Voorouderlijst De Preter Lambertus

 

Prater(e) De, De Praeter(e), Depraet(r)e, De Preeter(e), De Preter(e), De Pretre, De Prętre, De Prettere, De Preiter(e), De Praiter(e),  De Preytere, De Pruyter, De Proetere

1. Familienaam uit het Middelnederlandse prater, preter (uit pratum: weide): weideopzichter, boswachter.

2. Soms is De Prater: babbelaar.

 


 

XIV - XV - XVI - De Pretere Marius ? 

 

Uit dit huwelijk:

 

De Pretere Lambertus, XIII - XIV - XV (N4496 + S9328 + N10672 + S14752 + S17376 + S24920 + S25072 + S25400+ M53304),

 

De Pretere Anna,

 

De Pretere Laurent, x met Verhaghen Cecilia.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Laurentius De Preter uit Keerbergen en heel wat andere namen, waaruit misschien nog meer te halen is.  Laurentius is wellicht de man, die huwde met Cecilia Verhaghen.  De man van Maria Vermijlen, die eveneens Laurentius De Preter noemt, was waarschijnlijk nog te jong om in aanmerking te komen.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7468, fol. 376v., akte dd. 18 april 1575.

Condt sij eenen yegelijcken dat Peeter Smeets zoene wijlen Ph(ilip)s, woonen(de) tot Meerbeke bij Everberghe, voor soe vele hem soude moegen aengaen Henr(ick) Smeets, broeder des voors(creven) Peeters, en(de) Andries Leppekens, beyde woonen(de) tot Haecht, als vaderlijcke mo(m)boers, Nicasius Van Hove, meyer van Kerberghen, en(de) Laureys De Preeter, woonen(de) beyde tot Kerbergen, als moederlijcke mombors der kinderen des voors(creven) Peeters Smeets, bij hem behouden van Angnete Van Hove, zijn(e) tweede huysvrouwe en(de) woonen(de) aldaer, tot des naebescr(even) staet, behoirl(ijck) geauctoriseert en(de) geconstitueert zijn(de) bijde weth van Keerberghen xvi. februarii lestleden, al naerder blijcken(de) bijder acte daeraff sijn(de) in date voors(creven), in tegenwordicheyt des meyers en(de) der scepen(en) van Loeven(e) naebescreven gestaen, hebben inder qualiteyt voorscreven vuytgegeven en(de) bekinnen midts des(en) inden naeme ende qualiteyt voorscreven vuytgegeven te hebben(e) jouffrouwe Geertruydte Waleyns weduwe wijlen meester Bartholomeeus Vanden Heetvelde, secretaris der stadt van Loeven(e) als hij leefde, die welcke bekinde van(den) voors(creven) p(er)soon(e) inden naeme en(de) qualiteyt voorscreven te erve genomen te hebben(e) voor haer, haeren erven en(de) naecommelinghen die hoeve en(de) goeden naebescreven, genoempt die hoeve ten Eycken, gelegen onder Keerbergen aen(de) heye, groot soe in winnen(de) landen, beempden en. groese, d(aer)inne geco(m)prehendeert die leengoeden, ts(am)en omtrint vijffentwintich boenderen der maeten ombegrepen et inserantur erffel(ijck) te houden(e) en(de) te besitten(e) opde co(m)meren en(de) chijs(en) opde commeren en(de) chijs(en) d(aer)vuytgaen(de), te weten(e) op sesse rinsgulden erffel(ijck), te quyten(e) den penn(inck) xviiie. aen Mertten Cleymans, op vijff r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) de drije d(aer)aff den penn(inck) xviiie. en(de) de twee den penn(inck) xvie. aen mij vrouwe Van Tricht met sesthien r(insgulden), op sesse r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) met hondert rinsgulden aen(de) proviseurs van Sinte Peeters goidshuys gasthuys binnen Mechelen op sesse r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den penn(inck) xviiie. aen Jan(nen) V(er)paelt, op vier r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den penn(inck) sesthien aen Peeteren Van Langendonck, op sesse r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xvie. aen Cornelis Van(den) Eynde, op vier r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den penn(ninck) xvie. aen(de) wed(uw)e Kerrema(n)s, op vier r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xvie. aen derffg(enaemen) Jans Van Blarenberghe, op twee r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) als voor aen Jan(nen) Diericx, op vier r(insgulden) erffel(ijck), den penn(inck xviiie. aen een misse die gedaen wordt des dyssendaechs inde kappele van Kerberghe, op thien stuyvers erffel(ijck) tot een jaergetijt, te quyten(e) met negen rinsg(ulden), op seven vertellen een mol(eva)t rogx aen(den) Heyligegeest van Keerbergen, staen(de) te quyten(e) met sesthien r(insgulden), die vertelle op twee penn(ingen) Loevens aen(den) prelaet van Grimbergen, op twintich st(uvers) erffel(ijck) aen(de) kercke van Kerberghen, op sesse rinsg(ulden) erffel(ijck) aen h(eer) en(de) m(eeste)r Anth(oon) Van(den) Heetvelde, te quyten(e) den penn(inck) xvie., op twee r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) als voor aen Jan(nen) De Haen, aen(den) voors(creven) Heylegegeest van Rijmenant tweelff rinsg(ulden) erffel(ijck), te quyten(e) met twee hondert rinsg(ulden), op acht rinsg(ulden) en(de) twee mudden rogx erffel(lijck), te quyten(e) met twee hondert rinsg(ulden) aen(de) wed(uw)e Gielis Wants, op achthien blauwe croon(en), d(aer)men jairlijcx voor bet(aelt) tweelff rinsg(ulden) aen mijvrouwe Vander Noot ende voorts op sheeren chijs vanden gronde, te weten(e) op drij honderd(en) en(de) een(en) penn(inck) Loeve(n)s aen(den) heere van Keerberge, onder Haecht aen(den) herttoge van Aersschot in gelde x st(uvers) xv (mij)t(en) ende aen(den) selven onder Werchter sesse mol(evaten even(e) en(de) het vie. deel van een mol(evat) en(de) in gelde drije st(uvers) een oort terminis debit(um) et co(n)stietis p(er)solven(dis) ende voorts meer op een(e) voertaen(e) erffel(ijcke) rente van vijffentzeve(n)tich carolusg(ulden) te xx st(uvers) tstuck, loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, alle jaer opden iersten dach maii te betalen(e) ende inder stadt wissel van Loeven(e) los en(de) vrij, etc(etera), oock van xe., xxe. en(de) alle andere penn(ingen) te leveren infutur(um), etc(etera), et sat(is) hiis sat(is) inden naeme, qualiteyt en(de) vuyt crachte als voere et war(as) prout, met cond(iti)e dat de voors(creve) erffnemersse de voors(creve) erffrinte zal mogen lossen en(de) affquyten tallen tijde alst haer gelieven sal tot drije reysen, te weten(e) te weten(e) (!) telcker reysen een derdedeel d(aer)aff teenemaele, behoudel(ijck) nochtans datmen de selve int geheele noch in deele en sal mogen lossen oft affquyten binnen vier jaeren naestcommen(de) ende elcken pe(n)ninck d(aer)aff met sesthien gel(ijcke) penn(ingen) en(de) met volle rente nae rate vander quytinghe, geloven(de) voorts de voors(creve) jouffrouwe Geertruydt renu(n)cian(do) de voors(creve) gereserveerde en(de) gespecificeerde rente jairl(ijcx) soe in tijts te betalen(e), dat de voors(creve) vuytgeveren noch haere goeden daer door nyet beschadicht en sullen wordden prout, cor(am) Berthijns, Goirdts, aprilis xviiia., anno xvc. lxxv post Pasche

            In de marge.

Nota dat die originale minute van des(en) steckt achter in de coperkele (?) van des(en) reg(ist)re.

 

Es gebleecken bijder quitan(tie) m(eeste)r Lambrechts Berthoz, bij m(eeste)r Jan(nen) Schelcke(n)s de heerlijcke rechten van pontpen(ningen), den hertoge van Aersschot ter caus(en) van dit erffvuytgeven, co(m)peteren(de) aen hen als rentm(eeste)r desselffs heeren herttogen betaelt te zijn(e), wesen(de) de selve quytan(tie) vander daet xxvii. junii a(nn)o xvc. lxxvtich.

 

Is insgelijcx gebleecken bijd(er) quytan(tie) Peeters Wants als rentm(eeste)r jonch(ee)r Jan Van Berlo, bij m(eeste)r Jan(nen) Schelckens inden naeme jouffr(ouw)e Geertruydt Waleyns wed(uw)e m(eeste)r Barthol(omeus) Van(den) Heetvelde de heerlijcke rechten van pontpenn(ingen), den voors(creven) jonch(ee)r Jan(nen) Berloo als heer van Keerberge ter caus(en) van dit erffvuytgeven v(er)schenen en(de) te co(m)peteren(de), betaelt te zijn(e), wesen(de) de selve quytan(tie) in date xxvii. julii a(nn)o xvc. lxxv.

 

Is geblecken bij quitan(tie) van(der) daet xxvii. april 1619, gegeven bij heer Aymericq Van Cappel, hoeft pastoir van Kerberghen, gepasseert voord(en) secretaris ordinaris van haere doerluchtigste hoocheden Goddin (?) in den Grooten Raede van Mechelen en(de) aen ordinaris segel daer onder gestelt, dese twee renten gequeten te sijne bij h(ee)r en(de) m(eeste)r Franchoys Van(den) Cruyse, licen(tiaet) inden rechten, te weten deene van vier rinsg(ulden) erffel(ijck), den pen(ninck) xviiien. gefundert tot eene jaermisse in(de) voors(creven kerck van Keerberghen en(de) dander van thien stuyvers erffel(ijck) te quyten met neghen guld(en) eens, act(um) viiia. maii 1619.

 

De quitan(tie) van xxv rinsg(ulden) vuyt dese lxxv r(insgulden) erffel(ijck) h(abetu)r aprilis xxvii l(ibr)o xvc. xciiitich. in hac ca(me)ra.

 

 

In het zelfde register komt een op het eerste zicht identieke akte als in vorige email werd weergegeven, doch de vele doorhalingen (die ook worden weergegeven), laten veronderstellen dat het hier gaat om het kladwerk.  Misschien toch eens vergelijken, want het Hof ten Eycken onder Keerbergen maakt naast de huisinge, de schuur, de stallen, fornuis (oven) en boomgaard ook melding van een brouwerij.

Bij de datum van de akte staat uitdrukkelijk “na Pasen”.  Indien de akte zou gedateerd zijn voor Pasen, dan ging het om een akte uit 1574.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7468, fol. 396r., akte dd. 18 april 1575.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) scepen(en) van Loeven(e) naebescreven gestaen Condt zij een(en) yegelijcken dat Peeter Smeets soen wijlen Ph(ilip)s, woonen(de) tot Everberghe Meerbeke bij Everberghe, voor soe vele hem soude mogen aengaen, Henrick Smeets, broeders des voors(creven) Peeters en(de) Andries Lippekens, beyde woonen(de) tot Haecht, als vaderlijcke mo(m)boers, Nicasius Van Hove, meyer van Keerbergen, en(de) Laureys De Preeter, woonen(de) tot Keerberghen, als moederlijcke momboers des voors(creven) wijlen kinderen des voors(creven) Peeters Smeets, bij hen behouden van Agnete Van Hove, sijn(e) tweede huysvr(rouw)e, en(de) woonen(de) aldaer, de selve per mo(nitionem) elck voor soe vele hen respective soude mogen aengaen p(er) mo(nitionem) hebben opgedragen met behoirl(ijcke) verthyeniss(en) een pachthoeve metten woonhuyse, schuere, stallen, brou de selve p(er)soonen, voort vuyt crachte van sekere speciale auctorisatie den voors(creve) respective p(er)soonen inder qualiteyt voors(creven) gegeven, gegeven tot desen en(de) geauctoriseert bijde wethouderen van Keerberghen, tot des naebescreven staet, behoirl(ijck) geauctoriseert en(de) geconstitueert sijn(de) bijde weth van Keerberghen opden xvien. feb(rua)rii lestleden, al naerder blijcken(de) bijder selve acte dairaff zijn(de) in date voors(creven), in tegewoirdicheyt des meyers en(de) der schepen(en) van Loven(e) naebescr(even) gestaen, hebben inder qualiteyt voors(creven) vuytgegeven en(de) bekinnen midts des(en) inden naeme en(de) qualiteyt voors(creven) vuytgegeven te hebben(e) jouffr(ouw)e Geertruyde Waleyns wed(uw)e wijlen m(eeste)r Barthol(omeus) Van(den) Heetvelde, secretaris der stadt van Loeven(e) als hij leefde, die welcke bekinde van(den) voors(creven) p(er)soon(e) inden naeme en(de) qualiteyt voors(creven) ten erffch erve genomen te hebben(e) voor haer, haren en(de) erven en(de) naeco(m)melingen de hoeve en(de) goeden naebescreven ende ierst genoempt de hoeve ten Eycken, gelegen onder aen(de) heye onder onder Keerberghen op(de) heye, ende ierst de hoeve metten huyssingen, schuere, stallen brouwerije, forneyse, boomgaerde en(de) allen anderen sijn(e) toebehoorten met een(en) grooten schoonen vuytdrijf oft lijdt naede heyde, groot ts(am)en int geheele vijffenttwintich boen(deren) der maeten ombegrepen, groot soe in winnen(de) landen, beempden en(de) groese d(aer)inne geco(m)prehendeert de leengoeden, ts(am)en o(m)trint vijffentwintich boen(deren) der maeten ombegrepen, et inserantur erffel(ijck) te houden(e) en(de) te besitten(e) opde commeren en(de) chijns(en) d(aer)vuytgaen(de), te weten op vi rinsgulden erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xviiie. aen Mertten Cleymans, op vijjf r(ins)gulden) erffel(ijck), te quyten(e) de iii d(aer)aff den pen(ninck) xviiie. en(de) de ii den pen(ninck xvie. aen mij vrouwe Van Tricht, ende op een veertel rogs aen(de) selve, te quyten(e) met xvie r(insgulden), op vi r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) met hondert r(insgulden) aen(de) proviseurs van Sinte Peeters gasthuys binnen Mechelen, op vi r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xviiie. aen Jan(nen) Verpaelt, op vier r(insgulden) erffel(ijck), te quten(e) den pen(ninck) xvie. aen Peeteren Van Langendonck, op vi r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xvie. aen Cornelis Van(den) Ijnde, op vier r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xvie. aen(de) wed(uw)e Kerremans, op vier r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xvie. aen derffg(enaemen) Jans Van Blarenberghe, op twee r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) als voor aen Jan(nen) Diericx, op vier r(insgulden) erffel(ijck), den pen(ninck) xviiie. aen een misse die gedaen wordt des dijssendaechs inde capelle in Keerberghen, op thien st(uvers) erffel(ijck) tot een jaergetijt, te quyten(e) met ix r(insgulden) op seven viertellen een mol(evat) rogs aen(den) Heylegegeest van Keerberghen, staen(de) te quyten(e) met xvi r(insgulden), de v(ier)telle op twee pen(ningen) Loeve(n)s aen(den) prelaet van Grimberghen, op twintich st(uvers) effel(ijck) aen(de) kercke van Keerberghe, op sesse r(insgulden) erffel(ijck) aen h(eer) en(de) m(eeste)r Anth(oon) Van(den) Heetvelde, te quyten(e) den pen(ninck) xvie., op seven r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xviiie. aen derffg(enaemen) Jans De Vanden Bruyne ende alnoch aen(de) selve twee rinsg(ulden) erffel(ijck), te quyten(e) den pen(ninck) xvie., op twee rinsguld(en) erffel(ijck), te quyten(e) als voor aen Jan(nen) De Haen(e), aen(den) voors(creven) Heylegegeest van Rijmenant tweelff r(insgulden) erffel(ijck), te quyten(e) met twee hondert r(insgulden), op acht r(insgulden) en(de) ii mudd(en) rogs erffel(ijck), te quyten(e) met iie r(insgulden) aen(de) wed(uw)e Gielis Wants, te quyten(e) op achthien blauwe croon(en), d(aer) men jairl(ijcx) voor bet(aelt) xii r(insgulden) aen mij vrouwe Vand(er) Noot ende voorts op sheeren chijs van(den) gronde, te weten(e) drije hoenderen en(de) een(en) pen(ninck Loevens aen(den) heere van Keerberghe, onder Haeght aen(den) hertoge van Aersschot in gelde x st(uvers) xv (mij)t(en) ende aen(den) selven onder Werchter vi mol(evaten even(e) en(de) het vie. deel van een mol(evat) ende in gelde iii st(uvers) i oort terminis debit(um) et c(on)suetis p(er)solven(dis) ende voorts meer op een(en) voertaen(e) erffel(ijcke) rente van tachtentich vijffentzeve(n)tich carolus gulden erffel(ijck) te  xx st(uvers) stuck loopen(de) munte, erffel(ijcke) rente, alle jaere opd(en) iersten dach maii te betalen(e) ende inder stadt wissel van Loeven(e) te lossen den pen(ninck) xvie. infutur(um) et sub hiis sat(is) inde(n) naem, qualiteyt en(de) vuyt crachte als voe(r) et war(as) prout, met conditien dat de v(oor)s(creve) erfnemersse de v(oor)s(creve) erfre(n)te zal mogen lossen en(de) afquyten tallen tijden alst haer gelieve(n) zal, te weten(e) telcker reys(en) een derde deel d(aer)aff teenemael, behoudelijck nochtans datmen de selve int geheele noch in deele en sal moegen lossen oft affquyten binnen vier jaeren naestcommen(de) ende elcken pen(ninck) d(aer)aff met xvie. gel(ijcke) pen(ningen) en(de) met volle rente nae rate van(der) quytinghe, geloven(de) voerts de voors(creve) jouffr(ouwe) Geertruydt renuncian(do) de voors(creve) gereserveerde en(de) gespecificeerde rente jaerl(ijcx) soe in tijts te betalen(e), dat de voors(creve) vuytgeveren noch haere goeden d(aer)voor nyet beschadicht en zullen wordden prout, obligan(do) et submitten(do), cor(am) Berthijns, Goirts, aprilis xviiia., a(nn)o xvc. lxxv p(ost) Pasche.

            In de marge.

Es gebleken bijd(er) quitan(tie) m(eeste)r Lambrechts Berthoz, bij mij Jan(ne) Schelcken de heerlijcke rechten van pontpen(ningen) den hertoge va(n) Aerschot va(n) Aerschot ter caus(en) van dit erfvuytgeven co(m)peteren(de) aen hem als rentm(eeste)r desselfs heeren hertoghen betaelt te zijn(e), wesen(de) de zelve quitan(tie van(der)daet xxvii. junii a(n)no xvc. lxxv.

 

Es insgel(ijcx) gebleken bijd(er) quitan(tie) Peeters Wans als rentm(eeste)r jonch(ee)r Jans Van Berlo bij m(eester) Jan(nen) Schelcken inden naem(e) va(n) jouffr(ouwe) Gheertruydt Waleyns wed(uw)e m(eeste)r Barthol(omeus) Van(den) Heetvelde de heerlijcke rechten van pontpen(ningen) den v(oor)s(creven) jonch(ee)r Jan(nen) Van Berlo als hee(r) van Keerbergen ter caus(en) van dit erffvuytgeven, v(er)schene(n) en(de) co(m)peteren(de), betaelt te zijn(e), wesen(de) de zelve quitan(tie) in date xxvii. julii a(n)no xvc. lxxv.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - De Pretere Lambertus, (N4496 + S9328 + N10672 + S14752 + S17376 + S24920 + S25072 + S25400 + M53304), x met Vercalsteren Catharina (N4497 + S9329 + N10673 + S14753 + 17377 + S24921 + S25073 + S25401 + M53305), Catharina huwde ook met Van Hove Martinus, fs Jan. Deze x 2 met Maria Truyts, we Hendrick Van den Brande.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christina Savat

Wer1847: Fo 139v: 16 okt 1597:

Merten Van Hove sone wijlen Jans als m+m van Cathelijn Vercalsteren we was Lambrecht De Pretere voor de tocht, Aert De Pretere sone des voors Lambrechts voor hem en voor Paeschier De Preetere zijn enig kind en als momboir van drij onbejaerde kinderen van wijlen Lijs De Pretere zijnen broeder was voor de erfgelijkheid hebben gequeten en afgelost aan Adriaen Briers alias Vandenberghe x Cathlijn Poortmans dochter wijlen Willem een erfelijke rente – aan Cathlijn Poortmans gevallen in S+D tussen Anthonis Rogmans ter eenre, Cathlijn Poortmans ter tweedere ende Catlijn Brugmans ter derdere zijde dd 16 okt 1554.

Wer1847: Fo 154: 4 mei 1599:

Merten Van Hove als tochter en ook als momboir van Cathlijn Vercalsteren ende Aert De Preter als erfgenaem ende momboirs van de wesen wijlen Loijs De Preter verkopen een huis en hof in Tremelo aan Aert Vandevelde x Cathlijn Aerts

R1605: Fo 53 (31 juli 1602):

Cathelijne Van Calsteren x Merten Van Hove verkoopt aan Jan Fobelets x Marie Vandenberge een dm bempts gelegen int Schipstal

Opden 13 sept 1602 heeft Willem Rogmans hem gepresenteert als naerderlinck vande goeden bij Cathelijne Van Calsteren x Merten Van Hove vercocht aen Jan Fobelets x Marie Vandenberge.

KB1164: Fo 2v: 10 mrt 1604:

Nicasius Van Hove meijer tot Haecht met machtiging van Philips Van Hove sijn broeder Cornelissonen daer moeder af was Elisabeth Van Ierlandt heeft verkocht aan Merten Van Hove wijlen Janssone ende Cathelijn Van Calsteren seker stede gelegen in de Plaetse tegenover den Bonten Os.

KB1164: Fo 34: 3 mrt 1610:

Adam Persoons drossaert: Merten Van Hove wijlen Janssone als bedesetter ene proprietaris van seker stuk land geheeten het Stappeken groot een half bunder gecomen van wijlen Philips De Vleeshouwer aen Jakob Van Horik Lembrechtsone x Elisabeth Van Loije als dactie ende transport hebbende van wijlen Rombout Waelpoets Romboutsone.

KB1164: Fo 15: 17 jun 1610:

Merten Van Hove Janssone tot behoef van Hansken Vandenbrande Henricsone wijlen daer moeder af es Marie Truyts den voors Merten tegenwoordige huijsvrouwe seker stuk land geheeten het Bosmanneke gelegen in de Cassestraet.

KB1164: Fo 118: 3 jun 1615:

Merten Van Hove wijlen Jansone heeft bekent accoort te sijn met Jan Verhulst x Cathelijn Vandeneijnde Anthonisdochter ende Aert Neefs Peetersone daer moeder af was Marie Vandeneijnde suster des voors Cathelijne.

KB1165: Fo 99: 14 mrt 1629:

Maria Truyts we Merten Van Hove heeft opgedragen tot behoef van Jan Vandenbrande x Elisabeth De Grove alle haer actie paert & deel haer competerende in een stede huis schuur etc gelegen in de Prochiaenstraet.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Preter Elooi, XII - XIII - XIV - XV (N2248 + S4664 + N5336 + S7376 + S8688 + S12536 + M26652),

 

De Preter Laureys, ° ca. 1565, x met Maria Vermijlen, deze x 2 met Jan Joris alias Offerman,

KB1164 fo 32: 14 jul 1604
Maria Vermijlen eertyts we wijlen Laureijs De Preter ende nu huijsvrouwe van Jan Joris geheeten Offerman als tochteresse aen en tot behoef van Cathelijne De Preter de voors Laureijs dochter x Jan Geerts als propt hebben verkocht …

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Cathelijne, x met Jan Geerts, geen fii K, W,

 

De Preter Aert, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     De Pretere Paeschier,

 

De Preter Rogier (Rutgerus) XIV (S12460 + S12700),  ° ca. 1580 ,

 

2. Van den Brande Jan, x Keerbergen 07.11.1621 (g. Hubertus Van Hove en Henric Antheunis) met De Grove Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Brande Anna, (°) Keerbergen 12.12.1622 (g. Mertinus Wouters en Anna De Grove),

     Van den Brande Maria, (°) Keerbergen 17.05.1626 (g. Petrus De Grove en Maria Rams),

     Van den Brande Henricus, (°) Keerbergen 24.07.1627 (g. Wilhelmus Van Vloessem en Elisabeth Van Broeckhoven),

     x 1 Keerbergen 09.06.1654 (g. Petrus Claes en Jan Van den Brande) met Anna Claes, x 2 Keerbergen 07.02.1668 (g. Raems Jan en Coens Guiliam) met Lens Andreas,

     Aktes met dank aan Christine Savat.

     KB1168: Fo 70: 15 apr 1671:

     Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met

     Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande

     voor de propt verkopen aan Gillis Boschmans x Elisabeth Vermijlen een half bunder bempt op het Lanckeijnde.

     KB1168: Fo 68v: 15 apr 1671:

     Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met

     Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande

     voor de propt verkopen aan Sebastiaen Vermijlen x Cathelijne Eggers de helft van een stuk land, geheeten

     de Terwe stoppelen, groot vijf dm, gelegen in de Loosen hoeck (Hendrik Huijbrechts).

     KB1168: Fo 70: 15 apr 1671:

     Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met

     Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande

     voor de propt verkopen aan Gillis Boschmans x Elisabeth Vermijlen een half bunder bempt op het Lanckeijnde.

     KB1189: Fo 159: 18 mrt 1675:

     Andries Lens x Anna Claes we Hendrik Vandenbrande tegen Hendrik Vermijlen, Rombout Van Tongelen en

     Geraert Van Criekingen cs.

     KB1168: 9 mei 1686:

     Anna Claes x Hendrik Vandenbrande en anderen verkopen aan Govaert Van Camp als commant van

     Bernaert Claes een stuk land tegenover de heijde.

     SW2: 31 mrt 1700:

     Cathlijn Vermeulen Gommaersdochter x Jan Van Noten uit Putte bekent dat Hendrik Claes als cooper van drij dm

     land genaemt het Lammerenbergh toebehoort hebbende Anna Claes we Hendrik Vandenbrande & haere

     kinderen aen haer competerende wel en deugdelijk heeft getelt …

          Uit dit huwelijk:

          1. Vandenbrande Adrianus, (°) Keerbergen 25.07.1655 (g. Claes Adrianus en Bosmans Maria),

          Vandenbrande Elizabeth, (°) Keerbergen 26.02.1658 (g. Van Rillaer Joannes en Vermijten Elizabeth),

          Vandenbrande Adriana, (°) Keerbergen 01.01.1661 (g. Vermijten Anthonius en Holemans Adriana),

          Vandenbrande Joanna, (°) Keerbergen 01.07.1663 (g. Machils Michael en Troij Joanna),

          Vandenbrande Joannes, (°) Keerbergen 28.02.1666 (g. Vanden Valgaren Joannes en Van Dessel Maria),

          2. Lens Anna, (°) Keerbergen 25.10.1668 (g. Claes Sebastianus en Guens Anna),

          Lens Henricus, (°) Keerbergen 03.08.1670 (g. Vander Roost Henricus en Schrijns Maria),

          Lens Maria, (°) Keerbergen 10.08.1671 (g. Verlinden Cornelius en Lens Elisabeth),

          Lens Petrus, (°) Keerbergen 13.02.1674 (g. Claes Petrus en Versande Clara),

          Lens Antonia, (°) Keerbergen 15.04.1676 (g. Vermijlen Petrus en Vanden Eijnde Antonia),

          Lens Catharina, (°) Keerbergen 07.01.1680 (g.... en De Grove Joanna),

          Lens Michael, (°) Keerbergen 17.01.1681 (g. Claes Michael en Vande Sande Joanna),

     Van den Brande Laurentius, (°) Keerbergen 13.07.1631 (g. Laurentius Claes en Margaretha Rams), x Keerbergen 09.06.1657

     (g. Jan Van den Brande en G. Hoolaers koster) met Barbara Ven, fii in Keerbergen,

     Van den Brande Catharina, (°) Keerbergen 28.11.1635 (g. Gerardus Meytens en Catharina Reumarts).

 


 

XII - XIII - XIV - XV - De Preter Elooi (N2248 + S4664 + N5336 + S7376 + S8688 + S12536 + M26652), (°) (niet O, ), x met Van den Brande Barbara (N2249 + S4665 + N5337 + S7377 + S8689 + S12537+ M26653), (°) (niet O, ), fa Van den Branden Jan.

 

Akte met dank aan Christine Savat:

KB1164: Fo 5v: 22 nov 1606
Merten Van Hove Janssone voor hem selven, mitsgaders Rogier De Preter voor hem selven mede oock met Jacques Vandenbrande als momboirs van de kinderen Eloije De Preter daer moeder af was Beijken Vandenbrande Jansdochter hebben verkocht aan Jan Van Dijck x Anna Kerrens seker erve daer eertyts een huijs plach op te staen gelegen in de plaetse alhier.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Preter Jacobus, XI - XII - XIII - XIV (N1124 + S2332 + N2668 + S3688 + S4344 + S6268 + M13326),

 

De Preter Catharina, x met Jan Van Emblem, wonen niet K, R, Mech,

 

 

 

XIV - De Preter Rogier (Rutgerus) (S12460 + S12700), ° 1580 , x Rijmenam (ex Keerbergen) 12.05.1603 (g. Merten Van Hove en Gommaer Van Rillaer) met Van Rillaer Margaretha (S12461 + S12701), zij x 2 ca. (niet K, ) 1620 met Haverals Joannes.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. De Preter Walterus, (°) Keerbergen 16.04.1608 (g. Walterus Guens en Maria Truyts),

    

De Preter Gommarus, (°) Keerbergen 05.06.1612 (g. Gommarus Liekens en Elisabeth Deutgaen),

    

De Preter Joannes, (°) Keerbergen 28.05.1613 (g. Everardus Jans en Joanna Van Berghe),

    

De Preter Hubertus, XIII (S6230 + S6350), (°) Keerbergen 21.12.1615 (g. Hubertus Van Hove sr en Barbara Van Rillaer),

    

De Preter Rutgerus, (°) Keerbergen 14.10.1618 (g. Joannes Bosmans en Catharina De Belser),

    

De Preter Susanna, (°) Keerbergen 09.03.1621 (g. Petrus Wijnricxs en Susanna De Bruyn),

    

2. Haverhals Anna, (°) Keerbergen 19.10.1624 (g. Martinus Van Uffel en Barbara Van Rillaer).

 


 

XI - XII - XIII - XIV - De Preter Jacobus (N1124 + S2332 + N2668 + S3688 + S4344 + M13326), (niet R, K, Mui, H, Bon, O, Hev, ) + Keerbergen 27.10.1640, x Keerbergen 21.02.1626 (g. Jan Van Deyck en Jan Voet) met Wauters Maria (N1125 + S2333 + N2669 + S3689 + S4345 + M13327), (°) (niet K, R, W,...), + Keerbergen 19.01.1641.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Preter Joannes, X - XI - XII (N562 + S1844 + S2172), (°) Keerbergen 28.08.1628 (g. Joannes Cornelis en Elisabeth Van Royen),

 

De Preter Petrus, XI (N1334), (°) Keerbergen 14.01.1631 (g. Petrus Van Deuren en Catharina Van Ooster),

 

De Preter Elisabeth, XIII (M6663), (°) Keerbergen 25.01.1634 (g. Joannes Cleynhens en Elisabeth De Grove),

 

De Preter Hendrik, (°) Rijmenam 26.10.1636 (g. Henricus De Punder en Elisabeth Van den Brande).

 

 

 

XIII - De Preter Hubertus (S6230 + S6350), (°) Keerbergen 21.12.1615 (g. Hubertus Van Hove sr en Barbara Van Rillaer), + Beerzel 03.08.1676, x 1 Putte 12.02.1644 (g. Petrus Schrons, Martinus Van Rillaer, ... Joannes en Cornelius Schrons) met Schroyens (Schrons) Maria (S6231 + S6351), ° ca. 1620, x 2 Beerzel 11.06.1671 (g. Van Noten Guilhelmus en De Preter Joannes) met Smeijers Maria, dit huwelijk wellicht kinderloos,

 

Akte met dank aan Christine Savat

Huijbrecht De Preter Rogiersone heeft bekend dat onlangs zijn momboir wijlen Jaecques De Preter hebben vercocht gehadt aan Jan Van Rillaer x Johanna Ven, de voors Johanna Ven nu we Jan Vincx tevoren Jan Van Rillaer, heeft versworen haere erfrechte ende tochte tot profijt van de kinderen van wijlen Jan Van Rillaer, compareerden mede Jan ende Merten Van Rillaer ende Adriaen Van Haecht x Anna Van Rillaer, en verkopen nu aan Hendrik Vander Roest x Appolonia Van Hove een ledige erve daer eertyden huijsinge heeft gestaen gelegen ontrent het Blaesvenne.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Prester Egidius, (°) Putte 26.08.1646 (g. Egidius Verswijver en Anna Van Laer), x Beerzel 29.03.1673 (g. Op de Beeck Laurentius en De Preter Hubertus) met Op de Beeck Petronella, deze x 2 Beerzel 12.04.1674 (g. Op de Beeck Laurentius, .... Andreas en Geens Adrianus) met Jan Holemans.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Petrus, (°) Beerzel 24.08.1673 (g. Goris Petrus en Cornelis Catharina),

     2. Holemans Elisabeth, (°) Beerzel 25.07.1675 (g. Christophorus Hoelemans en Elisabeth Van Craen),

     Holemans Philippus, (°) Beerzel 25.04.1677 (g. Philippus De Grove en Anna De Backer),

 

De Preter Catharina, XII (S3175), (°) Beerzel 18.01.1650 (g. Goossens Daniel en Haseberch Catharina),

 

De Preter Joannes, (°) Beerzel 13.06.1652 (g. Verhoeven Egidius en Schroyens Joanna), x (niet Beer, ) met Magdalena Van Noten,

Not. Swiggers 62/06.06.1713: Akkoord over SD tussen Jan De Preter Huybrechtssone van Heist en Jan Van Noten Hendrikssone van Mechelen.

     Uit dit huwelijk:

     De Preter Catharina, (°) Heist 22.05.1678 (g. Andreas Van Herck en Catharina De Preter),

     De Preter Joannes, (°) Heist 19.01.1681 (g. Joannes Naeghels en Catharina Holemans), x Beerzel 23.11.1707 (g. De Preter Joannes en Nagels Adrianus) met Verhagen Adriana, meer info daar,

 

De Preter Elisabeth, XII (S3115), (°) Beerzel 10.09.1654 (g. Van Rillaer Hubertus en De Pretere Elisabeth),

 

De Preter Petrus, (°) Beerzel 28.02.1657 (g. Bets Petrus en Gysmans Elisabeth),

 

De Preter Jacobus, (°) Beerzel 16.11.1659 (g. Swiggers Jacobus en Schroyens Magdalena), + Beerzel 28.09.1676,

 

De Preter Adrianus, (°) Beerzel 07.03.1664 (g. De Belser Adrianus en Van Leemputte Anna), + Beerzel 09.10.1670.

 


 

X - XI - XII - De Preter Joannes (N562 + S1844 + S3134), (°) Keerbergen 28.08.1628 (g. Joannes Cornelis en Elisabeth Van Royen), x 1 ca.1757 met Van Schoer Maria, + Keerbergen 12.03.1660, 2 x Keerbergen 20.04.1660 (g. Petrus De Preter en Jan Frans) met Frans Catharina (N563 + S1845 + S3135), (°) Bonheiden 02.06.1632 (g. Petrus Frans en Anna Vervloet), + Keerbergen 12.01.1667, x 3 Keerbergen 22.02.1667 (g. Joannes Van Horick en Joannes Van de Valgaeren) met Joanna Van Nuffel (mogelijk fa Petrus x Joanna Guens), + Keerbergen 15.03.1677.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Preter Maria, (°) Keerbergen 21.03.1658  (g. Petrus De Preter voor Joannes Valgaren en Maria De Rijck) ,

 

2. De Preter Joannes, X (S922), (°) Keerbergen 28.02.1661 (g. Joannes Ven en Barbara Van Ooten),

 

De Preter Hubertus, (°) Keerbergen 26.02.1662 (g. Hubertus Wouters en Anna Fierens),

 

De Preter Jacobus, (°) Keerbergen 11.03.1663 (g. Jacobus Van Haecht en Meert Barbara), x Keerbergen 04.05.1694 (g. Michael Cornelis, Jan De Preter) met Vrancken Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Preter Godifridus, (°) Keerbergen 10.08.1695 (g. Godifridus Van Camp en Joanna Van den Bosch),

     De Preter Joanna, (°) Keerbergen 21.09.1696 (g. Gerardus De Preter en Joanna Van den Eijnde),

     De Preter Jan, (°) Keerbergen 13.08.1697 (g. Guilielmus Claes en Catharina Frans),

     De Preter Michael, (°) Keerbergen 23.12.1698 (g. Michael Cornelis en Anna Francken),

     De Preter Maria, (°) Keerbergen 01.05.1700 (g. Joannes Van Horick n. Egidius patri sui en Maria Claes),

     De Preter Joanna, (°) Keerbergen 05.09.1701 (g. Jan Holemans en Joanna Vrancken),

     De Preter Catharina, (°) Keerbergen 02.12.1702 (g. Joannes Van Loock en Catharina Van Camp),

     De Preter Anna, (°) Keerbergen 02.03.1704 (g. Christianus Janssens en Joanna De Preter),

     De Preter Elisabeth, (°) Keerbergen 19.10.1705 (g. De Preter Gerardus en Janssens Maria),

     De Preter Cornelius, (°) Keerbergen 07.08.1708 (g. Cornelius Frans en Maria De Preter),

     De Preter Anna Maria, (°) Keerbergen 05.06.1710 (g. Adrianus De Preter en Maria Janssens),

 

De Preter Maria, IX - XI (N281 + S1567), (°) Keerbergen 27.03.1665 (g. Arnoldus Van der Strepen en Maria Vranckx),

 

De Preter Elisabeth, (°) Keerbergen 22.11.1666 (g. Martinus Rutten en Elisabeth Fierens),

 

3. Cornelius De Preter, (°) Keerbergen 20.03.1670 (g. Cornelius Verlinden en Catharina de Grove) ,

 

Bernardus De Preter, (°) Keerbergen 22.07.1671 (g. Bernardus Claes en Maria Heylen) ,

 

Gerardus De Preter, (°) Keerbergen 26.11.1673  (g. Gerardus De Becker en Catharina Van Beneden), x Keerbergen 17.05.1697 (g. Willem Claes en Jacob De Preter) met Maria Claes, (°) Keerbergen 17.06.1674 (g. Vermijlen Sebastianus en Smeulders Adriana), fa Guilielmus en De Grove Elisabeth,

Aktes met dank aan Christine Savat. 

ASW 18-10-1710:

Testament van Guilliam Claes uit Keerbergen aan zijn vrouw Elisabeth Van Houtvenne en aan zijn kinderen uit twee huwelijken: Adriaen Claes, Maria Claes, Jan Claes en Michiel Claes.

ASW 03-05-1713:

Testamentwijziging van Guilliam Claes x Elisabeth Van Houtvenne uit Keerbergen aan hun kinderen: Adriaen, Jan, Michiel en Maria Claes x Geraert De Preter.

ASW 31-10-1719:

S+D tussen de kinderen van Guilliam Claes x Elisabeth De Grove: Adriaen Claes uit Keerbergen, Maria Claes x Geraert De Preter uit Grootlo en hun halfbroers Michiel en Jan.

     Uit dit huwelijk:

     De Preter Jan, (°) Keerbergen 30.10.1697 (g. Joannes Op de Beke en Joanna Coen),

     De Preter Adrianus, (°) Keerbergen 14.09.1699 (g. Adrianus Claes en Catharina Vrancken),

     De Preter Maria, (°) Keerbergen 09.08.1701 (g. Michael Cornelis en Maria Frans),

     De Preter Petrus, (°) Keerbergen 06.08.1703 (g. Michael Cornelis l. Petrus De Grove en Maria Goris),

     De Preter Joanna, (°) Keerbergen 23.09.1705 (g. Adrianus Cornelis en Joanna De Preter),

     De Preter Anna, (°) Keerbergen 08.09.1707 (g. Jacobus De Preter en Anna Michils),

 

Guilielmus De Preter, (°) Keerbergen 4.02.1676 (g. Guilielmus Van Nuffel en Barbara Kichels),

 

4. Joannes De Preter en Anna Van Nuffel :

Guilielmus De Preter, (uit incest), (°) Keerbergen 19.09.1677 (g. Guilielmus Van den Eynde en Joanna Gynes).

 

 

 

XI - De Preter Petrus (S1166 + N1334), (°) Keerbergen 14.01.1631 (g. Petrus Van Deuren en Catharina Van Ooster), + Keerbergen 28.11.1684, x Keerbergen 25.01.1656 (g. Willem Wouters en Jan Valgarens) met Pioen (Pion - Pions - Vroen) Anna (S1167 + N1335), (°) Rijmenam 16.01.1635 (g. Jacobus De Pretere en Anna Verlinden), + Keerbergen 04.08.1678.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Preter Anna, (°) Keerbergen 02.02.1657 (g. Hubertus Wouters en Anna Van Gheel),

 

De Preter Guilielmus, (°) Keerbergen 17.11.1658 (g. Guilielmus Wouters en Maria Bosmans),

 

De Preter Catharina, (°) Keerbergen 23.01.1661 (g. Martinus Wouters en Catharina Frans),

 

De Preter Joanna, X (S583), (°) Keerbergen 12.03.1663 (g. Joannes Van Ooten en Joanna Bos),

 

De Preter Barbara, X (N667), (°) Keerbergen 28.10.1664 (g. Guilielmus De Decker en Maria Van Emmelen),

 

De Preter Joannes, (°) Keerbergen 09.11.1666 (g. Joannes Van Horick en Maria Van de Roost),

 

De Preter Christophorus, (°) Keerbergen 21.09.1668 (g. Christophorus Claes en Anna Hoeylaerts),

 

De Preter Adrianus, (°) Keerbergen 05.09.1669 (g. Anthonius Meert n. Adrianus Meert en Catharina De Preter), x Keerbergen 11.05.1696 (g. Rumoldus Roggemans, Anna Ceulemans, Jacob Verhaeghe en Michiel Cornelis) met Elisabeth Geens, + Keerbergen 04.10.1706, x Keerbergen 11.01.1707 (g. Jan De Preter en Jan Swiggers) met Anna De Hont,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Preter Catharina, (°) Keerbergen 09.06.1697 baptisata a custode in utero matris vertice capitis apperente (g. Rumoldus Rogemans en Catharina Puts),

     De Preter Maria, (°) Keerbergen 05.10.1699 (g. Joannes De Preter en Maria Verswijver), x Keerbergen 15.03.1733 (g. Joannes De Roy en Adriaen De Preter) met De Roy Nicolaes,

     2. De Preter Elisabeth, (°) Keerbergen 21.02.1708 (g. Egidius Bosmans en Elisabeth Geens),

     De Preter Joanna, (°) Keerbergen 15.02.1711 (g. Joannes Rogmans),

     De Preter Anna, (°) Keerbergen 21.09.1713 (g. Joannes Wauters en Anna De Preter),

     De Preter Maria Anna, (°) Keerbergen 27.09.1716 (g. Bartholomeus Engels en Maria Claes),

     De Preter Petronella, (°) Keerbergen 08.09.1717 (g. Joannes Guens en Petronilla Verreth),

     De Preter Adrianus, (°) Keerbergen 06.01.1721 (g. Adrianus Cornelis en Elisabeth De Hondt),

     De Preter Francisca, (°) Keerbergen 31.03.1724 (g. Joannes De Preter en Francisca Cornelis),

     De Preter Francisca, (°) Keerbergen 28.02.1726 (g. Joannes Kikels en Francisca Cornelis),

 

De Preter Sebastianus, (°) Keerbergen 20.03.1672 (g. Sebastianus Claes en Anna De Lang),

 

De Preter Elisabeth, (°) Keerbergen 04.10.1675 (g. Joannes Verswijver en Elisabeth De Preter).

 

 

 

 

XIII - Meert Gerardus (M6662), (°) Rijmenam ...04.1607 (g. Geraert Cristers en Lisken Verswijveren), x 1 Rijmenam 22.04.1636 (g. David Vrancx en Joannes Cleijnhens) met De Becker Anna , x 2 Keerbergen 15.11.1655 (g. Jan Cleynheyns en Jan Valgarens) met De Preter Elisabeth (M6663), (°) Keerbergen 25.01.1634 (g. Joannes Cleynhens en Elisabeth De Grove). Deze x 2 Bonheiden 04.02.1671 (g. Antoon Mert, Adriaen Mert, Peeter Baets en Bartholomeus De Punder) met Uijterhoeven Andreas.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Meert Adrianus, (°) Rijmenam 31.12.1636 (g. Gerardus Fransch en Maria Backers),

    

Meert Maria, (°) Keerbergen 12.09.1638 (g. Philippus Meert en Maria Van den Brande),

    

Meert Antonius, (°) Keerbergen 17.01.1640 (g. Andreas Frans n. Joannes Uyterhoeven en Catharina Meerte),

    

Meert Joannes, (°) Keerbergen 14.10.1642 (g. Joannes Cleynhens en Maria Van Rommelen),

    

(De) Meert Elisabeth, (°) Keerbergen 26.05.1645 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Meert), x Rijmenam 09.02.1668 (g. Joannes De Breker en ... Meert) met Claes Michael, (°) Rijmenam 18.11.1640 (g. Michael Luytens en Johanna Van Langendonck),

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Meert Gerardus.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joannes, (°) Rijmenam 20.11.1669 (g. Petrus De Becker en Elisabeth De Meert),

     Claes Petrus, (°) Rijmenam 29.06.1671 (g. Petrus Claes en Maria Van Aken),

     Claes Adrianus, (°) Rijmenam 04.10.1673 (g. Adrianus De Meert en Maria Claes),
     Claes Petronella, (°) Keerbergen 08.12.1676 (g. Meert Henricus en Van Aken Petronella),

     Claes Barbara, (°) Keerbergen 09.10.1678 (g. Rutten Martinus en Meert Barbara),

     Claes Anna, (°) Keerbergen 22.12.1680 (g. Verlinden Petrus en Claes Anna),

 

Meert Henricus, (°) Mechelen St.-Pieter 25.05.1647 (g. Henricus De Visscher en Jacoba Leemans), geen borg, x (niet R, Bon, Mech, ) met Storms Anna,

     Uit dit huwelijk:

     De Meert Elisabeth, (°) Rijmenam 08.08.1667 (g. Nicolaus Storms en Elisabeth De Preter), 

    

Meert Barbara, (°) Keerbergen 30.01.1650 (g. Petrus De Becker en Barbara De Roeck), x Werchter 07.07.1671 (g. Mr Thijs Joannes chirurgus en Rix Joannes) met Van Nuffelen David, (°) Haacht 14.07.1641, deze x 1 Haacht 20.02.1664 met Verlinden Elisabeth, (°) Haacht 23.09.1630, + Haacht 05.03.1671, 

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffel Anna, (°) Haacht 14.12.1664,

     Van Nuffel Petrus, (°) Haacht 15.07.1666,

     Van Nuffel Joanna, (°) Haacht 12.01.1670,  

     2. Van Nuffelen Maria, (°) Werchter 19.04.1672 (g. Vander Veken Adrianus en Fijn Catharina n. Smets Maria),

     Van Nuffelen Joannes, (°) Werchter 02.02.1675 (g. Van Aertvinck Joannes en Meertens Anna), 

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 12.06.1676 (g. Van Woonsel Adrianus en Claes Catharina), 

     Van Uffelen Henricus, (°) Werchter 17.01.1678 (g. Holemans Henricus en Vertennen Margareta),

 

2. Anna Meert(ens), XII (M3331), onwettig (°) Keerbergen ...12.1652 (g. Martinus Verstraten en Anna Cornelis),

    

Meert Martinus, (°) Rijmenam 29.09.1661 (g. Martinus Mert en Catharina Preters),

    

3. Uijterhoeven Petrus, (°) Bonheiden 22.03.1675 (g. Petrus Uijterhoeven en Anna Van Langendonck).

 

 

 

XII - Wauters Joannes (S3174), (°) Heist 02.06.1654 (g. Joannes Van Deuren en Maria De Ryck), x 1 (niet Heist, P, Beer, S, ) met De Preter alias Peeters alias De Peutter Catharina (S3175), (°) Beerzel 18.01.1650 (g. Goossens Daniel en Haseberch Catharina).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wauters Joannes .

 

Uit dit huwelijk:

 

Wauters Anna, (°) Heist 29.02.1680 (g. Jacobus Lambrechts en Anna Ceulemans), moeder De Peutter,

 

Wauters Petrus, (°) Heist 29.02.1680 (g. Petrus Verhaeghen en Magdalena Van Nooten), moeder De Peutter,

 

Wauters Anna, (°) Heist 01.10.1681 (g. Petrus De Preter en Anna Lambrechts), moeder De Peutter,

 

Wouters Maria, (°) Heist 08.11.1683 (g. Maria De Rijck), moeder De Preter;

 

Wauters Joanna, (°) Heist 22.02.1686 (g. Joannes De Preter en Catharina Docx), moeder Peeters,

 

Wauters Petronella, XI (S1587), (°) Heist 22.02.1686 (g. Joannes Naghels en Catharina De Sweert), moeder Peeters,

 

Wauters Adriana, (°) Heist 24.12.1690 (g. Gommarus Wouters en Adriana Wouters), moeder Peeters.

 

 

 

XII - Nagels Jan (S3114), (°) Putte 20.01.1650 (g. Joannes Naegels en Barbara Vervloet), x Beerzel 29.06.1679 (g. Serneels Nicolaus en Swiggers Adrianus) met De Preter Elisabeth (S3115), (°) Beerzel 10.09.1654 (g. Van Rillaer Hubertus en De Pretere Elisabeth), + Beerzel 15.11.1687.

 

Uit dit huwelijk:

 

Nagels Maria, XI (S1557), (°) Beerzel 12.02.1681 (g. Nagels Guilielmus en Serneels Maria),

 

Nagels Adrianus, (°) Beerzel 24.02.1683 (g. Nagels Joannes en Callarts Adriana), + Beerzel 15.11.1687,

 

Nagels Nicolaus, (°) Beerzel 21.10.1685 (g. Serneels Nicolaus en Naets Catharina), + Beerzel 11.11.1691,

 

Nagels Joanna, (°) Beerzel 01.11.1687 (g. Swiggers Joannes en Callaerts Adriana),

 

Nagels Anna, (°) Beerzel 01.11.1687 (g. Buys Gisbertus (onderpastoor) n. Van Houtven Anna), x Putte 13.02.1714 met Egidius Verhaegen, wellicht x 2 Putte 09.05.1706 met Ceulemans Adrianus/Andreas,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, Beer, Heist,

     Verhaegen Joannes, (°) Putte 07.08.1715,

     Verhaegen Catharina, (°) Putte 09.10.1716,

     Verhaegen Petrus, (°) Putte 28.07.1719,

     Verhaegen Anna Theresia, (°) Putte 28.07.1719,

     Verhaegen Adrianus, (°) Putte 17.11.1722.

 


 

IX - XI - De Preter Maria (N281 + S1567), (°) Keerbergen 27.03.1665 (g. Arnoldus Van der Strepen en Maria Vranckx), + Keerbergen 20.07.1736, x Keerbergen 03.09.1692 (g. Willem Van den Eynde en Jacob De Preter) met Cornelis Michael (N280 + S1566), (°) Keerbergen  20.07.1661, + Keerbergen 25.01.1734.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Cornelis Michael .

 

Uit dit huwelijk:

 

Cornelis Adriaan, VIII (N140), (°) Keerbergen 15.07.1693 (g. Adrianus De Preter en Appolonia Van der Roost),

 

Cornelis Maria, (°) Keerbergen 16.10.1695 (g. Petrus Van den Eynde en Maria Van Emmelen), x 1 Keerbergen 07.02.1723 (g. Adriaen en Peter Cornelis) met Robertus Jacobs, + Rijmenam 31.08.1724, x 2 Keerbergen 05.02.1726 (g. Jan en Henric Cornelis) met Holemans Joannes,  geboren op 28-09-1700 te Werchter,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cornelis Michael, (°) Rijmenam 24.01.1724 (g. Michael Cornelis en Francisca Van Elst),

     2. geen fii te K, S,

 

Cornelis Petrus, (°) Keerbergen 22.02.1697 (g. Petrus Boets en Joanna Van den Eynde), + Keerbergen 09.12.1771, x Keerbergen 19.12.1727 (g. Jacob Swiggers en Cornelius Frans - 3 de gr.) met Frans Joanna (Maria), + Keerbergen 01.01.1733, x 2 Rijmenam 16.03.1733 (g. Hendrik Janssens en Joannes Janssens) met Wauters Anna, + Keerbergen 17.12.1763,

     Uit dit huwelijk:

     2. Cornelis Elisabeth, (°) Keerbergen 22.12.1733 (g. Jacobus Swiggers en Elisabeth Wauters),

     Cornelis Joannes Franciscus, (°) Keerbergen 24.07.1736 (g. Jan Wauters en Francisca Cornelis),

     Cornelis Anna Catharina, (°) Keerbergen 28.02.1739 (g. Petrus Wauters en Catharina Dijck),

     Cornelis Joannes Franciscus, (°) Keerbergen 13.11.1745 (g. Jan Swiggers en Anna Ceuppens),

 

Cornelis Jan, (°) Keerbergen 11.08.1698 (g. Joannes Verlinden en Joanna Buellens),

 

Cornelis Joanna, (°) Keerbergen 31.01.1700 (g. Jacobus De Preter en Joanna Frans), + Keerbergen 24.04.1767, x Keerbergen 15.07.1734 (g. Simon Van Rillaer en Jan Cornelis) met Joannes Van Rillaer,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K,  R, S, O, P, W, H,

     Van Rillaer Maria Francisca, (°) Keerbergen 20.09.1734 (g. Franciscus Van Rillaer en Maria De Preter),

     Van Rillaer Simon, (°) Keerbergen 21.07.1737 (g. Simon Van Rillaer en Francisca Cornelis),

 

Cornelis Egidius, (°) Keerbergen 19.05.1701 (g. Egidius Van Horick en Maria Van den Ende),

 

Cornelis Francisca, X (S783), (°) Keerbergen 12.11.1706 (g. Martinus Frans en Francisca Van Roost).

 

 

 

X - De Preter Joannes (S922), (°) Keerbergen 28.02.1661 (g. Joannes Ven en Barbara Van Ooten), x 1 Keerbergen 12.02.1686 (g. Jan Van Dessel, Jan Van Adorp, Christiaen Swiggers en Jan Swiggers) met Van Adorp Petronella (S923), (°) Keerbergen 06.10.1652 (g. Petrus De Grove en Francisca Van Dessel), + Keerbergen 29.10.1687, x 2 Keerbergen 25.11.1688 (g. Simon Van der Roost en Christiaen Janssens) met Van Ooten (Nooten) Elisabeth (fa. Jan en Mayken Daems).

 

Not. Swiggers 19/17.03.1711: Anna De Preter (echtg. Jan Thijs) cedeert aan haar vader Jan De Preter (echtg. 2 Lisbet Van Ooten) een huisje op 1 dagmaal Lammersveld (Zeept) te Keerbergen.

Uit dit huwelijk:

 

1. De Preter Anna, (°) Keerbergen 20.11.1686 (g. Joannes Joostens en Anna Van Rillaer),

 

De Preter Anna, IX (S461), (°) Keerbergen 12.10.1687 (g. Chrillianus Janssens en Anna Bols),

 

2. De Preter Catharina, (°) Keerbergen 05.07.1689 (g. Joannes Borremans loco Joannes Van Adorp en Catharina Van Loock),

 

De Preter Maria, (°) Keerbergen 03.08.1691 (g. Cornelius Daems en Maria Haverhals), x 1 Keerbergen 05.12.1725 (g. Adriaen De Preter en Henric Wouters) met Wouters Henricus,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R, P, W,

     Wouters Joannes Franciscus, (°) Keerbergen 04.11.1726 (g. Joannes De Pauwe en Elisabeth Van Ooten),

     Wauters Elisabeth, (°) Keerbergen 01.01.1728 (g. Cornelius De Pauw en Elisabeth De Preter),

 

De Preter Adriaen, (°) Keerbergen 06.11.1695 (g. Adrianus De Preter en Anna Van Ooten),

 

De Preter Jan, (°) Keerbergen 11.05.1698 (g. Joannes Van Huyck en Maria De Vocht),

 

De Preter Cornelius, (°) Keerbergen 22.06.1702 (g. Cornelius Galot en Joanna Van Balen),

 

De Preter Renerus, (°) Keerbergen 05.10.1707 (g. Renerius Van Huyck en Maria De Preter), + Keerbergen 13.08.1771, x Keerbergen 08.07.1738 (g. Jan De Preter en Michiel Coremans) met Coremans Catharina, x 2 Werchter 23.12.1757 met Van Eyken Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, P, H, S, W, Bet,

     De Preter Henricus, (°) Keerbergen 22.09.1742 (g. Henricus Coremans en Maria Joostens),

 

 

 

X - Janssens (Jansis) Christianus (S582), (°) Rijmenam 07.02.1644 (g. Christianus Goijvaerts en Maria De Roeck), + Keerbergen 05.11.1710, x 1 Rijmenam 21.11.1666 (g. Joannes Janssens en Petrus De Lauwer) met Janssens Anna, x 2 Keerbergen 15.02.1685 (g. Willem Guens, Egidius Van Horick en Petrus Opdebeeck) met De Preter Joanna (S583), (°) Keerbergen 12.03.1663 (g. Joannes Van Ooten en Joanna Bos).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Janssens Maria, (°) Rijmenam 19.08.1667 (g. Martinus Janssens en Maria Janssens),

 

Janssens Catharina, (°) Rijmenam 19.04.1669 (g. Nicolaes Rumoldi filius en Catharina Janssens),

 

Janssens Joannes, (°) Rijmenam 24.02.1671 (g. Joannes Janssens en Anna De Lauwer),

 

Janssens Bartholomeus, (°) Rijmenam 12.03.1673 (g. Bartholomeus De Punder en Margareta Segers),

 

Janssens Joanna, (°) Rijmenam 08.08.1675 (g. Joannes Jansens en Joanna Camps),

 

Janssens Petronella, (°) Rijmenam 13.10.1677 (g. Petrus Van der Vliet en Barbara Vinx),

 

Janssens Michael, (°) Rijmenam 14.07.1680 (g. Joannes Van Eest nomine Michael Van Hont en Adriana Cornelis),

 

2. Janssens Maria, (°) Keerbergen 06.12.1685 (g. Egidius Van Horick en Maria De Preter), x Keerbergen 12.08.1718 (g. Michiel Cornelis en Andreas Smollekens) met Rumoldus Wilms,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R,

     Wilms Maria, (°) Keerbergen 11.07.1719 (g. Adrianus Jansens en Maria De Preter),

     Wilms Joanna, (°) Keerbergen 01.01.1725 (g. Joannes Jansens en Joanna Jansens),

     Wilms Anna, (°) Keerbergen 01.11.1726 (g. Petrus Sceppers en Anna De Hont),

 

Janssens Joanna, IX (S291), (°) Keerbergen 19.06.1687 (g. Joannes De Preter en Maria Haverals nomine Maria De Becker),

 

Janssens Joannes, (°) Keerbergen 31.01.1690 (g. Joannes Swiggers en Barbara De Preter), x  Keerbergen 15.06.1727 (g. Jan Van Horick en Gillis Theys) met Petronella De Groeve,

     Uit dit huwelijk:

     Janssens Joannes, (°) Rijmenam 16.07.1727 (g. Joannes Keulemans en Maria De Grove),

     Janssens Andreas, (°) Rijmenam 18.02.1729 (g. Andreas Janssens en Joanna Geens), + Rijmenam 04.02.1739,

     Janssens Anna, (°) Rijmenam 17.01.1732 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna De Grove),

     Janssens Joanna, (°) Rijmenam 20.12.1734 (g. Joannes Van Hove en Joanna Verreth),

     Janssens Elisabeth, (°) Rijmenam 04.10.1736 (g. Joannes Geens en Elisabeth Janssens), + Rijmenam 23.10.1736,

     Janssens Petrus, (°) Rijmenam 08.02.1738 (g. Petrus Janssens en Catharina Verreth) + Rijmenam 11.01.1739,

 

Janssens Adrianus, (°) Keerbergen 12.01.1693 (g. Adrianus en Catharina De Preter),

 

Janssens Magdalena, (°) Keerbergen 22.07.1695 (g. Jacobus De Preter en Anna De Backer), + Keerbergen 07.03.1696,

 

Janssens Anthonius, (°) Keerbergen 17.01.1698 (g. Anthonius Sceppers en Elisabeth Van Nooten), + Keerbergen 17.04.1702.

 

 

 

X - Lens Joannes (N666), (°) O.L.V.Waver 27.01.1661 (g. Joannes Ceulemans en Maria Verbeeck), x O.L.V.Waver 29.10.1694 (g. Nicolaus Geluijkens en Petronella Beeckmans) met  De Preter (Peuter) Barbara (N667), (°) Keerbergen 28.10.1664 (g. Guilielmus De Decker en Maria Van Emmelen).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lens Michael, (°) O.L.V.Waver 15.07.1695 (g. Michael Lens en Anna Lens),

 

Lens Catharina, IX (N333), (°) O.L.V.Waver 10.09.1697 (g. Franciscus Lens en Catharina Verkammen),

 

Lens Anna, (°) O.L.V.Waver 25.07.1699 (g. Petrus Op de Beeck en Anna Baets),

 

Lens Joannes, (°) O.L.V.Waver 17.11.1701 (g. Joannes Van Hoerenbeeck en Joanna Lens),

 

Lens Franciscus, (°) O.L.V.Waver 09.10.1705 (g. Franciscus Verschoeren en Catharina Bosmans).

 


 

IX - Preter Anna (S461), (°) Keerbergen 12.10.1687 (g. Chrillianus Janssens en Anna Bols), x Rijmenam 15.11.1710 (g. Joannes De Preter en Michael Van Winsele) met Thys Jan (S460), (°) Putte 23.08.1689, + Keerbergen 13.02.1761, deze x 2 Rijmenam 01.07.1745 met Frans Maria.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Thys Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Thys Maria, (°) Keerbergen 30.07.1711 (g. Nicolaus De Preter en Maria Van der Plas), x Keerbergen 30.01.1731 (g. Peter Van den Brande en Jan Tijs) met Adriaen Van den Brande,

     Uit dit huwelijk: geen fii te K, R, H, S, P,

     Van den Brande Joannes, (°) Putte 18.10.1731,

     Van den Brande Maria Catharina, (°) Putte 25.08.1733,

     Van den Brande Joannes Baptista, (°) Putte 28.02.1736,

     Van den Brande Franciscus, (°) Putte 07.07.1738,

     Van den Brande Adrianus, (°) Putte 11.02.1740,

     Van den Brande Maria Elisabeth, (°) Putte 17.07.1742,

     Van den Brande Anna Francisca, (°) Putte 02.10.1744,

 

Thys Catharina, (°) Keerbergen 11.03.1713 (g. Cath. De Lafrada in loco Cath. Thys en Joannes De Preter),

 

Thys Arnoldus, (°) Keerbergen 11.02.1715 (g. Petrus Robbens en Anna Van Rillart), x Keerbergen 01.10.1739 (g. Jan Thijs en Jan Imberechs) met Gidts Catharina, geen fii te K, R, H, S, P, W, B, Heist, Bon, Ber, O, SKW,

 

Thys Maria, (°) Keerbergen 07.05.1717 (g. Joannes De Preter en Maria De Preter),

 

Thys Petronella, (°) Keerbergen 16.07.1719 (g. Joannes Van Adorp en Barbara De Groef),

 

Thys Petronella, (°) Keerbergen 20.10.1720 (g. Adrianus De Preter en Maria De Preter),

 

Thys Gerardus, (°) Keerbergen 07.10.1723 (g. Gerardus De Preter en Elisabeth Suys),

 

Thys Anna, (°) Keerbergen 13.12.1725 (g. Guilielmus Van Adorp en Anna Van Langendonck),

 

Thys Jan Baptist, VIII (S230), (°) Keerbergen 23.11.1728 (g. Jan Baptist Clynhens en Elisabeth De Preter).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom