Voorouderlijst De Rongh(e) Hendrik

 

Rongé, Ronger, Rongy, De Rong(h)é, De Rong(h)e, Ronge(n), Rung(e)

1. Patroniem uit Rogier (Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Rutger (hrôth-ger)).

2. Familienaam uit het Middelnederlandse ronge, runge: sport van een wagenladder. Beroepsbijnaam van de wagenmaker.

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, b ewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

 

XV - XVI - XVII - De Ronghe ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ronghe Barthelemeus,

     Uit dit huwelijk:

     De Ronghe Jan, x met Elisabeth Sgreven,

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, folio 256v°, akte dd. 14.02.1574

Transcriptie (met dank aan Paul Peeters).

Item Johannes De Ronghe f(ilius) quond(am) Bartholomei

et Elizabeth sGreven, eius uxor, co[m]mor(antes) apud Burtmeerbeke,

oblig(antes), recog(noverun)t se debere ind(ivisim) Xpofero. [(Christ)ofero] Ghijselins

novem flor(enos) caroli te xx st(uferos) monete curren(tis)

hered(itarii) redditus singulis annis ad xiiii. februarii

p(er)solven(dis) et in cambio quite et libe(re) et a x°.,

xx°. et c°. d(enariis) quol(ibe)t ass(ecu)tum ad mo(nitionem) pignus valens

et t(antu)m et poter(unt) redimere q(ua)n(do) vol(verint) una duabus

vel tribus vicibus sed non minus q(uo) (?) tres flor(enos)

exinde una vice et quemlibet d(enarium) exinde

med(iantibus) sedecim d(enarii) co(n)s(imilibu)s ac cum, coram

Berthijns, Goerts, xiiii. februarii.

     In de marge.

S(olvi)t.

 

Koster ten laatste in 1599, gezworene: 1596-97 (zie kerkrekening Hv).

Copie van vercoopinge van huijs ende hof geheeten nobiscas
Op 14 feb 1574 in media wijlen Jan De Ronghe (sone wijlen Barthelemeus) x Elisabeth Sgreven wonende tot Boortmeerbeeck, hen met schepenen brieven van Loven indivies verbonden hebben aen ‎(Christoffel)‎ Gijselinckx in een erfrente van negen carolus jaerlijckx staende te quijten aen Aerden Gijselinckx sone des voors Cristoffels ende Jan De Ronghe sone wijlen Henricx als m+m van Maria Gijselinckx vande voors rente voldaen te worden  soo sijn den selven Aerden Ghijselincs ende Jan De Ronge opten 29 jan 1601 van wegen der stadt Roven navolgende den provisien bij onsen genadigden heere den keijser als hertoghe van Brabant opde executie van schepenbrieven van Loven der selver stadt verleent geweest sekere opene brieve van mamise oft beleyde adresseren aen eersten vanden boden der selver stadt daerop versocht op ende tot alle achter gelaeten goeden beyde have ende erve der voors verobligeren soo waer die binnen den lande van Brabant buyten vryen hoffsteden gelegen waeren, ende Jan Voets bode der selver stadt vuyt crachte van voors opene brieven van mamise onder andere een huijs ende hoff met zynen toebehoorten groot ontrent een half bonder gelegen tot Boortmeerbeeck opde Meerbeeck laet geheeten nobiscum, item noch een half bonder lant gelegen opt Cleijn Loobeeck ... tot behoef des voors Aert Gijselincx ende Jans De Ronge heeft de selven daertoe behoorlijck geleyt ende die conde daeraf gedaen Jan De Ronge sone wijlen Gomboirs als momboir der kinderen wijlen Daneels De Ronge ende ingevalle van oppositie den selven dach bescheeden te compareren alhier voor schepenen van Loven opden 27 feb 1601 alwaer den selven noch oijck proc van zijnen twege en is gecompareert alsoo dat ten eynde opden 24 maert 1601 bij vonnis der schepene van Loven es gewesen dat men den imposten mits non comparitie des gesch accordeert hun vercocht bij default ende voor tprofijt van dijen worden die brieven van mamise der imposten gedecreteert ende verclaert executoriael, ende vuyt crachte van welcken vonnis den voors imposten tot hunnen versoeck ander deser stadts brieven van proclamatie addresseren aende lasten vanden boden der selver stadt daerop versocht sijnde veraccordeert geweest om voor hun gebreken .. te mogen vercoopen .. tvoors huijs & hof geheeten nobiscas Thomaes Vandevenne sone wijlen Stoffels ent halof bunder lants aan Guilliam De Somer brouwer tot Mechelen.
 

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) de Latijnse transcriptie, waarin Joannes De Ronghe, zoon van Bartholomeus, wordt vermeld.  Merk op hoe Boortmeerbeek werd geschreven.

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7860, folio 289r°, akte dd. 11.04.1576

Transcriptie.

Item Joh(annis) De Ronghe f(ilius) q(uon)d(am) Barthol(omei), co(m)mor(ans) apud Borchmeerbeke,

in p(rese)ntia, cont(uli)t Adriano Docx f(ili)o q(uon)d(am) Adriani Docx et

El(isabe)t V(er)hulst, eius ux(orem), hered(itarium) redditum quatuor flor(enos) car(oli)

te xx st(uferos) mon(ete), etc(etera), p(ro)nunc curr(entis) singulis annis ad iiiiam.

diem mensis martii p(er)solven(dis) pro quo hered(itari)o redditu

quatuor flor(enos) car(oli) med(iante)s l(itte)ris scab(inis) Lovanien(sis) de da(ta)

martii iiiia. l(ibr)o xvc. lxxiiii Stephanus Van Boevenbeke

f(ilius) q(uon)d(am) Petri obligatus existit, quare contulit

l(itte)ras eod(em) jure p(ro)ut, cor(am) Spira, Malcote, ap(ri)lis xi.

 

Hieronder nog een akte met vermelding van Joannes De Ronghe, zoon van wijlen Bartholomeus, die ten laste van Stephanus Van Boevenbeke, zoon van Petrus en inwoner van Boortmeerbeek, gerechtigd is op een erffelijke rente van 4 karolusguldens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7859, fol. 284r., akte dd. 3 maart 1574.

Item Stephanus Van Boevenbeke filius quonda(m) Petri, co(m)mor(ans) apud Borchmeerbeke, obligan(tes), recog(novit) Joh(ann)i De Ronghe filio quond(am) Bertholomei quatuor flor(enos) caroli te xx stuvers mon(ete), etc(etera), p(ro)nunc curren(tis) hered(itarii) redd(itus) singulis annis ad iiiia. ma(r)tii p(er)solven(dis) et in cambio quite et libere, etc(etera), nec non a x., xx. et c. d(enarii) quol(ibe)t ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pig(nus) sub Meerbeke p(re)d(icto) valens duplum et t(antu)m et poter(it) red(imer)e q(ua)n(do) vol(verit) v(ideli)c(et) quemlibet d(enarium) exinde median(tibus) sedecim d(enarii) p(re)d(ictis) co(n)s(imilibus) ac cum, coram Bucq, Wils, martii iiiia.

 

     De Ronge Andreas, x met Margaretha Vande Vinne, fa Cornelius, kleindr van Joannes Vanden Vinne. 

In de onderstaande akte wordt melding gemaakt van Andreas De Romme en zijn broer Joannes.  Andries wordt aangeduid als zoon van Bartholomeus en zou dus de broer van Joannes (x Elisabeth Sgreven) kunnen zijn.  Andreas was gehuwd met Margaretha Vanden Vinne, dochter van Cornelius en kleindochter van Joannes Vanden Vinne.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8222, fol. 230v., akte dd. 19 maart 1573.Item Cornelis Van(den) Vinne sone wijlen Jans, Andries De Romme sone wijlen Bartholomeeus, soe inden name van he(m) selven als oyck als gemechtichde ende van wegen Margriete Vanden Vinne, zijn(e) huysv(rouw)e, dochtere des voers(creven) Cornelis, hebbende om des naebescreven es te doene, procuratie speciael ende irrevocabel bevel, hen bijder selver zijnder huysv(rouwe)n gegeven opden xviiien. meerte a(nn)o xvc. lxxiii Braban(tie) ende voer schepen(en) van Berchsem, Buecken ende Assent gepasseert, gelijck tselve bijden instrumen(te) in date voers(creven) onder den zegele der zelver schepen(en) gegeven, genoech blijcken(de) was, in p(rese)ntia, hebben indivisim et in solidum bekindt schuldich te zijn(e) Jannen De Romme, broedere des voers(creven) Andries, vier carolusg(uldenen) te xx st(uyvers) tstuck, monete curren(tis), erffelijcke rinte, alle jaere halff april te betalen, waeraff den yersten termijn vallen en(de) verschijnen zal halff aprilis a(n)no xvc. lxxv ende tot Burtmeerbeke ten huyse des voers(creven) Jans los ende vrij in for(ma) te leveren in futurum ass(ecutu)m ad mo(nitionem) pignus apud Wespelaer valens duplu(m) et t(antu)m, met conditie dat zij de voers(creve) erffrinte sullen mog(en) lossen ende quyten alst hun gelieven zal, elcken carolusg(ulden) daeraff met sesthien gelijcke carolusg(uldenen) inde weerde v(oer)s(creven) ac cum ende vande drije carolusg(uldenen) van ende vuyte v(oer)s(creve) vier carolusg(uldenen) erffelijck, heeft die voers(creven) Cornelis geloeft den voers(creven) Andries(en) ende zijn(e) huysv(rouw)e ende die voern(oempden) Andries den voers(creven) Cornelis(en) vanden resterenden carolusguld(enen) erffelijck costeloos ende schadeloos tontheffen, coram Winde, Maelcote, martii xixa. 

 

     De Ronge Jacobus, x met Magdalena Vanden Zijpe, fa Johannes,

Hierbij onder een akte met vermelding van Jacobus De Ronghe, zoon van wijlen Bartholomeus.  Quasi zeker is hij van Boortmeerbeek naar Wakkerzeel uitgeweken en is hij de broer van Joannes en Andreas.  .  Samen met zijn vrouw Magdalena Vanden Zijpe erkende hij een erfelijke rente van 3 ½ karolusgulden aan Petrus Kerincx, zoon van wijlen Johannes en eveneens inwoner van Wakkerzeel.  De moeder van Petrus Kerincx is allicht Catharina Van Haecht. 

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7464, fol. 182r., akte dd. 26 feburari 1570.

Item Jacobus De Ronghe filius quond(am) Bartholomei et Magdalena Van(den) Zijpe filia quond(am) Joha(n)nis, eius uxor, co(m)moran(tes) pronu(n)c apud Wackerzeele, recog(noverun)t se debere ind(ivisi)m Petro Keerincx filio quond(am) Joha(n)nis, sili(ci)ter co(m)moran(s) apud Wackerzeele p(re)d(icto), tres cum d(imidi)o aureos d(enari)os, dictos carolusguld(en), te xx st(uvers), hered(itari)e reddit(us) si(n)gul(is) a(n)nis ad xxviam. d(ie...) (?) me(n)s(e) feb(rua)rii p(er)solven(dis) et in ca(m)bio op(pidi) Lovan(iensis), quite et libere deliberan(t...) (?) in futur(um) quolib(et) ass(ecu)t(um) ad mo(nitionem) pignus apud Wackerzeele p(redicto) valens et t(antu)m et poter(un)t red(ime)re qu(os)cu(m)q(ue) vol(verint) que(m)lib(et) d(enarium) exinde cum et median(tibus) sexdecim flor(enis) co(n)si(mi)lib(us) ac cum obligan(do) et submitten(do), cor(am) Dormale, Kelft, feb(rua)rii xxvia.

 

De Ronghe Hendrik, XIV - XV - XVI (S + N + M).

 


 

XIV - XV - XVI - De Ronghe Hendrik (S + N + M), ° ca. 1540 (niet O, ), + voor 1560, x met Wouters Emmerantia (S + N + M), ° ca. 1540, + Hever 1571 (kerkrekening).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ronghe Jan, XIII - XIV - XV (N + S + M).

 


 

XIII - XIV - XV - De Ronghe Jan (N4844 + S8268 + M1898), koster te Hever, ° ca.1560, x met Gijselinckx Maeijcken (N4845 + S8269 + M1898).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ronghe Emerantia, x 1 Hever 18.10.1620 (g. Jan De Ronghe sr en jr) met Floris Stroobants (fs Filips en Maria Crabbeels (erfgoed in Kampenhout)) + Hever 06.03.1640, x 2 met Waijenborgh Michiel (kinderloos?), hij x 1 (niet Hev, ) met Aerts Geertrui,

SAM, WK 66, fol 35, 19 feb 1658; verbaal debat fol 81, 3 sep 1658 (Andries Waijenborgh als momb over de kindskinderen van dit huwelijk van Michiel Waijenborgh; de momboren als aanleggers tegen Emerentia De Ronge). Hofstede te Hv.

Akte met dank aan Christine Savat:

BMB243: Fo 79: 2 mrt 1649:

Amereussen De Ronde we wijlen Floris Stroobants ende Joachim Van Halle momboir van … Stroobants mk bij voors Amereijnken behouden, vervangende Peeter Van Gorp zijnen medemomboir verkopen aan Jacques Jijselincx x Magdalena Boels een half bunder land opde Groote Loobeke.

     Uit dit huwelijk:

     1. Stroobants Elisabeth, (°) Kampenhout 28.11.1621 (g. Petrus Crabbeels en Elisabeth Stroobants),

     Stroobants Michiel, (°) Hever 10/12.1624 (g. Michiel Van den Vende ? en Catharina Tserghijsels),

     Stroobants Jan, (°) Hever 30.08.1627 (g. Jan Stroobant en Sienneken Scheijntens?),

     Stroobants Steven, (°) Hever 13.01.1630 (g. Steven Stroobant en Adriana Peeters),

     Stroobants Maria, (°) Hever 07.03.1632 (g. Adriaan Romments en Maria Peeters),

     Stroobants Rombout, (°) Hever 11.10.1634 (g. Rombout Verheecht ? en Magdalena Van den Eijnde),

     Stroobants Willem, (°) Hever 09.11.1636 (g. Willem Van Vloosum en Anna Van Langhendonck),    

     2. Waijenborgh Willem, (°) Hever 25.10.1620 (g. Willem Carels en Elisabeth Pareduijns),

     Waijenborgh Peter, (°) Hever 25.07.1623 (g. Lambrecht Peeters en Anna Verieck),

 

De Ronghe Catharina, + Rijmenam 18.10.1632, x Hever 01.09.1625 (g...) met Nicolaes Claes (Nicolai - Niclaes(sen)), + Rijmenam 02.07.1642, deze x 2 Rijmenam 17.09.1633 (g. Alexander Brusselmans en Jacobus Cornelis) met Jacoba Vets,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Adrianus, (°) Rijmenam 11.04.1627 (g. Jan De Pundere en Anna Gembaets),

     Claes Joannes, (°) Rijmenam 18.10.1629 (g. Joannes Storms en Cecilia Smets),

     Claes Andreas, (°) Rijmenam 03.10.1632 (g. Andreas Vereect en Anna Van Hove),

     2. Claes Joanna, (°) Rijmenam 15.06.1634 (g. Jacobus Cornelissen en Elisabeth Reijcx),

     Claes Nicolaus, (°) Rijmenam 09.07.1637 (g. Joannes Neeus en Anna Van Pundere),

     Claes Guilielmus, (°) Rijmenam 24.09.1638 (g. Guilielmus De Punder en Maria Tserneels),

     Claes Elisabeth, (°) Rijmenam 12.09.1641 (g. Philippus Van Laeck en Elisabeth Verebt),

 

De Ronghe Jan, XII - XIII - XIV (N + S + M).

 


 

XII - XIII - XIV - De Ronghe (Ronde) Jan (N2422 + S4134 + M9048), pachter te Hever, + voor 11.1631 (momb. Jacob Cornelissen, Nicolaas Claes), x Rijmenam 17.01.1612 (g. Wouter Lauwers en Wouter Voet) met Anna Cornelis(sen) (N2423 + S4135 + M9049), deze x 2 Hever 10.02.1626 (g. Jan Cornelis en Jacob Van Calster) met Van Calster Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Ronghe Catharina, XI - XII (N1211 + S2067),

 

De Ronghe Jacobus, XIII (M4524),

 

De Ronghe ((De) Rommen - Ronde - De Hont) Anna, (°) Hever 18.01.1622 (g. Aart Ghijselincx en Anna Van Elsen), x Bonheiden 12.04.1644 (g. Guilielmus Frans en Amandus Van den Eijnde) met Van den Eijnde Quirijn jr,     

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eijnde Ludovicus, (°) Putte 08.03.1645 (g. Ludovicus Van den Eynde en Anna Andries),

     Van den Eijnde Alexander, (°) Putte 04.06.1646 (g. Dnus Alexander Schoon),

     Van den Eijnde Guilielmus, (°) Putte 12.05.1648 (g. Guilielmus Elinckx en Jacoba Ceulemans),

     Van den Eijnde Elisabeth, (°) Putte 29.10.1649 (g. Vanden Eijnde Petrus en Cuijpere Elisabeth),

     Van den Eijnde Gommarina, (°) Putte 14.11.1651 (g. Cornelius Beeckmans en Gommarina Tserneels),

     Van den Eijnde Anna, (°) Putte 01.03.1654 (g. Joannes Van Linden en Anna Peeters),

     Van den Eijnde Joanna, (°) Putte 03.09.1661 (g. Petrus Marien en Joanna Vloebergh), 

 

De Ronghe Jan, soldaat  in 1649, (°) Hever 08.02.1624 (g. Jan Cornelis en Catharina Tserghijsels), x Rijmenam 30.09.1656 (g. Joannes Volckaerts en Arnoldus (neef ? Rombout ex Hever ?) De Ronge) met Volckaerts Joanna, geen fii  R, Hev, P, K, Bon,

 

2. Van Caster Elisabeth, (°) Hever 21.01.1629 (g. Corneel De Brijer en Margareta Van Caster),

 

Van Caster Apollonia, (°) Hever 23.03.1631 (g. Peter Van Caster en Catharina Coomans),

 

Van Caster Clara, (°) Hever 10.08.1633 (g. Peter Van der Stock en Clara Van Calster). 

 


 

XIII - De Ron Jacobus (M4524), (°) (niet Hev, DD, Mech, ), x Mechelen Rom 04.05.1636 (g. Dominicus Portugaels en Petrus Morren) met Jacoba Van Beersel (M4525), (°) (niet DD, Mech, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ron Jan, XII (M2262), (°) Hever 03.05.1637 (g. Jan Albert en Maria Coenraerts),

 

Du Ronde Jacobus, (°) Mechelen P&P 28.04.1639 (g. Peeters Joannes en Van Aerschot Adriana),

 

De Ron Maria, (°) Mechelen Rom 05.07.1641 (g. Sutens Melchior en Cnooren Maria),

 

De Ron Rombout, x Hever 28.04.1668 (g. Jacob De Ronge en Joris Rommens) met Adriana Van Gorp, (°) Hever 28.01.1638, fa Maarten x Margareta Van Hal,

     Uit dit huwelijk:

     De Ron Jan, (°) Hever 22.02.1668 gewettigd (g. Jan Meutermans en Jacoba ...),

     De Ron Petronella, (°) Hever 05.11.1669 (g. Jan Horckmans n. Peter Schoeters en Susanna Van Beesel n. Petronella Cnoers), + Hever 02.11.1677 arm,

     De Ron Anna, ° ca. 1670,

     De Ron Elisabeth, (°) Hever 15.03.1673 (g. Peter Rommens en Elisabeth Van Haght), + Hever 19.10.1678 H.Geesttafel, 

 

De Ron Clara, (°) Hever 01.11.1655 (g. Jan Roeckmans en Clara Van Calster).

 

   

 

 

XI - XII - Verbiest Arnoldus (N1210 + S2066), (°) Rijmenam ...01.1610 (g. Jan Vander Audevaa en Maria Janssegers), x 1 Rijmenam 02.06.1638 (g. Joannes Cornelis en Jacobus Cornelis) met De Ronghe Catharina (N1211 + S2067), (°) (niet O, Bon!, Hev, Mui, El, K, Mech, ), + Rijmenam 18.01.1650, x 2 Keerbergen 24.05.1650 (g. Gerardus Van der Vliedt en Guilielmus Hoolaerts koster) met Van den Eynde Elisabeth.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Verbiest Anna, X - XI (N605 + S1033), (°) Rijmenam 21.10.1638 (g. Joannes Cornelis en Anna Verhaegen),

 

Verbiest Petronella, (°) Rijmenam 27.03.1641 (g. Joannes Cremers en Maria Vleminx),

 

Verbiest Maria, (°) Rijmenam 11.02.1643 (g. Arnoldus Van den Eynde en Maria Boeyens), x Muizen 06.07.1689 (g. Jan Van Messem en Adriaan Verbist) met Van Messem Marcus, (°) Perk 29.06.1659 (g. Marcus Boisschoet en Elisabeth Mercx), + Perk 16.12.1722, hij x 2 Perk 02.04.1684 (g. Joannres Van Messem en Arnoldus Mommens) met Catharina Gregoir, (°) Perk 12.01.1659, + Perk 04.02.1740, fa Rumoldus en Elisabeth Van Dijck,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Messem Catharina, (°) Perk 06.11.1690 (g. Adrianus Verbist en Catharina Booschot),

     Van Messem Maria, (°) Perk 08.06.1692 (g. Guilielmus Roeckens en Maria Gooris),

 

Verbiest Quirinus, (°) Rijmenam 16.01.1645 (g. Quirinus Van den Eynde en Anna De Winter),

 

Verbiest Adrianus, (°) Rijmenam 13.01.1647 (g. Cornelius Cornelis nomine Petrus Brusselmans en Adriana Roelants),

 

Verbiest Barbara, (°) Rijmenam 10.03.1649 (g. Mattheus Verswijveren l. Joannes Remund en Barbara Verbist), moeder Aerts Catharina,

 

2. Verbiest Gerardus, (°) Rijmenam 15.02.1651 (g. Gerardus Van der Vliet en Anna Serneels),

 

Verbiest Anna, (°) Rijmenam 11.06.1652 (g. Gommarus Ooms en Anna Van der Vliet),

 

Verbiest Anna, (°) Rijmenam 19.10.1655 (g. Adrianus Van den Eijnde en Anna Verbiest).

 


 

XII - De Ron Joannes (M2262), (°) Hever 03.05.1637 (g. Jan Albert en Maria Coenraerts), x Mechelen OLV 15.11.1677 (g. Kerselaers Joannes en De Laet Joannes) met Elisabeth Grauwels (M2263), (°) Jette 16.04.1652.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ron Anna, (°) Mechelen OLV 24.02.1679 (g. Grauwels Laurentius, Verbeeck Andreas en Verbist Anna),

 

De Rom Elisabeth, XI (M1131), (°) Mechelen OLV 10.02.1681 (g. Vermeulen Matheus en De Wilde Elisabeth),

 

De Ron Michael, (°) Mechelen OLV 29.09.1683 (g. Lauwens Michael en Theijs Joanna), x Mechelen OLV 24.05.1711 (g. Gortebeeck Antonius en Cornelis Joanna) met Petronella Van den Dries(sche),

     Uit dit huwelijk:

     De Ron Joannes, (°) Mechelen OLV 28.03.1712 (g. Janssens Joannes en Van den Dries Elisabeth),

     De Rond Elisabeth, (°) Mechelen OLV 09.07.1714 (g. Hendrickx Theodorus en Verbist Elisabeth),

     De Rond Catharina, (°) Mechelen OLV 27.09.1716 (g. Turfs Guilielmus en Scheuremans Catharina), 

     De Roij Elizabeth, (°) Mechelen OLV 28.10.1719 (g. Regauts Martinus en Verbist Elizabeth), 

     De Ronge Joanna Constantia Teresia, (°) Mechelen OLV 27.06.1722 (g. Ghijs Joannes en Walraven Constantia Teresia), 

     De Rongé Theodorus Henricus, (°) Mechelen Kat 15.01.1726 (g. Hendrickx Theodorus en Van den Dries Elisabeth), 

 

De Ron Walter(i)us, (°) (niet Mech, DD, Bon, SKW, O, ), x (niet Mech, DD, ) met (Van) Ruijsevelt(s) Francisca,

     Uit dit huwelijk:

     De Ron Joannes, (°) Mechelen OLV 07.05.1704 (g. De Ron Joannes en Grauwels Elisabeth),

     x Mechelen OLV 09.02.1727 (g. Buijs Jan en Van der Linden Catharina) met Lauwens Anna, fii in Mechelen, 

     De Ron Laurentius, (°) Mechelen OLV 17.04.1710 (g. Van Boexem Laurentius en Van der Elst Catharina),

     De Rond Anna, (°) Mechelen OLV 29.09.1712 (g. Vermeulen Guilielmus en Peeters Anna), 

     De Rond Elisabeth, (°) Mechelen OLV 07.03.1715 (g. De Velde Joannes en De Rond Elisabeth),

     De Ron Guilielmus, (°) Mechelen OLV 20.05.1719 (g. Van Beersel Guilielmus en Mees Anna), 

 

De Rom Henricus, (°) Mechelen OLV 27.02.1686 (g. Verhagen Henricus en Moortgat Maria),

 

De Rom Maria Lucia, (°) Mechelen OLV 15.12.1688 (g. Van Loock Antonius en Singoossem Alexandrina),

 

 De Ron Joanna, (°) Mechelen OLV 08.08.1696 (g. Verhaegen Martinus en De Ron Joanna).

 


 

XI - Dietens Jan (M1130), (°) Hever 17.01.1668 (g. Jan Dietens en Joanna Maes), + Muizen 13.04.1721, x Muizen 20.02.1700 (g. Goswin Beenaerts en Jan Van Camp) met Elisabeth De Ron (M1131), (°) Mechelen OLV 10.02.1681 (g. Vermeulen Matheus en De Wilde Elisabeth), + Muizen 13.04.1721.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Dietens Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Dietens Anna, X (M565), (°) Muizen 30.05.1700 (g. Hendrik Janssens en Anna Dietens),

 

Dietens Jan, (°) Muizen 17.05.1703 (g. Jan Gorts en Anna De Ron), x met Maria Vander Meiren, + Kampenhout 13.12.1772, x Berg 09.05.1730 (g. Joannes Pootmans en Engelbert Vander Meiren) met Vander Meiren Maria, (°) Kampenhout 25.05.1705, + Kampenhout 30.11.1782, fa Carolus en Barbara Verbiest,

     Uit dit huwelijk:

     Dietens Anna, (°) Kampenhout 22.02.1731 (g. Carolus Vander Meiren en Anna Dieters), + Berg 16.03.1745,

     Dietens Catharina, (°) Kampenhout 31.12.1732 (g. Guilielmus Van Doren en Catharina Vander Meiren),

     Dietens Barbara Theresia, (°) Kampenhout 16.06.1734 (g. Guilielmus Vander Meiren en Barbara Peeters),

     Dietens Maria Anna, (°) Kampenhout 17.01.1736 (g. Jan Baptist Goossens en Maria Anna Van Doren),

     Dietens Elisabeth, (°) Kampenhout 23.02.1738 (g. Antonius Tobback en Elisabeth Verbiest),

     x Kampenhout 23.04.1769 (g. Joannes Dietens en Cornelius Segers) met Egidius Segers, fii in Kampenhout,

     Dietens Engelbertus, (°) Kampenhout 09.12.1740 (g. Engelbertus Vander Meiren en Catharina De Metser),

     Dietens Petronella, (°) Berg 05.09.1742 (g. Petrus De Becker en Petronella Vercammen),

     x Kampenhout 14.01.1771 (g. Jan Dietens en Jan Baptist Gellens) met Arnoldus Gellens, (°) Berg 05.09.1742, fii in Veltem, 

     Dietens Engelbertus, (°) Berg 03.05.1745 (g. Engelbertus Vander Meeren en Maria Justens),

     Dietens Guilielmus, (°) Berg 15.03.1748 (g. Guilielmus en Anna Vander Meeren),

     x St.-Stevens-Woluwe 26.08.1756 met Anna Van Hamme, ex St.-Stevens-Woluwe, fii in Kampenhout,

     Dietens Anna, + Berg 16.03.1745, 

 

Dietens Peter, (°) Muizen 31.03.1706 (g. Peter Van den Bergh en Maria Emsen), + Muizen 06.04.1706,

 

Dietens Joanna, (°) Muizen 01.08.1707 (g. Corneel Meutermans en Joanna De Ron),

 

Dietens Hendrik, (°) Muizen 06.02.1709 (g. Hendrik en Antonia De Ron), x met Anna Maria Vander Meersche, kinderloos,

 

Dietens Maria, (°) Muizen 22.02.1713 (g. Peter Jansens en Maria Schauvaerts), Muizen 03.02.1755 uitvaart der armen, x met Jacob Jacobs, + Muizen 07.04.1755 plecht. uitvaart,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Jan Frans, (°) Muizen 01.04.1744 (g. Frans De Vis en Joanna Maria Van der Meerschen), + Muizen 02.02.1755 verdronken in de Leuvense vaart,  

     Jacobs Jacob, (°) Muizen 15.06.1747 (g. Jacob Jacobs en Ida Betrams), + Muizen 13.01.1752. 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom