Voorouderlijst De Raeymaecker Anthonis

 

Radema(e)ker (de), -maecker, Van Rademaker, Radema(e)ker(s), -macker(s), -macher, De Raedemacker, -ma(e)ker, -maecker, Rademeker, Raedemae(c)ker(s), -ma(c)ker(s), Rade(r)macher, -mecher, Raderma(e)ker, -makers, -maiker, -ma(c)ker, Raedermacker, -maeker, -mecker, Raermecker, Raerdermaecker, (de) Ramaker, De - Raemaker, -mae(c)ker, Raemakers, -maeker(s), -ma(e)ckers, -maykers, Rama(a)ker(s), -ma(e)(c)kers, -mack, -macher(s), -meekers, -mechers, Remek(er),  Raeimakers, De Raeijmaeker, Rayema(c)kers, Raeijemackers, Raeymakers, De Rayemaeker, (de) Rayma(c)ker, De Raymae(c)ker, Raeymaeker, Ra(e)ymae(c)kers, Raeymackers, (de) Rayma(e)ker(s), De Raijmaeker, -macker, Raymaker(s), Ra(e)ijma(e)kers, Raiemakers, Raaijmakers, Raayma(a)ker(s), -maekers,  Raaima(a)kers, Raimarckers, De Reyma(e)ker, De Reyma(e)cker, De Reijmaeker, Reymae(c)kers, De Ruymae(c)ker, Ruymae(c)kers, -mackers, Ruijmaekers, -mackers, Roomacker

Beroepsnaam voor de rademaker, de wiel-, wagenmaker.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - De Raeymaecker Anthonis, fs Jan ? (S + N), ca. 1530, x met Lijsbeth Van Hoegaerden.

 

Wer1846: Fo 21v: 1 dec 1562
Anthonis De Raijmaker x Lijsbeth Van Hoegaerden betalen jaarlijks aan Peeter Wouters alias Van Mechelen twee karolus gl van alsulcken vier carolus gl thans erfelijk als Peeternelle Tymmermans x Ambrosius Verstappen den voors Peeter Wouters heeft getransporteert gehad.
Wer1846: Fo 147: 10 feb 1567
Hubrecht Van Hoegaerden wijlen Janssoene mangelt met Hendrik Verhulst x Petronelle Bosmans een stuk land opt Croonvelt tegen een erfelijke rente heffende zijnde op Anthonis De Raeijmaker.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Raeymaecker Remeys,

 

De Raeymaecker Jasper, XIII - XIV, ca. 1560,

 

De Raeymaecker Jan, ca. 1560.

 


 

XIII - XIV - De Raeymaecker Jasper (N5016 + S7224 + S9928 + S10128), ca. 1560, x met IJda Van Hezen (S2585 + S3865 + S3973 + S4013 + S4601 + N5017 + N6333 + S7225 + S9929 + S10128), zij x 2 met XII - XIII - XIV - XV - Van Tongelen Peeter (S2584 + S3864 + S3972 + S4012 + S4600 + S5534 + S5846 + N6332 + S9646 + S20274), deze x 1 met Timmermans Maeijcken (S4589 + S5535 + S5847 + S5857 + N6325 + S9647 + S20275), deze x 1 met XIV - XV - Vermijlen Willem (S4588 + S5856 + N6324).

 

Jaspar De Raijmaker ook voor zijn broeder en Peeter Van Calster als erfgen van wijlen Jan De Raijmaker verkopen hun paert en deel in een huis in Tremelo aan Peeter Van Gestel x Barbel Moons.
Wer1849 fo 112v: 10 jul 1594
Quitantie voor Jaspar De Raeijmaker van Jan Van Langendonck voor een rente geldende aan Jacop Machiels.
SAL 6340: bedezetting Werchter anno 1597
74. Jasper De Raeijmaker heeft huis & hof groot mette lande 2en half bunder ende huert twee bunderen min een half dm soe lant als bempt hebbende eenen ploegh twee peerden twee koijen ende twee veersen.
Wer1848 fo 2v: 1600?
Peeter Lauwers x Maijcken Van Tongeren Peetersdochter heeft gequeten aan Jaspar De Raeijmaker een personele rente van 32 en half st sjaers.

WRT1847 fo 64: 12 mei 1589:
Jaspar De Raijmaker ook voor zijn broeder en Peeter Van Calster als erfgen van wijlen Jan De Raijmaker verkopen hun paert en deel in een huis in Tremelo aan Peeter Van Gestel x Barbel Moons.
WRT1847 fo 69v: 26 okt 1592:
Jan Van Langendonck Willemsone met proc van Paschier Van Hove buijldrager tot Mechelen ter eenre ende Jaspar De Raeijmaecker zoe voer hem zelven en voer Remeijs De Raeijmaecker zijnen broeder verkopen samen huis en hof en een dagmael lants in Perre aan Jan Van Hoegaerden x Paschijn Lippens.
SAL 6340: bedezetting werchter anno 1597:
74. Jasper De Raeijmaker heeft huis & hof groot mette lande 2en half bunder ende huert twee bunderen min een half dm soe lant als bempt hebbende eenen ploegh twee peerden twee koijen ende twee veersen.
WRT1847 fo 162v: 18 mrt 1598:
Remeijs De Raeijmaker draagt zijn kintsgedeelte op aan Jasper De Raeijmaker x IJda Van Hezen.

WRT1848 fo 56v: 9 maart 1610:
Testament Peeters Van Tongeren x Ida Van Hesen wesende gesont van lichaem
dat Peeters dochter Marie Van Tongelen die hij verweckt heeft van Marie Timmermans sijn ierste huijsvrouwe was soo oijck die voors Ida Van Hessen haeren voorsoon Hans De Raeymaker die zij behouden heeft van Jaspar De Raeijmaker, soo dat sijlieden elck aen dander den langstlevende van het beijden laeten maecken huerlieden brouwcamme om die te versetten oft vercoopen zonder dat hunne voorschreven voor en naerkinderen daerinne enig recht zouden hebben .
 

 

In de bijgaande akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Petrus Van Tongelen (Van Tongeren) en zijn vrouw Ida Van Hesen, alsmede van Joannes De Raymaecker (alias Hansken Neef), zoon van voornoemde Ida en haar eerste man Gaspar De Raymaecker.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8247, folio 268r., akte dd. 13 juli 1618.

Item in p(rese)ntie des meyers, etc(eter)a, gestaen Ida Van Hesen met consente, wete en(de) overstaene Pieters Van Tongeren, haers mans, voorde tochte, ende Jan De Raymaecker sone wijlen Jaspars De Raymaecker, iersten man der voors(chreve) Ida als hij leeffden, voor derffelijckheyt, ende hebben opgedragen met behoorelijccke verthijdenisse, vuytbrengende tsaemen ses oft seven daghmaelen, regenoten de Lauwstrate ter eendre, de kercke en(de) Heyligen Geest ter tweedere, derffgenaemen Rombouts De Clercq ter derdere en(de) Peeter Van Tongeren ter vierdere zijden, voor deene hellight verstorven aende voors(chreve) Ida en(de) voor dander hellight vercregen expositis en(de) Hendrick Corbeel, soo voor hem selve als tot behoeff van Petronella Vander Vorst, sijne wettige huysvrouwe, per monit(ionem) reddidit, etc(eter)a, terminis, etc(eter)a, et satis obl(igerende), sub(mitteren) en(de) renunctierende indivisim in forma, naementlijck s(enatusconsulti) v(elleiani) en(de) auth(entica) si qua mulier, daer aff onderright sijnde, et waras op eene hinne en(de) twee ofte drije penningen, ende voorts meer op eene voortaene rente van vier rinsguldens tot twintich stuyvers den gulden ende drije plecken den stuyver, loopende munte, vallende jaerelijcx den derthiensten july, los ende vrij van thien, twintich ende alle anderen impositien te Loven erfffel(ijck) te betaelen telcken jaere als schult met rechte verwonnen, gelovende de voor(chreve) opdrageren dese vier rinsguldens jaerlijcx loffelijck ende personelijck te betaelen, des geloeft de voors(chreven) Jan De Raymaeckere den voorgen(oempden) Pieter Van Tongeren costeloos ende schadeloos tontheffen ende op voorwerde dat dese rente van vier rinsguldens sal mogen gelost worden teene reyse, elcken penninck met sesthien guldens penninghen en(de) met volle rente, los ende vrij van pontpenningen ende diergelijcke, coram Impsens, Looman, julii xiiia.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. De Raymaeker Joannes alias Hansken Neef, XII - XIII (N2508 + S3612 + S4964 + S5064),

 

1b. Vermijlen Egidius, XII (S2294 + S2928 + N3162), 

 

1c. Van Tongelen Maria, XII - XIII - XIV (S2767 + S2923 + S4823 + S10137),

 

2. Van Tongelen Petrus, XI - XII (S1292 + S1932 + S1986 + S2006 + S2300 + N3166). 

 


 

XII - XIII - De Raymaeker Joannes alias Hensken Neef (N2508 + S3612 + S4964 + S5064), W+, x (niet W, Wak, ) met Adriana Peeters (N2509 + S3613 + S4965 + S5065), () (niet H, W+,  ), deze x 2 met XII - Wouters Laurentius (S2558), deze x 1 met  Lauwers Barbara (S2559 + S2931), Barbara Lauwers had een eerste huwelijk met De Cock Petrus (S2930). deze x 1 met Odilia Vandeneijnde.

 

Uit dit huwelijk:

 

NGB 14278 - 2/1/1659:
"Lauwereys Wouters en Adriaan Van Vecken x Catlijn Wouters, Huybrecht De Cock met Liberecht Vermeylen x Maeyken De Kock, die 64 gld. trekt van een versterf van 50 gld. kapitaal, die de vs. Catlijn Wouters verstorven zijn uit hoofde van Barbara Wouters (= Lauwers !), hun moeder, die te voren was gehuwd met Peeter De Cock haar eerste man en daarna hertrouwd met Lauwereys Wouters, uit een som van 200 gld., waarvan Huybrecht en Maieken de Cock de resterende 150 gld. verkrijgen samen met de 50 van Catlijn Wouters die meenden dat zij geen pretentie had".

 

Onderliggende akte 2 en 3 uit 1655 waarin beide echtelieden vermeld worden, kleuren het Werchters gebeuren met beroepen, buren en andere kleine wetenswaardigheden. Met dank aan Paul Peeters.

 

Peeter Lauwers woonende tot Werchter Anthoon Lauwers sijnen broeder Barbara Lauwers heuldere suster weduwe wijlen Peeters De Cock ten overstaen van Laureijs Wouters tegenwoordigh haeren wettige m+m, Elisabeth Lauwers insgelijckx heuleden susters ten overstaen van Cornelis Luimoije m+m, den voors Peeter Lauwers, Antoon Lauwers & Cornelis Luijmoije heulieden sterckmakende voorde tocht van naerbeschreven goederen competerende Laureijs Wouters x Barbara Lauwers, mede voor derfelijckheijt ... & gedevolveert op het minderjarig kint van voors wijlen Peeter De Cock daer moeder af is Barbara Lauwers
Verkopen aan Adriaen Kersten x Elijsabeth Hollemans een half dm bempts gelegen int Bexembroeck drije vd hellichtwininge int Bexembroeck; noch een half dm int voors broeck heeren hellichtwinninge.
Wer1875: Fo 368:
- 12 okt 1491: Hendrik Marien x Machtelt Wouters onderhalf dm gelegen ter Heyden
- 5 jan 1516: verkopen aan Jakop Coppeken De Leeuw alias De Beer
- 31 jul ??: Gielis De Meijer heeft eed gedaan
- 1 mrt 1593: Christiaen Roefs bij doode voors Jacop De Leeuw heeft ontvangen drij dm namens Lincken Lucas Joesdochter dm af was Anna De Leeuw voor deen hellicht en dander hellicht voor Beijken Vosbergen dochter wijlen Hendriks daer moeder af was Beijken De Leeuw
- 24 jan 1600: Aert Van Tongelen x Kateryne Roefs daer moeder af was Cathelijne Lucas
- 1613: beschadigd ‎(Verbraecken)‎
- 9 nov 1626: Laureijs Wouters sone wijlen Aerts koopt ...
- 7 dec 16??: Jan Vanderhoeven bij naerderschap een hofstede
- 19 jan 1637: Peter Wauters x Maijcken Van Hove ten behoeve van Aert Van Hove sone Jans na de dood van sijn vader
- 1671: Jenneken Van Hove.
 

 

In de volgende aktes (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes De Raymaecker (alias Hensken Neef) en zijn vrouw Adriana Peeters, inwoners van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 273v. & 277r., akte dd. 20 maart 1628.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Cornelis Van Ham tot des naerbeschreven staet te doen, onwederoepel(ijck) geconstitueert sijnde bij procuratie, hem gegeven bij Marie Paeps met Jeronimus Van Candriessche en(de) consorten voor den not(ari)s Jaspar Pijskens, resideren(de) tot Vilvoorden, en(de) sekere getuyghen op den xxixen. novembris 1627, alhier ghesien en(de) ghebleken, en(de) waervan den teneur hier naer is volgende et inseratur, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse eerst een halff boender besloten weyde, gelegen onder Werchter op de Laecke, reg(eno)ten de Laeck ter ie., Niclaes Cluppels ter iie., de weduwe Rex ende de kerck van Werchter ter iiiie. sijden, item noch een stucxken bempdts, gelegen opden Demer in(de) voors(chreve) prochie, reg(eno)ten de Demer ter ie., Jacop V(er)straeten ter iie., Niclaes Cluppels ter iiie. en(de) Jan Van Hove al(ia)s Tijs ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Jan De Raymaecker, soo voor hem als voor Adriana Peeters, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Werchter voors(chreven), per mo(nitionem) et satis et waras de voors(chreve) twee parcheelen op ontrent vier mijten t' siaers en(de) eenighen cleynen keur sonder meer prout, ende dit om en(de) voor de somme van drije hondert rinsg(uldens) eens los geldt en(de) xxx st(uyvers) lijffcoop, coram Heyden, B[e]ringhen, martii xx., 1628.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 273v. & 277r., akte dd. 20 maart 1628.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Cornelis Van Ham tot des naerbeschreven staet te doen, onwederoepel(ijck) geconstitueert sijnde bij procuratie, hem gegeven bij Marie Paeps met Jeronimus Van Candriessche en(de) consorten voor den not(ari)s Jaspar Pijskens, resideren(de) tot Vilvoorden, en(de) sekere getuyghen op den xxixen. novembris 1627, alhier ghesien en(de) ghebleken, en(de) waervan den teneur hier naer is volgende et inseratur, bij manisse heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)tijdenisse eerst een halff boender besloten weyde, gelegen onder Werchter op de Laecke, reg(eno)ten de Laeck ter ie., Niclaes Cluppels ter iie., de weduwe Rex ende de kerck van Werchter ter iiiie. sijden, item noch een stucxken bempdts, gelegen opden Demer in(de) voors(chreve) prochie, reg(eno)ten de Demer ter ie., Jacop V(er)straeten ter iie., Niclaes Cluppels ter iiie. en(de) Jan Van Hove al(ia)s Tijs ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Jan De Raymaecker, soo voor hem als voor Adriana Peeters, sijne huysv(rouw)e, woonen(de) tot Werchter voors(chreven), per mo(nitionem) et satis et waras de voors(chreve) twee parcheelen op ontrent vier mijten t' siaers en(de) eenighen cleynen keur sonder meer prout, ende dit om en(de) voor de somme van drije hondert rinsg(uldens) eens los geldt en(de) xxx st(uyvers) lijffcoop, coram Heyden, B[e]ringhen, martii xx., 1628.

Teneur der voors(chreve) procuratie.

Op heden den xxixen. november 1627 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s en(de) de getuygen naergen(oemp)t d' eersaeme Marie Paeps dochtere Inghels, geassisteert met Jeronimus Van Candriessche en(de) Jan Rotmans als getrouwt hebbende Marie Van Candriessche, die s(elv)e mede alhier compareren(de), v(er)vangen(de) die voors(chreve) comp(aran)ten en(de) hen sterckmaecken(de) voor Jan Van Candriessche sone Peeters, ende hebben die v(oor)s(chreve) comp(aran)ten eentsaemel(ijck) wel en(de) deuchdel(ijck) vercocht, gel(ijck) sij v(er)coopen mits desen, aen Cornelis Van Ham en(de) Josijne Van Langendonck, sijne wettighe huysv(rouw)e, beyde alhier p(rese)nt en(de) den voors(chreven) coop accepteren(de), t' sij tot hunnen behoeffve oft den genen die sijl(ieden) sullen noemen, eerst een halff boender besloten weyde, gelegen op de Laecke onder de prochie van Werchter, item en(de) noch een stucxken bempdts, soo t' selve gelegen is opden Demer in(de) voors(chreve) prochie opten commer t' saemen van ontrent vier mijten tsiaers en(de) eenighen cleynen keur sonder meer, geven(de) aen(den) voors(chreven) Van Hamme mits desen volcommen macht om den cooper oft coopers daerinne wel en(de) wettel(ijck) te goeden, vestighen en(de) erven met alle solemniteyten van rechte daertoe gerequireert, halm te schieten, waerschap te geloven ende voorts generael(ijck) en(de) special(ijck) daerinne te doen wes sij consti(tuan)ten alomme p(rese)nt en(de) voor oogen wesen(de), selver souden mogen en(de) moeten doen, alwaert oock soo dat de saecke naerderen last behoefde dan voors(chreven) is, constituerende mits desen onwederroepelijck den voors(chreven) Van Hamme en(de) Jan Michiels, Peeter Stoop t' saemen en(de) elcken van hun besondere om te compareren voor schepen(en) van Werchter voors(chreven) en(de) alomme elders daer t' selve behooren en(de) van noode wesen sal ende aldaer t' gene voors(chreven) is, van hunnen twegen te effectueren, herkennen en(de) v(er)nieuwen met alle solemniteyten als vore, geloven(de) allen t' selve te houden voor goedt, vast, gestaede en(de) van weerden, onverbrekel(ijck) ten eeuwigen daege, d(aer)vore v(er)binden(de) hunne respective persoonen en(de) goeden, ruren(de) en(de) onrueren(de), p(rese)nt en(de) toecomene, ende tot meerdere vasticheyt van t' gene voors(chreven) is, hebben die voors(chreve) comp(aran)ten de minute, onder mij not(ari)s gebleven, geteeckent, aldus gedaen en(de) gepasseert binnen der stadt Vilvoorden ten daege, maende en(de) jaere als boven ter p(rese)ntien vande eersaeme Dierick Vander Plast ende Eustaes Miseaux, getuygen, hier over geroepen en(de) gebeden, ende is de minute respective geteeckent Marie Paeps, Adam Michiels, Maeyken Paeps, Jeronimus Van Candriessche, Jan Roetmans en(de) Marie Van Candryes ende van mij Jaspar Spijsken[s], openbaer not(ari)s, bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Vilvoorden voors(chreven) resideren(de), ondergeteeckent, ende ende was ondert(eeckent) J. Spijsken[s], not(ari)s s(ub)s(cripti)t.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Joannes De Raymaecker (alias Hansken Neef) zone wijlen Gaspar, inwoonder van Werchter (en man van Adriana Peeters).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7506, folio 138v., akte dd. 16 december 1615.

Item, in p(rese)ntia villici Lovanien(sis), etc(etera), gestaen Jan De Raymaecker zone wijlen Jaspars, woonen(de) tot Werchtere, per mo(nitionem) heeft opgedraegen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) huys en(de) hoff met een block landts daer achter aen gelegen, groot ts(am)en vijff dach dachm(aelen), geheeten te Peer, regen(oten) den Bremptberch ter ie., sheeren straete ter iie. en(de) Henrick Paeps ter iiie. zijden, exp(osito) ende Peeter De Cock zone wijlen Peeters, woonen(de) insgel(ijcx) tot Werchtere imp(ositus) per mo(nitionem) redd(idi)t om de selve goeden te hebben, te houden en(de) te besitten opde commeren en(de) lasten daer te vorens op vuytgaen(de), te weten op drije rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) aen Peeter Lauwens en(de) op vier hinnen en(de) drije penn(ingen) Lovens aen(den) hertoghe van Aerschot, tanquam prout iure, ende voorts meer op een(e) voortaen(e) rente van sesse carol(us) gul(den)s te xx st(uyvers) stuck Brab(an)ts tstuck, erffel(ijcke) rinte, jaerl(ijcx) vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) opden xvien. decembris, daeraff den iersten termijn van betaelinghe vallen en(de) v(er)schijnen sal den xi xvien. decemb(ris) anno 1616 toecomen(de) en(de) bynnen den voors(chreven) dorpe van Werchtere ten huyse des voors(creven) Peeters De Cock los en(de) vrije te leveren, oock van xe., xxe., ce., en(de) van alle andere, mindere oft meerdere penn(ingen), impositien en(de) exactien, alreede innegestelt oft naermaels inne te stellen in futur(um) quolibet assecutu(m), obligan(do) et submitten(do) et renun(tiando) in forma, et tantum et casu quo pignora, etc(etera), te weten dat de voors(chreven) bekindere bynnen drije jaeren naestcomen(de) sal schuldich zijn de voors(creve) rinte van drije rinsg(u)l(dens) erffel(ijck), daermede den voors(creven) pandt belast is, aen(den) voors(creven) Peeter Lauwens aff te leggen oft bij faulte van dijen anderen pandt te stellen, daermede den voors(creven) De Cock oft zijn(e) naercomelin(gen) sal moegen genoech zijn onder obligatie ende submissie van zijn(e) persoon(en) en(de) goeden, etc(etera), geloven(de) die voors(creven) bekinder die voors(creve) rinte van sesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) jaerl(ijcx) ten gewoonelijcken tijde wel en(de) loffel(ijck) te betaelen en(de) leveren als vore, los en(de) vrije als boven, obligan(do) et submitten(do) in forma, met conditie dat die voors(creven) bekinder de voors(creve) rinte van sesse rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) sal mogen lossen en(de) affquytten tallen tijden als hem gelieven sal teender reysen, elcken guld(en) erffel(ijck) daeraff met xvi gel(ijcke) gul(den)s loopen(de) munte, ac cum, coram Thommen, Nijverseel, decemb(ris) xvi., anno 1615.

 

In de volgende akte maakt men melding van Joannes De Raymaecker, zoon van Gaspar en Ida Van Heese, met zijn vrouw Adriana (Adriaenken) Peeters, inwoners van Werchter. Daarnaast is er ook melding van Guilielmus Peeters, vermoedelijk de broer van Adriana en de man van Anna Paeps. Verder ook melding van Cornelius Van Hamme en Judoca Van Langendonck.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8251, folio 177v., akte dd. 20 maart 1628.

Item in p(rese)ntie der heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Jan De Raymaecker soene wijlen Jaspars, daer moeder aff is Ida Van Heese, woonen(de) tot Werchter, met c(on)sente, wille en(de) wete van Adriaenken Peeters, sijne huysvr(ouwe), ende hen voor de selve sterckmaecken(de), geloven(de) deselve in dyen te hebben om desen ter manisse te co(m)men lauderen en(de) approberen ende heeft gekent, soe hij bekent bij desen aen Daniel Van Meerbeke ende) Margriete Tritsmans, gehuysschen, woonde binnen deser stadt Loven, midts een(e) somme van drije hondert guldens eens, hem ten dancke bij den v(oor)s(chreven) gehuysschen voldaen, eene erffel(ijcke) rente van achtien guld(ens) ende vijfthien stuyvers tsiaers te xx st(uyvers) den gul(den) en(de) te drije plecken Brabants elcken stuyver gerekent, loopen(de) munte, jaerelijcx vallen(de) en(de) v(er)schijnen(de) date van desen en(de) waer van den iersten termijn van betaelinge vallen en(de) v(er)schijnen sal den xxen. marty 1629 ende soe voorts van jaere te jaere, geloven(de) die v(oor)s(chreve) bekendere onder ob(ligatie), sub(missie) en(de) renunt(iatie) in forma, de v(oor)s(chreve) rente jaerelijcx ten v(oor)s(chreven) wel, loffelijck ende personnelijck aen(de) v(oor)s(chreve) renthebberen oft hens actie hebben(de), te betaelen ende te leveren binnen deser stadts wissele van Loven, jaerelijcx los en(de) vrije van xe., xxe., ce., mindere oft meerdere penninghen, impositien oft exactien, alreede innegestelt oft oyck naermaels in(ne) te stellen(e) in futurum, t' elcken termijn(e) als schult met recht v(er)wonnen, met conditie dat die v(oor)s(chreve) rentgelderen de v(oor)s(chreve) rente sullen moegen affleggen alst hun gelieven sal eens en(de) teenemaele, elcken pennin(ck) en(de) met volle rente, voorts soe heeft die v(oor)s(chreven) bekendere tot meerdere vasticheyt en(de) v(er)seeckerheyt der v(oor)s(chreve) rente en(de) jaerel(ijcxe) betaelin(ge) van dijen geconsenteert int maecken van beleyde en(de) mainmise over allen s en(de) int decreet der selver sonder daer toe te derven gedaecht oft geroepen te worden, over allen henne goederen, haeve en(de) erffve, alreede v(er)cregen oft alnoch te v(er)crijgen(e), en(de) namentlijck over een block lants, groot ontrent drije dachmaelen, gelegen tot Werchter, regenooten Willem Peeters ter ier., tsheeren straete ter iier., Michiel Van Langendonck ter iiier. en(de) ... [n.v.] ter vierdere sijden, hem competeren(de) bij seeckere scheydinge, aengegaen tusschen sijn(e) mede condividen(ten), te weten Willem Peeters en(de) andere, voor die wethouderen van Werchter opden ... [n.v.], staen(de) te onderpande voor iii r(insguldens) erffel(ijck) sonder meer, item alnoch over een(en) bempt, groot een halff boender onder Werchter, bij hen v(er)cregen tegen Cornelis Van Hamme en(de) Josijne Van Langendonck, gehuysschen, voor wethouderen van Loven op heden date van desen in prima, regen(ooten) de Laecke ter ier., Niclaes Cluppels ter iier., de wed(uw)e Jan Rits en(de) de kercke van Werchter ter derdere sijden, belast alleenel(ijck) met een halff blanck chijns et alia et tantum, etc(etera), coram Van(der) Heyden, Beringen, martii xx., 1628.

            In de marge.

Op heden den xxien. february 1636 comparerende Daniel Van Meerbeeck, dye welcke heeft bekent bij desen ontfangen te hebben van Jan De Raymaecker de somme van twee hondert guld(ens) eens in minderinge der rente van achthien guld(ens) ende vijfthien stuy(vers) tsiaers, int witte van desen begrepen, consenterende voor sulcx inde cassatie van tweelff guld(ens) en(de) x stuy(vers) onder oblig(atie), submissie en(de) renun(tiatie) et sic vacat.

Depostmartii viia. 1636 compareren(de Daniel Van Meerbeeck, dye welcke heeft bekent van Jan De Rayemaecker ontfangen te hebben het surplus ende in voldoenin(ge) der capitale pe(n)nin(gen der rente van desen, int' witte begrepen, consenteren(de) voorsulcx inde cassatie der selver, promitt(ens) non amplius sed semper satis et waras, quare vacat et signavit.

Daniel Van Meerbeeck. 

 

Hierbij een akte met vermelding van Joannes De Raymaecker en zijn vrouw Adriana Peeters enerzijds en Petronella Spoelbergh, weduwe van Arnoldus Wouters, anderzijds. In de randvermelding van de akte wordt ook melding gemaakt van Cornelius De Raymaecker als zoon van wijlen voornoemde Joannes. Hieruit kunnen we afleiden dat Joannes moet overleden zijn vr 03.07.1639.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 435r., akte dd. 10 juni 1622.

Item in p(rese)ntia des meyers, etc(etera), gestaen, Jan De Raymaeckere en(de) Adriana Peeters, gehuyschen, gemechticht bij Nelleken Spoelberge wed(uw)e Aert Wouters voer scep(enen) van Werchtere den ii. juny 1622, gesien, hebben opged(raege)n met wettige vertijdenisse drij parceelen lants, gelegen bij malcanderen te Werchtere, vuytbrengen(de) ses oft vii dach(mae)len, regen(oten) de Lauwstraete ter i., de kercke en(de) Heyl(igen) Geest ter ii., derfgenr(aemen) Romb(out) De Clerck ter 3. en(de) Peeter Van Tongeren ter 4. sijd(en), belast met eene hinne en(de) ii oft drij pen(ningen) en(de) vier guld(ens) aen Henrick Corbeel met brieve(n) van[den] xiii. july 1618, item drij dach(mae)l lants, regen(oten) Henric Gollijns ter ie., de straete ter ii., Jan Willem Vanden Calsteren en(de) Jan Van Hove ter 4. sijd(en), belast met x grooten tot drij mijten, elcken groote aen(den) heere Van Brecht en(de) een(en) st(uyver) acht mijten aen(de) kercke van Werchtere, met brieven van Werchter x. february 1567, expositis en(de) Henrick Corbeel soe voer hem s(elv)e als voer Petronella Vander Vorst, sijne huysvr(ouw)e, imposito reddidit, etc(etera), terminis, etc(etera), en(de) voerts meer op drij rinsg(uldens) tot xx st(uyvers) den guld(en) en(de) drij plecken den loop(ende) munte, vallen(de) iaerl(ijxcx) den xiii. july, d(aer)af diersten iaere v(er)schijnen sal xiii. july 1623, los en(de) vrij van xe., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) impo(sitien), erfel(ijck) in toecom(ende) tijden, telcken iaere als schult met rechte verwo(n)nen, et satis et waras opde lasten, hier boven vermelt, noch geloven de voers(chreven) gehuyschen en(de) iegel(ijcken) van hen dese drij rinsg(uldens) en(de) de voergen(oempde) vier rinsg(uldens) iaerl(ijcx) ten termijn voers(chreven) wel, loffel(ijck) en(de) personel(ijck) te Loven te betaelen, onder ob(ligatie), sub(missie) en(de) renuntia(ti)e ind(ivisi)m in for(m)a en(de) auth(entic)a s(enatusconsult)o v(elleiano) en(de) auth(entica) si qua mul(ier), d(aer)af ondericht sijn(de), met verstande van te mogen lossen de drij r(insguldens) teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente, los en(de) vrij van pontpen(ningen) en(de) diergel(ijcke), cora(m) Schore, Borchgreve, juny thien, anno 1622.

            In de marge.

De quytinghe deser rente gedaen bij Peeter Van Tong[e]len als momboir Cornelis De Raymaecker weese Jans De Raymaecker, habetur 3. julii 1639 in 3a.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaeker Guilielmus, jongman in 1679,

 

De Raymaeker Maria alias Hensken Neef, () Werchter 26.08.1618 (g. Wilhelmus Peeters en Maria Van Dongel),

 

De Raymaeker Joannes, () Werchter 04.10.1620 (g. Joannes Van Hoegaerden en Anna Verhagen),

 

De Raymaeker Cornelius, XI - XII (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), () Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs),

 

De Raymaeker Antonius, () Werchter 26.12.1627 (g. Lauwens Antonius en Maria Wouters),

 

2. De Cock Hubertus, () ca. 1617, fs Petrus x Betekom 06.10.1633 (g. Godefridus Holaets en Joannes De Meijer) met Lauwers Barbara,  + Werchter 13.02.1667, x ca. 1635 met Anna Hoelaerts, + Werchter 22.11.1692, deze x 2 Werchter 27.02.1677 met Van Avont Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     De Cock Petrus, () Betekom 02.08.1634 (g. Petrus Clzes en Maria Van Brempt),

     De Cock Anna, () Wakkerzel 20.11.1636 (g. Arnoldus Van Calster en Anna Castermans), 

     De Cock Anna, () Werchter 29.12.1640 (g. Joannes Mirockx en Anna Goris,

     x Werchter 17.06.1664 (g. Van Hoegaerden Henricus en De Cock Hubertus) met Joannes Van Hoegaerden,

     De Cock Joannes, () Werchter 09.10.1643 (g. Joannes Van Eyken en Maria De Cock),

     De Cock Egidius, () Werchter 06.04.1647 (g. Egidius Machiels en Anna Vermijlen),

     De Cock Maria, () Werchter 17.02.1650 (g. Henricus Briers en Maria Van Aerschot),

     De Cock Henricus, () Werchter 17.12.1651 (g. Joannes Schellekens nomine Trijken en Margaretha Goris),

     De Cock Barbara, () Werchter 27.12.1653 (g. Adrianus De Meyer),

 

3. De Cock Maria, XI (S1465), () Werchter 23.10.1619 (g. Cornelius Luymoi en Maria Lauwers),

 

4. Wouters Catharina, XI (S1279), ca. 1634,

 

5. Wouters Elisabeth, () Werchter 06.12.1639 (g. Joannes Van Essche en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Wouters Cornelius, () Werchter 16.07.1645 (g. Cornelius Raymakers en Margaretha Willems),

 

Wauters Anna, () Werchter 04.10.1646 (g. Wauters Martinus en Hoylaerts Anna).

 


 

XI - XII - De Raymaeker Cornelius (N1254 + S1806 + S2482 + S2532), () Werchter 27.09.1623 (g. Cornelius Boschmans en Maria Spoelberghs), x 1 Werchter 19.05.1647 (g. Wilhelmus Scrijns en Petrus Van Tongelen meier te Werchter) met Schrijns Margareta, x  2 Werchter 28.03.1653 (g. Petrus Van Tongelen meier en Joannes Schellekens magister) met Anna Schrijns (N1255 + S1807 + S2483 + S2533), 1620-1629, zij x 2 Werchter 06.05.1668 (g. Schrijns Wilhelmus en Van Tongelen Arnoldus) met Verhaeghen Joannes.

 

AVT3: 19 nov 1679:

Guilliam De Raeijmaker, bejaard jongman, Jan Van Hove x Beijcken De Raeijmaker, ende Guilliam Schrijns als momboir van Maeicken De Raeijmaker kinderen wijlen Cornelis De Raeijmaker x Anna Schrijns geloven schadeloos af te dragen een rente van 200 gl als Jan Verhagen hunnen schoonvader getrouwt geweest zijnde met Anneken Schrijns was geldende aen Rombout Staes schipper tot Mechelen

idem aan Cornelis Van Opbergh tot Mechelen  ende 100 gl aanden altaer van het hoog heilig sacrament tot Loven in St Geertruyde kerke.

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

- Van der Veken Adrianus x Wouters Catharina;

- De Raeymaecker Cornelius x Schrijns Anna

- Wauters Laurentius x Peeters Adriana.

Ditmaal gaat het om een akte uit het Stadsarchief van Leuven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8266 fol. 74v.

 In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clerck Van Heusden vuyt crachte van sijne procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hier naer is volgende van woorde tot woorde, luydende aldus.

Comparerende op heden desen vierden meert 1667 voor mij openbaer nots., bij den Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende in de presentie vande getuygen hier onder te noemen, Adriaen Van der Veecken ende Cathlijn Wauters, gehuysschen, Cornelis De Raymaeckere ende Anna Schreyns, sijne huysvre., ende Laureys Wauters, gemachtich[t] van Adriana Peeters, sijne huysvre., ten eynde om mette voors. comparanten te lichten ter rente de somme van drije hondert gul. capitael voor een derde paert, blijckende vuyt de procuratie, bij haer ende twee getuygen onderteeckent den tweeden meert duysent seshondert ende seventich, alhier gesien ende gebleken, al te samen ingesetenen van Werchter, de welcke hebben bekent, soo ende gelijck sij bekennen mits desen, ontfangen te hebben vuyt handen van sr. Olivier Van Langendonck, tegenwoordich overdeecken van het Groot Ambacht deser stadt Loven, sr. Rombout De Vadder, oudt rendtmr. der selver stadt, Simon Lambrecht ende Jan De Haes, respective meesters van het hoochweerdich H. Sacraments Aultaer alhier binnen Loven in de kercke van Ste. Geertruyden, de somme van drije hondert gul. capitael in goeden ende permissien gelde volgens de placcaert van sijne Con. Mat., den gulden tot twintich stuy., den stuy. tot drije plecken Brabants gerekent, waer voor de voors. comparanten hebben bekent eene erffelijcke rente van achthien gul. ende vijffthien stuy. sjaers tot behoeff vanden voors. aultaer, welcke rente haeren cours sal beginnen te nemen op date deser ende sal het ierste jaer verschijnen vanden jaere 1668 ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere totte affquyttinge der selver, de welcke sal mogen geschieden t' allen tijde als het de voors. rentgelders gelieven sal t' eender reyse ende met verloopen vande selve rente tegen den penninck sesthien in goeden ende permissien gelde volgens den voors. placcaert van Sijne Con. Mat., gelovende de voors. gehuysschen de verloopen der selver rente jaerlijcx wel ende loffelijck te betaelen, los ende vrije van alle exactien ende impositien, alreede inne gestelt ofte naermals innegestelt te worden, aenden rendtmr. vanden voors. aultaer als schult met recht verwonnen ende tot asseurantie vande voors. capitale somme ende jaerlijcxe interest der selver rente, daervoor hebben de voors. comparanten elck van hen in solidum verobligeert henne respective persoonen, meubele ende immeubele goederen, present ende toecomende, renunciatie van alle exeptien ende privilegien dese eenichsints contrarierende.

Ende namentlijcken de voors. ierste comparanten hebben verobligeert een huys, hoff ende andere sijne toebehoortten, gestaen ende gelegen onder Werchter, groot ses dachmalen onbegrepen der maeten, regen. het sheeren straete ter ie., Jan Van Lambrecht ter ije., het Collegie van Dieven ter iije. ende de Steenbroeckstraet ter iiije. zijden.

Item alnoch eenen bempt, groot ontrent twee dachmalen ende een halff, insgelijcx gelegen onder Werchter, regen. de voors. Steenbroeck straet ter ie., Cornelis Van Nuffelen ter ije. ende den H. Geest van Werchter ter derdere zijden.

Item de tweede comparanten hebben verobligeert een pleck lants, groot vijff dachmalen onbegrepen der maete met een huys daerop staende, gelegen tot Werchter, regen. de Lauwstraet (?) ter ie., Peeter Van Tongelen ter ije., Jan De Keyser ter iije. ende Gilis Vermijlen ter iiije. zijden.

Item de derde comparanten hebben verobligeert een stuck lants, groot drije dachmalen onbegrepen der maeten, insgelijcx gelegen onder Werchter tot Parie, regen. het heeren straet ter ie., Guilliam Van Langendonck ter ije., Jan Rits ter iije. ende d' erffgen. van Guilliam Langendonck ter vierdere zijden.

Consenterende de voors. comparanten int maecken van mainmise ende de voors. goederen mede int decreet ende herdecreet bij de heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder daer toe gedaeght ofte geroepen te derfven worden, gevende hen van als nu ende als voor gedaeght ende oft bij t' gene voors. staet, iedt te nauwe oft nyet genoech en waeren gedaen oft verseeckeert (!), soo geloven de voors. comparanten ter manissen des voors. meesters van het hoochweerdich H. Sacraments Aultaer altijt naerdere vasticheyt ende verseeckerheyt te doen, consenterende in de vernyeuwinge van dese bekentenisse, mede inde volontaire condemnatie voor meyer ende schepenen van Loven, Raede van Brabant, Raede van Brabant (!) ende allomme elders daer des van noode soude mogen wesen.

Constituerende de voors. comparanten elck van hen int besondere onwederoepelijck alle thoonders ende brengers deser om met dese bekentenisse van rente in henne respective naemen ende van hennen twegen te gaen ende te compareren voor de voors. heeren schepenen van Loven om de voors. mainmise aldaer te laeten maecken ende decreteren, gelovende te houden voor goet, vast ende van weerden allen het gene voors. staet ende bij den geconstitueerde hier inne sal worden gedaen, alles onder gelijcke obligatie ende renuntiatie als boven.

Aldus gepasseert ten daege, maende ende jaere voors. ter presentie van jor. Jan Van Bockhorst ende Peeter Van Gestel, als getuygen tot dese geroepen, ende hebben de voors. comparanten de minute deser neffens mij notario onderteeckent, quod attestor, P. Van Reusel, nots.

Den voors. geconsitueerden vuyt crachte als voor heeft dit contract alhier vernyeuwt, herkent ende gereitereert, gelovende ende consenterende pro ut latius in den selven, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram jor. Eynatten, sr. De Vos, hac 2en. septemb. 1667.

Theodore Van Eynatten, G. Vander Heyden.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij notariaele originele quittancie, verleden bij den eerw. Adriaen Van Elesum, pastoir van Ste. Gertruyden binnen Loven, Hendrick De Waerseggere, Gregorius Nempe, Symon Lambrechts en. Peeter Leunis, allen respective mrs. van het hoochweerdige H. Sacrament Aultaer der prochiale kercke van Ste. Gertruyden, gepasseert voorden nots. Van. Sanden en. seeckere ghetuyghen de date ija. marty 1676, dat dese aenstaen. rente van achthien gul. xv s. sjaers is gequeten et sic vacat.

 

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Joannes De Ra(e)ymaecker en Adriana Peeters (beiden overleden) en hun wees Cornelius De Raymaecker. Namens de wees trad Petrus Van Tongelen op, waarschijnlijk zijn stiefoom, zoon van Petrus en Ida Van Hezen (in eerste huwelijk met Gaspar De Raymaecker).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8258, folio 275r., akte dd. 13 juli 1639.

In tegenwoirdicheyt des lieutenants meyers ende den schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen Caerel Vekemans, lest weduwer van wijlen Marie Corbeel dochter Henricx en(de) indijer qualiteyt vaederl(ijcke) momboir over de kinderen, bij haer achtergelaeten, heeft bekent ter manisse opgedragen en(de) getransporteert, draeght op en(de) transporteert bij desen met behoorel(ijcke) v(er)thijdenissen een(e) rente van drije r(insguldens) eerffelijck met allen v(er)loopen van d den openstaen(de) v(er)loopen van dijen, p(er)sonnel(ijck) bekent aen Henrick Corbeel en(de) Petronella Van(der) Vorst bij Jan De Raymaecker en(de) Adriana Peeters, gehuysschen, en(de) bepandt op seeckere zijne goeden onder Werchter met schepenen brieven van deser stadt Loven in date x. juny 1622 in 3a., expositis impositus est per mon(itionem) jure hereditario Peeter Van Tongelen als momboir van Cornelis De Raymaecker, alnoch minderjaerich, soene des v(oor)s(chreven) Jans, tot behoeff der selver weese, dat bij maniere van quytinghe, bekennen(de) mede die v(oor)s(chreven) Vekemans vuyt handen des v(oor)s(chreven) momboirs ontfangen te hebben dopenstaen(de) v(er)loopen tot date van desen te v(er)schijnen, et sub hisce satis obligan(do), etc(eter)a, en(de) alsoe aen hem comp(aran)t maer en competeerde in(de) v(oor)s(chreve) rente de tochte, beloefft de capitale pen(ningen) ter ierster gelegentheyt ter selver natuere te reappliceren en(de) altijts daer voor inne te staene, obligan(do), etc(etera), cederen(de) mede over de bescheeden daervan zijn(de) tot behoeff als voor, coram Roeloffs, Begijnemaecker, xiii. july 1639.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raymaecker Joanna, () Werchter 15.04.1649 (g. Petrus Van Boschstraeten en Joanna Smets),

 

2. De Raymaker Barbara, XI (S1241), () Werchter 12.06.1653 (g. Guilielmus Schrijns en Barbara Van Esche),

 

De Raeymaeker Guilielmus, XI (S1266), () Werchter 28.11.1656 (g. Guilielmus De Wortelere en Maria Van Aerschot),

 

De Raymaker Maria, X (N627 + S903), () Werchter 22.06.1659 (g. Van Tongelen Petrus en Maria Janssens),

 

De Raymaker Remigius, () Werchter 22.06.1659 (g. Remigius Schrijns en Barbara Van Esche),

 

De Raymaker Anna, () Werchter 04.04.1662 (g. Cornelius Janssens en Anna Van Bostraeten),

 

De Raemaekers Catharina, () Werchter 30.03.1665 (g. Joannes Van de Put en Catharina Van Aerschot)

 

3. Verhaeghen Joannes, () Werchter 06.04.1669 (g. Brugmans Joannes en Schrijns Petronilla),

 

Verhaeghen Jacobus, () Werchter 15.01.1671 (g. Van Tongelen Petrus n. fs sui Jacobus en Verhaeghen Magdalena),

 

Verhaeghen Remigius, () Werchter 09.02.1673 (g. De Worteleer Remigius en Schrijns Joanna).

 


 

XI - Janssens Petrus (S1240), () Werchter 30.06.1652 (g. Petrus Janssens en Catharina Goris), x Werchter 19.11.1681 (g. Van Tongelen Petrus en Van Tongelen Jacobus) met De Raeymaeker Barbara (S1241), () Werchter 12.06.1653 (g. Guilielmus Schrijns en Barbara Van Esche).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Petrus Janssens en Barbara De Raeymaecker uit Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7962, fol. 8r., akte dd. 27 juni 1711.

Inde tegenwoordicheyt des heere luytenant smeyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clerck George De Coninck vuyt crachte ende naer vermogen van sekere onwederroepelijcke procuratie om den naervolgende contracte notariael wettelijck te mogen doen vernieuwen ende realiseren, hem als thoonder desers gegeven, heeft tselve gedaen ende geeffectue[e]rt in voegen ende manieren naervolgende.

Op heden desen 29en. meye 1711 comparerende voor mij Georgio De Coninck als openbaer nots., tot Loven residerende, present die getuyghen hier onder te noemen Jan Verhaegen ende Jenneken Verrijt, innegesetenen, gehuyschen van Rotselaer, welcke comparanten bekennen ende verclaeren vercocht vercocht, gecedeert ende getransporteert te hebben, soo ende gelijck sij sijn doende mits desen aen Peeter Janssens ende Barbara De Raeymaecker, gehuyschen, innegesetenen van Werchter, alhier present ende in coop accepterende, een halff boender lants onbegrepen der maete, gelegen onder de heerelijckheyt van Werchter, regenoten de acceptanten in twee zijden oost ende zuydt, Peeter Vande Put ter iiire. west ende derffgenaemen Jan Van Langendonck ter vierdere zijden, chijnsende aen sijne excellentie den hertoghe van Arenberch ende Aerschot vier halsteren evene ende een hoen sonder meer, daer vooren goet guarrant gelovende, welcken coop ende transport is geschiedt om ende mits de somme van twee hondert guldens wisselgelt, die geene sij comparanten transportanten bekennen ontfangen te hebben, dienende dese voor quittantie, verclaerende alvolgens totte voorschreven twee dachmaelen lants geen recht nochte actie meer te hebben nochte te behouden, in geenderlije manieren, constituerende ten dijen eynde alle thoonders desers om te compararen voor de heeren meyer ende schepenen deser stadt, de meyer ende schepenen van Werchter ende alomme elders daer het van noode ende versocht soude mogen worden, consenterende aldaer inde goedenisse ende ontgoedenisse, gelijck als in gemeyne forme, mede inde condemnatie voluntaire sonder voorgaende daegement, gelovende, verbindende ende renuntierende als in gemeyne forme, aldus gedaen ende gepasseert ten tijde voors. present Guilliam Janssens ende mr. Jan Lemin, getuyghen, hier toe geroepen ende gebeden, sijnde d' originele minute desers geschreven op sijnen behoorelijcken segele, bij de voors. comparanten ende acceptanten beneffens mij notario onderteeckent, leeger stont, quod attestor, en. was onderteeckent G. De Coninck, nots., 1711.5.29.

Dienvolgende den voors. geconstitueerden vuyt crachte sijnder voors. procuratie heeft den voorschreven contracte notariael in alle sijne poincten, clausulen ende artikulen daer inne breeder vermelt, alhier vernieuwt ende gereitereert, mitsgaders bij maenisse des heere luytenant smeyers heeft opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse de voors. twee dachmaelen lants, hier boven in sijne regenoten naerder vuytgedruckt ende mits d' ordonnantie van rechten den voors. opdraegere daer vuyt behoorelijck ontgoyedt ende onterfft sijnde, soo is ter maenisse als voor daer inne gegoeydt ende geerfft den procureur Vanden Zande, alhier present ende accepterende inden naem ende ten behoeffve van Peeter Janssens ende Barbara De Raeymaecker, gehuyschen, hunne kinderen ofte de geene huns actie hebbende, per mon(itionem) jure et satis den voors. opdraegere vuyt crachte als vooren obligando, submittendo ac renuntiando in forma et waras ut supra, coram d.d. Vanden Driesch ende Caels, schepenen, hac 27. juny 1711.

F. Gooris, 1711.

 

Uit dit huwelijk:

 

Janssens Guilielmus, X (620), () Werchter 13.12.1682 (g. Guilielmus Janssens en Lucia De Worteler),

 

Janssens Barbara, () Werchter 28.01.1685 (g. Libertus Janssens en Barbara Schrijns nomine Joannae Corremans),

 

Janssens Joannes, () Werchter 07.07.1687 (g. Joannes Verhaeghen en Joanna Screyns),

 

Janssens Catharina, () Werchter 20.09.1690 (g. Cornelius Anthonis loco Jansens en Catharina Schrijns),

 

Janssens Remigius, () Werchter 02.03.1694 (g. Remigius Schrijns en Christina Bools), + Werchter 03.06.1750, x (niet W, S, Heist, Wak, H, K, ) met Eggers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Petrus, () Werchter 26.03.1717 (g. Jansens Petrus en Van Hoof Maria),

     Janssens Elisabeth, () Werchter 08.12.1718 (g. Jansens Guilielmus en Eggers Elisabeth),

     Janssens Joannes, () Werchter 06.07.1720 (g. Eggers Joannes en De Raemaker Barbara),

     Janssens Henricus, () Werchter 13.05.1723 (g. Van Roest Henricus en Eggers Anna),

     Janssens Anthonius, () Werchter 22.10.1725 (g. De Cock Anthonius en Claes Petronilla),

     Janssens Cornelius, () Werchter 04.10.1727 (g. Wauters Petrus en Jansens Catharina),

     Janssens Arnoldus, () Werchter 10.07.1730 (g. Van Houtvinck Arnoldus en Van Roost Anna Catharina),

     Janssens Catharina, () Werchter 12.01.1733 (g. Wouters Petrus en Reijers Catharina).

 

 

 

XI - De Raijmaecker Guilielmus (S1266), () Werchter 28.11.1656 (Guilielmus De Wortelere en Maria Van Aerschot), x 1 Werchter 15.03.1682 (g. Scrijns Guilielmus en Van Roost Cornelius) met Lauwens Catharina (S1267), () (niet W, Rot, ...), x 2 (niet W, ) > 1691 met Bols Christina.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Raijmaker Antonius, () Werchter 27.02.1683 (g. Lauwens Antonius en Wouters Maria),

 

De Raijmaker Anna, X (S633), () Werchter 27.09.1685 (g. Janssens Carolus en Van Bostraten Anna),

 

De Raemaeker Petrus, () Werchter 11.04.1688 (g. Lauwens Petrus en Vanden Panhuysen Anna),

 

2. De Raijmaekers Franciscus, () Werchter 19.12.1691 (g. Bost Franciscus en De Raijmaekers Maria),

 

De Raijmaecker Elisabeth, () Werchter 10.02.1697 (g. Janssens Petrus en Van Salm Elisabeth),

 

De Raijmaekers Cornelius, () Werchter 11.12.1698 (g. Bols Cornelius en Verbeijt Joanna),

 

De Raijmaecker Guilielmus, () Werchter 23.03.1702 (g. Van de Put Guilielmus en Schrijns Catharina),

 

De Raijmaecker Barbara, () Werchter 26.08.1705 (g. Van Uytvinck Arnoldus en De Raijmaecker Barbara).

 

 

 

X - Van Houtvinc Arnold (N626 + S902), () Werchter 08.10.1654 (g. Wouters Arnoldus en Mommaerts Maria), x (niet W, Wak, S, ) met De Raymaker Maria (N627 + S903), () Werchter 22.06.1659 (g. Van Tongelen Petrus en Maria Janssens).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hautvin Barbara, IX (N313), () Werchter 14.02.1684 (g. Van Hautvin Joannes en De Raymaker Barbara), + Werchter 10.06.1734,

 

Van Aertvin Catharina, () Werchter 08.04.1686 (g. Coenens Abraham en Schrijns Catharina),

 

Van Houtvin Guilielmus, () Werchter 15.04.1687 (g. Van de Put Guilielmus en Maria Janssens),

 

Van Aertvinck Joanna, IX (S451),

 

Van Houtvin Maria, () Werchter 25.03.1694 (g. De Raijmaeker Giliam en Maria Janssens),

 

Van Houtvinck Theresia, () Werchter 30.05.1696 (g. Janssens Petrus en Van Avent Margaretha), x (niet W, ) met Feyaerts Carolus,

     Uit dit huwelijk:

     Faijaerts Maria, () Werchter 02.02.1718 (g. Henricus Vervoert en Maria Raijmaekers),

     Faijaert Joannes, () Werchter 17.07.1719 (g. Joannes Van Hautvinck en Catharina Van Hoegaerde),

     x Werchter 06.02.1742 met Elisabeth Geraerts, () Werchter 24.01.1713 (g. Henricus Crab en Elisabeth Verbinnen), fa Joannes en Maria Verbinnen,

     Faijaerts Henricus, () Werchter 29.01.1721 (g. Henricus Faijaerts en Barbara Van Hautvinc),

     Faijaerts Elisabeth, () Werchter 04.10.1722 (g. Arnoldus Van Houtvinck en Elisabeth Wauters),

     Faijaerts Anna, () Werchter 16.04.1724 (g. Adria... Verbinnen en Anna Van Hautvinck),

     Faijaerts Joanna, () Werchter 18.01.1726 (g. Guilielmus Faijaerts en Joanna Van Hautvinck),

     Fijaerts Clara, () Werchter 25.12.1727 (g. Remigius Jansens en Clara Crab),

     Faijaerts Anna Maria Theresia, () Werchter 13.02.1729 (g. Egidius Faijaerts en Theresia Wauters),

     Feijaerts Petrus, () Werchter 21.02.1731 (g. Petrus Wouters en Barbara De Raeijmaecker),

     Faijaerts Martinus, () Werchter 25.01.1733 (g. Martinus Wouters en Elisabet Nijs),

     Fijaerts Catharina, () Werchter 29.08.1734 (g. Petrus De Wijgaert en Catharina Van Leemputten),

     Fijaerts Arnoldus, () Werchter 16.04.1736 (g. Arnoldus Fijaerts en Anna Van Meerbeeck),

     Feijaerts Guilielmus, () Werchter 30.03.1738 (g. Guilielmus Bosmans en Theresia Lambrechts),

     Feijaerts Egidius, () Werchter 21.05.1741 (g. Egidius Feijaerts en Catharina Van Dijck), + Werchter 24.01.1767,

 

Van Houtvinck Anna, () Werchter 29.04.1699 (g. Bols Guilielmus en Peeters Anna), + Werchter 21.01.1778, x (niet W, ) met Adrianus Van Geel en x 2 Werchter 21.04.1742 met Gorts Cornelis, ex Tildonk, + Werchter 18.07.1761,

     Uit dit huwelijk:

     Van Geel Cornelius, () Werchter 06.04.1726 (g. Adrianus Castermans n. Cornelius Van Geel en Maria De Raemaeker),

     x 1 Werchter 01.07.1760 met Anna Catharina Goris, () Werchter 25.07.1726 (g. Petrus De Kijser en Anna Van Avont), + Werchter 12.02.1780, fa Judocus en Lucia De Keijser,

     x 2 Werchter 08.01.1784 (g. Joannes De Preter frater en Henricus De Wijngaert) met Maria De Preter, ex Schriek,

     Van Geel Maria, () Werchter 30.04.1730 (g. Joannes Van Houtvinck en Maria Van Geel),

     Van Geel Joannes, () Werchter 16.03.1732 (g. Joannes Van Houtvinck en Maria De Winter),

     Van Gheel Maria, () Werchter 26.09.1734 (g. Petrus Anthonis en Maria Van Gheel),

     x 1 Werchter 16.08.1761 met Adrianus Daems, () Werchter 31.01.1737 (g. Adrianus Mierkens en Maria Van Gorp), fs Nicolaus en Anna Meerkens,

     x 2 Werchter 30.06.1782 (g. Petrus Van Woensel pater ex Begijnendijk en Cornelius Van Geel frater) met

     Petrus Franciscus Van Woensel, () Baal 06.04.1764 (g. Petrus Van Woensel en Elisabeth Pauwels), fs Petrus en Maria Wauters,

     Van Gheel Guilielmus, () Werchter ..06.1741 (g. Guilielmus Van Gheel en Joanna Van Houtvinck),

 

Van Uijtvinck Joannes, () Werchter 04.07.1702 (g. Van Loije Joannes en Maria Van Hove).

 


 

X - Claes Petrus (S632), () Werchter 04.10.1682 (g. Petrus Van Leemput en Elisabeth Vertiers), + Betekom 23.04.1743, x Werchter 13.07.1712 (g. Claes Joannes en De Rademakers Guilielmus) met De Rademaeker (Raijmaeckers) Anna (S633), () Werchter 27.09.1685 (g. Castermans Cornelius en Lauwens Anna), + Betekom 15.07.1740.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Anna Maria, () Betekom 20.02.1714 (g. Guilielmus Raijmaekers en Anna Claes),

 

Claes Elisabeth, () Betekom 20.11.1716 (g. Joannes Verheijden en Elisabeth Claes),

 

Claes Joannes, IX (S316), () Betekom 29.12.1719 (g. Joannes Claes en Catharina Vischkens n. Christine Ballens),

 

Claes Barbara, () Betekom 10.01.1725 (g. Cornelius De Raijmaeckers en Barbara De Raijmaeckers), obiit.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom