Voorouderlijst De Keersmaker Peeter

 

Keersmae(c)ker De, De Keersma(c)ker, -makers, (de) Keersema(e)ker, De Keirsma(e)ker, De Kersmaeker, -macker, Keersem(a)ekers, Keersmae(c)kers, Keersma(c)kers, Kersemaekers, Kerssemakers, Kersema(e)kers, Kersema(e)kers, Kersmackers, Keirsma(e)(c)kers, Keerssemeeckers, Keesmekers, -meckers, Keesemae(c)ker, Kaarsemaker,  Kars(se)makers

Beroepsnaam van de kaarsengieter.

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

 

XIV - De Keersmaker Peeter - Pieter (S13132), x Mechelen St.-Rom 08.01.1576 (g...) met De Vos - Svos Lincken (S13133).

    

Uit dit huwelijk:

 

De Keersmaeker - Kerssmakers Catharina - Cathlijn, x Mechelen St.- Rom 12.06.1604 (g. penitencier en pastoor van St.-Niklaas Brussel) met Keijnens - Keynens Jacques - Jacus,

i

Ik verwijs naar (met dank aan Paul Peeters) Jacobus Keynens en Catharina De Keersmaecker, inwoners en poorters van Mechelen, kopen van de familie Van Triest goederen onder Bonheiden voor de niet onaardige som van 3031 guldens en 15 stuivers. De twee bijgevoegde procuraties om de goederen te mogen verkopen, zijn misschien nog interessanter, vermits de familie Van Triest daar verder wordt toegelicht. Ik kan evenwel geen verbinding maken met de familie Triest op de volgende link : http://home.scarlet.be/marcel.vervloet/Triest.htm.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7523, folio 76v., akte dd. 7 november 1634.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven naerbes(chreven) gestaen m(eeste)r Merten Van(den) Zijpe om t' gene naerbes(chreven) staet te doen, volcomentlijck gemachticht sijnde met twee onwederoepel(ijcke) procura(ti)en, hem gegeven bij Catharina Van Triest weduwe wijlen Jan Suetens, geassisteert van een(en) vrempen momboir, en(de) Adriaen Van Triest ende consorten, in(de) selve procuratien naerder v(er)melt, d' eerste gepasseert voor commoingm(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt der stadt van Mechelen opden xviiien. dach der maendt van julio anno 1634, ondert(eeckent) De Pottere, en(de) de tweede bij de voors(chreve) comp(aran)ten en(de) consti(tuan)ten aen(den) voors(chreven) geconstit(ueer)den gegeven voorden not(ari)s Livin(us) Gheys en(de) sekere getuygen opden negensten dach octobris a(nn)o 1634 voors(chreven), beyde alhier gesien en(de) gebleken en(de) waervan de teneuren der selver hier naer sullen worden geinsereert, et subscribantur, bij manisse heeft opgedraeghen met behoorlijcke v(er)thijdenisse, eerst sekere hoffstede mette huysinghe daerop staende, gronde en(de) sijne toebehoorten, groot t' saemen vijff boenderen der maeten onbegrepen, geleghen onder Boenheyde op Sellaer, in dese naervolgen(de) parcheelen, te weten t' huys en(de) hoff, daerinne begrepen een stuckxken landts tusschen de straete ter ie., den heer Snoy ter iie., d' erfgen(aemen) van Wouter Van Rijckenroede ter iiie. en(de) de voors(chreve) consti(tuan)ten ter iiiie. sijden, item een stuck landts, gen(oemp)t het Boeckweyveldt tusschen de Bosveldtstraete ter ie., den heere Snoy ter iie., de voors(chreve) consti(tuan)ten ter iiie. en(de) d' erfgen(aemen) Rijckenroede ter iiiie. sijden, item een stuck landts, gen(oemp)t het Groot Veldt, tusschen de Bosveldtstraete ter ie., t' clooster van Blijenberghe ter iie., den heere Snoy ter iiie. en(de) d' erfgen(aemen) Rijckenroede ter iiiie. sijden, item noch een stuck bempdts tusschen de Voort aldaer ter ie., t' clooster van Blijenberghe ter iie., den heer Snoy ter iiie. en(de) den dijck ter iiiie. sijden, expos(ito) impos(itus) est Ph(i)l(ip)s Hollandts in(den) naem en(de) tot behoeff van Jacques Keynens en(de) Catharina De Keersmaeckere, gehuysschen, inwoonderen der stadt van Mechelen, per mo(nitionem) et satis ob(ligando), etc(eter)a, in forma, et waras t' voors(chreven) huys en(de) hoff mette voors(chreve) partijen t' saemen op tweeentwintich guldens t' siaers aen m(eeste)r Jan Verhaeghen als d' actie hebbende van Rombout Smets Peeterssone, item op twee schellingen, neghen mijten Brabants, vijftien pen(ningen) Lovens, vier hoenderen, vier stuyvers, tweeentwintich mijten aen(den) Cauwenclooster, welcke voors(chreve) rente mette chijnsen de coopers nemen t' hennen laste sonder meer, dyes sullen de vercooperen de lasten aff doen tot Kersmisse anno 1633, ende dit om en(de) voor de somme van drije duysent eenendertich guldens xv st(uyvers) eens, die de voors(chreve) consti(tuan)ten bekenden ontfanghen te hebben volgen(de) den inhoudt der voors(chreve) procuratie, den voors(chreven) cooperen voorsulcx van(de) voors(chreve) cooppenninghen quyten(de), promitt(entes) nullatenus alloqui sed semper satis et waras erga quoscumque, ob(ligando), etc(eter)a, in forma, coram Borchgraeff, Stockmans, novembris viia., 1634.

            Teneur der procuratien, hier voor v(er)melt.

Wij commoingm(eeste)ren, schepen(en) en(de) raedt van(de) stadt van Mechelen, allen den genen die dese l(ette)ren sullen sien oft hooren lesen, saluyt, met kennise der waerheydt doen te weten dat voor ons gecomen en(de) gecompareert sijn Cath(arin)e Van Triest weduwe wijlen Jan Zuetens, geassisteert van een(en) vremden momboir, haer bij notario ten desen v(er)leent, en(de) Adriaen Van Triest met Sebastiaen Zuetens, beyde als momboir over de seven minderjaerighe kinderen van(den) voorn(oemden) wijlen Jan Suetens, daer moeder aff is de voorn(oemde) Catharine, item Geertruyt Van Triest weduwe wijlen Adriaens Van Kiel, oock geassisteert met een(en) vremden momboir, haer bij mij notario ten desen v(er)leent, ende) Balthazar Van Wauwere als momboir, tot deser acte alleen gestelt bij de heeren weesm(eeste)ren deser stadt over der voornoemde Geertruydt vier minderjaerighe kinderen, daer vaeder aff was den voorn(oemden) Adriaen, item Jaecquemijne Van Triest met Jaecques V(er)hulst, haeren man en(de) momboir, die haer assisteerde, item Matthijs Van Triest, item Gommaer Van Dijck metten voorn(oemden) Adriaen Van Triest als wettighe momboiren en(de) in(den) naem van(de) drije minderjaerighe kinderen van wijlen Michael Van Triest , daer moeder aff was Johanna Van Dijcke, item den voorn(oemden) Adriaen Van Triest voor hem selven en(de) Johanna Van Loo, haeren man Triest met Peeter Van Loo, haeren man en(de) momboir, die haer totten naervolgenden behoorlijck authoriseeerde, noch alle de voors(chreve) heurlieder selve en(de) t' saemen in(den) naem van Magdaleene Van Triest en(de) van Adriaen Peeters, haeren man, heurlieder sustere en(de) swaegher respective, over de welcke sijlieden hun ten desen sterckmaeckten, alle kinderen ende kindtskinderen van wijlen Gielis Van Triest en(de) Adriaen Van Bouckele, wettighe gehuysschen als sij leeffden, alle de voorn(oemde) momboiren totten naervolgen(de) int regard van(de) voors(chreve) minderjaerighe behoorlijck geauthoriseert wesende en(de) consent hebbende van(de) heeren weesm(eeste)ren deser stadt bij appostille op req(ues)te gestelt in date den xen. der voorleder maendt van maio, ondert(eeckent) R. Van(den) Venne, ons gethoont, en(de) hebben geconstitueert en(de) machtich gemaeckt onwederoepelijck mits desen ... [n.v.] omme te gaen en(de) te compareren voor meyer en(de) schepen(en) van Boenheyde en(de) allomme elders daert van noode wesen sal en(de) aldaer op te draeghen, te transporteren en(de) over te gevene aen ... [n.v.], eerst een huys en(de) hoff, groot een boender, daerinne begrepen een stucxken landts, geleghen onder Boenheyde op Zellaer tusschen de straete ter ie., den heere Snoy erffve ter iie., d' erffgen(aemen) van Wouter Van Rijckenroede ter iiie. en(de) het naerbes(chreven) stuck landts ter iiiie. sijden, t' selve huys en(de) hoff, gronde en(de) toebehoorten mette naervolgede parthijen geleghen onder Boenheyde, item een stuck landts, gen(oem)t het Boeck[wey]veldt, groot vijff dachwant, tusschen de Bosveltstraete ter ie., mijn heer Snoy erffve ter iie., de voors(chreve) hoffstede ter iiie. en(de) d' erfgen(aemen) Van Rijckenroede ter iiiie. sijden, item een stuck landts, gen(oem)t het Groot Veldt, groot twee boenderen, tusschen de Bosvelt straete ter ie., het clooster van Blijenberghe erffve ter iie. en(de) des voors(chreven) heer Snoy erfve ter iiiie. sijden, ende ten lesten een stuck bempdts, groot een derdendeel van een bunder, tusschen de Voort aldaer ter ie., des voors(chreven) cloosters van Blijenberghe erffve ter andere, des voornoemde heer Snoy erffve ter iiie. en(de) den dijck aldaer ter iiiie. sijden, den ... [n.v.] daer inne te goeden en(de) t' erffven, hen consti(tuan)ten daeraff t' ontgoeden en(de) t' onterffven met wettighe v(er)thijdenisse ende renuntiatie, halm te schieten, waerschap te geloven op twee schellinghen, neghen mijten Brabants, xven. pen(ningen) Lovens, vier hoenderen, al in chijnse, en(de) een(en) keur aen(den) heer van Boenheyde, vier stuyvers xxiie. mijten aen Cauwenclooster, mitsgaeders op eene rente van tweeentwintich gul(den)s aen m(eeste)r Jan Verhaeghen als d' actie hebbende van Rombout Smets Peeterssone, al jaerlijcx en(de) erffel(ijck) daerop vuytgaende en(de) omme voorts meer generaelijck ende specialijck al in desen te doen dat sij consti(tuan)ten alomme present en(de) voor ooghen wesende, selver soude moghen oft moeten doen, alwaert oock soo dat de saecke speciaelder bevel behoeffde dan voors(chreven) staet, gelovende de voors(chreve) consti(tuan)ten in(der) selver qua(litey)t altijdt voor goedt, vast en(de) van weerden te houden al t' ghene wes bij de voors(chreve) heurlieder geconstitueerde oft een(en) van hen in des voors(chreven) staet, gedaen ende gevoordert sal worden, onder de v(er)bintenisse van heurlieder respective persoonen en(de) goeden, haeve ende erffve, present ende toecomende, waer die geleghen mogen wesen en(de) bevonden sullen worden, en(de) des t' oircon(de) soo hebben wij den seghele der voors(chreve) stadt Mechelen hierop doen drucken open xviiien. dach der maendt van julio duysent sesse hondert ende vierendertich ende was ondert(eeckent) Potttere, met een(en) segele in groenen wasse daer opghedruckt.

            De tweede procuratie.

Op heden den ixen. october 1634 compareren(de) voor mij openbaer not(ari)s en(de) ter p(rese)ntie van(de) getuyghen naergen(oem)t, Catharina Van Triest weduwe wijlen Jan Suetens, geassisteert met een(en) vremden momboir, en(de) Adriaen Van Triest met Sebastiaen Suetens, beyde als momboirs over de seven minderjaerighe kinderen van(den) voorn(oemden) wijlen Jan Suetens, daer moeder aff is de voorn(oemde) Catharina, item Geertruyt Van Triest weduwe wijlen Adriaens Van Kiel, oock geassisteert van een(en) vremden momboir en(de) Balthazar Van(den) Wauwere, als momboir tot deser ackte alleen gestelt bij de heeren weesm(eeste)ren deser stadt over der voorn(oemde) Geertruyt vier minderjaerighe kinderen, daer vaeder aff was den voorn(oemden) Adriaen, item Jacomijne Van Triest met Jacques Verhulst, haeren man en(de) momboir, die haer assisteerde en(de) totten naervolgen(den) behoorlijck authoriseerde, item Matthijs Van Triest, item Gommaer Van(den) Dijck metten voorn(oemden) Adriaen Van Triest als wettighe momboiren en(de) in(den) naeme van(de) drije minderjaerighe kinderen van wijlen Michiel Van Trist, daer moeder aff was Johanna Van Dijcke, item den voorn(oemde) Adriaen Van Trist voor hem selven en(de) Johanna Van Trist, jonghe dochter, oock geassisteert van een(en) vrempden momboir, item Adriaen Peeters als man en(de) momboir van Magdalena Van Trist, den selven tot t' ghene naerbes(chreven) staet te doen, behoorl(ijck) gemachticht bij l(etter)en van procuratien speciael, gepasseert voor mij not(ari)o ende sekere getuyghen den viiien. may lestleden, alle kinderen en(de) kindtskinderen van wijlen Gielis Van Triest en(de) van Adriana Van Bouckel, wettighe gehuysschen als sij leeffden, allen de voorn(oemde) momboiren totten naervolgen(de) int regardt van(de) v(oor)s(chreve) minderjaerighe behoorlijck geauthoriseert wesende en(de) consent hebben(de) van(de) heeren weesm(eeste)ren deser stadt bij ap(postil)le op req(ues)te gestelt in date den xen. der voorleder maendt van may voors(chreven), ondert(eeckent) R. Van(den) Venne, hier gethoont, t' saemen ter ie., en(de) Hendrick Brants Janssone voor en(de) in(den) naem van Jaecques Keynens en(de) Catharina De Keersmaecker, gehuysschen, poirteren deser stadt, ter andere sijden, welcke eerste respective comp(aran)ten hebben v(er)claert en(de) bekendt v(er)cocht te hebben aen(den) iien. comp(aran)t, t' selve in(den) naem als voor accepterende, sekere hoffstee mette huysinghe daerop staende, gronde ende sijne toebehoorten, groot t' saemen vijff bunderen onbegrepen, geleghen onder Bonheyde op Zellaer, in deser naervolgende parcheelen, te weten t' huys en(de) hoff, daerinne begrepen een stucxken landts, geleghen tusschen de straete ter ie., den heere Snoy ter iie., d' erfgen(aemen) van Wauter Van Rijckenroede ter iiie. en(de) de v(er)cooperen ter iiiie. sijden, item een stucxken landts, gen(oem)t het Boeckweyveldt, tusschen de Boschveldt straete ter ie., den heere Snoy ter iie., de v(er)cooperen ter iiie. en(de) d' erfgen(aemen) Rijckenroede ter iiiie. sijden geleghen, item noch een stuck bempdts tusschen de Voort aldaer ter ie., t' clooster van Blijenberghe ter iie., den heere Snoy ter iiie. en(de) den dijck ter iiiie. sijden, t' voors(schreven) huys en(de) hoff mette naervolgen(de) partijen t' saemen gewarandeert op tweeentwintich guldens t' siaers aen m(eeste)r Jan Verhaeghen als d' actie hebben(de) van Rombaut Smets Peeterssone, welcke rente mette chijnsen, in dijen daer eenighe bevonden worden, de cooper nempt t' sijnen laste sonder corten, dies sullen de vercooperen den cooperen der selver lasten claer leveren tot Kersmisse 1633 lestleden, item nopende d' oncosten, soo van goedenisse, erffenisse, conditierecht als alle andere, sullen wesen tot laste van(den) coopere, ende is desen coop geschiedt om en(de) mits de somme van drije duysent eenendertich guldens xv st(uyvers) eens, die de voors(chreve) v(er)cooperen bekennen ontfanghen te hebben den eersten penninck metten lesten, constitueren(de) voorts tot dijen eynde de voors(chreve) respective eerste comp(aran)ten onwederoepel(ijck) mits desen m(eeste)r Merten Vanden Zijpe, ... [n.v.], omme te compareren voorde heeren en(de) weth competent, Bonheyde oft alders daert de cooperen believen sal en(de) aldaer t' ghene voors(chreven), herkennen en(de) passeren absolute quitantie, belovende te houden voor goedt, vast en(de) van weerden allen t' ghene wes bij hennen voors(chreven) geconstitueerden hier inne gedaen sal worden onder de v(er)bintenisse van hunne persoon en(de) goeden, p(rese)nt en(de) toecomende, aldus gedaen en(de) gepasseert tot Mechelen ter p(rese)ntien van Jan Michielssens ende Merten Van Berckhoven, als getuyghen hiertoe v(er)socht, onder stondt, en(de) van mij als openbaer not(ari)s, bij den Secreten Raede der Co(nincklijcken) Ma(jestey)t geadmitteert, ondergen(oemt), ende was onderteeckent) Livin(us) Gheys, not(ariu)s pub(licus).

     Uit dit huwelijk:

     Kempens Peeter, (°) Mechelen Rom 26.08.1605 (g. De Keersmaker Peeter en De Man Geertruijdt),

     Keijnens Catharina, (°) Mechelen St.-Rom. 21.01.1608 (g. Baecx Gielis en Keersmakers Lincken),

     Kennens Anthoin, (°) Mechelen Rom 05.09.1610 (g. Kennens Anthoin en De Man Clara),

     Keynooghen Catherina, (°) Mechelen Rom 28.11.1612 (g. Herregouts Hans en De Man Lincken),

     Keynens Anna, (°) Mechelen St.-Rom. 27.12.1618 (g. De Man Jan en Keersmaeker Tanneken),

     Keynens Cornelia, (°) Mechelen St.-Rom. 17.06.1621 (g. De Hont Francois en De Man Cornelia),

     Keynens Clara, (°) Mechelen St.-Rom. 09.07.1623 (g. De Keersmaeker Jan en De Meyer Clara),

     Keijnens Lijsbeth, (°) Mechelen St.-Rom. 13.04.1625 (g. Van Roubergen Peeter en Van Dijcsteijn Lisbeth),

     Keijnens Joanna, (°) Mechelen St.-Rom. 25.03.1627 (g. Boecx Gielis n. Boecx Jan en ... Cristina we Elsenaers Jan),

     Keijnens Maria, (°) Mechelen St.-Rom. 21.02.1629 (g. Van Brusegem Andries n. Van Brusegem ... en De Hont Elisabeth),

 

De Keersmaeker - De Keersmaecker - Keersmakers Hans - Jan, XIII (S6566),

 

De Kersmakere Barbara, (°) Mechelen St.-Rom. < 28.12.1588 (g. Anthoine Marck en De Vos Barbara),

    

De Keersmaker N, (°) Mechelen St.-Rom ...06.1589 (g. De Vleeshouwer Jan en Van Sant.... Anneken),

    

De Keersmaker Petrus, (°) Mechelen St.-Rom. 15.04.1591 (g. Verstappen Jordaen en Wisschavens Anneken),

 

De Keersmaeker Hans, (°) Mechelen ...06.1592 (g. Hoeus ... en Colaerts ...).

 


 

XIII - De Keersmaeker - De Keersmaecker - Keersmakers Hans - Jan (S6566), ex Mechelen Rom, x 1 Mechelen P&P 06.06.1606 (g. Boermans Peeter, Kersmaker Anneken, Van Cranen Rumoldus, Machiels Johannes en De Beijn Rumoldus) met Verstappen Margriet (S6567), ex St.-Pieter, x 2 Mechelen St.-Rom 17.07.1612 (g. Keijnens Jacques en Smets Jan) met Van Leest - Van Liest Maria - Maycken.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. De Kersmaecker Elisabeth, XII (S3283), (°) Mechelen P&P 01.11.1608 (g. Verstappen Jordaen en Verbist Lesken),

 

Kersmakers Maria, (°) Mechelen P&P 15.05.1607 (g. De Kersmaecker Peeter en Verstappen Maeijken),

 

Kersmakers Johannes, (°) Mechelen P&P 02.02.1610 (g. De Munck Jan en Kersmakers Catlijn),

    

2. De Keersmaeker Maria, (°) Mechelen St.-Rom. 23.07.1613 (g. Van Leest Andries en Verstappen Maria),

    

Keersmaeker Jordanus, (°) Mechelen St.-Rom. 05.06.1615 (g. Verstappen Jordaen en Van Hove Dimpna),

    

De Keersmaecker Catharina, (°) Mechelen St.-Rom. 21.09.1617 (g. Geens Jan en Van Hove Lyncken),

    

De Keersmaeker Jan, (°) Mechelen St.-Rom. 23.03.1619 (g. De Vooght Hans en Van Leest Lysbeth),

    

De Keersmaeker Peeter, (°) Mechelen St.-Rom. 14.08.1620 (g. Van Leest Peeter en Keersmaeker Tanneken),

    

De Kersmaeker Jan, (°) Mechelen St.-Rom. 06.03.1622 (g. Vanden Houte Jan en Van Leest Anna),

    

De Keersmaeker Henrick, (°) Mechelen St.-Rom. 09.01.1625 (g. Rens Henrick en Janssens Cristina),

    

De Keersmaecker Maria, (°) Mechelen St.-Rom.08.10.1627 (g. Verstappen Joannes en Van Leest Dimphna),

    

Keersmakers Gielis, (°) Mechelen St.-Rom. 19.01.1631 (g. Wouters Gielis en Peeters Maria),

    

De Keersmakere Anna, (°) Mechelen St.-Rom. 30.12.1632 thuis (°) door vroedvr. (g. Pens Peeter en De Vries Elisabeth).

 


 

XII - Smets Joannes (S3282), (°) Mechelen St.-Rom. 22.04.1605 (g. Heer Machiels Jan en Peeters Johanna), x Mechelen St.-Rom 17.04.1627 (g. Smets Jan en De Keersmaekers Jan) met Keersmaeckers - Keersmakers - Kersmakers - De Keersmaecker Elisabeth (S3283), (°) Mechelen P&P 01.11.1608 (g. Verstappen Jordaen en Verbist Lesken).

 

Uit dit huwelijk:

 

Smets Jan, (°) Mechelen O.L.Vr. 27.02.1628 (g. De Kersmakers Jan en Peeters Joanna,

 

Smets Maria, (°) Mechelen O.L.Vr. 08.08.1629 (g. Smets Jan en Van Leest Maria),

 

Smets Barbara, (°) Mechelen St.-Rom. 17.04.1631 (g. Keijnens Jacobus en Smets Barbara),

 

Smets Joannes, (°) Mechelen St.-Rom. 08.11.1632 (g. Bogaerts Joannes en Smets Maria),

 

Smets Elisabeth, (°) Mechelen P&P 09.10.1634 (g. Roeckens Ambrosius en De Munck Barbara), x Mechelen P&P 27.02.1656 (g. Smets Joannes en Ballien Nicolaus) met Geerts Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Geerts Franciscus, (°) Mechelen P&P 06.02.1657 (g. Smets Rumoldus en Bausel Maria),

 

Smets Jordanus, (°) Mechelen P&P 04.05.1636 (g. Keersmaekers Jordanus en Smets Maria),

 

Smets Catharina, (°) Mechelen P&P 23.12.1637 (g. Kunigom Jacobus en Heregouts Catharina),

 

Smets Joanna, (°) Mechelen P&P 15.01.1639 (g. Verstappen Joannes en Van Aecken Joanna),

 

Smets Joannes, (°) Mechelen P&P 10.05.1640 (g. De Drijver Joannes en Van Kiel Elisabeth),

 

Smets Alexander, (°) Mechelen P&P 12.07.1641 (g. Schoom Alexander en Smets Agneet), x 1 Mechelen PéP 17.02.1664 (g. Smets Joannes en Jaije Joannes) met Jaije Elisabeth, x 2 Mechelen Jan 19.11.1673 (g. Smidt Joannes en Everaerd Joannes) met Van Tilbeurch - Van Tilborght Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Smets Anna Maria, (°) Mechelen Jan 01.01.1665 (g. Smets Rumoldus n. Smets Jordanus en Deyns Anna),

     Smets Joannes, (°) Mechelen Jan 27.10.1666 (g. De Keersmaecker Joannes n. Jaye Henricus en Van Brausel Maria),

     Smets Barbara, (°) Mechelen Jan 17.09.1668 (g. De Grouw Rumoldus en Smets Barbara),

     Smets Elisabeth, (°) Mechelen Jan 22.08.1670 (g. Smets Rumoldus n. Smets Jordanus en Smets Elisabeth),

     Smets Clara, (°) Mechelen Jan 02.06.1672 (g. Jaye Jacques en Smets Maria n. Smet Maria),

     2. Smets Anna Margareta, (°) Mechelen P&P 27.02.1674 (g. Smets Joannes l. Aessee Norbertus en Spilhoit Margareta),

     Smets Rumoldus, (°) Mechelen P&P 1-5.04.1675 (g. Smets Rumoldus en Smets Barbara l. ... Joanna),

     Smets Catharina, (°) Mechelen P&P 10.09.1677 (g. Smets Henricus en Dugar Catharina),

     Smets Joanna Cornelia, (°) Mechelen Jan 19.02.1680 (g. Witten Cornelius en Van den Poort Joanna),

     Smets Jordanus, (°) Mechelen Jan 07.06.1684 (g. Smets Rumoldus n. Smets Jordanus en De Graef Barbara),

     Smets Anna, (°) Mechelen Jan 13.07.1685 (g. De Grouw Augustinus en Smets Anna),

     Smets Elizabeth, (°) Mechelen Jan 13.03.1689 (g. Van Buscom Rumoldus en Foliant Elizabeth),

 

Smets Rumoldus, (°) Mechelen P&P 10.09.1642 (g. De Wolff Joannes en Keijnens Anna), x Mechelen P&P 26.03.1663 (g. Smets Joannes en Hort Joannes) met Van Ker(c)ken Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Franciscus, (°) Mechelen Rom 17.12.1663 (g. Engels Gaspar en Smets Barbara),

     Smets Barbara, (°) Mechelen Rom 09.02.1665 (g. Engels Gaspar en Smits Maria begijn),

     Smets Maria, (°) Mechelen Rom 09.02.1665 (g. Worenberchs Joannes en Van Eijde Maria),

     Smets Petrus, (°) Mechelen Rom 04.08.1666 (g. Firens Peeter en Verhulst Elisabeth n. Mollemans Anna),

     Smets Barbel, (°) Mechelen Rom 01.07.1668 (g. Daems Peeter en Smets Barbara),

     Smets Joanna Maria, (°) Mechelen Rom 21.04.1670 (g. Faulon Benedictus en Moriou Joanna),

     Smets Elisabeth, (°) Mechelen Rom 02.01.1672 (g. Smets Rumoldus en Smets Maria),

     Smets Egidius, (°) Mechelen Rom 21.02.1675 (g. Smets Rumoldus n. Van Waesberghen Egidius en De Bontridder Catharina),

     Smets Gasparus, (°) Mechelen Rom 24.03.1677 (g. Engels Gasparus en Smets Anna),

 

Smets Maria, XI (S1641), (°) Mechelen P&P 11.10.1643 (g. Van Geenom Jacobus en Van Leest Maria),

 

Smets Petrus, (°) Mechelen P&P 21.11.1644 (g. Van Kiel Joannes en Vander Meulen Veronica), x Mechelen Rom 04.03.1685 (g. Smets Alexander en Bernaerts Franciscus) met Vanden Kam - Van de Camp - Van de Kamp Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Smets Augustinus, (°) Mechelen Rom 26.10.1685 (g. Van de Camp Petrus n. Van de Camp Augustinus en Smets Catharina),

     Smets Petrus, (°) Mechelen Rom 24.07.1688 (g. Van de Camph Petrus en Vander Straeten Joanna),

     Smets Petrus, (°) Mechelen Rom 28.07.1692 (g. Pauwels Petrus en Smits Joanna Maria),

     Smets Petrus, (°) Mechelen Rom 01.05.1695 (g. Genits Petrus en Smits Elisabeth),

     Smets Petrus, (°) Mechelen Rom 29.05.1697 (g. Guilliams Anna Maria),

     Smets Petrus, (°) Mechelen Rom 13.10.1698 (g. Genits Petrus en Smets Elisabeth),

     Smets Augustinus, (°) Mechelen Rom 27.09.1703 (g. Suetens Augustinus en Bernaerts Catharina),

Smets Ignatius, (°) Mechelen P&P 01.04.1646 (g. Luchie Joannes en De Leeuw Clara),

Smets Daniel, (°) Mechelen P&P 16.06.1649 (g. Bogaerts Daniel en Buijens Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom