Voorouderlijst De Rijck Sebastianus

 

Rijk(e) De, De Rijck(e), De Ry(c)k(e), De Rie(c)k, De Reijck, De Reyck(e), Derique, Le Rycke, Le Rij(c)ke, Rix, Ricx, Rits

1. Bijnaam naar 'rijk': rijk, machtig, vermogend, aanzienlijk.

2. Zie ook Ryk(s).

 

1. Ryk(s), Rijk(s), Rij(c)kx, Rijcks, Ry(c)kx, Rijx, Rycx, Rix, Rick, Ricq, Rijke(n), Rijcken, Ry(c)ken, Rykken, Rikken, Riek(e), Rieks, Rieck, 2. Rich(e), Rice, Risch(e), Riss(e), Rits

1. Patroniem uit de eenstammige rīk-naam: rijk, machtig, koning of als deel van bv. Henric.

De tweede groep kan ook een afgeleide zijn van Leriche: de Rijke.

2. Zie ook Rijk(e).

 


De onderstaande twee gezinnen zijn samengesteld op basis van de summiere gegevens in de regio Aarschot. Ze zijn een poging tot gezinssamenstelling. Alleen aktes kunnen hier wat zekerheid geven.

 

XII - De Rijck Everardus (S5096), x 1 ? (niet Bet, R, ) met Camps - Vercampen Margareta, x 2 Betekom 13.05.1631 (g. Brugmans Henricus, De Wit Petrus, Van Halssch Joannes en Jansens Henricus) met Reijers Maria (S5097).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Rijck Chatarina, (°) Betekom 15.07.1618 (g. Denckens Laurentius en Haverhals Catharina),

 

De Rijk Judocus, (°) Betekom 13.10.1619 (g. Verhagen Judocus en De Rijk Adriana), x Betekom 25.11.1660 (g. De Rijck E..., Coenen Joannes, De Sober... Joannes en Vanden Loock Adrianus) met Verbeeck - Verbuecken Francisca,

     Uit dit huwelijk:

     De Rijck Sebastianus, (°) Betekom 29.06.1662 (g. De Rijck Sebastianus en Goris Anna),

     x Baal 09.07.1688 (g. Van Houtven Petrus en Peeters Adrianus) met Van Houtven - Van Autvelt - Van Uijtven(t) Adriana, ex Heist,

     VT Baal en Begijnendijk 1702.

     Sebastiaen De Rijck met sijn vrou - een halff ploech - eenen knecht - een meijsen - een perdt - een veulen - vijff koeijen

     - een rindt - een kalff - een vercken.

     VT Begijnendijk 1709.

     Basteiaen De Rijck met sijne huijsvrou - met een kint, Bastiaen De Rijck - met twee meijsen: Ianno Wouters

     en Beijken Cuijpers - eenen knecht: Jan Van den Eijnde - met twee halster haver - twee halster koren

     - twee halster boekwei.

     VT Begijnendijk 1720.

     Bastiaen De Rijck, ghebortich tot Betecum, sijn huis vrouw Adriaencken Van Aertven, ghebortich tot Heijst.

          Uit dit huwelijk:

          De Rijck Franciscus, (°) Baal 09.05.1689 (g. Verlinden Franciscus en Van Houtven Maria),

          De Rijck Eva, (°) Baal 16.03.1690 (g. De Rijck Everardus en Viskens Anna),

          De Rijck Henricus, (°) Baal 03.02.1691 (g. De Rijck Henricus en Francen Francisca),

          De Rijck Sebastianus, (°) Baal 23.08.1693 (g. Vinckx Petrus en Ceulemans Magdalena),

          De Rijck Ludovicus, (°) Baal 22.01.1696 (g. Persi Ludovicus en Laumans Maria), moeder Steurs Magdalena,

          De Rijck Anna, (°) Baal 02.12.1697 (g. De Kock Adrianus en Viskens Anna),

          De Rijck Bartholomeus, (°) Baal 31.01.1701 (g. Vincx Bartholomeus en Vis Joanna),

          De Rijck Maria Catharina, (°) Baal 15.01.1702 (g. Briers Cornelius en Loijmans Catharina),

          De Rijck Josephus, (°) Baal 21.03.1703 (g. De Kock Dionisius en Crispijn Maria),

          De Rijck Anna, (°) Baal 26.07.1704 (g. Smets Nicolaus en Crispijn Maria),

          De Rijck Petrus, (°) Baal 08.12.1706 (g. Pieters Petrus en Van Oosterwijck Lucia).

     De Rijck Hendricus, (°) Betekom 09.04.1665 (g. De Rijck Henricus en Verbeeck Joanna),

     De Rijck Joannes, (°) Betekom 22.11.1667 (g. Vanden Loock Adrianus n. Janssens Joannes en De Neef Elisabeth),

 

De Rijk Dimpna, (°) Betekom 01.05.1621 (g. Verkampen Adrianus en Vercampen Catharina),

 

De Rijck Petrus, (°) Betekom 30.11.1623 (g. De Rijck Petrus en Van Came alias Huije Margareta),

 

2. De Rijck Sebastianus, XII (S2548).

 


bovenstaand met nog wat voorbehoud

 

XII - De Rijck Sebastianus (S2548), x met 1 ?, x 2 met Lucia Peeters.

 

Hieronder een akte (akte en commentaar met dank aan Paul Peeters) van evictie met vermelding van Lucia Peeters, weduwe van Sebastianus De Rijck.  Alhoewel de akte geen uitsluitsel geeft, is Sebastianus De Rijck quasi zeker de vader van Henricus (x Anna Boon xx Anna Storms), Joanna (x Cornelius Pelgrims) en Adrianus (x Elisabeth Wauters).  Hiervoor zijn er wel volgende redenen te vinden :

-     Sebastianus De Rijck trad op als getuige bij de huwelijken van zijn drie kinderen;

-     Joanna Vervarent werd in naam van Lucia Peeters werd als getuige vermeld bij de doop van Anna De Rijck, gedoopt te Betekom op 28.07.1676 als dochter van Henricus en Anna Boon.

Dit wil niet zeggen dat Lucia Peeters ook effectief de moeder is van voornoemde kinderen.  Zij kan even goed de stiefmoeder geweest zijn. De onderstaande akte laat immers vermoeden dat Sebastianus De Rijck minstens de tweede man van Lucia Peeters moet geweest zijn, vermits in de tekst "Lucia Peeters, lest weduwe wijlen Sebastiaen De Rijck" staat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7933 fol. 114v°.

Allen de gene die dese tegenwoordige letteren sullen sien oft hooren lesen, wij de Pleynes, Dielbeeck, Fusco en. Hoppenbrauwer, schepenen der stadt Loven, saluyt, doen condt ende te weten met kennisse der waerheyt, dat alsoo wijlen Gillis Michiels met schepene brieven deser stadt in date den achtsten may xvic. eenentseventich in media verbonden en. verobligeert stonden aende fondatie van heer Steven Jacobs, gefondeert inden convente van Brauens Have inden Ouden Begijnhove alhier, in eene erffelijcke rente van twelff gul. en. thien stuyvers tsrs. den penninck sesthien, ende den proviseur ende meesterssen vande vs. fondatie ende convent om vande vs. rente ende jaerelijcxsche betaelinge der selver beter versekert en. voldaen te worden, ons versocht hebben hen verleent te worden behoorelijcke provisie van mainmise, in desen dienende, addresserende aenden iersten bode hier op versocht, de welcke aen hen ten selven daege sijn verleent geweest, vuyt crachte van welcke brieven den bode Balthasar Peeters opden negensten der vs. maent may hem heeft getransporteert binnen den dorpe van Bael en. aldaer in sijne als in ons gen. heeren ende deser stadts handen genomen heeft ten behoeve der vs. fondatie allen ende iegewelcke goederen des vs. verobligeerden ende signantel. de hellicht van huys ende hoff met ontrent die hellicht van drij boinderen lants, gelijck het selve goet gelegen is tot Bael bij Betecom, regenoten die straete oost, d' erffgen. Adriaen Peeters zuyden, Laureys Vissenaeken, Peeter Claes en. s' heeren straete noort, waer van die ander weder hellicht is competerende Peeter Wauters voor die tochte en. Jan Wauters, sijnen sone, voorde proprietijt, volgens den relaese des vs. bode Peeters, gestelt in dorso vande vs. mainmise, ende mits het volontair consent des verobligeerden int bekennen der vs. rente gedraegen en. desselffs non comparitie, soo is die vs. mainmise opden vs. negensten may 1671 gedecreteert en. Xclaert. executoriael ende den vs. heere proviseur en. meesterssen der vs. fondae. om te comen tot betaelinge vande verloopen der vs. rente, verachtert van diversche jaeren, sijn genootsaeckt geweest te doen daegen Christoffel Coenraerts ende Peeter Wauters als momboirs der onbeiaerde kinderen des vs. verobligeerden met behoorelijcke condtbrieven deser stadt door den vs. bode Peeters ut retulit, te compareren tot sekeren gelegen daege opden rolle voorde heeren schepenen deser stadt ten eynde om die vs. mainmise anderwerff te comen sien decreteren en. Xclaeren. executoriael mits het Xgaende. decreet was gesuranneert en. mits non comparitie der vs. geden., soo sijn die vs. brieven van mainmise opden xixen. octobris 1680 anderwerff gedecreteert en. verclaert executoriael, vuyt crachte van welcken decrete die impetranten die vs. goederen hebben doen stellen ter vente met behoorelijcke affixie van billetten door den vs. bode Peeters ut retulit, opde kerckdore van Bael vs. ende herberge aldaer, innehoudende specificatie vande panden, designae. vande plaetse, dach ende ure, waer ende wanneer men die vs. goederen Xcoopen. soude en. daer over gehouden twee behoorelijcke sitdaegen binnen Bael vs. ten huyse van Henr. Mirocx, respective opden xxijen. october en. vijffden november 1680, op welcken lesten sitdach die vs. goederen sijn vercocht en. metten vuytganck vande brandende keersse gebleven als hoochsten ende lesten verdierdere aen heer ende mr. Guilielmus Van Thienen, licent. in beyde rechten, om ende voorde somme van vier hondert ende vierentsestich gul. eens achtervolgens de conditien daerover gehouden bijden clercq Eeremans en. sekere getuygen, in originali alhier gethoont ende gebleken, welcke voors. exploicten, besoignien ende proclamatien, alsoo gedaen sijnde, hebben die executanten die momboirs der vs. kinderen doen daegen met behoorelijcke contbrieven deser stadt door den vs. bode Peeters ut retulit om tegens op hodie te compareren voorde heeren meyer ende schepenen deser stadt ende aldaer het decreet over den vercoop der vs. goederen te comen hooren en. sien interponeren ende den cooper inde selve goederen te sien goeden ende erffven ofte anderss. daer tegens te comen seggen ofte doen, soo hennen raede soude gedraegen, met inthimatie soo verre sij alsdan nyet en compareerden oft imant anders in hennen naeme, datmen hender absentie nyettegenstaende totter interpositie vanden vs. decreete en. goedenisse voorts procederen soude naer behooren, doen alsoo te weeten dat bij ons schepenen voors. allen die voors. stucken en. bescheeden met allen t' gene des dijen daer aen cleeft, int lange wel en. reypelijck oversien ende geexamineert hebbende, ende gemerckt die vs. gedaechden en. geexecuteerden ter puyen aff van desen stadthuyse noch eens voorts geroepen sijnde, nyet en sijn gecompareert oft imant anders in hennen naeme en. alsoo voorts procederen. totter interpositie van. vs. decreete, hebben wij schepenen voors. ter manisse des heere meyers nomine officy daer over staende, bij onsen vonnisse geauthoriseert en. authoriseren bij desen allen die vs. exploicten, proclamatien, kerckgeboden ende sitdaegen ende voorts allen t' gene vuyt crachte vanden vs. decreete, in desen gedaen ende gebesoigneert is geweest ende tegens die vs. ghedaechden en. geexecuteerden deffault ende contumacie gevende ende voor t' proufeyt van dijen hen van alsulcken recht, actie en. pretensien als hen totte vs. goederen soude moegen competeren, heyschen ofte pretenderen, verstekende, hebben wij de selve goederen aengewesen ende aenwijsen mits desen aen Lucia Peeters, lest weduwe wijlen Sebastiaen De Rijck, als genomineerde coopersse der vs. goederen volgens het verclaeren des vs. heere licentiaet Van Thienen, gestelt onder opden voet der vs. conditien, insgel. alhier gesien en. gebleken, ende is dijenvolgen. den vs. clercq Eeremans, alhier present en. accepteren. inden naeme ende ten behoeve der vs. Lucia Peeters inde vs. goederen ter manisse des vs. heere meyers ende onsen wijsdomme behoorelijck gegoyet ende geerft met allen solemniteyten daer toe gerequireert, naer dijen den heere meyer van sijn recht van naederschap hadde gerenuncieert, et waras opde hellicht van twee stuyvers en. sesthien mijten aen. kercke van Betecom en. daerenboven datte rente, waer voor dese executie is gedaen, opde vs. goederen sal sijn en. blijven geaffecteert, soo ende gelijck de selve is geconstitueert sonder bij desen te doen eenige innovatie.

Actum hac xix 9bris. 1680.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Rijck Henricus - Hendricus, x 1 Betekom 24.05.1667 (g. Vanden Loock Adrianus, Boegaers Walterus en De Rijck Sebastianus) met Boon(en) Anna, x 2 (niet Bet, S, H, ) met Storms Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Rijck Adrianus, (°) Betekom 14.06.1671 (g. De Rijck Adrianus en Rijers Anna),

     De Reijck Joanna, (°) Betekom 27.01.1674 (g. Boon Angelus ? en Vervarent Joanna),

     De Rijck Anna, (°) Betekom 28.07.1676 (g. Maroij Petrus en Vervarent Joanna n. Peeters Lucia),

     2. De Rijdt Adriana, (°) Betekom 30.04.1680 (g. Vervarent Joannes en Andris Adriana),

 

De Rijck Joanna, x 1 Betekom 29.01.1676 (g. De Raijck Sebastianus, Vermeillen Guilielmus en Stroijbant Joannes) met Pelgrims Cornelius, (°) Betekom 08.09.1652 (g. Snijers Cornelius en De Smidt Catharina Theresia Maria), x 2 Baal 20.08.1682 (g. Reyers Petrus en Wilms Henricus) met Anna Van den Bos, akte bij Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     1. Pelgrims Joanna, (°) Baal 25.02.1681 (g. De Rijdt Mathias en Peeters Lucia),

     2.  Pelgrims Andreas , (°) Baal 12.07.1684 (g. Poschiers Andreas en Peeters Catharina).

     Pelgrims Joannes , (°) Baal 04.05.1687 (g. Boon Joannes en De Rijdt Anna).

     Pelgrims Joannes Franciscus, (°) Baal 18.10.1690 (g. De Kock Joannes en Van Dungenen Dymphna),

 

De Rijck Adrianus, XI (S1274).

 


 

XI - De Rijck Adrianus (S1274), (°) (niet B!, Bet, Beer, K, Rot, Wez, Heist, W, S, Ber?, I, VTBeg, Wak, Westel, Langd, Hols, R, Wes, L, ), x Baal 30.06.1676 (g. Morel Adrianus, De Rijck Sebastianus, Maes Petrus en Groot Jans Adrianus) met Elisabeth Wauters (S1275), (°) (niet B!, Bet, K, Rot, Wez, W?, Aarschot!, ).

 

VT Betekom 1709: Adriaen De Rijck met sijn vrouw, drie kinderen: Peeter, Hendrick en Adriana.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte uit het Rijksarchief met vermelding van Adrianus De Rijck en Elisabeth Wouters uit Betekom.

Bron : R.A.L., Schepengriffies van Vlaams-Brabant (arrondissement Leuven), register nr. 7195, akte dd. 15.04.1693.

Wij Christianus Immens, Peeter Van Hoght, Geeraert Janssens, respective meyer en. schepenen tot Betecom, doen te weten dat voor ons sijn gecompareert ende gecomen Anna Smets en. Margarita Joris, ingesetenen van Betecum, op den 15. aprilis 1693 en. heeft die voors. Anna Smets opgedraegen met consent ende overstaen van Magariet Joris, haere moedere en. haere tocht in onse presentie affgegaen hebben., in handen des voors. meyers als in sheeren handen een stuck landts ontrent 63 roeden, gelegen tot Betecum, regten. Guilliam Anthonis weest, die lijeloop suyden d' erffgen. Jan De Hoogh oist ende dat om en. voor die somme van vijfftich guldens eens, welcke somme die opdrageren en. vercooperen reelijck bekennen ontfangen te hebben, dienende dese voor quittantie, waerenderende op s' heeren clijnen chijns, niet excederende vijff sts. sjaers aen ... [n.v.] en. dat ten naeme, oirboir en. beho[e]ff van Adriaen De Reyck en. Elisabeth Wouters, gehuysschen ende ingesetenen van Betecum voors., welcke in het voors. landt ter manisse des voors. s' meyers en. onse schepenen wijsdomme wettelijck sijn gegicht en. gegoyt naer stiel en. usantie deser bancken recht en. gedaen ban en. vrede met alle gerequireerde sollemnitijten salvo jure cuiuslibet alterius, alles sine fraude, aldus gepasseert inde presentie vanden voors. meyer ende schepenen binnen Betecum, t' oirconde, etta.

C. Immens, meyer, 1693.

Opmerking : cuius alterius : behoudens het recht van eender welke andere.

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Bet, S, B, W, Beer, K, Rot, Wez, Heist,

 

De Rijck Petrus,

 

De Rijck Maria, (°) Betekom 22.12.1680 (g. Sijmon Janssens en Maria De Rijck),

 

De Rijck Joannes, (°) Betekom 08.05.1682 (g. Adrianus Vande Loock n. Joannes Koenen en Agnes Van Emelen),

 

De Rijck Adriana, X (S637), (°) Betekom 11.03.1685 (g. Adrianus De Rijck en Adriana Meijs),

 

De Rijck Henricus, (°) Betekom 02.04.1688 (g. Johanna Storms), + Betekom ...1770 wn, x Baal 06.05.1710 (g. Adrianus De Ka en Henricus Willems) met Elizabeth Willems,

     Uit dit huwelijk:

     De Rijck Catharina, (°) Betekom 09.07.1713 (g. Wilms Hendricus en Van Hoije Catharina),

     De Rijck Anna Catharina, (°) Betekom 21.08.1715 (g. De Rijck Joannes en Vanden Bosch Anna),

     De Rijck Petrus, (°) Betekom 25.06.1718 (g. Willems Petrus en Mirkens Catharina),

     De Rijck Joannes, (°) Betekom 05.12.1720 (g. Meerckens Joannes en Scheper Elisabeth),

     De Rijck Lucia, (°) Betekom 27.06.1724 (g. Van Vlasselaer Adrianus en Mirkens Lucia).

 


 

X - Wouters Adrianus (S636), (°) Werchter 18.05.1678 (g. Adrianus Michiels en Barbara Bogaerts), (x) Betekom, x 1 Betekom 08.12.1699 (g. Gieraerts Guilielmus en Wauters Petrus) met Vincx Catharina, (x) Betekom, x 2 Betekom/Mechelen Hans 07.01.1711 (g. De Rijck Adrianus en Van Vlasselaer Adrianus) met De Rijck Adriana (S637), (°) Betekom 11.03.1685 (g. Adrianus De Rijck en Adriana Meijs).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Wouters Adrianus, (°) Betekom 07.01.1700 (g. Iwans Adrianus en Van Baele Barbara),

    

Wouters Cornelius, (°) Betekom 05.01.1702 (g. Wouters Cornelius en Vinx Elisabeth),

 

Wouters Egidius, (°) Baal 13.05.1705 (g. Egodius Peeters en Anna Wynants),

 

Wouters 2-ling, doodgeboren ca.Baal 1708,

 

2. Wauters Petrus, IX (S318), (°) Baal 08.11.1711 (g. De Rijck Petrus en Owelens Maria),

 

Wouters Anna, (°) Baal 23.01.1714 (g. De Rijck Hendericus en Wouters Anna), + Betekom 20.07.1759, x Baal 03.05.1742 (g. Wouters Adrianus en Van Santvort Andreas) met Verbrugghen Andreas, deze x 2 Betekom 06.05.1760 met Liekens Anna Maria (5 fii Bet),

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in S, B,

     Verbruggen Joannes Baptist, (°) Betekom 08.03.1745 (g. Joannes Wauters en Joanna Verbruggen),

     Verbruggen Maria, (°) Betekom 13.11.1747 (g. Joannes Franciscus Vervloessem en Joanna Maria Wauters),

     Verbruggen Joannes Baptista, (°) Betekom 20.02.1750 (g. Adrianus Wauters en Maria Willems),

     Verbruggen Anna Elisabeth, (°) Betekom 19.04.1753 (g. Franciscus Verbruggen en Magdalena Goosens),

     Verbruggen Philippus, (°) Betekom 20.12.1755 (g. Philippus Van de Savel en Catharina Hendrickx),

     Verbruggen Guilielmus, (°) Betekom 30.01.1759 (g. Guilielmus Meulens en Catharina Peeters),

 

Wouters Joannes, (°) Baal 02.04.1717 (g. Gorens Joannes en Goossens Catharina), vader De Rijck - wellicht vergissing, x Baal 12.11.1749 (g. Wauters Adrianus en Reijers Joannes Baptista) met Magdalena Goosens, + Betekom 06.04.1790 vv,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in B, W, Heist, Beer,

     Wauters Joannes Franciscus, (°) Baal 13.09.1750 (g. Goosens Joannes en Wauters Anna Maria),

     Wauters Anna Maria, (°) Baal 07.06.1752 (g. Reijers Henricus en Wouters Anna),

     Wauters Anna Elisabeth, (°) Betekom 03.06.1755 (g. Guilielmus Van Nuffelen en Elisabeth Wauters), + Baal 09.12.1793,

     Wauters (Wouters) Lucia, (°) Betekom 15.03.1758 (g. Petrus Wauters en Lucia De Rijck), + Baal 02.11.1797, x 1 Betekom 07.06.1781 (g. Adam Verhaegen en Joannes Wouters)

     met Verhaegen Joannes Franciscus, (°) Baal 06.08.1758 (g. Sernels Joannes Franciscus en De Beicker Adriana), + Baal 06.07.1804,

     x 2 Baal 16.04.1798 (g. Reijers J. en Reijers Catharina) met Braes Anna Catharina, ex Rillaer, deze laatste x 2 Baal 21.05.1807 (g. Petrus Van Espen en Petrus Uytterhoeven) met Van Espen Philippus,

          Uit dit huwelijk:

          1. Verhaegen Joannes Baptista, (°) Baal 23.06.1782 (g. Verhagen Adam custos en Goesens Lucia),

          Verhaegen Catharina, (°) Baal 22.02.1785 (g. Wouters Joannes en De Becker Catharina),

          Verhaegen Anna Maria, (°) Baal 25.01.1788 (g. Wouters Joannes Baptista en Verhagen Anna Catharina),

          Verhaegen Petrus, (°) Baal 04.01.1791 (g. Van Eldere Petrus en Verhaegen Joanna Catharina),

          Verhaegen Franciscus, (°) Baal 12.11.1793 (g. Verhagen Joannes Baptista en Van Eldere Maria Anna),

          Verhaegen Theresia, (°) Baal 24.11.1796 (g. Wouters Guilielmus en Verhaegen Theresia),

          2. Verhaegen Petrus, (°) Baal 18.01.1799 (g. Denkens Petrus en Van Elderen Theresia),

          Verhaegen Elisabeth, (°) Baal 23.12.1801 (g. Verhagen Adam smid en Van Cauwenberg Arnould),

          Verhaegen Joannes, (°) Baal 12.04.1804 (g. Van Tichelen Joannes Baptista en Braes Anna Elisabeth),

     Wauters Guilielmus, (°) Betekom 28.08.1760 (g. Guilielmus Meulens en Catharina Hendrickx),

     Wauters Joannes Baptista, (°) Betekom 10.11.1763 (g. Joannes Baptist Reyers en Catharina Theresia Van Nuffelen), 

 

Wouters Johanna Maria, (°) Baal 25.10.1720 (g. De Rijck Sebastianus en De Rijck Johanna),

 

Wouters Elizabeth, (°) Baal 20.11.1723 (g. Van Hoeve Leonardus (ex W) en Wilms Elizabeth),

 

Wouters - De Ryck Elisabeth, (°) Baal 25.12.1725 (g. Joannes Franciscis Lox en Maria Joanna De Roover),

 

Wouters Joanna Maria, (°) Baal 22.11.1727 (g. Claes Hendricus en Wouters Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom