Voorouderlijst De Roover Joannes en Jacobus

 

1. Beroepsnaam van de dakdekker, uit het Middelnederlandse roeven: van een dak of zoldering voorzien.

2. Bijnaam voor een jager, maar ook voor een rover, plunderaar.

 


 

XIII - XIV - XV - De Roover ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roover Joannes, XIV,

 

De Roover Jacobus, XII - XIII - XIV.

 


 

XIII - De Roover Joannes (S6000), ca. 1570, + voor 1688, x met Adriana Cleynaerts. deze x 1 met Petrus Vanden Eynde - Vanden Inde.

 

In de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) emancipeert Joannes De Roover, inwoner van Betekom, zijn kinderen Joannes, Jacobus, Henricus, Elisabetha, Barbara, Judoca en Adriana. Het eerste kind is vrijwel zeker dezelfde als degene die op 09.05.1627 huwde met Joanna Coolbonders, te meer omdat in hetzelfde gezin ook een Barbara en een Jacobus voorkomt.  Bovendien werd ook nog een Petrus Vanden Eynde (Vanden Inde) geemancipeert, die Adriana Cleynaerts behield van haar vorige man Petrus Vanden Eynde.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 318., akte dd. 25 augustus 1618.

Transcriptie.

Item Jan Rovere soone wijlen Jans w et Adriana Cley-

naerts, gehuysschen, wonende te Betecom, hebben geemancipeert

Jannen, Jacob, Hendrick, Elisabeth, Barbara(m), Josynam, Adrianam

De Roovere, hunne kinderen, tsamen in hunnen houwelijcke verwect,

item alnoch Peeteren Vanden Inde, voorsoone vande voors(chreve) Adriana, behou-

den van Peeteren Vanden Eynde, quo facto Hermans reconduxit

ignem et focum in forma, cora(m) eisd(em).

 

V.T. Betekom 1592 - 1575/1577 en VT Begijnendijk 1597 vermelden geen De Roover(s).

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Bet, W, S,

 

1. Vanden Inde Peeter,

 

2. De Roover Joannes, XII (S3000),

 

De Roover Jacobus, ca. 1610, x (niet Bet, W!, ) met Verstraeten Barbara (?),

     Uit dit huwelijk:

     Rovers Maria, () Betekom 12.01.1633 (g. Verstraten Petrus en Holemans Maria),

     De Roover Joannes, () Betekom 04.06.1634 (g. Wauters Joannes en Verstraten Elisabeth).

 

De Roover Henricus,

 

De Roover Elisabeth,

 

De Roover Barbara , ca. 1609, x met Claes Theodorus fs Gisbertus (S2484 + S2528), deze x 2 Betekom 27.11.1635 (g. Vande Loock Arnoldus pater, Coremans Jeronimus en Kerckmans Chatarina) met Vanden Loock Magdalena

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Adrianus, () Betekom 11.03.1630 (g. Lucia De Roover en Adrianus Smeyers),

     Claes Andreas, () Betekom 03.07.1633 (g. Maria Claes en Andreas Claes),

     2. Claes Adrianus, () Betekom 10.04.1639 (g. Vande Loock Adrianus en Mennens Catharina),

     Claes Amandus, () Betekom 02.01.1642 (g. Kerckmans Amandus en Vande Loock Anna),

     Claes Joannes, XI - XII (S1242 + S1264), () Betekom 13.07.1644 (g. Vanden Leemputte Joannes en Noots Anna),

     Claes Andreas, () Betekom 16.04.1647 (g. Vanden Loock Adrianus n. Jooris Andreas en Kerckmans Chatarina).

 

De Roover Judoca,

 

De Roover Adriana.

 

 

 

 XII - XIII - XIV - De Roover Jacobus, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Ro(o)vers - Roevers Lucia (S1283 + S1923 + S3031 + S4947).

 


 

XII - De Roover Joannes (S3000), ca 1600, x Betekom 09.05.1627 (g. Hubertus Coolbonders en Jacobus De Roover) met Coolbonders Joanna (S3001), + voor 1663.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roover Joannes, XI (S1500), () Betecom 18.04.1628 (g. Elisabeth Coolbonders en Joannes Wouters),

 

De Roover Theodorus, Aarschot, () Betecom 16.06.1629 (g. Elisabeth De Roover en Theodorus Claes), + Betekom 24.10.1669, x (niet Bet, ) met Van Loock Anna, deze x 2 met Waelrand  De Wijngaert,

     Uit dit huwelijk:

     De Roover Anna, () Betekom 13.08.1656 (g. Maria Claes n. Anna Vertiers en Joannes Verhulst),

 

De Roover Jacobus, () Betekom 07.01.1631 (g. Joanna De Coens en Jacobus Rovers),

 

De Roover Elisabeth, () ca. 1635, x 1 Betekom 04.11.1655 (g. De Roover Jacobus, De Roover Joannes, Vander Loock Adrianus en Verhoeven Guilhelmus) met Adrianus Lijftochs, x 2 Betekom 10.07.1668 (g. Lembrechts Adrianus, De Roover Jacobus, Vertruijen Jacobus en Keulemans Walterus) met Vertruyen Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lijftochs Anna, () Betekom 13.10.1656 (g. Anna Hole en Joannes De Roover),

     Lijftochs Guilelmus, () Betekom 02.05.1658 (g. Maria De Kijser en Guilelmus Mertens),

     Lijftochs Catharina, () Betekom 16.01.1661 (g. Catharina Lyftochs en Adrianus Lembrechts),

     Lijftochs Petrus, () Betekom 02.02.1662 (g. Catharina Lyftochs n. Maria Holemans en Petrus Ceulemans),

     Lijftocxs Joannes, () Betekom 03.09.1665 (g. Catharina Cresens ? en Joannes De Roover),

     Lijftocxs Petronella, () Betekom 05.12.1666 (g. Elisabeth Claes en Petrus Van de Sande),

     2. Vertruyen Catharina, () Betekom 25.03.1671 (g. Catharina Raps en Petrus Vertruyen),

     Vertruyen Petrus, () Betekom ..07.1674 (g. Catharina Leyftocxs en Petrus Vertreuy),

 

De Roover Willem, voor 1660, + voor 1688, x (niet Bet, ) met Jenneken Janssens,

Hieronder met dank (voor aktes en commentaar) aan Paul Peeters ...

gaan enkele akten aangaande Willem De Roover en Joanna (Jenneke) Janssens. Jenneke is de dochter van Jan en Mathildis (Mechteld) De Cock en kleindochter van Paulus Janssens en Henricus De Cock. In de eerste akte staat verkeerdelijk Michiel De Cock. Willem De Roover en Francois Verhulst treden op als voogden van de kinderen van Jan Janssens en Mathildis De Cock. In de akten komt ook een tegenstrijdigheid voor. In de eerste akte staat immers dat Jenne Janssens de dochter is van Jan Janssens en Mathildis De Cock en dus zuster van de wezen. Dus moet Willem De Roover de schoonbroer zijn van de minderjarige kinderen van Jan Janssens en Mathildus De Cock. In het advies van de naaste vrienden in de laatste akte staat dan weer dat Willem De Roover de oom is van de minderjarige wezen. Francois Verhulst zou de halve oom van de wezen zijn.  Willem De Roover tekent het advies met de letter 'W'.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 205v & 209r t/m. 210v.

Item in tegenwoerdicheyt der heeren schepen. van Loven naerbeschreven gestaen Jan Janssens, achtergelaeten weduwer van wijlen Michiel (!) De Cock, soo in sijnen eyghen naeme als oyck in den naem van sijne minderjarige kinderen, geauthoriseert bij de weesmren. der stadt Aersschot volgens d' acte van authorisatie daer van sijnde, gedepescheert in date xvi augusti a. 1664, onderteeckent Grego. Van Cantelbeeck, item Willem De Roover ende Jenne Janssens dochtere des voerschreven Jans, den selven Willem De Roover, soo in sijnen eyghen naeme als oyck als momboir vande voerschreve minderjaerige kinderen, vuyt crachte als boven, item Franchois Verhulst, oyck soo in sijnen eygen naeme ten respecte van de tochte, hem competerende in eenighe der naerbeschreven goederen, waer van hij tot dese acte is renuncieren.,mede als momboir der voerschreve minderjaerige kinderen, die welcke midts de somme van neghen hondert guldens eens die sij alsnu verclaerden ontfangen te hebben vuyt handen van heer ende mr. Paulus De Vliegere, licentiaet inde rechten ende innegeseten der stadt Antwerpen in permissen gelde hebben bekent tsaemen ende elck in solidum aen den selven De Vlieger (present ende accepterende) wel ende deuchdelijk schuldich te sijn eene erffelijcke rente van sessenvijfftich guldens vijff stuyvers sjaers, den penninck sesthien, alle jaeren op date deser te verschijnen ende te betaelen ende waeraff den iersten valdach sal wesen den xxvien. augusti a. xvic. vijffentsestich ende soo vervolgens van jaere tot jaere totter quytinge der selver toe, die welcke sal moghen geschieden t' allen tijden die rentgelderen believende t' eender reyse ende met volle rente op conditie nochtans dat die voerschreven rentgelderen die selve rente voer den tijt van die sesse ierste jaeren tegens den penninck twintich sullen moghen betalen, te weten vijffenviertich guls. sjaers, midts het selve verloop jaerlijcx betalende precies den tijt van drey maenden naer elcken valdach op pene van te betaelen bij faulte van dijen t' elcken jaere tegens den penninck xvi, ende inder stadt wissele van Antwerpen, los ende vrey van xen., xxe., cen., mindere ende meerdere penningen ende van alle andere impositien ende exactien, te leveren tot behoeff van den voerschreven heer ende mr. Paulus De Vliegere, sijne erfven ende naercomelingen oft actie van hem hebbende, gelovende die selve rente t' saemen en. elck in solidum wel ende loffelijcken te betalen en. te leveren, los, vrey ende tot behoeff als boven, t' elcken valdach als schult met rechte verwonnen, obligan., submitten. ac renuncian. in forma, ende om den voerschreven rentheffere van de voerschreven rente van neghen hondert guls. capitael en. jaerlijcxe betalinge der selver noch beter te verseecekeren, hebben die voerschreve rentgelderen ende bekenderen geconsenteert ende consenteren bij desen int maecken van beleyde ende mainmise op ende over allen ende iegewelcke henne goederen, beyde haefve en. erfve, ende int decreet der heeren schepen. van Loven daer over te gheven sonder daer toe te derfven gedaeght oft geroepen te wordden, ende signantelijck op die ghene hier naer volgende, ierst op huys ende hoff, groot een dachmael, gestaen en. gelegen tot Morsum onder Betecom, regenoten s' heeren straete ter eenre, derffgenamen van Hendrick De Clercq ter ijr., derffgenaemen van Melchior Lambrechts ter iijr. zijden, item een dachmael landts vuyt een halff boender, genoemt het Plijn Block, oyck aldaer gelegen, regen. sheeren straete in twee zijden, Aerdt ende Roelandt Peeters ter iijr. en. iiijr., item de hellicht in huys ende hoff mette landen daer aen, groot twee boenderen, aldaer gestaen ende gelegen, regen. Jan Bastiaens ter eenre, Jan Vermeulen ter ijr., item de hellicht in een stuck landts, genaemt den Grooten Hoff, gelegen aldaer in drey parceelen aen malcanderen, groot twee boenderen, onder Dnieuwgoet, regen. sheeren straete ter eenre, Adriaen Verleyen ter ijr., sheeren straete ter iijr., item drey dachmalen landts, gelegen tot Herssel oft Romsel, genoemt den Scheyffelberch, regen. Jan Lemmens ter eenre, Jan Coils ter ijr. zijden, item een parceel bleckbosch, groot ses vierendeelen, gelegen aldaer, regen. Jan Coppens ter eenre, Michiel Bre[u]gelmans ter ijr., Daniel Smeulders ter iijr., Bertel Bocx ter iiijr. zijden, item onder halff dachmael landts, oyck aldaer gelegen, geheeten t' Megel Veldeken, regen. joe. Lyntermans ter ir., Michiel Brughmans ter ijr., Jan Janssens ter iijr., Jan Coels ter iiij. zijden, item een stuck landts, groot drey dachmalen, aldaer gelegen, regen. joe. Lyntermans in twee zijden, Jan Coels ter iijr., item een bleckbosken aldaer, groot een halff boender, regen. Jan Coppens ter eenre, Symon Janssens ter ijr., den sris. Schellekens ter iijr., item vier boenderen bosch, oyck gelegen onder Hersselt in den Gruenendonck, regen. Peeter Janssens ter eenre, derffgenamen Hijlken Rijns ter ijr., Adriaen Verleyen ter iijr., sheeren straete ter iiij. zijden, item huys en. hoff metten lande daer aen gelegen, regen. de straete van Westmeerbeeck naer Aersschot ter eenre, derffgen. Lyntermans ter ij. zijden, item een parceel weyde, groot ontrent drey dachmalen aldaer, genoemt de Morters, regen. Peeter Vander Borcht ter ir., Jan Janssens en. andere ter ijr., Jan Brems ter iij. zijden, item een parceel landts, genaemt het Waelen Veldeken, groot onderhalff zille, regen. Peeter Vander Borcht in ije. zijden, de straete ter iij. zijden, item een parceel heyde aldaer, groot ontrent ses sillen, regen. Peeter Geudens ter eenre, de Hoelaerstraete ter ijr., Jan Thielemans ter iij. zijden, item de Moerthay, wesende schaerbosch, groot ses dachmaelen, regen. Peeter Vervaeren in twee zijden, die Capelstraete naer Meerbeeck ter iijr., item een boender weyde, oyck gelegen onder Hersselt, genoempt den Langen Driesch, regen. sheeren straete ter eenre, die beke aldaer ter ijr., Jan Coils ter iijr., Dirick Bruers ter iiij. zijden, gelovende die voerschreven rentgelderen t' samen en. elck in solidum altijt genoech te doen oft hier inne iet te luttel oft te nauwe waere gedaen, onder obligatie als boven, coram De Bucq, Goffart, xxvi augusti a. 1664.  M. Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 206r.

Item in tegenwoordicheyt der schepenen van Loven naerghenoemt ghestaen mr. Philippus De Keridder naer vermoeghen van speciaele procuratie hier volgende ende geinsereert.

Comparerende op heden den lesten dach xbris. 1657 voor mij openbaer notaris, pnt. den ghetuyghen naerghenomt Mechel De Cock dochtere Hendricx, huysvre. van Jan Janssens sone Pauwels, woonende tot Betecum, die welcke naer voorgaende lectuer gehadt hebbende van eene bekentenisse van vijffentwintich g. s' jaers, bij haeren vs. man gedaen ten behoeff van Sara Bottin wede. wijlen sr. Jan Leunckens, ghepasseert voor mij onders. notaris ende seeckere ghetuygen in date xxvi novembris 1657, alhier ghesien ende gebleken, heeft die selve bekentenisse ghelaudeert ende gheapprobeert bij desen, gelovende, consenterende allens prout inde selve onder obligatie, submissie met ren. in forma ende besondere privilegie senatus consulti vell. auth. si qua mulier daer van onderricht sijnde, constituerende Keridder prout in forma, promittens ratum obligando ac ren. ut ante.

Actum binnen Loven pnt. Bernaert De Vos en. Laureys Boeset, getuygen, tot desen Xsocht., ende is die minute vande compte. ondertht. mij pnt. als nots. en. is ondertht. P. Van Meerbeeck, welcken volgen. den vs. compt. heeft die Xmelde. laudatie en. approbatie der rente van xx g. erffelijck alhier Xnieuwt. en. gerepeteert, obligando, etha., coram Horenbeeck, Meys, ija. jan. 1658.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 207r.

Aende eerw. heeren die borghmesteren en. weesmeesteren der stadt van Arschot.

Verthoont reverentel. Jan Janssens, weduwer van wijlen Mechel De Cock, hoe dat de selve sijn huysvrouw, den suppt. boven vier onbeiaerde kinderen heeft belaeten met swaere schulden en. rente, sommighe gecomen vuyt den hoofde sij[n]der voors. huysvrouw en. sommighe t' saemen staen. den houwelijcken, bekent daer voor de voors. weese goederen ganselijcken staen Xbonden. en. verobligeert, voor welcke renten en. passive schulden den suppt. dagelijcx bij die creditueren wordt bij executie overvallen als hem suppt. ommogelijck wesen. de selve te konnen voldoen midts den soberen staet waerin hij hem tegenwoordich is vindende, sulcx dat het vreesen is dat de voors. weesen goederen daer voor tot hunnen grooten achterdeel sullen worden geevinceert, gesubhastert en. Xcocht. en. om sulckx te wedercomen, is den suppt. hem keerende tot U E.

Bidddende de selve gelieve gedient te wesen soo tot opbrenginge sijnder voors. weesen als afflegin der voors. passive schulden en. renten, den suppt. te permitteren en. octroyeren van. voors. weesen goederen te moghen Xcoopen. ter concurentie van. some. van neghenhondert rents guldens eens oft in casse van geene vercoopinghe, bij hem te moghen belasten de selve goederen voor gelijcke some. aen sekeren persoon binnen Antwerpen, die hem de voors. rente tot minderen prijs van. jaerlijcksen interest presenteert te doen als de voorgaende hem daer toe authoriseren bij behoorlijcke acte in forma, te meer geconsidereert dat den voors. suppt. geen ander remedie is weten; tot betalinge der voors. rente en. schulden en. dat andersins den suppt. en. voors. sijne weesen totalijcken bij executie sullen worden gerunieert in cas daer in volgens het voors. sijn versueck niet en wirde versien, het welck doen., etha.

Die heeren weesmren. der stadt van Aerschot, geleth hebbende opden inhouden deser reqte., mitsgaders gesien den advyse van. wettighe momboiren en. naeste vrienden der weesen des supplts. in margine vant selve gestelt, hebben mits redenen daerbij verhaelt aen. supplt. bij desen gepermitteert publickel. en. in behoorel. forme te vercoopen oft wel te belasten de erffelijckheyt der vs. weesen goederen tot alsulcken some. als hen paert soude moghen wesen inde renten en. passive schulden van negen hondert gl., ten desen Xsocht., staen. den houwel. van henne ouders t' saemen gemaeckt oft bekent en. waer in deselve weesen soude wesen Xobligeert., mits dat den cooper oft geltschieter sal schuldich en. gehouden wesen tot ontlastinghe der vs. weesen, de pennin. te tellen met overstaen van. vs. wettighe momboiren aen. hypoticaire crediteuren oft henne geconstitueerde tot cassatie der renten en. schulden, daermede de vs. weesen goederen souden wesen Xbonden. oft geaffecteert, den selven supplt. inder vueghen vs. authoriseren. om den cooper oft geltschieter int selve goet te vestigen en. assureren naer behooren, van allen d' welck den supplt. sal gehouden wesen alhier ter weescamer te doen behoorel. rekenin., bewijs en. reliqua in foa. binnen drij maenden naer date deser, dienen. dese voor behoorel. acte, aldus gedaen ter weescamer in coll. eorum. den xvie. augusti 1664.  Grego. Van Cantelbeeck, ss., 1664.

N.B. : In de rand werden volgende teksten vermeld.

Sij dese gecoiceert. aen. naeste vrienden van. weesen des supplts. om hier over te geven hun advys en. goetduncken, actum in coll. eorum. xvie. augusti 1664.  Grego. Van Cantelbeeck.

Wij Willem De Roover in houwel. hebbende Johanna Janssens, oom der weesen, en. Franchois Verhulst, halven oom van. selve weesen, en. henne momboiren, gesien hebben. d' inhouden deser reqte. en. mits redenen daerbij Xhaelt., hebben geraeden gevonden den supplt. t' accorderen sijn Xsueck. om te Xcoopen. eenighe der weesen en. andere des supplts. kinderen goederen ten fine in desen oft wel deselve daertoe te belasten mits sij anderssints daertoe egheene remedie en sijn weten. als sulcx beter gedaen als gelaten vindende, des toirconden hebben wij dese onderth., datum als boven.

D' merck van  W  Willem De Roover.

Francen Verhulst.

     Uit dit huwelijk:

     De Roover Barbara, () Betekom 21.11.1660 (g. Barbara Colebunders en Adrianus Van der Loock).

 

 

 

XI - XII - XIII - De Wit Petrus (S1282 + S1922 + S3030 + S4946), x Betekom 10.08.1632 (g. Roevers Jacobus, Vertruijen Ludovicus en Winnen Joannes) met Ro(o)vers - Roevers Lucia (S1283 + S1923 + S3031 + S4947). Deze x 2 Betekom 27.06.1646 (g. De Roover Jacobus, Vues Michael en Vander Loock Adrianus) met Andreas Verbrugghen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Wit Joannes, () Betekom 22.12.1632 (g. Loots Joannes en De Wit Margarita), x Betekom 12.05.1664 (g. Mertens Joannes, Vanden Loock Adrianus en Jacobs Joannes) met Mertens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Witt Guilielmus, () Betekom 25.04.1665 (g. Mertens Guilielmus en De Witt Barbara),

     De Witt Henricus, () Betekom ...05.1666 (g. Van Vlasselaer Henricus en Claes Elisabeth), 

     De Witte Joannes, () Betekom 19.07.1669 (g. Mertens Joannes en De Roover Lucia), 

     De Witte Andreas, () Betekom 04.10.1671 (g. Verbruggen Andreas en Mertens Joanna), 

     De Wit Adrianus, () Betekom 04.08.1674 (g. Keldermans Adrianus en Laijftoxs Maria),

     De Wit Petrus, () Betekom ...11.1680 (g. De Roover Joannes en Smets ? Elisabeth),

     De Wit Petrus, () Betekom 21.12.1681 (g. Jacobs Joannes en Verhoeven Johanna), 

 

De Wit Barbara, X - XI - XII (S641 + S961 + S1515 + S2473),

 

2. Verbrugghen Andreas, () Betekom 19.12.1647 (g. Maria Blanckaerts en Guilielmus Vrancken). 

 

 


 

XI - De Roover Joannes (S1500), () Betecom 18.04.1628 (g. Elisabeth Coolbonders en Joannes Wouters), + Betecom 16.10.1690, x Werchter 27.07.1661 (g. De Roover Jacobus en De Clerck Rumoldus) met De Clercq Maria Margaretha (S1501), deze x 1 Werchter 01.05.1657 (g. De Clerck Rumoldus pater en Mr Van Tongelen Arnoldus) met Michiel Vandevelde.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

Wer1876/2: 1703: Fo 11:

Hendrik Anthonis x Anna Vandevelde dochtere Michiels ende van Margarita De Clercq dochter Rombouts, die getrouwt hadde (?) die dochter Hendrik Paeps alias Van Eijcken, te vorens Hendrik Van Eijcken sone Willems, wijlen Willem Van Eijcken, van een huis gelegen te Perre.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vandevelde Anna, () Werchter 25.08.1658 (g. Verbullicht Henricus en Geens Anna), x Werchter 03.06.1694 (g. Lijsens Petrus, De Keijser Petrus en Anthonis Cornelius) met Hendrik Anthonis,

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Joannes, () Werchter 19.02.1697 (g. Lambrechts Joannes en Castermans Catharina n. Vanden Velde Joanna),

     Anthonij Petrus, () Werchter 10.02.1701 (g. Van Geel Petrus en Viskens Catharina), 

              

Vandevelde Rombout, () Werchter 03.05.1660 (g. De Clerck Rumoldus en Holemans Maria), wonend Goes - Zeeland,

 

2. De Roover Anna, () Betecom 19.03.1662 (g. Maria Claes n. Anna Holemans en Cornelius Van der Veken), (x) Betecom 22.07.1696, x Nieuwrode 23.07.1696 (g. Veltens Hubertus en Van Putteghem Joannes) met Joannes Ketelaers,

     Uit dit huwelijk: geen fii in Bet, Nieuwr,

     Keetelaer Joannes, () Nieuwrode 16.03.1700 (g. Joannes De Roover en Anna Rens),

 

De Roover Maria, () Betekom 14.05.1663 (g. Maria Paeps n. Maria Holemans en Adrianus Lyftocx),

 

De Roover Joannes, () Betecom 11.03.1666 (g. Lucia De Roover en Joannes Jacobs),

 

De Roover Henricus, X (S750), () Betekom 22.04.1669 (g. Elisabeth Mertens en Henricus De Wijngaert),

 

De Roover Guilielmus, () Betekom ...05.1675 (g. Catharina Van... en Joannes Peeters),

 

De Roover Elisabeth, ca. 1675.

 


 

X - De Roover Henricus (S750), () Betecom 22.04.1669 (g. Elisabeth Mertens en Henricus De Wijngaert), + Betecom 08.11.1720, x 1 Werchter 13.11.1694 met De Rijck Maria (S751), () Werchter 26.04.1671 (g. Goossens Adrianus en Van Hove Maria, + Betekom 28.03.1706, x 2 Betekom 04.07.1706 (g. Claes Laurentius en Pirco Paschosius) met Anna Waetergheest - Watergiest  - ... Deze x 2 Betekom 07.01.1721 (g. Kerckmans Henricus, Claes Laurentius en Elsen Guilielmus) met Kerckmans Joannes.

 

V.T. Betecom 1709:

Hendrick De Reuver ende sijn vrouw

Guilliam, Joanna, Anna, Maria ende Elisabeth De Reuver

knecht: Jan De Rijck

coren: 3 halster

bock wijde

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Roover Joanna, IX (S375), () Betecom 27.09.1695 (g. Catharina Van Rillaer en Jan De Roover),

 

De Roover Catharina, () Betecom 26.10.1697 (g. Barbara Van Vlasselaer n. Vertruyen en De Rijck Joannes),

 

De Roover Maria Anna, () Betecom 04.08.1700 (g. Anna Truyts en Jan Coremans), + Betekom 24.02.1766, x Betekom 24.06.1728 (g. Mertens Joannes en Klaes Petrus) met Mertens Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Joannes, Betekom, () Werchter 01.11.1728 (g. Mertens Joannes en De Rijck Elisabeth),

     Mertens Catharina, () Betekom 19.02.1730 (g. Janssens Antonius en Mertens Catharina),

     Mertens Elisabeth, () Betekom 10.11.1731 (g. Mertens Henricus en Mertens Elisabeth), +,

     Mertens Petrus, () Betekom 09.01.1733 (g. Heilen Petrus en De Roover Joanna), +,

     Mertens Joanna Maria, () Betekom 27.06.1734 (g. Heijlen Petrus en De Roover Joanna),

     Mertens Elisabeth, () Betekom 02/12.02.1736 (g. Mertens Franciscus en Janssens Elisabeth),

     Mertens Anna Elisabeth, () Betekom 03.05.1738 (g. De Roover Guilielmus en Briers Maria n. Mertens Elisabeth),

     Mertens Henricus, () Betekom 10.04.1740 (g. Van der Borght Henricus en Jansens Catharina),

     Mertens Joannes Antonius, () Betekom 18.04.1742 (g. Mertens Joannes en Janssens Maria),

     Mertens Maria Anna, () Betekom 03.06.1744 (g. Carels Joannes en De Wit Elisabeth),

     Mertens Maria Elisabeth, () Betekom 05.08.1747 (g. Van Vlasselaer Adrianus en De Wit Elisabeth),

     Mertens Joannes Baptista, () Betekom 03.02.1748 (g. Bauwmans Joannes Baptista en Vander Borght Maria),

 

De Roover Anna, () Betecom 14.10.1702 (g. Maria De Meyer en Philippus De Rijck), x Heist o/d Berg 15.09.1726 (g. Adrianus Van Calster en Adrianus De Cock) met Jan Vandeneynde,

     Uit dit huwelijk:

     Van Eijnde Maria Joanna, () Baal 10.02.1728 (g. Van Eijnde Petrus en De Roover Maria Joanna),

     Vanden Eijnde Joannes Franciscus, () Baal 18.02.1731 (g. De Kock Joannes Franciscus en De Roover Joanna),

     Van den Eijnde Anna Maria, () Baal 26.08.1733 (g. Mertens Petrus en Gooris Anna),

     Van Eijnde Joanna Maria, () Baal 03.03.1736 (g. De Kock Petrus en Van Nin Joanna Maria),

     Vanden Ende Joanna Catharia, () Baal 01.01.1740 (g. Van Rillaer Joannes en Lamberex Maria),
 

De Roover Elisabeth, () Betecom 26.05.1705 (g. Elisabeth Herckmans en Franciscus De Reijck), x Schriek 19.06.1729 (g. Willem Van Hove en Jan Van den Eynde) met Joannes Van Rillaer, 

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Gilielmus, () Baal 21.11.1729 (g. Van Hooff Gillielmus en De Winter Maria),

     Van Rillaer Joanna Maria, () Baal 02.05.1731 (g. De Roover Gilliellemus en Van Rillaer Joannes Maria), 

     Van Rillaer Petrus, () Betekom 25.03.1733 (g. Verheijen Petrus en De Roover Maria Anna),

     Van Rillaer Maria Catharina, () Betekom 24.07.1735 (g. Van Rillaer Gummarus en De Roover Catharina),

     Van Rillaer Maria, () Betekom 16.02.1738 (g. De Rijck Joannes en De Winter Maria),

     Van Rillaer Anna Barbara, () Betekom 24.10.1740 (g. Mertens Petrus en Verheijen Anna), +,

     Van Rillaer Anna Elisabeth, () Betekom 15.05.1742 (g. De Roover Joannes en De Rijck Elisabeth),

     Van Rillaer Jacobus, () Betekom 06.07.1743 (g. Janssens Jacobus en Van Roost Maria),

     Van Rillaer Elisabeth, () Betekom 08.01.1748 (g. Mertens Joannes en Verheijen Elisabeth),

 

2. De Rouver Gulielmus, () Betekom 05.02.1708 (g. Elsen Gulielmus en Kerckmans Martina),

 

De Reuver Joannes, () Betekom 08.05.1710 (g. Keteleers Joannes en Claes Maria),

 

De Rover Petrus, () Betekom 11.02.1712 (g. Jacobs Petrus en De Rijck Elisabeth),

 

De Rouver Catharina, () Betekom 05.04.1714 (g. Heelmaeckers Joannes en Elsen Catharina),

 

De Rouver Joannes, () Betekom 15.03.1720 (g. De Rick Joannes en De Rouver Maria),

 

3. Kerckmans Magdalena, () Betekom 08.05.1722 (g. Elsen Petrus en Kerckmans Magdalena),

 

Kerckmans Henricus, () Betekom 16.04.1724 (g. Kerckmans Henricus en Pauwels Maria),

 

Kerckmans Andreas, () Betekom 14.03.1726 (g. Kerckmans Andreas en Lambrechts Anna),

 

Kerckmans Joannes Franciscus, () Betekom 17.03.1731 (g. Van Heurck Joannes en Elsen Anna), + 1748.

 


 

IX - Verheyen Petrus (S374), + Betecom 29.03.1742, x Betecom 03.07.1722 (g. Hendrik Somers en Joannes Gousens) met De Roover Joanna (S375), () Betecom 27.09.1695 (g. Catharina Van Rillaer en Jan De Roover), + Betekom 23.07.1759. Deze x 1 Betekom 28.04.1716 (g. De Rouver Henricus, Claes Laurentius en Vervarent Franciscus) met Van Inde Joannes, x 3 Betekom 28.08.1742 (g. Janssens Jacobus en Michiels Petrus) met Adrianus Roberechts, + Betekom 09.06.1782.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verheyen Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Inde Philippus, () Betekom 11.11.1716 (g. De Rijck Philippus en Watergeest Anna),

 

Van Ninde Joanna Maria, () Betekom 14.11.1717 (g. De Rijck Franciscus en De Rijck Joanna Maria),

 

Van Inde Maria Anna, () Betekom 15.09.1721 (g. Verhaeghen Adrianus en Lambreghts Maria),

 

2. Verheyen Anna Maria, X (S187), () Betecom 07.06.1723 (g. De Roover Anna en Somers Hendricus),

 

Verheyen Joannes, () Betecom 13.08.1725 (g. Claes Anna en Goossens Joannes, + Betecom 27.08.1729,

 

Verheyen Elisabeth, () Betecom 17.08.1728 (g. Elis. De Roover en De Keyser Adriaan), + Betecom 08.08.1780, x Betecom 08.02.1752 (g. Robrechts Adrianus en Janssens Jacobus) met Roberechts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Robrechts Anna Catharina, () Betekom 31.12.1756 (g. Holemans Adrianus Franciscus en Verheijen Anna Catharina),

     Robrechts Anna Catharina, () Betekom 22.04.1758 (g. Coremans Joannes Baptista en Verheijen Anna Catharina),

     Robrechts Joannes Franciscus, () Betekom 26.10.1762 (g. Pelgrims Joannes Franciscus en Friers Anna Catharina),

     Roberechts Petrus, () Betekom 04.10.1763 (g. Van Beiren Petrus en Wauters Anna Maria),

     Roubrechts Anna Maria, () Betekom 02.05.1766 (g. Van Rillaer Jacobus en Janssens Joanna Maria),

     Roubrechts Henricus, () Betekom 02.05.1766 (g. Mertens Henricus en Verboven Joanna Maria),

 

Verheyen Maria Anna, () Betecom 18.08.1733 (g. Anna Maria Goossens en Guilielmus De Roover), x Betecom 29.11.1761 (g. Janssens Jacobus en Van Gestel Josephus) met Andreas Van Gestel,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Maria Anna, () Betekom 05.09.1761 sub c. (g. Verheijen Maria Anna en Robrechts Joannes),

     Van Gestel Maria Teresia, () Betekom 24.02.1763 (g. Verheijen Maria Anna en Van Gestel Josephus),

     Van Gestel Anna Catharina, () Betekom 09.06.1765 (g. Verheijen Maria Anna en Opde Beek Joannes Baptist),

     Van Gestel Maria Anna, () Betekom 22.02.1767 (g. Dewit Henricus en Kerckmans Magdalena),

     Van Gestel Joannes Franciscus, () Betekom 06.07.1768 (g. Pelgrims Franciscus en Kerckmans Maria Anna),

     Van Gestel Maria Anna, () Betekom 18.12.1771 (g. Van Langendonck Josephus en Van Gestel Maria Anna),

     Van Gestel Joannes Antonius, () Betekom 16.12.1774 (g. De Wit Antonius en Roubrechts Catharina), +,

 

Verheyen Anna Catharina, () Betecom 20.05.1738 (g. Jacobs Anna en Goossens Petrus), x Betecom 04.05.1760 (g. Cornelius Pelgrims en Petrus Van Beiren) met Joannes Franciscus Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Teresia, () Betekom 29.06.1763 (g. Cornelius Pelgrims en Elisabeth Verheijen),

     Pelgrims Adrianus, () Betekom 13.04.1765 (g. Adrianus Roubrechts en Elisabeth Bruyndonckx),

     Pelgrims Henricus, () Betekom 19.12.1766 (g. Henricus Pelgrims en Anna Catharina Verbist),

     Pelgrims Joannes Antonius, () Betekom 12.03.1768 (g. Antonius Pelgrims en Anna Elisabeth Bruijndonckx),

     Pelgrims Joannes Franciscus, () Betekom 15.03.1770 (g. Joannes Baptist Roebrechts en Theresia Janssens),

     Pelgrims Anna Catharina, () Betekom 29.12.1771 (g. Joannes Roebrechts en Anna Catharina Bries),

     Pelgrims Andreas, () Betekom 27.09.1773 (g. Andreas Pelgrims en Anna Catharina Roubrechts),

     Pelgrims Petrus Franciscus, () Betekom 23.09.1776 (g. Petrus Van Bieren en Anna Van der Veken).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom