Voorouderlijst De Grove Jasper

 

Grove De, De Groeve, De Groof(f), De Groef, (de) Grouve, Schro(e)ven(s), Grove, Groven(s)

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse grof: dik, groot, fors, sterk. Naar de lichaamsbouw.

2. Groven(s) kan een patroniem zijn. Zie Groffen.

3. In Limburg kan de familienaam ook komen uit De Grave/Greve: zie Graaf.

 

Groff(en), Groven(s), Groeven

1. Patroniem uit Grof, Grolf, Gerolf: ger-wulf (speer-wolf).

2. Variant van De Grove. Zie daar.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XIII - XIV - De Grove Jasper, ° ca. 1535, x ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Grove Petrus, XII - XIII (N2136 + S2212 + S3288 + N3576  + S4816), ° ca. 1565,

 

De Grove Gommarus, ° ca. 1567, x met Magdalena Van Hoij,

 

De Grove Jan , ° ca. 1570, x met  Cather/lijne Blarenbergh - Blauwenbergh, + Keerbergen 20.08.1633, fa Cornelis (gezin zie eerste akte hieronder).

Aktes met dank aan Christine Savat 

KB1164: Fo 13v: 24 sep 1599:
Jacob Zegers x Anna Blarenbergh ende Jan De Grove x Cathelijne Blarenbergh hebben zijn overeen gekomen affscheyt oft vuijtcoop van de gronden van erven waervan te weten dat hij Jakob met zijne voors huijsvrouwe van nu voordaen tot ewigen dage … aenden tweeden comparant met syne huijsvrouwe alsulcke goeden als heulieden tsamene verstorven zijn bij wijlen Cornelis Blarenbergh met zijne huijsvrouwe gelegen aenden Spickelenbergh.
KB1166: Fo 30v: 23 apr 1624:

Barbara Boschmans we Lambrecht Van Mechelen nu x Huijbrecht Van Hove de jonge, Jan Bosmans de jonge de voors Barbara broeder als mits de doot van Jan Fierens alleen momboir van de twee minderjarige kinderen voors Lambrecht Van Mechelen ende Barbara Bosmans voor de propt, hebben ontvangen van Cathelijn Blarenberghs we wijlen Jan De Grove penningen van een rente staande op een stuk land gekocht door Lambrecht Van Mechelen x Barbara Boschmans van Barbara Colebrants Peetersdochter daer moeder af was Digna Raps Aertsdochter dd 20 jul 1598.

KB1165: Fo 170: 5 okt 1633:
S+D Jan De Grove x Cathelijne Blaerenbergh
- Philips De Grove
- Maeijcken De Grove x Peeter Peeters
- Elisabeth De Grove x Jan Vandenbrande
- Cathelijne De Grove x Geraert Meijten.

 Uit dit huwelijk:

? De Grove Maria, x Keerbergen 14.01.1618 (g. Claes Joannes en Hoefkens Elizabeth) met Peter Peeters,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii, K, R, Bon!, Duf, Mech, H, W,

     Petri Petrus, (°) Keerbergen 02.01.1618 (g. Peters Cornelius en Boedts Elizabeth), 

De Grove Elisabeth, x Keerbergen 07.11.1621 (g. Hubertus Van Hove en Henric Antheunis) met Van den Brande Jan,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 227: 26 apr 1640:

Jan Vanden Brande wn Elisabeth De Grove Jansdochter derft zijn tocht, Philips De Grove en Merten Van Rillaer als momboirs van de kinderen, verkopen aan Jan Aerts, molder, x Maijcken Anthonis een onbehuijsde hofstede aenden Spickelenberg, aen de voors Elisabeth gebleven van haar ouders wijlen Jan De Grove ende wijlen Catheryne Blauwenbergh.

     Uit dit huwelijk:

     Van den Brande Anna, (°) Keerbergen 12.12.1622 (g. Mertinus Wouters en Anna De Grove),

     Van den Brande Maria, (°) Keerbergen 17.05.1626 (g. Petrus De Grove en Maria Rams),

     Van den Brande Henricus, (°) Keerbergen 24.07.1627 (g. Wilhelmus Van Vloessem en Elisabeth Van Broeckhoven),

     x 1 Keerbergen 09.06.1654 (g. Petrus Claes en Jan Van den Brande) met Anna Claes,

     x 2 Keerbergen 07.02.1668 (g. Raems Jan en Coens Guiliam) met Lens Andreas,

     Aktes met dank aan Christine Savat.

     KB1168: Fo 70: 15 apr 1671:

     Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met

     Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande

     voor de propt verkopen aan Gillis Boschmans x Elisabeth Vermijlen een half bunder bempt op het Lanckeijnde.

     KB1168: Fo 68v: 15 apr 1671:

     Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met

     Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande

     voor de propt verkopen aan Sebastiaen Vermijlen x Cathelijne Eggers de helft van een stuk land, geheeten

     de Terwe stoppelen, groot vijf dm, gelegen in de Loosen hoeck (Hendrik Huijbrechts).

     KB1168: Fo 70: 15 apr 1671:

     Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met

     Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande

     voor de propt verkopen aan Gillis Boschmans x Elisabeth Vermijlen een half bunder bempt op het Lanckeijnde.

     KB1189: Fo 159: 18 mrt 1675:

     Andries Lens x Anna Claes we Hendrik Vandenbrande tegen Hendrik Vermijlen, Rombout Van Tongelen en

     Geraert Van Criekingen cs.

     KB1168: 9 mei 1686:

     Anna Claes x Hendrik Vandenbrande en anderen verkopen aan Govaert Van Camp als commant van

     Bernaert Claes een stuk land tegenover de heijde.

     SW2: 31 mrt 1700:

     Cathlijn Vermeulen Gommaersdochter x Jan Van Noten uit Putte bekent dat Hendrik Claes als cooper van drij dm

     land genaemt het Lammerenbergh toebehoort hebbende Anna Claes we Hendrik Vandenbrande & haere

     kinderen aen haer competerende wel en deugdelijk heeft getelt …

          Uit dit huwelijk:

          1. Vandenbrande Adrianus, (°) Keerbergen 25.07.1655 (g. Claes Adrianus en Bosmans Maria),

          Vandenbrande Elizabeth, (°) Keerbergen 26.02.1658 (g. Van Rillaer Joannes en Vermijten Elizabeth),

          Vandenbrande Adriana, (°) Keerbergen 01.01.1661 (g. Vermijten Anthonius en Holemans Adriana),

          Vandenbrande Joanna, (°) Keerbergen 01.07.1663 (g. Machils Michael en Troij Joanna),

          Vandenbrande Joannes, (°) Keerbergen 28.02.1666 (g. Vanden Valgaren Joannes en Van Dessel Maria),

          2. Lens Anna, (°) Keerbergen 25.10.1668 (g. Claes Sebastianus en Guens Anna),

          Lens Henricus, (°) Keerbergen 03.08.1670 (g. Vander Roost Henricus en Schrijns Maria),

          Lens Maria, (°) Keerbergen 10.08.1671 (g. Verlinden Cornelius en Lens Elisabeth),

          Lens Petrus, (°) Keerbergen 13.02.1674 (g. Claes Petrus en Versande Clara),

          Lens Antonia, (°) Keerbergen 15.04.1676 (g. Vermijlen Petrus en Vanden Eijnde Antonia),

          Lens Catharina, (°) Keerbergen 07.01.1680 (g. De Grove Joanna),

          Lens Michael, (°) Keerbergen 17.01.1681 (g. Claes Michael en Vande Sande Joanna),

     Van den Brande Laurentius, (°) Keerbergen 13.07.1631 (g. Laurentius Claes en Margaretha Rams), x Keerbergen 09.06.1657

     (g. Jan Van den Brande en G. Hoolaers koster) met Barbara Ven, fii in Keerbergen,

     Van den Brande Catharina, (°) Keerbergen 28.11.1635 (g. Gerardus Meytens en Catharina Reumarts),

De Grove Catharina, x Keerbergen 15.11.1626 (g. Petrus De Grove en Henricus Antheunis) met Gerardus Meyers - M(e)ijten - Vermuijten,

KB1165: Fo 98v: 13 mrt 1629:
Cathelijn De Grove Jansdochter daer moeder af is Cathelijn Blarenberg geasst van Geraert Meijten haeren m+m heeft ontvangen van heer Anthonis Vandenberghe pastoir tot Rijmenam de som van 50 gl eens.

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte van emancipatie betreffende dit gezin:

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 8261, folio 138v°, akte dd. 02.09.1652.

Transcriptie.

In tegenwoordicheyt der heeren meyer schepenen

van Loven naerbeschreven gestaen Geeraert

Vermijten, woonende tot Keerbergen, heeft

behoorelijck geemancipeert ende vuyt sijnen

broode gedaen Lauereys, Guilliam,

Anthoen, Jan, Gielle, Lijsebeth, Maeyken

ende Appellonie Vermijten, sijne kinderen, bij

hem verweckt vuyt den schoot van Catlijn

De Grove, sijne huysvrouwe, quo facto

Jan Schellekens reconduxit in forma, coram

Schoer, Sutricx, ij. september 1652.

     Uit dit huwelijk:

     Meyten Joannes, (°) Keerbergen 03.09.1627 (g. Joannes De Grove en Anna Van Deuren),

     Meyten Laurentius, (°) Keerbergen 24.02.1630 (g. Laurentius Claes en Petronella Peters), x Keerbergen 22.08.1658 (g. Gerardus Mijten en Jan Guens) met Bessems Angela,

     Meyten Elisabeth, (°) Keerbergen 31.10.1632 (g. Philippus De Grove en Elisabeth Vermeylen),

     Meyten Elisabeth, (°) Keerbergen 03.04.1634 (g. Joannes Meyten en Elisabeth Broeckhoven),

     Meyten Guilielmus, (°) Keerbergen 21.08.1639 (g. Guilielmus Holarts en Maria Adorp),

     Meyten Antonius, (°) Keerbergen 21.12.1641 (g. Anthonius Van Reet en Anna Van de Eynde),

     Meyten Joannes, (°) Keerbergen 20.04.1644 (g. Egidius Van den Berge en Catharina Van Ooten), x Keerbergen 15.08.1670

     (g. Jan De Grove en Gommaar Van de Plasch) met Barbara Ven,

     Meyten Maria, (°) Keerbergen 15.07.1647 (g. Henricus Bosmans en Maria Anthonis),

     Meyten Apolina, (°) Keerbergen 15.07.1647 (g. Joannes De Grove en Apolonia Van Hove),

     Meyten Egidius, (°) Keerbergen 23.07.1651 (g. Egidius Van Adorp en Anna Monters),

De Grove Anna, fa Jan, (°) Mechelen P&P 25.02.1602 (g. Maes Gommaer en Verlooffen Anna),

De Grove Philippus, x (niet K, H, P, H, ) met Peeters Petronella,

Akte met dank aan Christine Savat

KB1189: Fo 4:

Procedure hangende ongedecideert tussen Artus Willems tegens de penningen van de huere der goederen competerende Philips De Grove gelegen binnen KB en gebruikt wordende bij Jan Guens Peetersone om daer aende te verhaelen de som van 91 gl (6 dec 1656).

KB1165: Fo 219v: 27 jun 1639:
Anneken Bols we Jan Lachije verklaart dat Jan Lachij in sijn leven hadde vercocht aan Philips De Grove en sijn kinderen behouden van Petronella Peeters een half bunder land gelegen in de Cassestraet gemeijnelijk genaemt het Meutcken.

     Uit dit huwelijk:

     De Grove Joannes, (°) Keerbergen 26.11.1629 (g. Van den Brande Joannes en Van Ooten Catharina),

     De Grove Elizabeth, (°) Keerbergen 23.05.1630 (g. De Grove Petrus en Willems Margareta),

     De Grove Catharina, (°) Keerbergen 24.03.1633 (g. Wouters Adrianus en Vermeijlen Catharina),

     De Grove Anna, (°) Keerbergen 15.02.1635 (g. Meijten Gerardus en Van Adorp Anna).

 


 

XII - XIII - De Grove Petrus (N2136 + S2212 + S3288 + N3576  + S4816), ° ca. 1565, x 1 Mechelen P&P 22.09.1590 (g. Ransoi Daniel, De Wolff Jan en De Grove Jasper) met Dymphna Verlinden alias Van Hove, x 2 Mechelen Jan 19.11.1593 (g. De Grove Jaspar, Van der Laene Nicolaes en Van Meerstrate Eerrrand) met Paulina Van Meerstraeten (N2137 + S2213 + S3289 + N3577 + S3577 + S4817), Mech+.

 

Aktes met dank aan Christine Savat 

Mechelen nots Vandevenne ‎(Roggeman)‎ fo 180: 13 jan 1621
Testament van zuster Elisabeth De Grove, dochter van Peter De Grove x Dymphna Van Hove, bij haar intrede in het klooster van Bleijenberg, in bijzijn van Paulijne Van Meerstraeten we voors Peter De Grove in zijn tweede huwelijk.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Grove Elisabeth, ° ca. 1590, zuster in het klooster van Blijdenberg,

 

De Grove Anna, ° ca. 1591,

 

2. De Grove Petrus, XI (N1068 + N1788), ° ca. 1594,

 

De Grove Anna, (°) Mechelen P&P 11.03.1595 (g. De Grove Gommaer en Schuermans Magriet), x Keerbergen 09.07.1619 (g. Claes Joannes, De Grove Joannes, Petrus Neijs en Rumoldus Uwterhoijven) met Serneels - Tserneels Joannes,

Uit dit huwelijk: geen andere fii K, Bon, O, P, Mech,

Serneels Catharina, (°) Rijmenam 24.11.1620 (g. Michiel Cuelemans en Catharina Wouters),

Serneels Maria, (°) Rijmenam 19.01.1622 (g. Merten Goijvaerts en Maria Vlemincx),

 

Philips De Grove, ° ca. 1599, x Keerbergen 19.07.1622 (g. Jan Holemans en Henricus Antheunis) met Claes Catharina (M6233), deze x 2 Keerbergen 28.10.1626 (g. De Grove Petrus en Verlinden Joannes) met XIII - Jacob Van Calsteren (M6232),

Akte met dank aan Christine Savat.  

KB1165: Fo 139: 5 mrt 1631:

Jan De Preter brouwer in Rumst heeft verkocht aan Jan De Grove Philipsone voor de prorpt ende Cathelijne Claes Jansdochter zijn moeder (nu x Jacques Vercalsteren) voor de tochte vijf dm bempt opt Lanck eijnde.

Fo 140: zij lenen hiervoor.

KB1166: Fo 40v: 2 mrt 1644:

Jan Claes & Adriaen Wouters wettige momboirs van Adriaen & Anneken Van Calsteren minderjarige kinderen wijlen Jacop Van Calsteren daer moeder af was wijlen Cathlijne Claes hebben verkocht aan Hendrik Claes commant van Peeter Claes sijn vader vijf dm bempt geheeten de Houwbecke oft Groten Drasbempt gelegen tussen de Grote ende Cleijne kercke.

KB1167: Fo 100v: 2 jun 1660:
Philips De Grove uit Rillaer wn Peternella Peeters ‎(accoort voor mr notaris Anthoni Viers dd 17 dec 1655)‎ heeft versworen de tochte van naerbeschreven goeden en opgedragen aan Jan de Grove ende Elisabeth De Grove desselfs Jans suster met Jan Guens haeren m+m het jaerlijks innecommen ende tochte in de erfelijke goederen in Keerbergen daervan mits het scheyden vanden bedde de proprietyt op de voors sijne kinderen is gedevolveert
.

     Uit dit huwelijk: later wonend in Rillaer,

     1. De Grove Jan, (°) Keerbergen 31.12.1623 (g. Cornelius Van Broeckhoven en Elisabeth Claes),

     2. Vercalsteren Petrus, (°) Keerbergen 01.09.1627 (g. De Grove Petrus en Viskens Elizabeth),

     Vercalsteren Anna, (°) Keerbergen 02.10.1630 (g. Guens Petrus en De Grove Anna),

     Vercalsteren Adrianus, XII (S3116), wellicht ° Werchter,

 

De Grove Joannes, ° ca. 1600, x 1 Keerbergen 18.04.1633 (g. Jan Van den Brande en Martinus Van Nuffel) met Maria Haverhals, + Keerbergen 28.05.1642, x 2 Keerbergen 30.06.1643 (g. Willem De Grove en Willem Hoolaerts) met Catharina Van Ooten, x 3 met Anna Wouters,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat

KB1167: Fo 95: 12 mei 1660
Jan De Grove als vader van Geraert De Grove sijnen sone bij hem behouden van wijlen Maijcken Haverhals Gillisdochter was, heeft ontvangen van Jan Van Horick aen hem afgeleijt ende gequeten een erfelijke rente ... nu den aflossere competerende bij coop gedaen tegens de weduwe ende kinderen van wijlen mr Guilliam Hoijlaerts welcke rente originelijck is geconstitueert bij Anna, Barbara, Cathelyne, Joanna & Jan Verhoeven wijlen Jan Verhoeven ende Elisabeth bouwen kinderen ten behoeve vanden voorschreven comparant in den naem van deselven sijnen sone.
KB1190: 13 apr 1675: Jan De Grove Peetersone doude heeft verclaert van bloetswege te calengieren den coop van vier sesde paerten van seker hujjs, hof met het landt daeraen gelegen tegens de grote Keerbergenheijde vercocht bij Maeijcken & Apollonia & Gillis Vermijten aen Adriaen De Grove Peetersone den jongen.
KB1168: Fo 138: 12 jul 1679
Jan De Grove Peetersone heeft verkocht aan Goijvaert Van Camp x Anna Vranckx eerst huis hof en land bij den Spickelenberg, item een bogaert daer bij gelegen.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Grove Joannes, (°) Keerbergen 13.05.1634 (g. Joannes Serneels en Joanna Schurmans)

     De Grove Joannes, (°) Bonheiden 11.08.1640 (g. Petrus Haverhals en Maria De Grove),

     De Grove Petrus, (°) Bonheiden 13.05.1642 (g. Petrus Frans en Catharina Cenne),

     2. De Grove Elisabeth, (°) Keerbergen 06.03.1644 (g. Sebastianus Vermijlen en Elisabeth Verheyden),

     De Grove Adrianus, (°) Keerbergen 04.07.1646 (g. Adrianus Van Ooten en Catharina De Grove),

     De Grove Philippus, (°) Keerbergen 21.06.1648 (g. Philippus Meert en Anna De Grove),

     3. De Grove Joanna, (°) Keerbergen 04.09.1650 (g. Laurentius Mijten en Catharina Wouters),

     De Grove Gerardus, (°) Keerbergen 01.11.1651 (g. Gerardus Mijten en Anna Van Adorp),

 

De Grove Maria, (°) Mechelen P&P 26.06.1609 (g. De Grove Gommaer en Schuermans Magriet), fa Petrus x Paulina Van Meerstraten, + Bonheiden 13.01.1665, x Keerbergen 03.09.1628 (g. Jan Voet en Jan Van den Brande) met Haverhals Simon, (niet Mech, Ber, K, R, Bon!, P!, SKW, Wal, S, O, Duf, H, Wes, L, Hertgom, WMB, Huls!, Nijl, Wiek!, Bev, Ges, Kes, Heist, ), + Bonheiden 22.05.1668,

Pachter van de Blijdenberghoeve vanaf 1633.

     Uit dit huwelijk: 

     Haverhals Elisabeth, (°) Keerbergen 15.08.1629 (g. Jacobus Vercalsteren en Elisabeth Van Gijsel),

     Haverhals Joannes, (°) Keerbergen 02.01.1631 (g. Joannes Serneels en Lucia Torffs),

     x O.L.V.Waver 30.09.1657 (g. Joannes Huijbrechts en Sijmon Haverhals vader) met De Cock Joanna,

              Uit dit huwelijk:

              Haverhals Simon, (°) Bonheiden 08.09.1658 (g. Simon Haverhals en Maria Vervloet),

              Haverhals Joannes, (°) Bonheiden 17.12.1660 (g. Joannes Huijbrechts en Maria De Grove),

              Haverhals Anna, (°) Bonheiden 05.09.1662 (g. Petrus Vervloet en Anna De Grove),

              Haverhals Maria, (°) Bonheiden 10.12.1663 (g. Petrus Haverhals en Maria Vervloet),

     Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 22.06.1633 (g. Gommarus De Belser en Catharina Frans), + Bonheiden 21.01.1706,

     x (niet Bon, O, SKW, Ber, R, Mech, K, P, ) met Van der Auwera Joanna,

              Uit dit huwelijk:

              Haverhals Joanna, (°) Bonheiden 18.06.1656 (g. Jan Vlemincx en Joanna Haverhals),

              Haverhals Petronella, (°) Bonheiden 08.03.1658 (g. Petrus Geens en Anna Van der Auwera),

              Haverhals Clara, (°) Bonheiden 26.09.1663 (g. Simon Haverhals en Maria Van der Auwera),

              Haverhals Joannes, (°) Bonheiden 18.02.1666 (g. Joannes Vervloersem en Elisabeth Van der Auwera),

              Haverhals Joanna, (°) Bonheiden 06.03.1671 (g. Adriaen Maes en Jenna Leemans),

              Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 06.03.1671 (g. Peeter Peeters en Clara Vervloersem),

              Haverhals Adrianus, (°) Bonheiden 03.02.1674 (g. Adrianus Van der Auwera en Joanna Camps),

              Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 24.09.1676 (g. Petrus De Winter en Anna Cerneels),

              Haverhals Guilielmus, (°) Bonheiden 19.01.1678 (g. Wilhelmus Van der Auwera en Maria Van der Auwera),

              Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 04.07.1680 (g. Petrus Geens en Maria Kams), 

     Haverhals Joanna, (°) Bonheiden 29.12.1635 (g. Joannes Frans en Johanna Guldentop), + Bonheiden 27.02.1697,

     x Bonheiden 12.06.1661 (g. Simon Haverhals en Guiliam Van der Auwera) met Van der Auwera Joannes,

     (°) Bonheiden 27.10.1639 (g. Joannes Van Rompa en Elisabeth De Roeck), + Bonheiden 27.01.1697,

     Pachters van de Bonheidense Blijdenberghoeve.

              Uit dit huwelijk:

              Van der Auwera Maria, (°) Bonheiden 28.04.1662 (g. Guiliam Van der Auwera en Maria De Grove),

              Van der Auwera Maria, (°) Bonheiden 01.05.1663 (g. Simon Haverhals en Anna De Grove),

              Van der Auwera Joannes, (°) Bonheiden 05.08.1665 (g. Joannes Vermijlen en Maria Vervloet),

              Van der Auwera Petrus, (°) Bonheiden 01.03.1668 (g. Peeter Daems en Barbara Van Buscum),

              Van der Auwera Barbara, (°) Bonheiden 30.12.1670 (g. Jan Van Else en Barbara Blendiels?),

              Van der Auwera Guilielmus, (°) Bonheiden 23.09.1673 (g. Guiliam Van der Auwera en Lisken Van der Auwera),

              Van der Auwera Petrus, (°) Bonheiden 18.08.1676 (g. Petrus Verret en Anna Tchas),

              Van der Auwera Nicolaus, (°) Bonheiden 13.03.1680 (g. Joannes Vercammen en Elisabeth ... n. Margaretha Van den Driessche)

     Haverhals Barbara, (°) Bonheiden 07.03.1638 (g. Barbara Vervloet),

     Haverhals Anna, (°) Bonheiden 07.03.1638 (g. Franciscus De Groove en Anna Pirions).

 

De Grove Gommaer, (°) Mechelen P&P 02.09.1611 (g. Hillemans Gommaer en Wolvaerts Anneken),

 

De Grove Guilielmus, XI + XII (S1106 + N1644 + S2408), ° ca. 1614.

  


 

XI - De Grove Petrus (N1068 + N1788), x 1 (niet K, ) met Anna Lemmens, x 2 Mechelen Rom 17.10.1634 (g. Grove Guilielmus en Van Adorp Gielis) man ex Keerbergen, vrouw ex Haacht, met toestemming pastoor Haacht, met Anna Van Adorp (N1069 + N1789). Zij x 2 Keerbergen 07.12.1655 (g. Jan De Grove en Jan Valgaerens) met Docx Adrianus.

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

KB1166 fo 42: 2 mrt 1644
Niclaes Verstraeten heeft verkocht aan Peeter De Grove x Anneken Van Adorp een vervallen hofstede daer eertyden een huijs op heeft gestaen groot een half dagwant gelegen op den Spickeleberg, in coope vercregen van Jaecques Vrot ‎(?)‎ Woutersone.

KB1166 fo 64v: 10 mei 1645
Maria Vercalsteren Jacquesdochter x Peeter Chiers hebben verkocht aan Peeter De Grove x Anneken Van Adorp een huijs en hof bogaerde lande gronde ... metten bempde daerachter ‎(Cornelis Vincx)‎, mits de aflijvigheid van wijlen Elisabeth Hollemans leste huijsvrouwe van Remijs De Winter haere grootmoeder.
Leenhof:

H851: - 23 nov 1652: Peeter De Grove x Anneken Van Adorp kopen het voors half bunder bempt gelegen onder Haecht over d’ander seijde van de Dijle naer Keerbergen geheeten den Vleeshouwers ham

- 6 sep 1655: Anna Van Adorp na de dood van Peeter De Grove heeft te leene ontvangen ten behoeve van haer kinderen het voors stuk bempt en stelt als sterfman Jan De Grove – Jan Van Adorp haar broer als besetman

- 7 dec 1693: Jan De Grove herniewt de eed na de dood van de vs Jan Van Adorp

- 5 dec 1697: Jan De Grove sone Guilliams is gecomen bij erfmangelinge tot het voors half bunder bempt

- 1 dec 1705: Elisabeth Claes dochtere Joos x Catharina De Groeve we wijlen Gillis Geens heeft na de dood van Jan De Grove sone Guilliams te leen verheven en stelt Hendrik Claes als besetsman

- 19 feb 1734: na de dood van Hendrik Claes heeft Bernard Geens, zone Gillis ende Elisabeth Claes, de eed vernieuwt als besetman

- 1 aug 1753: na dood van Elisabeth Claes heeft Cornelis Coremans etc ...

KB1166: Fo 99: 5 mei 1649:

Peeter, Jacques, Floris en Hendrik Guens Jacopskinderen daer moeder af was Elisabeth Everaerts (Eulaerts?) en Jan Guens hunnen minderjarigen broeder hebben verkocht aan Peeter De Grove x Anneken Van Adorp en half bunder land of heijde over de Lange voirt op hen verstorven bij hunne voors ouders.

R5205 fr 16. Haecht: 23 nov 1652
Hendrik Van Langendonck met procuratie van derfgen Anthoon Mathys waerin gementioneert dat op 11 jan 1651 een stuk bempt onder Haacht over dander zijde vande Dele naer Keerbergen geheeten den Vleeshouwersham een half bunder groot is verkocht aan Peeter De Grove x Anneken Van Adorp.

H851:
- 23 nov 1652: Peeter De Grove x Anneken Van Adorp kopen het voors half bunder bempt gelegen onder Haecht over d’ander seijde van de Dijle naer Keerbergen geheeten den Vleeshouwers ham
- 6 sep 1655: Anna Van Adorp na de dood van Peeter De Grove heeft te leene ontvangen ten behoeve van haer kinderen het voors stuk bempt en stelt als sterfman Jan De Grove – Jan Van Adorp haar broer als besetman
- 7 dec 1693: Jan De Grove hernieuwt de eed na de dood van de vs Jan Van Adorp
- 5 dec 1697: Jan De Grove sone Guilliams is gecomen bij erfmangelinge tot het voors half bunder bempt
- 1 dec 1705: Elisabeth Claes dochtere Joos x Catharina De Groeve we wijlen Gillis Geens heeft na de dood van Jan De Grove sone Guilliams te leen verheven en stelt Hendrik Claes als besetsman
- 19 feb 1734: na de dood van Hendrik Claes heeft Bernard Geens, zone Gillis ende Elisabeth Claes, de eed vernieuwt als besetman.

KB1168: Fo 132: 8 mrt 1679:

- Adriaen De Grove

- Peeter Guens Jacquesone als momboir van de twee minderjarige kinderen van wijlen Jan Van Valgaren x Cathelijne De Grove

- Magdalena De Grove x Jan Cornelis

- Jan De Grove

Kinderen en kintskinderen van Peeter De Grove x Anna Van Adorp S+D.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Grove Wilhelmus, (°) Keerbergen 23.05.1632 (g. Joannes Serneels en Joanna Schurmans),

 

De Grove Elisabeth, mogelijk is ze ook een dochter van Philippus (broer van Petrus), x Keerbergen 27.11.1649 (g. Philippus De Grove en Willem Van Hole) met Guens Joannes, (°) Keerbergen 02.06.1624 (g. Joannes Van Rompay en Elisabeth Claes),

Akte met dank aan Christine Savat

KB1167: Fo 197v: 24 mei 1662:

Peeter Van der Roest & Hendrik Paelmans als momboirs over de kinderen van wijlen Appolonia Van Hove daer vader af is Hendrik Vander Roest hebben verkocht aan Jan Guens wijlen Peetersone x Elisabeth De Grove een vierde paert van seker stuk land groot int geheel drij dagwanden gelegen op de Spickelenberg.

     Uit dit huwelijk:

     Guens Petrus, (°) Keerbergen 24.01.1651 (g. Petrus Van Nuffel en Anna Van Adorp),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 05.01.1653 (g. Joannes Van Rompay en Catharina Guens),

     Guens Wilhelmus, (°) Keerbergen 14.04.1655 (g. Wilhelmus Wouters en Elisabeth Vermijlen),

     Guens Joannes, (°) Keerbergen 05.05.1658 (g. Gerardus Mijten en Elisabeth Ven),

     Guens Jacobus, (°) Keerbergen 05.02.1661 (g. Jacobus Guens en Anna Van den Brande),

 

2. De Grove Maria, (°) Keerbergen 23.01.1636 (g. Philippus De Grove en Maria Firens),

 

De Grove Adrianus, X (N534 + N209), ook (°) Haacht ...02.1638, als Adriana (klapper), (°) Keerbergen 02.02.1638 (g. Adrianus Van Meerbeeck en Maria Claes),

 

De Grove Catharina, (°) Keerbergen 12.02.1640 (g. Joannes Arts en Catharina De Grove),

 

De Grove Catharina, (°) Keerbergen 04.09.1641 (g. Joannes Bosmans en Catharina Van Adorp), x Keerbergen 14.10.1662 (g. Adrianus Docx en Theodorus Verswijver) met Jan Van de Valgaeren,

Aktes met dank aan Christine Savat

KB1190: 1 feb 1679:

Peeter Guens Jaecquesone als vaderlijk momboir & Adriaen De Grove Peetersone als moederlijk momboir van de twee minderjarige kinderen wijlen mr Jan Van Valgaren x Cathelijn De Grove.

KB1168: Fo 137v: 7 jun 1679:

Peeter Guens & Adriaen De Grove als momboirs van Maria Van Valgaren minderjarige dochter van wijlen mr Jan Van Valgaren x Cathelijn De Grove hebben afgelost & gequeten aan Guilliam Van Camp meulder alhier een erfelijke rente van 200 gl.

     Uit dit huwelijk:

     Van de Valgaren Maria, (°) Keerbergen 04.03.1663 (g. Adrianus Docx en Maria Dams),

     Akte met dank aan Christine Savat

     KB1168: 19 jun 1686:

     Gillis Van Horick als cooper van huis, hof en drij dagwant lant in de Cassestraet gecompeteert hebbende de

     kinderen van wijlen Peeter Guens Jacquesone den 9 mei ll voor ons wettelijk gegoeijt heeft afgelost ende

     gequeten aan Andries Verhaecht x Maria Valgarens.

     Van de Valgaren Wilhelmus, (°) Keerbergen 23.06.1665 (g. Wilhelmus De Grove en Helena Caleys),

     Van de Valgaren Adrianus, (°) Keerbergen 22.09.1667 (g. Adrianus Docx n. Adrianus De Grove en Joanna Van Nuffel),

     Van de Valgaren Magdalena, (°) Keerbergen 10.05.1670 (g. Egidius Bosmans en Magdalena Vercammen),

 

De Grove Magdalena, (°) Keerbergen 31.07.1644 (g. Franciscus Aerts en Magdalena Van de Plas), x Keerbergen 08.02.1665 (g. Adriaen Docx en Jan Van de Valgaren) met Jan Cornelis,

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Catharina, (°) Keerbergen 21.09.1667 (g. Franciscus Verbeeck en Catharina Storms),

     Cornelis Joanna, (°) Keerbergen 22.04.1670 (g. Bernardus Claes en Anna Van Adorp),

     Cornelis Maria Catharina, (°) Keerbergen 07.11.1672 (g. Joannes Claes en Maria Dockx),

     Cornelis Catharina, (°) Keerbergen 31.05.1676 (g. Joannes Van de Valgaren en Catharina Dockx),

     Cornelis Joannes, (°) Keerbergen 15.04.1680 (g. Joannes De Grove en Catharina Ceulemans),

 

De Grove Joanna, (°) Keerbergen 15.04.1647 (g. Michael Bosmans en Joanna Van Hove), x Keerbergen 29.05.1676 (g. Willem De Grove en Jan Van de Valgaren) met Jan Claes, geen fii te K, R, S,

 

De Grove Ludovicus, (°) Keerbergen 28.02.1649 (g. Henricus Bosmans en Barbara Lanen),

 

De Grove Ludovicus, (°) Keerbergen 16.09.1650 (g. Petrus Lauwers en Luduina Lanen),

 

De Grove Jan, (°) Keerbergen 19.11.1651 (g. Joannes De Grove en Elisabeth De Grove), x Keerbergen 26.02.1675 (g. Adriaen Docx en Jan Valgaerens) met Catharina Peeters,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van Jan De Grove (De Groef) en Catharina Peeters.  Het echtpaar woonde bij het verlijden van de akte te Wilsele.  Vermoedelijk hadden zij daar ook kinderen, gezien de vrij grote tijdspanne (bijna 7 jaar) tussen de huwelijksdatum en de doopdatum van het eerste kind te Keerbergen.  Spijtig genoeg is Wilsele op genealogisch gebied voor de Franse Revolutie een groot hiaat.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7932 fol. 411r°.

Inde teghenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naergenoempt gestaen den clercq Lijfftocht om tgene naerbes. staet, te vernieuwen ende herkennen, geconstitueert sijn. bij procuratie hier onder geinsereert, ende heeft tselve gedaen inder vuegen naer volgende.

Op heden desen xxvien. april 1680 comparerende voor mij openbaer notaris, presenti die getuygen naergenoemt, Jan De Groeff ende Catlijn Peeters, ghehuyschen, woonende tot Wilsel, dewelcke bekennen tsamenderhant ende ider van hen indt besundert ontfangen te hebben, soo sij doen bij desen, vuyt handen van dheer Jacobus Vander Gouwe soone sr. Gillis Vander Gouwe ende jouffe. Cristina Rees, cooplieden van Antwerpen waeren als sij leeffden, de somme van vijffhondert guldens eens, ter cause van welcke somme de voors. compten. hebben gelooft te betaelen eene erffel. rente van xxx r. v s. tsiaers den penninck xvien., alle jaeren vallende ende Xschijnende. date deser ende voor sulcx voor den iersten jaere te Xschijnen. den 26. april vanden naestcomenden jaere 1681 ende soo voorts van jaere tot jaere totte reele ende effective quytinge toe, die sal moegen gebeuren alst de vs. gehuyschen gelieven sal teender reyse ende met volle rente, gelovende alle jaeren de selve rente tot behoeve des vs. heere Vander Gouwe oft sijns actie hebbende, wel ende loffelijck te betaelen ende binnen deser stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle beden ende impositien, innegestelt oft naermaels innetestellen, elck jaer ende termijn voors. als schult met recht Xwonnen. onder obligatie, submissie en. renuncian. in forma, ende om den voors. heere Vander Gouwe oft sijns actie hebbende vande voors. rente ende jaerl. betaelinghe vande selve noch beeter te Xseekeren., hebben de voors. compten. ende voor speciaele panden Xobligeert. ierst huys ende hoff, gestaen ende gelegen opt Spickelenberch, groot een dachmael, regenoten tsheere straete in alle sijden, item het clijn boogaerdeken daerbij gelegen, groot een halff dachmael, regenooten tsheere straete ter ie., de kinderen van Peeter Lent ter ije. ende het clooster van Muysen ter iije. sijden, item seeker huys ende hoff met het landt daer aen, oock op Spickelenberch, groot drij dachmaelen, regenooten ts[h]eere straet ter ie., de kinderen Jans De Jonge ter ije. ende de Heyde ter iij. sijden, item eenen boomgaert daer neffens gelegen, groot als boven, regenooten de Heyde ter ie., den H. Geest van Keerberch ter tweedere ende tsheere straete ter iij. sijden, item een boogaerdeken daer neffens, groot als boven, genoempt het Streepken, regen. de straete ter ie., den H. Geest ter ije., de Heyde ter iije. sijden, item een stuck lants, oock gelegen bij Spickelenberch, groot ontrent een halff boinder, regenooten de herbane, het clooster van Blijenberch tot Mechelen ende de Heyde, item een stuck landts, gelegen achter de Corte Welvaert, geheeten den Cinola, groot een halff boinder, regenooten derffgenaem Peeter De Groeff, Henrick Ruttens, den advocaet Lapostolle ende Cornelis Verlinden, item het winckelken, gelegen onder Haecht op het Hoochvelt, groot drij dachmaelen, regenooten het Schaubroeck, den H. Geest van Haecht, Guilliam Van Langendonck ende mijn heer Vanden Calster, huys ende hoff metten boomgart, groot een halff boinder, regenooten Servaes Goirts, Henrick Boon, jouffe. De Prince en. de Rodestraet, item drije vierendelen hellichtwinninge op den Bauwenshoff, regenooten die Dweelhaege, Elisabeth Henricx, derffgenamen Vander Elst ende Merten Van Meerbeeck, item een derdendeel van een boinder, genoempt den Quaden Heurinck, regenooten jor. de Bucq, Everaert Vander Motten en. die Vlietstraet, item thien vierdendelen landts, regenooten die Halffstraet, Henrick De Neuter ende die Vlietstraet, item een dachmael bempts, regenooten tsheere straet, mijn heer Gutsecoven, het Hamelebroeck ende derffgenamen Willem Pelsmaeckers, item een halff dachmael bempts, regen. Adriaen Van Arschot, den pensionaris De Vroy ende jor. Brimeur, consenterende daer over indt maecken van belijde ende mainmise, mitsgaders indt decreet ende herdecrete der heeren schepenen van Loven daer over te geven sonder dagement te derven doen, ten effecte van dijen constitueren alle thoonder deser indt besundert om tgene voors. staet, voor meyer ende schepenen van Loven te vernieuwen in behoorl. forme, mede te laeten passeren in volontaire condemnatie super quibus promittentes ratum et gratum, obligantes, submittentes ac renunciantes in forma.

Actum ut supra present Peeter Van Limborch ende Franchis Bollens, als getuygen tot desen gebeden, hebbende de compten. de minute deser onderteeckent, quod attestor, ende was onderteeckent W. Van Limborch, notaris.

Aldus vernieuwt ende herkent bij den voorschreven geconstitueert coram Vander Veeken, De Vos, 20 mey 1680.  J. De Vos.

     Uit dit huwelijk:

     ... (Wilsele ... maar die registers zijn er niet meer),

     De Grove Maria, (°) Keerbergen 21.01.1682 (g. Joannes Cornelis n. Norbertus Van Adorp en Magdalena De Grove n. Maria Van Langendonck),

     De Grove Andreas, (°) Keerbergen 31.05.1684 (g. Andreas Verhaecht en Catharina Docx),

     De Grove Petrus, (°) Keerbergen 20.06.1687 (g. Petrus De Grove en Joanna Peeters),

     De Grove Maria, (°) Keerbergen 27.07.1689 (g. Judocus Claes en Maria Haverhals),

     De Grove Gerardus, (°) Keerbergen 15.11.1691 (g. Gerardus Peeters en Anna De Grove),

 

3. Docx Maria, (°) Keerbergen 20.03.1657 (g. Petrus Wens en Maria Docx).

 

 

 

XI - XII - Guilielmus De Grove (S1106 + N1644 + S2408), (°) (niet K, R, Rot, S, O, H, Bet, P!, W, SKW, Bon!, Ber, ), x Keerbergen 17.02.1640 (g. Petrus Fierens en Jan Holaers) met Joanna Van Hove (S1107 + N1645 + S2409), ° niet K, R, W?,

 

Notariaat Swiggers,15-11-1688: Scheiding der goederen tussen de kinderen van Giliam de Grove x Jenneken Van Hove: Peter, Jan en Catlijn de Grove (echtg. Joos Claes).

Bijgaande gegevens met dank aan Paul Peeters.

Onder de KLIK zit de akte van emancipatie van dit gezin.

Akte met dank aan Christina Savat:

KB1166: Fo 21v: 31 jul 1642
Afquitinge van een rente van thien gl van Guilliam De Grove x Jenneken Van Hove Huibrechtsdr,
- Peeter Claes voor zijn zelven
- Jan Claes zijnen halven broeder oock voor zijn zelven
- de voors Peeter Claes vervangende Michiel Luijten x Adriana Claes
- Jan Claes als momboir van drij minderjarige kinderen van wijlen Jacques Van Calster x wijlen Cathelijne Claes
kinderen en kintskinderen van wijlen Jan claes x Elisabeth van ‎(Mentere)‎ voor d'een helft
- Jan Hollemans Janssone
- Jan Ywaens Smet x Barbara Hollemans
- Guilliam Serneels x Elisabeth Hollemans
kinderen wijlen Jan Hollemans Aertsone daer moeder af was Cathelijne Claes des voors Jan Claes d'oude suster als sij leefde voor d'ander helft.

 

Uit dit huwelijk:

 

Petrus De Grove, X - XII (N822 + S1204), (°) Keerbergen 17.01.1641 (g. Petrus Fierens en Paulina Van de Plas n. Anna Van Adorp),

 

Catharina De Grove, X (S553), (°) Keerbergen 14.02.1644 (g. Gerardus Mijten en Catharina Van Baten),

 

De Grove Jan, (°) Keerbergen 17.01.1649 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

Joanna De Grove, (°) Keerbergen 07.08.1653 (g. Petrus De Grove en Joanna Aertgeerts), x 1 Keerbergen 29.05.1676 (g. Willem De Grove en Jan Van de Valgaren) met Claes Jan, x 2 Keerbergen 31.01.1680 (g. Willem Claes, Jan Joossens, Jan Kerckmans en Willem Raschaers) met Abraham Raschaerts. Geen fii te K, R,

 


 

X - De Grove Adrianus (N534 + N894), (°) Keerbergen 02.02.1638 (g. Adrianus Van Meerbeeck en Maria Claes), x Keerbergen 05.02.1669 (g. Jan De Grove en Jan Hermans) met Maria Claes (N535 + N895), (°) Keerbergen 21.08.1650 (g. Egidius Cleynhens en Maria Peeters). Zij x 2 Keerbergen 28.07.1679 (g. Michael Boets en Petrus Van de Sande) met Van de Sande Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Grove Joanna, IX (N447), (°) Keerbergen 13.11.1669 (g. Michael Boets en Joanna Van Hove),

 

De Grove Henricus, (°) Keerbergen 01.11.1671 (g. Henricus Vermijlen en Magdalena De Grove),

 

De Grove Anna, (°) Keerbergen 19.12.1672 (g. Joannes Claes en Anna Boeyens),

 

De Grove Maria, IX (N267),  (°) Keerbergen 15.10.1674 (g. Petrus Claes en Maria Schrens),

 

De Grove Adrianus, (°) Keerbergen 24.10.1676 (g. Adrianus Heylen en Anna Claes).

 

2. Van de Sande Joanna, (°) Keerbergen 20.02.1680 (g. Martinus Huybrechts en Joanna Van de Sande),

 

Van de Sande Catharina, (°) Keerbergen 13.02.1682 (g. Leonardus Claes en Catharina Bogaers),

 

Van de Sande Anna, (°) Keerbergen 09.07.1684 (g. Joannes Holemans en Anna Claes),

 

Van de Sande Joannes, (°) Keerbergen 23.05.1686 (g. Joannes Vermijlen Petrussone en Catharina Buts),

 

Van de Sande Elisabeth, (°) Keerbergen 01.07.1688 (g. Judocus Claes jr. en Catharina Vrancken),

 

Van de Sande Petrus, (°) Keerbergen 02.01.1690 (g. Petrus Van de Sande en Anna Claes),

 

Van de Sande Barbara, (°) Keerbergen 20.04.1692 (g. Egidius Huybrechts en Barbara Claes).

 

 

 

X - XI  - De Grove Petrus (N822 + S1204), (°) Keerbergen 17.01.1641 (g. Petrus Fierens en Paulina Van de Plas voor Anna Van Adorp), x Keerbergen 05.02.1664 (g. Willem De Grove en Jan Hermans) met Claes Elisabeth (N823 + S1205), (°) Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Schroyens en Elizabeth Van Broeckhoven).

 

Notariaat Swiggers 24-4-1710:
Akkoord tussen Giliam De Grove, Anna De Grove (echtg. Michiel Goyvaerts), Anna Dierickx fa Corneel (Wr. Magdalena De Grove), Peter De Grove, Elisabeth Claes (We. Gilis Guens), Hendrik Claes, Catlijn Claes (Echtg. Jan Vermijlen) en Bernaert Claes), allen erfgenamen van hun oom Jan De Grove Giliamszone van Keerbergen. 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

SW3: 5 okt 1696:

Elisabeth Claes we Peeter De Grove geast van Jan De Grove haeren sone ... om te diminueren over het taxen der cost geresen ter cause vanden procedure tusschen wijlen Peeter De Grove daer naer midst desselfs doot de saecke geresumeert hebbende bij sijn voors we ter eendre ende Goijvaert Van Camp ter andere sijden.

VDS: oktober 1709:

Elisabeth Claes we Peeter De Grove verhuurt al haere landen, weijden, heijde ende haeren huijse ende hove met app en dep so sij tselve tegenwoordigh labeurende is gelegen onder de prochie van Keerbergen (onder Werchter) aen Peeter De Grove heuren sone.

+ testament van Elisabeth Claes.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Grove Guilielmus, (°) Keerbergen 13.02.1666 (g. Guilielmus Claes en Catharina De Grove),

 

De Grove Joannes, X (S602), (°) Keerbergen 31.01.1668 (g. Joannes De Grove en Anna Van Adorp),

 

De Grove Anna, IX (N411), (°) Keerbergen 01.12.1669 (g. Joannes Vermijlen en Anna Claes),

 

De Grove Magdalena, (°) Keerbergen 25.12.1671 (g. Joannes De Grove en Anna Claes), x Keerbergen 12.02.1694 (g. Peter Dirckx en Willem De Grove) met Corneel Dirickx,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K,

     Dircx Anna, (°) Keerbergen 13.04.1695 (g. Joannes De Grove en Anna De Grove),

 

De Grove Petrus, (°) Keerbergen 30.12.1677 (g. Joannes Claes en Anna Vermijlen),

 

De Grove Petrus, (°) Keerbergen 02.03.1681 (g. Petrus Fierens en Barbara Dirckx).

 


  
X - Catharina De Grove (S553), (°) Keerbergen 14.02.1644 (g. Gerardus Mijten en Catharina Van Baten), + Keerbergen 14.03.1716, x Keerbergen 12.02.1669 (g. Jan Claes en Jan Geens) met Judocus Claes (S552), + Keerbergen 26.08.1694.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Judocus Claes.

 

 Uit dit huwelijk :

 

Elisabeth Claes, (°) Keerbergen 28.08.1670 (g. Jan de Grove en Elisabeth Fierens en Adrianus Claes ).

 

Henricus Claes, (°) Keerbergen 23.08.1675 (g. Henricus Goris en Maria Guens),

 

Catharina Claes, (°) Keerbergen 18.08.1679  (g. Jan Fierens en Catharina Van Rillaer), x Keerbergen 11.10.1706 (voor E.H.Brandts kapelaan van 't Groot Begijnhof Mechelen, g. Jan Vermijlen en Jan De Grooff) met Vermijlen Jan, (°) Keerbergen 21.07.1681 (g. Vermijlen Joannes en Van Rompa Maria), fs Henricus x Goris Elisabeth,

      Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Joannes, (°) Keerbergen 31.10.1706 (g. Vermeijlen Joannes en De Groef Catharina),

     Vermeijlen Joannes, (°) Keerbergen 18.03.1708 (g. De Groef Joannes en Verhoeven Lucia),

     Van der Meijlen Elisabeth, (°) Keerbergen 28.09.1710 (g. Clas Bernardus en Goris Elisabeth),

     Vermeijlen Joannes (°) Keerbergen 29.10.1716 (g. Vermeijlen Joannes en Elisabeth Claes,

 

Bernardus Claes, IX (S276), (°) Keerbergen 04.07.1683  (g. Bernardus Claes Janssone en Anna De Grove),                                 

 

Petrus Henricus Claes, (°) Keerbergen 26.03.1687 (g. Petrus Claes en Anna Vranx), + Keerbergen 03.02.1733,

x Keerbergen 03.08.1703 (g. Adriaen Mertens en Adriaen Van der Auwera) met Verhoeven Lucia (S553) (die voordien getrouwd was met Bruyndonckx Lambertus (X (S554),

      Uit dit huwelijk:

     1. Bruyndonckx Elisabeth, (°) Keerbergen 15.02.1700 (g. Hendrik Van der Hoeven en Elisabeth Van Bouckel), x Keerbergen 01.06.1720 met Mertens Albertus,

     Bruyndonckx Anna Maria, IX - (S277), (°) Keerbergen 18.02.1702 (g. Petrus Verhoeven en Joanna Bruyndonckx),

     2. Claes Jan, (°) Keerbergen 06.08.1704 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Bauwens), x Keerbergen 13.02.1738 met Vermeylen Anna Petronella,

     Claes Catharina, (°) Keerbergen 01.01.1717 (g. Vermeylen Joannes en Catharina De Grove),

     Claes Barbara, (°) Keerbergen 28.08.1711 (g. Bernardus Claes en Anna Bruyndonckx),

     Claes Joanna Petronella, (°) Keerbergen 20.03.1714 (g. Petrus De Groeve en Elisabeth Claes).

 


 

IX - Lieckens Petrus (N446), (°) O.L.V.Waver 01.01.1673 (g. Petrus Op de Beeck en Joanna Brabants), x O.L.V.Waver 08.09.1695 (g. Petrus Lieckens en Henricus Herdewijn) met De Groef Joanna (N447), (°) Keerbergen 13.11.1669 (g. Michael Boets en Joanna Van Hove).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lieckens Joannes, (°) O.L.V.Waver 21.04.1697 (g. Egidius Van Dessel en Joanna Lieckens), x S.K.Waver 25.06.1723 (g. Petrus Lieckens en Petrus De Vos) met Frans Joanna, geen fii te SKW, O, P, Bon, Ber, R,

 

Lieckens Maria, (°) O.L.V.Waver 13.02.1701 (g. Hendricus Herdewijn en Maria De Groef),

 

Likens Antonius, (°) S.K.Waver 03.03.1705 (g. Antonius Torfs en Catharina Busschots), + S.K.Waver 14.03.1705,

 

Likens Mattheus, (°) S.K.Waver 09.11.1706 (g. Mattheus Van der Veecken en Maria De Grove),

 

Likens Catharina (Elisabeth), VIII (N223), (°) S.K.Waver 09.11.1706 (g. Judocus Coppens en Catharina Van der Veecken).

 

 

 

IX - Geluijckens Martinus (N266), (°) O.L.V.Waver 24.03.1674 (g. Martinus Van Horenbeeck en Catharina Van Emer), x 1 O.L.V.Waver 02.05.1703 (g. Joannes Geluijckens en Petrus Lieckens) met De Groef Maria (N267), (°) Keerbergen 15.10.1674 (g. Petrus Claes en Maria Schrens),  + O.L.V.Waver 22.12.1722, x 2 O.L.V.Waver 18.01.1724 met Van Sande Joanna, + O.L.V.Waver 05.01.1768.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Geluijckens Anna, VIII (N133), (°) O.L.V.Waver 02.11.1703 (g. Joannes Geluijckens en Anna Guns),

 

Geluijckens Petrus, (°) O.L.V.Waver 31.07.1707 (g. Petrus Lieckens en Maria Herdewijn), x 1 Rijmenam 07.01.1732 (g. Martinus Geluijckens en Joannes Geluijckens) met Engels Joanna, x 2 O.L.V.Waver 26.07.1738 (g. Adrianus Lens en Martinus Geluijckens) met Gullentops Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     1. Geluijckens Anna Catharina, (°) Rijmenam 03.04.1730, ill. gew. bij x (g. Cornelius Liekens en Anna Van Loock),

     Geluijckens Petrus Josephus, (°) Rijmenam 30.10.1732 (g. Josephus Benedictus Cornelis en Maria Liekens), + R 02.09.1742,

     Geluijckens Maria Francisca, (°) Rijmenam 26.01.1734 (g. Carolus Engels en Maria Van Look), + Rijmenam 23.10.1740,

     Geluijckens Joannes Baptista, (°) Rijmenam 20.12.1736 (g. Joannes Baptista Geluijckes en Catharina van der Auwera),

     2. Geluijckens Joannes, (°) Rijmenam 11.09.1739 (g. Joannes Geluijkes en Elisabeth Lens),

     Geluijckens Petrus, (°) Rijmenam 11.02.1742 (g. Petrus Van Roosbroek en Anna Gullentop),

     Geluijckens Joannes Franciscus, (°) Rijmenam 27.02.1745 (g. Joannes Van der Auwera en Maria Geluijckens),

     Geluijckens Egidius, (°) O.L.V.Waver 18.01.1748 (g. Egidius Winckelmans en Maria Herremans),

     Geluijckens Cornelius, (°) O.L.V.Waver 12.06.1755 (g. Cornelius Van den Wijngaert en Agnetis Van Rijmenam),

 

Geluijckens Joannes, (°) O.L.V.Waver 27.01.1711 (g. Joannes Colfs en Anna Daems)

 

Geluijckens Maria Catharina, (°) O.L.V.Waver 17.01.1716 (g. Joannes De Bruijn en Catharina Colfs),

 

Geluijckens Martinus, (°) O.L.V.Waver 26.01.1720 (g. Martinus Geluijckens en Catharina Geluijckens),

 

2. Geluijckens Catharina, (°) O.L.V.Waver 06.02.1725 (g. Joannes Geluijckens en Catharina Colfs),

 

Geluijckens Franciscus, (°) O.L.V.Waver 30.10.1726 (g. Anthonius Geluijckens en Catharina De Bie),

 

Geluijckens Catharina, (°) O.L.V.Waver 29.07.1730 (g. Leonardus Herdewijn en Catharina Uijtterhoeven).

 

 

 

X - De Grove Joannes (S602), (°) Keerbergen 31.01.1668 (g. Joannes De Grove en Anna Van Adorp), x (niet W, K, H, Wak, S, Heist, Bon, Wes, M, ) met Van Dijck Elisabeth (S603), (°) Werchter 18.01.1685 (g. Van Dijck Joannes en Dox Elisabet).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Grove Elisabeth, (°) Keerbergen 21.08.1709 (g. Goris Henricus en Clas Elisabeth),

 

De Grove Joanna Catharina IX (S301), (°) Keerbergen 24.04.1711 (g. De Grove Joannes en Van Dijck Catharina),

 

De Groeve Bernardus, (°) Keerbergen 28.01.1713 (g. Clas Bernardus en Mangelschot Maria), + Keerbergen 25.03.1763,

 

De Grove Joannes, (°) Keerbergen 23.03.1715 (g. Van Horick Joannes en De Groeve Anna),

 

De Groeve Petrus, (°) Keerbergen 23.03.1715 (g. Clijnhens Petrus en Van Reedt Francisca),

 

De Groeve Maria, (°) Keerbergen 28.05.1716 (g. Claes Henricus en Van Dijck Maria),

 

De Groef Guilielmus, (°) Keerbergen 09.07.1718 (g. Van Dijck Guilielmus en Van der Hoeven Lucia),

 

De Groef  Francisca, (°) Keerbergen 02.02.1721 (g. Guens Egidius en Van Reet Francisca),

 

De Groeve Joannes, (°) Keerbergen 06.04.1723 (g. De Groeve Joannes en Van Reth Francisca n. Bosmans Joanna),

 

De Groeve Barbara, (°) Keerbergen 17.02.1726 (g. Holemans Joannes en Keulemans Barbara),

 

De Groeve Henricus, (°) Keerbergen 17.02.1726 (g. Van den Broeck Henricus en Govaerts Teresia).

 

 

 

IX - Goevaerts (Govaers, Goyvarts, Govart) Michael (N410), (°) Heist 25.08.1672 (g. Petrus Van der Audera en Adriana Van Lee), x (niet K, R, S, O, P, ) met Degroeve (Degrove) Anna (N411), (°) Keerbergen 01.12.1669 (g. Joannes Vermijlen en Anna Claes).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Goevaerts Michael .

 

Uit dit huwelijk:

 

Goyvaerts Henricus, (°) Heist 17.05.1697 (g. Laurentius Goyvaerts en Magdalena De Grove), x Keerbergen 03.02.1732 bloedv. 2 de gr. (g. De Groeve Joannes en Goovaerts Michael pater) met Anna Diricx,

     Uit dit huwelijk:

     Goovaerts Joannes, (°) Keerbergen 04.11.1732 (g. De Groeve Joannes en Van Dijck Elisabeth),

     Goovaerts Francisca, (°) Keerbergen 21.11.1733 (g. Goovaerts Michael en Goovaerts Francisca),

     x Keerbergen 07.07.1768 (g. Dierickx Petrus en Claes Petrus) met Hendrik Claes, geen fii in K, W, S,

     Goovaerts Bernardus, (°) Keerbergen 29.08.1736 (g. Goovaerts Bernardus en Haemels Francisca),

     x Keerbergen 02.07.1762 bloedv. 4 de gr. (g. Vermeijlen Joannes Baptist en Van Oostenrijck Joannes) met Claes Maria,

 

Goyvaerts Joannes, (°) Heist 24.06.1698 (g. Joannes Lambrets n. Joannes Vermijlen en Elisabeth Claes),

 

Goyvaerts Barbara Theresia, (°) Heist 19.01.1700 (g. Guilielmus De Grove en Anna Barbara Theresia Coupplet),

 

Goovaerts Petrus, (°) Keerbergen 03.10.1701 (g. Petrus De Groft en Catharina Claes),

 

Goovaerts Zegerus, (°) Keerbergen 31.07.1704 (g. Zegerius Michiels en Elisabeth Goris),

 

Goovaerts Bernardus, (°) Keerbergen 31.07.1704 (g. Bernardus Claes en Adriana Bosmans), x (niet K, ) met Peeters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Goovaerts Joannes, (°) Keerbergen 19.01.1735 (g. Goovaerts Joannes en Dircx Anna),

     Goovaerts Joanna Catharina, (°) Keerbergen 07.07.1737 (g. Goovaerts Remigius en Claes Joanna),

     Goovaerts Petrus Joannes, (°) Keerbergen 16.01.1740 (g. De Cauter Petrus en De Groeve Maria),

     Goovaerts Henricus, (°) Keerbergen 20.01.1742 (g. Goovaerts Henricus en Ceulemans Barbara),

     Goovaerts Joanna, (°) Keerbergen 27.04.1744 (g. Goovaerts Henricus en Ceulemans Barbara l. Joanna Servranx),

 

Goovaerts Lucia, VIII (N205), (°) Keerbergen 03.01.1708 (g. Joannes De Groef en Lucia Verhoeven),

 

Goovaerts Francisca, (°) Keerbergen 24.08.1710 (g. Gerardus De Bets en Francisca Van Reet),

 

Goovaerts Remigius, (°) Keerbergen 06.10.1718 (g. Remigius Hannis en Elisabeth Claes), x Keerbergen 29.03.1742 (g. Peter Goovaerts en Willem Claes) met Elisabeth Huybrechts (in derde graad van verwantschap), geen fii te K,

 


 

VIII - Van Esche Michael (S300), (°) Werchter 21.02.1707 (g. Michael Hijligen en Catharina Schrijns), x Keerbergen 06.05.1734 (g. Joannes Van Essche en Petrus De Grove) met De Grove (Joanna) Catharina (S301), (°) Keerbergen 24.04.1711 (g. De Grove Joannes en Van Dijck Catharina), zij x 2 Werchter 12.02.1742 met Petrus Van der Veken.

    

Uit dit huwelijk:

    

Van Esche Joannes Baptista,VII (S150), (°) Werchter 08.03.1735 (g. De Groeve Joannes en Van Esche Anna Catharina),

    

Van Essche Elisabeth, (°) Werchter 15.03.1736 (g. Van Essche Joannes en Van Dijck Elisabeth),

    

Van Essche Petrus, (°) Werchter 13.07.1737 (g. De Grove Petrus en Van Esche Maria),

    

Van Essche Joannes, (°) Werchter 05.01.1739 (g. De Grove Joannes en Van Esche Anna Catharina),

    

Van Esche Anna Maria, (°) Werchter  26.07.1740 (g. De Grove Bernardus en Van Dijck Maria), x Werchter 26.02.1781 (g. Vanderveken Cornelius en Van Loeij Joannes) met Henricus Goossens,

     Uit dit huwelijk:

     Goessens Cornelius, (°) Werchter 15.03.1783 (g. Van der Veken Cornelius en Goessens Anna Maria), 

    

2. Van der Veken Lucia, (°) Werchter 29.06.1742 (g. Van Craesbeek Henricus en Van Hove Lucia), x Werchter 12.04.1774 met Joannes Van Avont,

    

Van der Veken Cornelius, (°) Werchter 01.09.1744 (g. Vervloesen Cornelius en De Groof Maria), x Werchter 12.04.1774 met Elisabeth Michiels.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom