Voorouderlijst De Schrijnmaecker Vranck

 

Schryn(e)ma(e)ker De, -mekers, Schrynemackers, (de) Schrijn(e)ma(e)kers, Schrijnemackers, -meeckers, De Scrijnmakers, De Scrynmakers, Schrymecker

Beroepsnaam van de schrijnwerker, de meubelmaker.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - De Schrijnmaecker Vranck, ° ca. 1480,

 

Wer1847: Fo 94: 26 mei 1595:
- Catherijn Poortmans dochter wijlen Willem dmafw Barbara Schrijnmakers met m+m Adriaen Briers ‎(erfgen wijlen heere Jan Huens opt Hoogbroeck)‎
- Cristyn Keijaerts we Hendrik Poortmans eertyts meijer tot Werchter broeder de svr Cathelijn.
 

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters.

De abdij van Villers had blijkbaar nogal wat goederen onder Werchter die werden verpacht.  Hieronder volgen vier opeenvolgende akten.  Afgezien van de eventuele genealogische verbanden zijn de akten ook wel interessant voor de plaatselijke toponiemen onder Werchter.

In de eerste akte is er o.m. sprake van Petrus Vermijlen, zoon van wijlen Henricus, en Passchasius Verhoeven, zoon van Walterus, beiden wonende te Werchter.  Voor Petrus Vermijlen kunnen we met enig voorbehoud verwijzen worden naar de volgende link :

Vermijlen4.htm

Mogelijk gaat het om Petrus Vermijlen, die gehuwd was met Elisabetha Geerts.

In de tweede akte komen we te weten dat de vader van Franconis (Vranck) De Schrijnmaker, de man van Catharina Van Hove, eveneens Franconis (Vranck) noemde.  Dit is alleszins een nieuw gegeven.

In de derde akte wordt dan weer melding gemaakt van Egidius (Gilis) Vermijlen, de tweede man van de eerder genoemde Catharina Van Hove en zoon van Henricus.  Zie hiervoor :

Vermijlen4.htm

In de vierde akte wordt dan weer melding gemaakt van Petrus Vanden He(e)rgracht, zoon van Dionysius.  Hij was gehuwd met Petronella Bosmans.  Zij was de dochter van Joannes.  In dit verband verwijs ik naar de volgende link :

Bosmans5.htm

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 58v., akte dd. 27 oktober 1572.

Item Bartholomeus De Moor als r(entmeeste)r des prelaets en(de) sgodshuys van Villers, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft v(er)huert en(de) bekindt midts des(en) v(er)huert te hebben(e) Peete(re)n V(er)mijlen sone wijlen Henricx en(de) Paeschier V(er)hoeven sone wijlen Wout(er)s, bijde woonen(de) onder Werchte(re), de welcke bekynden tegen de voirs(creven) Bartholomeeus(en) De Moor ind(er) qualiteyt voirs(creven) gehuert te hebben(e) een(en) beempt, geheeten Bleesbroeck, groot o(m)trent elff boende(re)n, luttel min oft meer, gelegen te Werchte(re) tusschen den beempt Wout(er)s Van Roost en(de) vand(en) erffgen(aemen) wijlen Willems Scrijns, nu m(eeste)r Willems Heda ter eenre, de goeden m(eeste)r Henricx Van Haecht, Henricx V(er)thiers, derffen(amen) wijlen Peet(er)s Van(den) Broecke tsamen ter iid(er) en(de) de Deme(re) aldaer lancx vlietende, ter derd(er) zijden, met noch een dach(mael) zavellants, genoempt den Blaesbroeck wech, gelegen aen dBlaesbroeck voirs(creven) ter eenre en(de) de goeden der erffgen(amen) des voirs(creven) Wout(er)s Verthiers inde drije ande(re) zijden, te houden(e), te hebben(e) en(de) in hueri(n)ghe te besitten(e) van halff meerte a(nn)o xvc. vijff en(de) tzeve(n)tich stilo Brab(antie) een(en) t(er)mijn(e) van negen co(n)tinuele jae(re)n, elck jaers d(aer)en bynnen om en(de) voe(r) seven en(de) tzeve(n)tich carolusg(ulden) te xx st(uvers) tstuck, alle jae(re) S(in)te Mertens(mis)se verschijnen(de) ende te Loven(e) los en(de) vrij den v(oir)s(creven) rentm(eeste)r tot behoeff van(den) v(oir)(screven) prelaet te leve(re)n, waeraff dyerste betali(n)ghe v(er)schijnen sal S(in)te Mertens(mis)se xvc. zesse en(de) tzeve(n)tich ende soe voerts v(er)volgen(de) des(en) t(er)mijn(e) gedueren(de), quolibet ass(ecu)t(um), met c(on)ditien en(de) voerweerd(en) in des(en) ondersproken dat de v(oir)s(creve) huerli(n)ghen de grachten, waterleyd(en) en(de) diergel(ijcke), aen(de) v(oir)s(creve) goeden liggen(de), sal sculdich en(de) gehouden zijn te v(er)maken(e) en(de) te ruymen(e) naerd(er) onder costuym(e) en(de) soemen tselve van oud(en) costuymen behoirt en(de) sculdich es te doen(e) in vuegen dat de v(oir)s(creven) prelaet oft tgodshuys d(aer) due(re) nyet beschadicht en wordde, item dat de huerli(n)ghen bynnen den drije leste jae(re)n des(en) hueri(n)ghen den selven beempt nyet en zullen mogen breken oft sayen, item dat de huerli(n)ghen sullen gehouden zijn te betalen(e) sonder cortsel het vierde p(ar)t oft deel van(de) buyten beden onder Werchte(re), gedragen(de) xxxiii st(uvers), item dat zij telcken jae(re) des(er) hueri(n)ghen opde v(oir)s(creve) goeden sullen planten xii willige pooten en(de) die houden wassen en(de) loffel(ijck) v(er)dornen tegen de beesten, item dat de v(oir)s(creve) huerli(n)ghen gheen strunckeycken oft a(n)de(re) strunckboomen en sullen mogen houwen oft truncken dan tot hu(n)ne sesse jae(re)n en(de) de wellige tot hu(n)ne vier jae(re)n en(de) dat nyet voerde(re) dan thaffteel gegaen en heeft en(de) anders nyet ende ten lesten jae(re) des(er) hueri(n)ghen sullen de huerli(n)ghen nyet mogen affhouwen noch tru(n)cken dan desmen behoeven sal tot scheydi(n)ghe en(de) beveerdi(n)ghe vand(en) voirs(creven) goeden, item dat zij dese jegewoirdighe hueri(n)ghe nyema(n)d(en) int geheele oft deele en sullen moegen overlaten sonder wille en(de) conse(n)te van mijn(e) eer(weerde) hee(re) op v(er)beurte en(de) expiratie des(er) hueri(n)ghe te expire(re)n dan te halff meerte naestvolge(n)de, item dat zij jaerlijcx duere(n)de dese hueri(n)ghe sullen moeten doen goede en(de) duechdelijcke betali(n)ghe opde v(er)beurte en(de) expira(ti)e als voe(re), alle welcke c(on)ditien, etc(etera), cor(am) Ketelboete(re), Winde, octobr(is) xxvii.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 59v., akte dd. 27 oktober 1572.

Item de v(oir)s(creven) Bartholomeus De Moor ind(er) qualiteyt voirs(creven) heeft v(er)huerdt en(de) bekindt midts des(en) in hueri(n)ghe oft pachti(n)ghe vuytgeg(even) te hebben(e) Vrancken De Scrij(n)make(re) sone wijlen Vrancx en(de) Katlijn(e) Van Hove, zijn(e) huysvr(ouw)e, woonen(de) te Werchte(re), de welcke bekynden tegen den selven in hueri(n)ghe genomen te hebben(e) een(en) beempt, groot o(m)trent twee boende(re)n, genaempt tGroot Eeussel, tusschen de goeden des p(re)laets van Villers in drije zijden ende tgodsh(uys) van Bethleem t(er) derd(er) zijden, item noch een dach(mael) lants, gelegen in Perlinck Block tusschen de Laken t(er) eenre, Jan De Winte(re) ter iid(er) en(de) Henrick Marien ter derd(er) zijden, item noch een(en) beempt, genaempt Dofhuys Eeussele, groot zeven dach(maelen) luttel min oft meer, tusschen des voirs(creven) prelaets goed(en) in twee zijden, den Heylige(n)geest van Werchte(re) ter derd(er) en(de) mijn(e) hee(re) van Brecht voirs(creven) t(er) vierd(er) zijden, item noch een(en) beempt, groot sesse dach(maelen), genaempt tPeerts Eeussel, tusschen des v(oir)s(creven) prelaets goeden in twee zijden en(de) derffgen(aemen) Jans wijlen Calabers ter derder zijden, te houden(e) en(de) in hueri(n)ghe te besitten(e) een(en) t(er)mijn(e) van negen jaeren, deen nae dande(re) sonder middele v(er)volgen(de), innegaen(de) te halff meerte a(nn)o xvc. vijff en(de) tzeve(n)tich stilo Brab(antie), elcx jaers d(aer)en bynnen om en(de) voe(r) acht en(de) vijftich carolusg(ulden) te xx st(uvers) tstuck, alle jae(re) S(in)te Mertens(mis)se te betalen(e), waeraff den iersten termijn(e) van betali(n)ghe verschijnen sal S(in)te Mertens(mis)se a(nn)o xvc. zesse en(de) tzeve(n)tich ende voerts meer dat de voirs(creve) huerli(n)ghen gehouden sullen sijn de grachten en(de) waterloopen vand(er) v(oir)s(creve) goeden liggen(de) te vegen(e) en(de) te ruym(en) naed(en) oud(en) gewoonten en(de) gelijckmen tselve nae sdorps recht van Werchte(re) behoert te doen(e) in vuegen dat de voirs(creven) prelaet daer doere nyet beschadicht en wordde, es oyck c(on)ditie dat de voirs(creve) huerli(n)ghen de drije leste jaeren hunder hueri(n)ghen nyet mogen houwen anders dan tot bevreden vand(er) voirs(creve) goeden behoeren sal, item es conditie in dijen dat Gielis Van Halen en(de) Peeter Van(den) Hergrecht in dese hueri(n)ghe begheeren te deylen, gelijck zij bij tijde der voergaen(de) pachtinge gedaen hebben, sullen hen de selve hueri(n)ghen mogen toelaten maer anders en zullen zij dese hueri(n)ghe yema(n)d(en) voerde(re) int deele oft in geheele mogen overlaten opde v(er)beurte en(de) p(ri)vatie des(er) hueri(n)ghe te expireren(de) dan te halff meerte naestcomen(de), alle welcke c(on)ditien, etc(etera), cor(am) eisdem.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 60r., akte dd. 11 oktober 1572.

Item Gielis V(er)mijlen sone wijlen Henricx, woonen(de) te Werchte(re), als man en(de) mo(m)boir der v(oir)s(creve) Catlijn(e) Van Hove wed(uw)e Vrancx wijlen De Scrijnmake(re), in p(rese)ntia, etc(etera), heeft gelooft en(de) gelooft midts desen alle en(de) yegewel(cke) c(on)ditien, begrepen in dese pachti(n)ghe, wel en(de) loffel(ijck) te volbri(n)gen(e) en(de) jaerl(ijcx) ten tijde en(de) termijn(e) als inde selve begrepen staet, te betalen(e) ass(ecu)t(um) obligan(do) et submitten(de), cor(am) Schoonhoven, Berthijns, octobr(is) xia., a(nn)o xvc. lxxiiii.

Bron : S.A.L. Inventaris Cuvelier, register nr. 7466, fol. 60v., akte dd. 22 oktober 1572.

Item Peeter Vand(en) Hergrachte sone wijlen Denijs en(de) Petronella Bosschmans docht(er) wijlen Jans, gehuysschen, woonen(de) tot Werchte(re), in p(rese)ntia, etc(etera), hebben gelooft en(de) geloven midts des(en) ind(ivisi)m m(eeste)r Bartholomeeus(en) De Moor jaerl(ijcx) wel en(de) loffel(ijck) te betalen(e) tderde(n)deel van achte(n)vijftich carolusg(ulden), inde v(oir)s(creve) hueri(n)ghe begrepen, en(de) hem nae de c(on)ditien te regule(re)n quolib(et) ass(ecu)t(um), geloven(de) daeren boven de v(oir)s(creve) gehuysschen ind(ivisi)m den voirs(creveną Gielis(en) V(er)mijlen en(de) zijn(e) huysvr(ouw)en van(de) v(oir)s(creve) pachti(n)ghe voer een derde(n)deel costeloos en(de) schadeloos tontheffen en(de) inde(m)neren, cor(am) Berthijns, Wils, octobr(is) xxii., a(nn)o xvc. lxxiiii.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Schrijnmaecker Barbara, XIV - XV (S + M),

 

De Schrijnmaecker Vranck, XV - XVI (S + N).

 


 

XIV - XV - Poortmans Willem (S + M), ° ca. 1540, x met Barbara De Schrijnmaker, Sav+.

 

De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

    

Uit dit huwelijk:

 

Poortmans Anneken,

    

Poortmans Hendrik, meier van Werchter, ° ca. 1565, x met Christina Keijaerts, deze x 2 met Hendrick Geens, x 3 met Jeronimus Van Hove, x 4 met Hendrik Gielis,

    

Poortmans Cathlijne, XIII - XIV, ° ca. 1570. 

 

 

 

XV - XVI - De Schrijnmaecker Vranck (S + N), ° ca. 1510, x met Cathelijne Van Hove, deze x 1 met Jacob Moons, x 3 met Gielis Vermijlen (deze x 1 met Anna Uijterelst), x 4 met Jan Vandeneijnde, fs Peeter, x 5 met Willem Scrijns (deze x 1 met Anna Verhulst), de rest van het gezin bij Scrijns.

 

RTS1604 fo 76: 23 nov 1570:
Mr Lambrecht De Berthoz heeft terfchijnse uitgegeven tot behoef van Berthelmeus Van Rode een half bunder soe lant soo heyde met noch een dm heyde welck half bunder soo lant als heyde is inden jaere 1530 bij wijlen Vranck De Schrijnmaecker opgedraegen geweest in sheeren hande, soo heeft den voors Bartholomeus Van Rode gelooft in plaets van onderpande op het voors goet een woonhuijs te stellen binnen de twee jaeren eerstkomende.
RTS1604 fo 30v: 28 april 1566:
Vranck De Scrijnmaker verkoopt aan Willem Poortmans x Berbele De Scrijnmaker een eusele in Bexembroeck tusschen Marie De Scrijnmaker ende Willem Poortmans.
WRT1846 fo 183: 29 okt 1569:
Willem Spoelbergh x Kathlijn Wouters hebben opgedraegen in titele van naerderschap tot behoef van Vrancken De Schrijnmaker x Katheryne Van Hove drij dm bempt aant Demerbroeck.
Wer1874: Fo 480:
- 10 mrt 1571: Berbel Van Hove x Anthonis Van Aerschot verkoopt aan Vranck De Schrijnmaker x Kathelyne Van Hove
- 6 nov 1573: mr Jan Van Dormale tot behoef van Anthonis De Schrijnmaker zes weken oudt, zone des voors wijlen Vranckx daer moeder aff is Katheryne Van Hove ende tot behoef van Aert Moons zone wijlen Jacops, ierste man der voors Katheryne
- 30 aug 1619: Willem Peeters na de dood van Anthonis De Schrijnmaker.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vermijlen Maria, x 1 met De Preter Laureys, ° ca. 1565, x 2  met Jan Joris alias Osterman, fs Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Cathelijne, x met Jan Geerts, geen fii K, W,

 

Vermijlen Anna, XI - XIII (N1231 + S6959),

 

Vermijlen Hendrik, XIII - XIV - XV (N2142 + S2310 + S2588 + N3582 + S3836 + S4230 + S4550 + S4604 + S6964),

 

Vermijlen Elisabeth, x met Nicasius Van Hove, fs Cornelis x Elisabeth Van Ierlant, deze x 2 met Meersens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Maria, ° ca. 1580, 

     Van Hove Elisabeth, x met Jan Vereijcken,

     Van Hove Huijbrecht, 

 

Vermijlen Willem, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Peter,

 

2. Moons Barbara, x 1 met Jan Peeters, fs Jan, x 2 met Hendrik Dries,

HCT835 fo 25v: 7 dec 1595:
Aert Van Haecht, Cornelis Gootens, Jan Moons als momboiren van de kinderen wijlen Jan Peters Janssone x Barbara Moons nu huijsvrouwe van wijlen Hendrik Dries verkopen seker hofstede met de erfve vijf dm groot gelegen aende Puddegem heijde aan Willem De Bruijn x Francoijse Boijemans.

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Elisabeth,

     Peeters Jan, 

 

Moons Aert, + Bremen (Duitsland),

 

3. De Schrijnmaecker Anna, XIV - XV,

 

De Schrijnmaecker Katryne,

 

De Schrijnmaecker Anthonis, ° 1573.

 


 

XIV - XV - Peeters Daneel  (S + N), ° ca. 1558, + > 1596, x 1 met Anna De Schrijnmaecker, x 2 met Anna Vogels, x 3 met Petronella Spoelbergh, fa Peeter x Maria De Rijck, deze x 1 met Wouters alias Van Mechelen Arnoldus (S4744 + S5088 +  S5116 + N5000), hun complexe gezin bij Petronella Spoelbergh.

 

De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

Peeters Christiaen, ° ca. 1565,

 

Peeters Guilielmus, XIII - XIV (S + N).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom