Voorouderlijst De Jonge Jan

 

Jong(e) De, De Jongh(e), De Jonck(e), De Iongh(e), De Ionge, Deyonghe, Dejoughe, D'Jong, De Jond, Jong, Jonge(n), -ens, Jongh(en), Jonck(en), Jonk, T'Jonck, Jonckx, Jun(c)k, Jung, Yonck, Yong, Yung, Yunck, Junge(n)

Bijnaam om de jonge (met meestal dezelfde voornaam) te onderscheiden van de oude (vader of grootvader).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIV - XV - De Jonge Jan (S), ° ca. 1535, x met (? fa Aert Aerts alias Van Geele diemen hier Aert Neefs ..).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Jonge Jaecques, XIII -- XIV (S),

 

? De Jonge Egidius,

 

De Jonge Jenneke. 

 


 

XIII - XIV- De Jonge Jaecques/Jacobus, (S),  ca. 1560, x met Barbara Vemmers.

 

WRT1847 fo 39v: 23 juni 1609:
Gielis De Jonge met Jacquemijne Vandenhoute zijn tegenwoordige huijsvrouwe hebben samen verbonden tot versekeringe vanden uitcoop bij hen comparanten samen gelooft aen de momboirs van zijns Gielis voorkinderen die hij behouden heeft van Magdalena Verhoft te weten aen Cornelio Verhoft en Jan De Jonge te weten seker stuck erfs gelegen te Niende voor de hellicht groot samen zeven dm, alnoch een hof gelegen tot Niende voors groot een half dagmael ‎(regt Wouter Leunens)‎ ende dat den voors Gielis De Jonge zeker soude derven zijnen bempt gelegen onder Haecht soo hebben den voors Gielis De Jonge x Jacquemijne Vandenhoute dese voors twee percelen opgedragen tot behoef van zijne voors kinderen.
WRT1848 fo 42: 3 aug 1609:
Maeijken en Anthonijne Van Haeltert voor een staeck ende Gielis De Jonge met Margriete De Jonge met Willem Wetz ten overstaen van Jaecques Smets heuren m+m vervangende Jacques en Jenneken De Jonghe voor den tweeden staeck, alle als erfgen wijlen Aert Aerts alias Van Geele diemen hier Aert Neefs hebben samen verkocht een stuck lants daer eertyts een huijs opgestaen heeft gelegen teeckent groot wesende vijf dm met noch een stuck lant gelegen opt Sluijsvelt groot een half bunder ende daerinne is gegoet Philips Zegers alias Gruenveer x Cathlijn Leunens waervoor Peeter Van Houtvinne sich borge heeft gestelt.
WRT1848 fo 43: 18 aug 1609:
Maeijcken en Antonijne Van Haeltert voor zovele als hen aengaet erfgen Aert Aerts alias Van Gele diemen heet Aert Neefs hebben verkocht aen Gielis De Jonge x Jacomijn Vandenhout een half bunder bempt gelegen tot Eeckent ‎(Philips Gruenveer).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Jonge Joannes,

 

De Iongh(e) Gilis - Egidius (S),

 

De Jonge Margaretha (S).

 


 

XIII - De Iongh(e) Gilis - Egidius (S), ex Mechelen OLV bij x, x Mechelen OLV 13.12.1597 (g. De Jonge Jacus en Bosmans Jan) met Magdalena Verhoft - Verhaecht, ex Mechelen Rom, x 2 Haacht 28.09.1603 x met Meijncken - Jacobina - Jacquemijne - Jacoba Vandenhoutte  - Van den Houte  - Van Hault - Houtmans.

 

Ter info (met dank aan Paul Peeters) hierbij een akte van emancipatie van de kinderen van Jacobina (Jacomina) Van Hault, weduwe van Egidius De Jong(h)e, inwoonster van Werchter. Eén van de kinderen is een  Thomas. Een andere Jacobus. Mogelijk is het deze die huwde met Margaretha Berchmans (Borchmans).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7519, folio 190v., akte dd. 21 juni 1630.

Transcriptie.

Item Jacomina Van Hault vidua quondam Aegidii De Jonge, com(morans) apud

Werchter, in p(rese)ntia, et(ceter)a, emancipavit Jacobum, Thomam et

Jacominam De De Jonge, suas proles, a pane suo modo debito

et consueto, quo facto H. Boyennans reconduxit, coram Assche,

Stockmans, junii xxi., 1630.

 

In de akte maakt men melding van Egidius, Joannes en Cornelius De Jonge, allen kinderen van wijlen Egidius en Magdalena Verhoft. Cornelius, de jongste van de drie kinderen, moet omstreeks 1600 geboren zijn, vermits hij verklaarde 27 jaar te zijn. Vermoedelijk volgde hij na Margaretha. In de akte is ook sprake van een perceel van 6 dagmaal, gelegen nabij het fort. Mogelijk bedoelde men met het fort  wel het kasteel van Roost.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7517, folio 55v., akte dd. 13 augustus 1627.

Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) der schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Gillis, Jan en(de) Cornelis De Jonge, gebroederen, kinderen wijlen Gillis en(de) van Magdaleen Verhoft, gehuysschen als sij leeffden, vercleiren(de) die voors(chreven) Cornelis, sijnde die joncxste van hun drijen, oudt te wesen sevenentwintich jaeren, bij manisse hebben opgedraegen met behoorlijcke verthijdenisse een stuck landts, weyde geweest hebben(de), groot ontrent ses dachm(aelen) onbegrepen der maten, gelegen onder die prochie van Haecht ontrent het fort aldaer, reg(eno)ten heer en(de) m(eeste)r Andries De Vroey in twee sijden, die Dijle ter iiie., Guilliam Wouters ter iiiie. en(de) die Cappellemans Dijck ter ve. sijden, opde voorschreven opdrageren v(er)storven en(de) gesuccedeert mits d' afflijvicheyt van hunne v(oor)s(chreve) ouders en(de) die s(elv)e opdraegeren daervuyt ontgoedt ende onterft sijnde, soo is daer inne gegoedt en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte die voorn(oempden) heer en(de) m(eeste)r Andries De Vroey, secretaris der stadt van Loven, soo voor hem als voor jo(uffrouw)e Philippote Evrard, sijne huysv(rouw)e, p(er) mo(nitionem) et satis ob(ligando) et indivisim submitten(do) ac renun(ciando) prout in forma, waranderen(de) t' v(oor)s(chreven) stuck eerst op twee pen(ningen) Lovens chijns aen(den) heere van d' Elsbroeck, item twee rinsg(uldens) viii st(uyvers) erffel(ijck) aen(de) groote taeffele van(den) H(eyligen) Geest binnen Loven, item twee rinsg(uldens) erffel(ijck) aen(den) v(oor)s(chreven) heer en(de) m(eeste)r Andries De Vroey en(de) op tweilff rinsg(uldens) x st(uyers) erffelijcx aen Bernaert Vergalen, molder, woonen(de) tot Mechelen, als op allen het recht daerop vuytgaen(de), alles naer breeder vuytwijsen van(de) conditien van(den) v(er)coope, gehouden bij J. Van Hamel, not(ari)s, resideren(de) tot Haecht v(oor)s(chreven), bekennen(de) de voors(chreve) opdraegeren op nu comptant ontfangen te hebben vuyt handen des v(oor)s(chreven) heer en(de) m(eeste)r Andries De Vroey de so(mm)e van ses hondert rinsg(uldens) eens op rekeninge van(den) prijs van(den) coope van t' v(oor)s(chreven) stuck landts, coram Impens, Willemaerts, augusti xiiia., 1627.

 

Hierbij een akte met vermelding van Egidius De Jonge en zijn vrouw Jacoba Van(den) Houte, inwoners van Werchter. Volgens de akte is Egidius De Jonge de zoon van Jacobus.. Merk trouwens op dat Jacus De Jonge optrad als getuige bij het huwelijk van Egidius en Jacoba. Mogelijk was deze getuige de vader van Egidius, maar het kan natuurlijk ook zijn broer geweest zijn. Mijn inziens staat er ook een fout in de akte, want men spreekt van de cappelle van Basdonck, daar waar dit volgens mij de kapel van Ninde moet zijn. Van een kapel te Basdonk heb ik nog nooit gehoord.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 40r., akte dd. 18 augustus 1610.

Item in tegenwoordich(eyt) des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbes(chreven) gestaen Gielis De Jonge zone wijlen Jacques en(de) Jacomijne Van Houte, zijne huysvr(ouw)e, woonen(de) tot Werchtere, p(er) mo(nitionem) in plaetse van een halff boend(er) bempts, bij hem opgedraeghen voor schepen(en) van Loven opden xxvi. juny 1610 lestled(en) in hac camera en(de) belast met xxxxiiii rinsg(u)l(dens) vii ˝ st(uyvers) erfffel(ijck), hebben opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) negen dachm(aelen) landts, gelegen ond(er) Werchter, ter plaetsen geheten tCruys, de Basdonckstraete in twee zijden, de cappelle ten Eynde ter iiie., gelijck zij opdraegeren tvoors(chreven) stuck landts v(er)cregen hebben bij maniere van naederschap tegen Sebastiaen V(er)stijlen voor meyer en(de) schepen(en) van Werchtere den lesten juny lestleden, exp(osito) ende h(ee)r en(de) m(eeste)r Gijsbrecht Vand(er) Vordt, pastoir van Heverle, ind(en) naem en(de) tot behoeff van hee(re) en(de) m(eeste)r Steven Jacops van Brouwershaven imp(ositus) p(er) mo(nitionem) redd(idit) aen(de) voors(chreve) opdraegeren om tvoors(chreven) stuck landts te hebben, te houden en(de) te besitten opden last van xxxvi st(uyvers) aen(de) cappelle van Basdonck tanquam prout iure, waerop dopdraege(ren) tsel(ve) zijn waranderen(de) ende voorts meer alsul(cke) rinte van xxxiii rinsg(u)l(dens) vii ˝ st(uyvers) erffel(ijck) ts(iae)rs als de voors(chreve) opdraegeren ten voors(chreven) daeghe hebben bekindt gehadt en(de) gehipothiceert op diverssche goeden, aldaer naerder gespecificeert, te leveren, te betaelen en(de) te redimeren als ind(en) voors(chreven) iersten bekinne, coram Schore, Roeloffs, augusti xviiia., 1610.

            In de marge.

De quitan(tie) van dese xxxiii r(insguldens) vii ˝ st(uyvers) erffel(ijck) staet occtobris xiiii., 1633, in prima et sic vacat.

Hierbij een akte, waarbij Egidius De Jonghe, zoon van wijlen Jacobus en inwoner van Werchter, zijn kinderen emancipeert van wijlen zijn eerste vrouw Magdalena Verhaeght en de kinderen van zijn tweede vrouw Jacobina Van(den) Hout. Nieuw is zijn zoon Anthonius, die hij behield van zijn tweede vrouw. Deze Anthonius moet alleszins ouder geweest zijn dan zijn zoon Jacobus, die hij eveneens behield van zijn tweede vrouw.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 3v., akte dd? 28 juni 1610.

Item Egidius De Jonghe filius quondam Jacobi, commorans

in Werchter, in p(rese)ntia, emancipavit Egidium, Joannem et

Cornelium, suos liberos, quos retinuit a Magdalena quondam

Verhaeght, sua primaria uxore, item Anthonium, Jacobum et

Jacqueminam, suas proles, quas retinuit a Jacquemina

Van(den) Hout, sua moderna uxore, a pane suo modo debito et

consueto, quo facto Herheyns reconduxit, coram Schore,

Roeloffs, junii xxviii., 1610.

Hierbij nog een akte met vermelding van Egidius (Gielis) De Jong(h)e zone Jacobus en zijn (tweede) Jacobina (Jaquemijn) Van (den) Hout, inwoners van Werchter. NIEUW is dat we vernemen dat Barbara Vemmers de moeder is van Egidius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 48r., akte dd. 18 augustus 1610.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepenen van Loven ende eygenooten naebescreven gestaen Gielis De Jonghe soone wijlen Jacques en(de) Jacquemijn Van Houte, zijne huysvrouw, woonen(de) te Werchtere, heeft opgedragen met behoirl(ijcke) vertijdenisse ende met ressche en rijse een halff boender bempts, gelegen te Werchtere, onbegrepen der maeten, ter plaetsen geheeten Eeckeren, regen(oten) Philips Zeegers ter eenre, mijn heere Van(den) Cruyce ter andere ende Peeter Hulskens ter derdere zijden, gel(ijck) de voors(creve) gehuysschen tvoors(creven) goet voorde twee derdendeelen hebben vercregen voor schepenen van Werchtere des geleden twee jaeren ende dander derdendeel hebben vercregen voor schepene van Werchtere den voors(creven) Gielis aenbestorffven door de doodt van Barbara Vemmers, sijne moeder, ende de v(oor)s(creve) opdrageren daeruyt ontgoet ende onterft zijnde, soo is daerinne gegoet ende geerft ten erffel(ijcken) en(de) eygen rechte s(ieu)r Anthonis De Pottere als rentm(eeste)r van(de) Collegie van(de) Pauws inden naem ende tot behoeff vande selve collegie, hier waren over Schoore, Beringen, schepenen te Loven ende eygenootetn, item heer Loyck Van(den) Tympele, riddere, meyer van Loven, ende Jaspar Van Scutteput, insgel(ijcx) als eygenootten, coram quibus satis die voors(creve) opdrageren obligan(do) et submitten(do) et waras voor vrij, eygen, onbelast ende ongealieneert goet prout, qui hec rogan(tes) quod faciunt scabini predicti, actum augusti xviii., 1610.

Item dient geweeten dat opde negen dachmal(en) goets, daer van dit halff boender deel aff es, zijn belast met vier penningen Lovens aenden hertoge van Arsschot, maer heeft Philip Zeegers voors(creven) int coopen vande seven dachmalen alle lasten op hem genomen voor schepenen van Werchter, ontrent Sincxen lestleden gepasseert een jaer, coram eisdem.

In het verlengde van de voorgaande mail hier nog een akte van dezelfde datum die onmiddellijk volgt op de voorgaande, eveneens met vermelding van Egidius De Jonghe.

Bron : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7886, folio 48v., akte dd. 18 augustus 1610.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naebescreven gestaen s(ieu)r Anthonis De Pottere als rentm(eeste)r der fundatie van wijlen heer ende m(eeste)r Davidt Van t' Sestich per mo(nitionem) heeft opghedragen met behoirl(ijcke) vertijdenisse eene rente van zess rinsgul(dens) vijff stuyvers erffel(ijck), vallen(de) jaerl(ijcx) den vierden decembris, te quyten den penninck xvie., staende bepandt ende gehypotheceert met scepene brieven der stadt van Loven in date iiiia. decemb(ris) 1595 in prima aen ende op zeeckere goeden, gelegen te Werchtere inde Basdonck straet, ende andere goederen, inde voors(creve) brieven van constitutie vermelt, nu ter tijdt toebehoorende Gielis De Jonghe ende zijne huysvrouwe, exp(osito) imp(ositus) est den voors(creven) Gielis ende zijn(e) huysvrouwe per mo(nitionem) iure ende dat bij maniere van affquytinge et satis de voors(creve) opdrageren obigan(do) et submitten(do) in forma et waras voor eene goede onbelaste rente prout, cederen(de), transporteren(de) en(de) overgevende voirts tot behoeff als voore de voors(creve) originele constitutie brieven metten onbetaelden achterstel eodem iure, coram Schore, Beringhe, augusti xviii., anno 1610.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens te W, S, K, Wez, Heist, Rot, Bet, Ber, O, Beer, P, Kes, Wes, R, Hev, El, Wak,

    

1. De Jonge Gielis,  

    

De Jonghe Joannes, (°) Mechelen OLV 25.07.1599 (g. De Jonghe Hans en Van Wollemont Maeijcken),

    

De Jonghe Margareta, (°) Mechelen OLV ...09.1602 (g. Van den Bos Gilis en De Jonghe Margriet),,

 

De Jonge Cornelius, ° ca. 1600,

 

2. De Iongh(e) Thomas, XII (S2600 + S3896), (°) Mechelen OLV 02.06.1613 (g. Hac Thomas en Huijsmans Maeijcken),

 

De Jonghe Anthonius,

 

De Jonge - De Iong(h)e Jacobus, + Werchter 24.02.1675, (+) 26.02, x 1 Werchter 03.02.1644 (g. Vermijlen Martinus en Berghmans Egidius) met Borchmans - Berchmans Margareta, x 2 Werchter 25.11.1649 (g. Vermijlen Martinus en De Cuester Joannes) met Smets Elisabeth,

Aktes met dank aan Christine Savat

Wer1849/2: Fo 48 (4 april 1656):

Jan Van Hove verkoopt aan Jacques De Jonge x Elisabeth Smets die hellicht van een dm bmpts in de Holsdoncken.

Wer1849/2: Fo 161v:

Anna Van Haecht we Jan Van Hove nu x Jan Peeters verkoopt aan Jacques De Jonge x Elisabeth Smets een half dm bempt tot Nynde inde Holsdoncken (13 juni 1662).

AVT3: 3 maart 1682:

Elisabeth Smets we Jacques De Jonge uit Ninde maakt testament.

     Uit dit huwelijk:

     De Iongh Guilielmus, (°) Werchter 17.08.1642 ex forn. (g. Wouterdams Guielmus en Van Nuffel Antonina), moeder Borchmans Margareta, ut dicitur,

     De Jonge Cornelius, (°) Werchter 19.06.1644 (g. Vermijlen Cornelius en Van Langendonck Maria),

     De Jonge Maria, (°) Werchter 20.05.1646 (g. Vermijlen Martinus en en Luijten Maria).

 

De Jonge Jacobina.

 

 

 

XII - XIII - Smits Jacobus (S2344 + S6972), ° ca. 1580, x 1 met Lucia Michiels, x 2 Mechelen OLV 20.02.1605 (g. De Jonghe Hans en Van Landtrop Hans) met Margaretha De Jonge (S2345 + S6972).

 

Uit dit huwelijk:

 

2. Smets Jacobus jr, XI - XII (S1172 + S3486),

 

Smits Hubertus, (°) Werchter 17.12.1619 (g. Vanden Dries Hubertus en Smits Gertrudis),

 

Smets Barbara, (°) Werchter 23.01.1626 (g. Luijten Michael fs Joannes en Van Hove Barbara),

 

Smets Judocus, (°) Werchter 20.08.1623 (g. Vervoort Judocus en Holemans Elijsabeth),

 

Smits Barbara, (°) Werchter 04.09.1622 (g. Calstermans Joannes en Van Eijsche Barbara).

 


 

XII - De Iongh(e) Thomas (S2600 + S3896), (°) Mechelen OLV 02.06.1613 (g. Hac Thomas en Huijsmans Maeijcken), + Werchter 22.07.1644, (+) 23.07, x Werchter 25.06.1642 (g. Spoelberchs Petrus en Van Houtvin Martinus) met Van Nuffel Antonetta - Antonina - Antonia (S2601 + S3897), (°) (niet W, K, Heist, ...), deze x 2 Werchter 17.10.1647 (g. Van Tongelen Arnoldus en Vermijlen Martinus) met Coomans vulgo Alpherez Cornelius, mogelijk zoon van militair.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Cornelius Coomans en Antonia Van Nuffel(en), weduwe van Thomas De Ionghe.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8263 fol. 477v°.

In tegenwoordicheyt der heeren meyers ende schepenen van Loven naerbeschreven gestaen Ignatius Coecx als gemachticht met procurae. om tgene naerbescheven validelijck te mogen doen, waer van den teneur is volgen. van woorde tot woorde, die heeren schepenen in forma authentica gethoont en. gebleken.

Op heden den xvien. augusti anno 1662 compareren. voor mij als openbaer nots., bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven resideren., en. inde presentie van. getuygen hier onder genoemt, mr. Peeter Mercaert en. Cathlijn Foblets, gehuysschen en. innegesetenen deser stadt Loven, de wel. hebben bekent en. bekennen bij desen gecedeert en. getransporteert te hebben aen. eerw. heere Philippus Van Dorne, prior der edele abdije van Ste. Geertruyden alhier, in qualiteyt als collateur van. fundatie van wijlen Anna Claessens, alhier pnt. en. ten behoeve der sel. fundae. accepteren., alsulcke rente van sesse gul. vijff stuyvers erffel., den penninck sesthien metten loopenden jaere verloops der selver, te verschijnen den xxiij. feb. toecomen., als de voors. gehuysschen transportanten jaerel. sijn heffende en. treckende ten laste van Cornelis Coomans en. Anthonette Van Nuffele, gehuysschen, woonende tot Ninde onder Werchter, staende bij mainmise beset op hun goet, gelegen onder Ninde voors. volgens de constitutie brieven daervan sijnde, gepasseert voor de heeren schepenen deser stadt opden vierden meert 1662 in prima en. de mainmise en. decreet daerop gevolght opden vij. meert daer naer in eadem camera, cederende mede de brieven, mainmise en. decreet met allen trecht ende actie daer inne vermelt, verclaeren. de voors. transportanten de voors. rente te wesen goet, deuchdel. en. onbelast met gelofte van daer voor oock altijt inne te staen onder obligae. van hunne persoonen ende goeden, meuble en. immeuble, pnt. en. toecomende, met renuntiae. in forma, bekennende van. capitaele penningen vanden heere acceptant ten vollen te sijn gecontenteert ende voldaen, constitueren. alsoo de gehuysschen transportanten onwederoepel. midts desen een ieder thoonder deser om desen transporte voor meyer en. schepenen van Loven en. alle hoff ende heer competent te vernieuwen ende te herkennen ende aldaer den voors. heere acceptant ten behoefve der voors. fundatie inde voors. rente van sesse gul. en. vijff stuyvers erffel. met alle solemniteyten daer toe noodich, te goeden ende te erffven en. die voors. gehuysschen daer vuyt te ontgoeden en. te onterffven met geloffte van genochdoen en. waerschap in forma, promittentes ratum, etc.

Aldus gedaen en. gepasseert date als boven ter presentie van Adrianus Van Elsen ende Franciscus Roose, getuygen, tot desen geroepen en. gebeden, ende hebben die voors. transportanten de minute deser beneffens mij notario onderteeckent, onderstont quod attestor, ende was ondt. A. Van Heusden, nots., naer vermogen van welcke procurae. soo heeft den voors. geconstitueerden den bovens. contracte notariael in alle en. iegel. sijne pointen, clausulen en. arlen. met alle solemniteyten daertoe gerequireert, vernieuwt en. herkent, mede eentsaementl. opgedraegen met behoorel. verthijdenisse de voors. rente van ses gul. en. vijff stuyvers erffel. met een jaer verloops, expos. impositus. per monitionem jure et satis den procur. Van Heusden inden naeme ende tot behoeff van. eerw. heere Philippus Van Dorne, prior van. edele abdije van Ste. Geertruyden, als collateur van. fundatie van wijlen Anna Claessens et waras voor eene goede en. deuchdel. rente, obligan., submittendo ac renuntiando in forma, coram Ketelboeter, Herthals, xviija. augusti 1662.

J. Van Espen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Iongh Anna, (°) Werchter 23.11.1642 (g. Van Hautvin Joannes en Goris Anna),

 

De Iongh Joannes XI (S1300 + S1948), (°) Werchter 20.11.1644 (g. Hamels Joannes en Van Geel Barbara),

 

2. Coomans Barbara, (°) Werchter 23.09.1648 (g. Jodens Michael en Mergaels Barbara),

 

Coomans Norbertus, (°) Werchter 17.03.1651 (g. Van Hautvin Martinus en ... Jacoba uxor Van Nuffelen Petrus),

 

Comans Abraham, (°) Werchter 27.01.1656 (g. Vandeghoor Abraham en Smidts Elijsabeth), x Werchter 06.07.1683 (g. Michael Bosmans en Joannes Peeters) met Van Houtvin Anna, x 2 Werchter 08.07.1698 (g. Coemans Adrianus en De Jonge Joannes) met Peeters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Coemans Barbara, (°) Werchter 26.10.1684 (g. Coemans Adrianus en Van Hautvin Barbara),

     Coomans Guielmus, (°) Werchter 25.07.1686 (g. Coomans Guilielmus en Peeters Lucia),

     Coemans Joannes, (°) Werchter 20.08.1688 (g. Janssens Joannes en Gooris Catharina),

     Coemans Catharina, (°) Werchter 23.03.1691 (g. Van Uijtven Arnoldus en Fobelets Catharina),

     Coemans Henricus, (°) Werchter 05.03.1695 (g. Janssens Henricus en Van Gestel Maria), 

 

Coomans Guilielmus, (°) Werchter 04.04.1658 (g. Van Looij Guilielmus en Vander Loock Catharina,

 

Coomans Adrianus, (°) Werchter 07.04.1661 (g. Diericx Adrianus en Verswijver Elisabeth), x (niet W, Wak, ) met Pete Margareta,

     Uit dit huwelijk:

     Coomans Adrianus, (°) Werchter 18.08.1686 (g. Coomans Cornelius n. Pete Adrianus en Van Houtven Anna),

     Coomans Maria, (°) Werchter 15.05.1689 (g. Coomans Guilielmus en Pete Maria),

     Coemans Cornelius, (°) Werchter 01.04.1695 (g. Boschmans Cornelius en Coemans Anna),

     Coemans Anna, (°) Werchter 11.07.1700 (g. Egrix Adrianus n. Van Gestel Henricus en Peeters Anna).

 


 

XI - De Jonge Joannes (S1300 + S1948), (°) Werchter 20.11.1644 (g. Hamels Joannes en Van Geel Barbara), x 1 Werchter 18.06.1664 (g. Galoot Franciscus en Vermijlen Thomas) met Verswijver(en) Elisabeth (S1601 + S1949), (°) (niet W, S, R?, Rot, Wez, K, H, O, I, Ber, Heist, Rot, Bon, SKW, Duf, P?, Beer, L, Wak, DD, ze komt uit die Verswijver-tak, er zijn echter diverse kandidaten), x 2 Werchter 07.01.1677 (g. Van Houtvinck Michael en Coomans Cornelius) met Van Houtvinck Maria, x 3 Werchter 28.10.1677 (g. Van Leenput Henricus en Coomans Cornelius) met Pete(n) - Peedt - Peet Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Jonge Wilhelmus, X (S650 + S974), (°) Werchter 04.10.1665 (g. Van Eertrijck Wilhelmus en Verbeeck Elijsabeth),

 

De Jonge Clara, (°) Werchter 18.04.1668 (g. Coomans Cornelius en Gebuers Clara (x Verswijver Joannes)),

 

De Jonge Maria, (°) Werchter 02.02.1671 (g. Meert Hendricus en Mercx Maria),

 

De Jonge Antonia, (°) Werchter 26.08.1673 (g. Coomans Norbertus en Van Nuffelen Antonia),

 

De Jonge Henricus, (°) Werchter 26.08.1673 (g. Meertens Henricus en Berchmans Catharina),

 

De Jonge Catharina, (°) Werchter 01.05.1675 (g. Vermuijten Joannes en Bercmans Catharina),

 

3. De Jonge Joannes, (°) Werchter 24.07.1678 (g. Coijmans Cornelius n. Bruijnincx Joannes en De Preter Maria), x Werchter 04.05.1697 (g. Crabbe Christophorus, Verhelst Gummarus en Coemans Adrianus) met Bosmans Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonge Guilielmus, (°) Werchter 24.12.1698 (g. De Jonge Guilielmus en Coemans Barbara),

     De Jonge Petronilla, (°) Werchter 10.06.1700 (g. Boschmans Petrus en Hendrickx Petronilla),

     De Jonghe Catharina, (°) Werchter 14.09.1703 (g. Van Roest Arnoldis n. Vranckx Adrianus en Van Uffel Catharina),

     De Jonge Joannes, (°) Werchter 18.03.1715 (g. Bosmans Joannes en Van Dijck Maria),

 

De Jongh Michael, (°) Werchter 26.09.1680 (g. Bosmans Machiel en Castermans Elijsabeth),

 

De Jongh Christina, (°) Werchter 03.01.1683 (g. Coimans Adrianus en Goiessens Christina), x (niet W, Wak, ) met Goijers Rumoldus,

     Uit dit huwelijk:

     Goijers Joannes Baptist, (°) Werchter 13.01.1715 (g. De Jong Joannes Baptist en De Jong Anna),

     Goeijrinckx Catharina, (°) Werchter 29.01.1717 (g. Van Woensel Henricus en Thielens Catharina),

 

De Ionge Petronilla, (°) Werchter 04.09.1685 (g. Van Hove Jacobus n. Adrianus Neve en Smets Petronilla n. De Jonge Petronilla),

relatie met De Raeimaecker Guilielmus,

     Uit deze relatie:

     De Raeimaecker Anthonius, (°) Werchter 16.01.1731 ex forn. (g. Van Roost Arnoldus en Goris Barbara),

     De Raeimaecker Cornelius, (°) Werchter 16.01.1731 ex forn. (g. De Jonge Cornelius en De Jonge Anna),

 

De Jongh Cornelius, (°) Werchter 01.11.1687 (g. Coomans Cornelius n. Pete Adrianus en Van Hove Anna), x (niet W, S, K, ) met Holemans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonge Anna, (°) Werchter 09.05.1720 (g. Vervloesem Jacobus en De Jonge Anna),

     De Jonge Isaac, (°) Werchter 05.11.1721 (g. De Jonge Isaac en Holemans Joanna),

     De Jonge Elisabeth, (°) Werchter 10.12.1724 (g. Coemans Henricus en De Jonghe Elisabeth),

     De Jonge Guilielmus, (°) Werchter 15.08.1727 (g. Wellens Guilielmus en De Jonge Petronilla),

     De Jonge Barbara, (°) Werchter 18.02.1731 (g. Lenaerts Jacobus en De Jonge Barbara),

     De Jonghe Joannes, (°) Werchter 03.02.1733 (g. Van Esche Joannes en Goblens Anna),

 

De Jonge Maria, (°) Werchter 14.02.1691 (g. Van Dijck Alexander en Peten Margareta).

 


 

X - De Jonge Guilielmus (S650 + S974), (°) Werchter 04.10.1665 (g. Van Eertrijck Wilhelmus en Verbeeck Elijsabeth), + Werchter 20.04.1714, x Werchter 23.01.1697 (g. Coemans Abraham en Van Roost Arnoldus) met Van Gestel Maria (S651 + S975), (°) Werchter 15.02.1671(g. Joannes Vervoort en Maria Schrijns).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Jonge Anna, (°) Werchter 05.11.1697(g. Van Gestel Paschasius en Makin Catharina n. De Jonge Anna),

 

De Jonge Isaac, (°) Werchter 14.10.1698 (g. Coemans Adrianus n. Van Cauwenbergh Isaac en Vermijten Catharina),

 

De Jonge Henricus, (°) Werchter 18.10.1699 (g. Van Gestel Henricus en Van de Goir Maria),

 

De Jonge Isaac, (°) Werchter 25.09.1700 (g. Van Cauwenbergh Isaac en Van Houtvinck Elisabeth n. Van Tongelen Maria), x Keerbergen 21.10.1740 (g. De Groeve Petrus en De Preter Joannes) met De Grove Maria,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonghe Elisabeth, (°) Werchter 10.02.1741 (g. Van Tongelen Franciscus en Van Dijck Elisabeth),

     De Jonghe Maria, (°) Werchter 26.08.1742 (g. De Grove Petrus en Goossens Maria),

     De Jonghe Lucia, (°) Werchter 05.10.1744 (g. De Jonghe Joannes Baptist en De Grove Lucia),

 

De Jonghe (Jo)Anna, (°) Werchter 10.12.1701 (g. Joannes De Jonge en Catharina Claes n. Joanna De Jonghe), x Werchter 27.07.1732 met Van Tongelen Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Tongelen Isaac, (°) Werchter 24.05.1733 (g. De Jonghe Isaac en Wouters Maria),

     Van Tongelen Maria, (°) Werchter 13.02.1735 (g. Van Tongelen Guilielmus en Van Ghestel Maria),

     Van Tongelen Elisabeth, (°) Werchter 28.11.1736 (g. Van Tongelen Arnoldus en De Jongh Elisabeth),

     Van Tongelen Joanna, (°) Werchter 03.04.1739 (g. De Jonghe Joannes Baptista en Deckers Joanna),

     Van Tongelen Maria, (°) Werchter 12.03.1741 (g. Anthonis Petrus en Guens Maria),

 

De Jonghe Elisabetha, IX (325 + 487), (°) Werchter 29.08.1703 (g. Gummarus Ver Elst en Elijsabetha Van Riet),

 

De Jong Barbara, (°) Werchter 11.04.1706 (g. Joannes Van Aerschot en Maria Ceulemans), x Werchter 23.05.1733 met Valenberghs Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Valeberghs Petrus, (°) Werchter 15.03.1734 (g. Valeberghs Petrus en De Jonge Joanna),

     Vaerenbergh Guilielmus, (°) Werchter 03.12.1735 (g. Van Eijcken Guilielmus en De Jonghe Petronilla),

 

De Jonge Joannes Baptista, (°) Werchter 24.06.1713 (g. Joannes Baptist De Jonge en Joanna Van Wesel), x Wakkerzeel 27.07.1740 (g. Heijligen Isaacus en Bauweleers Egidius) met Imbrechts Adriana,

     Uit dit huwelijk:

     De Jonge Isaac, (°) Haacht 12.01.1741 (g. De Jonge Isaac en Imbrechts Elisabeth),

     De Jonge Elisabeth, (°) Haacht 22.09.1743 (g. Imbrechts Petrus en De Jonge Elisabeth),

     De Jonge Anna Catharina, (°) Haacht 11.06.1744 (g. Imbrechts Joannes en De Jonge Anna),

     De Jonge Joanna, (°) Haacht 14.07.1746 (g. Van Tongelen Franciscus en Imbrechts Joanna).

 


 

IX - Anthonis Petrus (324 + 486), (°) Werchter 20.11.1704 (g. Van Geel Petrus en Verbinnen Catharina), + Werchter 17.11.1751, x Werchter 30.08.1729 met De Jonghe Elisabetha (325 + 487), (°) Werchter 29.08.1703 (g. Gummarus Ver Elst en Elijsabetha Van Riet), + Werchter 30.06.1758.

 

Uit dit huwelijk:

 

Anthonis Barbara, (°) Werchter 10.09.1729 (g. Joannes Anthonis en Barbara De Jonge), + Werchter 10.02.1802, x Werchter 11.05.1756 met Uijterhoeven Anthonius, (°) Werchter 04.12.1719 (g. Anthonius Uijterhoeven en Elisabeth Boets), + Werchter 18.01.1807, fs Petrus en Maria Van Hoegaerde,

     Uijterhoeven Joannes Baptista, (°) Werchter 16.04.1757 (g. Joannes Baptista Uijterhoeven en Anna Catharina Anthonis),

     Uijterhoeven Maria Elisabeth, (°) Werchter 27.09.1758 (g. Joannes Verswijveren en Elisabeth Dejonghe),

     Uijterhoeven Joanna, (°) Werchter 11.11.1760 (g. Adrianus Scherens en Joanna Anthonis),

     x Werchter 17.01.1792 (g. Cornelius Brugmans en Antonius Uijterhoeven) met Guilielmus Vervoort,

     (°) Werchter 04.09.1750 (g. Guilielmus Vervoort en Catharina Van Geel) + Werchter 04.06.1828, fs Joannes Vervoert en Anna Van Espen,

     Uijterhoeven Henricus, (°) Werchter 20.12.1762 (g. Henricus Butkens vulgo Geeraerts en Maria Verhoeven),

     Uijterhoeven Guilielmus, (°) Werchter 07.10.1764 (g. Guilielmus Verhoeven en Elisabeth Eggers),

     Uijterhoeven Anna Catharina, (°) Werchter 12.08.1767 (g. Petrus Anthonis en Anna Catharina Fonderie),

     Uijterhoeven Joanna Maria, (°) Werchter 02.02.1771 (g. Martinus Mertens en Joanna Vanreel),

     Uijterhoeven Catharina Theresia, (°) Werchter 31.08.1773 (g. Egidius Borchlevens en Catharina Sneijers),

 

Anthonis Anna Catharina, (°) Werchter 10.09.1731 (g. Cornelius Anthonis en Anna De Jonge), + Werchter 08.04.1798, x Werchter 26.07.1761 met Borghlevens Egidius, (°) Werchter 07.08.1733 (g. Egidius Servrancx en Maria Gorts), + Werchter 03.12.1814,

fs Adrianus en Elisabeth Peeters,

     Uit dit huwelijk:

     Borghlevens Joannes Baptista, (°) Werchter 26.01.1762 (g. Joannes Verswijveren en Maria Borghlevens, + W 30.01.1774,

     Borghlevens Petrus, (°) Werchter 18.06.1763 (g. Joannes t'Servranckx n. Petrus Borghlevens en Anna Maria Van den Broeck), + Werchter 18.09.1832,

     x Werchter 19.05.1787 (g. Egidius Borghlevens en Anna Catharina Van Eijcken) met Elisabeth Janssens, fa Joannes en Anna Catharina Van Eijcken),

     Borghlevens Joanna Catharina, (°) Werchter 10.05.1765 (g. Josephus Anthonis en Joanna Dejonghe), + W 19.06.1765,

     Borghlevens Joanna Catharina, (°) Werchter 12.03.1767 (g. Adrianus Mesmaeckers en Joanna Anthonis), + W 09.04.1769,

     Borghlevens Henricus, (°) Werchter 04.08.1768 (g. Henricus Vangeel en Anna Catharina Van Geel),

     x Werchter 12.07.1793 (g. Egidius Borghlevens en Petrus Faijaerts) met Joanna Maria Faijaerts, + Werchter 12.07.1793, fa Petrus en Maria Anna Mariamé,

     Borghlevens Petrus Anthonius, (°) Werchter 22.02.1771 (g. Petrus Antonius Smeulders en Maria Van Gele),

     Borghlevens Anna Catharina, (°) Werchter 02.03.1773 (g. Cornelius Peeters en Anna Catharina t'Servranckx),

 

Anthonis Maria, (°) Werchter 09.06.1734 (g. Adrianus Van Gheel en Maria Smets loco Marae Van Beersel), + voor 08.1735,

 

Anthonis (Anna) Maria, VIII (S163 + S243), (°) Werchter 14.08.1735 (g. Franciscus Van Tongelen en Maria Van Gheel),

 

Anthonis Joanna, (°) Werchter 16.11.1737 (g. Joannes Baptista De Jonghe en Joanna Wens), x Werchter 08.08.1759 (g...) met Verswijveren Joannes, ex Elewijt, + Werchter 08.03.1768,

     Uit dit huwelijk:

     Verswijveren Anna Catharina, (°) Werchter 17.03.1761 (g. Petrus Poortmans en Anna Catharina Anthonis), + Werchter 19.03.1765,

     Verswijveren Joannes Baptista, (°) Werchter 11.12.1762 (g. Joannes Baptista Uijterhoeven en Petronilla Fonderie),

     Verswijveren Petrus, (°) Werchter 22.11.1765 (g. Petrus Anthonis en Clara Van Camp), ongehuwd, + Werchter 08.08.1786,

 

Anthonis Josephus, (°) Werchter 19.09.1739 (g. Isaac De Jonghe en Catharina Van Gheel),

 

Anthonis Petrus, (°) Werchter 18.07.1742 (g. Petrus Goris en Catharina Van Casteren), + Werchter 26.03.1788, x Werchter 26.05.1771 (g...) met Lembrechts Maria, (°) Werchter 05.10.1739 (g. Carolus Verbeck en Maria Lembrechts), fa Antonius en Joanna Werqui,

     Uit dit huwelijk:

     Anthonis Joannes Baptista, (°) Werchter 13.02.1771 (g. Joannes Smeulders en Anna Catharina Verbeeck), + W 15.02.1771,

     Anthonis Anna Catharina, (°) Werchter 12.03.1772 (g. Egidius Borghlevens en Anna Catharina Verbeeck),

     Anthonis Henricus, landbouwer, (°) Werchter 12.03.1774 (g. Henricus Dewijngaert en Barbara Anthonis), + Rotselaar 27.11.1825,

     x Rotselaar 09.11.1803 met Maria Elisabeth Stuckers, ° Rotselaar 18.01.1777 (g. Franciscus Hemeleers en

     Maria Elisabeth Heli), fa Joannes en Anna Van Eijck alias Van Cleijnenbreugel),

     Anthonis Anna Maria, (°) Werchter 07.11.1776 (g. Joannes Baptista Uijterhoeven en Maria Petronilla Peeters),

     Anthonis Joanna, ° Werchter 07.02.1779 (g. Joannes Baptista Peeters en Joanna Anthonis),

     Anthonis Petrus Anthonius, ° Werchter 19.10.1781 (g. Petrus Borghlevens en Maria Catharina Faijaerts),

 

Anthonis Cornelius, (°) Werchter 23.11.1745 (g. Cornelius Gods en Barbara Anthonis), x Werchter ...01.1769 met Joly Maria, geen fii te W,

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom