Maelcote x Anna Van Meerbeke verkopen 25 r lants aen Hendrik Boen sone wijlen Hendrik alias Schoen Jan & Lijsbeth Vermarcen woonende tot Tildonk
- 31 mrt 1530: Hendrik Boeve alias Schoen jan verkoopt 25r aen Jan De Wijngaerder alias Pauwels
- 15 nov 1549: Jan De Wijngaerder alias Pauwels verkoopt 25 r aen heer Jan Vanderlinden riddere
- 30 mrt 1573: Loijck Vanderlinden sone wijlen Jan Riddere
. . .

- 17 sep 1488: Alijt Huens x Jan Van Brussel met Machtelt Smeets heeft ontvangen na de dood van Jan Huens een dm eusels ‎(Willem Bastuyns)‎
- 9 okt 1523: Jan Brusselmans zone wijlen Jans ende van wijlen Alijt Huens
- 10 feb 1530: Peeter en Jan Imbrechts kinderen wijlen Peeter Imbrechts x wijlen Marie Smeets verkopen het vs dagmael ‎(reg. kinderen wijlen Lauwereijs De Wijngaerd)‎ aan Jan De Schrijnmaker tot behoef van Berbele Vandendriesche dochter Jans.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaerder Kathelijne, ca. 1500, x met Jan Vandendries, fs Jacob,

- 12 jan 1494: Hendrik Huene ontvangt drij dm eusels te Wakkerzeel
- 21 mei 1513: Peeter Huene zone wijlen Hendrick derft aan Aert Hobbouts sone wijlen Franken
- 2 jan 1547: Mathijs Hobbouts sone wijlen Aerts verkoopt aan Jan Vandendriesche zone wijlen Jakobs
- 17 apr 1564: Hendrik Vandendriesche zone wijlen Jans voor hem en voor Jan en Jacob Vandendriesche zijn broeders na de dood van hun vader
- jan 1565: Hendrik, Jan, en Jacop Vandendriesche kinderen wijlen Jan Vandendriesche daer moeder af is Catherijne Swijngaerders derven aan Philip Opten Bergh zone wijlen Jans
- 1 apr 1613: Lijsbeth Opdenbergh we Geert Bollens na de dood van Philips Opdenbergh sterfrvrouw Marie Bollens haer dochter 20 jr.

     Uit dit huwelijk:

     Vandendries Hendrik,  

     Vandendries Jan,

     Vandendries Jacob

 

De Wijngaerder Maria, XVI - XVII,

 

De Wijngaerder Hendrik, XIV - XV - ...

 


 

XVI - XVII - Van Haesenberghe Geert, ca. 1480, x met Maria De Wijngaerder.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Haesenberghe Geert.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Haesenberghe Digne, XV - XVI.

 

 

 

XIV - XV - De Wijngaerder Hendrik, wonend Herent, ca. 1510, x met Anna Leerse.

 

- 1545: Tvoorste Mastensele houdende drij boender heeft gehuert Henriq De Wijngaerder.
- 17 jun 1577: Hendrik en Merten De Wijngaerden gebrueders, kinderen wijlen Henrik ende Anna Leerse, verkopen twee vijfde delen van een vijfde deel van drij bunderen bempt onder Betekum aen Jan Van Aerschot x Lijsbeth Leerse
- 20 nov 1586: Jan Van Aerschot zone wijlen Aerts bij dode Lijsbeth Leerse heeft ontvangen voor hem voor die tochte en tot behoef van Margriet Leerse zijn zwagerinne ende Anneken Vanderbiest zijn dochters dochter voor derfelijkheijt twee vijfste delen
- 14 mrt 1606: na de dood van Jan Van Aerschot haer grootvader.

 

Onderstaande aktes met  dank aan Paul Peeters

Hieronder een transcripties van twee opeenvolgende schepenakten, met vermelding van Henricus en Martinus De Wijngaert (De Wijgaerder), beiden zonen van Henricus (en van Anna Leerse). De lening van 32 guldens, die oorspronkelijk door Martinus De Wijngaert werd aangegaan bij Guilielmus De Raymaecker, werd voor het resterende gedeelte (25 guldens) overgenomen door zijn broer Henricus. Martinus overleed dus vr 23.01.1589. De schuld werd uiteindelijk op 23.01.1617 vereffend door Joannes De Wijngaert en Joannes De Wortelaer, resp. zoon en schoonzoon van Henricus De Wijngaert en N. Schrijns. Henricus De Wijngaert overleed dus vr 23.01.1617.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7481, akten dd. 23.01.1589.

Transcriptie folio 145v

Item Guillae(m) De Raymake(re), in p(rese)ntia, etc(etera), heeft

gecedeert ende getransporteert, cedeert en(de)

transporteert midts des(en) Henr(ick) De Wijngaerde(re)

sone wijlen Henr(ick), woonen(de) te Werchte(re), alsulcke

obligatie van xxxii eens, diewelcke

Mert(en) wijlen De Wijngaerde(re), broede(re) des v(oer)s(creven)

Henricx, onder zijn(e) handtteecken bekindt heeft  In de marge.

S(olvi)t.

Transcriptie folio 146r

gehadt schuldich te zijn(e) den voers(creven) Guillae(m) De

Raymake(re) in date ixa. decemb(ris) 1578, met

het recht van mai(n)mise, p(ro)clamatie en(de) anderssints

bijd(en) v(oer)s(creven) Guillae(m) opde goed(en) des v(oer)s(creven) Merttens

gemaect ten selven rechte mette costen d(aer)omme

geres(en), cor(am) Luenis, Liebrechts, januarii

xxiiia., 1589.

Item die v(oer)s(creven) Henr(ick) De Wijngaerde(re), in p(rese)ntia,

heeft bekindt schuldich te zijn(e) den voers(creven) Guillae(m)

De Raymake(re) vijffventwintich carolusg(uldens) eens

ende dat als reste vand(er) v(oer)s(creve) obligatie, soe

van het principael als van(de) costen ter cautien

van dijen geresen, gelovende die v(oer)s(creven) Henr(ick)

die selve xxv den v(oer)s(creven) Guillae(m) te betalen

ten termijn(e) naerbes(creven), te wet(en) te Paesschen

naest(comen)de twelff rinsg(uldens) thien st(uyvers) ende te

Sinxen daernaer volgen(de) gelijcke twelff rinsg(uldens)

ende thien stuyvers, telcken termijn(e) als schult

met rechte v(er)wonnen oft vierthien dagen

onbegrepen naer iegel(ijcken) der v(oer)s(creve) termijn(e) te

betalen(e), obligan(do) et submitt(endo) ac renu(n)t(iando) in for(ma)

met alsulcke conditie dat ingevalle die v(oer)s(creven)

Henr(ick) inde voers(creve) betalin(ge) gebreckel(ijck) wordt

bevond(en), dat die selve Guillae(m) die goeden

des v(oer)s(creven) Mertens en(de) Hen(rix) sonder recht ofte

In de marge.

S(olvi)t.

Ick Guillam

De Raeymake(re)

zone Guillams

kenne ende

lijde mij van

dese somme

van xx s(tuyvers),

te vollen bet(aelt)

te sijn en(de) die

ontfanghen uyt

handen Janne De

Wijgaerder

en(de) Janne De

Wortel(er) als

erffgenamen

Henricx De Wijgaerder, act(um)

des(en) xxiiien. januarii 1617.

                     Giellam De Reymaker.

Transcriptie folio 146v

vonnisse sal mog(en) vercoopen ende te goeden(e),

daertoe die zelve Henr(ick) midts des(en) den selven

Guillae(m) is authoriseren(de), cor(am) eisd(em).

 

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, folio 104r, akte dd. 15.11.1575.

In bijlage een akte (foto en transcriptie) met vermelding van Henricus De Wijngaerder alias Pauwels, zoon van Joannes en wonende te Herent.

Transcriptie.

Item Henr(ick) De Wijngaerd(er) al(ia)s Pauwels zone wijlen Jans,

woonen(de) te Herent, oblig(a...) ? heeft geloeft en(de) geloeft mits

desen m(eester) Jan Belleno, licen(tiaet) inden rechten, vier r(insgulden)

twelff st(uyvers) eens t(er) saken eensdeels van v(er)dinghden

coren en(de) eensdeels van costen d(aer)omme ged(aen),

tusschen dit en(de) den ien septembr(is) naistcomen(de)

te bet(aelen)e tanq(ua)m ass(ecutu)m, eisd(em).

            In de marge.

S(olvit).

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Henricus De Wijngaerder, wonende te Herent, zoon van Joannes en weduwnaar van Anna Liers (Leerze).  In de akte vernemen we dat Anna Leerze zijn eerste vrouw was.  Zij verleed haar testament op een niet nader vermelde datum voor de schepenen van Herent.  Henricus droeg een bos van een half bunder onder Tildonk, de Steyne Brugge genoemd, over aan Rolandus Staes, zoon van Joannes. In de rand wordt Martinus De Wijngaerder als zoon van Henricus vermeld.  In de randvermelding staat ook een afkorting die me (voorlopig) niet duidelijk is, nl. silis..

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, fol. 399r., akte dd. 30 april 1575.

Item Henrick De Wijngaerde(re) zone wijlen Jans, woonen(de) te Herent, zoe inde name van hem zelven als vuyt vermoegen vand(en) testamente ende vuyterste(n) wille van Anna wijlen Liers, zijnd(er) yerster huysvrouwe, gepasseert voe(r) schepen(en) van Herent opten ... [n.v.], mits den welcken hem volcomen macht tot des naebescreven is, te moegen doen zoe hij vercleerde, heeft opgedraegen met resche ende rijse een stuck boschs eygengoets, groot omtrent een halff boende(re), gelijck tselve gelegen is tot Thildonck tusschen de goeden sheeren van Brecht in iie. zijd(en), Jan Boone al(ia)s Schoe(n)ians ter iiie. ende dblock, geheeten de Steyne Brugge, ter iiiie. zijden, et bonif(icavi)t in dictis bonis Rolandum Staes f(ilius) quond(am) Joh(annis, hiis interfuerunt Goerts, Wils, tamq(uam) scabini Lovanien(sis) et allod(ii) cons(ortes), item Petrus Moons locum tenens vil(lici), etc(etera), et Berwouts, similiter allod(ii), qui hec rogan(tes), quod faciunt coram quibus satis obligan(do) et submitten(do) et waras voe(r) vrij eyghen eyghen goet, belast alleenlijck met een hal(ster) en(de) een half mol(evat) rocx erffelijck aen(de) poerte des godsh(uys) van Percke tamq(uam) prout, actum aprilis ultima.

         In de marge.

Item Henricus promisit in hiis p(re)stare Martinum De Wijnaerde, suum filium, q(uo) ipse ad mo(nitionem) has legisop(er)as ratificavit et siles. p(er)mission(em) faciu(n)t, coram eisd(em).

 

Hieronder twee opeenvolgende akten van dezelfde datum, waarin melding wordt gemaakt van Henricus De Wijngaerder en zijn reeds overleden echtgenote Anna Leerze. Voor zover ik de eerste akte begrijp, heeft Henricus De Wijngaerder krachtens het testament van zijn overleden echtgenote, op 10 maart 1557 verleden voor Henricus Van Molenbeeck, pastoor van Herent en notaris, en voor zekere schepenen van Herent, een land, eigen goed (dus geen leen of cijnsgoed) van ongeveer een bunder, gelegen onder Tildonk in het Groot Kelfstervelt, palende aan het leprozenklooster van Terbank te Leuven ter eendere, de erfgenamen van wijlen Willem Lederbijls ter andere, het Cleykelfstervelt ter derdere en de Heerstraat ter vierdere zijden, overgedragen aan Jacobus Cluppels sone Nicolaas en zijn echtgenote Anna Lederbijls.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 130v., akte dd. 10 oktober 1569.

Item Henricus De Wijngaerde(re) f(ilius) quond(am) Jo(hann)is vigore testame(n)ti Anne quond(am) Leerze, eius uxoris, dum vixit passat(um) xa. m(ar)tii a(n)no xvc. lvii coram d(omi)no Henrico de Molenbeecke, curato de Herent, notariio, et certis scabinis de Herent, sup(er)p(ortavit) cum cespite et ramo dimidiu(m) bonnariu(m) terre allodialis p(ro)ut absq(ue) reprehensione mensure, sit(am) est apud Thieldonck in loco, dicto tGroot Kelfstervelt, inter bona monasterii de Banco leprosoru(m) ab una, heredum Wilhelmi quond(am) Lederbijls ab alia, locum dictum tCleykelfstervelt a 3a. et herstratam a quarta partibus et bonificavit in dictis bonis Jacobum Cluppels filium Nicolai et Annam Lederbijls, eius uxorem, jure allod(ii) tenen(tes) et posseden(tes), hiis interfuerunt Bucq, Goerts, scab(inis) Lovan(iensis) et allod(ii) cons(ortes), item Coster, Berckel, sil(icite)r allodii consort(es), qui hec rogan(tes) coram quibus sat(is) oblig(ando) et war(as) pro vero allodio inoverato p(ro)ut et est sciendum p(ro)ut dictus Henricus declaravit cum denaeriis p(ro)venie(n)tibus ex venditione p(er) dictorum bonor(um) redimet quatuor florenos caroli fabrice eccl(es)ie de Wezemale, act(um) x. octobris.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7854, fol. 131r., akte dd. 10 oktober 1569.

Item es te weten(e) hoewel de voirs(creven) Henrick tzelve goet overgegoet heeft voer eygen goet, zoe es nochtans conditie geweest zoe vore men namaels bevonde tzelve goet chijs goet te zijne, zal staen ten laste vand(en) coopere van heerlijcke rechten en(de) anderss(in)ts alsdan te gelden(e), cor(am) eisd(em).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaerder Merten,

 

De Wijngaerder Henrick, XIII - XIV - ...,

 

De Wijngaerder Lijsbeth, x met Jan Schellekens.

 


 

XII - XIII - XIV - XV - XVII - Van de Wijgaerde Henricus (S4448 + ...), ca. 1540, x met ...  Schrijns (volgens een onderstaande akte zou deze Schrijns eren onecht kind zijn van Jan De Wijngaerder, haar schoon(groot)vader).

 

"Henrick de Wijgaerder huijs ende hoff groot drij dachmael en noch drij dachmaelen bempts sijn eijghen belast met xxii stuuvers tsjaers ende huert vijff bunderen soe lant als bempt, hebbende eene ploech, twee peerden, vier koijen, drij veersen, een vuelen".

 

Aarschot 145 fo 75:
- 17 jun 1577: Hendrik en Merten De Wijngaerden gebrueders, kinderen wijlen Henrik ende Anna Leerse, verkopen twee vijfde delen van een vijfde deel van drij bunderen bempt onder Betekum aen Jan Van Aerschot x Lijsbeth Leerse
- 20 nov 1586: Jan Van Aerschot zone wijlen Aerts bij dode Lijsbeth Leerse heeft ontvangen voor hem voor die tochte en tot behoef van Margriet Leerse zijn zwagerinne ende Anneken Vanderbiest zijn dochters dochter voor derfelijkheijt twee vijfste delen
- 14 mrt 1606: na de dood van Jan Van Aerschot haer grootvader
- 9 sep 1644: Maijken en Clara Vandencasteele dochters wijlen Francois hebben verheven na de dood van Anna Vanderbiest hunne moedere Carl Robaulx voorganger.
SAL 6340/ B: bedezetting werchter 1597:
87. Hendrik De Wijngaerder huijs ende hof groot drij dachmaelen noch drij dm bempts sijn eijgen ende huert vijf bunderen soe lant als bempt, hebbende enen ploegh, twee peerden, vier koijen, drij veersen een veulen
Wer1851: 17 feb 1582:
Geraert Leerse van Betekom gemachtigt door zijn zuster Margareta Leerse we Willem Van Aerschot ‎(Lier)‎ heeft bekend schuldig te zijn .. op gronden van erven naergenoempt aen Henrick De Wijgaert ende Remeys Van Thienen als toesienders ende de naeste vande kinderen wijlen Daniel Ingelborghs ende Maria Schryns de somme van 644 gl.
Wer1847: Fo 72: 9 feb 1593:
Willem Dries x Lijsbeth Van Bovenbeeck verkopen aan Willem Schrijns en Hendrik De Wijngaerder als momboirs van de kinderen wijlen Daneel Ingelborgh x Marie Schrijns een erfel rente.
AVT2: 25 feb 1674:
Guilliam De Wortelaer, 64 jr, verklaart dat ontrent een ‎(?)‎ maant geleden ter tyde als Jan De Wijngaert woonachtig tot Werchter ende Maria Van Langendonck woonachtig tot Haecht sijn ondertrout geweest om tsamen te comen tot houwelijckschen staet, aenden eerw heer pastoir van Werchter heeft te kennen gegeven dat de voors bruijdegom ende bruijd sonder maegschap sijn inden vierder graet, .. dat hij D van sijne moeder heeft horen seggen hoe 2 gesusteren geweest sijn ‎(..)‎ genoempt naer ‎(..)‎ este onthouden .. ende dander
? getrout geweest met Daniel Ingeborghs ende met Henrik De Wijngaert sonder weten mette welcke ? oft Hendrik De Wijngaert is getrout geweest ..
ende dat van Hendrik De Wijngaert ende Schrens sijne huijsvrouwe soude voorts gebrocht zijn Jan De Wijngaert grootvader van voors bruijdegom, ende den voors Daniel Ingelborghs met sijne voors huijsvrouwe soude voorts gebrocht hebben Geraert Ingelborgh den grootvader van Maria Van Langendonck tegenwoordigh bruijt wiens moeder was Maria Ingelborghs den voors Geraerts dochter ende alsoo den voors comparant nijet van ijmant anders vant selve maegschap heeft horen spreken als van sijnde voors moedere die bij avonturen wel soude geabuseert comen geweest hebben want hem C noijt boom of staeten heeft gesien, noch oock noijt S+D gesien te hebben, noch eenige schrift waeruit tselve maegschap soude connen gethoont worden

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Wijngaerder en zijn zuster Margaretha, die gehuwd was met Joannes De Wortelaer (Worteleers), beiden kinderen van wijlen Henricus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 424v., akte dd. 19 oktober 1615.

Item in presentia villici, gestaen Jan De Wijgaerder voor deene hellicht ende Jan De Wortelaer, als getrouwt hebbende Margriete De Wijgaerder, suster des voors(chreven) Jans, beyde kinderen en(de) erffgen(aemen) wijlen Hendricx De Wijgaerdere, hebben opgedragen met behoorlijcke verthijdenisse drije dachmaelen landts, gelegen onder die prochie van Herent, regenot(en) den wech, genoempt den Rayer Wech, ter ie., derffgenaemen m(eeste)r Jans Blocquerye, nu mijn heer Pulle, ter ii., derffgenaemen Raes De Rijck ter iii., exposit(o) impositus est iure hereditario jonck(er) Charles Jan Van Pulle ten behoeve van heere Richardt Van Pulle, riddere, etc(etera), per monit(ionem) et satis den voors(chreven) opdragheren oblig(ando) et submitt(endo) se suaq(ue) et waras daerop dat dit parceele is mede pandt van eene corenrente aenden voors(chreve) heere Pulle, die mits desen voor het aenpaert der opdrageren, etc(etera), in hunne respecte compt te cesseren, ende voorts bij voor hen en(de) henne voorsaeten, niet belast noch veralieneert, eisd(em).

 

Uit dit huwelijk::

 

De Wijngaerder Margaretha, XI - XIII - XIV - XVI (S1985 + S2005 + S4395 + S12395 + S38907),  

 

De Wijngaerder Joannes, XII - XIII (S2224 + S4776 + S4808 + S4840).

 


 

XI - XIII - XIV - XVI - Worteleers Joannes (S1984 + S2004 + S4394 + S12394 + S38906), 1570, x met Margaretha De Wijngaerder (S1985 + S2005 + S4395 + S12395 + S38907).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Worteleers Joannes .

 

Uit dit huwelijk:

 

De Worteleer Henricus,

 

Worteleer Catharina, () Haacht 13.07.1603,

 

De Worteleer Anna, x (niet W!, ) met Van Bostraten Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Bostraten Joannes, () Werchter 20.09.1626 (g. De Worteleer Joannes en Van Bostraten Elijsabeth),

 

De Worteleer Willem, x Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Goris Margareta, deze () Werchter 09.02.1620 (g. Luimoi Goswinus en Lauwers Elijsabeth), x 1 (niet W, ) met Guilielmus Ingelborchs, x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Henricus Goris en Arnoldus Van Tongelen) met Van Leemput alias Cools Jan, fs Jan en Catharina Van Langendonck,

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Willem De Wortelaer.

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Catharina,  x Werchter 14.06.1655 (g. Van Tongelen Petrus en Arnoldus) met Lauwers Petrus, fii in W,

     Ingelborchs Livinus, () Werchter 14.10.1641 (g. Guilielmus Doxs n. Livinus Segers en Barbara Van Essche),

     2. Van Leemput Henricus, () Werchter 02.04.1644 (g. Arnoldus Van Tongelen n. Stroob en Barbara Van Esch n. Goris Anna),

     x Werchter 16.03.1668 (g. Joannes Van Langendonck en Petrus Lauwers) met Maria Van Langendonck,

     () Werchter 03.02.1647 (g. Martinus Van der Linden en Maria Van Hove), fa Joannes en Anna Van Hove,

     Van Leemput Maria, () Werchter 26.05.1647 (g. Adrianus Brugmans en Maria Ingelborchs),

     x 1 Werchter 16.02.1670 met Joannes Wauters (pachter hoeve Veldonk), x 2 Werchter 30.03.1677 met Joannes Verstraeten,

 

De Wortelaer Petrus,

 

De Worteleer Ludovicus, erfgenaam van bovenstaande ouders, daarom nog geen zoon,

 

De Worteleer Remigius, X (S992 + S1002), ca 1615,

 

De Wortelaer Lucia, XII - XIII - XV (S2197 + S6197 + S19453), () Werchter 10.04.1618 (g. Stoop Petrus en Van Lantrop Lucia),

 

De Wortelaer Cosmas, () Werchter 19.07.1620 (g. Cosmas Dnus de Blaesvelt en Crabbe Joanna),

 

De Worteleer Jan,  x > 1639 (niet W, ) met Rix Anna,  deze x 2 (niet W, ) met Holemans Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Worteleers Joannes, x Werchter 16.07.1656 (g. De Worteleers Guilielmus en Schrijns Guilielmus) met Van Bostraeten Anna.

     Worteleers Henricus, () Werchter 01.05.1639 (g. Joannes Ingelborchs en Lucia Worteleers),

     Worteleers Guilielmus, () Werchter 10.07.1641 (g. Guilielmus Wijngaerde en Jacobina Wouters),

     x Werchter 24.11.1665 (g. Fobelets Wilhelmus en Van Roost Cornelius) met Anna Fobelets, zijn dochter Maria x Joannes Bruijnincx,

     Worteleers Bartholomeus, () Werchter 07.02.1644 (g. Petrus Vermijlen n. Bartholomeus Rixs en Joanna Ver...ngen),

     2. Holemans Catharina, () Werchter 10.06.1646 (g. Wilhelmus De Worteleer n. Joannes Iwant ? en Catharina Luijten), x Werchter 22.11.1667 (g. Abraham Rix en Judocus Bruijnincx) met

     Petrus Wouters, () Werchter 08.02.1643 (g. Petrus Van Bostraten en Barbara Van Hove), fa Petrus en Maria Van Hove.

 

 

 

XII - XIII - De Wijngaerder Joannes (S2224 + S4776 + S4808 + S4840), x (niet W, ) met Lucia van Lantrop (S2225 + S4777 + S4809 + S4840), 1583-1592, + voor 12.06.1637.

 

Wer1874: Fo 422:

- 12 okt 1495: Lauwereijs Wouters sone wijlen Goorts heeft ontvangen een half bonder land opt Sollevelt

- 6 jul 1517: meester Joorijs Wageniers clockgieter x Lijsbeth Wouters

- 20 mei 1549: jouffr Kathlijne Wouters alias Van Mechelen in deijlinge tussen heur en Lijsbeth Wouters heur suster ende momboiren van Adriaen Steylaerts sone Jans gevallen een half bonder land opt Sollevelt

- 28 sept 1573: Adriaen Stylaerts zone wijlen Jans heeft na de dood van Joiffr Kathelijne Wouters alias Van Mechelen sijnder moijen ontvangen een half bonder land

- 20 dec 1593: mr Wouter Remigy gemachtigt van de momboirs van Maijcken Stylaerts 14 jr, dochter Adriaens, heeft te leene ontvangen

- 6 aug 1607: het half bonder land wordt verkocht aan Waelrant Van Lantrop

- 21 nov 1616: Jan De Wijngaerde x Lucia Van Lantrop heeft na de dood van Walrant Van Lantrop te leene ontvangen een half bonder land opt Sollevelt en verkoopt aan Jacques Smets sone Gysbrechts

- 13 nov 1617: Jacques Smets vernadert aan Jan Van Lantrop zone Walrants  ende Maria Hollemans zijn wettige huijsvrouwe

- 9 feb 1643: Maria Hollemans we Jan Van Lantrop verheft Christiaen Van Rijmenant voorganger

- 2 apr 1674: sr Peeter De Raeijmaker na de dood van Maria Hollemans heeft verheven

- 28 jan 1679: Martinus Smets na doode sr Peeter De Raeijmaker heeft ontvangen te leene

- 9 mei 1689: Peeter Mommens x Anna Van Hougaerden kopen het voors half bunder land met het huijs daerop staende gelegen te Kerkhoven

- 5 mei 1732: De proprietyt van het voors half bunder lants met het huijs is bij coop gecomen aan Maria Hoegaerden & Jan Verswijver voor de tochte

op last van een erfelijke rente van 400 gl cap gereserveert uit de coopsomme ten behoeve van Antoon Van Leemputten.

Wer1849/1: Fo 18 (7 april 1626):

Jan De Wijngaerder x Lucia Van Lantrop hebben opgedragen de hellicht van een derde deel van een boender int Biesbroecken (Machiel Van Langendonkc) ten behoeve van Willem Serneels x Barbara Van Hove.

Wer1849/1: Fo 21 (7 april 1626):

Jan De Wijngaerder x Lucia Van Lantrop hebben opgedragen zeker huis en hof met zijne toebehoorten gelegen op de plaetse geheeten Demerstraet (Jan Van Hove, Jeroen Van Hove) aan Jan Van Hove sone Hendrickx ende sijn wettige huisvrouwe ende Jeroen Van Hove eensgelijckx sijn wettige huisvrouwe. 

 

Deze aktes (met dank aan Paul Peeters) maakt melding van Joannes Van Lantrop en Joannes Wortelaers (De Wortelaer) als voogden van de minderjarige kinderen van Joannes De Wijngaerden en Lucia Van Lantrop. Joannes Van Lantrop is de broer van Lucia Van Lantrop.  Joannes De Wortelaer was allicht gehuwd met Margaretha De Wijngaerder en dus schoonbroer van Joannes De Wijngaerder.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7901, folio 125r., akte dd. 12 augustus 1639.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven nabescreven gestaen s(ieu)r Jacques Desmarlier, als rentm(eeste)re van(de) Collegie van(de) Paus alhier binnen Loven, heeft bekent en(de) geleden, zoe en(de) gel(ijck) hij bekent en(de) lijt bij desen, van Jan Van Lantrop, meyer van Werchtere, en(de) Jan Wortelaers, beyde als momboirs van(de) ombejaerde kinderen wijlen Jan De Wijngaerdere en(de) Lucia Van Lantrop van opten iersten 7bris. 1637 ontfangen te hebben die so(m)me van tweehondert carolus guldens eens in redemptie en(de) affquytinge eender rente van tweelff gulden) x st(uyve)rs erffel(ijck), bijden v(oor)s(creven) Jan De Wijngaerdere en(de) Lucia v(oor)s(creven) aen(de) v(oor)s(creve) collegie bekent voer meyer en(de) schepen(en) deser stadt opden xen. meert 1617 in dese camere, promittens nullatenus alloqui sed semper satis si quid minus et waras erga quoscumq(ue) oblig(ando) et submitt(endo) in forma, consenteren(de) inde cassatie der v(oor)(creve) brieven, zoo en(de) gelijck die selve worden gecass(eer)t bij desen, coram geloven(de) de v(oor)s(creven) s(ieu)r Jacques Desmarlier dese tegenwoirdige quitantie te doen lauderen en(de) approberen bij de heeren proviseurs en(de) president der v(oor)s(creve) collegie ter manissen der v(oor)s(creve) momboirs, oblig(ando) et submitt(endo) propriam personam et bona in forma cum renun(ciatie) (?) privilegio huius universitatis et omnibus aliis quibuscumq(ue), coram Borchgreef, Ceyssens, Corselius, augusti xiia., 1639.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop. Volgens de akte woonde het echtpaar te Beertvondere onder Werchter. Ik vraag me wel af of de griffier zich niet vergiste en dat het Geertsvonder moet zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7522, folio 279r., akte dd. 1 maart 1634.

Item, in p(rese)ntia, etc(eter)a, gestaen Jan De Wijngaerde en(de) Lucia Van Lantrop, gehuysschen, woonende tot Beertvondere onder Werchter, hebben elck int besundere en(de) een voor al bekent en(de) bekennen mits desen deuchdelijck schuldich te sijn aen Jaecques De Jonghe en(de) Elizabeth Boykens, gehuysschen, woonende te Mechelen, alhier p(rese)nt en(de) t' selve accepterende, tweeentsestich carolusg(uldens) te xx st(uyvers) t' stuck en(de) thien gelijcke stuyvers loopende munte, erffel(ijcke) rente, jaerlijckx op date deser te v(er)schijnen en(de) in deser stadts wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije, etc(eter)a, in futurum quolibet assecutum et tantum ob(ligando), sub(mittendo) ac ren(untiando) indivisim prout in forma, signanter praedicta Lucia sen(atus) cons(ulti) vell(eiani) et auth(entica) si qua mulier de eo certiorata et ad mo(nitionem) pig(nus) inf(ra) leuc(am) valens, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijde sal moghen gequeten worden met duysent gelijcke guldens eens, gelijck die voors(chreve) bekenderen bekennen op heden van(den) v(oor)s(chreven) Jaecques De Jonghe ontfanghen te hebben en(de) met volle rente, ende tot beter vasticheyt der selver rente, soo consenteren die voors(chreve) bekenderen int maecken van beleyde en(de) mainmise over henne meuble en(de) immeuble goeden en(de) int decreet van dijen sonder voorgaen(de) daegement en(de) specialijck over hen huys en(de) hoff metten boomgaert, landt en(de) bempdt, groot ontrent ses boenderen, al bij malcanderen geleghen tot Beertvonder voors(chreven), v(er)claeren(de) t' s(elv)e goedt alleenl(ijck) belast te sijn boven sheeren chijns met xxv g(uldens) erffel(ijck), eisdem ia. martii 1634.

            In de marge.

Is gebleken bij twee quit(an)tien, die. [lees : dierste] in date 14. feb(ruary) 1660, en(de) d' andere 16en. meert 1696, dat Jaeques De Jonge Cornel De Jonge de hellicht van dit cappitael van duysent guldens heeft ontfangen en(de) Petronel Maelpen beneffens Adriaen De Coninck hebben ontfangen de wederhellicht van tselve capitael met de verloopen en(de) dat vuyt handen van Aert Van(den) Berghe en(de) Jan Coens en(de) Jacop Van(den) Berge met consent in de cassatie et sic vacat, hac xxia. martii 1696.

 

Hierbij een akte met enige informatie over de familie van Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop. De structuur van de akte is niet zo eenvoudig. De plaatsing van een interpunctie is hier dan ook meer dan belangrijk. Lucia was reeds overleden.  Joannes De Wijngaert en zijn zoon Walrandus maken zich sterk voor hun dochter en zuster Maria De Wijngaert, die gehuwd was met Adrianus Viskens. Namens de andere kinderen van Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop traden Joannes Van Lantrop en Joannes De Worteleer als voogden op. Beide voogden waren ooms van de kinderen. Joannes Van Lantrop, meier van Werchter, was de broer van Lucia. Joannes De Worteleer was gehuwd met Margaretha De Wijngaert, zuster van Joannes. Maria De Wijngaert is waarschijnlijk dezelfde als degene die ook huwde met Guilielmus Reyers.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7524, folio 351r., akte dd. 27 maart 1636.

Item, in p(rese)ntia villici, etc(etera), gestaen Jan en(de) Walrandt De Wijngaerde, met Jan van Lantrop en(de) Jan De Worteleer als momboirs van(de) kinderen des v(oor)s(chreven) Jan Van Lantrop Wijngaerde, bij hem behouden van Lucia Van Lantrop, naer v(er)mogen van zekere acte van authorisatie, hen desen aengaen(de) tot v(er)coop van goeden g(ene)ralijck v(er)leent bij de wethouderen van Werchter, wesende in date 4a. martii lestleden, ondert(eeckent) A. Van Schutteput, alhier verthoint, mede die v(oor)s(chreven) Jan en(de) Walrandt De Wijngaerde hen sterckmaecken(de) voer het paert inden naerbes(chreven) bosch, competeren(de) Marie De Wijngaerden, dat sij en(de) Adriaen Viskens, haeren man, altijt sullen approberen, bij manisse hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een stuck bosch metten houtte d(aer)op staen(de), groot ontrent een boen(der) o(n)begrepen der maten, gelegen onder Betecum, ter plaetse geheeten ter Hulst, regen(oten) derffgen(aemen) Jan Neys ter 1e., Hendrick Vervarent ter 2., Michiel Crabbeels ter 3e. en(de) Adriaen Peeters ter 4e. zijden, expos(ito) soe is d(aer)inne gegoidt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Jaecques De Jonge, schipper tot Mechelen, soe voer hem als tot behoeff van Lijsbeth Boelkens, sijn(e) huysvr(ouw)e, et satis p(re)dicti transportantes indivisim obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, et waras op ontrent een(en) stuyver chijns als op allent recht d(aer)op vuytgaen(de), ende is te weten dat den v(oor)s(chreve) bosch is publyckel(ijck) op hoogen v(er)cocht, den palmslach voer seven hond(er)t r(ins)g(uldens) eens boven ettel(ijcke) hoogen, d(aer)op gestelt volgens de conditie d(aer)van gehouden bijden not(ari)s m(eeste)r Peeter Van Leempoel, tot Mechelen resideren(de) op den 18. jan(ua)ry lestleden, waer van sij v(er)coopers bekennen bijden v(oor)s(chreven) cooper gecontenteert te sijn, item verclaeren die v(oor)s(chreve) v(er)coopers dat sij den v(oor)s(chreven) cooper te goede comen inde pontpenn(ingen), ter saecken van desen te v(er)schijnen totte so(mm)e van thien stuyvers eens, coram Lievens, Borchgreeff, 27a. martii 1636.

 

Hier volgt een erg INTERESSANTE akte, maar ik denk dat er iets loos is met de afstamming van Joannes De Wijngaert, tenzij de griffier zich vergist zou hebben. De akte is een vrij complex geheel, waarbij men twee keer moet nadenken en nalezen. Ik ga proberen het uiteen te zetten. Er zijn twee partijen, enerzijds de familie van Joannes De Wijngaert en zijn vrouw Lucia Van Lantrop, anderzijds de familie van Elisabeth Paeps, in eerste huwelijk met Joannes Vanden Berghe en in tweede huwelijk met Joannes Stroobants. En hopelijk vergis ik me niet.

Joannes De Wijngaert staat hierboven als zoon van Henricus (en N. Schrijns), maar in de akte staat dat hij de zoon is van Hubertus/Huybrecht. Vergissing griffier of andere vader ?

De eerste partij bestond uit :

-     Joannes De Wijngaert, weduwnaar van Lucia Van Lantrop, optredende voor het vruchtgebruik (Lucia maakte haar testament op 22.04.1627 voor notaris Hubertus Van Hove te Werchter, maar moet alleszins overleden zijjn na 23.07.1728, de doop van haar dochter Lucia).

-     Joannes De Wortelaer (vermoedelijk dezelfde als die getrouwd was met Margaretha De Wijngaert en dus schoonbroer van voornoemde Joannes).

-     Joannes Van Lantrop (vermoedelijk dezelfde als die getrouwd was met Joanna Maria Holemans en dus broer van voornoemde Lucia).

      Deze Joannes trad ook op namens Walrandus en Maria De Wijngaert ingevolge volmacht, hem verleend voor notaris Libertus Vanden Berghe op 22.06.1637 (de griffier vergist zich hier in de akte, want hij schrijft Waelrant en Marie Van Lantrop, maar even verder heeft hij het over Guilliam en Henrick De Wijngaerden, broeders van de voorschreve Waelrants en Marie).

Voornoemde Joannes De Wortelaer en voornoemde Joannes Van Lantrop traden op als voogden langs vaders- en moederszijde van de (waarschijnlijk nog minderjarige) Guilielmus en Henricus De Wijngaerden. Walrandus, Maria, Guilielmus en Henricus waren allen kinderen van Joannes De Wijngaerden en Lucia Van Lantrop en zij werden dus vertegenwoordigd door Joannes De Wijngaert en Joannes Van Lantrop voor de naakte eigendom (de proprieteyt). Als voogden werden deze laatsten hiertoe gemachtigd op 04.03.1636 door de wethouders van Werchter.

De tweede partij bestond uit :

-     Elisabetha Paeps, weduwe van Joannes Vanden Berghe, en haar tweede man Joannes Stroobants voor het vruchtgebruik (tochte).

-     Adrianus (meerderjarig), Arnoldus, Anna, Elisabetha en Maria Vanden Berghe voor de naakte eigendom (erfelijkheid), allen kinderen van voornoemde Joannes Vanden Berghe en Elisabetha Paeps.

Joannes Stroobants had namens de tweede partij bij openbare verkoop (met zitdagen op 11, 22 en 29 mei 1637) een pachthof te Werchter en 5 bunders en 3 dagmalen land onder Betekom gekocht. De goederen werden gekocht met akkoord van Joannes Paeps (alias Van Eycken) als voogd van de kinderen (halve wezen) van Elisabeth Paeps. Die voogd moet een broer geweest zijn van Elisabetha Paeps. De meerderjarige Adrianus Paeps maakte zich ook sterk voor zijn minderjarige broer en zusters. Joannes Paeps stelt zich borg voor de koop. Elisabetha Paeps en haar meerderjarige zoon Adrianus Vanden Berghe, hun sterkmakende voor de andere kinderen, beloven Joannes Paeps schadeloos te stellen indien het zou mislopen.

In de akte is geen sprake van kinderen van Joannes Stroobants en Elisabetha Paeps. Noch in Wercher noch in Betekom vind ik van dit echtpaar kinderen terug, wat laat vermoeden dat dit huwelijk kinderloos bleef.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525, folio 69v., akte dd. 13 juni 1637.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers ende schepen(en) van Loven naerbebes(chreven) gestaen Jan De Wijngaerden sone wijlen Huybrecht, soo voer sijnen tochte als in sijn(en) eygen(en) naeme vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen van seker testament, hem gemaeckt bij wijlen Lucia Van Lantrop, sijne huysvr(ouw)e, voorden notaris m(eeste)r Huybrecht wijlen Van Hove, tot Werchter resideren(de), en(de) sekere getuygen opden xxiien. april 1627, voerde proprieteyt, item Jan De Worteler en(de) Jan Van Lantrop, mede vuyt crachte en(de) naer v(er)moegen van sekere procura(ti)e, hem gegeven bij Waelrant en(de) Marie Van Lantrop voerden notaris L. Van(den) Berghe in date xiien. juny lestleden, item den sel(ven) Jan De Worteler en(de) Jan Van Lantrop als geedde momboiren van Guilliam en(de) Henrick De Wijngaerden, broeders des v(oer)s(chreven) Waelrants en(de) Marie, alle kinderen en(de) erfgenaem(en) van(den) v(oer)s(chreven) Jan De Wijngaerde en(de) Lucia Van Lantrop, den selven De Worteler en(de) Lantrop tot desen gebruycken(de) d' auctorisatie, hen verleent en(de) gegeven bij wethouderen van Werchter in date vierden meert 1636, onderteeckent A. Schutteput, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoirl(ijcke) verthijdenisse zeecker pachthoff, schuer, stalle, boomgaert als landt, al aen een tot Werchter v(oer)s(chreven) gelegen, regen(oten) tsheeren stra groot tsaemen vijff boenderen en(de) een halff dachmael, regen(oten) tsheeren straete ter eenre, een weechstraetken ter tweeder, den H(eyligen) Geest van Bethekem ter derdere, den heere van(der) Bruggen ter vierdere sijden, Jan Van Eycken ter ver., Jan Boits ter vie. en(de) Jan Scrijns ter viier. sijden, item noch vijff boenderen drije dachmaelen lants, gelegen tot Bethekem onder den heere van(der) Bruggen, regen(oten) de herbaene ter eenre, de Keystraete ter tweedere, seker straetken aldaer ter derdere, den v(oer)s(chreven) heere vander Bruggen ter vierdere en(de) Henrick Adriaens ter ver. sijden, expos(ito) impos(iti) sunt Elisabeth Paeps weduwe wijlen Jans Vanden Berghe, nu gehouwt met Jan Stroobants, voerde tocht, Adriaen, Aert, Anna, Elisabeth en(de) Marie Vanden Berge, haere wettige kinderen, voerde proprieteyt, per mo(nitionem) et satis, etc(etera), et waras conform de conditien, bespreeck ende voerwaerden, daerinne begrepen, gehouden bijden notaris m(eeste)r Liebrecht Van(den) Berghe, respectivel(ijck) opden xien., xxiien en(de) xxixen. may lestleden, als wanneer de kersse is vuytgegaen opden v(oer)(schreven) Jan Stroobants en(de) tsel(ve) goet aen hem gebleven, welcken coop den v(oer)s(chreven) Adriaen, Aert, Anna, Elisabeth en(de) Marie Van(den) Berghe voerde proprieteyt, en(de) Jan Stroobants en(de) Elisabeth Paeps, gehuysschen, hen(ne) schoonvader en(de) moeder, voerde tochte, met consente desselffs Jans Stroobants en(de) Jan Paeps al(ia)s Van Eycken, hen(ne) respective schoonvaeder en(de) moederlijcken geedden momboir, hebben geaccepteert, hem den v(oer)s(chreven) Adriaen verclaren(de) meerderjaerich te wesen ende sterckmaecken(de) voer sijn(e) medeerfgenaem(en), compareren(de) voirts oock den v(oir)s(chreven) Jan Paeps al(ia)s Van Eycken in sijn(en) eygen(en) naem(e), geloven(de) insgel(ijcx) de v(oir)s(chreven conditien in alle poincten en(de) voerwaerden te voldoen en(de) tachtervolgen, obligan(do) et submitten(do), etc(etera), van welcke borchtochte geloeft de v(oir)s(chreve) Paeps end(de) Adriaen Van(den) Berghe, hen sterckmaecken(de) voer dandere kinderen en(de) erfgenaem(en), den v(oir)s(chreven) Jan Paeps costeloos en(de) schaedeloos tontheffen ende tindempneren onder de sel(ve) obligatie ende submisse, coram Greve, Van(den) Broeck, junii xiii., anno 1637.

 

Met betrekking tot de weeskinderen van Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop volgt hier een akte van kwintantie over een schuld die door hun voogd Joannes Van Lantrop werd vereffend aan Barbara de Broeckhoven, weduwe van Joannes Sylvius (Vanden Bosch), die ridder, raadslid en pensionaris van Leuven was.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7525 folio 71v., akte dd. 16 juni 1637.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Henrick Boyennans vuyt crachte en(de) naer vermoegen van sekere onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij vrouwe Barbarine de Broeckhoven weduwe wijlen d' heer Jan Sylvius, in sijn(e) leven riddere, raidt en(de) pensionaris der stadt Loven, heeft inder v(oir)s(chreve) qualiteyt bekindt, gel(ijck) hij bek voer H. Van Roost als openbaer notaris en(de) seckere getuygen opden xiiien. juny lestleden gepasseert, alhier vertoont en(de) gebleken, heeft inder v(oir)s(chreve) qualiteyt bekindt, gel(ijck) hij bekindt midts desen bij Jan Jan Van Lantrop als momboir vande weeskinderen Jans De Wijngaerde gelost, gequeten en(de) affgeleeght te sijn(e) alsulcke twintich carolus gulden erffe(lijck), den penn(inck) sesthien, als de voirs(chreve) vrouwe constituante personelijck jaerlijcx was trecken(de) opden v(oir)s(chreven) Jan De Wijngaerde volgen(de) de schepen(en) brieven van transporte van Loven daeraff sijn(de) in date xxviii. april 1637 lestleden, daeraff de constitutie brieven sijn in date den viien. decembris 1628, respective in media, bijde sel(ve) constituante v(er)cregen van Marie Jan Claes weduwe Jans Guerne, geheeten Laureys, schellen(de) alsoo de v(oir)s(chreve) wesen en(de) de v(er)obligeerde goederen met het recht van mainmise en(de) decreet daerop gevolght, mitsg(aeders) vijff en(de) een halff jaeren verloops daeraff, volcomelijck quyte, geloven(de) daertegen nyet te doen noch te laeten geschieden, directelijck noch indirectel(ijck) in eeniger manieren, obligan(do) et submitten(do) personam et bona praedicti constituen(tis) ac renuntian(do) in forma, consenteren(de) alsoo inde cassatie der selver brieven ten selven rechte, cederen(de), transporteren(de) ende geven(de) mits desen over ten behoeve der sel(ve) weesen de respective constitutie en(de) transport brieven daeraff sijn(de) ten sel(ven) rechte, coam eisd(em).

 

In de onderstaande akte maakt men melding van Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop.

Ik moet wel zeggen dat de akten in het register enorm slordig geschreven zijn (het is een erg moeilijke periode). De afzonderlijke letters in een woord zijn soms niet te onderscheiden en dikwijls is het zelfs niet duidelijk of woorden al dan niet werden afgekort (zie aanhef van de akte hieronder).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 109r., akte dd. 28 april 1637.

Item in teghenwoordicheyt der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Henricus Vander Hooffstadt vuyt crachte van speciale en(de) onwederroepel(ijcke) procuratie, hem tot des naerbes(chreven) staet te doen gegeven bij Marie Jan Claes Claes wed(uw)e wijlen Jan Guerne (?) geheeten Lauwerijs, met haer Anthone Lauwerijs met Margarite Lauwerijs, die hun sterkmacken voor hunne andere broeders en(de) susters, alle kinderen der v(oor)s(chreve) Jan Claes, gepasseert voorden notaris Guillam Huyghe en(de) zeckere getuyghen opden xxiiiien. aprilis 1637, de naerbes(chreve) schep(enen) alhier gethoont en(de) volcomelijck geblecken, heeft gecedert en(de) overgegeven, gelijck hij doet mits desen, ten behoeve van mevrouwe Barbarine de Brockhoeven wed(uw)e wijlen den heer Jan Silvius, in sijnen leven ridder, raedt en(de) pensionaris deser stadt, en(de) tsel(ve) bij Guillam Huyghe geacceptert, een(e) erffel(ijcke) rente van twintich carolus guldens tsjaers met allen en(de) igewelcke v(er)loopen der selver tsedert den viien. decembris 1631 herwaerts, mede met allen trecht van(de) mainmise, vonnise en(de) dexecutie tot noch toe gedaen, als de v(oor)s(chreve) transportanten sijn hebben(de) van Denisen Philippart en(de) consorten als erffgen(aemen) van wijlen Cathelijn Phil(i)pp(ar)t, gepass(er)t voor schepen(en) van Loven opden xiiii. july 1636 in(de) middelcamere en(de) originel(ijck) bekent bij Jan De Wijngaerden en(de) Lucia Van Lantorff, gehuysschen, woen(ende) tot Werchter, gepass(er)t voor schep(enen) van Loven in date xxviii. septemb(ris) 1628 vii. decemb(ris) 1628 en(de) van(de) main(mi)se, geaffect(ert) op diverse gronden van erffven opden xxiii. septemb(ris) 1628 en(de) het decret van(de) sel(ve) schep(enen) in date vii. apri(li)s 1629, al inde tweede camer, alle welcke bescheeden alhier al werdden overgegeven ten behoeve der v(oor)s(chreve) vrouwe Barbarine de Broeckhoeven eod(em) jure et waras de v(oor)s(chreve) rente en(d)e v(er)loopen voor goet, deuchdel(ijck) en(de) bij hun niet belast sonder in voorder garrant gehouden te wesen, oblig(ando), submit(tendo) ac renunt(ianto) in forma en(de) gedraeg(en) de procuratie dat de v(oor)s(chreve) transp(ortan)ten van(den) prijs en(de) pe[n]ninghen bekenden v(er)nueght en(de) voldaen te wesen, geloeven(de) voorts de comparanten allen poincten en(de) conditien, inde selv(e) procuatie v(er)melt, poinctuel(ijck) en(de) promptel(ijck)  te volbrengen en(de) tonderhouden onder oblig(atie), submissie en(de) renun(tiatie) als boven, coram Borchgreve, De Greve, apri(li)s xxviii., a(nn)o 1637.

 

Joannes De Wijngaert, zoon van wijlen Henricus en weduwnaar van Lucia Van Lantrop en zijn kinderen dragen respectievelijk voor het vruchtgebruik en de blote eigendom 5 bunders land en beemd op aan Joannes Stroobants en Elisabetha Paeps alias Van Eycken. Namens de kinderen van Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop traden Joannes Van Lantrop (meyer van Werchter) en Joannes De Wortelaer als voogden op. In de akte staat Elisabetha Tops alias Van Eycken vermeld, doch het gaat hier duidelijk om een verschrijving van de griffier. Bovendien blijkt de akte afgebroken te zijn.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 284r., akte dd. 12 juni 1637 (onvolledige akte).

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven nabescreven gestaen Jan De Wijngaerder sone wijlen Henricx, wed(uw)er Lucia Van Lantrop, Jan voerde tocht, Jan Van Lantrop, meyer van Werchter, en(de) Jan De Worteler, beyde als momboirs van Lucia Walrant, Guillam, Henrick en(de) Maria De Wijngaerder, kinderen des v(oer)s(creven) Jans en(de) der v(oer)s(creve) wijlen Lucia Van Lantrop, per mo(nitionem) hebben opgedragen met behoorel(ijcke) v(er)thijden(isse) huys en(de) hoff met allen sijn(e) toebehoorten, lant en(de) bempt, gestaen en(de) gelegen onder Werchtere, groot tsamen vijff en(de) een halff boenderen ombegrepen der maeten, regen(oten) sheeren strate ter ie., een weechstraetken ter iier., Jan Schrijns ter iiier. en(de) en H(eyligen) Geest van Bethecom ter iiiier., Henrick Gooris ter ver., Jan Smets ter vier. den heere van(der) Bruggen ter viier. zijd(en), Jan Boets ter viiier. zijd(en), Jan Van Eycken ter ixer., en(de) dat vuyt crachte en(de) naer v(er)mogen zoe van testamente der v(oer)s(creve) Lucia als acte van authorisatie der heeren weesm(eeste)ren en(de) overmomboiren deser stadt, den v(oer)s(creven momboeren v(er)leent in date ... [n.v.] ende de v(oer)s(creve) transportanten daervuyt behoorel(ijck) ontgoeyt en(de) onterft zijn(de), soo is daerinne behoorel(ijck) gegoeyt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Jan Stroobants en(de) El(i)z(abe)t Tops al(ia)s Van Eycken per mo(nitionem) jure et satis die voers(creve) transportanten oblig(ando) et submitt(endo) in forma, et waras op sheeren chijns van(den) gronde d(aer)op vuytgaen(de), tanq(uam) prout ... [akte afgebroken]. 

 

In de akte maakt men melding van Joannes Van Lantrop en Joannes De Wortelaer (Wortelaers) als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Joannes De Wijngaert en Lucia Van Lantrop.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7900, folio 404r., akte dd. 31.03.1638.

Item in tegenwoirdicheyt der schepen(en) van Loven nabescreven gestaen m(eeste)r Adriaen Van(den) Zande en(de) Xpoffel. [Christoffel] Van(der) Beken, beyde als heylige geest m(eeste)rs van S(in)te Jacops alhier, hebben indijer qualiteyt bekent ontfangen te hebben vuyt handen van Jan Van Lantdrop, meyer van Werchtere, en(de) Jan Wortelaers, beyde als momboirs van(de) ombejaerde kinderen wijlen Jans De Wijngaerder en(de) Lucia Van Lantrop, die so(m)me van twee hondert tweentzeventich carolusg(uldens) eens en(de) dat van opden xxxen. augusti lestleden in voldoenin(ge) van(de) capitale pen(ningen) en(de) in redemptie van zeventhien carolusg(uldens) erffel(ijck) als de voers(creven) wijlen Jan De Wijngaerdere en(de) Lucia Van Lantrop, sustere des v(oor)s(creven) Jans, tot behoeff van(de) v(oor)s(creven) Heyligen Geest van S(in)te Jacops bekent bepandt en(de) gehipothiceert hebben met schepen(en) brieven van Loven in date xx. octobris 1609 in dese camere en(de) op sekere erffgoederen, gelegen te Werchtere, inde voers(creve) schepen(en) brieven gespecificeert, geloven(de) de v(oer)s(creven) m(eeste)r Adriaen Van(den) Zande en(de) Christoffel Van(der) Beken inder v(oer)s(creve) qualiteyten ter causen der selver rente noch verloopen der selver nyet meer te heysschen noch pretenderen in rechte noch daer vuyt directel(ijck) noch indirectelijck, sed semper satis si quid minus et waras erga quoscumque oblig(ando) et submitt(endo) bona predicte mense Sancti Spiritus, consenteren(de) inde cassatie van(de) v(oer)s(creve) brieven van constitutien en(de) bekentenisse, zoe en(de) gel(ijck) die wordden gecasseert, doot en(de) te nyette gedaen bij desen, coram Dielbeke, Borchgreeff, Lunckens, martii ultima, 1638.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Wijngaerder en Lucia Van Lantrop, inwoners van Werchter. Van De Wijngaerder maakt men Van Wiengarden ! What in a name.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7516, folio 113v., akte dd. 26 oktober 1626.

Jan Van Wiengarden h(abe)t.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Jeroen Van Hoeff om t' gene des naerbes(chreven) staet te mogen doene, hebben(de) procura(ti)e special en(de) onwederroepel(ijck) bevel, hem gegeven bij m(eeste)r Guilliam Van Nieuwenhoven, not(ari)s, resideren(de) tot Mechelen, en(de) gepasseert voor J. Gheys als openbaer not(ari)s en(de) seeckere getuygen van(der) daet xxii. octob(ris) 1626 lestleden, alhier gesien en(de) gebleken, de sel(ven) geconstitueerde met manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) verthijdenisse eenen bempt oft lant, gelegen inde prochie van Betecom, geheeten den Mortel, groot vijff ... [n.v.], comen(de) metter eender zijden aen(de) goeden des heeren van(der) Bruggen ter ire., d' erffgen(aemen) Jans Smets ter iire., d' erffgen(aemn) Jans De Schrijnmaker ter iiire. en(de) d' erffgenamen Kerrebeeck ter iiiire. zijden, inder vuegen gelijck den voors(chreven) geconstitueerde naer vermogen sijn(der) voors(chreve) procura(ti)e verclaerde t' voors(chreven) vercoop gedaen te hebben vuyt crachte van(den) testamente, bij den voors(chreven) constituant en(de) wijlen jo(uffrouw)e Margriete Van(der) Vorst, sijn(e) huysvr(ouw)e was, gemaeckt en(de) gepasseert voor den voors(chreven) not(ari)s Gheys op den vii. 7ber. xvic. xxi en(de) daer naer op den xxiiii. january 1626 lestleden voor den not(ari)s V. Hermans tot Brussel, hem te lote ende deele gevallen inder lotinge, bij den voors(chreven) constituant inden naem wijlen sijn(e) voors(chreve) huysvr(ouw)e naer vermogen van(den) voors(chreven) testamente ter ire., en(de) jouff(rouw)e Catharina Van(der) Vorst dochter wijlen heer en(de) m(eeste)r Martinus Van(der) Vorst, in sijn leven licentiaet inde rechten en(de) ad(vocae)t van(den) Raede in B(ra)bant met heeren Jacob De Pape, oock licentiaet inde rechten en(de) ad(vocae)t van(den) sel(ven) Raede, der voors(chreve) jo(uffrouwe) Cath(ari)na Van(der) Vorst, wettich man ende momboir, aengegaen, ter andere, volgen(de) den bescheeden daer aff sijnde, al naerder inde voors(chreve) procura(ti)e begrepen, expos(ito) impositus est Jan Van Wiengarden, soo tot behoeff van hem sel(ven), als mede tot behoeff van Lucia Van Lantrop, sijne huysvr(ouwe), woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) et satis die voors(chreven) geconstitueerde, obligan(do) et submitten(do) personam et bona p(re)dicti constituent(is) ac renuncian(do) in fo(rm)a, et waras op vier gul(dens) erffel(ijck) onquytbaer, vijff pen(ningen) Lovens ende eenen peertskeure, alles aen(den) voors(chreven) heere van(der) Bruggen daer op vuytgaen(de) sonder meer, de verloopen, de wel(cke) den voors(chreven) constituant is gehouden te betaelen oft aen sijne coopsomme te corten tot Kers(mis)se 1626 toecomende, tamq(uam) prout jure, sijn(de) dese vercoopinge geschiet om en(de) mits de so(mm)e van vijff hondert gul(dens) eens, los ende vrije gelt, sulx dat den vercooper nyet en is gehouden in eeniger ley oncosten, dan wel alleene te leveren handt en(de) mont, welcke so(mm)e hij bekent van(de) voors(chreve) coopere ontfangen te hebben, coram Dielbeeck, Willemaerts, octob(ris) xxvia., anno 1626.

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes De Wijngaert en zijn vrouw Lucia Van Lantrop. Zij woonden in 1632 te Geetsvondel onder Werchter.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8254, folio 209v., akte dd. 16 april 1632.

Inde tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt is gecommen m(eeste)r Jan Woutelers, die welcke van wegen Jans De Wijngaerder ende Lucia Van Landtroop, gehuysschen, woonende tot Geertvonder onder Werchter, ende gebruyckende tot desen haer lieden procuratie, staende begrepen in zekere obliga(ti)e van tweentsestich g(udens) x st(uyvers) siaers, bij hen bekent aen s(ieu)r Mertten Panbuyse voor Jannen Hermans, n(o)t(ari)s binnen Loven, ende zekere getuyghen den sevensten marty 1631, den h(eer)e schepen(en) alhier gebleken ende verthoont, heeft vernieuwt ter committenter laste dye selve obliga(ti)e in handen des voors(chreven) Hermans, het selve accepteren(de) ten behoeve vanden voorgenoempden s(ieu)r Panhuysen ende sijns in desen representerende, belovende dye rente jaerlijcx loffelijck te betaelen ende binnen Loven los ende vrije te lieveren telcken jaere te halff meert als schult met recht verwonnen, belovende oock dye selve rente ter manisse loffelijck te besetten op goede suffisante panden onder den beschrijff van Loven, dobbel rente weert zijnde, boven allen voorcommer et tantum prout vel redimere, dwelck t' allen tijden sal mogen geschieden mits eene somme van duysent g(uldens), munte tegenwoordich alhier geevalueert ende met volle rente, al los gelt, binnen Loven te lieveren, alles onder obliga(ti)e ende submissie vander committenten persoonen ende goeden insolidum met renunc(iatie) prout in procuratorio, consequenter dye voors(chreven) Woutelers, in desen comparerende inden naeme ende van wegen den voorgenoempden s(ieu)r Panhuyse vermogens andere sijne commissie vanden sevensten dach deser loopender maent van april 1632, gepasseert voorden genoempden Hermans, hier oock in originali gebleken, heeft opgedragen met wettighe verthijdenisse de voorgemelde rente van tweentsestich g(uldens) x st(uyvers) metten loopende jaere der selver ende allen geloeften daervoor gedaen ende dopdragere daervuyt ontgoeyt sijnde, soo is daerinne gegicht, gegoeyt ende geerft ten erffel(ijcken) rechte den bovengenoeempden Hermans tot behoeff van d' eerw(eerdigen) h(ee)re ende m(eeste)r Jan Wiggers, doctoor ende professeur inder heyliger godtheyt binnen deser stadt ende universiteyt Loven, per monit(ionem) et satis den voorgenoempden m(eeste)r Jan Woutelers virtute mandati oblig(ando), etc(etera), et waras eodem jure als bijden constituant nyet belast oft gealieneert ende dat dijen behalfffven sijn committent in desen blijft borch ende cautionaris als principael voor de deucht ende validiteyt der voors(chreve) rente, emmers ter tijt ende wijlen soe dat Jan De Wingaerdere oft sijns representerende de selve rente volcomelijcken sal hebben versekert ten renthebbers contentemente, ende in dese mede comparerende Merten Leunckens inden naeme en(de) van wegen Jans De Wingaerde, oock gebruyckende sijne procuratie vanden voors(chreven) sevensten aprilis 1632, oock gepasseert voorden voornoempden Hermans, heeft andere werffven geloeft sijn obliga(ti)e vande tweentsestich g(uldens) x st(uyvers) voorgeroert volcomelijcken te volbrengen ende den voors(cchreven) s(ieu)r Panhuysen van desen borchtochte costeloos t' ontheffen, obligeren(de) ende submitterende hinc inde met renunc(iatie) prout in forma, ende gevende hun voor gewillichl(ijck) gecondemneeert, ende heeft voorts hij Leunckens van De Wingaerts ende sijne huysvrouwe wegen geconsenteert int maecken van maynmise, beleyt ende decreet sonder daertoe gedaecht te derven worden over een huys, hoff, scure, stallen, boogaert, landt ende bempt, tsamen groot omtrent sesse boenderen, al in eene stuck tot Geertfondere onder Werchter, dwelck sijn(en) verobligeerdden sijn bewoonende, ende gewarandeert op vijffentwintich g(uldens) siaers boven sh(ee)re chijns vanden gronde sonder meer commers daervuyt te gaene, sijnde ten voors(chreven) ap 7. aprilis voldaen geweest door dh(ee)re Wiggers aen s(ieu)r Panhuyse die capitaelen deser rente, te weeten thien hondert g(uldens), vant munte tegenwoordich geevalueert, volgens den inhaut der procuratie ende contract, eiusdem hier voorgeciteert, sijnde ten selven daghe coram s(ieu)r Cruyningen, Willemarts, aprilis xvi., 1632.

            In de marge.

Op heden den ieersten meert 1634 compareren(de) deerw(eerdighen) heer Jo(ann)es Wiggers, doctor ende professor inde h(eylige) godtheyt, heeft bekent ende bekendt midts desen vuyt handen van Jan De Wygaerder ontfangen te hebben de somme van dusent g(uldens) eens voort capitael deser rente van troe 62 g(uldens) en 10 st(uyvers), consenterende oversulcx inde cassatie vande selve en(de) van deser register, mede vanden naervolgende transporte der selver rente et sic vacat et signavit.

Jo(ann)es Wiggers, s(acrae) t(heologicae) doctor et professor. 

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Joannes De Wijngaerder en Lucia (Sijcken) Van Lantrop, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7505, folio 69r., akte dd. 18 september 1614.

Item Jan De Wijngaerder en(de) Sijcken Van Lantrop, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, in p(rese)ntia, etc(etera), hebben bekindt en(de) bekinnen midts desen indivis(im) schuldich te zijn aen Peeter Paps al(ia)s V(er)eycken en(de) Marie Loomans, sijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) insgel(ijcx) tot Werchter, thien carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) Brabants tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen[de] opden xviiien. dach septemb(ris) en(de) bynnen des(er) stadt wissele van Loven te leveren, los en(de) vrije van bede, xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen) en(de) impositien, innegestelt oft naemaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m) ad mo(nitionem) pignus valens duplum et tantum obligan(do), submitten(do) ac renun(tiando) in forma, met conditie dat die voors(chreve) bekinderen oft henne naercomelin(gen) die voors(chreve) rinte van thien carol(us) gul(dens) erffel(ijck) sullen moghen lossen en(de) affquytten tallen tijden alst hen gelieven sal teend(er) reysen, elcken gulden erffel(ijck) met xvi gel(ijcke) carolus gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Vorst, Luenis, sept(embris) xviiia., 1614.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Wijngaerder zone Henricus en zijn vrouw Lucia Van Lantrop, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7514, folio 52v., akte dd. 26 oktober 1624.

Condt zij eeneniegelijcken dat in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Jaecques Boets sone wijlen Willems en(de) Cathlijne Van(den) Vogelsanck, gehuysschen, woonen(de) te Loven, die welcke hebben bekendt ten erffve vuytgegeven te hebben, gelijck sij vuytgeven midts desen, aen m(eeste)r Henrick Leunis, die welcke vuyt crachte van onwederroepelijcke procuratie, hem gegeven bij Jan De Wijngaerdere sone wijlen Henricx ende Lucia Van Lantrop, gehuysschen, woonende onder Werchtere, gepasseert voorden not(ari)s A. Cuypers en(de) sekere getuygen opden ixen. octob(ris) 1624, alhier gesien ende gebleken, insgelijcx bekendt tot behoeff der selver constituanten, henne erffven en(de) naercomelingen ten erffve genomen te hebben een huys en(de) hoff met sijne toebehoorten, groot ontrent seven dachmaelen, behalven den stal daerop staen(de), den welcken de voors(chreve) erffvuytgeveren tot hennen behoeff sullen moghen affbreken, gelijck tselve gestaen ende gelegen is te Baelen onder t' Nyeuwgoet, regen(oten) sheeren straete ter eenre, de weduwe Jans Van Vlasselaer ter iie., de wed(uw)e Franchois Vanden Casteele ter iiie., t' Heyligen Cruys aultaer van Werchtere ter iiiie., Jan Viskens ter ve. en(de) Jan Vander Eycken ter vie. zijden, bijde voors(chreve) erffvuytgeveren over eenige jaeren vercreghen bij erffmangelinge tegen den voorn(oempden) Jan De Wijngaerdere, om bijden selven Jan De Wijngaerd[e]re en(de) Lucia Van Lantrop, gehuysschen, erffel(ijck) gehouden, gebruyckt en(de) beseten te wordden opden last daer te vorens op vuytgaende, te weten op eenen halffven braspenninck chijns aen(den) hertoghe van Aerschot indyen men bevindt den selven d(aer)op vuyt te gaen, item twelff rensg(u)l(dens) thien st(uyvers) erffel(ijck) aen het Paus Collegie binnen Loven, ten gewoonelijcken tijde ende termijne te betaelen als op allen t' recht d(aer)op vuytgaen(de), ende voirts meer op eene voertaen(e) erffel(ijcke) rente van twelff rensgul(dens) x st(uyvers) erff, vallen(de) jaerel(ijcx) op heden date deser, den voors(chreven) Jacques Boets en(de) Catyhlijn(e) Van(den) Vogelsanck, gehuysschen, oft hens actie hebben(de), te Loven te leveren inder stadt wissele, los en(de) vrije, et(ceter)a, oock van ve., xe., xxe., ce. en(de) van alle andere pennin(gen) ende impositien in futurum quolibet assecut(um) et satis die voors(chreve) erffvuytgeveren obligan(do) et submitten(do) ac renun(tiando) et precipue pred(icta) Catharina privilegio sen(atus) cons(ulti) vell(eani) et authen(tica) si qua mulier de eo prius certiorata et aliis quibuscunque in forma, et waras als voor, geloven(de) die voors(chreven) Leunis vuyt crachte als voor die voors(chreve) erffelijcke rente van xii r(insguldens) x st(uyvers) jaerlijcx wel en(de) loffelijck te betaelen en(de) te leveren als voor, quolibet assecutum obligan(do) et indivisim submitten(do) p(er)sonas et bona pred(icti) constituen(tis) ac renun(tiando) ut supra et precipue etiam respectu predicte Lucie privilegio sen(atus) cons(ulti) vell(eani) et authen(tica) si qua mulier, met conditie dat de voors(chreve) rente t' allen tijden sal moghen gelost en(de) gequeten wordden tegen den penn(inck) xvie. t' eender reysen ende met volle rente, coram Roeloffs, Broeck, octob(ris) xxvia., anno 1624.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Wijngaert (De Wijngaerdere) en zijn vrouw Lucia Van Lantrop, inwoners van Geetsvondel, dat een gehucht was Werchter tegen de grens met Betekom, thans behorende tot Tremelo. Ter info : monasterii Nigrarum Sororum - van het klooster van de Zwartzusters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 460v., akte dd. 3 juni 1628.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven is verschijnende Jan De Wijngaerdere, woonende tot Hauw te Geertsvondere onder Werchtere, hem in desen sterckmaeckende soo vele des behoeff voor Lucia Van Lantrop, sijne huysvrouwe, beloovende haer ter manisse dese te doen lauderen voor dheeren schepenen alhier, heeft opgedraghen met behoorlijcke verthijdenisse die goeden naebes(chreven), eerst een parceel erffven, wesende beempt oft nu wesende som beempt som landt, gelegen inde prochie van Betecom, geheeten den Mortel, groot vijff dachmael, commende metter eender zijden aende goeden des heeren van der Bruggen, derffgen(aemen) Jans Smets ter ii., derffgen(aemen) Jans De Schrijnmaeckere ter iii. ende derffge(aemen) Kerrebeke ter iiii., vercregen den 26. octob(ris) 1626 in prima tegen Jeroon Van Hove van wegen m(eeste)r Guil(am)e Van Nieuwenhuyse om en(de) voor 500 g(uldens) eens losgelt, belast met vier guld(ens) ontquytbaer, eenen penn(inck) Lovens ende subiect eenen peertskeure.

Item omtrent vijff dachmael landts, liggende tot Werchtere, regen(oten) die van Percq ter i. en(de) ii., Juliaen Van(der) Gracht ter iii. ende derffgen(aemen) Jans Van Vlasselaer ter iiii. zijden, bij den opdragere vercregen alhier tegen Jooris Luyten den xxvi. mey nu lestleden, voor seven hondert rinsguld(ens) gereet en(de) losgelt boven twee halsteren corens sheeren chijns ende eenen peertskeure.

Exposit(o) et Jo(ann)e Hermans nomine et ad opus monasterii Nigrarum Sororum in hoc oppido Lovaniensi iure heredit(ario) imposit(us) idem reddidit terminis ende voorts meer op eene voortaene rente van twintich rinsguld(ens) siaers tot xx st(uyvers) den guld(en) ende te drije plecken Brab(an)ts elcken st(uyver) gerekent, te lieveren opden tweeden juny binnen deser stadt Loven, los ende vrije van allen subventien, ingestelt oft inne te stellen in futurm assecutum aen het voors(chreven) goidtshuys vande Zwarte Susters, behoudelijcken daervan aen sustere Cathlijne Rouckeloos, religieux aldaer, haer bij leven en(de) gebruyck soo lange sij leeft, et sub hisce satis et waras den voors(chreven) opdragere obligan(do), etc(etera).

Voorts heeft den opdragere onder gelijcke oblig(atie), etc(etera), geloeft dese rente loffelijck te betalen ende binnen Loven te lieveren, los ende vrije als boven, et casu quo alia et tantum prout vel redimere, welcke redemptie sal mogen geschieden alst den rentgeldere gelyeft met die somme van drije hondert twintich guld(ens) capitaels t' seffens en(de) teenemael met volle rente, al losgelt, binnen Loven te lieveren, coram Daneels, Beringen, junii iii., 1628.

Senten(tiatum) per m(agist)rum Philippum De Kerrid(der) ad instan(tia) monasterii Nigrarum Sororum monente praetore, coram Dielbeeck, Vander Heyden, maii xxvi., a(nn)o 1636.

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Wijgaert met zijn vrouw Lucia Van Lantrop enerzijds en zijn zuster Margaretha De Wijgaert met haar man Joannes De Wortelaer, allen wonende te Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8245, folio 262r., akte dd. 11 juli 1616.

Item Jan De Wijgardere ende Lucia Van Lantrop met Jan De Wortelaer en(de Margariet Van(den) Wijgaerde, gehuyschen, wonende tot Werchtere, hebben opgedragen met rijssche ende rijse een halff dachmael landts, liggende tot Herent, regenot(en) derffgen(aemen) van wijlen heere Desiderius Van Tsesthich ter i., ... [n.v.], et bonificarunt in dictis bonis heere Stheven De Man tot behoeff van derffgenaemen Tsestich voors(chreven) d(omin)um Sthephanum De Man inden naeme ende tot behoeff van derffgenaemen van wijlen heere Desiderio Van Tsestich voors(chreven) per mon(itionem) his interfuerunt Tommen, Nijverseel, sche scabini et allodii consortes Lovanien(sis), item Tymple, riddere, meyere deser stadt, met Jan Hermans, insgelijcx eygengenot(en) quiquidem hec rogantes quod faciunt, coram quibus satis obligantes et submitten(tes) indivisim et waras voor vrije eygen ombelast, actum xi. julii 1616.

 

Uit dit huwelijk:

 

van de Wijgaerde Walrand, 1612 ?, x met Anna Vanderloock,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Walrand (Van) de Wijgaert.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 35v.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen joe. Clara Vanden Casteele, haer in desen mede sterckmaeckende voor joe. Marie Vanden Casteele, haere sustere, dat zij tnae[r]beschreven ter manisse sal lauderen ende approberen, heeft verclaert, gelijck zij verclaert bij desen tontslagen ende tontlasten Adriaen Peeters ende Joanna De Coen, gehuysschen, erffven ende naercommelingen, persoonen ende goeden, ruerende en. onruerende, van alsulcke gelofte, bijde selve gedragen met seeckere erffvuytgevinge ende erffneminge, gepasseert voor d' heeren schepenen van Loven den xven. meert lestleden in hac camera tertia ende dat midts de goederen daer inne vermelt de voors. erffnemers sijn vernaerdert door Walrant De Wijngaert en. tot de vernaederinge geadmitteert bij de voors. erffnemers voor schepenen van Bruggen onder Betecum den xxen. meerte lestleden, gelovende de voors. erffnemers ter zaecken van dijen nyet meer aen te spreecken sed semper satis et waras, oblig., sub. ac renun. in forma, coram Gudelino, Suetrickx, aprilis xxixa., 1647.

     Uit dit huwelijk:

     De Wijngaert Adrianus,  

 

van de Wijgaerde Guilielmus, XII (S2388 + S2404 + S2420),

 

van de Wijgaerde Maria, 1616 ?, x 1 met Guilielmus Reijers, x 2 met Adrianus Viskens,

Aarschot 6887/ 2 Betekom/ Baal: 21 feb 1640
Everaert De Rijcke ende Walrandt De Wijngaert als m+m van het minderjaerig kindt achtergelaten bij Guilliam Reijers genaempt Anneken Reyers daer moeder af is Maeijcken De Wijngaert als tochteresse verkopen om hun schulden te delgen verkopen een dm onder Bruggen aen Henrick Meelkens sone Cornelis.

     Uit dit huwelijk:

     Reyers Anneken,  

 

De Wijngaerder Henricus, XI (S1112),

 

De Wijngaerder Catharina, () Werchter 18.12.1621 (g. Joannes Holemans en Maria Spoelberchs),

 

De Wijngaerder Gerardus, () Werchter 22.03.1623 (g. Gerardus Ingelborchs en Anna Worteleers),

 

De Wijngaerder Lucia, () Werchter 23.07.1628 (g. Anthonius Ingelborch en Lucia Michiels).

 


 

 XII - Van de Wijgaerde Guilielmus (S2388 + S2404 + S2420), 1614 ?, + Werchter 10.04.1671, x met Catharina Van Aerschot (S2389 + S2405 + S2421), 1615-1623, + Werchter 20.05.1697.

 

Onderstaande akte van Emancipatie en commentaar met dank aan Paul Peeters.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7918, folio 278v, akte dd. 28.09.1665.

Transcriptie.

Item in tegenwoordichijt der schepen.

van Loven naer genoempt gestaen Guilliam

De Wijgaert soene wijlen Jans, woonende

tot Werchter, heeft geemancipeert ende

wettelijcken vuytten broede gedaen Jan,

Guilliam, Peeter, Aerdt, Marie ende

Lucia De Wijngaerdt, sijne kinderen, die hij

verweeckt heeft van Catlijn Van Arschot,

sijne wettige huysvrauwe, quo facto De

Man reconduxit, coram de Playnes, Santels,

28 septemb. 1665.

M. Peeters.

Commentaar

In de akte van emancipatie van de kinderen van Guilliam De Wijngaert en Catharina Van Aerschot wordt geen melding gemaakt van hun kinderen Hendrik en Elisabeth, wat laat vermoeden dat zij als kind overleden zijn .De laatste letters op sommige regels verdwijnen in de vouw van het register, maar dit levert geen enkel probleem op om de akte volledig te transcripteren. De zwarte randvlek van de vouw op de rechterzijde van de foto werd dan ook niet geretoucheerd.

NGB 14288 - 21/5/1691:
"Catlijn van Aerschot, wed. Guil. De Wijngaert, te bed ziek bevestigt haar testament van 1675. Peter en Arnold de Wijngaert haar minderjarige zonen voor hun langdurige en trouwe diensten aan haar donatrice gedaan zullen uit haar meubelen en have ontvangen ieder drie honderd gulden of zes handers samen, daarboven een nieuw lang kleed en schoenen.
Lucia haar dochter x Gilliam van Langendonck, 25 gld. voor haar huwelijksuitzet; Adriaan de Wijngaert sone Jans, een nieuw kleed en 25 gld. voor zijn diensten.
Peeter, Aert, Maria en Lucia, haar kinderen, uit de goederen van haar vijf jaar weduwschap ieder 350 gld. Jan, haar oudste zoon uitgezonderd, in mindering van zijn 1/5 deel".

 

En hieronder nog eentje van Paul  met vermelding van Guilielmus De Wijngaert en Catharina Van Aerschot. Voor de lening die werd aangegaan, stelden zij o.m. een huis te Werchter in pand dat allicht moet gesitueerd worden ter hoogte van de vroegere brug over de Dijle in de huidige Tweebruggenstraat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8260 fol. 150v.

Item in presentie der heeren schepenen van Loven naebeschreven gestaen Guilliam De Wijngarde ende Cathlijne Van Arsschot, gehuysschen, woonende tot Werchter, hebben bekent ende geleden midts eene somme van penningen, t' hunnen contentemente ontfangen, schuldich te sijn Margriet Paeps huysvrouwe Guilliam Peeters eene voortaene erffelijcke rente van negenthien guldens min vijff stuyvers, te twintich stuyvers den guld. ende te drije plecken Brab. den stuyver gereeckent, los ende vrije van xe., xxe., ce., mindere ofte meerdere impositien ende exactien, alreede innegestelt oft naemaels inne te stellen, te leveren ende te betaelen alle jaeren date deser, waer van dierste jaer sal vallen ende verschijnen den achtsten february xvic. ende vijftich ende soo voorts van jaere tot jaere totten daghe van quytinge, gelovende de voors. erffelijcke rente van achthien guldens ende vijfthien [stuyvers] alle jaeren wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende inde stadt wissele van Loven, los ende vrije alsboven, de voors. rentheffersse ende haers representerende, te leveren telcken jaere ende termijne als schult met rechte verwonnen ende verschenen rente, mede ter manisse de naederen pandt te stellen onder den resorte van Loven, weerdt sijnde boven alle voorcommeren ende lasten, dobbele rente, vel redimere, ende om de voors. rentheffersse voorde voors. erffelijcke rente ende jaerelijcxe betaelinge der selver beter te verseeckeren, soo consenteren dije voors. gehuysschen int' maecken van beleyde ende mainmise over alle ende ygewelcke henne goederen, meubele ende immeubele, tegenwoordige ende toecommende, ende naementlijck huys ende hoff, gestaen ende gelegen tot Werchter aende brugghe, groot een dachmael, regenoten de strate ten drije zijden ende de Dijle ter iiije. zijden, ende voorts over alle henne andere goederen, egeene vuytgescheyden noch gereserveert, allomme waer en. tot wat plaetssen dije sijn oft bevonden sullen worden, tegenwoordige en. toecommende, behoudelijck dat dije voors. gehuysschen de voors. erffelijcke rente altijt sullen moegen lossen ende quyten telcken als hun goetduncken ende gelieven sal teender reyse, elcken penn. daer van met sesthien gelijcke penn. ende met volle rente, coram Fusco, Meys, february viija., 1649.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Op heden den sesten decemb. 1655 comparerende Jan Van Bael, heeft bekent ende geleden ontfangen te hebben vuyt handen Guilliam De Wijngarde ende Cathlijne Van Arsschot, gehuysschen, de capitale penn. mette verloopen der rente van achthien guldens ende vijfthien stuy. erffelijck, int' witte van desen begrepen, den voors. comparant toecommende bij transport, aen hem gedaen bij Guilliam Peeters weduwer wijlen Margriete Paeps, gepasst. voor den notaris D. Legius ende seeckere getuygen den ... [n.v.], consenterende voorsulckx inde cassatie ende exstinctie der selver, promittens nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque et ubicumq. et sic vacat et signavit.

Dit is het + handtteecken van Jan Van Bael, quod testor, C. Oliviers.

 

Bernaert Boogaerts x Magriet Leemans verkoopt aan Guilliam De Wijngaert hun paert en deel van alle de goederen, meubelen gecomen van Joris Van Aerschot saliger x Margriet .. leen? nu noch tochteresse vande goederen toebehorende die kinderen vande voors Joris Van Aerschot x Margriet Leen ‎(coen?)‎ te weten Jan De Keijser x Maeijcken Van Aerschot, Guilliam De Wijngaert x Cathelijn Van Aerschot ende Bernaert Boogaerts x Margriet Leemans, dochter van Willem Leemans ende Beijcken Van Aerschot suster van voors Maeijcken ende Cathlijn, waervoor die voors Jan De Keijser ende ... guilliam de wijngaert hebben gelooft te geven ende betalen aen voors bernaert boogaerts die somme van 120 gl eens ende twee vierendelen coren
AVT2: 25 feb 1674:
Peeter Van Bael x Cathlijn Vinckx tot ninde transporteren hun paert ende deel op hen verstorven uit hoofde van Jan Van Lantrop x Maria Holemans hunne oudt oom ende oudt moije vuijtgenomen hetgeen sij C waren gepretendeert op de huijsinge vande voors Lantrop aen ende ten behoeve van Cathlijn Van Aerschot we Guilliam De Wijngaert voor haer haere oir ende naercomelingen ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaert Joannes, XI (S1194 + S1202 + S1210), () Werchter 22.05.1643 (g. Joannes De Keyser en Margaretha De Wijngaert),

 

De Wijngaert Maria, () Werchter 22.01.1646 (g. Guilielmus Wortelaers en Maria Holemans, x 1 Werchter 21.10.1670 (g. Lauwens Petrus en De Wijngaerde Joannes) met Adrianus Lauwens, x 2 Werchter 02.04.1674 (g. Van Langendonck Joannes en Van Roijst Cornelius) met Guilielmus Van Langendonck, x 3 Werchter 18.08.1681 (g. Vertiers Michael en Goevaerts Egidius) met Petrus Castermans,

Aktes met dank aan Christine Savat.  

AVT4: 13 maart 1692:

Antoon Lauwers ende Jan De Wijngaert als momboirs van Peeter Lauwers daer moeder af was Maria De Wijngaert, den vs Peeter Lauwers present en belovend ete approberen als hij volwassen worden dat Peeter Castermans sijn stiefvader ende Maria De Wijngaert zijn eijgen moeder alsnu stonden te scheijden ende te deijlen van de goederen haer Maria De Wijngaert bij wijlen Guilliam De Wijngaert haeren vader en moedere verstorven ende dat sij waren beduchtende hun enige leengoederen te worden aengedeylt gelijck het instantelijck is geschiet te weten een half bonder land opden hooghen wegh ... vuijtweijsens hunne deijlinge dat den voorn Lauwers als hunnen outsten soon souden volgens tleenrecht desers lant soude willen mede doorgaan als preferentie daer van hebbende soo ist dat dens selven inplaets van preferentie het recht hebben afgegeven gelijck ze nu doen ... zijne half broers en zusters tot scheijdinge & deelijnge van zijn moeders goet met een somme van 25 gl eens.

AVT4: 20 april 1694:

Antoon Lauwers uit Rotselaar, Geraert, Guilliam en Adriaen Paeps alias Van Eijcken gebroeders ende Peeter Castermans hun allen sterk makende voor hunnen absenten mede ende erfgen van wijlen Peeter Lauwers ende wijlen Peeter Paeps alias Van Eijcken verkopen aan Gielis Van Woensel uit Keerbergen alsulcken bouw van schueringen als is staende opden goeden naervolgende met hiijse annex met hof groot een half dm gelegen te Cruijs waer eertyts plach inne te woonen de we Gommer Van Woensel.

     Uit dit huwelijk:

     1. Lauwens Petrus, () Werchter 09.08.1671 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Holemans), + Werchter 06.06.1720, x > 1715 met Fobelets Maria,

     2. Van Langendonck Guilielmus, () Werchter 28.05.1674 (g. Guilielmus De Wijngarde en Maria Van Langendonck),

     Van Langendonck Guilielmus, () Werchter 25.10.1676 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Van Aerschot),

     Van Langendonck Barbara, () Werchter 11.09.1678 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Tongelen n. Barbara Janssens),

     3. Castermans Clara, () Werchter 18.10.1681 (g. Arnoldus De Wijgaert en Clara Vercalsteren),

     Castermans Joanna, () Werchter 02.11.1683 (g. Henricus De Wijngaert en Joanna De Keyzer), x Werchter 08.11.1710 met Cornelis Van Tongelen,

     Castermans Anna, () Werchter 04.11.1686 (g. Anthonius Van Langhendonck en Anna De Meyer),

     x (niet W, ) > 1717 met Gerardus Huygens, () Holsbeek 20.06.1688 (g. Joannes Bear Heckenrode en Dla Otto),

     Castermans Maria, () Werchter 22.04.1689 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycken en Maria Van Langhendonck), + Holsbeek 02.03.1763, x 1 Werchter 23.02.1715 met Petrus Huygens,

     () Holsbeek 09.09.1685 (g. Joannes Geeraerts n. Petrus Geeraerts en Anna De Wolf), + Holsbeek 28.10.1720, fs Petrus Huygens en Catharina Bear,

     x 2 Holsbeek 14.03.1721 (g. Bernard Huygens en Petrus Luyckx) met Petrus Taverniers, () Lubbeek 22.11.1696,

 

De Wijngaerde Henricus, () Werchter 18.11.1648 (g. Henricus Lijsens en Maria Van Aerschot),

 

De Wijngaerdt Elisabetha, () Werchter 15.09.1650 (g. Petrus Van Boschstraeten en Elisabeth Van Boschstraeten),

 

De Wijngaerde Guilielmus, () Werchter 26.10.1653 (g. Joannes Van Aerschot nomine Guilielmus Peeters en Elisabeth Verstraeten)

 

De Wijngaerde Petrus, () Werchter 06.12.1656 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Paeps jr.),

 

De Wijngaerde Arnoldus, () Werchter 06.12.1656 (g. Arnoldus Michiels en Anna Ricx nomine Barbara Van Esche),

 

De Wijngaert Lucia, () Werchter 28.10.1660 (g. Joannes De Wortelere en Lucia De Wortelere), x Werchter 03.02.1682 met Guilielmus Van Langendonck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Langhendonck Cornelius, () Werchter 19.03.1687 (g. Cornelius Van Langhendonck en Maria De Wijngaert),

     Van Langhendonck Anna, () Werchter 08.10.1688 (g. Arnoldus De Wijgaert en Anna Van Langendonck n. Van Leem...).

 

 

 

XI - Henricus De Wijngaert (S1112), () Werchter 29.08.1618 (g. Petrus Stoop senior en Maria Van Lantrop), x (niet Bet, W, ) met Maria Van Vlasselaer (S1113), woonden Geetsvondel, () Betekom 03.04.1627 (g. Adrianus Peters en Maria Cayters).

 

Wer1849/ 2 fo 151: 4 april 1662:
Jan Theunis sone Marcks ‎(x Cathlijn Schrijns)‎ heeft opgedragen ten behoeve van Hendrik De Wijngaerder x Maria Van Vlasselaer een stuk land tot Geetsvondel van een boender groot
het mss Houwaert nr 11 ‎(6469)‎ bevat de deylinghe tusschen Hendrick De Wijngaerden ende consoorten over die goederen Jans Van Lantrop ende Marie Holemans a 1675.
AVT2: 16 feb 1675:
Hendrik De Wijngaerde, Geraert Janssens ende Jan Brugmans pachter van Villers in Werchter verzoeken alsdat de inwoners van het dorp belast geweest zijn voor negen weken of indie sestig dagen metten volcke van oorloge te peerde, ende daernaer door die gevluchte beesten als andere ruyters bereden van andere dorpen omliggende die weijden totalijck afgegeten sijnde door de zelve, mede voorts in augusto allen die granen ende vruchten zijnde bedorven ende te neder geslagen door het onweder & tempeyst van hagel in consideratie van al tgene dat aldaer aende vs selve huringe houdende van wegens die kerck ende he geest goederen woirdt quitgescholden nopende die broeckpleck die geheele huere ende over die somer vruchten .. geheel ende nopende die terwen coren vruchte daervan het vierde paert .. aengaende die weijden ofte besloten bempden het vierde paert .. total afgewijt door die gevluchte beesten van Tildonck, Wakkerzeel en Haacht
AVT3: 28 aug 1684:
Henrick De Wijngaert schepen x Maeijcken Van Vlasselaer maken hun testament.
Wer1852: 10 sept 1693: S+D kinderen wijlen Hendrik De Wijngaert x Maria Van Vlasselaer
- Hendrik De Pelsmaker en Jan Wauters als momboirs over de kinderen wijlen Guilliam De Wijngaert daer resp moeders af waren Cathelijne Colemans en Clara De Pelsmaker
- Carel De Wijngaert
- Jan De Wijngaert
- Adriaen De Wijngaert
- Cathelijne De Wijngaert bejaerde jonge dochter
- Lucia De Wijngaert x Peeter Lauwers
- Elisabeth De Wijngaert x Geeraert De Keijser
- Maria De Wijngaert
- Mr Hendrik De Ka x Jenneken De Wijngaert.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaert Catharina, ongehuwd,

 

Wilhelmus De Wijngaert, () Werchter 29.03.1652  (g. Wilhelmus De Worteleer en Maria Holemans), x (niet W, ) > 1679 met Catharina Maria Holemans, + Werchter 26.01.1683, x 2 met De Pelsmaker Clara, fa Godefridus x Elisabeth Briers,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters voor akte en commentaar) een akte met vermelding van Guilielmus De Wijngaert en Clara De Pelsmaecker, die sedert 1685 als pachters woonden op de hoeve van Meetshoven onder Aarschot. Uit de akte blijkt dat Clara de dochter was van Godefridus (Govaert) en Elisabetha Briers/De Brier.

Op 01.10.1693 verklaarden Petrus Thomas, 31 jaar oud en wonende te Langdorp, en Andries Torfs, 26 jaar oud en wonende te Betekom, dat zij sedert St.-Jansmis 1685 als knechten op de hoeve van het voornoemde echtpaar woonden. Zij legden de verklaring af ten behoeve van Carolus De Wijngaert, die de voogd was de kinderen van Guilielmus De Wijngaert en Clara De Pelsmaecker. Ze overleden alleszins niet in Betekom.

Op de volgende pagina van de website van Wim Van der Sloten http://vandersloten.be/wrw/wc02/wc02_019.htm wordt inderdaad bevestigd dat Clara De Pelsmaecker werd gedoopt te Rotselaar op 30.11.1655 (ss. : Philippus Vrolijcx en Clara De Brier) als dochter van Godefridus en Elisabetha De Brier (!).

Het is verleidelijk om aan te nemen dat Guilielmus De Pelsmaecker, man van Margaretha Rondas, een broer is van Clara, maar dit is geenszins het geval vermits dit echtpaar reeds op 27.06.1654 huwde te Rotselaar.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8286 fol. 23r.

In Teghenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clercq Henrion vuyt crachte en. naer vermoghen van sijne procurae., hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur van woorde tot woorde is volgen.

Op heden den viij. juny 1685 compareren. voor mij onderges. openbaer notaris, bij den Souverainen Raede van Bbant. gheadmitteert, tot Loven resideren., en. inde presentie vande getuygen ondergenoempt, Guilliam De Weygaert en. Clara De Pelsmaecker, gehuysschen, innewoonderen van Meetshoven, gelegen onder Aerschot, welcke hebben bekent deughdel. ontfanghen te hebben in goeden ende permissien gelde volgens placcaerten van Sijne Mat., cours ende ganck hebbende in Brabant, de some. van twee hondert gul. eens vuyt handen van Margarite Rondas weduwe wijlen Guilliam De Pelsmaecker, haeren tweeden man was, voor welcke somme de vs. gehuysschen hebben bekent ende bekennen insgelijcx bij desen deughdelijck schuldigh te sijn aen. vs. Margarita Rondas, haere representanten en. actie hebben., tselve accepteren., jaerlijcx te gelden ende te betaelen teghens den penninck twintich eene jaerlijxe rente van thien gul. siaers, cours en. ganck nemende date deser, daer van d' ierste jaere vallen ende verscijnen sal den viij. juny van. toecomen. jaere 1686 en. alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte quytinge toe, die altijt sal mogen geschieden als die rentgelderen gelieven sal teender reyse met gelijcke twee hondert gul. en. met volle rente onder bespreeckselen ende expresse conditie dat soo quaeme datte rentgelderen dese rente nyet en quaemen preciselijck telcken jaere en. valdaege voors. in toecomen. te betaelen, tghene alhier wel vuytterlijck is ondersprocken ten minsten binnen sesse weken naer den valdagh van yeder te verscijnen jaere, dat dese rente sal sijn en. vallen tegens den penninck xvi. en. alsoo oock moeten betaelt worden voor alsulcken jaere oft alsulcke jaeren als die voors. rentgelderen in toecomen. tijden sauden comen de vs. sesse weken ten eyder (!) jaere laeken over strijck, belovende de voors. ierste compten. hem punctuelijck naer tgene voors. is, te reguleren en. de vs. rente inder maniere vs. telcken jaere en. valdaeghe voors. alhier binnen Loven, los en. vrij van alles, te leveren en. te betaelen onder verbant van henne respective persoonen en. alle hen. goederen, meubelen en. immeubelen, present en. toecomen., met submissie en. renunciatie als naer stiel en. besonderlijck tot naerdere vasticheyt en. asseurantie dijer, assigneren. de vs. ierste comparanten voor speciale hypotecq als goet suffisante hypotecq een stuck lants, groot thien vierendeelen, genoemt den Hoffacker, soo en. gelijck tselve is gelegen onder Rotselaer aenden Heykant, regen. aldaer de straete loopen. naer Wesemael ter ie., Merten Van Aerschot ter ije., d' erffghenaemen Michiel Verhaegen ter iije. ende Anna ... [n.v.] wede. sr. Laes ter 4. seyden, de vs. ierste compten. competeren. vuytten hooffde van. vs. Clara bij scheydinge en. deylinge, aengegaen tusschen haer en. haere medeerffgenaemen, allen kinderen wijlen Govart De Pelsmaecker ende Elisabeth Briers, gepasseert voor meyer en. schepenen van Rotselaer in dato xi. meert van. lesten jaere 1684, los en. vrij van alles, daer voorens oock tselve waranderen. bij desen met astrictie dat soo verre de voors. ierste compten. in desen hier mede nyet genoech en hadde gedaen in futurum, altoos genoech te doen satis et waras sonder eenige contradictie nochte argeliste, consenteren. des. onvermindert maecken en. slaen van mainmise over tselve, mede int decreet ende herdecreet der heeren schepenen deser stadt, tot dijen constitueren. een yeder thoonder deser simil et in solidum om tgene voors. is, te Xnieuwen. en. herkennen voor meyer en. schepenen van Loven en. aloe. elders daer des behooren en. van noode wesen sal, en. aldaer te consenteren inde vs. mainmise, decreet en. herdecreet en. voorts inde condemnatie volontaire en. parate executie sonder eenigh voorgaen. daegement, promitten. ratum ac gratum, obligan., subm. ac ren. ut supra, et latius prout in coi. et meliori forma.

Aldus gedaen en. gepasseert binnen Loven ten daeghe voors. ter presentien van Guilliam Slachmolders ende Christiaen Vrancx, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, en. hebben die voors. respective comparanten en. getuygen de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, nederwaerts stont quod attestor, signatum Henricus Gillis, notis.

Welcken volgens heeft den vs. gheconstitueerden den bovenges. contracte notariael in alle sijne puncten, clausulen en. arlen. vernieut ende gerepeteert, consenteren. als inde selve, obligando, submittendo ac ren. in foa., coram jor. Vanden Driessch, Vander Veken, hac xij. augusti 1686.

N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleecken bij manuele quitt. de date 14en. augti. 1698, ondert. fr. A. De Pauw, syndicus, dat dese tegenstaende rente van thien guls. srs. is geqten. mette openstaen. Xloopen. dijer, quare vacat actum hac 26en. janry. 1699. Quod attestor, ... [onleesbare handtekening], clercq, 1699.

Bron : R.A.L., Notaris Joannes Van Cantelbeeck, register nr. 13.775, akte dd. 01.10.1693 (verkorte transcriptie).

Peeter Thomas, inwoonder van Langdorp, aut ontrent eenendertich jaeren, en. Andries Torfs, inwoonder van Betecom, audt ontrent sessentwintich jaeren, verclaeren t' samenderhant ter instantie van Caerel De Wijngaert als momboir van de weeskinderen van wijlen Guilliam De Wijngaert en. Clara De Pelsmaecker dat sij te St. Jansmisse van. jaere 1685 sijn comen woonen als dienstboden oft knechten bij den voors. Guilliam De Wijngaert op de hoeve, genoemt Mertshoven, alwaer den selven was comen woonen als pachter te halff meert te voorens in den selven jaere, alswanneer sij comparanten en. attestanten hebben gesien dat den selven Guilliam De Wijngaert te halff oost daernaer van den selven jaere 1685 in de stoppelen heeft aenveert ontrent ses dachmael lant, genoempt het Groot Heyblock, item ontrent een halff boender lant, genoempt het Clijn Heyblock, item een stuck lants, genoempt den Aerschotschen Boomgaert, item ontrent vijff dachmaelen lant onder Betecom, genoempt het Putblock, item ontrent drij dachmaelen lant onder Betecom, genoempt het Crancklant, alle welcke partijen lant sijn annex aen. pachthoeve van Mertshoven, en. sijn bij voorige pachters predecesseurs van. voors. Guilliam De Wijngaert gedefructueert in den selven jaere 1685, sulcx dat den selven man de voors. partijen lants voor de eerste reyse heeft besaeyt in. naersaisoene van. voors. jaere 1685, allent welck sij attestanten verclaeren waerachtich te wesen als hebben. daer van oculaire getuygen geweest en. den voors. Guilliam De Wijngaert daerinne als knechten geassisteert, eynden. hiermede dese henne attestae.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Wijgaert Henricus, () Werchter 16.08.1679 (g. Henricus De Wijgaert en Joanna Rix),

     De Wijngaert Guilielmus, () Werchter 09.04.1681 (g. Guilielmus ... en Lucia De Wijngaert),

 

Lucia De Wijngaert, () Werchter 29.07.1654  (g. Theodorus De Roover en Margaretha De Wijngaert), x 1 Werchter 07.02.1673 (g. Henricus De Wijngaerde en Joannes Serneels) met Adrianus Serneels, + Betekom 15.05.1688, x 2 Betekom 20.06.1689 (g. Petrus Troye en Gommarus Bruyninckx) met Peter Lauwers,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters voor akte en gezinsgegevens) een akte met vermelding van Lucia De Wij(n)gaert, eerst gehuwd met Adrianus Serneels en nadien met Petrus Lauwers.  Uit de akte konden interessante gegevens afgeleid

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 12.03.1722.

Gestaen inde tegenwordichijt van Jan Van Horck in den naem vanden meyer, voor dese rijse geauthoriseert sijnde en. de naervolgende schepenen van Riviren tot Betecum, om het gene naerbescreven is, wettelijck te herkennen, bij den geinsereerde onwedderroepelijcke (!) procuratie op segel geconstitueert sijnde, en. heeft het selve gedaen en. geeffectueert in vugen naervolgende.

Op heden desen 25. july 1718 comparerende voor mij onderges. openbaer nots., geadmitteert bij de Souverijnen Raede van Brabant, binnen Betecum residerende, en. in de presentie van. getuygen naergenoempt Jan Serneels, ingesetene van Werchter, voor d' erffelijckheyt, en. Lucia De Wijgaert, voor desen getrouwt geweest met Adriaen Serneels, met consent van haeren tegenwordige man Peeter Lauwers, ingesetene van Betecum, alhier oock present, voor die tochte, consenterende tot het gene naerbescreven is, te weten dat den voors. Jan Serneels bekent wel en. deughdelijck ontfangen te hebben ... (?) hondert guldens courant gelt, den schellinck tot seven sts. ende andere specien naeradvenant en. dat vuyt de handen van Andries Peeters sone Jan, waervoor den voors. acceptant geloefft te gelden en. te betalen voor intrest alle jaeren eene somme van vijff guldens, waervan den iersten valdach wesen sal te Ste. Jacobs 1719 en. alsoo continueel tot de effective quytinge toe, die altijt sal mogen geschiden als den rentgelder sal geliven met vollen jaeren verloopts, los en. vrije van van (!) x., 20., meerdere en. mindere penningen, die alle staen tot laste des rentgelders en. tot meerder assurantie van het gene voors. is, soo verobligeert den rentgelder voors. beneffens sijne moeder voors. met consent als voor tot pant en. onderpant der voorsijde rente sijn kintsgedeelte, voor[t]sgecomen van sijnen vader voors., alle gelegen tot Betecum, constituerende onwederroepelijck bij desen N.N. en. ider thoonder deser [om] te gaen en. compareren van wegens de voors. comparanten en. constituanten voor alle heer en. hoff en. den voors. Andries Peeters ofte die hij noemen sal, daer in te goeden en. vestigen met alle gerequireerde sollemnitijten, aldus gedaen en. ten date voors. ter presentie van Jacobus Immens, theologant, en. Peeter Claes, getuygen, en. was d' originele deser op segel compitent en. bij den respective comparanten en. getuygen behoorelijck geteekent en. onderstondt quod attestor, en. was ondert. C. Immens, nots., welcken volgende heeft den voors. geconstitueerden vuyt crachte der voors. onwederroepelijcke procuratie op hem verlijdt de voors. acte van bekentenisse volgens haeren voors. teneur in alle poincten, clausulen en. conditien alhier wettelijck herkent en. die panden ofte sijn deel, den voors. Serneels toecomende in sijn kin[t]sgedeelte voors. voor de voors. rente van vijff guldens jaerelijck naer voorgaende opdrachte, wettelijcke vertijdenisse en. alle andere gerequireerde sollemnitijten behoerelijck en. judicielijck geaffecteert op het voornoempt aenpaert ten behoeve en. fauveur van Peeter Van Naudorp en. Anna De Gro[o]ff, gehuyschen en. ingesetene vanden Bougijnendijck, aenden voors. Naudorp gelaeten bij testament, soo dat den voors. Van Naudorp hier in presentie van schepenen heeft verclaert, actum 12. meert 1722, coram als voor en. Jacobus Vande Bergh en. Ardt Van Vlasselaer, hier aff is copije gemackt op segel compitent.

C. Immens, greffr.

     Uit dit huwelijk:

     1. Serniels Maria, () Betekom 28.10.1676 (g. Guilielmus De Weygaert en Maria Len...s?),

     Serniels Guilielmus, () Betekom 11.08.1678 (g. Guilielmus Antonis n. Guilielmus De Wijngaert en Maria Heyns ?), 

     Serneels Catharina, x met Petrus De Raeymaecker, 

     Serneels Maria, () Betekom 20.05.1683 (g. Adrianus Ywans en Maria De Wijngaert),

     Serneels Joannes, () Betekom 22.07.1685 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Geel), x (niet W, Bet, ) met Catharina De Meyer, fii in Werchter,

     Serneels Joanna, () Betekom 02.09.1687 (g. Petrus Kerseler en Joanna De Wijngaert), x met Arnoldus Van der Veken,

     2. Lauwers Petrus, () Betekom 01.03.1690 (g. Petrus Bries en Elisabeth Bries ?),

     Lauwens Adrianus, () Betekom 14.09.1691 (g. Adrianus De Wijngaert en Maria Lauwens),

     Lauens Henricus, () Betekom 10.02.1695 (g. Henricus Librechts en Anna Lauens),

     Lauwens Andreas, () Betekom ...06.1698 (g. Andreas Lauwens en Maria De Wijngaert), 

 

Carolus De Wijngaert, X (S556), () Werchter 07.12.1656 (g. Carolus Janssens en Anna Van Bosstraeten),

 

Elisabeth De Wijngaert, () Werchter 03.09.1659 (g. Petrus Boets en Elisabeth Van Bosstraeten), x Werchter 04.03.1687 (g. De Keijser Joannes en De Weijgaert Henricus) met Cornelius Gerardus De Keyser, () Werchter 01.06.1659 (g. Gerardus Librechts n. Van Nuffelen ... en Maria De Keyser), fs Joannes en Maria Van Aerschot,

     Uit dit huwelijk:

     De Keyser Catharina, () Werchter 26.01.1686 (g. Petrus De Keyser en Catharina De Wijgaert),

     De Keyser Henricus, () Werchter 04.12.1687 (g. Egidius Hoelaerts n. De Keyser ... en Maria De Weygaert),

     x (niet W, ) > 1716 met Elisabeth Van Tongelen,

     De Kijser Lucia, () Werchter 07.10.1689 (g. Egidius Van Avont en Catharina De Wijgaert n. De Wijgae...),

     De Keijser Joannes, () Werchter 03.11.1691 (g. Joannes De Wijgaert en Maria De Worteleer),

     De Kaiser Adrianus, () Werchter 14.11.1692 (g. Adrianus De Wijgaert en Joanna De Kaijser),

     De Keijser Lucia, () Werchter 14.12.1695 (g. Carolus De Wijgaert en Lucia De Wijgaert),

     + Werchter 13.11.1754, x (niet W, ) > 1716 met Judocus Goris, + Werchter 13.10.1759,

     De Kijser Joannes, () Werchter 29.07.1697 (g. Joannes De Rijck en Adriana Van Adorp),

     De Keijser Petrus, () Werchter 03.02.1699 (g. Petrus Lauwens en Elisabeth Boets),

     De Kijser Elisabeth, () werchter 09.12.1700 (g. Henricus Librechs en Elisabeth De Kijser),

     (+) Rotselaar 26.11.1730, x Werchter 07.05.1729 met Adrianus Van Hoegaerden, () Rotselaar 22.04.1691

     (g. Adrianus Van Hoegaerden en  Maria Fobelets), fs Anthonius en Barbara Foblets),

     De Keijser Maria, () Werchter 23.01.1706 (g. Henricus Van Avont en Maria Serneels),

 

Joanna De Wijngaert, () Werchter 22.07.1665 (g. Joannes De Wijngaert en Joanna Schrijns), x (niet W, ) met Mr Hendrik De Ka, geen fii in Werchter,

 

Maria De Wijngaerde,  () Werchter 26.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans), x 3 (niet Bet, W, ) met Hendrick Librechts, deze x 1 Betekom 10.08.1676 (g. Keldermans Adrianus, Vander Loock Adrianus en Librexs Joannes) met Keldermans Catharina, x 2 Mechelen OLV 18.05.1685 (g. Antone Ludovicus en Walravens Joannes Adrianus) met Janssens Joanna, () Betekom 24.08.1649 (g. Henricus Coremans en Joanna Boots), het complexe gezin bij Janssens,

 

Joannes De Wijngaert () Werchter 12.04.1668 (g. Joannes Van Vlasselaer en Catharina Van Arschot), x Werchter 15.01.1695 disp bloedv. 3 de en 4 de gr. (g. De Worteleers Guilielmus en Van Vlasselaer Franciscus) met Anna De Worteleer, () Werchter 10.05.1666 (g. Guilielmus Fobelets en Anna Rix), fa Guilielmus Worteleers en Anna Fobelets),

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Joannes, () Werchter 08.12.1698 (g. Joannes Michiels en Catharina Foblet),

     De Wijngaerde Guilielmus, () Werchter 03.04.1701 (g. Guilielmus Michiels en Anna Michiels),

     De Wijngaerde Maria, () Werchter 03.04.1701 (g. Joannes Wouters en Maria De Wortelaer),

     De Wijgaert Elisabeth, () Werchter 21.03.1703 (g. Joannes Bruijninckx en Elysabeth Boets),

     + Werchter 30.05.1747,  x Werchter 21.10.1729 met Joannes Van Ermengeen, ex Haacht, + Werchter  27 08.1772,

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 06.12.1705 (g. Guilielmus De Wortelaer en Elysabeth De Wijgaert), + Werchter 13.04.1751,

     De Wijgaert Lucia, () Werchter 30.07.1708 (g. Guilielmus De Wortelaer en Lucia De Wijgaert),

     + Werchter 12.10.1777, x Werchter 18.02.1734 met Hijligen Henricus, () Werchter 25.11.1703

     (g. Henricus Geens en Adriana Van Essche), fs Michael en Joanna Meulemans,

 

De Wijngaert Adrianus, () Werchter 25.09.1670, x Baal 12.05.1695 (g. Guilielmus Bols en Gerardus De Keijser) met Van Adorp Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Guilielmus, () Werchter 30.03.1696 (g. Guilielmus Bols en Catharina De Wijgaert),

     De Wijgaert Catharina, () Werchter 14.05.1698 (g. Remigius Schrijns en Catharina Boets),

     De Wijgaerde Elisabeth, () Werchter 20.07.1701 (g. Gerardus De Keijser en Elisabeth Boets),

     De Wijgaert Joannes, () Werchter 29.10.1704 (g. Joannes Wijgaert en Catharina Scrijns),

     De Wijgaerts Henricus, () Werchter 18.01.1706 (g. Henricus B... en Catharina De Wijgaert),

     De Wijgaerde Henricus, () Werchter 10.04.1707 (g. Henricus Bols en Catharina De Wijgaerde),

     x Baal 21.07.1731 (g. Adrianus De Wijgaert en Adrianus Coremans) met Anna Coremans,

     () Baal 30.12.1703 (g. Hendericus Miroeckx en Anna Vermeijlen), fa Carolus en Judoca Pauwels,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte van Henricus De Wijngaert en Anna Coremans.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7196, akte dd. 18.06.1749.

Extraordinaire rolle, gehouden den 17. juny 1749 tot Betecom coram Jan Librechts en. Joannes De Wijngaert, schepenen.

Hendrick De Wijngaert, aenre. en. naderlinck, tegens Christien Van den Bosch, cooper en. gede.

Den aenre. en. naderlinck seght tot sijne kennisse te sijn gecomen dat den gede. vercregen heeft bij coop tegens Jan Van Gijsel seker onder half dagmael bempt salvo justo, gelegen ontrent Geetsvonder, genoemt het Aertsken, regenoten den wegh loopende naer Betecom ter eenre, Francis Reyers ter ijre. en. de Laeck ter derdere ende want den naderlinck aen den vercooper van bloets wegen is bestaende en. hem oversulcx competerende het recht van naderschap, soo presenteert hij aenre. sigh tot het selve, consignerende tot dijen eynde alhier gout en silver, ganckbaere munte, namentlijck een ducaet in gout en. eenen schellinck in silver, met voordere presentatie van den cooper en. gedaeghde in alles te ontheffen over den voors. coop, mitsgaeders oock te restitueren en. voldoen ingevolge de gedecreteerde costuymen der hooftstadt Loven, sustinerende mits dijen tot het bijgeleght naederschap te moeten worden geadmitteert, seggende voor het tegens op hodie den cooper te hebben doen daegen door s' heeren dienaer Jan Nijs ut idem retulit en. mits de presentie des gede. versoeckt promptelijck afstand alias U E. ordonnantie maeckende interim heysch van costen ingevalle.

Eodem et coram iisdem gecompareert den voors. Christiaen Van den Bosch, cooper ende gedaeghde, den welken heeft verclaert den aenre. tot het bijgeleght naederschap t' admitteren mits promptelijck effectuerende sijne voors. verclaeren, welken volgende heeft den meergemelden naederlinck gerestitueert aen den gede. hondert twee en sestigh guldens eenen stuyver als coopsomme, hoogen, lijfcoop, &a., waeronder begrepen negen guldens sesthien stuyvers voor salaris aen den notaris Goltfus voort houden der publique conditien ende naerdere procuratie tot goedenisse en. quittantie hier naer volgende van woorde tot woorde.

Op heden desen vierden decembris 1748 comparerende voor mij als openbaer notaris, &a., geadmitteert bij den Souvereynen Raede van Brabant, tot Werchter residerende, ende ter presentie van de getuygen hier onder te noemen, in propren persoon Jan Van Gijsel, ingesetene van Wackerzeel, welcken comparant verclaert, soo hij doet bij desen, ingevolge de conditie, door mij notaris gehouden, vercoght, gecedeert en. getransporteert te hebben ten behoeve van Kestiaen Van den Bosch, ingesetene van Werchter, alhier present ende den naerbes. coop accepterende, dats te weten seecker onderhalf daghwandt bemdts salvo justo, soo ende gelijck t' selve gelegen is ontrent Geetsvonder, genoemt het Aertsken, regenoten den wegh loopende naer Betecom ter eenre, Francis Reyers ter tweedere, de Laeck ter derdere sijden, subject onder twee peirtskeuren ende eenen braspenninck aen den heere van Bruggen jaerelijcx ... [waterschade] los en. vrije bemdt, waer aen den transportant is gelovende waerschap en. guarant oft dat naermaels iet aen gebraecke, sijnde dit voors. transport geschiet om ende mits de somme van hondert twee en vijftigh guldens en vijf stuyvers courant, daer inne begrepen palmslagh, ordinaire en. extraordinaire, hoogen, stuyver gelt als andersints, behalffvens den salaris van mij notaris, welcke voors. coopsomme bekent den voors. transportant op hodie uyt handen des coopers in contante penningen ontfangen te hebben dan t' selve cederende als voren, constituerende ten effecte van t' gene voors. is, onwederroepelijck mits desen mr. ... [n.v.] en. ieder thoonder deser om in hunnen contractanten naeme en. van hunnen t' wegen te gaen ende te compareren voor den Souvereynen Raede van Brabant, heer meyer en. schepenen van Loven, Werchter en. alomme elders en. aldaer dese vernieuwende en. herkennende den gebreckelijcken van hun int achtervolgen deser volontairelijck te laeten duymen en. condemneren met costen sonder voorgaende dagement, mitsgaeders te compareren voor heer en. hoff competent en. aldaer den vercooper uyt het voorighe parceel te ontgoeden ende onterffven en. den acceptant cooper met alle gewoonelijcke gerequireerde solemniteyten in het voors. parcheel bempts te goeden, vestigen en. erfven naer bancken rechte en. alles meer, &a., gelovende, &a., verbindende en. renuntierende prout in forma.

Aldus gedaen en. gepasseert ten daeghe, maende en. jaere als boven ter presentie van Jan Verbinnen ende Francis Naets, als getuygen hier toe aensocht, ende vervolgens hebben de contractanten ende getuygen d' originele minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onder stont quot (!) attestor, signatum Abraham F. Goltfus, nots., welcken volgens heeft den voors. Cristiaen Van den Bosch uyt crachte van de onwederroepelijcke procuratie, in de bovenstaende acte geinsereert, ten behoeve van den meergemelden Hendrick De Wijngaert cum sua en. hunne naercomelingen in handen des loco meyers hier onder te noemen als in handen van den heere van den gronde opgedraegen het voors. parceel bemdt, hier voorens breeder geindividueert en. in sijne regenoten gespecificeert, ende naer dijen den voors. Jan Van Gijsel, constituant, ter manisse en. wijsdomme der schepenen hier onder te noemen, was ontgoeyt ende onterft, soo is ter selve manisse en. wijsdomme met alle gerequireerde solemniteyten daerinne gegicht, gegoeyt en. geerfft den voorn. Hendrick De Wijngaert, alhier present, t' selve accepterende, soo voor hem als voor sijne huysvrauwe Anna Coremans, hunne erfgenaemen en. naercomelingen op schot, lot ende eenen igelijcken sijnen goeden rechte behoudende, coram Jan Nijs als ad hunc actum loco praetoris geauthoriseert, Jan Librechts en. Joannes De Wijngaert, schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., desen 18. juny 1749 ende is het geconsigneert gout en. silver gelicht door den naederlinck.

Dit is het + merck van Cristiaen Van den Bosch, niet connende schrijven.

Hendrick De Wijngaert.

Dit is het IN handteeken van Jan Nijs.

Jan Librechts.

Joannes De Wijngaert.

Mij pnt. J.F. Istas, loco greffr.

     De Wijngaerden Joannes, () Werchter 01.07.1709 (g. Joannes Serniels en Maria De Brier),

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 28.07.1713 (g. Petrus Bols en Lucia De Kijser),

     + Werchter 25.08.1765, x 1 Betekom 15.08.1745 bloedv. 3 de gr. (g. De Wijngaert Joannes en Tielemans Henricus) met Anna Barbara Van Adorp, ex Aerschot,

     + Werchter 15.06.1759, x 2 Werchter 09.09.1760 met Anna Elisabeth De Groof, ex Haacht,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte van wat recentere datum, waarin melding wordt gemaakt van Petrus De Wijngaert en Anna Barbara Van Adorp, alsmede van hun zoon en schoondochter Henricus en Anna Maria Lauwens.  Deze laatsten gaan een lening aan van niet minder dan 3.600 guldens bij Carolus Adrianus Josephus Van Rossum, buitengewoon hoogleraar (doctor primarius) in de medicijnen aan de universiteit te Leuven !  Deze laatste liet zich vertegenwoordigen door advocaat Carolus Ludovicus Josephus Dirix.  Een bedrag van 3.600 guldens is niet niks als men weet dat een gewone dagloner in de 18e eeuw gemiddeld amper iets meer dan 10 stuivers per dag verdiende (20 stuivers = 1 gulden).  Een vakman of een hereboer mag dan nog het dubbel of meer verdienen, het bleef een zware financile dobber.

De akte van scheiding en deling van de goederen van Petrus De Wijngaert en Anna Barbara Van Adorp werd verleden voor de schepenen van Werchter op 12.11.1774.  Henricus De Wijngaert had nog een broer Adrianus.

Anna Maria Lauwens was de dochter van Andreas en Maria Briers.  Zij had nog een zuster Anna Catharina Lauwens.  De scheiding en deling van de goederen van Andreas Lauwens en Maria Briers werd verleden voor notaris G. Verstraeten op 17.07.1778.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8401, fol. 481r., akte dd. 21 augustus 1786.

In de tegenwoordigheyd der heeren schepenen der hooft stadt Loven naer te noemen gestaen Petrus Jacobus Moens, officiael van de derde secretarie camere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermoghen van de onwederoepelijcke procuratie, als thoonder van den naervolgenden contracte notariael om den selven alhier wettelijck te vernieuwen, herkennen ende reitereren, gegeven, waer van den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Op heden desen 31. july sesentachentigh comparerende voor mij, als openbaeren notaris bij sijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, ter presentie van de getuygen naergenoemt, Henricus De Wijngaert ende Anna Maria Lauwens, gehuysschen ende innegesetene van Geedtsvondel onder Werchter, welcke comparanten bekennen opgetrocken ende ontfangen te hebben van heer ende meester Carolus Ludovicus Josephus Dirix, advocaet, &a., applicerende ten behoeve van den uytmuntenden heere Carolus Adrianus Josephus Van Rossum, doctor primarius in de mediceynen binnen de universiteyt der stadt Loven, &a., eene somme van drij duysent ses hondert guldens wisselgelt, den schellinck gerekent a ses stuyvers ende soo voorts van d' andere specien naer advenant, dese daer over dienende voor volle ende absolute bekentenisse sonder van andere te moeten doceren, ter saecke van welcke somme geloven sij comparanten van te sullen gelden ende betaelen aen den geseyden heere Van Rossum, den selven heere Dirix alhier present ende ten behoeve voorschreve accepterende, eene erffelijcke rente van hondert vierenviertigh guldens wisselgelt s' jaers a rate van vier par cento, geld van geld, behoudelijck ende wel verstaende nochtans dat mits preciese betaelinghe op den valdagh ofte ses weken daer naer de comparanten rentgelders alsdan sullen gestaen met te betaelen hondert vierenviertigh guldens courant gelt s' jaers a rate van vier guldens courant van wissel par cento, de selve rente op dien voet cours ende inganck nemende date deser ende alvolgens voor den eersten jaere te verscheynen op den 31. july van den toecomenden jaere 1787, los ende vrij van alle lasten ende exactien, t' sij thiende, twintighste, mindere ofte meerdere penningen, contributien, beden, subsidien, leverantiens (!) van rations ende generaelijck van alle andere, geene uytgenomen nochte gereserveert, van wat specie ofte nature die soude mogen wesen, present ende toecomende, niettegenstaende eenighe placcaerten van de majesteyt uytsendingen van d' heeren Staeten van Brabant ende van alle andere mogentheden hier aen eenighsints ter contrarien waeren ordonnerende, waer aen sij rentgelders wel expresselijck sijn derogerende ende renuntierende van alsnu tegens als dan bij desen ende soo voorts van jaere te jaere tot d' effective quytinghe toe, die altijdt sal vermogen te geschieden alst' aen de rentgelders gelieven sal bij preadvertentie van vijfthien daegen te voorens met betaelinghe van den intrest dijer a rate des tijdts beneffens de costen hier ende daer van dependerende.

Gelovende sij rentgelder de rente alle jaeren wel ende loffelijck te sullen betaelen aen den heere rentheffer ofte hem representerende, obligerende ten dien eynde hunne respective persoonen ende goederen, soo meubelen als immeubelen, haeve ende erven, actien ende credieten, present ende toecomende, als naementlijck soo tot asseurantie ende verhael van t' geseyd capitael als jaerelijcksche te verscheyne intresten dijer te hebben opgedraegen ende verobligeert als te weten.

1.      Voor eerst seker huys, hof, schuere, stalle met het land daer aen gelegen, groot de hellicht van seven daghmaelen, gestaen ende gelegen tot Geedtsvondel onder Werchter, regenoten Peeter Michiels met de wederhellicht nomine uxoris oost, Joannes Baptista Reyers suyd, de straete west ende d' erfgenaemen Peeter Peeters noord, vrij goed.

2.      Item een parceel landts ende bosch, gelegen onder Betecom, groot een half bunder ende vijftigh roeden uyt een meerder stuck van een bunder een daghmael, soo ende gelijck het selve gesepareert is, regenoten Peeter Michiels nomine uxoris met de wederhellicht oost, den heere doctor Reyers zuyd, den H. Geest van Betecum west ende de leyloop noord.

         Belast met de hellicht in vier guldens cheysn s' jaers aen den heere van Brugge ende subject aen peertskeur.

3.      Item alnoch een parceel bempts, groot een half bunder uyt een meerder stuck van een bunder, gelijck het selve gesepareert is, gelegen onder Werchter, regenoten Peeter Janssens oost, de Laecke zuyd, Peeter Michiels west ende Peeter Janssens noord.

         Belast de hellicht in derthien en halven stuyvers s' jaers aen de kerck van Betecom ende met eenen clijnen cheyns aen den heere Schotte ende eene gichte.

Sijnde die voorschreve goederen aen den eersten comparant rentgelder toegecomen uyt den hoofde ende bij doode van sijne ouders Peeter De Wijngaert ende Anna Barbara Van Adorp volgens scheydinghe ende deylinghe met sijne medecondividenten aengegaen ende gepasseert voor wethouderen van Werchter in date 12. november 1774, onderteeckent C.L.J. Dirix, secris.

4.      Item drij daghmaelen salvo justo landt, gelegen in de Vaerenstraete onder Werchter, regenoten de straete in drij zeyden, den H. Geest van Werchter ter vierdere, Gillis Van Langendonck ter vijfdere zeyden.

         Belast met eenen stuyver cheyns s' jaers aen sijne hoogheyd den hertogh van Arembergh ende Arschot, &a.

5.      Item drij daghmaelen salvo justo bempt, genoemt den Gulden Top, gelegen in de Vaerenstraete onder Werchter voorschreve, regenoten St. Job van Wesemael ter eenre, de pedagogie het Castrum binnen Loven ter tweedere, de weduwe Jan Dauw ter derdere, Jan Van de Velde ter vierdere, de Helstringe ter vijfdere zijden.

         Belast met drij halsters haever cheyns s' jaers aen sijne hooghheyd den hertogh van Arenbergh ende Aerschot.

6.      Item twee daghmaelen salvo justo land, gelegen onder Bael, regenoten de baene leydende van Veldonck naer het Tholhuys ter eenre, Adriaen De Wijngaert ter tweedere, Peeter Van Vlasselaer ter derdere ende Peeter Bruyninckx ter vierdere zeyden, los ende vrij goed.

7.      Item een daghmael salvo justo landt, gelegen onder het voorschreve Bael, regenoten de weduwe Cornelis De Meyer ter eenre, Guilliam De Cock ter tweedere, Jan Francis Reyers ter derdere, Peeter Lieberechts ter vierdere zeyden, los ende vrij goed, aen de tweede comparante toegecomen uyt den hoofde van Andries Lauwens ende Maria Briers, in hun leven gehuysschen ende haere ouders waeren, ingevolghe de scheydinghe ende deylinghe, aengegaen met haere suster Anna Catharina Lauwens ende gepasseert voor den notaris G. Verstraeten, binnen Werchter residerende, in date 17. july 1778, alhier bij extract authenticque gesien.

8.      Item seker parceel landts, grot twee daghmaelen ende vijftigh roeden, gelegen onder Betecom naest Werchter, regenoten den heere doctor Reyers oost, Francis De Meyer zuydt, de paelen van Betecom met Hendrick Van Leemputte west, de weduwe Hendrick Goris noort, geldende een oordt cheyns s' jaers aen den heere van Bruggen ende aldaer aen peertskeur sonder meer, het selve parceel aen de comparanten rentgelders competerende ende in coop vercregen tegens Petrus Verbinnen cum suis ingevolge de goedenisse daer van sijnde ende in hunnen hoofde geopereert voor meyer ende laethen van den laethove van Bruggen, Rivieren in Betecom in date 30. augusti 1780, onderteeckent P.G. Le Roy, greffr., alhier authentelijck gesien.

9.      Item sesse daghmaelen salvo justo landts, gelegen onder Bael, resort der stadt Aerschot, gemeynelijck genoemt Antes Land, regenoten Francis Van Meerbeeck oost, de herbaene zuydt, de weduwe Andries Lauwens, nu den eersten comparant west ende Heyligh Cruys authaer in de kercke van Werchter noort, op den last van een negenmanneken in cheyns s' jaers aen sijne hooghheyd den hertogh van Arembergh ende Arschot, bij de comparanten in coop vercregen tegens des eersten comparants eygen broeder Adrianus De Wijngaert cum sua volgens goedenisse, in hunnen hoofde geopereert voor heeren meyer ende schepenen der stadt Loven in date 2. september 1783 in 3a., onderteeckent F.F.L. Vanderhaert, secris., 1783, alhier gesien.

Guarranderende sij comparanten rentgelders de voorschreve goederen, aen hun te competeren in vollen eygendom, van vrij ende libere dispositie op den voet als boven ende vor niet voorders nochte andersints te sijn belast als hier voren staet uytgedruckt, behoudelijck met acht differente renten, beloopende te saemen ter somme van drij duysent acht hondert achtenvijftigh guldens ses stuyvers drij oorden courant, van welckers quytinge sij eerstdaeghs sullen moeten doen consteren, soo sij geloven bij desen, als mede voor goede ende suffisante hypotheque als ten minsten dobbel weerdigh sijnde het voorschreve capitael met gelofte van ten allen tijde des aensocht sijnde voordere ende naerdere hypotheque te sullen assigneren ende laeten hypothequeren ten vollen contentemente van den heere rentheffere ofte hem representerende op d' eerste vermaeninghe daer toe aen hun te doen, andersints dese rente instantelijck te sullen moeten rembourseren met den interest dijer a rate des tijdts beneffens de costen hier ende daer van dependerende.

Constituerende sij comparanten rentgelders in d' affectatie deser rente op de voorschreve goederen, het sij bij mainmise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen der hooft stadt Loven ofte andersints bij opdracht ende realisatie volgens geliefte des heere rentheffer te opereren voor heeren wethouderen van Loven als elders, constituerende ten dijen eynde onwederoepelijck eenieder thoonder deser ofte dobbel authentique dijer, als mede om te compareren, soo in den Souvereynen Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders ten eynde om ingevalle van eenigh gebreck in het gene voorschreve, den inhoudt deser aldaer vernieuwende ende herkennende, te consenteren in decreet van gewillige condemnatie, parate ende rele executie tot respective volbrenginghe ende achtervolginghe van allen het gene voorschreve sonder voorgaende daegement, de surranneringhe niettegenstaende.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven ten tijde als voor ter presentie van sieur Anthonius Goossens ende van Petrus Ludovicus Neefs, als getuygen hier toe aensocht, de minute originele deser, becleedt met eenen zegel van vier guldens sesthien stuyers, onderteeckent Hendrick De Wijngaert, Anna Maria Lauwens, C.L.J. Dirix, 1786, Antonius Goossens, P.L. Neefs, testis, ende van mij notaris, onderstaet, quod attestor, onderteeckent J.B. Heylighen, nots.

De quytingen der renten, in dese vermeld, sijn gedaen volgens d' acten daer over gepasseert voor mij notaris, memorie.

Welcken volgens den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen als voor heeft den bovenstaenden contracte notariael in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende articulen alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert, consenterende voorts als in den selven die rentgelders satis et waras obligando, submittendo ac renuntiando in forma et prout latius in praedicto procuratorio.

Coram joncker Geardus Franciscus Xaverius de Herckenrode, heere van Raetshove, ende sieur Georgius Hubertus Van den Berck, schepenen, hac 21. augusti 1786.

     De Wijgaert Adrianus Ferdinandus, () Werchter 25.07.1716 (g. RD Adrianus Ferdinandus Helsen pastor in Bael  en Elisabeth Van Bael).

 


 

XI - De Wijngaert Joannes (S1194 + S1202 + S1202), () Werchter 22.05.1643 (g. Joannes De Keyser en Margaretha De Wijngaert), x 1 Werchter 16.11.1665 (g. De Wijngaerde Wilhelmus en Van Tongelen Arnoldus) met  Van Tongelen Elisabetha (S1195 + S1203 + S1211), () Werchter 13.03.1647 (g. Judocus Roefs en Elisabeth Van Eyken), x 2 Werchter 20.05.1674 (g. Ilious Jacobus chirurgijn en Van Langendonck Guilielmus) met Anna De Meyer.

 

NGB 13684 - 02.01.1701:

"Also questie ende gezchil stont te gereisen ende ontstaen tussen JAN DE WIJNGAERT en Guilielmus , Adriaan en Maria de Wijngaert, kinderen van Jan en zijn eerste vrouw Elisa van Tongelen annopende de goederen die Jan de Wijngaert in tochte bezittende aan zijn drie voors. kinderen uit oorzaak de... Jan de Wijngaert de goederen die hij in tocht bezit...competeren die drie kinderen laat verlopen van chijns en renten dat er alrede enige van hunne panden staen om geremoneert te worden zo wel voor de cheynsen als verlopen renten en om alle accidenten te versien menen zij dat er voldoende reden aanwezig is om de tocht van hun vader af te nemen volgens de costuymen de hoofdstad Loven, daarom op 2‑1‑1701 kwamen zij in vriendschap voor de notaris waar Jan de Wijngaert zijn tocht afstaat om redenen hem moverende van de goederen die eigendom zijn geworden van zijn drie kinderen , maar moeten hun vader levenslang eerlijk onderhouden met hun gedrijen van cost en drank en klederen en hem na zijn dood een eerlijke uitvaart bezorgen naar staat en conditie en hem daarbij jaarlijks twaalf gulden geven voor drinkgeld.".

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wijngarde Maria, X (S597 + S601 + S605), () Werchter 26.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans),

 

De Wijngaerden Guilielmus, () Werchter 08.09.1668 (g. Guilielmus De Wijngaerder en Adriana Paeps), x Werchter 01.02.1696 bloedv. 3 de gr. (g. De Keijser Petrus en Van Roest Arnoldus) met Joanna De Keijser, () Werchter 07.04.1672 (g. Arnoldus Wauters en Joanna De Keyser), + Werchter 03.10.1762, fs Petrus en Anna Maria Wouters,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Guilielmus, () Werchter 08.07.1697 (g. Guilielmus De Worteleer en Anna Van Tongelen), x > 1735 met Anna Claes, ex Keerbergen, + Werchter 03.02.1759,

     De Wijgaert Maria, () Werchter 01.01.1700 (g. Petrus De Keijser en Maria De Wijgaert), + Werchter 15.01.1789,

     x (niet W, ) > 1752 met Arnoldus Verstraeten, + Werchter 16.05.1745 in ecclesia,

     De Wijngaert Arnoldus, () Werchter 08.08.1702 (g. Arnoldus De Wijngaert en Maria Bries),

     De Wijgaert Catharina, () Werchter 20.05.1705 (g. Joannes Bries en Catharina De Wijgaert),

     De Wijgaerde Anna, () Werchter 22.03.1707 (g. Adrianus De Wijgaerde en Anna De Kijser),

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 24.01.1710 (g. Petrus De Kijser en Joanna De Wijgaert),

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 05.12.1713 (g. Petrus De Kijser en Joanna De Wijgaert), x Werchter 04.08.1742 met Barbara Lauwens,

 

De Wijngarde Henricus, () Werchter 09.12.1670 (g. Henricus De Wijngarde en Maria Van Aerschot),

 

De Wijngarde Adrianus, () Werchter 15.04.1673 (g. Adrianus Coenraerts en Maria De Wijngarde) , + Werchter 16.11.1765, x Werchter 27.06.1696 (g. De Wijgaert Adrianus en Bries Joannes) met Bries Joanna, () Werchter 11.06.1677 (g. Joannes Vleminx en Joanna Van Langendonck, + Werchter 21.05.1738, fs Petrus en Catharina Van Langendonck,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Adrianus De Wijngaert en Joanna Brie(r)s uit Werchter.  De goederen die in pand werden gesteld voor de tweede lening die zij aangingen bij Bartholomeus Peeters, ouddeken van het schippersambacht te Mechelen, kwamen voort uit de scheiding en deling van de goederen van haar ouders, verleden op 13 april 1717.  Een eerste lening van 400 guldens gingen zij ook aan bij Bartholomeus Peeters, verleden op 18.10.1709 voor notaris Andries Sire te Mechelen, waarvan de akten bewaard worden in het stadsarchief van Mechelen.  De eerste lening van 400 guldens werd door de onderstaande akte gesupprimeerd.  Notaris Zoots te Werchter (mogelijk verschrijving van de klerk), waarvoor de tweede lening werd geregistreerd, is me totaal onbekend.

 Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7601 fol. 277v, akte dd. 6 december 1717.

In tegenwoordighijt der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den officael Croons om de naervolgende acte notariael alhier te vernieuwen ende herkennen, als thoonder geconstitueert sijnde volgens de procuratie daerinne geinsereert, heeft tselve gedaen als volght.

Comparerende op heden den xxviien. november seventhien hondert seventhien voor mij als openbaer notaris, geadmitteert bij sijne maiestijts Souverijnen Raede van Brabant, tot Werchter residerende, ende ter presentie van die getuygen hier onder te noemen, den eersaemen Adriaen De Wijngaert beneffens Joanna Briers, gehuysschen ende ingesetenen der parochie van Werchter, welcke respective comparanten hebben bekent mits desen opgelight ende ter rente ontfangen te hebben vuyt handen van Bartholomeus Peeters, oudt deken van het schippers ambacht tot Mechelen ende aldaer ingesetenen, de somme van duysent guldens wisselgelt, den pattacon tot achtenviertigh stuyvers ende den schellinck tot sesse stuyvers, de andere specien naer advenant, belovende daer vooren aenden voors. Peeters ofte sijns actie hebbende, te betaelen den jaerelijcxschen interest tegens den penninck vier par cent, insgelijcx in wissel gelt, innegaende date deser, sulcx dat het ierste jaer verloops vallen ende verschijnen sal den sevenentwintighsten november xviic. achthien ende alsoo continuerende van jaere tot jaere totte effective quyttinge dijer, die altijt sal mogen geschieden met gelijcke somme van duysent guldens sterck gelt als het de rentgelders gelieven sal metten interest naer rate van tijde, los ende vrije van xe., xxe., xxxxe., vijfftighste, honderste, meerdere ofte mindere impositien, alwaert oock soo anders bij sijne maiestijts edicte waeren geordonneert, waer aen die comparanten sijn derogerende mits desen, mede oock voor los ende vrije van pontgeltpenningen, verheffen, goedenisse ofte anderssints, bedaght oft onbedaght, totten erffbrieff incluys, waer vooren die voors. comparanten sijn verbindende generaelijck ende specialijck hunne persoonen ende goederen, ende specialijck ierst een parcheel erffve, gelegen binnen de parochie van Werchter, genoempt het Straetlant, groot drije dachmaelen, regenoten die straete in twee sijden, den H. Geest ter iiie. ende d' erffgenaemen Aert Michiels ter iiiie. sijden, item den Ham over den Demer, groot twee dachwanden, regenoten den Demer in drije sijden ende Jan Vanden Panhuysen ter iiiie. sijden, item alnoch een dachwant int Spicht Broeck, regenoten de reviere de Demer in twee sijden, den H. Geest ter iiie. sijden, item alnoch thien vierendeelen lant, gelegen onder Wesemael opden Winckel, regenoten Jan Bauwmans oost ter ie., Adriaen Van Hove ter iie., Jooris Vande Put ter iiie. ende de baene van Aerschot, item alnoch twee dachmaelen bempt ofte lant, regenoten Hendrick Van Leemputte in twee sijden, de Meutters straet ter iiie. ende het goitshuys van Perck ter iiiie. sijden, item alnoch twee dachmaelen broecx inde Braye Laeck, regenoten de Laecke in twee sijden, Elisabeth De Worteleer ter iiie. ende de weduwe Merten Briers ter iiiie. sijden, item alnoch twee dachmaelen lants, gelegen aende Dillaeren, leengoet onder sijne hoochijt den hertogh van Arenbergh ende Aerschot, regenoten Jan Keldermans ter ie., Hendrick Verstraeten ter iie., het clooster van Villaer Villairs ter iiie., Hendrick De Worteleer ter iiiie. ende Guilliam Van Hoegaerden ter vijffdere sijden, item ende ten lesten alnoch een dachwant broecx inden Aelmeuter, regenoten Peeter De Keyser oost, Cornelis De Meyer ende Jan De Meyer ter iie. ende Anthoon Van Bockhorst ter iiie. sijden, alle welcke partijen ende goederen sijn aengeschreven ende ten deele gevalle aen die voors. Joanna Briers tegens haere consorten volgens die scheydinge ende deylinge, dijenaengaende gepasseert voor meyer ende schepenen van Werchter, den derthiensten april, alsmen schreeff duysent seven hondert seventhien, onderteeckent F. Wambacq, scris., alhier in originali gesien ende gebleken, ende alle de selve goederen gewarandeert opde lasten, bij die voorsijde deylinge vuytgedruckt, waertoe ten desen wort gerefereert, ende over alles waerschap ende guarrant gelooft ingevalle, etc., ende tot desen tot naerder assurantie vanden voors. rentheffer, soo waranderen die voors. rentgelders alle die gespecificeerde goederen niet voorders oft anderssints belast te sijn dan enckelijck met ofte ontrent die vierentwintigh stuyvers siaers s' heeren cheyns, waer over die selve comparanten in mijns notaris handen hebben gepresteert den eede van goeder trouwe en. alsoo den voors. Bartholomeus Peeters alnoch anterieurelijck hadde geschoten aen die voors. comparanten eene somme van vier hondert guldens wisselgelt volgens obligatie dijen aengaende, gepasseert opden achthienden october xviic. negen voor den notaris meester Andries Sere, tot Mechelen residerende, ende de getuygen daer bij beroepen, alhier bij copije authentiecq gesien ende gebleken, mede oock ingevolge van dijen gesien de acte van maimise opden voet der selver geslaegen in prima camera den sevensten april xviic. thien, onderteeckent M.T. Dirix, scris., mede oock het decreet vanden xiien. april daernaer, insgelijcx onderteeckent M.T. Dirix, soo is bij den voors. sr. Bartholomeus Peeters, alhier mede comparerende, die de voors. obligatie vernitight ende geconsenteert gelijck hij doet bij desen in de cassatie der selver, ten effecte van t' welck hij mits desen onwederoepelijck is constituerende ... [n.v.] om te verschijnen voor de heeren meyer ende schepenen van Loven ende aldaer de voors. rente van vier hondert guldens ten registre te doen casseren naer bancken rechte, in den verstande nochtans dat mette voors. somme van vier hondert guldens sijn begroot ende op dijen voet geaffecteert, constituerende die voors. comparanten tot voor de corroboratie van allen des voors. is, den voors. Croons ende alle thoonders deser int wit te suppleren om vuyt hunnen naem te verschijnen, tsij voor hoff ende heer competent, waer onder die voors. goederen gelegen sijn ofte wel voor meyer ende schepenen van Loven ende aldaer die voors. rente van duysent guldens te hypoticqueren op alle die gestelde panden naer bancken rechte, mede te consenteren int slaen van maimise, decreet ende herdecreet der heeren schepenen van Loven, mitsgaders in cas van noode te verschijnen voor den Souverijnen Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven, Werchter ende alomme elders ende aldaer die comparanten int volbrengen van des voors. is, voluntairelijck te doen duymen ende condemneren met costen sonder voorgaende dagement, ende tot dijen soo is de voors. Joanna Briers derogerende aen alle privilegien ende behulpselen van rechten, die hier inne soude mogen te staede comen ende naementlijck aen het beneficie senatus consulti vell. et auth. si qua mulier in het faveur der vrouwe persoone innegestelt, al voorens door mij notaris vanden inhoude dijer geinformeert sijnde, gelovende, etc., verbindende, etc., renuntierende ut in forma, aldus gedaen ende gepasseert ten daege, maende ende jaere als boven ter presentie van Jan Baptista Helssen ende Peeter Peeters, als getuygen hier toe geroepen ende gebeden, ende is de minute deser bij de comparanten ende getuygen, staende op behoorelijcken segel, beneffens mij notaris behoorelijck onderteeckent, onderstont qd. attestor, ende was ondert. N. Zoots, nots. pubs.

Aldus vernieuwt ende herkent bijden voors. geconstitueerden den bovenstaenden contracte, consenterende als inde selve, coram d. Adonia et Claes, sexta xbris. 1717.

T. Van Besten, 1717.

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Joannes, () Werchter 05.03.1697 (g. Joannes De Wijgaert en Catharina Van Langendonck),

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 01.01.1698 (g. Petrus Bries en Maria De Wijgaert),

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 17.03.1699 (g. Petrus Bries en Maria De Wijgaert), + Werchter 06.10.1741,

     x Werchter 21.06.1729 met Anna Van Meerbeeck, () Werchter 16.11.1706 (g. Arnoldus Van Gorp en Anna Van Gorp), + Werchter 21.02.1770, fa Martinus en Maria Van Geel,

     De Wijngaerde Arnoldus, () Werchter 28.05.1701 (g. Arnoldus Van Malcot en Anna Bries),

     De Wijgaert Catharina, () Werchter 02.10.1702 (g. Arnoldus Van Malcot en Catharina Bries),

     De Wijgaert Arnoldus, () Werchter 17.12.1703 (g. Arnoldus De Wijgaert en Catharina Bries, + Werchter 19.01.1789, x Werchter 23.07.1742 met Maria Michiels,

Hieronder een akte met vermelding van Arnoldus De Wijngaert en zijn echtgenote Maria Michiels uit Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8090, fol. 57r., akte dd 28 januari 1786.

In de tegenwoordigheyt der heeren schepenen der hooftstadt van Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen vande onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden contracte notariael, om den selven alhier wettelijck te vernieuwen, herkennen ende realiseren, als thoonder van den selven geconstitueert zijnde, heeft dat gedaen, waer van den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden den vierentwintighsten january 1700 sesentaghentigh compareerde voor mij Guillielmus Verstraeten, als openbaer notaris geadmitteert in zijne majesteyts Souverijnen Raede van Brabant, binnen de parochie van Werchter residerende, ende in de presentie van de getuygenen (!) naergenoempt in persoonen Arnoldus Dewijngaert, in houwelijck met Maria Michiels, ingeseten van het voorschreve Werchter, welcken voorschreven comparant heeft bekent ende beleden, soo sij (!) kent ende leydt bij desen, ontfangen ende ter rente gelicht te hebben van den eerweerdigen heere Albertus Straetmans, pastor der parochie van Wackerseel, geassisteert van Joannes Michiels als kerckmeester, applicerende tot behoeve van de kercke van aldaer, de somme van drije hondert guldens courant gelt, den schellingh seven stuyvers ende soo voorts alle andere specien naer advenant gerekent volgens seyne majesteyts placcaerten cours hebbende, waer over desen is dienende voor volle ende absolute quittantie sonder van andere te moeten doceren, voor welcke voorschreve cappitaele somme gelooft den comparant te gelden ende te betaelen aen de voorschreve kercke, alhier present den voornoemden heere pastor ende ten behoeve als voor accepterende, eene erffelijcke rente van thien guldens thien stuyvers courant geldt s' jaers, vrij ende exempt van twintighste, mindere ofte meerdere penningen, beden, subsidien, impositien ende generaelijck van alle andere lasten wegens zijne majesteydt heeren Staeten van Brabant ofte eenige andere overheyt, gestelt ofte int' toecomende noch te stellen, geene uytgenomen nochte gereserveert, niettegenstaende de edicten ofte uytsendingen, geemaneert ofte t' emaneren, ter contrarie, aen alle welcke den rentgelder is derogerende bij desen ende allent' selve is nemende t' zijnen laste alleen, cours ende ingangh nemende dese rente van op heden dathe deser, oversulckx dat het eerste jaer intrest ende van betalinge vallen ende verschijnen sal den vierentwintighsten january van den toecomenden jaere seventhien hondert sevenentaghentigh, gelovende den rentgelder dese rente alle jaeren t' elcken valdaege wel ende loffelijck te sullen betaelen in handen van den rentmeester der voorseyde kercke ofte sijns actie hebbende ende soo voorts te continueren van jaere te jaere tot de volle  ende effectieve quytinge toe, die altoos sal vermogen te geschieden t' eender reyse met den intreste van dijen rato van teyde verschenen, alles ten coste des rentgelders tot de cassatie inclues, den welcken voor allent' ghene voorschreve verbind sijnen persoon ende goederen, haeve ende erfve, present ende toecomende, ende speciaelijk sekere huyssinge, schuere ende stallinge met de erfve daer aen annex, samen groodt vier daghmaelen en half salvo justo, soo ende gelijck allent' selve gestaen ende gelegen is in de Vaerentstraete onder het voorschreve Werchter, reg. de straete ter eendere, Jan Dewijngaert cum suis ter tweedere, Peeter Deworteleer ter derdere, Guilliam Reyers ende Andries Lauwens ter vierdere zeyden, belast met heerlijcken cheyns aen zijne hoogheydt den hertogh van Arenbergh ende Aerschodt, &., &., welck voorschreve goedt op den comparant rentgelder is gesuccedeert uyt den hoofde van wijlen seyne ouders ingevolge de scheydinghe ende deylinge daer van zeynde, gepasseert voor mij notario ende sekere getuygen den seventhienden september 1700 drijensestigh, gelovende den voorschreven rentgelder over allent' ghene voorschreve guarrant ende waerschap ende altoos genoegh te doen oft' er naermaels iet aengebraeke, consenterende alvolgens daer over in de behoorelijcke affectatie, als ook int' slaen van mainmiese, decreet ende herdecreet der heeren mijer ende schepenen der stadt Loven ofte andersints bij opdrachte, t' zij voor de voorschreve heeren mijer ende schepenen als voor wethouderen van Werchter, constituerende ten effecte van dijen onwederoepelijck N.N. ende alle thoonders deser ofte van desselfs dobbel authentieque, mitsgaeders om in hunnen naem ende van hunnent' wegen te gaen ende te compareren in zijne majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, voor de meergemelde heeren mijer ende schepenen ofte alomme elders daer het den heere rentheffer qualitate qua gelieven sal om aldaer in cas van eenigh gebreck int' ghene voorschreveis, den comparant rentgelder te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de surraneringe, gelovende ende verbindende, &.

Gedaen ende gepasseert binnen Wackerseel ten teyde voorschreve ter presentie van Henricus Verstraeten ende van Guilliam Decoster, als getuyghen hier toe aensocht, de minuete dezer (becleedt met segel van twelf stuyvers) is onderteekent Aert Dewijngaert, A. Straetmans, pastor in Wackerseel, Jan Michiels, k(erk)m(eester), H. Verstraeten, testis, 1786, Gillam De Keuster ende bij mij ondergeschreven notaris, onderstont, quod attestor, signatum G. Verstraeten, nots. pubs.

Aldus vernieuwt, herkent ende gerealiseert den vorenstaenden contracte notariael door den voornoemden geconstitueerden in alle ende iegewelcke zijne poincten, clausulen ende articulen, consenterende als in den selven contracte den rentgelder obligando, submittendo ac renuntiando prout in forma.

Coram joncker Gerardus Franciscus Xaverius de Herkenrode de Raetshoven ende sieur Georgius Hubertus Vanden Berck, schepenen, desen 28. januarius 1786.

Nog een akte betreffende hun gezin bij Verstraten2.

Maria Michiels, weduwe van Arnoldus De Wijngaert, stelt zich borg voor haar zoon Arnoldus De Wijngaert, inwoner van (de) Varent(straat) onder Werchter, die 3 dagmalen en 50 roeden land uit een groter perceel van 7 dagmalen huurde van Anthonius Van Langhendonck.

Bron : R.A.L., Notaris Henricus Verstraeten, register nr. 20314, akte nr. 57 dd. 26 december 1795.

Op heden den 26. december 1700 vijf en negentig compareerde voor mij Henricus Verstraeten als openbaer notaris, etc., in persoon Anthonius Van Langhendonck, ingeseten van Werchter, den gene verklaert bij desen verhuert te hebben aen Arnoldus De Wijngaert, ingeseten tot Varent onder Werchter, alhier present ende in huere accepterende, dats te weten drij dagmaelen vijftig roeden salvo justo lands uyt een meerder parceel van seven dagmaelen, gelegen tot Varent onder Werchter, aen den huerder genoegsaem bewesen ende bekent, soo hij verklaert, geschiedende dese verhueringe om ende voor de somme van vier en dertig guldens courant geld s' jaers, mitsgaders voor eenen tijd ende termijn van drij achter een volgende jaeren, alreedts ingang genomen te St. Andries-misse lestleden, waer van oversulkx het eerste jaer huere ende van betaelinge vallen ende verscheynen sal te St. Andries-misse van den toekomenden jaere 1700 ses en negentig ende soo voorts van jaere te jaere den voors. termijn van drij jaeren geduerende, sonder dat den verhuerder in 't eynde van dese huere eenige opsegginge sal moeten doen in der voegen dat de tacite reconductie geen effect sal konnen hebben, gelovende den huerder de gemelde huersomme alle jaeren promptelijk op haeren valdag uytterlijk ses weken daer naer te betaelen in handen van den verhuerder ofte sijns actie hebbende, als schuld met recht verwonnen, ende voorts meer op de naervolgende conditien.

Dat den huerder het voors. gehuert land behoorelijk sal moeten cultiveren ende loffelijk overmesten, mitsgaders het selve conserveren in sijne paelen ende regenoten, alles volgens plicht van eenen goeden pachter.

Dat den huerder geduerende dese huere ende sonder korten aen de jaerelijksche huersomme sal moeten draegen ende betaelen de thiende, twintigste, meerdere ofte meerdere penningen, op het selve gehuert land uytgaende, beden, subsidien, impositien ende generalijk van alle andere lasten, wegens eenige overheyd gestelt ofte in 't toekomende alnog te stellen, alwaer 't soo dat de placcaerten, ordonnantien ende besluyten het contrarie mede brochten, aen alle welke den huerder wel expresselijk is derogerende bij desen, gelijk hij ook sonder korten als voor jaerelijkx sal moeten draegen een halster haver.

Dat den huerder sal proffiteren den houtwasch rato van sijn opvoeden, staende op het gehuert land, mits den selven te kappen op sijnen behoorelijken tijd, ouderdom, zaizoene ende volgens bosch ende houw-mes recht.

Ingevalle van merkelijke schaede, veroorsaekt door fourageringe der militairen ten tijde van oorlog ofte hagelslag aen de vruchten, alnog te velde staende, sal den huerder quytscheldinge ofte moderatie genieten rato van de geledene schaede, mits doende advertentie aen den verhuerder binnen de vierentwintig uren naer het ongeval.

Ende is alhier mede comparerende Maria Michiels weduwe Arnoldi De Wijngaert, moeder van den huerder, de welke verklaert bij desen voor de jaerelijksche huersomme ende voorderen onderhoud deser sig te stellen borge principael, renontierende tot dien aen 't beneficie ordinis et excussionis ende bovendien aen 't gene van senatus consult vellejani van de effecten deser alvorens onderricht zijnde door mij notaris.

Alle welke voorse. conditien geloven contractanten ende borge exactelijk te volbrengen ende achtervolgen onder verband van hunnen respectiven persoon ende goederen, have ende erve, present ende toekomende, constituerende mits dien onwederroepelijk N.N. ende allen thoonder deser ofte dobbel authe. om te gaen ende te compareren in den Raede van Brabant, voor meyer ende schepenen der stad Loven ende alomme elders voor hof ende rechter competent, om aldaer in cas van gebrek den inhoud deser vernieuwende, den gebrekkelijken van hun in 't gene voorschreve gewilliglijk te doen ende laeten condemneren met costen sonder voorgaende dagement, niettegenstaende de suranneringe, gelovende ende verbindende, etc.

Gedaen ende gepasseert binnen Werchter dato ut supra ter presentie van Joannes Baptista Uytterhoeven ende van Joannes Baptista Derdelinkckx, als getuygen hier toe aensocht.

Ant. V. Langhendonck.

A. De Wijngaert.

M. Michiels.

J.B. Uytterhoeven.

Joannes B. Derdelinckx.

H. Verstraeten, nots.

     Weygaerts Maria, () Werchter 05.02.1706 (g. Arnoldus Van Roost en Maria Bries),

     De Wijgaerde Maria, () Werchter 10.06.1707 (g. Arnoldus Van Roest en Maria Bries, + Werchter 24.06.1795,

     x (niet W, ) > 1748 met Henricus Brugmans, () Werchter 18.12.1713 (g. Gaspar Brughmans en Maria Van den Sanden), + Werchter 15.01.1789, fs Petrus en Joanna Van Haren,

Hieronder (met dank aan Paul) een akte met vermelding van Henricus Brug(h)mans en Maria De Wijngaert.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8092, fol. 54r., akte dd. 20 januari 1787.

In de tegenwoordighijdt der heeren mijer ende schepenen der hooftstadt Loven naergenoempt gestaen Joannes Baptista Vanderhaert, geauthoriseerden officiael der middelste schrijfcamere der selve stadt, uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijcke procuratie, geinsereert in den naervolgenden acte notariael om den selven alhier te vernieuwen, erkennen ende realiseren, gegeven, waervan den teneur van woorde tot woorde is volgende, luydende aldus.

Op heden desen dertighsten november 1700 sesentaghentigh compareerde voor mij als openbaer notaris, geadmitteert bij zijne majestijts Souverijnen Raede van Brabant, tot Wackerseel residerende, ter presentie van de getuygen hier nader te noemen, Hendrick Brughmans ende Maria Dewijngaert, bijde gehuysschen ende innegesetene van Werchter, de welcke verclaeren ende bekennen bij desen onwederoepelijck te constitueren als thoonder deser ofte het dobbel authentieque der selve om te compareren voor heeren mijer ende schepenen van Loven als elders voor hof ende rechten competent om aldaer de alhier voorgenoempde comparanten te laeten ontgoeden ende onterfven uyt seker parceel landts, groodt onder half daghmael salvo justo, gelegen onder Rotselaer op den Haelbergh, voor regenoten van het selve den hertogh van Arembergh ende Aerschodt ter eendere, Gilliam Brughmans ter tweedere, de kercke ofte Hijligen Geest van Rotselaer ter derdere zeyde, belast met vijf oorden een half aen de kercke ofte armen van het voorschreve Rotselaer, uyt eenen meerderen last beneffens Gilliam Brughmans, voorders los ende vrije goed, het welck aen den vercooper was toegecomen bij successie weghens zijne ouders van den voornoemden Hendrick Brughmans, soo hij verclaert, ende daer inne wel ende wettelijck te laeten goeden, vestigen ende erfven Hendrick Bosmans, Anna Catharina ende Theodorus Bosmans, zijne broed sustere ende broeder, bejaert jonghman ende ingesetene van Rotselaer, enden voorgenoempden sijnen broeder van Rijmenant, het welck in coop was aengenomen door sieur Cornelis Vandenabbeelen, mijer van Werchter, ten behoeve van den voorgenoempoden Hendrick Bosmans, Anna Catharina ende Theodorus Bosmans, soo hij bij desen verclaert, ende bij desen in zijne plaetse nominerende den voorgenoempden Hendrick Bosmans met zijne suster ende broeder, hier voor genoempt, den selven Hendrick Bosmans hier mede comparerende en in ontlastinge van den voorschreven Vandenabbeelen het voorschreven parceel is accepterende ende dat op den last ende condietie daer over gehouden ende gesloten dathe negensten november 1700 sesentaghentigh door mij ondergeschreven notaris, alswanneer het voorschreven parceel is accepterende in coop was aengenomen door ditto Vandenabbeelen ten behoeve voorschreve voor de somme van vier hondert aght guldens negen stuyvers wisselgeldt, den schellinck gerekent tot sesse stuyvers, den pattacon twee guldens en acht stuyvers ende voorts alle andere hoogere ofte leegere specien naer advenant, de welcke alhier door den voorgenoempden Hendrick Bosmans, den aennemer ende acceptant, van het voorschreve parceel is getelt in de presentie van mij ondergeschreven notaris, opgetrocken ende ontfangen door sieur Cornelis Vandenabbeele in het bijwesen van den voorgenoemden Hendrick Brughmans ende sijne huysvrouwe, hierinne begrepen coopsomme, hoogen, palmslagh ende stuyvergeldt, dienende dese dienaengaende de voorschreve somme voor volle quittantie sonder van andere te moeten doen sien ofte blijcken ende alvolghens de vercoopers, hier voren genoempt, aen het voorschreve parceel landt geen voorder recht meer te hebben ofte te behouden in het geheel ofte ten deele ende den aennemer acceptant te stellen in hunne plaetse ende stede daer ende alsoo, ende te sweiren in zijn aennemers ziele naeme als dat dese coop acceptatie niet en is gebeurt in faveur van eenige doode handen, strijdende teghens den sin van haere majesteyts placcaerten, op dat stuck geemaneert.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Werchter ten daege, maende ende jaere voorschreve ter presentie van Peeter Fonderie ende Joannes Servranckx, als getuyghen hier toe aensocht zijnde, d' originele minute deser, becleedt met segel van twelf stuyvers, bij de comparanten ende getuyghen beneffens mij notaris behoorelijck onderteekent, onderstondt, quod attestor, signatum P. Duwaerts, nots. pubs., 1786.

Welcken volgende den voorschreven geconstitueerden uyt crachte ende naer vermogen van de onwederoepelijke procuratie, geinsereert in den hier vorenstaenden contracte notariael, heeft den selven alhier in alle ende iegewelcke zijne poincten, clausulen ende articulen vernieuwt, erkent ende gerealiseert, eentsaementlijck ter manisse des heere mijer naer voorgaende weysdomme der heeren schepenen naergenoempt, met behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie opgedraegen seker stuck lants, groodt salvo justo onder half daghmael, gelegen onder den dorpe van Rotselaer op den Haelbergh, hier vorens ampelder gespecificeert ende gedesigneert ende mits d' ordonnantie van rechten den voorschreven opdragere uyt het selve onderhalf daghmael lants ontgoeyt ende onterft zijnde, soo worden mits desen daerinne met alle solemnitijten van rechten daer toe gequireert, behoorelijck gegoeyt, gevest ende geerft Hendrick, Anna Catharina ende Theodorus Bosmans, broeders ende sustere, ingesetene van den dorpe van Rotselaer, alhier present den officiael J.B. Bisschop ende ten behoeve van de selve hunne hoirs ofte actie hebbende, accepterende, naer dien den voorschreven geconstitueerden in handen des heere mijers hadde vernieuwt den eede, gerequireert bij zijne majesteyts placcaert van den vijfthienden september 1700 drijenvijftigh nopende d' acquisitie van immeuble goederen bij de doode handen.

Coram heer ende meester Hermanus Josephus Van Langendonck ende sieur Georgius Hubertus Vandenberck, schepenen, desen 20. january 1787.

     De Wijgaert Catharina, () Werchter 16.03.1709 (g. Adrianus Egrix en Catharina Van Langendonck),

     De Wijgaert Joannes, () Werchter 11.03.1711 (g. Joannes Van Tongelen en Anna Van Eijken),

     De Wijgaert Joanna, () Werchter 29.11.1712 (g. Henricus De Wortelaer en Joanna De Kijser),

     De Wijgaert Maria Barbara, () Werchter 04.12.1714 (g. Joannes Van Tongelen en Maria Van Essche),

     De Wijgaert Henricus, () Werchter 08.10.1716 (g. Henricus De Wijgaert en Catharina Van Roest),

     De Wijgaert Joannes, () Werchter 24.11.1717 (g. Joannes Van Tongelen en Catharina Van Roest),

     De Wijgaert Anna, () Werchter 14.11.1719 (g. Nicolaus Vertruijen n. Petrus Bols en Anna Van Tongelen), + W 18.06.1753,

     x Werchter 17.04.1741 met Franciscus Naets, () Werchter 24.05.1713 (g. Livinus Van der Linden n. Cornelius Wauters en Joanna De Wijgaert), + Werchter 27.07.1756, fs Henricus en Magdalena Egrix,

 

2. De Wijngaert Joanna, () Werchter 16.09.1674 (g. Arnoldus Van Tongelen nomine ? en Joanna De Maier), x Werchter 02.03.1699 (g. De Wijgaert Joannes en Hugo Joachim) met Egerix Adrianus, () Werchter 06.02.1676 (g. Petrus Bries n. Adrianus Machiels en Catharina Crispijen), fs Laurentius Eggerix en Barbara Van Hoegaerden,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Adrianus Egerix en Joanna De Wijngaert uit Werchter.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arr. Leuven), register nr. 7195, akte dd. 12.03.1718.

Gestaen inde tegenwoordichhijdt van Hendrick Mirocx, mijer, Jan Janssens ende Ardt Van Vlasselaer, schepenen van Riviren inden dorpe van Betecum, Adriaen Egerinx ende Joanna De Wijgaert, gehuysschen ende ingesetenen van Werchter, dewelcke bij testamente hadden vercreghen van Jan De Mijer het naervolgende, achtervolghens hebben opgedraghen bij titel van wettighen vercoop een parceel lant, groot dach., gelegen inden dorpe voors. van Betecum onder de voors. heerlijckhijdt, reghten. de straet en. een aertstraeken oist, Jan Van Brussel west, het beggijnken Van. Loock noort ende naerdat de voorsz. opdraghers van allen hennen rechte hadden verteghen ende metten rechte daer vuyt gedaen, soo is ter manisse des voors. mijer ende wijsdomme der voors. schepenen inde voors. pleckxken gegoyt ende geerfft met alle gerequireerde sollemnitijten mr. Jan Rolly ende Geetruye Tossijn, gehuysschen ende innegesetenen van Betecum, waeranderen het voors. goedt op den gerechtighen s' heeren chijns ende aenpaert van peertscuer onder den voors. heer tot Betecum sonder meer, daer over waerschap gelovende ende ingevalle iet te nauwe waere geschiet de voors. gegoyde, soo geloven de voorsz. opdragers altois des aensocht sijnde, genoch te doen ende te wesen recht guarant tegens een igelijck, den waerachtighen coop wort verclaert op drije hondert ende vijffentwintigh guldens courant gelt, actum den 12. meert 1718, coram als voor, hier aff is copije gemackt op segel van 10 sts.

C. Immens, greffr.

     Uit dit huwelijk:

     Egrix Arnoldus, () Werchter 01.03.1700 (g. Arnoldus De Wijgaert en Maria De Wijgaert), x (niet W, ) > 1724 met De Maijer Clara,

     () Werchter 17.03.1702, + Werchter 25.11.1775, fa Joanna De Maijer en Maria Godts,

     Egrix Maria, () Werchter 30.01.1702 (g. Christianus Van Hoegaerden en Maria De Wijgaert),

     Egrix Guilielmus, () Werchter 04.04.1704 (g. Guilielmus Van Langendonck en Joanna De Kijser),

     Egerix Cornelius, () Werchter 09.03.1706 (g. Cornelius De Meijer en Catharina Wijgaerts), x 1 (niet W, ) > 1734 met Anna Van Gheel, x 2 Werchter 11.12.1737 met Maria Serneels,

     Egrix Joanna, () Werchter 28.05.1708 (g. Nicolaus Bols ? en Joanna De Kijser),

     Egrix Guilielmus, () Werchter 15.11.1709 (g. Guilielmus Van Langendonck en Joanna Bries),

     Egrix Guilielmus, () Werchter 29.03.1712 (g. Guilielmus Van Langendonck en Maria Van den Broeck),

     Egrix Elisabeth, () Werchter 29.03.1712 (g. Henricus Naets en Elisabeth Segers),

     Egrix Henricus, () Werchter 06.07.1715 (g. Henricus De Wijgaert en Anna De Wijgaert),

     Egrix Catharina, () Werchter 06.07.1715 (g. Adrianus Van Hoegaerde en Maria Michiels n. Catharina De Wijgaert),

 

De Wijngaerden Michael, () Werchter 06.03.1677 (g. Henricus Van Leemput nomine De Ra... en Anna De Keyser), + voor 03.1678,

 

De Wijngaerde Michael, () Werchter 09.03.1678 (g. Guilielmus Van Langendonck nomine D... en Anna De Keyser),

 

De Wijgaert Joannes, () Werchter 12.05.1680 (g. Joannes Mertens en Maria De Wijngaert nomine L... De Wijngaert),

 

De Wijngaert Henricus, () Werchter 27.07.1681 (g. Van Lemputte ? en Lucia De Wijngaert), x (niet W, ) met Elisabeth Zegers,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 06.06.1709 (g. Petrus Wilms en Joanna De Kijser), + Werchter 26.11.1781,

     x 1 Werchter 26.03.1748 met Elisabeth Grootaerts, ex Haacht, + Werchter 02.06.1766, x 2 Haacht 25.08.1766 met Barbara Van Inthout, ex Haacht,

     De Wijgaert Egidius, () Werchter 09.08.1711 (g. Arnoldus Van Roest n. Egidius Segers en Petronella Willems),

     De Wijgaert Maria, () Werchter 24.12.1713 (g. Adrianus Egrix en Maria Wilms),

     De Wijgaert Michael, () Werchter 16.10.1715 (g. Adrianus Egrix en Joanna Peeters),

     De Wijgaert Joannes Henricus, () Baal 12.02.1719 (g. Joannes Molevoets en Elisabeth De Weijgaert), (+) Baal 21.10.1723,

 

Weygaers Catharina, () Werchter 22.04.1683 (g. Joannes De Wijngaert en Anna De Meyer),

 

De Wijgaert Gerardus, () Werchter 20.04.1685 (g. Paeps alias Van Eyken en Elisabeth De Maier nomine Willems ?),

 

De Wijngaert Elisabetha, () Werchter 15.06.1687 (g. Petrus De Wijngaert en Elisabeth De Keyser), + Werchter 03.01.1765, x met  Joannes Baptist Helsen,

     Uit dit huwelijk:

     Helsen Catharina Ursula, () Werchter 21.10.1719 (g. Joannes Elsen en Catharina De Wijgaert),

     Helsen Joanna, () Werchter 20.12.1721 (g. Adrianus De Wijgaert en Joanna De Wijgaert),

     Helsen Petrus, () Werchter 22.10.1723 (g. Petrus De Kijser en Anna Catharina Wauters),

     Helsen Maria Joanna, () Werchter 02.07.1724 (g. Adrianus Egrix en Joanna Lerin),

     Helsen Cornelius, () Werchter 20.09.1727 (g. Cornelius Egrix en Anna Dewijgaert), + Werchter 03.12.1801,

     x Werchter 08.01.1755 met Joanna Maria Brughmans, () Werchter 28.02.1732 (g. Petrus Brughmans en Joanna Bruijnincx), + Werchter 20.07.1790, fa Guilielmus en Anna Catharina Kestens,

     Helsen Joannes Baptista, () Werchter 18.12.1729 (g. Joannes Van Leemput en Catharina De Wijgaert), + Werchter 17.01.1802,

     x Werchter 08.09.1766 met Theresia Elisabeth Michiels, () Betekom 22.08.1730 (g. Joannes Uytterhoeven en Elisabeth Claes), + Werchter 16.04.1778, fa Petrus en Theresia Claes.

 

 

 

X - Carolus De Wijngaert (De Wijngaerde) (S556), () Werchter 07.12.1656  (g. Carolus Janssens en Anna Van Bosstraeten), x Werchter 05.07.1687 (g. De Wijgaert Henricus en Mierkens Petrus) met Elisabeth Boits - Boyts (S557), () Werchter 14.06.1663  (g. Henricus Bries en Elisabeth Meulemans), + Werchter 01.03.1748, (+) 03.03.1748.

 

Akte met dank aan Christine Savat. 

13 jun 1749:

- Jan De Wijngaert,

- Peeter De Wijngaert,

- wijlen Adriaen De Wijngaert, x Elisabeth Huijbrechts, geasst van Peeter Claes ende Henderic De Wijngaert als naeste bloetverwant en momboirs alsmede van Remigius Govaerts

- Guilliam ende Peeter ende Jan Van Eijcken

- Maria De Wijngaert x Jan Bols ende Jacobus Van Salm als momboir van haer kinderen

- Elisabeth De Wijngaert x Antoon De With

- Joanna De Wijngaert x Christiaen Van Langendonck

- Peeter Bruijnincx als v+m van sijn kinderen met wijlen Thresia De Wijngaert geasst van Gilliam Bruijnincx ende Peeter De Wijngaert

- alle kinderen en kintskinderen van wijlen Carel De Wijngaert x Elisabeth Bouts S+D.

Uit dit huwelijk:

 

Catharina De Wijngaert, () Werchter 11.08.1688 (g. Petrus Meerhout en Catharina De Wijngaert), x (niet W, ) met Arnoldus Van Eyck, () Werchter 27.02.1687 (g. Arnoldus Van Eyck en Catharina Van Langendonck), fs Henricus en Maria Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijcken Guilielmus, () Baal 12.11.1711 (g. Guilielmus Van Eijcken en Elisabeth Boits),

     Van IJken Petrus, () Baal 23.04.1713 (g. Petrus Bries en Catharina De Wijgaert),

     Van IJken Maria, () Baal 30.09.1715 (g. Carolus Dewijgaert en Maria Van IJken),

     Van Eijken Joannes Baptista, () Baal 04.03.1718 (g. Joannes De Wijgaert en Adriana Nadorp),

     Van Eijken Franciscus, () Baal 17.09.1720 (g. Adrianus Helsen pastor en Maria De Wijgaert),

 

Maria De Wijngaert, () Werchter 11.12.1689 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Boets namens Elisabeth Bries), x (niet W, H, ) met Bols Jan, geen fii in W, H, Rot, Wak,

 

Petrus De Wijngaert,

 

Joannes De Wijngaert, () Werchter 27.12.1694  (g. Joannes Van Salen en Elisabeth De Wijngaert), x (niet W, ) met Van Herck Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     De Wijgaert Petrus, () Werchter 29.07.1727 (g. Petrus Van Herck en Elisabeth Boets),

     De Wijgaert Carolus, () Werchter 22.09.1728 (g. Carolus De Wijgaert en Maria Tuerfs),

     De Wijgaerde Maria Eva, () Werchter 26.02.1730 (g. Petrus De Wijgaerde en Eva Van Eijck), x Werchter 05.01.1755 met Jan Frans Van Elsen,

     De Wijngaert Andreas, () Werchter 03.04.1731 (g. Andreas Van Erck en Theresia De Wijngaert),

     De Wijgaert Adriana, () Werchter 04.05.1732 (g. Joannes Wendricx en Adriana Van Adorp),

     De Wijngaert Elisabeth, () Werchter 01.08.1733 (g. Cornelius Jacobs en Elisabeth Brunseels),

     De Wijgaert Anna Catharina, () Werchter 01.10.1734 (g. Joannes De Wijgaert en Anna Catharina Wens),

     De Wijgaerd Joanna Maria, () Werchter 11.10.1735 (g. Adrianus De Wijgaerd en Maria Wendricx),

     De Wijgaerdt Cornelius, () Werchter 09.11.1736 (g. Cornelius Librechts en Anna Maria Janssens),

 

Maria De Wijngaert, () Werchter 11.02.1697  (g. Joannes Van Langendonck en Maria De Wijngaert).

 

Petrus De Wijngaert, () Werchter 08.10.1698  (g. Petrus Lauwers en Maria De Mayer), + Werchter 14.11.1782, x Betekom 17.06.1735 (g. Bruyninckx Petrus en Janssens Jacobus) met Anna Maria Janssens, () Betekom 10.09.1709 (g. Janssens Guilielmus en De Weyngaert Maria, fa Hendrik (+ Betekom 25.06.1732) x Van Roost Maria (+ Betekom 23.03.1737).

Akte met dank aan Paul Peeters

Hieronder een goedenisakte uit het archief van Bruggen en Rivieren onder Betekom met vermelding van Petrus De Wijngaert en Anna Maria Janssens uit Werchter als verkopers van de helft van drie dagmaal bos te Betekom aan Joannes Franciscus Van den Bosch uit Leuven.

Bron : R.A.L., Inventaris van de Schepengriffies van Vlaams-Brabant, register 7196 akte dd. 18.04.1750.

In tegenwoordigheyt des loco meyers ende schepenen der heerelijckheden van Bruggen, Rivieren in Betecom, &a., hier onder te noemen gestaen Peeter Van den Broeck, den welcken uyt crachte ende op vermogen van de onwederroepelijke procuratie, geinsereert in d' acte notariael, gegeven bij copije authenticque, alhier gesien ende gebleken, welcken teneur van woorde tot woorde is volgende ende luydt aldus.

Op heden desen dertighsten meert seventhien hondert vijftigh comparerende voor mij notaris, bij haere Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, present die getuygen naertenoeme, Peeter De Wijngaert ende Anna Maria Janssens, wettighe gehuysschen, innegesetenen van Werchter, de welke verclaeren vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo ende gelijck sij vercoopen, cederen ende transporteren bij desen aen sr. Joannes Franciscus Van den Bosch, ingesetene der stadt Loven, alhier present ende in coop accepterende, de hellicht van drij daghmaelen bosch onbegrepen der maete, gelegen onder Betecom, regenoten de straete ter eenre, Peeter Pelgrims ter tweedere, d' erfgenaemen Adriaen Vertruyen ter derdere ende Hendrick Bruyndonck ter vierdere zijden, waer van de wederhellicht is competerende aen jouffe. de weduwe wijlen sr. Francis Van de Bosch, geschiedende dit transport om ende mits eene somme van twee hondert guldens courant gelt, die de voors. transportanten uyt handen van den acceptant alsnu wel ende deughdelijck bekennen ontfangen te hebben, dienende dese dijenaengaende voor manuele quittantie, mits welcken verclaeren de voors. transportanten aen het voorschreve gecedeerde geen recht oft actie meer te hebben, nochte te reserveren, directelijck nochte indirectelijck, dan den voors. acceptant te stellen in hunne respective stede, plaetse ende gerechtigheyt metten selffsten rechte, waranderende voorscreve transportanten het voorschreve gecedeerde aen hun competerende uytten hoofde van de ouders van de tweede transportante op eenen heerelijcken chijns van ... [n.v.] ende eenen peertskeur ingevalle den selven daer op bevonden wordt aen den heere Bauwens, heere in Betecom.

Item twee oorden aen de kercke van Betecom, los ende vrij van den achterstel, te leveren tot den dagh van de vercoopinge sonder voordere lasten daer op uyt te gaen, daer voorens altijt goet guarrand gelovende, met constitutie op een ider thoonder deser ofte copije authentycq ten eynde van vernieuwinge, te geschieden soo voor haere Majesteyts Souvereynen Raede van Brabant, die heeren meyer ende schepenen van Loven als alomme elders daer het de voorschreve comparanten gelieven sal, consenterende aldaer in de gewillighe condemnatie, parate ende reele executie, mede goedenisse ende ontgoedenisse, alles sonder voorgaende dagement, gelovende, verbindende ende renuntierende als in forma, aldus gedaen ende gepasseert binnen Betecom ten daeghe voorschreve ter presentie van sr. Philippus Van de Savel ende van Cornelis Van Rompey (!), als getuygen hier toe geroepen, sijnde de minute originele deser (geschreven op sijnen behoorelijcken segel), onderteeckent Peeter De Wijngaert, Anna Maria Janssens, Joes. Fcus. Van den Bosch, Philippus Van de Savel, Cornelis Van Rompaey ende van mij notaris, onder stont quod attestor, signatum J.B. Vanderzijpen, nots., 1750;

heeft opgedraegen met wettige verthijdenisse in handen des loco meyers als in s' heeren handen van den gronde onder waerschap als bij de voorgeinsereerde acte de voors. hellicht in de drij daghmaelen bosch onbegrepen der maete, breeder in de voors. acte geindividueert ende met sijne regenoten gespecificeert, ende naer dijen den opdraegere in den naeme van sijne constituanten daer uyt was ontgoeyt ende onterft ter manisse des meyers ende schepenen hier naer te noemen, soo is ter selve manisse ende wijsdomme met alle gewoonelijcke solemnitijten daerinne gegoeyet ende geerft Joannes Franciscus Van den Bosch, alhier present en. t' selve accepterende op schot, lot ende eeneniegelijcken sijnen goeden rechte behoudende, coram Jan De Wijngaert loco praetoris, geauthoriseerden schepene, Jacobus Pelgrims ende Jacobus Craenen, mede schepenen der voors. heerlijckheden, desen 18. april 1750.

Dit is het merck + van Peeter Van. Broeck.

Sr. Joannes De Wijngaert.

Jacobus Pelgrims.

Jacobus Cranen.

Mij pnt. J.F. Istas, greffier.

     Uit dit huwelijk:

     De Wijngaerde Jacobus, () Werchter 02.11.1738 (g. Joannes Franciscus Naets l. Jacobus Van Aerschot en

     Adriana Van Adorp), x Werchter ...04.1769 met Barbara De Cock,

     De Wijngaerde Catharina Theresia, () Werchter 01.04.1742 (g. Christianus Van Langendonck en Catharina De Wijngaerde),

     x Werchter 01.07.1775 met Elias Van Nuffelen, () Betekom 17.01.1751, + Tremelo 14.12.1819,

     De Wijgaerde Hermannus Josephus, () Werchter 23.12.1744 (g. Hermannus Meerkens en Elisabeth Boets), + Baal 18.01.1824,

     x Baal 12.11.1777 (g. Petrus Dewijngaert en Henricus Baumans) met Anna Francisca Baumans, () Baal 07.04.1749

     (g. Joannes Franciscus Reijers en Anna Van Roest), + Baal 25.03.1800, fa Andreas en Anna Catharina Van Roost,

     De Wijngaert Petrus Franciscus, () Werchter 11.11.1748 (g. Petrus De Wijngaert en Joanna Maria Van Nin), + W 08.05.1749,

 

Adriaan De Wijngaert, IX (S278), () Werchter 16.03.1700  (g. Adrianus De Wijngaert en Anna De Worteleer),

 

Elisabetha De Wijngaert, () Werchter 12.12.1701 (g. Gerardus De Kijser en Elisabeth Van Vlaslar), x (niet W, Rot, ) met Antonius De Wit, geen fii in Werchter,

 

Joanna De Wijngaert, () Werchter 11.05.1704 (g. Henricus Librechts en Joanna Costermans), x Werchter 23.04.1729 met Christianus Van Langendonck, geen fii in Werchter,

 

Adriana Theresia De Wijngaert, () Werchter 08.12.1705  (g. Hermanus Mierhout en Adriana Theresia Van Adorp), x Werchter 08.01.1735 met Bruijninckx Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Bruijnincx Joannes, () Werchter 05.01.1735 (g. Joannes Bruijnincx pater en Adriana Van Herck n. Elisabeth Boets mater),

     Bruijninckx Petrus, landbouwer, () Betekom 21.07.1738, + Werchter 29.10.1821, x Werchter 02.03.1772 (g...) met

     Anna Maria Van Leemputten, () Werchter 23.10.1747 (g. Arnoldus Van Tongelen en Anna Maria Michiels), + Werchter 16.08.1742, fa Henricus en Catharina Van Tongelen,

     Bruijninckx Arnoldus, ca. 1748,

     Bruijnincx Judocus, () Betekom 20.11.1742 (g. Petrus Huybrechts n. Judocus Huybrechts en Gertrudis Toussaint).

 


 

X - Van Essche Joannes (S596 + S600 + S604), () Werchter 27.12.1655 (g. Worteleer Joannes en Van Essche Maria n. Mieuws Margareta), x Werchter 07.03.1692 (g. Machiels Joannes en Verbinnen Joannes) met De Wijngarde Maria (S597 + S601 + S604), () Werchter 26.11.1666 (g. Arnoldus Van Tongelen en Maria Holemans), zij x 1 Werchter 22.04.1687 (g. Lanfan Franciscus en Van Roost Cornelius) met Lanfan ( Kints) Franciscus, fs Franciscus.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Essche Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lanfan Petrus, () Werchter 15.02.1688 (g. Petrus Van Haecht en Catharina Van Aerschot), + Werchter 11.01.1731, fs Franciscus Kints en Maria De Wijngaerde, x Werchter 07.02.1714 (g. Cornelius Van der Veken en Arnoldus Van Roost) met Anna Van der Veken, + Werchter 21.07.1762, fa Cornelius en Maria Hijligen,

     Uit dit huwelijk:

     Lanphan Maria, () Werchter 21.01.1715 (g. Cornelius Van der Veken en Maria De Wijgaert),

     Lanfan Joannes, () Werchter 11.04.1716 (g. Joannes Van Essche en Maria Hijligen),

     Lanfan Guilielmus, () Werchter 12.02.1717 (g. Guilielmus De Wijgaert en Catharina Van der Veken), + W 21.01.1787,

     x Werchter 09.04.1758 met Elisabeth Gilis, () Werchter 07.02.1724 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth Gilis), + W 14.01.1803, fa Joannes en Joanna De Rijck,

     Lanphan Joanna, () Werchter 03.01.1720 (g. Joannes Van der Veken en Joanna Meulemans), + Werchter 08.05.1754,

     x Werchter 17.04.1744 met Petrus Michiels, () Werchter 12.01.1709 (g. Petrus Lijsens en Anna Van de Velde), + W 15.07.1764, fs Petrus Machiels en Barbara Anthonis,

     Lanfan Arnoldus, () Werchter 24.01.1722 (g. Arnoldus Van Essche en Elisabeth De Wijgaert),

     x 1 Werchter 11.01.1750 met Clara Gilis, () Werchter 16.03.1722 (g. Guilielmus Coremans en Clara Vervoert), + Werchter 05.05.1764, fa Joannes en Joanna De Rijck,

     x 2 Baal 16.01.1765 (g. Joannes Serneels en Joannes Baptist Coppens) met Joanna Volckaerts, + Werchter 02.11.1765,

     x 3 Werchter 01.07.1771 met Maria De Langhe,

     Lanfan Petrus, () Werchter 24.01.1722 (g. Petrus Van der Veken en Maria Egrix), x Langdorp 15.301.1755 (g. Josephus Smets en Anthonius Van Kerkhoven),

     x Werchter ..06.1755 met Calders/Kalders Catharina, fs in Langdorp,

     Lanfan Maria, () Werchter 16.11.1723 (g. Cornelius Vander Veken en Maria De Wijgaert),

     Laphan Adrianus, () Werchter 08.10.1725 (g. Adrianus De Wijgaert en Maria Van der Veken),

     Lanphant Maria, () Werchter 08.12.1727 (g. Guilielmus Van Essche en Maria Lenaerts),

     Lanfan Cornelius, () Werchter 20.02.1730 (g. Cornelius Hijligen en Anna Catharina Van Essche), + Werchter 05.07.1730,

     Lanfan Joannes Franciscus, () Werchter 26.08.1731 (g. Joannes Jennes en Anna Straels), + Werchter 12.11.1731,

 

Lanfan Catharina, () Werchter 14.05.1691 (g. Franciscus Lenfant en Anna Van Tongelen nomine Catharina Van Tongelen),

 

2. Van Esche Joannes, () Werchter 02.02.1693 (g. Jan De Wijgaert en Anna Van Tongelen),

 

Van Esche Maria, () Werchter 01.08.1695 (g. Joannes De Maijer en Maria Van Tongelen),

 

Van Esche Joannes, IX (S300), () Werchter 27.02.1698 (g. Rdus Dnus Hubertus Van Tongelen en Dijmpna Van den Branden),

 

Van Esche Arnoldus Josephus, () Werchter 19.01.1700 (g. Arnoldus Van Roost nomine Arnoldus De Wijngaert en Joanna Bries),

 

Van Esche Guilielmus, () Werchter 30.03.1702 (g. Arnoldus Van Roost loco Guilielmus De Wijngaert en Maria De Wijngaert),

+ voor 02.1707,

 

Van Essche Michael, () Werchter 25.12.1703 (g. Michael Wijgaert en Anna Van Meerbeeck), + voor 02.1707,

 

Van Esche Michael, () Werchter 21.02.1707 (g. Michael Hijligen en Catharina Schrijns), + Werchter 21.02.1707, x Keerbergen 06.05.1734 (g. Joannes Van Essche en Petrus De Grove) met De Grove Catharina, zij x 2 Werchter 12.02.1742 (g...) met Petrus Van der Veken,

     Uit dit huwelijk:

     Van Esche Joannes Baptista, () Werchter 08.03.1735 (g. De Groeve Joannes en Van Esche Anna Catharina),

     Van Essche Elisabeth, () Werchter 15.03.1736 (g. Van Essche Joannes en Van Dijck Elisabeth),

     Van Essche Petrus, () Werchter 13.07.1737 (g. De Grove Petrus en Van Esche Maria),

     Van Essche Joannes, () Werchter 05.01.1739 (g. De Grove Joannes en Van Esche Anna Catharina),

     Van Esche Anna Maria, () Werchter  26.07.1740 (g. De Grove Bernardus en Van Dijck Maria),

     x Werchter 26.02.1781 (g. Vanderbeken Cornelius en Van Loeij Joannes) met Henricus Goossens,

     2. Van der Veken Lucia, () Werchter 29.06.1742 (g. Van Craesbeek Henricus en Van Hove Lucia), x Werchter 12.04.1774 met Joannes Van Avont,

     Van der Veken Cornelius, () Werchter 01.09.1744 (g. Vervloesen Cornelius en De Groof Maria), x Werchter 12.04.1774 met Elisabeth Michiels,

     Van der Veken Anna Catharina, () Werchter 24.01.1746 (g. Vervloesem Joannes en Van Essche Anna Catharina),

 

Van Esche Guilielmus, IX (S298 + S302), () Werchter 21.02.1707 (g. Guilielmus De Wijgaerde en Catharina Meulemans),

 

Van Essche Anna Catharina, () Werchter 02.02.1710 (g. Adrianus Egrix en Catharina Van Tongelen).

 

 

 

IX - Adriaan De Wijngaert (S278), () Werchter 16.03.1700 (g. Adrianus De Wijngaert en Anna De Worteleer), x Keerbergen 21.02.1732 (g. De Wijngaert Joannes en Claes Petrus) met Elisabeth Huybrechts (S279), () Keerbergen 30.06.1702 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Huybrechts), + Keerbergen 08.01.1771.

 

VHB2: 25 apr 1764:

Joannes Goosens x Anna Maria De Wijngaert, Jan Claes x Elisabeth De Wijngaert voor de helft, item Peeter De Wijngaert x Anna Maria Janssens voor een derde paert, item Guilliam Van Eijcken x Elisabeth Van Gorp voor een sesde paert verkopen aan Hendrik Vervoort x Anna Van Hoef een bunder en een half dagwant onder Geetsvonder.

 

Uit dit huwelijk:

 

Maria De Wijngaert, () Keerbergen 04.12.1732  (g. Petrus De Wijngaert en Maria Claes),

 

Thersia De Wijngaert, () Keerbergen 30.06.1734 (g. Petrus Claes en Theresia Wijgaert),

 

Joanna Maria De Wijngaert, () Keerbergen 06.10.1735 (g. Jacob Van Arschot en Maria Van Herck), + Schriek 09.02.1799, x Keerbergen 11.06.1754 met Jan Baptist Goossens, () Schriek 28.04.1729 (g. Jan Van Loo en Elisabeth De Bie), + Schriek 21.11.1805,

     Uit dit huwelijk:

     Goossens Elco Ferdinand, () Schriek 18.07.1755 (g. Elco Ferdinand De Bie en Elisabeth Huybrechts),

     Goossens Gommer Frans, () Schriek 29.11.1763 (g. Gommer Goossens en Petronella Wouters),

     Goossens Jan, () Schriek 24.09.1766 (g. Jan Claes en Joanna Van Tichelen),

     Goossens Adriaen, () Schriek 01.05.1770 (g. Adriaen Goossens en Theresia Wendrickx),

     Goossens Peter Jan, () Schriek 30.11.1772 (g. Jan Goossens en Anna Maria De Vries),

     Goossens Anna Maria, () Schriek 14.11.1775 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vervloesem),

 

Elisabeth De Wijngaert, IX (S139), () Keerbergen 27.10.1738 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Budts).

 


 

VIII - Jan Claes (S138), () Keerbergen 13.01.1736 (g. Joannes Frans en Elisabeth Vermeylen), x Keerbergen 13.02.1763 (g. Henricus Claes en Joannes Goossens) met Elisabeth De Wijngaert (S139), () Keerbergen 27.10.1738 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Budts), + Keerbergen 27.02.1825.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jan Claes.

 

Uit dit huwelijk :

 

 Anna Elisabeth Claes,VII (S69), () Keerbergen 08.08.1766  (g. Henricus Claes en Elisabeth Huybrechts),

 

Jan Frans Claes, () Keerbergen 02.01.1772 (g. Joannes Goossens en Anna Maria Bruyndoncks), x Keerbergen 09.09.1795 (g. Gijsemans Joannes en Claes Petrus) met Maria Anna Gijsemans.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom