Voorouderlijst De Meutter Cornelius                      

 

Moortel Van (den), (van) de Moortel(e), -elle, Van de Mortel(le), -eele, -elle, Van (de) Moorter, Van der Moortere, Van (den) Mooter, (van) De Mooter, Van de(n) Meut(t)er, De Moortele, De Moorter, De Mo(o)ter, De Meut(t)er, De Meutre, Meute, Vermoortel(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Moorter, Moortel: drassige grond.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - De Meutter- Vande Meuttere Cornelius (S4590 + N6326), ca. 1550, x met Maria Vercalsteren (S4591 + N6326).

 

Wer1847 fo 86v: 7 sep 1594
Anthonis Mertens x Marie Holemans verkopen huis en hof met schuur en stallen en toebehoorten groot drij dm ‎(erfgen Peeter Geens)‎ item noch een bempt geheeten den Luijsterbosch, nog drij dm land etc aan Cornelis Vanden Muttere x Marie Vercalsteren.
SAL 6340/ B: bedezetting Werchter 1597
98. Cornelis Vandemeuttere heeft huis & hof groot mette lande ende bempt drij bunderen, een half dm, ende hout in hueringe seven dm bempt, een peert drij koijen.
 

WRT1847 fo 1v: anno 1600:
Cornelis De Meuttere heeft bekent op alle sijne have en erve schuldig te zijn de cappelle van onze lieve vrouwe in de Basdoncken tot Tremelo drije rinsgulden erfelijck ter quitinge eener rente eertyts is bekent geweest bij Hendrick Hoelemans tot behoef van wijlen Hendrick Leerse ende zijne huijsvrouwe ende naer aflijvigheijt des voors Leersen gedevolveert op Janne Van Aerschot x Elisabeth Leerse dd 15 jul 1532 voor schepenen van Loven, welcke voors rente Janne Van Aerschot x Elisabeth Leerse gemaeckt bij testamente en uijtersten wille dd 15 mei 1579 der voors cappele in den Basdonck ende bij den voors Cornelis De Meuttere dijen volgende oock belooft te betaelen als gecocht hebbende sekere goeden Jan wijlen Hoelemans dd 21 mrt 1600 voor schepenen van Werchter ende heeft gestelt een onderpande eenen bempde gelegen onder Werchter op Tremelo geheeten Luijsterberg regt derfgen Willem Van Hove, Peeter Van IJsel.
WRT1848 fo 75v: 13 mei 1608:
Jan Van Hove Henricsone ‎(?)‎ met procuratie van Aerdt Van Hove en Cathlijn Van Hove Jansdochter begijnken in Mechelen verkoopt aan Cornelis Van Moortere x Jenneken Holemans drij dm broeckbempt int Wytbroeck
.. 

 

Uit de onderstaande akte (met dank aan Paul Peeters) blijkt dat Cornelius De Meutter/Van de Meuttere (x Maria Vercalsteren), vrijwel zeker nog een zoon Petrus had, die inwoner van Werchter was en huwde met Adriana (De) Vos. Deze Adriana (Adriaenken) was later blijkbaar doophefster van Anna Barbara Vermijlen, gedoopt 30.05.1622 als dochter van Egidius en Maria Meutters/Van de Mortel. Deze Maria is dus een zuster van Petrus. In de randvermelding staat dat de rente, waarvan sprake in de akte, werd afgekweten door Joannes Van Aerschot. Deze laatste was gehuwd met Catharina De Meutter, eveneens een zuster van Petrus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7888, folio 548v., akte dd. 1 juni 1615.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Peeter Meurters sone wijlen Cornelis ende Adriaenken Vos, sijne huysvrouwe, woonende te Werchteren, per monitionem hebben opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse een huys metter schuere, voirhoff ende alle andere sijne toebehoorten, ghelijck de selve goeden geleghen sijn binnen Werchteren op Tremelo, regenooten derffgenaemen Henricx Gheens ter eenre, Aert Calstermans ter iie., sheeren straete ter derdere ende Catharina Meurtens ter vierdere sijden, item alnoch een boender oft vijff dachmaelen beempts ombegrepen der juster maeten, alsoo tselve gelegen is onder Tremelo, gheheeten den Lastenborch, regenooten sheeren straete ter eenre, derffgenaemen Gregoris Otten ter iie. ende die leygrecht ter iiie. ende iiiie. sijden, item alnoch een halff boender lanths, gheleghen onder Schriecke, reg(enoo)ten Anna Wans ter eenre, Peeter Peeters ter iie., Librecht Van Essche ter iiie. ende Baptista Van Baelen ter iiiie. sijden, belast wesende die voorschreven goeden int gheheel met een rente van acht rinsguldens erffel(ijck) aen Joos Holemans oft sijne erffgenaemen ende noch met ii stuyvers heeren chijns indyen bevonden wordde de selve goeden daer belast te sijn, exp(osito) ende jo(ncker) Franchois Vanden Tymple ende Peeter Verschout als curateurs oft momboirs vanden armen vondelinghen binnen deser stadt Loven inden naem ende tot behoeff der selver arme vondelinghen, daerinne behoirlijcken ghegoet ende gheerft sijnde per monitionem reddiderunt opten last ende commere voors(chreven) terminis, debitis et consuetis persolvendis ende voorts meer op neghen carolusguldens te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, ende xv gelijcke stuyvers, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden iersten juny te betaelen ende inder stadt wissele van Loven, los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien, oock van(de) xe., xxe., ce., mindere ende meerdere penninghen, te leveren tot behoeff als boven, erffel(ijck) in toecomenden tijden, telcken termijn als schult met rechte verwonnen, iure et satis die voorschreven ghehuysschen opdraegeren indivisim obligan(do) et submitten(do) et waras ut sup(ra), gheloevende daerenboven die voorghenoem(de) gehuysschen indivisim et insolidum de voorschreven rente alle jaere ten tijde ende termijn voorschreven wel ende loffel(ijck) te betaelen ende inder stadts wissele van Loven, los ende vrij tot behoeff als boven, te leveren, telcken termijn als verreycte schult, daer voor respective midts desen verbindende ende submitteren(de) hunlieder respective persoonen ende ende (!) alle hunne goeden, ruerende ende onruerende, p(rese)nt ende toecomende, met conditien dat die voorschreven gehuysschen de selve rente sullen moghen lossen ende quyten tallen tijden alst hun ghelieven sal teender reyse, te weeten elcken gulden erffel(ijck) daeraff met sesthien gelijcke guldens ende met volle rente, coram Duffle, Lievens, junii prima, anno 1615.

            In de marge.

Die affquytinghe vande rente van ix rinsgul(dens) xv stuyvers erffel(ijck) bij Janne van Aerschot ghequeten aende curateurs oft momboirs vondelinghen der stadt van Loven ghedaen, is ghepasseert voor schepenen van Loven, gedaen opden iiiien. july 1626 in hac camera et sic vacat.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Meutter Maria, XII (S2295 + N3163), ca. 1580,

 

De Meutter Catharina, ca. 1590, x met Joannes Van Aerschot,

Rente van 17 gl 12 st voor Jan Cornelis Gillissone x Beijcken Bullens van Jan Van Aerschot Jansone ende Cathelijne Van Neutere ‎(zijn moeder), voor leenhof  heeft gederft haar tochte ten profijte van haer voors sone, heeft ontvangen uit handen van Jan Cornelis Gillissone x Beijken Buelens de som van 282 gl.

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Joannes, x met Elisabeth Van Tongelen, gezin daar,

     Van Aerschot Maria, () Werchter 07.01.1621 (g. Van Esche Wilhelmus en Meutters Maria), x 1 met Jacobus Diericx,

     x 2 Werchter 24.02.1653 (g. Mag Van Tongelen Arnoldus en De Wijngaerde Wilhelmus) met met Joannes Van Houtvin, gezin daar,

     Van Aerschot Anna, () Werchter 21.11.1624 (g. Van Lantrop Joannes en Vermijlen Anna fa Henricus).,

 

De Meutter Petrus, x met Adriana Vos.

 


 

XII - Vermijlen Egidius (S2294 + N3162), ca. 1560, woonden minstens tijdelijk in  'Park', x met Meutters - Van de Mortel Maria (S2295  + N3163).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermijlen Egidius.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermijlen Barbara, XI (S1147),

 

Vermijlen Libertus,

 

Vermijlen Adrianus,

 

Vermijlen Maria,

 

Vermijlen Joannes, x ca 1640 (niet W, ) met Van Tongelen Adriana,     

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Matheus, () Werchter 11.11.1640 (g. Claes Joannes en Matthijs Elisabeth),

     Vermijlen Petrus, () Werchter 20.11.1641 (g. Van Tongelen Petrus en Vermijlen Barbara,

     Vermijlen Adriana, () Werchter 19.03.1643 (g. Vermijlen Libertus en Paeps Adriana),

     Vermijlen Barbara, () Werchter 06.12.1646 (g. De Coster Joannes n. Van Bael Christianus en Willems Barbara),

     Vermijlen Catharina, () Werchter 06.01.1646 (g. Wauters Petrus en Van Bresen Catharina).

 

Vermijlen Lambertus,

 

Vermijlen Catharina, XI (N1581), () Werchter 19.05.1619 (g. Vermijlen Henricus en Rogmans Catharina),

 

Vermijlen Anna Barbara, Betekom op weg naar Park, () Werchter 30.05.1622 (g. Jennes Joannes, De Vosch Adriana en Ingels Anna), x Werchter 04.10.1643 (g. Vermijlen Egidius en Bostraten Petrus) met Nijs Antonius, () Betekom 22.01.1620 (g. Antonius Goris alias Bruers en Johanna Goris alias Bruers),

     Uit dit huwelijk:

     Nijs Adrianus, () Werchter 13.09.1644 (g. Nijs Petrus en Vermijlen Adriana),

     Nijs Barbara, () Werchter 27.10.1647 (g. Nijs Joannes en Vermijlen Barbara),

     Nijs Antonius, () Werchter 15.09.1650 (g. Van Tongelen Petrus n. Lauwens Martinus en Briers Barbara),

     Nijs Arnoldus, () Werchter 05.11.1653 (g. Nijs Arnoldus en Vermijlen Barbara n. Nijs Anna),

     Nijs Maria, () Werchter 24.03.1657 (g. De Worteleere Guilielmus en De Cock Maria),

 

Vermijlen Petrus, () Werchter 27.03.1627 (g. Vermijlen Petrus en Goris Elijsabeth).


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom